30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Gene) Yayın Vönetment Orhan Erinç # Gcnel Vayın Koordınatörü. Hikmet Çetinkava 9 Yazıışlerı Müdürleri Ibrahim Vıldız (Sorumlu),DinçTayanç # Haber Merkezi Müdıiru. Hakan Kara # Gorscl Yonetmen Fikret Eser Dış Haberler ErgunBalcıAtstıhbarat. Cengiz v. ıldırım • Ekonomı. Bülent Kızanlık # Kııluır Handan Şenkökeıı • Spor: Abdüjkadir Vücelman m Makaleler Sami Karaören • Düzelıme Abdullah Vazıcı • Fotoüraf Erdoğan Köseoğlu • Büeı-Bclge Edibe Buğra # Vurt Habcrlon Mehmet Fara; YayınKurulıı İlhanSdçuk(Bû^kan). Orhan trinç. Oktav kurtböke. Hikmet <7e(inka>a. Şükran Soner, Ergun Balcı. Djnç Tavanç. tbrahim \ ıldız. Orhsn Bursalı. MtMtafa Balha\. Hakan Kara. Ankara Tmısılcısı Mustafa Balbay 9 Haber Müdüru Doğan Akın Atanirk BuKan No: 125. Kat:4, Bakanlıklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • İzmır Tenısılcısı: Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2 3 Tel. 4411220. Faks 4419li? • Adana Temsılcısı: Çetin V iğenoğlu, inonü Cd 119 S. No 1 Karl. Tel: 3522550. Faks: 3522570 Müessese Müdürii: Erol Erkut 0 Koordınatör Abmer Korulsan 9 Muhasebe: Bülenl Yener 9 Idare Hüseyin Gûrer 9 Işletme. Önder t MEDY\ C: 9 Yoneıım Kurulu Başkam - üene/ Mudur Güfbin Erduran 9 Koordınator Keha Işıtman 9 Oencl Mudur Yardımcısı Çelik • Bılgı-lşlem. Nail Inal • Mine Akdag Tel 514 07 5 3 - Bılgısayar Sıstem. Mürüvet Çiler 513958A-5I3$4MM>I.Faks 51 IM«v Yayımlavan »e Ba»an: Yenı Gun Haber ^anM. Ba>m \e Yavpncmk A S Türkocajı CaJ. 3v 41 t'jgaloglu 34334 Isl PK 246 l»unbul Tel ılı 212ı >12 115 05 ı:t)hjt> Fal^- 7HAZİRAN 1996 İmsak: 3.27 Güneş: 5.25 Öğle: 13.10 İkindi: 17.08 Akşam: 20.41 Yatsı: 22.30 Vakıf üniversitelerine onay • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tstanbul'daki çeşitli vakıflann üniversite kurmasma izin \eren yasayı onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Işıic. Fatih. Sabancı. Yeditepe ve Istanbul Bilgi üniversitelerinın kurulmasına ilişkin 4142 sayıiı yasanın onaylandığı bildirildi. Onaylanan yasayla Istanbul. Ankara ve Izmir dışında kurulan üniversitelere daha tazla devlet yardımı yapılması kabul ediliyor. Promosyon şikâyetleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sabah gazetesi. daha önce 119 kupona verdiği "mini müzik seti"ni beöenmeyen okurlan için 129kupon daha toplamalan ve "mini müzik setleri'"ni geri götürmeleri durumunda Vestel marka bir müzik seti vermeyi vaar etti. Ankara'da bir yurttaş. kampanya nedeniyle Sabah gazetesi sahibi Dinç Bilgin hakkında "dolandıncıhk" da\ası açmıjtı. Kaçakçılara darbe • AVDIN(AA)- Aydın"ın fCaracasu ilçesindeki Afrodisias antik kentinden tarihi eser çalan 7 kişi yakalandı. Olayla ilgili bir kişi de aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin evlennde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait insan başlı hay\an gövdesi figürlü sütun ile 14 adedi Roma. bir adedi de Bizans dönemine ait olmak üzere. 15 kadın ve erkek sütun başlığı. 5 adet de Grek dönemine ait bronz sikkesi bulundu. Sigaraya zam • İSTANBUL(AA)- Phılip Morris Sabancı Sigara \e Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Philsa) tarafından Izmir Torbalı tesislerinde üretilen Marlboro \e Parliament sigaralannın perakente satış fiyatlanna. bugünden geçerli olmak üzere 10ar bin lira zam yapıldı. ADD paneli • Istanbul Haber Servisi -Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Istanbul Merkez Şubesı'nin düzenlediği "Çagdaş Kentleşmede Kültürün Önemi-Kültürel Yozlaşma" konulu panel, İTÜ Taşkışla Binası'nda bugün yapılacak. "Atatürk'ün kültür anlayışı, Atatürk \e Türk tarihi. dil devrimi. eğitim. küreselleşme. iletişim ve kentleşme" konulannın ele alınacagı panel saat 17.00'de başlavacak. Deniz Kurdu-2 • ANKARA (ANKA) - Deniz Kuv\etleri Komutanlığı'nın 1996 yılı planh tatbikatlanndan Deniz Kurdu-2 tatbikatı dün başladı. Genelkurmay Başkanlığf ndan yapılan açıklamada. tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz'in uluslararası sulannda ve hava sahasında 22 gün süreceâi bildirildi. Binlerce dönümlük orman alanlan, gerçek bedellerinin çok altmda 49 yılhğma kiraya veriliyor Vakıf ünivereitelerinin orman yağmasıFİGEN ATALAV lstanbul'un en güzel yerlerindeki Hazi- ne'ye ait ormanlık alanlar. vakıf üniversi- telerince yağmalanıyor. Binlerce dönüm- lük ormanlık alanlar. bu üniv ersitelere. ger- çek bedellerinin çok altmda 49 yıllığına kiralanıyor. Orman yagmasını protesto eden Orman Mühendislerı Odası Marmara Şu- besi, üni\ersite kurmalan için ormanlık alan tahsisedilen Koç. Sabancı veGalata- saray üniversiteleri vakıfları hakkında böl- ge ıdare mahkemesine dava açmaya hazır- lanıyor. Üniversite kurulması için Koç Vakfı'na Sanyer Rumeli Fenen Mavramoloz Dev- letOrmanfnda 1930dönüm. Sabancı Üni- \ersitesi için Hacı Ömer Sabancı Vakff na Tuzla-Bıyıklı Ormanı'nda 930 dönümlük ormanlık alan tahsis edildi. Galatasarav Cniversitesi için Galatasaray Eğitim Vak- fına Beykoz-Rıvada 9 bın dönümlük or- manlık alanın tahsis işlemleri ıse sürüvor. Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Başkanı \e tstanbul Üni\ersitesi Orman Fakültesı Ormancılık Hukuku Ana- bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğnıl Acun ile genelde Türkıye"dekı orman yagması. özelde ise vakıfüniversiteierine \erilen or- manlık alanlar üzerine görüştük. Türkiyedeoımanlannçeyrek viİ7\ılıi;ın • Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi, üniversite kurmalan için ormanlık alan tahsis edilen Koç. Sabancı ve Galatasaray üniversiteleri vakıflan hakkında bölge idare mahkemesine dava açacak. beri hızla >ağmalandığına dikkat çeken Prof. Acun. bunun. son 15 yıla kadar köy- liive tarım arazisı kazandırmak gibi bir ba- kıma sav unulabilir bir gerekçeye dayandı- rıldığını hatırlatarak şunları sö\ ledi: * 1*2 Eylül 1980'den sonraisdeğişti. Istan- bul rant beldesi oldu. Ormanlar tanm ara- zisiolarakdeğiLarsaolarakdağıalmaya baş- landı. De\re>e, kö\ ağalan değil. kara pa- ra sahibi şehir ağalan girmeye başladı. Bu konuda \asalar. \önetmeliklerçıkı\or, ama çeşitli \asal kılıfiaria \ağma sürüyor. Dev- let mülkrvetindeki ornıanlann. 'kamu >a- rarf kılıfı altında uzun \adeli kiralamayo- luna gidilmesi en ucuz \e en kola> >ağma biçimi.Örneğin. KemerCountn'de 1000 dönümlük bir alan golf sahası olarak kullanılmak üzere 49 ş ıllığına devredil- di. Tek gerekçe var: Kamu \ararı. 60-70 trilvonerin golf o> naması nasıl kamu >a- rarına olabilir? Devletten ara/i alan, sa- bit kurla kredi alan. her öğrenciden >ıl- da 5 bin dolar alan vakıf üniversiteleri, kamu >ararına ne \apı\or?" \'ak!t"ünı\ersitelennm. *kanıuvaran"na dev letin ormanlarını yağmalaması. 49 yıl- lıfına 2 kez kıralama biçiminde gerçekle- şiyor. Paha bıçilmez degerdeki ormanlık alanların üniversıte >apımı için vakıflara sembolık ücretlerle kiralanması. dogal den- genin bozulmasına. ağaçlann. bitki örtüsü- nün. koruma altındaki kimi hayvanların yok olmasına. doğal görünümün bozulma- sına yol açması açılarından eleştirıliyor. Ormanlık alana üniversite kurulması örne- ği. hiçbir çağdaş ülkede bulunmuyor. Üs- telık. bu vakıflara verilen alanların geniş- liğı. "Bu alanlar. üniversite yapımından başka amaçlaria da kullanılacak mı" soru- sunu akla getirivor. En güzel yer Koç'a Koç Vakfı'na verilen Vfav ramoloz Dev- let Ormanı'nı, Prof. Ertuğrul Acun. "De- ğil İstanbul'un. belki de dümanın en güzel >erierindenbiri"di\enitelendırilı>or. Acun. "İstanbul'un en pahalı villaarazisi. Paha bi- çilmez bir alan. En az 30 trilyon lira değe- rinde. İ stelik. üniversitesi bu alanınen çok 100 dönümüne kumlacak. Kalan bölüm İstanbul'un oksijen kav nağı ormanlann büviik bölümii artık vakıf üniversiteleıinin. Koç \aktı, universite inşaatına baş- lamak için karacalann ürerinı alanıolan bu ormandaki ağaçlan kesmeye başladı. (MEHMET DEMİRKAVA) neolacak? Belli degil. Burada kamu yara- n'ndan nasıl söz edilebilir? Koç Üniversi- tesi paralı eğitim yapıvor. Parayla arsa al- ması la/ım. Devlet bir hata yaptı ve en gü- zel alanlan bir üniversiteye kurban etti" diyor. Sabancrya ormanlar Hacı Ömer Sabancı VakfTna ait Saban- cı Üniversitesi. Orman Bakanlığfndan Tuz- la'nın Orhanlı köyü sınınndakı Bıyıklı Or- manı'nda 930 dönümlük yer tahsisi aldı. Bu alanın 55 dönümüne inşaat vapılacak. Acun, bölgedeki tek ormanlık aİan olan Bıyıklı Ormanf nın. 20 v aş dolayındakı fıstık çam agaçlanndan oluştuğunu söylüyor. Galatasaray Vakff na da üniversite yapı- mı için Beykoz Rivacla 9 bin dönümlük or- man arazısi veriliyor. Bunun 5 bin dönüm- lük bölümü, 25 yaşında ağaçlardan oluşan orman, 4 bınlık alanı ıse bir köyün balta- lık ormanından oluşan "Karadeniz'esıfır" bir alan. • Acun tarafından "kesintisizorman" ola- rak nitelendiriliyor. Galatasara> Vakfı'nın üniversite insaatı için en çok 100 dönümü kullandıktan sonra gerıye kalan 8 bin 900 dönümlük alanın ne olacağı da merak edi- liyor. Prof. Ertuğrul Acun. eleştırilerinı şöyle sıralıyor: "Bilkent villalanvla, devlprin ba- ğışladığı arazide, vani bizim vergilerimizle birtakım insanlar mülk sahibi uldular. Dev - let bu arazileri üniversite kurulsun dive ve- rivor. ama vakıf voluyla insanlar en güzel verierde villa sahibi oİuvorlar. Orman, bit- kisi. kurdu. böceğiyle bir bütündür. Dogal koşullannı değiştirirseniz dengesi bozulur. Koç Vakff na verilen alan. karaca vcsülün- ler için doğal koruma ve ürerim sahası. Kılıfına uydurduktan sonra ormanlık alana üniversite kurmak vasal olur, ama hukuksaJ olmaz. kamu varanna olmaz." Krdoğan'dan iddia Istanbul Büyükşehir Belediye Başka- nı Recep Tayyip Erdoğan. Rumelifene- rf nde temeli atılan Koç Üniversitesfnin yapımına karşı çıktıklanm Cumhurbaş- kanfna da bildirdiklerini söyledi. Erdoğan, Koç Vakff nın üniversiteya- pımı için başvurduğu, Bayındırlık ve Is- kân Bakanlığf ndan, önce "Cniversite yapımına uygun degildir" yanıtını aldı- ğını. daha sonra ise aynı dilekçeye **uy- gundur" denildigini de öne sürdü. KARADENİZ Kilyos Elmas Burnu '?Wı Burnujahlısiy Balçık Bilkent ve Hacettepe örnekleri Vakfa devredilen 3 bin dönümlük arazi Prof. Ertuğrul Acun, vakıf yağmasının eşiğinden dönen Bilezikçi Çiftligi ve Hacettepe Üniversitesi"ni Geliştirme Vakff na devredilen 3 bin dönümlük arazi olaylannı şöyle anlatıyor: -Bilezikçi Çiftügi. Istanbul İniversitesi'nin tapulu ormanı. Alarko Holding. Turgut Özal'ın başbakan olduğu donemde. bu alanda 20 bin villa yapmak istedi. Ihsan Doğramacı, Rektör Çem'i Demıroğlu ve Turgut Özal üçgeni, bu arazinin 3 bin 400 dönümünü Bilkent ÜnKersitesi Vakfı'na 780 müYon liraya satılması yolunda işlemleri gerçekJeştirdi. Biz 11 hoca. bölge idare mahkemesine başvurduk ve mahkeme. satış işlemini 23 gerekçe göstererek iptal etti. yürütınev i durdurma karan âldı. Hacettepe Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Y'üksel Bozer, başkanı olduğu Hacettepe Ünhersitesi'ni Geliştirme Vakffna 3 bin dönüm araa'vi bedelsiz devretti. Arazinin 200 dönümü tapuva tescü ettirildi. Bozer, üniversiteden av rıldıktan sonra yeni rektör Prof. Dr. Süleyman Saglam, arazinin vakfa dev redildigini fark edinceyönetim kurulunu toplayarak karan iptal ettirdi." UZVL4NL4R ITARH OR girmeden önce kılavuzu (ükkatli inceleyin' İstanbul Haber Servisi - Öğrenci Seçme ve \erleştir- me Sınavı'nın ikinci basa- mağı olan ÖYS. bu yıl bir di- zi değişiklik içeriyor. ÖYS"96 kılavuzuna göre tek- nik eğitim fakültelerinin öğ- retmenlik bölümleri, bu yıl lise ve bölüm aynmı yapma- dan öğrenci alacak. Bu yıl- ki yüksek öğretim program- lan arasmda Host ve Hos- teslik. EmtiaBorsası.Çevre Kirlenmesi ve Kontrol, Oto- büs Şoförlüğü gibi bölüm- lerin yer alması da bir başka yeniliği oluşturuyor. Çağdaş Dersane eğitim uz- manı GülsünÖzakın. bu yıl- ki değişiklikler konusunda şu bilgileri verdi: "Öneeki vıllarda Teknik Eğitim fakültelerinin Elekt- rik, Elektronik ve Bilgisayar öğretmeniikleridışındaki \la- kine. Tesisat. Metal öğret- menüği gibi bölümleri.valnız- ca meslek liselerinde av nı dal- da eğitim görmüş öğrencile- ri alırken ilk kez bu yıl lise ve bölüm aynmı yapmıyor. Ör- neğin bir düz lise mezunu da bu bölümleri tercihleri ara- sına alabilecek. Bir meslek lisesi mezunu. kendi alanıy- la ilgili öğretmenlik bölümü- nü seçtiğinde, daha önce Elektrik, Elektronik. Bilgi- sayarögrefmenükjerinde ol- duğu gibi ortaöğretim başa- n puanı ek katsayıyla çarpı- larak ÖVS puanına eklene- cek." ÖYS"96 klavoızunda dik- kat çeken bir başka özellik. daha önce yüksek öğretim programlannda bulunmavan ilginç programlann yer al- ması. Host ve Hosteslik. Em- tia Borsası. Çev re Kirlenme- si ve Kontrol, Otobüs Şoför- lüğü. Otobüs İşletmeciliği. Itfaiyecilik ve Sivil Savunma. Talaşlı Üretim öğretmenli- ği. Yönetim Bilişim Sistem- leri. Dekoratif Ûrünler öğ- retmenliği. çoğunlukla top- lumda yeni yeni gereksin- mesi duy ulan mesleklerle il- gili bu programlardan bazı- lan. Özakjn. bu konuda adav - lara. "Okumak istedikleri programlan belirlerken prog- ramlann içerikleriyle. sağla- yacağı işolanaklanyla ve ken- di kişiliklerine.veteneklerine uygun olup olmadığvv la ilgi- lenmeleri: programlann ad- lanndan kav naklanacak ön yargılaria hareketetmemele- ri" önerisinde bulundu. Sına% kitapçığı ÖYS'96 kılavuzunda yer alan bir başka değişiklik ise şimdiye kadar (A) ve(B) ol- mak üzere iki türde basılan sına\ kitapçığının daha çok türde basılacak olması. Öza- kın şunlan söyledi: "Kitapçık türünün fazla- laşması. bütün soru kitap- çıklannda tümüyle avnı so- ru lar ver alacağı. sadece so- rulann yerieri ve seçenek sı- ralan bir tiirden ötekine de- ğjşeceği için adavlar açısından bir sorun yaratmayacaktır. Ancak kitapçık türünün sa- yısı çok olursa bazı kitapçık- larda veya bazı testlerde zor sorular başta yer alabilir. Adaylann, sorulann rümünü aynı /oriukta zannederek pa- niğe kapılmamaya dikkat et- meleri gerekir." # s ı y e s K L T t l 7.000.000 TL peşinat ödemeden, taşıma derdi çekmeden. Çalışır durumdaki her marka ve model beyaz eşyanızı evinizden ücretsiz alıyoruz, BOSCH bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, buzdolapları ve derin donduruculardan dilediğiniz birini evinize ücretsiz getiriyoruz. Üstelik, size 7.000.000 TL peşinat da ödetmiyoruz. Uû H £ M E N T E S L K A M P A N Y A S F I Y A T L A R I EMÛrteünO 1. SEÇENEK 2. SEÇENEK 6Taksit Topl. Fiyrt lOTakM Topt. Ryat 3. SEÇENEK Topl. Ryat 50.590 000 43 590 OOfl SMS 6042 6 Preg. SMS 6702 s Pra» T««vOn, 47 »40 000 : 58S40 000İ O İ f S 130 000 O İ " 230 000 93 76ü 000 6J00 0O0 75 000 030 8.970 000 96 700 0Ö0 7 980 000 | 102 760 000 FtyaOara KDV datvkir KDV ve ctğer *&gtoniı*a Oağ taratından dûzentertfrtştr Orûnienma BOSCH-AEG jn sonra ' peşrt S tatuıtte %4 4 + KDV. I peşm W CakM kSraBatayammiaaktır. Kampanyama30Hazmn 1996tartwekadvgeçottOr BuMmparyaBSGGrünoergE*ÂJ&tSer VcaretA.ş iCemalSah*Sokak2&2»Uaex*yaMy-t$lanbut) $a*oim>>nda»s*m*mBex*ar Saa»r ** Tcarsr Safcgıte» >ıea g 05 199* tanh W2194QS^ RatmGazmde/tanedtontBötOBijygunA* P^mfcert* sa8?fyMbntanpeşmar öüşûtti*»" Çalışır durumdaki her marfca ve model soğutucu, çamaşır makinesı. bulaşık makınesı. derin dondurucu veya fınnlarını getirenler (mini modeller hanç) peşm aiımlarda inöınmU peşm fiyatı ödeyecekierdır; vadeti seçeneKterde ise 7.000.000 TL peşmatı ödemeyeceklerdir. BOSCH / AEG yetkili satıcıları eski ürününüzü evinizden ücretsiz alıp, yeni ürününüzü evinize ücretsiz teslim edeceklerdir. Ürünterimiz stok mıktariarı ile sınıriıdtr. 0 800 211 40 29 080021140 24-080021140 25 BOSCHEn doğru seçim
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle