27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOM Merkez Bankası Genel Kurulu'nda DYP'ye yenilen Yılmaz, Hazine Müsteşan hakkında soruşturma açtırdı Haziııe'de intikam operasyonu• DYP'nin hükümet protokolüne aykın haraket ettiğini ileri süren Başbakan Mesut Yılmaz, "Merkez Bankası'nda boşalan yönetim kurulu üyeliklerine mutabakat sağlanarak atama yapılması gerekirken. talimatıma karşılık buna uyulmadı. Bu konu ile ilgili Hazine Müsteşan hakkında soruşturma başlattım. Gerekirse ilgili banka hakkında da tasarrufta bulunurum" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz Hazine've eJ attı. Ekonomi Servisi - Başbakan Mesut Yılmaz "Hazine'de intikam operas>onunu' başlattı. ANAP Grup Toplantısı'nda konuşan Mesut V'ılmaz. "hükümet protokolünün başansı" ıçın parfi olarak ellennden gelenı yaptıklannı belirterek. hükümet ortagını suçladı. DYP'nin hükümet protokolüne aykın hareket ettiğini ileri süren Yılmaz. "Merkez Bankası'nda boşalan yönetim kurulu üyelikJerine mutabakat sağlanarak atama yapılması gerekirken, talimatıma karşılık buna uyulmadı. Bu konu ile ilgili Hazine Müsteşan hakkında soruşturma başlattım. Gerekirse ilgili banka hakkında da tasarrufta bulunurum" dedi. ANAP ile DYP arasında başlavan Merkez Bankasf nın genel kurulunda ortaya çıkan çekişmenin boyutları giderek büyüyor. Başbakan Mesut Yılmaz. dün ANAP grubunda yaptığı konuşmada. Merkez Bankası Genel Kurulu'nda banka idare meclisine. biri DYP. diğeri ANAP kontenjanından seçilerek Hazine'nin gönderdıği iki temsilci ile ilgili talimatını uygulamav an Hazine Müsteşarı Prof. Dr. Mehmet Kavta/ hakkında soruşturma açtırdı. Yılmaz. talimatının önünü kesen Devlet Bakanı UfukSövlemez hakkında da tasarrufta bulunmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın halen Hazine'nin sorumluluğunu yürüten L'fuk Sö>lemez konusunda kaygıları olduğu \e Hazine'yi ele geçırmek için Söylemez'i azletmek yönünde girişimleri olduğu ileri sürülüyor. Hatırlanacağı üzere Devlet Bakanı Yaman Törüner'in Merkez Bankasi'ndaki dönemini \asıflı ibra yöntemiyle garantili aklama operasyonu ile başlayan DYP \e ANAP arasındaki güç sa\aşı Yılmaz'ın venilgisi ile sonııçlanınıştı. 25 nisanda vapılması gerekli olan genel kurulda Başbakan Mesut Yılmaz tarafından üörevlendirilen bürokratiann \e vine Yılmaz'ın Banka İdare Meclisi için önerdiği isimlerin Törüner tarafından değiştırilmesı üzerine çıkan karışıklık sonrasında karar veremeven Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, genel kurulu 16 mavısa ertelemişti. 16 Mayıs günü ise Ufuk Sö> lemez, Yılmaz'ın ta limatını dinlemeverek Hazine've banka meclisi üyeliği için DYP kanadının istedıği iki isinı önermesi talimatını verdi. Genel kurul sonrasında büyük pay sahibi Hazine'nin önerdigi Osman Ca\it Ertan ile Sami Kurtoğlu, Merkez Bankası'nın yönetim kurulu sayılan banka meclisine seçildiler. Gümrük düzenlemeleriyle avantajını yitiren Doğubank'a karşın spot piyasa, peşin alışverişin gözdesi olmaya başladı Doğubank 6 spot piyasaAHMETÇELİK Gümrük me\ zuatının AVTU- pa Birlıği'ne uvumu için ya- pılan gümrük düzenlemeleri ile kâğıt üzennde eskı avan- tajfi konumunu yitiren Doğu- bank 'a karşın spot piyasa gi- derek artan oranda tüketıcinin gortföyüne gırmeve başladı. Özelltkle Özel Tüketim Yer- gisı'nin yürürlüğe girmesın- den sonra avantajını daha da yitırrnesı beklenen Doğubank esnafı planlannı »ürümden kazanma üzerine kurarken tüm dezavantajlara rağmen bayilerılearalannda birtele- vizyonda milyonlarea lırava varan büyük fîyat farklan hâ- lâ dikkat çekivor. Doğubank esnafı bunu per- mıyle alınan ürünlerle pe^in yapılan ıthalattakı fiyat is- kontolanna. uznıanlar ise ka- çak niallara bağlıvor. L'zman- lar ithalatta fiyat iskontoları- nın söz konusu olmayacağı- nı belirterek. "Örnefin Bosch. ürünlerini mümessil firma>a da başkafîrmalara da av nı fi- vattan verir. İskontoolacaksa bu herkes için geçerlidir" dı- ve konuşuvorlar. Spot piyasa ıse tamamen fabrika ile baviler arasında kuruhnuş itişkilerrn dezavan- tajlanndan kazanıyor. Üreti- ci firmalaraçıkçekleralarak bayıleri biryıldabelirledikle- ri mıktarlarda mal almak zo- Bazı ürünlerin Doğubank, spot ve bayi fiyatları Uriın TV Buzdolabı Ç.Makınesı Bulaşık Mak. OtomobH Marka Sony [55 Ekran Bosch 3115 Bosch 3615 Bosch 1600 Bosch 200C Bosch 5082 Doğubank 412CO00C 51 aoc'ooo 65 950 000 51 500000 55105.000 46 350 000 Marka Sonv |55 Ekran, ^rofılo 2-13C Profllo 2495 AEGaTS AEG LV78 AEG 33 Renault 9 Broadway Spot 39500.300 32 5O0 00C 43.500000 4C.0OGO00 46000 000 28 000000 820 000 000 Marka Sony (55 Ekranf Profüo 2430 Profilo2495 AEG LW AEG LV78 AEG 33 Renault 9 Broadway Bayi 52 300 0O0 41069 000 65 000 000 53 430 000 58.93C.000 36 913.000 914 590.616 Doğubank,gümrükduztnlemeleri}keskiavantajınıyitirdi (Fotoğraf:TAHSİN AKÇA) runda bırakırken çekin ödeme tarihi gelınce para bulama- yanbavi isteristemezelinde- kı ürünü düşük fivatla spot piyasaya satmak zorunda ka- İıvor. Ucuz aldıklan üriînün üzerine kovduklan cüzi kâr- larla satış yapan spot pivasa esnafı aradaki farktan kazanır- ken bövlece bav ıler de fabn- kaya oîan taahhütlerinı yeri- negetırmişoluyor Tüketici ise ürünün cinsine göre 5 ile 100 milyon lira arasında deği>en oranlarda daha ucuza mal sa- hibi oluyor. Gümrük birliği ile birlikte sadecc AB'den vapılan itha- latta sıfırlanan gümKik ver- gjlennın verine KDV alınma- ya başlandığını belirten uz- nıanlar. permi ile ürün satın almanın a\antajının kalmadı- ğını belirtıyorlar. L'zmanlar gümrük hattıdışı vergisizeş- >a satış mağazaiarının da gi- derek önemini yitirdığine dik- kat cekerek bunların kapan- maya başladığını söylüyor- lar. Mecliş'te görüşülmevı bekleyen ÖTV'nin vürürlü- ge gırmesinden sonra tüm ıt- hal üriinlere uygulanacağını belirten uzmanlar, "V'asal it- halatta bir mal AB iilkelerin- den geldi>se sadece KDV, AB dışı ülkelerden geldK se güm- rük »ergisi artı KDV uvgula- nacak. Zaten mal Doğubank'a girene kadar o \ergi ödenmiş olacak. Dola>ısıvla Doğu- bank'ta gümrük birliğine ka- dar sürendüşük vergnle fiyat avantajı artıkortadan kalktı" dive konuşuvorlar. Esnafumutlu Permi ile yapılan ürün alım- lannın halen devem ettiğini belirten Doğubank esnafı gümrük birliğinden sonra ge- len KDV ile yurtdışında 6 ay kalanlara dünüşte tanınan •*volcu beraberi hakkı" ile alı- nan ürünlerin eski avantajını vitırdiğini beiirtiyor. Yurtdı- şinda oturup da kesin dönüş > apacaklara tanınan "nakliha- ne hakkı" avantajlarınm de- \aın ettiğini belırten e.snaf. alışverişlerde daha çok bu yöntemi kullandıklarını be- İirtıvor. Kesın dönüş vapanlann sa- v ısınm oldukça sinıriı olduğu- nu belirten uzmanljr ise. "Bu lOOOkişidönüş.vaparsa 1000, 10000 kişi dönüş vaparsa 10000 tele\iz>on ya da bula- şık makinesi girmesi anlanıı- naşelirki: bu kadarürünü Do- ğubank çok kısa sürede sa- tar" dı\e konuşuvorlar. Gümrük birliği düzenleme- lerinden sonra eski avantajla- rını ka\bettiklerint belirten Atak Elektronik sahibi Fazh Hoeaoğlu. halen permi ile ya- pılan ürün alımlannın devam ettiöini sövledi. Doöııbank'ın \ akla^ık 200 esnafı birarada bulundurduğıına dikkat çe- ken Hoeaoğlu. "Doğubank"ın cazibesi hiçbitmet ecek. Bura- >a gelen müşteri tüm malları biraradagr'irmeinıkânınasa- hip. İstediği gibi seçebilivor. BUpeşin parası olan tüketici- \e hitap edivoruz. Ba>iler ise peşin parası olma\an müşte- riden kazanıvor. Yanionlann a>antajı bi/inı dezavantajı- mız, onların deza\antajı da bi/inı için a\antaj olmor" de- di. Otomohil de spotta Bayılere göre 5 milyondan 80 milyon liraya kadar a\an- tajlı malların döndüğü spot piyasa ıse giderek artan önem- de tüketiciye hizmet veriyor Beyaz e^vadan otomobile ka- dar her türlü ürünün satıldığı spot pi\asada peşin para>la alışveriş yapılırken sistem. başinin para\a ıhtıyacı oldu- ğu için ürünü bıran önce elin- den çıkarrnak istemesine da- \anı\or. Özellikle peşin yapı- İaeak otomobıl alımlarında bayilere göre fıy atların 80- 100 milyona \aran oranlarda düştüğü bu pıyasanın esnafı. si^temin nasıl işlediğini şöy- le anlatıyor: "Fabrikalar ba>ilik hakkı \trirken >ılda beliıii miktar- larda ürün alnıa zorunlulu- ğu getirn or \ e karşılığında da çek alıyor. Çekin vadesi geldi- ğinde çeki ödemek zorunda olan bayi elindeki ürünü kâr haddini düşürerek ya da be- lirli bir oranda zaran göze alarak spot pi\asa\a sahyor. Spotpi\ asa>a gelen ürün, üze- rine konan düşük kâr mar- jı>la satışa çıkarılıyor. Peşin para ile yapılan bu alışveriş- İerde ürün tüketiciyeba>iden daha ucuza ma! oluvor." GERİLEYEN TEKSTİL İHRACATI ARAYIŞLAR4 İTİYOR Almanya, gıdada yeni ihracat kapısı OZGIR ULL SOY Alman\a'daki ekonomik durgunluğun Türkiye'den bu ülkeye tekstil ihracatını olumsuz etkilemesi beklenirken. Türk gıda ve beyaz eşya üreticilerinin Almanya'ya ciddi bir ihracat potansiyelleri olduğu belirtili\or. Türkiye Araştırmalar Merkezi Dırektörü Prof. Dr. Faruk Şen, Almanyada yaşanan ekonomik darboğaz sonucu. fakir halkın riiketiminde bir düşüş yaşandığını kavdederek "Türk tekstilini tüketen orta sınıf Almanlar. L'cuz tekstilde talebin kısılması, Türk ibracatçısını olumsuz etkiledi. .\neak Almanya'da Türk gıda ve beyaz eşyasına yatkın bir tüketici var" dedi. Turist artacak Türkive'ye gelen Alman turist sa> ısının bu yıl 2 milyonu aşmasının beklendiğini ifade eden $en. şö> le konuştu: "Alman turistlerin, Türk şarabından rakısuia kadar Türk mallanna aşinahğı olacak. Düşünün ki Almama'da bir Türk rakısı dağıtıcısı yok. Oysa, Almanlarda zaten Türk gıdalarına bir tanıdıklık var. Türkofil Almanlara. Türk gıdalannı satma şansı çok > üksek. Turizm. • Türkiye'ye gelen Alman turist sayısının bu yıl 2 milyonu aşmasının beklendiğini ifade eden Türkiye Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Faruk Şen, "Bu sayede Almanların Türk mallanna aşinahğı olacak. Almanlara, Türk gıdalannı satma şansı çok yüksek" dedi. önyargıları azaltıyor. İlk kez bu yil. Türkive'ye ilk defa gelen turistlerin sayısında önemli bir artış var." Almanya'nın artık bir üst teknolojiye geçtiğine dikkatleri çeken Şen. Türk çamaşır makinelerinin, buzdolaplannın da Alman piyasasında boy gösterebileceğini sö\lüyor. KOBneryatınm atağında Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir ver tutan Almanya'da. özeilikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de Türkiye "de yatınm yapma düşüncesine ilgi duymaya başladılar. Faruk Şen, çevre. atık sular. katı atıklar. küçük tüketim mallan gibi alanlarda Alman KOBl'lerinin yatınmlannda artış beklendiğini beiirtiyor. Şen'e göre. Almanya'daki Türk \ atırımcılar da boş durmuyor. TİDAF'ın üye sa\ısındakı artış bunun belirgin bir örneği. Bankacılık sektörü de atılım yaşıyor. Deutch-Turkische Bank. Yapı Kredi. fş Bankası. Tütünbank \e Ziraat Bankası'ndan sonra. O\ak da Boston Bank ile Almanya'daki Türk bankacılık sektörüne sirdi. Kredi borçlarının kapatılması için bankalarla anlaşmaya çalışıyorlar Çay-Kur faiz pazarlığında ÖMER UÇAN RİZE-Sondört\ıllıkdö- nem içerisindeyanhş ekono- mik uvgulamalar \e özeilik- le bazı bankalardan rasgele kredi kullandınlması nede- niy le altından kalkılamaz bir borç yükü altında ezilmeşe çalışılan Çay-Kur. veni çıkış yollan anyor. Çay fşletmele- ri Genel Müdürİüğüneatanan eski Ankara Defterdan .\hmet Ovalı, urumun kredi \e kredi faızı borçlannın kapatılması için bankalarla anlaşmaya ça- lıştıklarını söyledi. Çay-Kur Genel Ahmet Ovalı. yaptığı açıklamada. ku- rumıın içerısinde bulunduğu durumun herkesçe bilindiği- ni belirterek "Bazı borçlann tasfiyesi için bankalarla olan müzakereler sürdürülmekte- dir. İnşallah kısa bir süre son- ra borçlar silinerek kurumumu/. fi- nansman baktmından nefes alacak ve rahatçahşacakduruma gelecektir. Ai- dığımız tedbirlerle kurumumuzu böy- le borç batağına sokmadan kâra geçi- rerek üreticilerimizezamanında para- sınıödevecekduruma getirUecektir" de- di. Bir banka hariç diğer alacaklı ban- kalarla sözlü anlaşma sağlandığını ka\ - deden Ovalı. ilk açıklanan 27 rrilyon- luk borcun eski rakam olduğunu. en son alınan rakamın 36.7 trilyon ci\ann- da\ken bugünlerde ise bu rakamın 45 trilyon lirayı aşmışoiabileceğınin tah- min edildiğini belirtti. Ovalı. borcun bu kadar hızlı bir şe- Çay-Kur'un katlanarak büyüyen borçlan üreticivi zor duruma soktu. kilde katlanarak çoğalmasının. >apı- lan anlaşmalar gereği faizin üç avlık dilimler halinde işletilmesinden ka>- naklandığını \urguladı. .\maç, üretici)e hi hizmet Amaçlannın üretıcilere. > öreve. tü- keticne en iyi hizmetı \ermek \e ku- rumu kârlı duruma geçirmek olduğu- nu da sözlerıne ekle\en Çay-Kur Ge- nel Müdürü Ovalı. "Bunun için deüre- timinden ev safa u>gun ça>i hasat etme- sini ve satnıasını bekliyoruz. Kaliteli ça> üretmek zorundavız. Şu anda sa- dece Beyaz Rusya'v la >aklaşık 40 bin ton ihracat bağİantımız vardır. Bu ve bundan sonraki ihracatlann gerçek- leştirilmesinin ilk şartL kaliteli ça\ ha- sadına bağlı olduğunu bilmekteviz. Ka- liteli çay alamadığımız takdirde ihra- catı gerçekleştiremediğimiz gibi depo- lanmız da kalitesiz çaylarla dolacaktır. Bu da kurumumuzun tüm faaliyetle- rini olumsuzyönde etkileyecekrir. Ka- litesiz ça> hasadı çav sektörümüzün geleceğjni, istikbalini ortadan kaldıra- caktır. Üreticilerimiz ve bizler, çocuk- lanmı/ın istikbalini düşünmekzorun- da>ız"dedi. Ovalı. kurumun sadece bankalara kredi ve faiz borcu olmadığını, aynı za- manda 5 trilyon lira civannda da ver- gi v e sigorta borcunun da ödenmeyi beklediöini kavdetti. 68.5 BİIV TON TÜTÜNÜ RJ REYNOLDS'A SATTI Tekel'den rekor tütün sataşı ROTRH\fG M 0 X AMSI BIJYIDİ)...Ekonomi Servisi - Tekel bugüne kadar yap- tığı en büv ük tütün satışını gerçekleştirdi. Dün yapılan satış anlaşmasıyla 68.5 bin ton Ege tütününükilobaşına3.25dolardan. RJ Rey- noids'a sartı. Toplam 222 milyon dolar gelir elde edi- len satış anlaşmasının ımzalan- masından önce bir açıklama yapan Tekel'den sorumlu Dev - let Bakanı Eyüp Aşık. elde bulunan tütün stoklannın büyük bir kısmı- nıneritildiğini söyledi. Bubedeliıı 100 mıl- von dolarının 15 gün içınde ödeneceğini be- İirten Aşık. "Tütünün (eslimatı 1997 sonu- na kadar tamamlanacaktır. Bu satış bir de- fada yapılan en büyük satıştır" dedi. Satışın stok fazlası nedeniyle yapılan in- dirımlı son satış olduğunu belirten Aşık. TEKEL bundan sonraki satışlarda kilo başına fiya- tın 6-7 dolarlardan başlayacağını belirtti. Aşık tütün üretimi ile tüketimi arasında- ki arz ve talep dengesının bazı dönemlerde bozulduğundan orta\a çıkan kriz durumu- nun aşıldığını belirtti. Dünya piyasalannda Türk tütünü üzerine dikkat çek- meyi başardıklannı sövleyen Aşık. Amerikan tıpı tütün üre- timinı arrtırmak için yeni or- taklıklarkurulmasını sağlayacak çalışmala- nn sonuçlandırına aşamasına geldiğıni dile getirdi. Diğer yandan RJ Reynolds'un Do- ğu veOrta Avrupadan Sorumlu Başkan \ar- dımcısı J.Russell Chapman. Türkiye ve Te- kel'egüvendiklerıni. daha fazla yatınm vap- mak ıstedıklerını bunun için Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade ettı. Tüm seçkinkııtash elenten araymız. ııng XONO\ ROLLER POII\T ile TAMŞTIMZ.ŞİMDt SIRA YE\İ İRÖLERDE... XO.\OX FIIVELIIVER ve XO\O\ ROLLERBALL. HEMEÎV DEKEYİft... ROTIUNG ÇİZİM GEREÇlfld TİCAMT VE SANAYİ * 4 - Murodiye Cad Saf Han No: 49/4 Sirkeo- ktanbul Tel: {0212)520 52 72 Fax: [0-212| 511 17 02 IŞÇINEV EVREMNDEN ŞLKRAAT SONER Kazanan İmaj' OlduHer kafadan bir ses çıkıyor. Herkes işine geldiği gi- bi alıyor. Gerçeklerin değil, imajların geçerli olduğu bir dün- yada, doğrusunun ne olduğu pek önemli değil. Önem- li olan kamuoyuna verilen imaj. Erbakan Hoca bu işi çok iyi öğrendi. Medyayı par- mağında oynatıyor. istediği imajı kamuoyuna mal edi- yor. "Onlardüzen partileh, biz farklıyız" ımajını. söyleye söyleye kafalara çakmayı başarmıştı. Iktidara gelme hırsı ile güven vermek üzere, bu kez, gereken yerlere "düzenin en büyük partısi" oldukları mesajını da vermekte bir eksiklik yapılmıyor. Refah hangisi? Düzenin en büyük partisi mi? Dü- zenin karşısında olan tek parti mi? Sizin beklentiniz hangisi ise Refah Partisi de öyle görünüyor. Ezilen, kimlik arayan yoksul kitlelere Refah, onlan ezen partilerin karşısında, umut olabilecek tek parti ola- rak sunuluyor. Refah'tan ürken, içte ve dışta iktidarı beliriemekte olan sermaye ve diğer güçlere ise Refah, düzenin en güçlü, en güvenilır partisi olarak pazarlanıyor. imaj dünyasında, Erbakan Hoca hıç kendisi küçük, sonuçları büyük seçimleri atlar mı? Bütün televizyon kanallarında bütün takımı ile birlikte hazır ve nazır: "Iktidara gümbür gümbür geliyoruz. Oy patlaması yaptık. Genel seçımler olsa tek başına iktidanz. De- vamlı büyüyoruz. Artık hiç kimse yolumuzu kese- mez..." Kımi medya yıldızları Hoca'yı içıne sindırmiş, bugü- ne kadar dışlanmasının büyümesineyaradığı görüşün- de; artık daha fazla dışlanamayacağı yorumunu ya- pıyor. Hoca'yı ve Refah iktidarını içlerine sindiremeyenler ise birleşemeyen sağa ve sola çatarak. bu seçimler- den ders almalannı umuyor ve birleşme zorunluluğu, iktidarı Çiller - Yılmaz dışında üçüncü isimlerde bu- luşturma uzerinde söylevler veriyorlar. Refah'ın küçük ama çok önemli görülen seçimler- den zaferle çıktığı yargısında buluşmayan, yüzde 29 oy oranının yüzde 33.5'e yükselmesinin büyüsüne ka- pılmayanı yok. İlk gece haberlerinde son iki seçimin aynı bölgeler için toplam oylannın karşılaştınlmasına rastlayamadım. Oysa Refah'ın iki seçim arasında oyu artmamış. Di- ğer partilerin kimilerinde bir miktar düşüş olmuş. Seç- men sayısının artmasına karşılık ise oy kullanmayan- larda önemli artış olduğu için yüzdeler böyle önemli bir değişiklik yaşamış. Toplam oyu artmadığına göre Refah'ın büyüdüğü ve patlama yaptığı yolundaki yorumlar. sadece ilk oran sonuçlanna dayalı başarılı bir imaj yaratma. Gerçeği yansıtmıyor. Oy oranının yükselmesı. diğer partilerin- kinin düşmesi, oy kuUanmayan, diğer partilere bilinen nedenlerle küsen seçmelerden kaynaklanıyor. • • • Refah'ın. Erbakan Hoca'nın, ağırlığını birkaç kez katlayan altınlarına, servetine, Mercümek ve iktida- ra gelmek üzere düzenin her kırli oyununun içinde ol- masına rağmen, oyları artmamış olsa da düşmüyor- sa. üzennde çok cıddi düşünmek gerek. Koalisyon ortağı olarak Çiller'in hesabını veremedi- ği, ortulü ödenekten malvarlığma, Yılmaz'ın Çiller'i dü- şürme taktiklerine uzanan akıl almaz bir kirli savaşın sahipleri merkez sağın oyları. gerek oran, gerekse toplam oy olarak kayıplan, olup bitene göre çok az ve seçim sonuçları ölçeğinde başarı bile sayılabilir. Ya- rattıkları olumsuz, umutsuz tabloya göre doğrusu çok fazla oy almışlar. Asıl iktidardaolmamakla kurtulduklannı sanan, mer- kez solun liderleri ve parti yönetimleri kara kara dü- şünmeli. Son olumsuzlukların, kirli savaşın doğrudan tarafı olmadıklan halde, doğrudan tarafı olan Refah kur- tarıyor, onlar kaybedıyor. Bu neyin nesi? Neyin ölçüsü? Refah sahte, tamamen imajla da olsa, düzenin ez- diği, kimlik arayan kitlelere "din ve hakdüzeni" ile, ide- oloji ile sesleniyor. Orta sol. DSP ve CHR sol değerleri ağzına almak- tan, ıdeolojisinden kaçmada yarışıyor. Birisi merkez sağ parti ortakhğında uydu olmaktan, bir diğeri mer- kez sağ koalisyonu ayakta tutmaktan hırpalanmış. Ders almamışlar, aynı misyonları yürütmekte aday gö- rünüyorlar. Toplum, Ecevit ve Baykal'ın. Çiller ve Erbakan'ın kirli işlerinde, kırli oyunlarda bile çok fazla sessiz kal- malarını doğrudan ya da dolaylı koalisyon ortaklığı adaylıklannın sürdürülmesine yorumluyor. Toplum kirli sıyasetten iğrendikçe, düzenin işleme- yen bozuk çarklan arasında ezilip. insan haklannı kul- lanamaz; yoksullaşıp kimlik kaybettikçe, en çok sa- hip çıkmalarını beklediği, ideolojilerini adeta yok sa- yan sola kızıyor. Ve akılcı olmasa, duygusal olsa da bir tepkı olarak ideolojisini reddeden solu en çok ce- zalandınyor. Doğrusu kendisi küçük, ama gürültüsü büyük se- çim sonuçlannı ben ders almaya niyetlı olanlar vardır umudu ile "hayırlı" görüyorum. Merkez sağda artık durdurulmaması yararlı kirli he- saplaşmayı hızlandıracağı için sevinıyorum. Refah'ın kendisi başka imajı başka ikiyüzlülüğünün hızla açığa çıkmasında işe yarayacağını da düşünü- yorum. En çok ideolojisini terk etmekle yok olacağını göre- bilecek, aymaya başlayabilecek solun toparlanma- sında işlevyapacağına. solun yenıden ideolcjisini ara- masını sağlayacağına inanmak istiyorum. Prof. Dr. Lale Sirmen Tüketiciyi korumak, rekabeti bozmamalı'ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Ankara Cnıversite- sı Hukuk Fakültesi Öğretim Lvesı Prof. Lale Sirmen, tü- keticisi korumaönlemlenalı- nırken. üretıcıleri ağırvük al- tında bırakmamak gerektığı- ni söyledi. Gümrük birliğinın zorunlu kıldığı uv umlaştınna- yı yaparken AB'deki tüketi- ci-üretici arasındaki adil den- geyı esas almak gerektığini kaydeden Sirmen. "Avru- pa'nın üreticisinegetirmediği yükü. biz de kendi üreticimi- zegetirmenıeüz" dedi. Sirmen. Av rupa Topluluğu Araştırma Merkezi'nin dü- zenledığı eğitım programı kap- samında dün. "Tüketkrinin ko- runması" konulu bir konfe- rans verdi. Tüketıciyi koru- ma vönünde alınan önlemle- rin. tüketici ve üretıcı arasın- da dengeyi koruvucu olması gerektığini açıklav an Sirmen. "Denge>i üretici alehine boz- duğumuz takdirde. tüketıciyi korumada başanlı olmamış, savılabiliri/.çünkü bu bozulan denge tüketici zaranna da so- nuçlargetirecektir~dedi. Sir- men. tüketici ve üretici ko- runmasının ana.vasada da den- gede tutulduğunu belirterek 172. madde ile dev letin tüke- tici\i korucu ve avdınlatıcı tedbırleralması esası getirilir- ken 173. madde ile de devle- tin. esnaf ve sanatkârları ko- rumasını ve desteklemesini esas aldığmı belirtti. TOBB'de görev dağıluıu ANK.AR4 (ANKA) - TOBB'nin 51 'inci genel kurulunda seçilen yönetim kurulu. kendi arasında görev dağılımı vap- tı. TOBB'den vapılan açıklamava göre Fuat Miras başkanlı- ğındaki yönetim kurulunda AliÖsman L'lusav.Ticaret ve Sa- nayi Odaları. Ali Zafer Taciroğlu Tıcaret ödalan. Erol Ge- malmaz Ticaret Borsaları ve Zafer Çağlayan Sanayı Odala- rından Sorumlu başkan\ekılliğineseçıldı. Köksal V'ücelerde nıuhasıp üvelığe getinldı. TOBB ^'önetim Kurulu'nun diğer üvelen Cengiz Kaptanoğlu. Necari Aöl Akkan, NaiJ Kalem- ci, Zafer Ersoy, Saim Gürsov. Hasan Öznıen, Mehmet Kara, İsmail Hakkı Hınıslıoğlu v e Bülent Alamut'tan oluşuvor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle