27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4HAZİRAN -1396 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 YAZTYET Deniz SOM Interoeh h«. İj://www^caıet.cw.tr/Xfl Üektroaik posts: [email protected]|daneU<m.tT TeU 0.212312 05 0S Fab: 0.212.512 44 97 Toplum, mepcümeği fırına veriyor! Y er-el ara seçim sonıçlarına iliş- k i r merkez sol için söylene- ce< fazla bir şey omasa ge- ı 1 rel... DSP ve CHPnin oyları- nıtopladtçğnızda yüzde 15'ı ancak ge- çiyorlar... Artık bö leni möleniyok; Bûlent Ece- vit'in part's yüzde 8 küsur, Deniz Bay- kal'ın partisi yüzde 6 küsur.. Yok eferdim bu yerel seçimdir, üs- telik ara seçimdir, koşullan değişiktir, falandır tjlsndtr... Bunları geçiniz... Bu saatten sonra birleşseer de geç- miş olsun, oirleşmeseler de! Atı alan Üsküdar'ı geçrriş el sallı- yor... Atı alan tabii ki Necmettin Erba- kan... Mesut Yılmaz'ın partisi oylannı art- tırmış olsa da merkez sağda ANAP ve DYP'nin toplamı ancak bir RP ediyor... Al merkez solu vur merkez sağa! Koskoca misyon partisi DYP'nin ha- line ne demeli... Tansu Çillerjn sayesinde misyon, minyon: Kırat ise başıboş eşek ve at sürülerinin arasına katılıp yılkı oldu... Katları ve yatları dizersen, atlan işte böyle vururlar! Seçim sonuçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet'in dünkü manşeti "Bekle- nen sonuç"tu... Şimdi, Refah erken genel seçim is- tiyor... Öteki "beklenen sonuç" için; tek başına iktidara gelmek için. Isteyecek tabii ki! Isteyenin bir yüzü kara. vermeyenin SESSİZSEDASIZ ^ ^ j ^ [*y^ &CQP* l ^v > mJ—üiy^ M NURİKURTCEBE ikiyüzü... Böylesine yozlaşan ve kirlenen siya- set ortamında, toplum mercümeği fırı- na vermesin de ne yapsın? Erbakan söylemtşti. iktidara gele- ceklerini... Ancak bunun kanlı yoksa kansız mı olacağını kestirememişti... Kanlı ya da kansız bir Refah iktidarı- na karşı yapılacak tek şey var, o da merkez sağda ve merkez solda kan değişimi... Uzerinde en küçük bir şaibe olan po- litikacılann saf dışı edilmesi, kadroların yenilenmesi... Yoksa bunu toplum yapacak: Re- fah'ı büyüterek yapıyor da... Ama bir Refah iktidarında pirincin ta- şı nasıl ayıklanacak orası belli değil! HABITAT konseri O lağanüstü bir gösteriydi HABITAT ll'nın açılış konseri... Tarih boyunca istanbul'da kesişen uygarlıklar, iki saate yakın aralıksız süren bir müzik dans ve ışık şöleniyle Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha kucaklaştı. Emeği geçenlerin ellerine sağlık... Lakin, müziğe ellerindeki telsiz anoslanyla katılan sivil ve resmi polislere; dansa birbirlerinin üstüne çıkarak eşlik eden medya mensuplanna; ışığa kameralannın spotlanyla katkıda bulunan televizyoncularia ve fotoğraf makinelerinin flaştarıyla ayrı bir renk katan gazetecilere de teşekkür etmek gerek! HABITAT eğer insan Yerleşimleri Konferansı ise, önce polisleri ve medya mensuplannı yerleştirmekten işe başlanmalıydı.... Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Organlannı satarak hayata bağlılığını sürdürüyordu. Fransız Başkonsolosluğu Fransa'dan nefret ettiriyor stanbul'daki Fransız Başkonso- losluğu'nun vize almak için baş- vuraniara karşı sergitediği tutum, terbiye smırlarını aşıyor olmalı ki kızı bir Fransızla evli olan Savaş Ertun- çer bu ülkeye ayak basmayı reddedi- yor: "Torunumuzu görmek için eşimle birlikte Fransa'ya gidecektik. Fransız L Cihan Demirci 'den y-% A F O R I Z M A L A K Bazı toplumlar sustuklan zaman daha iyi konuşurlar! Başkonsolosluğu önünde yaşadıkları- mız karşısında vize başvurusundan vazgeçtim ve kesinlikle Fransa'ya git- meme karan aldım; Fransa'dan nefret ediyorum. Damadım, görevi gereği sık sık seyahat ettiği için onlar ziyaretimi- ze geliyor, torunumu öyle görüyorum. Başkonsolosluğun önündeki rezaleti Ankara'ya Fransız Büyükelçiliği'ne te- lefonla bildirmiştim. ilgileneceklerini söylemişlerdi. Paris'te uluslararası bir konferansa davet edilen bilim adamı- na bile vize vermediklerine göre deği- şen birşey yokmuş." Bu arada Fransız Başkonsoloslu- ğu'nun vize işlemlerini, insanları aşağı- layıcı bir şekle sokması nedeniyle Air France'ın da başı ağrıyor... Başkonso- losluğun tavrı yüzünden birçok Türk vatandaşı Fransızlar'ın ulusal havayo- lu Air France'ı protesto ediyor. Air Fran- ce'ın istanbul bürosundan bir ilgili şöy- le diyor: "Tepkiler bize de yansıyor. Bu duru- mu birçok kez dile getirdik ama maale- sef bir sonuç alamadık." O zaman, sonuç almak, protestonun boyutunu daha da büyütmekten geçi- yordemektir... Air France, Istanbul'dan Paris'e boş koltuklaria uçmaya başlasın, bakın ne- ler oluyor! Bağdat Caddesi'nde park yerindeki otomobiller çekiliyor B ir süre önce Bağdat Cadde- si'nde yolun sağ tarafına çiz- giler çizilmiş ve park yerleri ayrılmıştı... Ve buralara oto- mobiller park ediyordu. Ama geçen- lerdefarklı birdurum vardı... SinanÖz- kan anlatıyor: "Park ettikten 15 dakika sonra dön- düğümde otomobilim çekiliyordu. Araç sahibi olduğumu söylediğim hal- de otomobili bırakmadılar ve Cadde- bostan Otoparkı'na gelmemi söyledi- ler. Dediklerini de yaptılar 330 bin lira park cezası. 300 bin lira çekici parası, 200 bin lira da otopark parası aldılar. Oysa, otomobilimi park alanı olarak ayrılan yere bırakmıştım. Otoparkta cezayı kesen memurun anlattığına göre, park yeri çizgilerini İs- tanbul Belediyesi çizmiş, trafik buna karşı çıkmış ve mahkemelik olmuşlar. Trafik de park edilen otomobilleri çek- meye başlamış... Aramızdaki tartışma uzayınca memur, "HABITAT olduğu için bu uygulamaya başladık" dedi tar- tışmayı bitirdi." Sahipsiz kent istanbul'un yetkilileri- nin acaba bu konuyu tartışmaya cesa- reti var mı? Varsa, Sinan Özkan'ın sorulannaya- nıt versinler: 1) HABİTAT bahanesiyle Beyoğlu'na döşenen kaldınmların parasını Kadı- köy'den mi çıkarmak istiyorlar? 2) Belediye ile emniyet arasında bir anlaşmazlık varsa bunun faturasını va- tandaş ödemek zorunda mı? 3) Araç sahibi geldiği halde o an tra- fik cezasını kesmekle yetinmeyen me- murlar, aracı çektirip otoparka götür- mekle kamu hizmeti mi yapıyorlar? Son soruyu şöyle de sorabiliriz: Trafik polisleri çekici ve otoparkçı- larla ortak mı çalışıyor? Bu arada Bağdat Caddesi'ne Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kadı- köy Belediyesi'nce ortak asılmış pan- kartlarda ana anteriere ve yaya kaldı- rımlarına park eden otomobilerin çeki- leceği bildiriliyor; yol kenarlannda ise park yeri çizgileri duruyor... "Demedik mi?" demek için tam tuzak! Düzeltme G eçen gün Vaziyet'te Tuncer Güvenç'in yaptığı bir hesap vardı; çok çalışıp ülkeyi kur- tarmak için 65 milyondan ge- riye kala kala 2 kişi kalıyordu; sen ve ben! Ortada bir hesap hatası olduğu- nu Izmir'den avukat Emin Özmen far- ketmiş: "Son kalan 6.600.000 kişiden işsiz ve iş bulamayan 6.598.000 kişi çıkınca 2.000 kişi kalır. Yani, iki kişi değilsiniz. Yani yalnız değilsiniz. Yani bizler de va- rız. Ve hâlâ umut var." Teşekkürler... PANO / Karadeniz Ereğli 3. Uluslararası Kültür Festivali 7-9 Haziran arasında yapılıyor. Festivalin ikinci günü Prof.Dr. Orhan Kural'ın yöneteceği Türk-Yunan Dostluk ve Barış Paneli'ne Hikmet Çetin, Kamuran Inan, Mihail Papakonstanti- nou, Leonidas Kirkos, Yannis Stefanidis, Kostas Anastopulos ve Andreas Politakis katılacak. GEBZE ASLIYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994/717 Davacı Hatice Azrak tarafından davalı Zaviye Mah. Reşadı>e Sokak No:28 2 Malatya adresinde oturan Bayram Azrak aleyhî- ne açılan boşanma da\asmda \erilen ara karan uyarınca: Da\a- cı. davalı ile 1982 yılında eviendiklerini. bu evliliklerinden mü$- terek bir çocuklannın olduğunu. davalı ile aralarmda şiddetli ge- çimsizlik bulunduğunu. uzun zamandırayn yaşadıklarını, bu ne- denle boşanmalarına karar \erilmesini istemiş. ancak davalı bir- çok aramalara raftmen bulunamadıeından duruşma tarihi olan 18.6.19% günü saat 09.30 - da Gebze Asliye 1. Hukuk Mahkeme- si duruşma salonunda davalı olarak hazırbulunması. hazır bulun- madiğı takdirde HUMK'nun 213. maddesi uyannca yokluğunda duruşmaya devam olunup karar \enlecefii kendisine ilanen teb- !ığ olunıir. 26.7.1995 Basın: 36232 ESKİŞEHİR1. SLXH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 1994 19 Satış Davacı Aysel Sülük vekili A\. Orhan Bingöl tarafından Ali kızı Fatma aleyhine açılan Eskışehir Merkez Paşa Mahailesi Şekerciler Sokak'ta kain \e tapuda Paşa Mah. 23 sahife. 46 ada. 59 pafta. 1 parselde Aysel Sülük ve Ali Kızı Fatma adlanna kayıtlı 87.50 me- trekare miktanndaki gayrimenkulün satılmak suretiyle şüyuun gider- ilmesi davasında satışa çıkanlmıştır. Satış şart ve şeklini gösteren müfredatlı ilan Eskişehir'de münteşir Milli Irade gazetesrnin 21 Mayıs 1996 tarıh. 8023 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Davalı Ali kızı Fatma'nın adresi meçhul kaldığından. işbu satış ilanı da\alı Ali kızı Fatma'ya ilanen tebliğ olunur. 21.5.1996 Basın: 89578 LAÇİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1995 88 Da\ acı Mustafa Keleş tarafından dasalılar Mehmet Keleş \ s. aley- hine açılan miras şirketine mümessil tayini davasının yapılan yargı- laması sonunda: Mahkememizin 17.4.1996 gün. 1995 88 esas. 1996 28 karar say\lı ilamıyla, Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkeme- si"nin 1987 525 esas sayılı men-i müdahale davasında. Ibrahim Ke- leş'in miras şirketine mümessil olarak 1930dogumlu Ahmet \enil- mezel'in atanmasına ve adı geçen malıkemede Ibrahim Keleş mi- rasçılannı temsil etmesine dair karan adresi tespit edilemeyen da- valı Mehmet Keleş"in ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz etmediği takdirde karann kesinleşmiş sayılacağı hususu teblıgat ye- rine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14.5.1996 Basın: 88473 KAYSERİ ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 994 Davacı Kadir Osmançavuşoğlu vekili tarafından davalı Semiha Osmançavuşoğlu aleyhine açılan boşanma davasmın yapılan yargı- laması sırasında. Kayseri Kocasinan ilçesi Gevhernesibe mahailesi nüfusuna kayıtlı Mehmet kızı Meryem"den olma 1.4.1996 doğum- lu Semiha Osmançavuşoğlu'nun tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden. dava dilekçesınin ilanen tebliğine karar ve- rildiğinden. davalının yargılamanın bırakıldığı 4.7.1996 tarihinde sa- at 09.50"de duruşmaya gelmesi veya bir vekil göndeımesi. gönder- mediği takdirde duruşmanın yokluğunda yapılacağı ve karar verile- ceği ilanen tebliğ olunur.Basın: 88433 Nüfus cüzdanımı, okul kimliğimi, kitaplık kartımı ve IETT pasomu kaybettim. Hükümsüzdiir. MÜNÜSEKAYA ÇİZGİLİK K.İMİL MASARACI HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT NIRI KLRTCEBE BLLUT BEBEK MRAYÇIFTÇİ Bu ^ • MIRMIRLAR IĞIRIHRAK TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKAN 4 Haziran ABDULAZIZ. T£M/0£ HAMMf GORUYORL gUGÜN, OSMAtJU PADİÇAUI AgpÜLAZİZ B/R Zi- YAFBT S(&)S/NDA M/Sf£ VAÜSİMİM K12I T&I/HİPE HA - N'M't GÖGMÜŞTÜ.O SfKADA İSTAMSULDA BULUNAhl MISIR. l/ALİSİ İSAAAİL PAÇA, K£NDİSi İÇİM VEGİLeN 8in ZİYAFETE laztuı DA GerieMiç, PADIÇAHLA T#- MfŞT/GAA/fT7. TEl/HİD£ HAMtM'f Ç.OİC SEĞeNEM AS- OÜLAZİZ ,(%MUESİUİU De KIZI "ASLANIUA*'UYGUN 8ULMASI ÜZB&ME} EI/LENMEYE KA/ZA İİ ANCAK, Ou/euMPAM HAgE&PAR. eTTİĞi KEçecJzAoe Pu/*r I°AÇA, 8a eı/uLîĞe ş MtŞrt. KI2/A/I PADİŞAHA TAKbİM GOEN İSMAİL YENİ UAIOAZ KOPARMA VB MISlG't OAHA gAĞHASlZ PEŞİNPBPİe.BÖrLE BİR., EyULİIC BİR-ÇOK SORUMU M 6ETieE__ CEKTİe..- gU KOHUPA &İRETEU AgPÜLAZİZ, FUAT PAŞA'Ntk! İ SONRA EVUUkTEfJ VAZ &ECMİÇTİ! KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN KARARIN İLANEN TEBLİĞİ DosvaNo: 1989 1658 Davacı TEAŞ Elektrik Üretim ve lletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili Av. Nural İlhan taratından davalılar Mehmet Makasçı \s. aleyhine ikanıe olunan müdahalenin meni ve kal davası sırasında da\alılardan Nurten Genç. Nursever Sofu. Mehmet Patur. Aysel Doğan ve Lütfiye Düzgören"e adreslen tespit edilemediğinden dava dikkçesı ilanen tebliğ edilmiştir. Bu kerre hâkımliğımizce venlen 1989 1658 esas. 1996 397 karar sayılı 22.4.1996 tarihli ilamı ile davanınkabulüne. dava konusuTEAŞ'aait 154 KV. Ambarlı-Yıldıztepel 1-2) ENH'nın 84-85 nolu plon- lan arasında davalılar tarafından yapılan binanın elektrik bilirkişisi Haluk Akoğlu tarafından \ erilen rapor \ e ekindeki krokilerde gösterilen bi- nanın tamamının yatay tecavüz içinde kaldığı. düşeyde 1.25 metrelik kısmının teca\üzlü olduğu ve kal edilmesi gerektiğı belirtildiğınden ek- teki krokilerde gösterilen yatay ve düşey tecavüzlü kısıınlann. bu kısımlardaki davacı kurumun irtifak hakkına teca\ üz \ ukuu bulmasi nedeıılyle yıktınlmasına ve müdahalenin bu şekilde men'ine. 248.500 TL. ilam harcının davacı idareden tahsiline. Peşin harcın mahsubuna. 248.5Ü0.TL. ilaın harcı ile da\acı idareden yapmış olduğu toplam 5.275.000. TL yargılama gıderi ile biriikte takdiren da\acı \ekili için 1.000.000.TL nispı vekâlet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. İşbu kararın da da\alılardnn Nurten Genç-Nurse- ver Sofu-Mehmet Patur-Aysel Doğan \e Lütfiye Düzgören'e ilanen tebliğine karar verilmiştir İlan olunur. 24.5.1996 Basın: 89895 MALATYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 199). 760, Karar No: 1992 46 Davacı Mehmet Gezginer tarafından davalı Fatma Gezginer aley- hine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda mah- kememizce ittihaz olunan Malatya Merkez Niyazi Mah C 043 04. ' S.68. K.251"de nüfusa kayıtlı Haydar ile Sultan"dan olma 1958 do- ğumltı Mehmet Gezginer ile aynı yerde kayıtlı Ali ve Hagi'den olma Î971 dogumlu Fatma Gezginer'in boşanmalarına. Müşterek çocukla- rı 1988 doğumlu H.tkan Gezginer'in velayetinin davacı babaya veril- ınesinc. çocuk ile davalı anne arasındaki sosyal ilişktlerin devamma. bakive ilam harcı ile masraflann davalıdan alınmasma. dair verilen 5.2.1992 tarih ve 1991 760 esas. 1992 46 sayılı karar davalı Fatma Gezginer'e tebliğ olunamadığı. adresi de tespit edilemediğinden söz konusu karann adı geçen davalıya ilanen tebliği. neşir tarihinden iti- baren 15 gün sonra temvız süresinin başlanacaâı hususu ilan olunur. Basın: 88423 DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 424 Karar No: 19% 163 Davacı Sunay Oruç tarafından davalı Salih Oruç aleyhine mahke- memize açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda. Davalı Salih Oruç'un Fatihpaşa Mah. Merhali 2. Sok. No: 9 Dıvarba- kırolan adresine yapılan tebligatın bila tebliğ iade edildiğı. emnıyet- çe yaptırılan soruşturma neticesinde teblıgata yarar adresi tespit edı- lemediği. tüm aramalara rağınen bulunaınayan davalının yargılama- sının yapıldığı Diyarbakır. Merkez. Fatihpaşa Mah. Cilt:l 19, sayfa 40 ve kütük 998'de nüfusa kayıtlı Salih Oruç ile Sunay Oruç'un bo- şanmalarına karar verildıği. verilen işbu karann ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceğı hususu ilanen tebliğ olunur. 17.5.1996 Basın: 89586 Pasaportumu kavbettim. Hiikümsüzdür. HA.\'DA\ TALUY
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle