03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 1996 SALI HABERLER ANAP, DYP, DSP ve CHP'nin toplam oylan; RP, MHP ve BBP'nin altında kaldı Merkez, 4 91'denberieriyorBILENTS4RIOGUJ ANKARA-24 Valık I995"devapılan mıllettekılı genel seçımlen ıle ANAYOL ıktıdarının 3 a>lık ıcraatının ardından gerçekleştırılen 2 hazıran ara verel seçı- mı. sıvasetın merkez kanadındaver alan partılenn tabanındakı enmenm de\am ettığme ılışkın onemlı bır gosterge oldu 199I genel seçımınde toplam yuzde 82 8 oranında aldıklan ov oraninı 21 Mart I994"de >apılan genel verel seçım- lerde toplam vuzde 66"va. 24 Aralık 1995'dekımıllenekılı genel seçımındede toplam vuzde 64 1 'e cenleten ANAP, DYP. DSP \e CHP'nin^ 1 seçımçevre- sındealdıklan toplam ovlarvuzde 50 nın altına duştu MHP ve BBP'den oluşan aşırı mıllıvetçı kanadın ov oranı yuzde 15 5'e tırmanırken. RP ıle bırlıkte sıya- setın radıkal kesırrunde y er alan bu uç par- tının oy oranı yuzde 49'u buldu TBMM'de mılletvekılı bulunmavan ve • ANAP, DYP. DSP \e CHP'nın 1991'de yüzde 82.8 olan toplam oy oranı, 5 y ıllık dönemden sonra adım adım genleyerek yüzde 48.5'e düştü. RP, MHP ve bu partının ıçınden çıkan BBP'nin oy oranı. yüzde 49'u buldu. DSP \e CHP'nın toplam oylan RP'nın düzeyıne ulaşamadı. • Sıyasetın merkez kanadını oluşturan ANAP, DYP, DSP \e CHP'run, ara yerel seçım yapılan 41 merkezde 24 Arahk 1995 genel seçımlerınde aldıklan yüzde 64.22'lık toplam oy oranı, öncekı yerel seçımler ıçın ıktıdarpartılenne gö- re oldukça zay ıf konumda bulunan MHP de 41 merkezdekı oy oranını 24 aralık so- nuçlanna gore bınde 2 oranında arttırdı DSP ve CHP'nın toplam oylan RP'nın duzey ıne ulaşamadı ANAP DYP DSP veCHP'den oluşan "ortasag\esol"partıler. 2 hazıranda ya- rıştıklan 41 merkezdekı oy oranlannı ge- nel seçımlere gore toplam yuzde 12 4 duzey ınde duşurduler 1991 seçımlerın- de toplam y uzde 51 3'e ulaşan merkez sağ partıler ANAP ve DYP'nın oy oranı ıse 24 Aralık 1995'deyuzde38 8: eaenledı 24 Aralık 1995 seçımlennde BBP ıle ıt- gün yüzde 48.67'ye gerıledı. tıtakyapan ANAPıIe DYP'nın 41 mer- kezdekı oy oranlan da genel seçımlere go- re yuzde 8 4 oranında genledı Sıyası yelpazedekı oy dengelerının 20 Ekım 1991 seçımlenne trore eelışımı şoy- le 20Ekiml991: AN AP'ın. buyuk bolu- mu TurgutÖzal başbakanlığındakı 8 y ıl- lık tekbaşınaıktıdardonemının ardından gerçekleştınlen seçımde hıçbırpartı hu- kumet kurabılecek çoğunluğu sağlayama- dı SuleymanDemirel lıderlığındekı DY P yuzde 27 2. Mesut V ılmaz lıderlıöınde- kı ANAP yuzde 24 I. daha sonra HEP'ı kuranKurtkokenlı mılletvekıllerınıGu- neydoğu'dan aday gösteren Erdal Inö- nü lıderlığındekı teshedılen SHP yuzde 20 7. M H P ıle ıttıfak y apan RP y uzde 16 ~>. seçıme tek başına gıren DSP y uzde 10 8. Sosyalıst Partı yuzde 0 4 oy aldı \ uzde 16 8 oranında seçmenın oy kullanmadı- ğı seçımde toplam kay ıtlı seçmen açısın- daıı dıncı-mıllıyetçı sagı temsıj eden par- tılerle DYP ve ANAP'ın toplam oy ora- nı yuzde 55 2. sol partılenn oy oranı da yuzde 25 7 olarak tıerçeklestı 27 Mart 1994: Vy ıllık DYP-SHP ko- alısyonunun ardından gerçekleştınlen genel yerel seçımler. RP'nın seçmen ta- banındakı patlamanın en onemlı goster- B B P , a l d ı ğ ı 4 4 b i n 5 7 1 t o p l a m o y u n 4 1 b i n 2 5 8 ' î n i S ı v a s ' t a k a z a n d ı Seçmen sayısı artarken katılım düştüANKARA (CumhDrivet Bürosu) - 2 hazıranda beledıye başkanı ve beledıye meclıs uyelennı seçen 41 merkezde. 24 Aralık 1995 genel seçımlenne gore seçmen sayısı artmasına karşın. katılım düzeyı duştu. 24 Aralık'ta41 merkezde 527 bin 1!3 geçerlı oy çıkmasına karşın, öncekı gun yapılan ara yerel seçımlerde 481 bm 936 oy geçerlı sayıldı Partıler açısmdan seçım bolgelenne gore dıkkat çekıcı bazı noktalar şoyle RP: 41 seçım çev resınde 24 Aralık 1995"te 157 bin 162 olan seçmen sayısmı. 161 bin 549'a çıkardı Rızeve Bakırkoy de dahıl, hemen hemen tum çevrelerde oylarını ıstıkrarlı olarak arttırdı Bakırkoy "de yuzde 7 53 olan oy oranını yuzde 11 4'e çıkardı Şevki Yıhnaz'ın mıllervekılı seçılmesıvle boşalan Rıze'de. Başbakan Mesut Yılmaz'la vanşmasına karşın. bu ıldekı yuzde 24 1 oranındakı oyunu da yuzde 31 9'a çıkardı Konya Meram'da yuzde 58.3 olan oy oranını yüzde 63 6'ya tırmandırdı Zonguldak merkezde. DSP ve ANAP'ın ağırlıgına karşın. yuzde 12 8 oranındakı oylarını yuzde 23 5'e yukselttı BBP ıle vanştığı Sıvas'ta oylan yuzde 4 oranında düştü. Â.NAP: Buyuk Bırlık Partısı ıle ıttıfak yaparak gırdıgı 24 Aralık 1995 genel seçımlerındekı 135 bin 173 olan seçmen sayısmı. öncekı gun tek ba$ma yakalayamadı 41 merkezdekı seçmen sayısı 100 bm 686 oldu Beledıve başkanhğmı kazandığı Rıze'dekı oyiannda 24 Aralık'a gore yuzde 1 5 oranında azalma oldu Ara yerel seçımde en çok seçmenı bulunan merkez olan Bakırkoy'dekı oylan 8 puan artarken Konya Meram'da yuzde 5 düzeyınde oy kaybettı Seçmen tabanını Bıngol'de yüzde 4. ZekiÇakan'm mılletvekılhgıyle boşalan Zonguldak'ta yuzde 3 genışlettı. DYP:24 Aralık'ta, ara yerel seçım yapılan 41 merkezde 8*2 bm 168 olan seçmen sayısı 57 bin 822"ye duştu. Buyuk seçım çevrelen, Bakırkoy, Meram, Bıngöl. Sıvas. Rıze, Zonguldak, Samsun Ay vacık ve Boyabat'ta vuksek duzeyde oy kay bettı Oy oranı, Bakırkoy"de 11, Bıngol'de 6, Meram'da 3, Rıze'de 4 5, Sıvas'ta 5. Zonguldak'ta bınde 4. Ay vacık'ta 9. Boyabat'ta 3 puan genledı DSP: 24 Araltk'ta 63 bm 707 olan seçmen sayısı 43 bin 951 'e düştü 24 Aralık'ta, Tuncelı'nın Puldmür ılçesınde sadece 18 yurttaşın oyunu alırken 2 hazıran pazar gunü 483 oy alarak CHP ıle yanştı Bakırkoy ve Meram'dakı oy oranını aynen korudu. CHP: 24 Aralık'ta 40 bin 760 olan seçmen sayısı, avnı merkezlerde 32 bm 161 'e duştu Oy oranı Sıvas'ta 2 puan genledı. MHP: 24 Arahk'ta 32 bin 339 olan seçmen sayısı, 30 bm 7^0'a düştu Katılım oranı dus.uk olduğu ıçın oransal olarak oylarını bınde 2 düzeyde arttırdı Oylannı Meram'da 4 puan yukselttı BBP: Aldığı 44 bm 571 toplam oyun 41 bm 258'ını Sıvas'ta kazandı. HADEP: Toplam 4 bm 569 oydan 3 bin 518'mı Bıngol. 866'sını Bakırkoy'den çıkardı 24 Aralık'ta. Bakırköy'den 2 bin 153 oy almıştı Bıngol'dekı oy oranı yüzde 18'eçıktı 41 seçım çevresmde, 24 Aralık'ta yüzde 1 63 olan oy oranı, yüzde 0 9'a genledı Özgüriitk ve Dayanışnıa Partisi: Aldığı 3 bin 422 oydan. 1467 sını Sıvas'tan. 1380'mı Bakırkoy "den topladı Karadenız Ereğlı Guneşlı beldesınde, 30 oy alarak yuzde 2 4 oranına ulaştı Meram'da 280. Rıze'de 265 oy aldı tşçi Partisi: 747 oyla bınde 1 oranına ulastı Beledıye başkan aday ı bulunan Sıvas'ın Yıldız beldesınde I oy alması dıkkat çektı Yeniden Doğtış Partisi: 886 seçmenle bınde I oranında oy aldı Millet Partisi: 223 seçmenle on bınde 4 ordnında oy aldı Hakkârı'mn Derecık beldesınde Kasun Demir. 289 oy la seçımı kazanan tek bağımsız aday oldu YDH-V P-DP: Oy pusulalarında yer almalanna karşın, kurucu lıden genel başkanlıktan aynlan YDH. YP ve Demokrat Partı seçtmlere katılmadılar gesı oldu Turkıye ıl genel meclısı sonuç- lanna gore Tansu Çiller lıderlığınde DYP ılksandıksınavındayuzde23 49 ANAP yuzde 21 15.SHPyu'zde 12 84 DSP yuz- de 8 6l"e eenlerken ıttıfak yapmayan MHP yuzde 8 1 'e, RP de yuzde 17 93'e yukseldı CHP'nın henuztekraraçılmadığı 1989 genel yerel seçımınde sol oylann topla- mı y uzde 38 cıv annday ken. 27 martta bu oran yuzde 26 I6'ya genledı RP DYP ANAP. MHPvedığerkuçuk sagpartıle- nn oy oranı toplam yuzde 73 84'e ulaş- tı ANAP ve DYP'nın oy toplamı yuzde 44 64'e genledı RP, 5'ı buyukşehır ol- mak uzere. 76 ılın 27'sınde beledıye baş- kanlığını kazandı RP. 1989 seçımınde yuzde 9 8 olan ıl genel meclısı oyunu 2 kata yakın artırdı 1989'da 40 ılı alan SHP 27 Mart I994'de 10 ılın beledıye baş- kanlıgını bıle alamadı Solun toplam oylan ılk kez y uzde 30'un altına duştu 24 Aralık 1995: Tansu Çıller ,|k genel seçım sinavındapartısınınoy oranını yuz- de 19 2'yeduşururken. ANAPdaanamu- halefet partısı olmasina ve MHP'den ay- nlan BBP ıle ıttıfak kurmasına karşın genledı RP yuzde 21 32, ANAP vuzde 19 66. MHP yuzde 8 18. HADEPyuzde 4 17 oranında oy topladı FeshedılenSHP ıle bırleşen CHP, ulke barajını guçlukle aşarakyuzde 10 7l'dekalırken,oylannı artıran tek sol partı DSP yuzde 14 65'e ulaştı Merkez solun toplam oy oranı yuz- de 25 36 \ a. merkez sağın toplam oy ora- nı da yuzde 38 8'e genledı Merkez sağ ve solun toplam oy oranı 27 Mart 1989'un- kıne yakın bır duzeyde. yuzde 64 l'de kaldı Seçmen tabanını genışleten RP ve MHP'nın toplam oy oranı 27 marta go- re yuzde 3 4 artarak yuzde 29 4'e tır- mandı 2Haziran 1996: Boşalan vey a yenı bel- de olan 41 merkezdekı oylamalar. ıktıdar- da bulunan merkez sağın hezımetıy le so- nuçlandı DYP'nın. 24 Aralık I995'de bu bolgelerde yuzde 15 5 olan oy oranı yuzde 11 9'a genledı Sıvas'taguçluolan BBP ıle seçım işbırlığı yapmavan ANAP'ın. 41 merkezde yuzde 25 6 olan oy oranı yuzde 20 8'e genledı BBP ve ANAP ın toplam oy oranı yuzde i0'a ulaştı BBP'nin Sıvas ve dığer ıllerde al- dığı oy lann y uzdesı çıkanldığında. ANAP 41 merkezdekıoy oranını yuzde 2'ye ya- kın duzevde artırdı Partılenn seçım çevrelerine gore 2 Hazıran 1996 oy oranlan Seçim çevresi ADANA-Sofulu ADIYAMAN KOSECELI ANTALYA-Yeşılbayır ANTALYA-Çavuşkoy ANTALYA-Yuk k yat BİNGOL Merkez BİTLİS Koyunlu BURDUR Bucak BURDUR Bagsarav BURSA YaJıntaş ÇORUM Yorukıu DENİZLİ Akalan DENİZÜKarako* ERZİNCAN Mollak ERZİNON Ulukoı HAKKARı Derecık HATAY Ovakent HATAY Tu r u nçlu İÇEL ÇrftliKkoy ISTANBJL-Bakırkoy KOCAELİKraz>alı KONYA Meram MALATYA Şarınahan KAlATYAKo-,a MALATYA Tepehan K MARAŞ Yumaklıcerıt MARDİN Surqucu RIZE Merkez SAMSUN Ayvacık SAMSUN Agcaguney SAMSUN Yeşılkent SİNOPBojabat SiVAS Merkez SIVAS vıtdz SIVAS Cerralkc, TEKPDAGM Eregnsı T U N C E L D JU-TIL' YOZGAT Esen ZONGULDAK Merkez ZONGULDAK Kılıml, ZONGULDAK Guneşlı DYP OY 530 565 14 346 124 2121 2 4658 467 867 559 554 576 448 109 186 852 446 243 16565 461 3855 342 7 738 306 190 1365 44 276 364 1725 2477 601 327 153 7 9 730 7580 4321 303 % 136 31 09 27 9 112 11 038 34 6 35 4 35 3 33 9 31 44 8 37 5 145 22 49 7 35 9 146 1781 27 7 42 28 8 06 45 58 33 19 46 1 5 191 22 163 2 31 49 48 43 7 0 81 30 6 14 37 32 74 24 BBP OY 61 - 6 4 - 302 - 185 15 - 13 12 4 - 85 - 4 1 10 185 0 1499 25 5 - 133 3 175 18 23 12 55 41258 114 6 3 8 310 25 15 % 16 - 04 03 - 16 - 1 4 1 1 - 08 0? 03 - 113 - 02 0 06 0 20 0 16 21 04 - 14 2 05 06 06 16 0" 05 38 41 93 02 0 03 0 59 019 1 ANAP OY 806 441 981 378 571 3466 265 694 432 413 126 629 437 100 112 209 799 199 239 36366 110 8658 406 502 373 238 253 16708 1536 342 649 1829 5675 12 1425 69 634 11724 1413 469 % 20 6 24 62 6 30 5 51b6 19 7 50 77 52 32 7 168 76 351 34 84 15 24 8 46 6 16 14 3 3910 66 94 34 43 23 04 25 5 25 3 55 8 50 9 23 6 39 173 5 28 - 18 40 6 62 26 5 22 22 10 71 37 5 ODP OY - - - - - - - - - - - - - - - - 1380 - 280 - - 265 - - 1467 - 0 0 0 30 % - - - - - - - - - - - - - 148 - 03 - - - - 09 - - 137 - - - 0 - 0 0 24 MHP OY 626 0 501 88 34 2755 0 1423 10 207 794 5 - 5 191 41 14 4 586 2616 81 12112 2 7 4 3 0 835 38 317 45 2052 3910 11 0 72 32 12 1090 247 19 % 16 0 32 71 31 143 0 106 08 84 4815 03 - 041 25 5 49 08 03 351 2 81 49 131 02 06 0 25 03 0 28 1 3 219 27 194 364 09 0 21 29 05 2 07 187 1 15 DSP OY 375 9 14 67 10 176 0 237 158 87 21 50 34 81 3 0 4 10 376 14267 86 4674 8 22 15 154 547 32 239 313 443 1590 1 1 128 483 15670 3221 342 % 96 05 09 54 1 09 0 1 7 12 35 13 28 26 68 04 0 02 08 22 5 1534 52 51 06 19 093 - 154 18 1 165 188 42 148 0 014 36 43 4 29 70 24 41 27 3 İP OY 5 1 2 - 18 0 17 1 1 0 - 4 1 118 1 116 - - - 1 2 25 1 2 3 27 170 1 0 0 0 t 196 22 3 % 01 0 01 - 01 0 01 0 0 - - 0 - 03 0 013 0 01 - - 01 02 01 0 01 02 03 016 0 0 0 03 0 37 017 02 CHP OY 812 441 14 328 339 700 138 18 - 55 19 551 3 - 2 576 49 9583 489 2275 3 12 - - 59 392 54 - 73 1594 7084 26 504 925 3440 1580 18 % 208 24 09 264 306 36 - 1 07 31 15 46 04 01 46 3 3 10 30 29 4 25 025 1 59 13 18 - 44 15 6 59 07 45 3 387 6 52 11 97 1 4 YDP OY . 0 1 7 3 62 0 16 17 5 4 11 1 2 6 1 . 78 2 148 3 9 11 0 3 47 - - - 35 257 3 - 1 3 T 116 17 8 % 0 006 06 03 03 0 01 13 02 02 06 01 02 03 0 008 01 02 03 08 0 68 0 03 015 - 03 0 24 02 0 03 03 022 013 06 RP OY 692 370 33 22 25 6177 255 6075 220 855 131 477 214 9 24" 118 29 2 223 10919 433 58743 396 599 478 245 70 9573 1272 248 200 2738 43538 497 340 209 13 65 12432 2311 42 % 177 20 2 21 18 23 32 48 85 452 16 7 348 79 266 166 07 33 14 1 7 02 134 11 77 26 636 334 515 29 52 27 7 32 42 5 171 12 26 40 53 40 5 50 59 12 27 23 56 1751 34 HADEP OY - - - - 3518 - - - - - 866 - - 77 - - - - 108 0 - 0 0 - % - - 18 - - - - - - 0 93 - 77 - - - - 30 0 - 0 0 - KAZANAN MfRTl CHP DYP DYP ANAP ANAP ANAP RP ANAP RP DYP IStM IrfanAnso, Mahnv ,/ıaı H3san4K3İr Zek *vJ 3a" Enver -vıtka- Bedr"jq Abdub* u»ark Ramazan Sel*r Ramjzafi CakmaK Recep Bübt DYP ' ErguiuGok-et n MHP ,Mjzaf»rAk,ol ANAP ı Necat Tahaı DYP fOursuıG/def CHP RP BAG DYP Salırı Kara Kasım Demır Abdulıah valçın M FentGnl CHP lB v alına,akl MHP i B ^ a d n ANAP O c - l ^ h n CHP Musta'a Oz«an RP ANAP RP DYP DYP Mura' Yeşıı Kasım AKSUÎ Nedım Çekef Alı Ce> a- Sehmjs Swer ANAP Hız'Hop ANAP Erkai H C ANA D 'Ban t>Tftaş ANAP A Ça.j^ocİL ANAP 1Me h re>Er~ş RP jOsma'- s», IHIŞ RP 'MeiTtGJdi DYP RP DYP Loğ r rar 3 JJ Emn v inar Ah-net Yamar CHP 'Hac Erd CHP "israılEşre' DSP 'A Aslankılıç ANAP jOnder Ozsov UZ YAZIIORHAN BİRGİT Seçımlerın sonuçları ıle ılgılı değer- lendırmeler, sıyasal partıler açısmdan, gorme ozurlu kışılerın fıl tanımlaması- nı andırıyor Her partı ve o partıdekı var- sa fraksıyonlar, başarı olçulennı her zaman tekrarladığımız o unlu "barda- ğın yarısı boş mu, yoksa dolu mu" tu- runden ele alıyoriar Boyle olunca da kımı, eskı seçım- dekı başkanlık sandalye sayısı ıle bu- gunkunu kıyaslamanın kendısıne da- haçokyararsağladığınıbılerekkonu- şuyor, kımı de oy yuzdelerını savun- ması ıçın dayanak yapıyor Öncekı gunku "mını seçım"de de boyle oldu ve Refah Partısı'nden Ana- vatan'a, DYP'den DSP ve CHP'ye ka- dar partılenn lıderlerı de, daha sandık- lann tumu açılmadan ekranların başın- dakı yorumcularımız da benzer de- ğerlendırmeler yaptılar Ortahğın toz duman olduğu bır sa- atte yapılan bu yorumların ozetlerı de, elbette farklıydı, ama ozellıkle medya- nın egemen sozculerı daha ılk saat- lerde Refah Partısı'nın adeta dığer ra- kıplerını ezıp geçtığını hukme bağla- makta yarıştılar Bu yarış, gecenın ılerleyen saatle- rınde neredeyse "Maaem kı mını se- çım Refah tarafından ılerıde bıtınlmış- tır, o zaman hukumet ıçın verılen gen~ sorudan sonra bu partı, yenı oluşum- da butun sıyası partıler tarafından he- Evet, Erken Seçim Göründü...saba alınmalıdır" yargısı ıle bıtırıldı Gerıde kalan seçımı sosyolojık bır ayırımatabı tutmanın bınncı koşulu, te- laşlanmadan, soğukkanlı bır ıncele- me yapmak, ıkıncı olarak da elmalar- la armutları bırbırıne karıştırmamaktır 2 Hazıran seçımlerını Refah Partısı'nın onde bıtırdığı doğrudur Ama aynı skor, 24 Aralık ıçın de geçerlıdır ikı seçımın de ıkıncılığını elınde tu- tan Anavatan Partısı ıçın değışen, bu partının 24 Aralık 1995'te Buyuk Bır- lık Partısı ıle guç bırlığı ıçınde gırdığı seçımde aldığı sonuçlardakı brut yuz- denın 2 Hazıran'da BBP'nin de yan- şa katılması ıle net olarak değerlendı- rılmesı gerektığının unutulmamasıdır Aynı şekılde Rıze'de 2 Hazıran'da beledıye başkanlığını ANAP'a kaptır- mış olmasına karşın Refah Partısı, go- recelı de olsa oylarını arttırmıştır Bu merkezde bınncı olan ANAP, oyların- da yuzde 2 4 oranında oy yıtırmesey- dı ulke genehndekı yuzdesı en az ıkı puan daha artmışgorunecektı Refah Partısı'nın başkanlığı elınde tuttuğu Sı- vas'ta 24 Aralık seçımlerıne gore yuz- de 4 5 gıbı bır oy yıtırdığı ve ıkıncı par- tı olan Buyuk Bırlık Partısı'nı. 2 bıneya- kın oyla geçtığı de bıltnıyor Bu tur hesaplamalan, merkez sol partıler ıçınde yapmak mumkundur Istanbul Bakırkoy'de oylarını koru- yan DSP, bu ılçede oylarını yuzde 11 dolayında kaybeden DYP'nın arka- sında uçuncu olmuş, Zonguldak'ta beledıye başkanlığını Anavatan'dan alarak bırıncılığe yukselırken yuzde 8 dolayında oy kaybetmıştır Oysa bu- rada başkanlığı kaybeden Anavatan'ın oyları, 24 Aralık'a gore az da olsa art- mıştır Keza, DSP'nın ulke çapında yuzde 10'un altında kalmasına neden olan asıl oy kanamalan Ayvacık gıbı Boyabat, Kırazlıyayla, Marmara Ereğlısı gıbı bel- delerdekı yenılgısınden gelmıştır DSP, Doğu'da Tuncelı'de varlık gos- termış, geçen yerel seçımlere gore tum bolgelerde ılerlemıştır Demek kı ortada tum partıler ıçın çalışan çalış- mayan orgut ve ozellıkle yerel seçım- lerde adayın çevresmde guçlu olup olmadığı gıbı etkenler de vardır Bu yazıyı hazırladığım saatlerde, partıler TBMM de grup toplantılarını surduruyorlardı ve hemen her genel başkan, kendı kamuoylarına öncekı gunku sonuçları, fılın tanımlanmasını aratmayacak olçulerde ve elbette ken- dı açılarından değerlendırıyorlardı Bu değerlendırmelerın, sıyaset bılı- mınde değışmeyen bır sonucu vardır Seçım, moral katsayılarla hesaplanır Bu tur bır değerlendırmede oy ayırı- mının surduğu saatlerde televızyonlar- dan bırbtrını "terbıyesız", "hayvanon- dan değerlı" turunden yakıştırmalar- la kavganın başlatıldığı DYP'de, Ge- nel Başkan Tansu Çiller'ın olçutlerı de ılgınçtır Seçımı RP kazanmış, ama, en ağır yenılgıyı ANAP yuzde dort onda yedı oy yıtırerek almıştır DYP'nın yıtırdığı oy yuzdesı, uç onda altıdır DSP'de uç onda ıkı oranında oy kaybetmıştır Çiller, dunku gensoru goruşmelerı- nın ele alındığı bırleşıme salt bu olçu- ler nedenıyle ANAYOL hukumetının gorevden ayrılması ıstemıyle katıla- rak moral olçulere gore tartışılmaz, yenılgısını ıkıncı plana atmak ve ANAP'la elbette uçuncu bır partının de katılacağı yenı bı hukumetı gunde- me getırmeyı denemek ıstemıştır Turkıye Buyuk Millet Meclısı'nın dun- ku bırleşımı mılletvekıllerımızın mıllı seçımlerden sonra ılk toplantı gunu olduğu ıçın onemlıydı Doğrusu. ço- ğu kımse Refah Partısı'nın gensoru onergesının gundeme alınıp alınmaya- cağıfiı saptayacak goruşmelerın ızle- yıcısı, yanı seçmenı bu kadar ılgısız bır bırleşımde goruşulduyse o parla- mentodan vatandaşın beklentılennın yuzdesı acaba neydı? Meclıs'ın, mıllı seçımden bır erken seçıme gıdecek kapıyı araladığı dun- ku bırleşımden bır hukumet bunahmı mı, yenı bır hukumet arayışı mı, yok- sa bır yıla kalmadan bır erken seçım mı çıkacak? Ben 28 mayıs gunku yazımdakı du- şuncemı tekrarlayarak bır erken seçı- mın, ulkenın gundemındekı yerını al- dığını soylemek ıstıyorum Nasıl bır erken seçım dersemz, mıl- letvekıllerımızın hıç değılse yeniden bır yıl geçmeden yenı bunalımlara duş- meyecek bır parlamentoyu oluştur- masını onennm. Yanı, oncelıkle bır nu- fus sayımı Hemen ardından seçmen kutukle- nnı bılgısayara bağlayacak bır orgut ya- pılanması ve barajları sıfırlaştıracak adıl bır yasa Tabıı o yasada, sıyası partılenn har- camalarını çok açık bır bıçımde ıste- yen vatandaşın denetımıne tabı tuta- bılecek esaslar Yanı ortulu odenekten ya da bılın- meyen ortulu desteklerle yurutulmesı mumkun olmayan bır kampanyayı geçerlı kılacak yasal hukumler GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Baklavacıyı Nasıl Kurtaralım? Baklava ustası Niyazi Dumlu Yetimoğlu'nun 13 gundur açlık grevınde olduğunu gazetede okudum Elbet merakımı çektı bu haber Baklavacının açlık grevıne kalkışmasının nedenı hıç merak uyandırmaz olur mu"? Ayrıca, açlık grevı de tek başına bır merak konu- sudur Çunku açlık grevı moderndır, onun yerını es- kıden ıntıhar tutardı Şoyle den/yor gazetede "Bahçelıevler Beledıyesı tarafından alan genışle- tılmesı gerekçesıyle dukkânının yıkıldığını ve yerıne ımalathane açılması ıçın kendısıne soz venldığını be- lırten Nıyazı usta, 'Ancak bu sozde durulmadı ve bu tutum uzerıne ben de açlık grevıne başladım' dıyor" Nıyazı usta, bır barışsever olduğunu eklıyorsozle- rıne dıyor kı - Ben yaptığım baklavalan herzaman ınsanlarta pay- laştım Barış ıçın, sevgı ıçın çabaladım durdum Açlık grevının nedenı, uğranılan haksızlığa başkal- dırma gereksemesıdır Intıharların bır boluğu de bu nedene bağlanabıiır Bır boluğu demem şundan. çoğun umutsuzluktur ıntıhara goturen umarsızlıktır dunyaya lânet etmek- tır Oysa açlık grevınde, uğranılan haksızlığın duzeltı- lebıleceğı umudu vardır, bır duyurmadır ılgı çekme- dır, yaşamı duzeltmek, adaletı uyarmaktır amaci aç- lık grevının Burada akla şu soru gelır, ıster ıstemez Adaletı uyarmak ıçın hukuk yetmez mO Ne yazık kı yetmez yetmıyor Tarıh boyunca butun devletler. kendılerıne gore bır hukuk duzenı kurmuşlardır, fakat bu hukuk duzenle- rının hıçbırı bugune değın, haksızlıklarm tumunu kap- samı ıçıne almamış, ya da alamamıştır Gelelım baklavacımıza Nıyazı Dumlu Yetımoğlu. yıkılan dukkânı yenne bır ımalathane açılacağına ılışkın olarak kendısıne soz ve- nldığını ancak bu sozun tutulmadığını soyluyor Mahkemeye başvursa olmaz mı' Olmaz Çunku hukukta "sozun tutulmaması" gıbı bır suç ongorulmuş değıldır Verılen sozler yerıne getırılmeyınce. "Koşullar de- ğıştı" mazeretı ılen surulur Ustelık anlaşma nıtelıgme vardırılmamış soz nasıl kanıtlanır? insan, hukukun ongormedığı bu tur haksızlıklarla karşılaştı mı, adaletın yerıne getırılmesı ışını eskıden Tanrı'ya bırakırdı Tanrı ya ınanışın kaynaklanndan bin adalet gerek- semesıdır Ama Tanrısal adaletın yerıne getırılıp getırılmedığı- nı denetlemek ınsanın elınde değıldır Belkı de bu yuzden olacak şımdı onun yennı açlık grevı aldı Umarsızların tek başvuru yerı Banşsever baklavacının bu başvurusunu toplum nasıl karşılayacak? , ,:tu^ ;o.vî Merak edıyorum ^ÇİLLERTE KOALtSYOND\ YOKLZ' Yıhnaz: ANAYOL ya da erken seçim ANkARA (Cumhurivet Burosu) - Ba'ıbakan Mesut Vılma/. RP nın, hakkında verdığı gensoru onergesının kabul edılmesıv le hukume- tın duijurulmesı durumun- da. anavasKinın hukumet ku- rulmasi veguvenoyu alma- sı ıçın ongorduğu 45 guııluk i>ure dolduğu ıçın Cumhur- başkdiıı'nın erken seçım su- recını ba^latabıleceğını sd- v undu \ ılmaz. "*DV Pbunu ister mi bilmivorıım. ama AN \P olarak buna hazır ol- malıvız" dedı Yurtta^lann ANÂ\OL hukumeıınden hâla umutlu olduğunu be- lırten ^ ılmaz, DV P lılenn bu hukumetın sabote edılnıe- sıne ızın vereceğını zaıınet- medığını sovledı \ ılmaz "Eğer. bu hıikiımet >ıkılır- sa Çiller başkanlığındaki DV P ile hiçbir şekilde ko- alisvonagirmejiz" dıve ko- nuştu \ ılmaz. dun Istanbul'dan Ankarava hareketetmeden once yaptığı açıklamada ^eçım sonuçlannı değerlen- dırdı \erel seçımlenn ken- dıne ozel koşulları bulun- duğunu belırten Yılmaz. bu seçımlerde de ada> lar v e v e- rel koşullann etkılı olduğu- nu sovledı Araverelbeçım- lerden genel sivaset açısın- danbıranlamçıkarmakge- rekırse bu konuda olçu ola- rak alınması gereken >erın Bakırkov olduğunu belırttı Seçım sonuçlannın. seç- menın sivaset vapanların he&ap vermesinı ıstedığını degosterdıginı belırten Yıl- maz Çiller'ın aklanmasıge- rektığı goru^unu v ıneledı Türkeş de\rede MHP lıden Arparslan Türkeş'in Başbakan Yıl- maz'dan ANAYOL huku- metının va^aması ıçın gen- soru onergesının ov laması- nın v apılacağı cumartesı gu- nune kadarÇıller'le goruşup asgan muştereklerde anla^- masını ve gerekırse genso- ru onerge^ının o> latılmama- sinın ^ağlanmasını onerdığı oğrenıldı Turkeş. Mesut Yılmaz'ı Meclıs'tekı makamındazı- varetederek bırsuregoruş- tu Turkeş'ın ^ ılmaz'dan ^N^YOL hukumetının va- şaması ıçın "Çiller'den he- sap sorma işini" bır iure er- telemesını ıstedığı belırtıldı Turkeş. goruşmeden sonra gazetecılerın sorulannı va- nıtlarken seçım sonuçlannı değerlendırdıklennı so>ledı Turke^, Turkıye nın erken seçıme yakın olduğunu be- lırttı Alınan bılgıje gore Tur- keş. basına kapalı olarak ya- pılan goruşmede. \ ılmaz a "Kamuov uonundc\aptığH nız kav ^ ne size ne D\ P"\e > an>or. İki parti birden j ıp- ranıvor. Bu ulkenin \NA- NÜL hukumetine ihtivacı var. Bu hukumet vıkılırsa tehlikeli bazı formuller gun- deme getebilir" dedı Vılmaz'ınANAPIaDVP arasında bır sorun olmadı- ğını. sorunun Çiller olduğu- nu belırterek "Çiller, hak- kındaki volsuzluk iddialan- nın hesabını vermekzorun- da. Örtülü odenek konusu artık kamuoyuna mal oldu. Bu konuda hesap vermek zorunda" dıye konuştu Tur- keş ıse Yılmaz'ın bu sozle- nne "İddialannda haklı ola- bilirsin. \ncak.bu hukume- tin devamı için hesap sorma işini bir sure ertele. Seçim- lerc birkaç a> kala butun bunlar>eniden gundeme ge- tirilebilir. Ama,şimdi bu he- sap sorma işini ertelemekte >arar \ar" karşılığını ver- dı Yılmaz'ın da bu arada Turkeş'e "Örtülüödeneğin nereve kullanıklığı konusun- da sizin bir bilginiz var mı" dıve sorduğu Turkeş'den "Bilgim \ok" karşılığını al- dığı oğrenıldı Turkeş'ın goruşmede, Yıl- maz'a gensoru onergesının ovlamasının vapılacağı cu- martesı gunune kadar Çıl- ler'le goruşup asgan muşte- reklerde anlaşmasinı ve ge- rekırse gensoru onergesının ovlatılmamasının sağîanma- sını onerdığı oğrenıldı Bu konuda Çıller'le yeniden go- ruşeceğını de bıldıren Tur- keş'ın. eğer ANWOL huku- metı bozulursa da venne bır mıllı mutabakat hukumetı kunılması gerektığını so> le- dığı belırtıldı > ılmaz'ın ıse butun bu onenlere karşı. ">a Çiller aklını başına toplar ve RP'nin verdiği gensoru oner- gesini desteklemekten vaz- geçer ya da seçime gjderiz" dedıâı oğrenıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle