03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4HAZİRAN1996SAU 18 SPOR 1. lig kulüpleri, önceden anlaştıklanfiıtbolcularlasözleşme imzaladılar Dkgün 'sürpriz' yok• F.Bahçe \e G Sara\, sadece önceden anlaştığı futbolcularla sözleşme ımzaladılar. Istanbulspor ıse Aykut. Emre \e Oğuz'u 'resmen' transfer ettı. Spor Sen isi - \ e ılk ımzalar atıl- dı Resmı tıansfeı doneınıpın baş- lamasıylabırlıkte I lıgkulııplen ön- ceden anlaşma\a vardıklar tutbol- cularlasozleşnıeımzalad !ar Ancak transterın ılk işgunu sonuk t:et,tı Sa- dece Istanbulspor anlastıtı nıtbol- cularladıkkdl ı,ekcıken F Bal\e \e G Sarav ılk gun beklenen tran^teı bombalannı patlatamadı F. Bahçe'de 5 itnza Fenerbahçe dış transterde dahj önceanlaştığı ^ tııibolcunun \anı M- ra alnapıdan setı^en 2 tutbolcusu ıle resmı sozles.me ımzaladı Sarı- Lacı\enlıler. Bursaspor dan Tunca\ Sakarvaspordan kalecı l-e%zi \e V- n\ Atyonspordan Selahattin ıle ıkı- şer yıllık sozle^me ımzalarken ge- çen sezon Istanbul Bıısukşehır Be- ledı\e>por'a kıralık \enlen kerem ıle de sözleşme venıledı Feneıbah- çe ay rıca. Mustafa kârip ı de protes- yonel \aptı imza torenıne katılan başkan \ekılı \e basin sozcusu \efa kuçuk. onumuzdekı gunlerde Mus- tafa Doğan \ e Mujdat karagozbaş- ta olmak ıızeıe * gurbetçı oyuncuy- la daha sozleşme ımzalayacaklan- nı. alt\apıdan bazı oyuncuları da profesyonel sapacaklarını so\led\ \efa kuçuk. uçuncu gurbetçı fut- bolcunun ısnıını açıklamadı G. Sara> 'a gurbetçi Gakıtasara\ diştransteıdegurbet- 1,1 futbolcu Fortuna Dusseldorflu Rasim Siıksiır \ e alî\ apıdan protes- yonel takıma aldığı Alp kucuk\ar- dar'la ıkişervıllık sözleşme ımzala- dı San-kırmızılılar a\nca Ayhan Tıımani. Kemal Halat. Ersan Doğu \e Burhanettin kaymak la da anla- $acak İstanbuPda inıza günü Istanbulspot ise Fenerbahçe"den "" mıhon dolara trar^fer ettıgı A>- kuLEmre \e Oguz la sozleşme ıra- zaladı Mıllı takım kampında bulu- nan Oguz'un y erıne agabe\ ı Cengiz Çetinımzaanı Gerson unisebugun Istanbul a gelecegı belırtıldı G. BirüğTnde 12 >eni isim O Bıılığı transterın ılk guııunun hızlı takımlarından Ankara takınıı. daha önceden anlaş.maya \ardığı Kubila>. Serdar, Imit. Mehmet. Onat Örhan. Omer. Özcan, Soner. Huse^ in.Serkan \ e \lehmet İbrahi- moğluyla sozleşme ımzaladı Bursasporda ıç \e diş transterde 10 futbolcuv la anlaşina N aparken bu tutbolcular arasinda transîerın goz- de îsimlerınden G.Birligili Engin de yeraldı Bırıncı lıgın yenı takımı Ze\tınbur- ııuspor. sozleşmesi sona eren fut- bolculardan Bıilent.Gurses. İsma- il. Hasan \e l ğur la sozleşme ye- nıledı N onetım teknık dırektor Bahrı ka\a ıle de\am kararı aldı Hedef kaleci ve orta alan oyuncusu Beşiktaş, Bulgar pazannda f-.Bah^e.d.saıa\ \<. I>taııl>uKp<>ı'dddun ım/alaratıldı. I uiİHikulaı tunısferlerini resmileştirdiler. ASENAOZKAN Çek kalecı kouba'dan umudunıı kesen Beşıktaş. şımdı de Bulaar pazanna eır- dı A\ rupa Futbol Şampıyona- sı'nda yeralan Bulganstan'ın ıkı mıllı oyuncusu ıle goruşme kararı alan Beşiktaş. onumuz- dekı gunlerde bu rutbolculann kuluplenyle pazarlıâa otura- tak Yenı teknık dırektör Rasim Kara nın da ona> verdığı C S- K\ Sofya kalecısı Dimitar Ropo\ \e Almanya'nın Munıh 1860 takıınında ovnavan Da- niel Borimiıw"la ongoruşme \apan Beşiktaş vonetımı, bu- yuk olasılıkla şampı>ona ;>on- rası bu ıkı futbolcuyla anla>- maımzala>acak Bu fuibolculardan kalecı Popov 13 kez mıllı forma>ı gı\mış \e bonsen IM 600 bın dolar Orla alanda cnnavan Borimiruv ıse 21 kez mıllı ol- nıui Bulgar futbolcularla an- la^malanna kesin gozu\ le ba- kılan Sı\ah-Be\azlılann tek endı^esi Bulgan^an ıntınal- lerdc bu\uk ba^an gostemıe olasilığı Eâer Bulgar takımı <,e\rek>ada\aıı tlnaleı,ıkar- ^a bu hıtbolculann tışatlan bır anda anacak 100 mıl>ar bonsen ıs bede- lıvle satı? lıstesıne konulan Gokhan ınaftedılmesınınsoz konu>>u olmadıûı bıldırıldı Be>ıkta^'ın son gunlerdekı gozde >onetıcısi \hmet Ha- moğlu. pazarlıkta zorlandık- ları tutbolcularla bırer bırer bozle^me ımzaladıklannı be- lınırken "Ve ^ r ki Gokhan sporculuğa \akışma>acak ha- reketler \aptı. Biz de kendisı- ni dışladık. Okta> ise efendili- ğhle kulupte kaldı" dedı Be>ıkta^'ta vonetıcılık >ap- manın zorluğuna da değınen >onetıcı Ahnıet Hamoğlu. da- ha sonra ^u açıklama>ı >aptı *Ancak bu bir ekip işi. Biz Be- şiktaş olarak oldukça i>i bir \onetime sahibiz. Oncelikle başkanımı/ iule>man Seba bu\ iık insan. O sürekli başka- nımızdır.O nokta> ı km madan da kimse başkan ülamaz. Seba çekildiği anda ben başkanlık için ada> olabilirım " Daum gitti Be-^ıktaş'takı gore\ ıne ^n \ enlen -Mman teknık dırektor Cristoph Daum ulkesinedon- du -\lman»,alı-,tınLivı sadece kaptan Rıza uğurlarken pa^a- pon kontıolunde \ıze eksıgı bulunan Daum a par.ı ceza^ı keMİdı Belediyespor döndü Şampivon karateciler toplu halde. Karatede Avrupalıyız Spor Senisi - karatede -\\rupa Kulupler kııpjsi ^ampı\onu olan Buşuk^elıır Beledı\e Takımı. Tıır- kı\e"\e dondu Roman\a"nın Braşo\ kentınds vapılan \e 42 takımın katıldığı A\- rupa Kulupler Karate Şampı\ona- sı'nda ıılkemızı temsıl eden Beledı- \espor K.arateTakımı fına) mat,ın- dada Fransa nınTımıngtakmıını 2- 1 \enerek >dmpı\onluğa uld>ruaba- şansı gosterdı kadrosunda Haldun Magaş, Bahattin Kanda/. Sa\aş Mtun ba^ta olmak uzere bır ı,ok mıllı karateuNi bıılunduıaıı Beledı- \espor takımının bu ba^ıriM bu\uk se% ınç \ aratırken teknık dırektor E- sat Delihan. "İnandık \e başar- dık. Daha bu\uk başarılara inı/a atacağı/" dedı Transfer pazanna trilyonlarla giren F. Bahçe, G. Saray ve Beşiktaş, amatör şubeleri kendi haline bıraktı 3 büyükler, salon sporlannı unuttu 3 busuklerde \arsd tutbol. \oksa tutbol E\et trıKonlarla transfer pazanna gırenGalatasa- ra\ FenerbaİKe \e Be^ıkta^ ^alon sporlarıy la 'ama- tor" şubeleri"kendıhaline'bıraktılar Basketbol ve \o- le\boldd donem donem >dmpı\onluk \a>a>an ancak •<on \illarda zır\eşı Efe^ PıNen. Llkerspor Tofa>. Emlakbank Nakıfbank gıbı ınue->->ese \e banka ta- kımlanna kaptıran i buyukler onumuzdekı sezonda da salon ^poılanna 'se>irci' olacaklar Basketbol \e \ole\bolda transter nerede\se tutbola vetısmıs du- rumda t üzellıkle basketbolde I sıllık jyozlesme kar^ılığı oyunculara odenen ucretler 30-10Ü mıKar arasinda degışıvor Ffes PıKende ovnavan Naumoski. Mc Rae, Ll- ker'de forma gıyen Harun.Orhun \e Shackleford. v ı- ne Fenerbahı,edeoyna\an HfnrıTurner'ın 1 \ıl ı*.m aldıklan ucret. tutbolı.ulara odenen transteı parala- nndan kat kat tazla Bu durum karsisinda *a\ağını >organınagöre'uzatmak zorunda kalacak olan kulup- ler >ampıyonluğa oynayacak bır ekıpten çok 'ıdare' edecek kadrolarla lıgı goturmeye çalışacaklar F.Bahçe'del907krizi Basketboldegecensezon^ampıvonluğaoynarken bırbm ardına \asanan ^anssızlıklar nedenıyie >am- pnonluk \arısından erken kopan Fenerbahçe Basket- boljakiff^, isddamı Mustafa Koç'uBf^askanlıgını yaptıgı I W F Bahvelıler Dernegı nın 'maddi des- te^inıçekmesi'yle buyuk bırkrue gırdı \li !jen yonetımının ^u siralar sjdecc futbolu du- sünmesı \e ba-.ketbolu kendı haline bırakması şube vonetıulennı endı>elendın\or An».ak^erek menaıer Hakan -Vrtı^e gerekse Loa<.h MuratOzgul. kendıle- rınc NOnelttığımız >orulara "Kimse takımdan a>nl- madı. Transfer için henuz erken" bn,ımınde kaça- mak'yanıtlar \eıdıleı G. Sara> sessiz Futbola bu\uk vatırımlar yapma amacındakı Ga- latasjra\'da baskctbol 2 planda kaldı (oach\\dan Si\a>uş"u Darussataka"\a kaptıran Sarı-kıımızıh ekıp. kadroMjnıı da koruyamama tehlıkeM ıle karsı karsıya fo>r\ Gainn'ın ulkcsınc dı«uio«()dcıı Nonrj^mc-M rıkalı aray ı^ına gıren üalata^aray dis transterde sa- dece Daruyjatdka'daoyndyan F Bah\elı o\utv.u Hiı- se>in Beşok'la gonı^uNOi *5iıbe Sorumlusu \hmet \olalan. Galatasaray'ın hcrbran^taolduğugıbı basketboldedezınevı hedef- ledıgınisovledı Ancak Etev PıKen L IkersporveTo- tav Ms ııı 'pi\asa>ı' Mikselrtığını belırten Vilaian "Bı/ de kadromu/u koru>up i\i iki Vmerikalı trans- fer etmey ı planlıyoru/. Galatasara> ın kadrusu kotıı değil. ^enı antrcnorumuz Cenı Gökçe ile zıne\e m- na\acağı/~dedı Beşiktaş sahipsiz ta ıse basketbol >ubesı 'unutulmuş' du- rumda Baskan Süle>man Seba'nın son kongrede olustur- »duju \oai<>onetını kurulunda henuz bdskatb«l fubcf sinden sorumlu u\e bulunmuyor Battal Durusel'ın utıtası ıle ıyıce unutulan ve kendı halme buakılan basketbol subesının onumuzdekı sezonda hamle \ ap- ması olanaksız sıbı cozukuvor PLAJ VOLEYBOLL Alanya'dan Atlanta'ya \LE\ 4NAKOK G Ö R İ Ş / \TH.L\ KRHEMLİ ( y ) Olimpizmi Anlamak 'Olımpızm' Turkıye'nın gundemıne Olımpıyat Oyun- /an'naadayoluşumuzla gırdı Bu olmasıgerekenbırge- lışmedır ÇunkuOlımpıyatOyunlan olımpızmıntanınma- sı ve Dilınmesının aracıdır Ayrı deyışle asıl amaç olım- pızmdır Olımpıyat Oyunları nın adayolanveadaylıkko- şullarını yerıne getıren kentlerden bırıne hemen verıl- memesının bır nedenı de budur Adaykent ulkesıvetop- lumu bagiamında olımpızm ıle onun tasıyıcısı olan s- por da onemlı aşamaları gerçekleştırmelıdır Bu neden- le Olımpıyat Oyunları nıanlamaKtandahaonemlısı Olım- pıyat Oyunlan'nı anlamaya çalışmak bu yolda yenılıkler gelışmeler attlımlar gostermektır Gelışmek ve mukem- mellesmek olımpızmın temel ıikelennden bırıdır Bır toplumda spor buyuk çogunluk tarafından duzen- lıce yapılmadıkça o topluma olımpızmı anlatmak ol'm- pızmın yapıcı-yaratıcı ıİKelennı benımsetmekçokzordur Otımptzrrv ancak dogru bır spor egıtımı almış ınsanlar ge- rektığınce anlayabılır ve yaşamlarında hakkını verebılır- ler Fakat doğru bır spor egıtımı ıçın de olımpık dunya goruşu ve yaşama anlayışının bılınmesı gerektr Bu ıkılı durumun oluşturduğu zorluğu gıderebılmek ıçın Turkıye Mıllı Olımpıyat Komrtesı yenı bırçalışmayı başlattı 'Tur- kıye ve Olımpızm Semınerlen Turkıye ve Olımpızm Semınerlen. toplumumuzun de- ğışık kesımlerınde dogru bır spor ve olımpızm bılıncının yaratılmasını bu bılınç uyannca genel oiarak spor ve ozel olarak da olımpızm baglamında degışık etkınlıkle- rın başlamcisı ıçın olanakların yaratılmasını toplumumu- zun degışık kesımlerınde spor ve olımpızm konusunda oluşmuşyanlışanlamaları sıkıntıları sorunlarıortayaçı- karıp bııiıkte uygun çozumlerı bulmayı aynı toplum ke- sımınden degışık grupları aynı konuda bır araya getıre- rek ortak duşuncelere olanak hazırlamayı amaçlamak- tadır Hıçbır toplumda sorunlar akşamdan sabaha ço- zulmezler Sorunların ortaya çıkışları gıbı çozumlerı de genış bır zamana yayılır Spor çok yonlu bır ınsan ola- y/'dır Sporla ılgılı sorunların çozumu de onun yapısına uygun olmak zorundadır Bu ıse zaman ve guç ıster Ive- dı çozumler yalnızca bır aldanış olmaktan oteye gıtmez- ler Sorunu uzmanlarıyla ortaya koymak çozum yollan uretmek tartışmak ve onermek Turkıye ve Olımpızm Se- mınerlen nın temel ışlevıdır Yıne de ıkı onemlı zorluk var Daha oncelerı oldugu gıbı bellı çozumlerın bır kıtabın sayfalarında ya da bant kaydında kalması ıkıncı olarak da bu semınerlerın kesHmesıdır Her ıkısı de temel so- runlar yerıne daha yuzeysel olanlarla yetınmekten ça- lışmaları sozumona yapmaktan, ufuksuz gunubırlık bır yaşama tavnndan geltr Butun bunlar olımpık yaşama anlayışının tumuyle karşı oldugu duzeltmeyı amaçladı- ğı, çağdaş ınsana uygun gormedığı ozellıklerdır Olım- pızmın bır topluma getırecegı en onemlı ozellıkler bura- da ortaya çıkar Yapıcı-yaratıcı ve hep mukemmelleşen bır çaba ıçınde olmak (') I U Ed Fak Felsefe Bolumu oğretım uyesı 5 yıllık geçmi!)i olmasına karşın her geçen gun \apılan organızasyonlarla buyuyen ulke- mızdekı plaj \ole\bolu son olarak Alanya'da bır dunya vinıpıyonasi se- rısıne sahne oldu Dun>a- nın en ıy ı plaj \ oley bolcu- lannın bırçoöunun katıldı- ğı sampıyona. ızlevenlere tanı anlamnla bır \oley- bol >olenı yaşattı Adeta bır >ampı% on lar res- mı geçıdıne donu^en Be- ach-\olle\ Dunya Şampı- \onası Alanya ayagında Atlanta Olımpıyatlan'na I katılma hakkını kazannıı^ 1 Ihtakımınyanı siraTurkı- t y e"den de Cökhan-Cengiz- I han.Vefa-\Ii. Mefin-Şenol mucadele ertı Ftnal maçı dı^ında 15 sayılık tek set uzennden o\nanan kar^ı- la^malarda takımların guçlennın bırbırıne yakın olması kahte \e he\ecan\ sureklı dorukta tuttu En kısa suren bır karşılaş- manın bıle 25 dakıka ol- duğu ortalama 45-50 da- kıkalık maçlarda Alan- yanın sicağına kar^ın bıı- y uk guç harcay an bu spor- culan tabıı kı alkı^lamak \e yurekten kutlamak ge- rekır Spor şûrasma hazırlık toplantısında basketbolün sorunları tartışıldı Okul-kıılüp işbirliği şart• Toplantıva basketbol dünyasının önde geleıılcn katılırken olu^turulan temel, teknık. nıali \e ıdarı komısvonlardaTurk basketbolünun gelışmesı>le ılgılı olarak görüşlerını bıldırdıler. Eskı Be^ıkta^lı basketbolcu \azanmız Ahmet Kurt. F Bahçe alt\apı sorumlusu Onder Seden \e Serdoğan Ersözlü. basarı ıçın tabana jnılmesi gerektığı gorüsünu sa\undular 4SLI DL Rl Bdsketbolun geleceğı okullarda Turkıve Basketbol Federa.s>onıı nun spor^û- rasina on hazırlık amacıvla duzenledığı "Bas- ketbol Be>in I' ırtinası \e Aranıa konferansı'nda Turk basketbolunun gelı^mesi ıçın bu spor da- lının progranılı olarak okullar duzey ıne ındırıl- nıesi gerektığı goruşu savunuldu Toplantının dı,ı!ışkonuşmjM!iı \apan Basketbol Federasyo- nu Bas.kaııı Turga> DİeınirvL Mıllı Eğıtım le s- pıir yonetımlerınm arasinda buyuk farklılık ol- dugunu belırtırken oncelikle beden egıtımı oğ- retmenlerının eğıtılmesı gerektığını bıldırdı Demırel konınmasinda <;oy le konuiftu. "Bas- ketbol sporunun okullara programlı bir biçim- FRANSA AÇIK TENİS TURNUVASI ^jantin'in sürprizi kımsenın ^ans vermedığı Arıantın ekıbının plaj \o- leybolunun en buyuklerı sayılanBrezılyave Amerı- kalıları gerıde bırakarak bınncılıge uzanmalan her- kesı >a^ırüı 2 kez fınal oynayan. ama hıç zır\eye uzanamayan Arjantın takımıııda. Con- de. detansın nasil yapıla- cağının orneklerını \enr- ken (6 nıaçta 64 detantan top çıkardı) takım arkada- s.ı Martinez ın ıse blokta- kı ınanılmazyuzdesıylel6 macta lc ) blok) çızdıklerı gratık. fınalde 5 kez dun- ya ^ampı\onasi senlenn- de bırıncı olan BrezıKalı Zemarco - Emamıel ıkılı- sınden kolay siynlmalan- na yol açtı Sanchez ve Seles elendi Paris'te tiim he\etanı\ la siiren se/onun ikinci Grand Slam'ı Fransa Açık lenis lurnu\ası >a da diğeradı>la Roland Garros'ta surpriider dodevam ediyor. Bayanlarda Steffl Ğraf ile final o\ namasına kesin «o/u\le bakılan Monica Seles. Çek Jana ^o^otna'\a: İspamol Arant\a Sanchez de Karina Habsudo\a'\a >enilerek elendi. I\a %İajoli'>i >enen Steffî Graf ile Amanda Coetzer'i mağlup eden Conchita Martinez. Jana Nwotna\e Karina Habsudova ile biıiikte çe> rek finale >ükseldi. Fotoğraftaki Amerikalı havaıı raket Mar\ Joe Fernandez'in dordüncü turdaki rakibi Steffi Graf olunca, doğal oralak Fernandez'in şansı >a\er gitmedi \e turnu\a\a\edaetti. (Fotoüraf RELTLRS) de indirilmesi ıçin a> rıntılı bir rapor hazırladık. Bu raporu spordan sorumlu De\let Bakanlığı'na sunacağı/.OIumlu>anıtaiacağımı/ısanı\orum.~ Toplantıya basketbol dünyasının onde gelen- lerı katılırken olu^turulan temel. teknık. malı \e ıdan komis\onlardaTurk basketbolunun gelı>- mesıyle ılgılı olarak goru^lennı bıldırdıler Temel konıisyonda ser alan eskı Be;;iktas,lı basketbolcu Ahmet Kurt.Fenerbahçe altyapı so- rumlusııÖnderSedenve Serdoğan Ersozlü.bas- ketbolde gerçek anlamda ba^arı ıçın tabana ınıi- mesı gerektığı gorus.unu sa\undular K.omis\o- nun ortak goruşu >o\ le "Basketbolün kitlelere \e tabana yayılnıası şart. Sporun okullara indirilmesi >e şampi>ona- ların Basketbol Federasyonu tarafından duzen- . lenmesi gereki\or.™ Komis}onlann görüşü Atilfa Çakmak \e Prot Er- dal Po\ra70ğlu'nun olu^tur- dugu teknık komisyon ıse basketbolde basarı ıçın bazı ^artların \erıne getırılmesı gerektığını bıldırdıler Uyeler " İ>i bir basketbol ca- ochu. iyi bir atletik coach. s- por hekimi. psikolog \e di\e- tis>en bulan bir ekip. başarı- yakolaylıkla ulaşabilir"dedı- ier Toplantının oğleden sonrakı bolumunde ıdan \e malı ko- misyon uyelerı deTurk bas- ketbokınun sorunlarını dıle getırdıler Efe \>dan. Battal Durusel, Altan Kutucu \e Kemal Zop'tan oluşan ıdan komis- yonuyelen basketbol yone- tımının onemınden söz ettı- ler Malı komısvonu olu^turan Fehmi Sadıköglu.Erol Demi- ro\a\e AteşOzerıse parasal konular hakkında goru> bıi- dırırken Tofa^ kulubu tem- silcisi\emalı komisyonsoz- cusu Murat Kuter ıse spor- sorluklarda KD\ oranının gazete promosyonlarandakı gıbı Mizde I'e indirilmesi. •\\rupa kupalan'ndakı rek- lam haklarının e\ sahıbı ta- kıma verılmesı. torma rek- lamlarındakı GSG\1 pay lan- nın yuzde 1 e du^unılmesi \\rupaK.upalan"ndaT\ ya- yın \ıdeo çekınıı haklarının kupa maçını oy nay acak takı- ma o maçlar ıçın devredıl- mesı. 4\rupa Kupalan bılet fıyat haklarının e\ sahıbı kulup tarafından belırlen- mesı gerektığını soyledı Faik Özköksal öldü • \NKAR\ (Curahuriyrt Burosu)-Turkıye \matör Spor kuluplerı Kontederassonu (ASICK) Genel Başkan^ardımcısı \e Kony a \mator Spor Kuluplen Federasyonu Başkan ı Faik Özköksal. Aksaray yakınlannda geçırdığı rrafık kazasinda yaşamını vıtırdı Turkıye Futbol Federasvonu genel kurul delegesi ^mator Işler Kurulu uyesı \eTurkıye Fuibo!\aktı\ onetım kurulu uvesı de olan Faik Ozkoksal. 34 yaifinda. evlı \e ıkı ço<.uk babasıydı Bayanbasketçiler kampa giriyor • \D\\A(Cumhun>et)- Avrupa ^ampıyonası na hazırlanan Genç \e \ ıldız Bayan Basketbol Mıllı Takımları. ^ hazıranda BOT-\Ş tesislennde kampa gıreLek BOTAŞ kulubu Basın SOZLUSU Abdullah Onuk Mıllı Takımlar Sorumlusu Erdın*, Talu ıle yapılan goaı^ıneler sonunda. kampın BOT^Ş t3 vapılmasinın kararlastırıldığını. bu arada aynı tesıslerde kamp vapacak Slo\ak\a\ ıldız Mıllı Bayan Basketbol Takımı ıle de hazırlık maçları yapılâcagını bıldııdı Hakemler eğlendi • Spor Senisi - Turkıye Faal Futbol Hakemlen \e GozlenKilen Dernegı istanbul Şubesi uvesi 600 hakem Boğaz gezisi \aparak bır sezonun stresını attı Gemıyle gerçekleijtırılen Bogaz gezisine istanbul subesı Nonetım kurulu \e bolge hakemlen katılırken başkan Serdar Çakır. "Gunahı\la. se\ abi\ la bır sezonu gerıde bıraktık ^ımdı yenı sezonu duşunu\oruz dedı Streetball'ın şampiyonları I Spor Senisi - \dıdas Streetball C hallange '% Fuıkıye serısının 4 etabında mıniıJerde Noname kızlarda Setafetler. Mİdızlarda kabus gençlerde Bosnalılar buyuklerdede Wai(rnıkBr>anıpn»nrokJu Sennın bundan sonrakı etabı Adana da gerçekle^tırılecek Hiddink, görevde kaldı • Spor Senisi - Teknık dırektor Guuv Hıddınk. 2 y ıl daha Hollanda Mıllı Takım Teknık Dırektorlugu gore\ ını surdurecek Hollanda Futbol Federassonu ıle yenıden sözleşme ımzalavan Hıddınk e odenen ucret açıklanmadı Çetinkaya başkan I Spor Senisi-Turkıye 2 Lıgı takımlarından Anadoluhisarf nın kulup başkanlığına Gurkan Çe'ınkaya getırıldı Tek ada> olarak genel kurula gıren Cetınka\a 52 oyun tamamını alarak baskanlıga seçıldı V'önetım kurulu şu isimlerdeıı oluştu Serkant Akın Refık Buıge Remzı Tan \U \laden Nazmı Zengın Adnan Guner.Alı •\ltmkok Sebahattın ^ydın. Kenan Guney. Fıkrı kahraınan Mehmet Turaman Erol ^tay \e Emır kurt Güreşçiler ikinci 1 Spor Sen isi - Serbest Gureş Mıllı Takımı. ..' Almanya'da yapılan Lluslararası Leıpzıg Turnu\asi'nda takım halıjide ıkıncı oldu 29 ulkenın katıldığı turnu\ada Turkıye 2 altın. 2 gumuş 2 de bronz madalya kazandı 130 kılo guıeşçımız takım kaptanı Mahmut Demır tınal karşılaşmasinda sakatlanınca gumuş madalyada kaldı 57 kıloda Harun Doğan'la 74 kılodaTuran Ceylan altın madayaya ulaştı Seattle Super Sonics finalde • SEATTLE (Cumhuri>et) - Amerıka Protesvonel Basketbol LıgıNBAde fınalın adı bellı oldu Chıcago Bulls - Seartle Super Sonics Pla\-Off \arı tınal sensındekı son maçtaLtah Jazz'ı 90-86 yenen Seattle SuperSonıcs. duruniu 4-3 yaparak tınalde bu sezon tum rekorlan altust eden Chıcago Bulls un rakıbı oldu Seattle ın Ltah'ı 90- 86 vendıgı maçta ıse sahanın v ıldızı 26 say ı kavdedıp 14 rıbaund alan Shaun kemp oldu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle