03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4HAZİRAN 1996SALI 10 DIŞ HABERLER İslamcı militanlara idam • KAHİRE (AA) - Mısır'da. öncekı gün. başkent Kahire deki birçok bombalama eylemini gerçekleştirmek \e adam öldürmek suçlanndan hüküm gı>en 6 radikal İslamcı militanın idam edıldiğı bildirildi. Güvenlik yetkılileri. militanlaıın ocak ayında çıkarıldıkları askeri mahkemede idam cezasına çarptırıldıklannı ıfade ederek idamlann Kahire cezaevinde 15 dakıka arayla gerçekleştirildiğini kaydettıler. Yetkıliler. mahkemede yargılanan diğer 12 mılitan hakkında da çeşitli hapis cezalannın verildigini belirttıler. Mesut Yılmaz Brüksel'e gitti • ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Ba^bakan Mesut Yılmaz. Yunanis- tan'ın \eıosu nedeniyle çalıştırılamayan mali iş- birliğıne bir an önee işler- lik getirilmesi ıçin Avrupa Birligı (AB) ilegörüşme- lerde bulunmak üzere dün akşam Brüksel'e gitti. Yılmaz. AB Komısyonu Başkanı Jacques Santer ıle biraraya gelecek. Diplo- matik kaynaklar. 21-22 haziranda Floransa'da ya- pılacak AB zirvesine f ür- kiye'nın de katılması yo- lunda olumlu işaretler alındığına dikkat çektiler. Başbakan Yılmaz"ın San- ter ile yapacağı görü^me- de. Yunanıstan'm Türkı- ye-AB ilişkılerinı engelle- memeai için Atina'ya ge- rekh baskının vapılmasını isteyeceğı kaydedıldi. Başbakan Yılmaz. bu sa- bah Santer ile görüştükten sonra. A\rııpa Parlamen- tosu (AP) Başkanı Klaus Haensch ıle biraraya gele- cek. Paris'te bombalı saldırı • PARJS(AA)- Fransa'nın başkenti Parü.' in ticaret merkezinde bulunan Irlanda Seyahat Acentesi'nin (L'SIT) yakınlannda park etmiş bir otomobile konan bombanın patladıöı bildirildi. Polis. patlamanın. başkentin yedinci mahallesinde bulunan US1T bürosunun önündeki park etmiş bir arabada meydana geldıgini belirterek patlama sonrasında herhangi bir yaralanma veya ölüm oiayının olmadığını. belirtti. Zafer konuşmasmda hassas konulara değinmeyen sağcı lidere, El Halirden asker çekmesi gerektiği hatırlatıldı ABD'den Netanyahu'ya ilk uyarı• ABD'nin İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrairin Batı Şeria'daki El Halil kentinden askerlerini çekeceği yolunda verdiği sözü tutması için Netanyahu'ya yardımcı olacağını bildirdi. Yeni İsrail liderinin konuşması Suriye ve FKÖ'yü kızdırdı DışHaberlerSenisi-Urail scçimlerini kaza- nan Lıkud lıderi Bemamin Netaroahu'nun za- fer konuşmasının ardından ABD. ilk uyansını yaparak. tsrairin Batı $eria"daki El Halil ken- tinden çekılmesi gerektiğini hatırlattı. Netan- yahu'nun barışçağrısı > aptığı konuşmasına Su- riye \e Filistın Kurtuiuş Örgiitü (FKÖ) tepki gösterdi. ABD'nın İsrail Büyükelçisi Martin Indyk. ülkesinın Netanyahu'ya. İsrail'in El Halil'den asker çekme sözünü tutma.si konusunda yar- dımcı ülacağını bildirdi. İsrail radyosuna bir demeç \eren Indyk. Netanyahu'nun Peres hü- kümetinin imzaladığı anlaşmalara uyaeağını açıkladıöını hatırlatarak. "El Halil deelealma- şı gereken konulardan biridir. Bu anlaşmaların İsraillilerin gihenliğini sağlayacak biçimde u\- «ulanmasıiçinkendisinevardımcıolaeağız'de- di. Netanyahu. seçim kampanyası sırasında400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı El Halil'den as- ker çekilmesinekarşı olduğunu söylemişti. Pe- res hükümeti de seçimlerden sonra El Halil'den çekilme işinı yeni hükümete bıraktığını açıkla- mıştı. Tepkiler Suriye'de resmi Teşrin gazetesinin dünkü başyazısında Netanyahu'nun konuşması sıra- sında Surıye'nin adını anmaması \e Golan te- peleri'nden çekılmekten söz etmemesi kınan- dı. Yazıda Netanyahu'nun Golan tepelerinden çekilmekten y a da Suriye"den söz etmediği ko- Esad'la Mübarek, yeni durumu ele aldı Kahire'de telaşlı zirveKAHlRE (Reuter) - İsrail seçımlerini Likud lıderi Benjamin NetaHyahu'nun kazanmasının Arap dünyasında yol açtığı telaş devam ediyor. Netanyahu'nun Golan Tepeleri'nin iade edilmeyeceği yolundaki açıklamalarından büyük tedirginlik duyan Suriye Devlet Başkanı Hafiz Esâd.dün Kahire'ye uçarak Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'le görüştü. Iki lider arasındaki görüşmede. Netanyahu'nun zaferi üzerine Ortadoğu'da meydana gelen "'yeni durtunun" ele alındığı bildirildi. Esad'ın açıklaması Suriye Devlet Başkant Hafiz Esad, İsrail'in yeni Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış sürecine ilişkin tutujııunun ne olacağını öğrenmeden banş görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirdi. Esad. Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüştükten sonra düzenledigi basın toplantısında, Ortadoğu barış sürecine datr beklentilerin olumlu yönde gitmediğini belirterek, "dikkatli ve tetikte olmahyız" dedi. Netanyahu'nun geçen hafta yapılan seçimleri kazanmasıyla ilgili olarak ilk kez konuşan Ei>ad, tsrail'in tutumunun ne olacağını anlamadan görüşmelere yeniden başlamayacaklarını \e bu konuda araştırma yapacaklarını söyledi. Öte yandan, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek de yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinden, Netanyahu'nun siyaseti konusunda ön yargılı olmamalannı istedi. "Bckle ve gör" görüşünü dile getiren Hüsnü Mübarek, Netanyahu'nun izleyeceği siyasete göre karar alınması gerektiğini bildirdi. Netanyahu pazar akşamı yaptığı "zafer konuşmasında", Israıi'in Arap komşularıyla "giivenlikli banş*7 istediğini söylemişti. Ancak işgal altındakı Arap topraklannı terk etmekten ve Suriye ile banş yapmaktan söz etmemişti. Yeni İsrail lideri FKÖ ve Surive'vi kızdırdı. nuşmasının resmi İsrail politika.sı haline gelme- si durumunda banş sürecinin çökeceği belirtil- di. FKÖyetkililerınden HasanAsfurda Netan- yahu'nun konuşmasında örgüt yeriııe "Filistin- liler" ifadesini kullanmasını eleştirdı. Asıfur. Peres hükümetinın FKÖ'yü Filistin halkının tek temsilcİM olarak tanıdığını \e bir barış an- laşması imzaladığını hatırlattı. Netanyahu. önceki gün yaptığı seçim zaferi konuşmasında komşularına barış çağrısında bıılunurken Suriye \e Lübnan'dan söz etme- mişti. Kuracagı hükümetin Mısırlılar. Ürdün- lüler ve Fili>tinlilerle barışı güçlendirmek için çalişacagını belirten Netanyahu, Golan Tepc- leri'ne değinmemişti. Netanyahu. Kudüs'ün Yahudilenn hem geçmişi hem de geleceği ol- duğunu sa\ unarak. kentin hıçbirzaman bölün- meyeceğini vurgulamıştı. Netanyahu konuş- masında. seçim kampanyasında sık sık kullan- dığı "güvenlikli banş** ifadesi üzerinde de dur- muştu. Tl RK YETKİLİNİN WASHINGTON POST'A DEMECİ YEŞİL R4TTA 'DUIT İHTARINA LHTVL4DI 'İsrail, bizim için mükemmel seçim' • Washington PosftaTürkiye ve İsrail'in, bölgede Arap olmayan demokratik ve Batı yanlısı "iki ülke" olduğunun altı çizildi. \\ASHJ\GTO\ (\A) - ABD'nin etkin gazetelerinden VV'ashıngton Post. "Türkiye. İsrail ile üişkilerini giiçlendiri- yor**başlıklı birhaber- yorum yayımladı. Yazıda. üst-düzey li birTürk askeri yetkilinin. "Mevcutdu- rumda, bir dosl ülke olarak İs- rail bizim için mükemmel bir seçim** dedıği bildirildi. John POmfret imzalı \e Ankara çı- kişlı haberde. Türkiye'nin İs- rail ıle askeri üişkilerini gide- rek gelıştirdiği \ebirçok Türk yetkilinin de bölgedeki durum açısıdan "bunun gerekli** ol- duğurlu söylediği kaydedildi. Türkiye'nin. Iran. Suriye. Irak ve Vunanistan gibi "dost olma>an~ komşularla çe\rili olduğunun belirtildigi yazıda. Ankara'nın bu ülkeler ile iliş- kilerinin giderek gerginleştiği- neyer \erildi. Türkiye ve İsrail'in. bölge- de Arap olmayan demokratik \e Batı yanlısı "ikiülke** oldu- ğunun altı çizilen yazıda. iki ülke arasındaki askeri eğitim anlaşmasının Iran \e Suri- ye'nin sert tepkilerine yol aç- tığı ifadeedildi. Yazıda Genel- kurmay Ikinci Başkanı Orge- neral Çe\ik Bir'in şu sözleri aktanldı: "Türkiye \e İsrail, bölgenin iki demokratik ülkesi. Demok- rasilerin biriikte çalışabileceği- ni bölgede göstermeliviz." \a- zıda, üst-düzeyli birTürk dıp- lomatın. Türkiye'nin "bircoğ- rafya belası" ile karşı karşıya bulıınduğunu söylediği \e üç komşu olan İran. Suriye \e Irak'ın ABD'nın teröre destek \cren ülkeler lı.stesindeyeral- dığını belirttıği ifade edıldi. Aynı yazıda. Lübnan'daki Hız- bullah'a Mİah götüren İran kamyonlarının ŞBn'ıurfa'da yakalandığı \e tran diplomat- larının Türkiye'de terörıst ey- lemleri \ önlendirdıği yolunda- ki haberler hatırlatıldı. NVashington Post'taki yazı. üst-düzeyli birTürk askeri yet- kilinin şu ifadeleriyleson bul- du: "İsrail'in çok «elişmiş ve ileri teknolojiyedayanan silah- ları bulunuvor. Biz. dört yanı- mı/dan belalar ile çevrili du- rumdavı/. Bizim için bu kaos eemberini >anp bölgede dost- lar edinmek çok kritik. Bu an- lamda, İsrail bir dost ülke olarak mükemmel bir seçim.** Kıbns'tabirRum askeri vurulduDış Haberler Servisi - Letkoşa'da KKTC ıle Rum kesımını a\ıran BM denetınıındeki Yeşıl Hat'ta Türk askerlerinin. bir Rum askerını \ura- rak öldürdüğü bildirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denkta;. dün >abah Rum mıllı muhafız ordusu (RMMO) as- kerlerınden bırının ölmesıyle meydana gelen ola- yı "çok üziicü" olarak nitelendırerek. "Ancak. bu, planlı birola> degildir. bir (Türk) askerin görevini \apmasından kavnaklanan birola\- dır" dedı. Cumhurbaşkanı Rauf Denku>. BN1 Genel Sekreten'nın Kıbn;, Özel Temsılcı Yardı- ııııcısı Gustave Feissel ıle görüştükten sonra > ap- tığı açıklamada. Rumlann. buolay nedeniyle. ko- nuyu büyütüp. gösterı ^eklıne dökme^inııı yan- lış olacağını söyledı. BM Genel Sekreten'nın Kıbris Özel Temstlci Yardımcisi Gusta\e Feis- sel de. konuyla ılgılı olarak >aptığı açıklamada. kendilen tarafından başlatılan soruşturmanın de- vam ettığını söyledı. Feissel. kendilerine "ola- \ın. BM kontrolündeki ara bölgede meydana geldiği" yolunda duyunılar ulaştıâını da sa\un- du. Öte yandan. Kıbns Rum kesımı yönetımı lı- deri Glafkos Klerides. öldürülen Rum askeriy- le ılgılı olarak yaptığı açıklamada. olayın, BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Özel Temsilcı Yar- dımcısı Gustave Feissel nezdinde protesto edıl- dığıni bildirdi. Rum Radvosu'nun haberine gö- re. Klerıde>. Nev\ ^ıbrk'taki temsılcıleri tarafın- dan. BM \eGü\enlık Konseyı nezdinde de girı- ^ımler yapılacağını söyledı. KKTC Nevv York Tem^ilcıliği. dün olayla ilgi- lı bir açıklamayaparak. BM açıklamasının. ger- çeklerı yarrsıtnıadığını belirtti. KKTCTemsil- cılıgfnce \apılan açıklamada. şöyle denıldj: "Bu (dün) sabah 06.30 sıralarında. Lefko- şa'daki Köşklüçiftlik bölgesindeki ara bölge- de. tam teçhUatlı bir RMMO askerinin bölge- deki Türk me\zisine doğru >aklaştığının gö- rülmesi üzerine. oradaki nöbetçimiz tarafın- dan. önce 1 ıırkçc. sonra Rumca ve İngilizce ol- mak üzere (dur) ihtarında bulunulmuştur. Rum askerinin nöbetçimize doğru ilerleme>e devanı etmesi üzerine. nöbetçimiz tarafından önce bir el ha\ a> a. bir el de >ere ikaz ateşi açıl- nııştır. Açılan ateş sonucu >ere düştüğü gö- rülmüşlür. Saat 07.00 sıralarında olay mahal- line gelen BM aınbülansı tarafından, söz ko- nusu Rum asker tahliye edilmiştir." >Linanıstjn'da hükümet sözcüsü Dimitris Reppas da. açıkljmasında olay ı »aptırarak. ı Rum askere "Silahsız olmasına rağmen. acımasızca ateş edildiğini" ıddu ettı. Amerikalı Yahudiler- 'Türkiye için Netanyahu daha iyi' • ABD'deki Yahudi gözlemciler, Likud iktidarı sırasında Lübnan'a yeni bir saldırı düzenlenmesi durumunda Bekaa vadisindeki PKK kamplarının da \ urulacağını öne sürüyorlar. Dış Haberler Servisi - Sağcı Likud lideri Bemamin Netamahu'nun İsrail'in dızginlerinı eliııe almasının yankılan bütün dünyada sürerken. Turkish Daily Ne\\s gazetesinde yayımlanan bir habere üöre Amerikalı Yahudiler. bu durumun. Urail - Türkiye üişkilerini olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Suriye, terör \e radikal Islamın her iki ülkenin de gündeminı oluşturan başlıca konularolduğunu belirten birgözlemci, Netanyahu'nun teröre karşı çok sıkı önlemleralacağını \e Türkiye ile olan ilişküerine öncelik vereceğini belirtiyor. israil ordu»u Lübnan'day ken Türk hükümetinin. Bekaa V'adisi'ndeki PKK kamplarının da İsrail jetleri tarafından • vurulduğuna ilişkin açıklamasının Peres hükümeti tarafından yalanlandığını söyleyen gözlemcı. "Birsonraki operasyonda, Bekaa Vadisi'ndeki PKK'lilerin yerinde olmak istemezdim" dedi. Bu açıklama. İsraü'ın. Türkiye üe yakın askeri ilışkılerinin sonucu olarak gelecekteki bir operasyonda. Bekaa Vadisi'ndeki PKK kamplannı da hedef alacağı anlamına geliyor. Bir başka gözlemci i;>e Netanyahu'nun her zaman teröre karşı mücadeleye öncelik verdığim ve Türkiye'nın bölgedeki önemli rolünün büincinde olduğunu belirtiyor. Amerikan Dişi^lerı Bakanlığı sözcüsü Nicholas Burns de verdiği bir demeçte. Netanşahu'nun. ülkesinin Türkiye \e Ürdün gibi ülkelerle geliştirmiş olduğu üişkileri destekleyeceğini umduğunu >öyledi. Bu türortaklıklann ">eni ittifak" olarak nitelendinlmesinin yanlı^ olduğunu olduğunu \urgulayan Burns. "Türk hükümetinin Ortadoğu'da bir ittifak önerisi ortaya attığına inanmıyorum*' dedı. İsrail'in yeni Başbakanı Netanyahu. • ^ terorizmle mücadele konusunda yazdığı ve Türkiye'ye yönelik teröst tehditlere de yer verdiği iki kitapla da tanınıyor. Netanvahu. "Terorizmle Müeadele: Demokrasiler Ertık İç \e l'luslararası Terorizmi yenebilir** adlı kıtabında "Kuzev Irak'taki PKK mevzilerini, terorizmin dümadaki en korkunç odaklanndan biri"olarak tanımlıyor. Kitabında Suriye'yi de PKK'nin destekleyicisi olarak nitelendiren Netanyahu. ayrıca Islami teronzme de geniş yer \ermiş ve aşm dinci akımlann Türkiye'nin istikranna bir tehdit oluşturduğunu ifade edivor. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLfcVILERİ ENSTİTÜSÜ 1996-1997 GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Mimarlık Anabilim Dalı Programı \.Lisans Yapı Bilgısı 10 Yapı Fız. \e M 3 Bına Bılgısı 6 Mım. Tas. Sorunian 7 Resı. Yen. Koruma 2 Rest Tar. Çe\. Değ. 1 İç Mimarlık \nabilim. Anasanal Dalı Programı \ .Lisans l( Mimarlık 15 kökeni ıLisaos) \ltmar Mımar \1imar Vlımar Mımjr Mimar Kökeni 1 Lisans) S U" Mımar \e Mımar Endüstri l rünleri Tasarımı Anabilim Dalı Programı N .l.isans End. L r. Tasanmı f> \ apı Mübendisliği Anabilim Dalı Programı \.Lisans Yapı Mühendıslıgı 4 tngıhzce Yapım Proje Yönetimı 6 İngilizce Şehir ıe Bölge Planlama Anabilim Dalı Programı Y .Lisans Şehırcılık Kentsel Planlama 7 İ Kentsel Tasanm 7 2 1 Kentsel Koruma 6 2 I 1 Utatistik Anabilim Dalı Programı Y.Lisans l>ıjtı>ıılı 3 2 • Kökeni (Lisaosı End. Lr. Tasanmı Kökeni (Lisans} ln>. \lühendı>hğı In^. Müh \e>a Mımar 1 Eğıtım-Oğretmı aiacak dûzevde İngilizce bılmekl Kökeni (Lisans) Kent Plan. Mimarlık Hanta Müh. ıJeodezı \e Fotogrometn) Mimarlık Kent. Planlama Pe^zaı Mimariığı Kent Plan. Mimarlık 1dan veSivasal Bılımler Hukuk Kökeni (Lisans) istarıstık. Viatemank. Ekonometn Iknsat. Işletme ve Endüstn Mühendıslıgı Sına\ Prograını: (Aşağıda belırtılen günlerde saat 10.00'da) Ön kav ıtlar Doktora (Bütûn Programlan ve Yapı Mühendıslıgı Doktora ve Yüksel, LısansYabancı Dıl Sınavı) Doktora Yüksek Lisans Bılım Smaıı Yük>ek Lisans Yabancı Dıl Sınavı Kesm Kayıtlar Basın: 89469 Dokt, 5 •> 3 3 I _ an. Yet b Dokt. -> Dokt. 1 1 - Dokt. 2 2 2 Dokt. •> 1 Kökeoi (> .Lisans) Mimarlık Mimarlık Mimarlık Mimarlık Mimarlık Kökeni (V .Lisans) İç Mimarlık veva Mımarlık Kökeni \\. Lisans) End. Lr. Tasanmı Kökeni (Y.Lisans) Yapı \e\a Deprem Mûh. Yapı (Yapım Proje Yön.l (Ef itım-Öğretım aiacak düzevde Ingilızce bılmekı kökeni (Y.Lisans) Kent. Plan. Kent. Tas. Kent. Kent Koruma Kökeni (Y.Lisans) Istatıstik. lygulamalı Matematık. Sayısal Yöntemler Ekonometn. Yönevlem. Endüstri Mühendıslıgı l5-19Temmuzl996 23Temmuz 1996 :4Temmuzl996 26Temmuz 1996 23-27 Eylül 1996 BOĞAZİÇİ ÜNİ\ ERSİTESİ \AKF1 KAMPUS AŞ \ E AKDENİZ ÜNİ\ ERSİTESİ 12-17 YAŞGRUBU YAZ KAMPI Bogaziçi Ünıversıtesı Vakfı Kampu* A$ ve Akdenız Ünıversıtesi Sosyal Bilımler MYO tarafından ıkişer haf- talık sürelerle 12-1 7 yaş. grubu öğrencilere yönelik Bıl- gisayar. İngilizce veçeşitli »poraktıvıtelenni içerenAn- talva Belek Turban Tesisleri'nde uygulamalı yaz kampı düzenlenecektir. UYGULAMALI YAZ KAMPI PROGRAMI 1- Spor (Basketbol. Y'üzme. Voleybol. Aerobik) 2- ingilizce (Başlangıç.orta ve ileri seviyedeöğrenciler içm) 3- Bılsısayar (Multimedya uysulamalan) K.ATILMA ŞARTLARl' 1- 12-P yaıj grubu tiim öğrenciler yaz kampına katılmak ıçııı ınüracaat edebılırler. 2- Kayıt ıçın bir adet fotograf ve ıstenen yaş sınırını kanıtlayıcı belaenin aösterilmesı nerekmektedır. DÖNEMLER 1. Dönem- 1 Tenımuz - 14 Temmuz 2. Dönem- 15 Temmuz - 28 Temmuz 3. Dönem- 29 Temmuz - 11 Ağustos 4. Dönem- 12 Aâustos - 25 Aöustos NOT 1 - Adı geçen faalıvetlerin tümüne katılmak zorunludur. 2- Üç kişilik odalarda konaklaıııa. sabah kahvaltısı. öğle ve akşam yemeğı ıle ulaşım kurs ücretıne dahıldır. 3- Yaz kampının başlangıç noktası Boğaziçı C'nıver- sitesi olup tüm faalivetler Antalya Belek Turban Tesıs- len'nde yapılacaktır. MÜRÂCAAT Boğaziçı Üniversıtesı Kuzev Kampus Eât. Tekn Binası B Blok 80815 Bebek-İSTANBUL Tel: 0.212. 263 15 40"tan 1360-1760 263 63 66 Fav 0.212. 265 85 48 Basıır 89110 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OUNAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlıda denize sıfır Otel Evadayız. Ozel plajı, iki ayrı çoculc havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki tclcfon, müzik- yayını, süreicii sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil prog- ramı hazırladık. Alqamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-1 0 gece yatak+Kahvaltı+Akjam ycmeği + Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 DM (KDVd.hu) Telefonla Ayrıntılı biigi ve bro^ür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 TMİH VAKH HABI1MT1KÜLTÜR-SANAT ETKnÜKlflti K O N F E R A N S L A R Halil Inalcık İstanbul'un Fethi 4 Hazıran 1996/11.00 Albrecht Berger Konstantinopolis Maketlerinin Tasanmı ve Hazırlanması 6 Haziran 1996/11.00 Robert Mantran 17. yy. Istanbul'u Üzerine 8 Haziran 1996/11.00 Gilbert VVİplinger Antik Efes'te Konaklama 9 Haziran 1996/11.00 — - • - . • % . ^ j İJl VAKfl 1MM DMVHME BtoMUin-flYAİRM YMISUUMUHMET ISPARTA ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 1224 Davacı Ayşe Al tarafından davalı Saban Al aleyhine mahkememizde ikameedılen boşanma davasının yapılan açık yargılamasımn verilen ara kararı gereğince: Davalı Şaban Al'ın Çamlık kasabası Yukan Mahalle Dere Bııcak. Konyaadresınde bulunduğu belırtılmişolup adınadavetiyeçıkanlmış. tebliğedılmemışve ayrıca ola- rak da zabıta araştırması ıle de adresi tespıt edıleınemiş bulunmakla adı geçenın mahkememizin 1995 1224 esas »av ılı dosyasına ve duruşma günü olan 9. 7 .1996 günü sa- at 09.00'dakı duruşmasına gelmez. ıstek ve ıtirazlarını bildirmez ıseyargılamanınyokluğunda sürdürülerek ka- rar verileceği HUMK"nın672'ncı maddeM geregınde ıh- taren ilan olunur. Basın: 88381 TROJA TUR TATİL SEÇENEKLERİ ASSOSTA TRSKKIÎK} ASSOS ...15-16Haaran Y.P. 4.750.000-TL (Bir gece YP kcnaklama ulagırn vc çtvre geulen dahıldır 1 HER HAFTA KIBRIS TÜM YÖRELERE OTEL REZERVASYONLARI GRUPLARA ÛZEL ORGAKtZASYONLAR AVRUPAYA EKONOMİK UÇAK BILETLERİ TÜM HAVA YOLLARI UÇAK BILETLERİ KAUO SFİ'AHATLERMZ 1ÇTN BTZÎ ARAMAUSNE. Murtaia Korıalp^a CadCeylaa 3 a k N o 2/4 Aksaıay-Itt Tel:5185843-6388661 ZEYTINBL'RNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1996 33 vasi Karar No: 1996 32 vasi Hâkim: Kemal Güzel 20998 Katip: Zarif Nalbantoâlu Hüküm özeti: Mahkeme- mizin 1996 33 vasi esas.1996 32 vasi karar. 13.5.1996 tarihli ilamla Arzu Akçen vesayet altına alınarak ken- disine kardeşi Asuman Akçen vasi tayin edilmiştir. 13.5.1996 Basın: 89700 ızm 3363170-336 6716 1 345 48 27 Tursab 885 Jarimâe22 KARADENIZ-YAYLALAR UZUNGOL - ÇAMLI HEMŞIN - AYDER YAYLAλ DAHIL 22 - 29 Haziran, 6-13 Temmuz, 20 - 27 Temmuz, 5-12,12-19 Ağustos Gece Yolculuğu YOK. »FRANBOLU ÇORUM - SAMSUN ÇARŞAMIA - TERME ÛNYE - ORDU - GİRESUN - TİREIOLU - G0REU - BEŞİKOÛZÜ - AKÇAAMT - m U Z O N - SUMBA MMHSnRI • Rİ2E - ÇAYRİ - ARDEŞEN - HOPA Görilccek Oijer Ytrier: Ünye Parkj. Gıresun Kalesı. Trabzon da Ayasofya Kıhsesı. Rıa Zıraat Bahçesı Çaykara ve unutulmaz güzellıkJerfe dolu ûnye - Hopa sahil yolu UCRET: Kjhvaftı. skçam yemetden, 7 gece öuşla tuvaletf/ sıcak sulu oteHer<J« konaklamj, Uzungcl, Çafnhheınşın - Ayder Yaylası ve belırtıılen gezıler, û e l otobüs dahıl 22-29Haziran: 2 5 . 8 O O . O O O T L . j B 27-30 Haziran, 18-21 Temm., 22-25 Ağ. Şjrap balık uzüm ve tanhı kalesiyle ûnlü Bozcaada'da denız kryısında iuıtstık otetde 3 gece YP konaklama, ulaşım dahıl. 27-30 HaZ. 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 YEDIGOLLER'OE KUZU CEVIRME • ABANT 29 - 30 Haziran Cts.-Pz. 2 Gün 1 Gece konaklama, kahvaftı akşam yemeğı. Yedtgöfler'de kuzu Çffyırme Abant gezısı ulaşım öah-l 5 . 2 O O . O O O YEMEKLI GUNLUK GEZILER ŞİLE. 9 Hazırjn ŞÎLE 30 Haziruı TATİtYA. 19Haz..26H«. TEKİROAfi 23 H u . 1400 000 KUMBAfi 6 Tem. 1 «00 000 f Broşür İsteyiniz.* 8 M m
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle