27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER lillerin uçagı iMeclis _ gündeminde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Grup Başkanvekili Hüsamettin Özkan ve 9 arkadaşı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın Sancar Aır - firması tarafından kiralanan ve yurtiçi gezilennde kullandığı yabancı hava siciline kayıtlı uçağın kullanıminın - yasalarkarşısındaki durumunun belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. Buarada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Nazmi Şarvan. uçağın kırasınin örtülü ödenekten karşıladığı 'iddialarını. somutbulgu olmadığı ıçin ihbar kabul " etmediklerini bildırdi. Sıvas davasında 5 idam istemi ~ • ANKARA (ANKA) - 37 kişinın yaşamını yıtırdiği " Sı\as katlıamı davasının temyiz duruşması pers.embe günü Yargitay'da yapılacak. Yargıta> Ba$savcılığı. yangın çıkararak adam ' öldürme suçunun asli faillen oldukları gerekçesiyle 5 sanık hakkında idam, 19 sanık hakkında ise bu suça iştirak etmekten 10 yıldan az ı, olmamak üzere ağır hapis - cezası istedi. Başsavcılık -, teblıgatnamesinde. sanıklara 'faili bellı oimayacak şekilde adam öldürme' - suçundan ceza verilmesini, cezalarda Aziz Nesin'in tahrikçi kabul edilerek dörtte bır oranında ceza verilmesinı eles.tirdi. Bahadırlı mazbatasmı aldı ı B İstanbul Haber Servisi - Bakırkin Beledıye Başkanlıüf na seçilen ANAP'lfAhmet Bahadırlı. mazbatasını Bakırköy llçe Seçım Kurulu'ndan alarak göre\ıne başladı. Eşi Serap Bahadırh ile ' birlikte ilçe seçım kuruluna gelen Bahadırlı. ' mazbatasını ilçe seçim kurulu başkanı Salih Doğan'dan aldı. Mercümek davası • İstanbui Haber Servisi - " Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi. RP'nin kasası olarak nıtelendirilen Süleyman Mercümek'in duruşma tarihini 28 haziran olarak belirledi. Yargıtav 11. Ceza Dairesi, Bosna-Hersek içın toplanan . >ardımparalannınbir bölümünü amaçdışı ' kullandığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 20 trilyon 655 1 milyar 905 milyon 371 bin - 716 lira ağır para cezasına çarptırılan Mercümek'in. zımmet suçundan ağır ceza mahkemesinde ' yargılanmasına karar " vermişti. DSP'den yasa tekliîi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP lıderı Ecevit vearkadaşlan. TBMM Başkanlığı'na verdikleri >asa teklifiyle Başbakanlığa baglı Yüksek Denetleme Kurulu'nun(YDK) TBMM'ye bağlı özerk bir kuruluş. haline getirilmesini , istediler. Yasa teklifinin ., gerekçesinde. YDK'nin çalışma sonuçlannın TBMM larafından değerlendırildiğine dikkat çekılerek bu organın .. Başbakanlığa bağlı ., olmasının ku\vetler „ aynlığı ilkesını zedelediği belirtildi. Erbakan ve Çiller'in malvarlığı soruşturması, bugün Danışma Kurulu'nda ele alınacak KalemlidevredeANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-DYPGenel Başkanı Tansu Çil- ler ve RP Genel Başkanı Necmet- tin Erbakan ın kuşkulu servetle- ri konusunda DYP ve RP'nin kar- şılıklı olarak verdikleri soruşturma önergelennin görüşülme tarihinin. bugün toplanacak TBMM Danış- ma Kurulu'nda ele alınması bek- leniyor. Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması durumunda. TBMM Başkanı Mustafa Kalem- li, nin. Çiller'in kuşkulu serveti hakkındaki önergeyi perşembe gü- nü genel kurula doğrudan indire- ceği öğrenildi. TBMM Danışma Kurulu'nun dünkü toplantısında, Başbakan • DYP ve RP genel başkanları hakkındaki gensoru önergesinin görüşülme tarihinin bugün TBMM Danışma Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamazsa TBMM Başkanı Kalemli, Çiller'in kuşkulu serveti hakkındaki soruşturma önergesini perşembe günü doğrudan genel kurula indirecek. Mesut ^ ılnıaz hakkında \erilen gensoru önergesinin görüşülme takvimi ele alınırken. gruplardan, malvarlığı soruşturma önergeleri- ne ilişkin önen gelmedi. Toplan- tıda. Danışma Kurulu'nun bugün veniden toplanarak. malvarlığı so- ruşturma önergeleri ile ilgili tak- vim belirlemesi kararlaştınldı. Anayasa gereği. soruşturma öner- gelennin, verildikten sonra en faz- la I ay içinde genel kurulda görü- şülme zorunluluğu bulunması ne- deniyle. Çiller hakkındaki öner- genin en geç 6 haziran perşembe günü görüşülmesi gerekiyor. Erba- kan hakkındaki önergenin de en son 7 haziran cuma günü görüşülme- si gerekiyor. Ancak. TBMM'nin 13 günlüktatıli nedenivle. busürenin otomatik olarak ileriye atılmış ka- bul edileceğı ve takvimin 18 ha- zirana kadar uzadığı bildirildi. TBMM Danışma Kurulu'nda. ANAP. CHP ve DSP'nin iki öner- genin a>nı gün görüşülmesini öner- meleri bekleniyor. Danışma Kuru- lu'nda bugün uzlaşma sağlanama- ması durumunda. TBMM Başka- nı Kalemli'nın. anayasadakı yet- kisini kullanarak. Çiller hakkın- daki önergeyi perşembe günü ge- nel kurul gündemine getirerek görüştüreceği bildirildi. Secim sonrası Sevinç, coşku ve keder... HAYRİ ÜNLLTÜRK FAİK BAKOĞLL HATİCE BİÇER SI\ AS/RİZE7ZONGL1^ DAK- Yerel ara seçimlerin üç önemli merkezi Sıvas. Zonguldak ve Rize'de se- çimi kazanan partilerde coş- ku v ar. 2 haziranın Sıv as dı- şındaki kentlerde en üzün- tülü partisi RP oldu. Rize'de hezimete uğra- yan. Zonguldak'ta da bın ov farkla seçımi kaybeden RP'liler sorumlu anyor. Ri- ze'de ANAP'lılann, Zon- guldakta da DSP'lilerin se- vinç gösterileri bittnivor. Sıv as'ta belediye başkan- lığı seçimlennın galibi yı- ne RP oldu. BBP"karşısin- da seçimi zorlanarak alan RP. genel seçimlere oranla 4 bin civannda da oy kay- betmesine karşın 42 bin 464 oy alan Osman Sccflmiş. v e- kâletini yürüttügü göreve asaleten oturdu. Sıvas'ta hemen hemen bütiin parti- lerden o> alan BBP. 40 bın 607 oy almasına karşın se- çimi son saatlerde RP've kaptırdı. CHP'nin başarı- sızlığının en önemli nede- ninin de Alevi seçmenlerin büyük bir kısmının sandıga gitmemesi olarak gösten- liyor. Alevılerin yogun ol- duğu' Alibaba. Gökçebos- tan ve Seyrantepe mahalle- lerinde oy kullanılan san- dıklann çoğunda BBP o\- lannın fazlalıgı dikkat çek- ti. 30 bin civannda seçme- nin oy kullanmadığı Sıvas'ta seçimleri kazanan RP'liler. sevinçlenni sokaklara ta- şırmamayaözen gösterdiler. Rize Şeriat yanlısı. Atatürk v e laiklik karşıtı açıklamaları ve eylemleriyle tanınan RP'li Şevki Yılmaz'ın mil- letvekili seçilmesiyle boşa- lan Rize Belediyesi Baş- kanlıgını ANAP adayı H>- zırHop'un ezici birçogun- lukla kazanması en çok Baş- bakan Mesut Yılmaz'ı se- vindirdi. Rizeliler dün de sev inç gösterilerinde bulun- dular. kentte silah sesi gün boyu susmadı. Geçen yıllarda yapılan iki başkanîık seçimıni DYP ve RP'ye kapnran ANAP. bu kez yüzde 5.75 oy farkıyla seçimleri aldı. ANAP'ın ba- şansında sol oylann önem- li etken oldugu belirtildi. İki > ıl önce yapılan yerel seçıminin galibi RP. 11.730 olan oyunu 9.573'e düşür- dü. RP'liler. Rize yenilgisi- nın üzüntüsüyle konuşmu- vorlar. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ÖDP 'Sıvas'ta solun tek temsilcisiyiz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Özgürlük ve Daya- nışmaPartisi(ÖDP),41 seçim çev resınde gerçekleştirilen ye- rel ara seçimlerde 3 bın 422 ov alırken, Sıvas'ta elde ettiğı 1467 oylabu bölgede "sol adı- na muhatap alınacaktek par- ti*' konumuna gelindiğını öne sürdü. ÖDP, Sıvas'taki Alevi oylann RP \e BBP've kaydı- ğını savunurken. bu durum- dan Türkiye'deki sosyal de- mokrat panileri ve Cem Vak- fı'nı sorumlu tuttu. Türkiye'de bölünmüş tüm sol eğilimleri bünyesinde ba- nndırmak hedefivle kurulan .ÖDP'nin. ilk kez katıldığı se- çimlerde aldığı yüzde 1.37 oy oranından memnunluk yarat- tı. ÖDP Sıvas tl Örgütü'nce yapılan yazılı açıklamada. ön- ceki gün yapılan ara yerel se- çimlerde. Sıvas'ta barışın. emegin ve özgürlüğün sesı- nin yükseldiöı belirtildi. ÖDP'nin Sıvasta 2 haftalık birgeçmişi olduğu v urgulanan açıklamada. seçınıde alınan bın 467 oyun "gericilige.faşiz- me \e serma>e\e teslinı ülma- yanlann karanklığ^nın göster- gesi" olduğu kaydedıldi. ECEVİT, GENEL SEÇİMLERDE OYUNU ARTTIRACAĞI İNANCINDA Solda seçim rahatsızhğıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ara yerel seçımlerdeki ov kavbı DSPveCHP'derahatsızlık varatırken DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. "Partimiz \erel seçimlerde genellikle az o> alır, ama genel seçimlerde ovunıı arttırır. Asıl gerçekçi olan. 1994 yerel seçimleriyle kıvaslama yapıldığında. oy lannı en çok artıran parti DSP" degerlendirmesıni yaptı. Ecevit. ara yerel seçim sonuçlannın kesinlikle gösterge olamayacağını. RP'nin büyük maddi rüşvetler dağıttığını. devlet olanaklarının seferber edıldiğini söyledı. CHP Genel Başkanı Deniz Ba>kal da. ara yerel seçimlerin kendıne özgü koşulları olduğunu belirterek.'*Seçimlere kamuov u rüzgânnı arkamıza alarak girmedik. I ersine ale> himizdeki havavı göğüslemek zorunda kaldık" dedi. Ara yerel seçim sonuçları DSP'de rahatsızlık yaratırken. CHP'de "Biz klasik oylanmızı koruduk. DSP hani müthiş patlamalar yapacaktı? ANAYOLun koltuk değneği bü> ük zarar gördü" değerlendinTieleri yapıldı. Bazı DSP milletvekillen ise. "Genel başkan kampanva bo\unca tek başına hareket etti. Başan kadar. başarısızlığın sorumlusu da kendisidir. Örgüt hiçe sa> ıldı. Genel başkan, 75 kişilik grubunu da hice savıvor" diye yakındılar. ^RP rüşvet dağıttı' Ecevit, DSP'nin genel seçimlerde daha çok oy aldığını vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: "1989 yerel seçimlerinde vüzde 9 ov aldık.91 genel seçimlerinde >üzde lU.8'e yükseldi. 94 yerel seçimlerinde y ü/de 8.8 oy aldık. son genel seçimlerde jüzde 14.6'va vükseldik. Dünkü (önceki gün) seçimlerdeki «v oranımız ise, v üzde 9.1.3 puanlık bir düşüş görünüyor. DSP, ara seçimlerde büyük engellerle karşı karşıva kalır. Bol bol seçim rüşvetleri dağıtilır. iktidar olanaklan kullanılır. Bizinı gre\ derierimiz yoktur. bol keseden dağıttığımız de\ let bütçesi \oktur. Başta RP olnıak üzere. bazı partilerin bol keseden dağıttığı maddi vardımlarla >arışmamız mUmkün değildir. Doğru da bulmavu. RP. kavnağının mutlaka soruhnası gereken çok büv ük maddi yardımlar, rüşvetler dağıttı. Devlet olanaklan seferber edildi." Ece\ ıt. ara verel seçimlerle genel seçimlerin birbirine kanştırılmaması gerektiğıni belirterek. bunun "armutla elmayı cem etmek" anlamına geleceğini savundu. DSP lideri. son seçimlerde oy oranını yükselten tek partınin RP olduğunu vurguladı. Ecevit. "Asılgerçekçi karşılaştırma. 1994 yerel seçim sonuçlarıvla vapılmab. Bu sonuçlar esas alındığında, ov lannı en çok artıran parti, DSP" dedi. Kampanva süresince yerel seçimler için hiç iddialı konuşmalar vapmadığını. tahminde bile bulunmadığını \ urgulayan Ecev it. "Seçimler, yaşanan hükümet bunalımının ardından. merkez sağın kendi içinde ve radikal sağ arasındaki vanş niteüğini almıştır. Sağ eğilimli seçmen daha çok oylamaya katılmıştır. Avrıea seçim sağın, daha çok radikal sağın güçlü olduğu \erlerde vapıldı" diye konuştu. Ecevit. Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Mardin'e bağlı Sürgücü'de partisinin aldığı sonuçlardan mutlu olduğunu vurguladı. Bülent Ecevit "Bizilk kez Günevdoğu'da variık gösterdik. Demek ki. çalışmalanmızı bu bölgede yoğunlaştınrsak. hızla güçleneceğiz ve ulusal bütünlüğe katkıda bulunacağız. HADF.P'in oylan yan yanya azalmıştır" dedi. Ecevit. seçim sonuçlannın kesinlikle gösterge olmayacağını. hatta bir kamuo>u yoklaması bile olmadıgını savunarak. sözlerini "Ben inanıyorum ki. bugün genel seçim olsa DSP oylannı arttıracaktır" dive noktaladı. Baykal: Rüzgâr yoktu Baykal da partisinin basina kapalı grup toplantısında yaptığı değerlendirmede, ov oranlarında düşüş olduğunu. ancak örgütü diri. canlı gördüğünü sövledi. Alınan bilgive göre Baykal. "Yerel seçimlerde çeşitli etkenler önenı kazanıyor. Arkamızda kamuoyu rüzgân yoktu. .Aleyhimizdeki havavı göğüslemek zorunda kaldık. Yine de örgütümüz çahştı1 " dedi. CHP grubu bugün yapacağı olağan toplantıda seçim sonuçlarını deâerlendirecek. CHP Izmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın. dünkü grup toplantısında. "Bu böv le gitmez. Sürckli o> larunızdaki düşüş sürüvor. Bu gidişe dur diyecek önlemler alınmalı" dediler. Seçim sonuçlannın CHP'de bugün ele alınacaSı bildirildi. TIRMIK/AYDIN ENGİN Yetti artık. "Benim başım kel mi?" diyeceğim, tanıyanlarsıntacak, "Evet, kel!" diyecekler. Salt yazılarla tanıştık- larımıza da ben söyleyeyim, "Evet, uzun süredir kel". Ama olsun. Yetti artık. Şu Tuğrul Şavkay'lan, Serdar Tur- gut'ları, takma ya da takmama adla yazan şu içki ve yemek erbabını ala- bildiğine kıskanıyorum. Alın şu Serdar Turgut'u. Hani Hürriyet'te yazıyor. Adam "beyaz Türk" oldu. Ses etme- dim. Kırk yıllık tabuları (sex'i. özellik- le çok sapık sex'i) günlük gazete say- falarınataşıdı. Gıkım çıkmadı. Amaaa- aa, şimdilerde de içki ve yemek yazı- larına girişti. Ha bire döktürüyor. Hır- sımdan, kıskançlıktan kuduracağım. Bir tür "alanına tecavüz edilmişllk duy- gusu" bu. Anlarsınız. Ben de öyle yazılar yazmak istiyo- rum. O yüzden "Benim başım kel mi" diye sordum. Karar verdim, kel de ol- sa. ki öyle, bizim gazete yönetimi kaş- larını çatacak da olsa, ki çatacak, ben de yemek, hele hele içki üstüne yazı- lar yazacağım. Her şeyi göze aldım. işte birinci yazı... İçki Adabı Üstüne Bir Yazı Keyifli, kahıriı, kederli filan değil zo- runlu bir içki için bazı önkoşulları ye- rine getirmeniz gerek. Buyrun size bir- kaç öneri: HABITAT'tan tiyatro. müzik, genç- lik festivallerine kadar uzanan kültü- rel bir saldırı altında bunalan seyirci- nin iyiden iyiye boşalttığı sinema sa- lonlan, müşteri çekebilmek için ge- çen yılın en iyi filmlerinden seçkiler sunuyorlar. Bu seçkiden siz de bir iki fijm seçin. Benim önerim, Yağmurdan Önce'ye ya da Güneş Yanığı'na bir bilet alın. Daha önce görmüş olmanız önem- li değil. Maksat içki içmek! Alın bileti- nizi, izleyin iki filmden birini. Yok ille de zilzurna olmak istiyorsanız, o zaman ikisini de izlemelisiniz. Sonra eve gelin. Cebinizde para da olsaevegelin. Konyak ya da viski ya da brandy. on- lar da yoksa votka, onu da bulama- dıysanız Tekel'in şu bildiğimiz kırk yıl- lık kanyak'ı... Şişeyi sağ elinizealın. Sol elinizle bardaklarm durduğu raftan herhangi bir içki kabı çekin. Buz muz diye zaman yitirmeyin. Serdar Tur- gut'lara, Tuğrul Şavkay'lara filan boş verin. Sizin aceleniz var. Sol elinizde- ki bardağa sağ elinizdeki şişeden üç parmak içki koyun. Odanın ışığını sön- dürün. Bir cigara yakın. (Cigara içmi- yorsanız fırsat bu fırsattır: Başlayın!) Esaslı bir yudum çekin. Üstüne ci- garayı katıkedin. Hangi filmi izlemiştiniz? Yağmur- dan Önce'yi mi? iyi! Şimdi düşünün: "Halkların kardeş- liği" içi boş bir slogan, komünist ikti- darların bir yutturmacası mıydı. yok- sa Balkanlar'daki bu kan gölü bir ka- rabasan, milliyetçilik denen çağdışı düşüncenin azgınlaşmışı mı? Var ola- nı değil, olması gerekeni düşünün. Hangisi doğru: Halkların kardeşliği mi. milliyetçilik mi ? Bir yudum daha çekin içkiden. Bir nefes daha alın cigaradan. Öfkelen- meyin. Düşünün. Hangi filmi izlemiştiniz? Güneş Yanığı'nı mı? iyi! Şimdi düşünün: Filme bir karabasan gibi çöken Stalinizmin ülkemizdeki uzantılarını düşünün. Video kamera önünde itiraflarda bulunan ve örgütü tarafından imha edilen genç kızla, Sta- lin'in "Temizlik Mahkemeleri"nde yok edilen devrim kahramanı albayı kar- şılaştırın. Tutmadınız mı bu öneriyi? Olur, buy- run bir başkasını: Önceki günkü seçimin sonuçlarını önünüze alın. Bu kez acele etmeyin, bardak filan seçebilirsiniz. Önemli olan yüzdelerle uğraşmak değil. Çeşitli yerleşme birimlerinde sosyal demokratların aldıkları oylara bakın. Mutlak rakamlara. Oy verenle- rin sayısını, oy verenlerin kimler oldu- ğunu da gözünüzün önüne getirerek değerlendirmeyi deneyin. Sayıları RP ile ANAP ile karşılaştırın. Şimdi okkalı bir yudum çekin içki- nizden. Bir nefes daha alın cigaranız- dan. Öfkelenmeyin. Düşünün. isterseniz ÖDP'nin seçime katıldı- ğı yerierdeki oylanna göz atın. Zongul- dak -Güneşli'de ÖDP'nin 30, CHP'nin de 18 oy aldığına örneğin. Ya da ÖDP'nin Bakırköy'deki 1380, Sivas'ta- ki 1467 oyunu değerlendirin. Bir yudum daha çekin içkinizden. Bir nefes daha alın cigaranızdan. Sevin- meye filan kalkmayın. Sırası değil. Dü- şünün. Ama içecekseniz bu yazıdaki tarif- lere uygun için. Böyle yapın ki içkinin tadını alasınız. Ben birkaç gündür üst üste içiyorum. Tarife tıpı tıpına uyarak.... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Aydin .Engin (o Planet.com. TR POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kim Kazandı?.. Tüm özel televizyon kanallan ve gazeteler (Cum- huriyet dışında) Refah Partisi'nin sanki yayın or- ganı. Laik ve demokrasi yanlısı gazeteler ile dinci ga- zetelerin dünkü manşetlerine bir bakalım: Hürriyet: 'Çiller'in hüsranı...' Sabah: 'ANAYOL'dakikavga Refah'ayaradı...' Milliyet: 'Refah merkezi eritiyor...' Yeni Yüzyıl: 'Refah fark attı...' Türkiye: 'Refah büyüdü Anayol küçüldü..." Milli Gazete: 'Zaferyine Refah'ın' Yeni Şafak: 'Refah zaferi' Akit: 'RP açık farkla birinci parti...' Önceki gece özel televizyonlardaki tartışma programlarında RP'nin 'merkez sağ ve sol' parti- ieri erittiği, 1995 seçimlerine göre oy oranıaı yük- selttiği yolunda görüşler egemendi... Denildi ki: "Mesut Yılmaz - Tansu Çiller kavgası iki par- tiye de ağır darbe vurdu..." Mini yerel seçim sonuçları ortada. 41 belediye- nin partilere göre dağılımı da şöyle: 13 ANAP. 10 DYP, 8 RP, 6 CHP, 2 MHR 1 DSP ve 1 bağımsız... Pazar günü yapılan seçimler bir'// Genel Mec- lisi' seçimi değildir. O nedenle de 1995 seçim so- nuçlarıyta karşılaştırarak RP'nin yükselip ANAP ve DYP'nin eridiğini ortaya atmak yalnıştır. Bu du- rum RP'nin ekmeğine yağ sürer, daha da güçlen- mesini sağlar. 41 belediye başkanlığından 13'ünü ANAP, 1ü"unu DYP, 8'ini RP, 6'sını CHP alıyorsa kazançlı çıkan partiler bunlardır. Bir de Zonguldak'ta DSP'nin se- çim alması önemli bir olgudur. Bakıyorum hiç kim- se Büyük Bırlik Partisi'nin yüzde 9'u aşan oy ora- nını konuşmuyor. bunu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ba- şarı hanesine yazmıyor. Neden? Nedeni şu: Çün- kü, BBP salt Sıvas merkezde oy patlaması yaptı. Bu oylar (yaklaşık 42 bin) Türkiye geneline yansı- tılınca da yüzde 9.2 oranını buldu... Yukarıdaki ömekten yola çıkarsak ANAP'ın 26 Aralık 1995 genel seçimlerinde Sıvas'ta oyu (BBP ile seçime girdi) 30 bin 978'di. 2 Haziran seçimle- rinde bu oyu 5 bin 675'e düştü. Yine CHP'nin 1995 seçimlerine göre oyu 9 bin 643'ten 7 bin 84'e. DSP'nin 3 bin 326'dan 1590'a, DYP'nin 8 bin 696'dan 2 bin 477'ye indi. Refah Partisi'nin, geçen pazar günü yapılan Sı- vas Belediye Başkanlığı seçimini kazanacağı ön- ceden biliniyordu. Yine CHP, DSP. hatta ANAP ve DYP'ye tepkili 'Alevi seçmen 'in 1995 genel seçim- lerinde olduğu gibi sandığa gitmeme eğilimi göz- leniyordu. 12 Nisan 1996'da TMMOB Başkanı Yavuz Önen, Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Murta- za Demir. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Şanal Saruhan. Avrupa Alevi Federas- yonu Genel Başkanı Ali Rıza Gülçiçek, Semah Vakfı Genel Başkanı Lütfü Kaleli, Hacı Bektaşiı- lar Derneği Başkanı Mustafa Selmanpakoğlu, Div- riği Kültür Derneği Başkanı Müslüm Doğan laik ve demokrasiden yana' olan siyasi partilere şu çağrıyı yaptı: "Sıvas Belediye Başkanlığı'na tek kişiyi aday gösterin ve seçimlere güç birliği yaparak katılın. Sıvas'ta şeriata izin vermeyin." Bu çağrıyı ne Tansu Çiller, Deniz Baykal ne de Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit önemsediler... Sıvas'ta RP'ye karşı BBP'nin adayı desteklen- di. Halk bunu RP'ye karşı yaptı. RP'yi, BBP'nin ada- yını desteklemekle kündeye getirebileceklerini sa- nıyorlardı... • • • RP'nin her geçen gün giderek büyüdüğü ve iv- me kazandığı bir gerçektir. Ama pazar günü yapı- lan mini yerel seçimlerde alınan oy yüzdesi değil, kazanılan belediye başkanlığı önemlidir. SHP1994 yerel seçimlerinde Ankara ve izmir be- lediye başkanlıklarını CHP'ye kaçan oylar yüzün- den yitirmiştir. Şimdi ANAP Rize ve Bakırköy'de, DSP Zonguldak'ta, RP Sıvas, Bingöl ve Konya Meram'da belediye seçimlerini almıştır ve bu bir başarıdır. Başarısız olan kimdir? Başansız olan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'dir. Bakırköy. DYP liderinin seçim bölgesidir. Burada seçmen Çiller'e 'uyarı'da bulunmuştur. Aynı uya- rıyı 1994 yerel seçimlerinde Bakırköy'le benzerlik taşıyan İzmir Karşıyaka'da Erdal İnönü almıştır. Saygın bir politikacı olan İnönü, politikayı bırakma kararını 1994 yerel seçim sonuçlarından sonra vermiştir. Bakırköy'de 2 Haziran seçim sonuçlannda RP'nin 800-900 oy arttırması, adayıyla ilgilidir. Adayın ki- şiliği RP'ye 800-900 oy getirmiştir. Ama DYP'nin genel seçimlerde aldığı 35 bin oy bu kez yan ya- rıya düşmüş. CHP yine Leyla Tekül'ün kimliğiyle oy artışı sağlamış, neredeyse DSPye yaklaşmış- tır. Ancak Bakırköy'de DSP ve CHP oylan toplam 24 binde kalmıştır. Bakırköy'de seçimlere katılımın az oluşu da ay- rı birgöstergedir... 1995 seçimlerinde CHP'ye tepki gösteren seç- men sandığa gitmezken, bu kez Çiller'e tepkili seçmen oy kullanmamıştır... • • • ÖDP ilk kez seçime girdi... ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras sakın paniğe ka- pılmasın. Birçok yörede seçime katılmadığı halde yüzde 1.37 oy alan ÖDP, örgütlenme sürecini hız- la tamamlamalı. emek ağırlıklı 'kitle partisi' olma yolunda hızla ilerlemelidir. ÖDP, 'Kemalist so/'a da stcak bakmalı. kimi örgütleri Mustafa Kemal Ata- türk'ün posterierinden ve Türk bayrağından rahatsız olmamalıdır. CHP ve DSP'ye gelince... Her ikisinin de sonlan kötü olacaktır... Türkiye'de sol bütünleşmelidir. Bu oluşum için- de ÖDP, İP de olmalıdır. Hatta HADEP de eski alış- kanlıklarını bırakarak 'birleşik sol hareket' içinde yerini almalıdır. Elbet bu oluşuma CHP ve özellikle DSP karşı çı- kacaktır... Sonuç: RR laik ve demokrasi yanlısı özel tele- vizyon ve gazetelerden çok rahat yararlanmaktadır. Dünkü haber ve yorumlar, tartışmalar bunun en somutörneğidir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet Cetinkaya <<ı Planet.com. TR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle