05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAZİRAN 1996 SALI CUMHURtYET SAYFA TELEVIZYON 17 Iç gıcıldayıcı bir dans SlumTY 20.35 İlk Aşk llk Dans - Dirty Dancıng / Yönetmen: Emile Ardolino / Senaryo: Eleanor Bergstein / Oyuncular: Jennifer Grey, Patrick Svvayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack VVeston, Jane Brucker/1987 ABD yapımı, 97 dakika. TV Senisi - Patrick Swayze havranları bu ak- şam zor bır seçimle karşı karşıya kalacaktı. "İlk Aşk İlk Dans"a karşılık. Kana! D'de bir başka Svvavze'lı film "Hayalet" oynuvordu çünkü. Nevse kı. Kanal D'dekiler kisa bır süre önce yayımlanan "Hayalet"in. "İlk Aşk İlk Dan's'a rakip olamayacağını düş,ünmüş olacaklar kı bu fılmı yann akşama erteledıler \ e Svvay - ze se\erleri de zor durum- dan kurtardılar. "İlk Aşk tlk Dans"'. I96()"lı yıllann ilk yarısında. Catskills da- ğındakı Borscht Belt tatıl kasabasında geçi>or. Tatıle gelen kolej çocuk- lannın eeplerınden Ayn Rand'ın Hmstıyan ve Ya- hudi ahlakını tepe taklak eden kıtabı "The Founta- Jennifer Grey'in başarılı oyunu karşısında Patrick Swayze oldukça sönük kalıyor. inhead". cüzdanlanndan da prezerv atifler hiç eksık olmaz De\ıraynızamanda sarmaş dolaş. ıç gıcıklayıcı bır dans olan "kirli dans"ın devrıdir. Aılesıyle bırlıkte tatıle gelen Babv Houseman da (aktör Joel Grey'ın güzel kızı Jennifer Grev) bu "kirli dans"ı öğrenme>e çok heveslidir. Bab\. um- duğundan daha hareketli bir tatıl geçirecektır. Yaşadığı çeşitlı olayların içinde en güzeli ise şüphesiz yakışık- lı dans öğretmeni Johnny Castle'la (Patrick Svvayze) birliktelisi olur. "İlk Aşk İlk Dans" Ar- dolino'nun bu akşam izle- yeceğimiz ikı fılminden bi- ri (dığeri at\'deki "Üç Adam ve bir Kiiçiik Ha- nım"). Sıcak dans sahnele- n. Jennifer Grey'ın başanlı oyunu ve güzel müzikleny- le (Bestecı John Morris. En iyi Müzik dalında Oscar kazandı) hoşça vakit geçir- mek içın ideal bir yapım. Gerçı filmin müziklerine. "1960'ların müziğinden çok 80'lerin müziğine benziyorlar" şeklinde ele^tıriler \ öneltilmıştî ama bu onlann Akademı ödülü- nü almasını engelleyemedi. Swayze'ın oyunu sönük kalmış. Sadece bir "yakı- şıklı" olarak izlenebilır. Film ayrıca genç kızların gerçek hayatla ilk yüzleş- melennı de gayet iyi aktan- yor. Catskills'in atmosferi- ni yansıtma konusunda ise Ste\e Gomer'ın yönettığı. Maureen Stapleton ve Trini AKarado'nun baş- rollerını paylaştıkları "Sweet Lorraine'Mn daha başarılı olduğu kesin. Yeni uydu şimdiden özelleştirildi ANKARA (ANKA) - Llaştırma Bakanı Ömer Ba- rutçu. temmuz ayında fırla- tılması planlanan Türksat \C uydusundan sonra venı bır uydu ıçın hazırlıklara basla- nacağını bildırdi. Barutçu. konuya ılışkın bılgı venrken uzaya gönderı- len Türksat İC uvdusunun yüzde lOO'lükhizmetkapası- tesıyle transponder kullanım hedeflerının çok ılerısine ulaştığını belırttı. Cretımı bü- vük ölçüde tamamlanan Türksat İC uydusunun tem- muz ayında uzavagönderıle- ceğinı kav deden Barutçu. Türksat IC'nın daha genış kapsama alanına sahıp olaca- ğını söyledı. Barutçu. yenı nesıl Türksat u>dusunun Türk Telekomünıkasvon A.Ş. kaynaklarından fınanse edılmesının. uvgulanan özel- lei)tırme polıtıkaları gereğın- ee uygun bır vöntem olmadı- ğını belırten Barutçu. şu bıl- gıleri verdi: "Türksat projesinin ge- leceğinin garanti edilmesi ve pazarlanmasının günün koşullarına uygun olarak > apılması ve gerekli finans- manın Türk Telekomüni- kasyon A.Ş.'ye mali külfet getirmeden sağlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı gereğince Fransız Acruspatialc firması ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında bir joint ven- ture şirketinin kurulması- na karar verilmiştir." Sh<wTV 22.20 '32. Gün' Hükümet arayışı TV Senisi - Mehmet AliBirand veekibıninha- zırladığı haber program "32. Gün"de. "ANA- YOL'dan sonra neler olacak" sorusuna vanıt aranıvor. Bubölümdeço- ğunluk hükümetinın nasıl kurulacağı, ANAP \e DYP'den sonra koalisvo- na hangi partinin gireceği. seçımin olup olma>acağı. DYP-RP yakınlaîmasının nereye varacağı gibi konu- larele alınıvor. "32. Gün" ekıbinden Rıdvan Akar'ın hazırladı- ğı "İsrail'in aşırı dincile- ri: Hassidimler" dosyası. programın ikınci bölümün- de yavımlanıyor. Askere gitmeyen \e devletin ku- rallanna uyma>an bu aşırı dinci grubun tanıtıldığı dosyada. av nı grubun üç de siyasi partisi olduğunadik- kat çekilivor. Aynca. son seçimlerdeaşın sağcı lıder Benjamin Netanya- hu'nun krail Başbakanı seçilmesi, Ortadoğu banşı- nı tehlikeye atarken Hassı- dimlerin siyasi arenadaki önemini daha da arttırdı. Güney., kültürlü gangster rolünde |(5)Sh(mTV 17.00 Sahtekâr - Yönetmen: Ertem Göreç / Oyuncular: Yılmaz Güney, Sevda Karaca, Birtane Güngör, Yıldırım Önal/ 1972 Birlik Film yapımı. Tl'RHAN GÜRKL\N Yasadı^ı ışlere bulaşmış. öldürmeye karşı olan temiz yürekli bırkabadavının üç- lü aşk öyküsü. Ertem Gö- reç'ın 1^72'de Kayhan Volkan'ın senaryosundan yönertiğı "Sahtekâr", in- sancıl öğeler taşıyan. hızlı anlatılmış. gerilimlı. sürük- leyıci bir serüvenı ekrana getıriyor. "Çirkin Kral" mıtosundan henüz sıynla- mamış Güney "e oyuncu olarak sanatsal yönden ka- tılım sağlamayan. a\antür çizgıde gelişen bır gangs- terhk ve soygun fılmi. So\gun çetesı, yoksul çocuklar için düzenlenecek defılede. Topkapı Müze- si'nden getırilen tarıhsel gıysı ve değerli takılan ele geçirme hazırlığındadır TRT2 22.45 'Ondan Sonra' T\ Ser\isi - "On- dan Sonra"nın bu haf- takı konukları. Ankara Devlet Opera ve Balesı koreograflarından Be>- han Murphy ve sosyo- log Emre Kongar ola- cak. Canlı yayımlanan programı Mineddet Anfer, Duygu Asena, Selim İleri sunuyor. Yapımın magazın kö- şelerınde erotızm. Meh- met Eyuboğlu'nun yazmalar sergisi yer alı- yor. Shovv'daki İlk Aşk İlk Dans'ın da yönetmeni Ardolino'dan Uç adaının biricik kızı TV Servisi - atv. kısa bir süre önce vayımtadığı "Üç Adam ve Bir Bebek"in de- vamfılmını ekrana getırıvor. İlk fılmden tanıdığımız ka- rakterler bu güldurüde de ts.- ba^ında "Lç Adam ve Bir Bebek"te kapılarının önüne bırakılanvegönülsüzcedev- raldıkları bebeğı çok sev mış. annesine \ ermemek ıçın her şeyı yapmışlardı Bu filmde ise bebek büyümüş. nere- deyse okula gidecek yaşa geimıştır Ancak. evlenmek uzere lngıltere've gıden an- i. onu da yanuıda göıü- çgı an-22.10 Üç Adam ve Bir Küçük Hanım - Three Men and a Lıttle Lady / Yönetmen: Emile Ardolino / Oyuncular: Tom Selleck, Steve Guttenberg /1990 ABD yapımı, 104 dk. rür. Uç kafadar da onlann peşinden Ingıltere'ye gıder ve evlilığı önlemek ıçın her şeyı yapnıaya başlarlar. AIDS'e >enılerek 50 va- gelmeden hayata veda eden Emile Ardolino nun güldürüsü bır haylı keyifle izlenebılecek türden. Ardolino. I987"de yönet- tığı ve bu akş.am Show TV'de ekrana gelecek olan "Dirt> Dancing-İlk Dans İlk Aşk"la büyük bır tıcarı başarı kazanmıs ve ünlen- mıştı. "Chances Are" \e özellıkle "Sister AcMırtık Rahibe" (1992) gıbı başarı- lı güldürülerle ılginç bır ka- rıyer yapmaya başlamıştı Ancak ne yazık ki. o ınsan- ları güldüredururken talih onun yüzüne gülmedı' " İ ç Adam ve Bir Bebek"in devamı olan film, yiıte güldürüyor. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Umut Çiçekleri Yaz geliyor. ama Türkıye'nin havası, özellikle Ankara'dan yayılan kurumla kapkaranlık. Daha doğrusu, hava kurşun gıbı ağır. Rezılliklerın kor- kunç felaketlere yol açmasına çok az kaldı. Ama hıç kimsenın umurunda değil. Derken, Ankara'ya ıki tıyatroiopluluğu geliyor. Önce Tiyatro Tı ve arkasından Dostlar Tiyatrosu... Bınncısi Bertolt Brecht'in "erken dönem oyun- lanndan olan 'Bebek Fıl' ve 'Adam Adamdır'/n bü- tünleyıci bır sahneleme anlayışıyla bırbırıne eklem- lenmesıyle oluşturulmuş". ikıncısi ise Aziz Ne- sin'den... Adı "Bır Takım Azızlıkler"... Birıncısınin başında Mahir Günşıray. ıkıncisinde ise Genco Erkal var. Her ıkı oyun. yaratıcıları sayesinde ya- şamınızı sevınç ve akılla doldurup sızı, Ankara'dan yayılan kirli ve çamur dolu havaya karşın, yücel- tıyor. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, her iki oyunu da görmelisinız. Yaşama yenıden sa- nlmak ıçın... Her ıkı oyunu yazanları, derleyenle- rı,yönetenleri,oynayanları vesahnelemedeeme- ği bulunan diğer yaratıcıları coşkuyla alkışladığı- nızda ıçınızı hoş duyguların ve duşuncelerin dol- durduğunu anlayacak ve rahatlayacaksınız. Ankara'da neler yok ki? iğrençlik, iki yüzlülük, yalancılık, alçaklık. arkadan vurma, çekincesizce aldatıcılık, kurnazlık, vurdum duymazlık ve aklını- za gelebilecek tüm olumsuzluklar... işte "Tiyatro Tı" ve "Dostlar Tiyatrosu" ve her ikı tiyatro topluluğunun sanatçıları Ankara'daki tüm olumsuzluklara karşın Türkiye'de yaratıcılığın da bulunduğunu ve tüm benlığınızı ezmeye çalı- şan olaylara karşı koyma gücüne de sahip oldu- ğunuzu anımsatıyor sizlere. Her ıkı oyunu izlediğinizde Ankara'daki olum- suzlukların sorumlulannı ve ığrenç olayları da anımsıyorsunuz ister istemez. Ad vermıyorlar ama, Brecht de Azız Nesın de hem geçmıştekı hem de günümüzdekı çirkinlikleri ve dönen dolap- ları anlatıyorlar. Bizlerı bilinçlendirmeye çalışıyor- lar. Çünkü her ıkısı de bunlarla boğuştu durdu tüm yaşamları boyunca. Ankara'daki olumsuzlukların sorumluları hıç ti- yatroya gittiler mi? Tüm yaşamları boyunca kaç kez kendilerını bir salonun koltuğuna bırakarak sahnedekilerı şöyle içtenlikle alkışladılar acaba? Sahneden gelen havayla kendi yarattıkları kirli ha- vanın dışına çıktılar mı? Tiyatroyla duygulandılar, düşündüler mı? Yoksa "sanatçı" diye bırtakım şarkıcıları mı bağırlarına bastılar? Evet, Ankara'nın havası kurşun gibi ağır. "Bun- larmı blzım adamlanmız?" diye düşünüyorsunuz. Bunları bız mı yarattık? Ama Ankara'ya konuk ge- len her ıkı tiyatro topluluğunu ızledıkten sonra bir de "Bunlardabızim, bunlar da beni temsıl edıyor" diye düşünebıliyorsunuz ve başınız göğe erıyor. Teşekkürler, Tiyatro Ti ve teşekkürter Dostlar Ti- yatrosu. Yeni bir sinema kıtabı daha: Şükran Esen, "80'ler Türkıyesi'nde Sinema", kendı basımı, Eskışehir, 1996. KENT HABERLERI Moda yarışması I İstanbul Haber Servisi -SMIRNOFFDünva Moda Yarışması Türkı\e Finalı sonuçlandı. Genç stılıstlerin katıldığı Dı\an Oteli'ndeki yanşmayı. Lasalle Moda Eğıtım Merkezı öğrencisi Güney Oktar kazandı. Oktar. gerçekleştırdığı tasarımları. Dünya Moda Yanşması'nda dört bin kişılik Neşırci kıtlesı önünde ülkemiz adına sunacak. Genelgeye karşı mücadele • İstanbul Haber Servisi - Devnmcı Tutsaklarla Davanışma Platformu (DETL'DAP). Tutuklu ve lnsan Hakları için Yardımlaşma Derneğı (Tl^'AD) \e ÖZGÜR-DER'li aılelerEskişehırCezaevı kapatılıp. "6 Ma\ıs Genelgesf kaldınhncaya kadar mücadelelerıne devam edeceklerini belirttiler. Cezaevındeki tutuklu ve hükünılülere vapılan baskı ve saldınlann tüm aydın kesimi de hedeflığıni sa\unan aileler yaptıkları yazılı açıklamada 5 haziranda Eskışehir Cezaevfnın önünde bir ara\a geleceklenni bildirdıler. Çatalca'da halk toplantısı • İstanbul Haber Servisi - Çatalca Beledıyesi ve Türk Kadınlar Bırlıği'nin ortakla^a düzenlediğı ""Bilinçli Kadın ve Kadın Sağlığı" konulu halk toplantısında toplumumuzda tam bır tüketim çılgınlığı yaşandığı belirtildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fırat Aykut. tüm kadınları ülke ekonomisıne katkıva çağırdı. Felçlîye tekerlekli sandaye • İstanbul Haber Ser\isi - Bahçelıev ler Beledne Başkanı Saffet Bulut. Sosyal Eğitım VakfVnın aldığı tekerlekli sandalyevi iki ayağı da felçli olan Nurgül GüFe (6) verdı. Gül ailesinin Yenibosna'daki evinde vapılan sembolik törene katılan Bulut. bebekliğinde suçiçeği geçiren ancak aşıya götürülmediği içın felç olan küçük kıza sandalyesinı teslim etti. Bulut. "Çocuk felci aşilannı her ailenin yaptırması zorunlu olmalıdır. Anneler. mutlaka çocuklarını aşılatmalı. Nurgül gibi canlarımız özürlü olmasınlar"" dedi. Taksici öldürülmesine protesto • İstanbul Haber Senisi - İstanbul Otomobılciler Esııaf Odası. son günlerde 2 taksıcmın öldürülmesıni kınadı. Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada. işlenilen cinayetlerın şotor esnafı arasında tedirginlik ve husursıızluk varattığı belırtilerek. •"Tüm şofbr esnafının güvenlik gerekçesıvle araçlarında sılah bulundurmaları için hükümete gereklı başvuruyu >apacağız. Can güvenliğimizın sağlanmasını ıstıyoruz" denıldi. Liselilene hizmet • İstanbul Haber Servisi -Boğazıçi Üniversitesi Mezunları Demeği. lıselıler ıçın "Üniversıteve Başlarken 21. Yüz>ıla Bakış'" konulu panel düzenle\ecek. "Degişen dünsada mesleklerın gelışimı. meslek sizi değil sız mesleği yaratacaksınız"' ve ""Bilgi Çağına Boğaziçi Ünıversitesi"nden Bakış" konularının ırdeleneceğı panel. 12 haziranda Boğaziçi Ünnersıtesı Büvük Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te ba^lavacak. Velilerin itirazı üzerine Türkçe testindeki 17. sorunun yanıtlan inceleniyor Özel okuHar sınavında yanhş yarat iddiası İstanbul Haber Servisi -Özel Okullara Giriş Sınavı Türkçe testindeki 17. sorunun cevap anahtannda belırtilen seçeneğin doğru olmadığı ıddia edilivor. Velilerin Sına\ ^ ürütme K.urulu na başvuruiiı üzerine soru. Milli Eğıtım Bakanlığı Ölçme Değerlendırme \e Yerleştımıe Merkezfnce inceleni>or Sınavın Türkçe testindeki 17. soru şöyle "İnsanlar. can yoldaşlarım! Hepiniz kardeşlerimsiniz. Ey şehir, tüm hemşerilerim. Bayramıntz bayramım, kederiniz kederim. V oksullar. hastalar, zavallılar, sizler için gözlerimdeki pınar. Günler geçiyor diye içinı sızlar. Hayat! Hayat! İşte sevivorum seni." "Şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi işlenmemiştir?"dıve soruluvor ve (A) Yaşama sevıncı. (B) Ya'rdımseverlik. (C) Yaşlanma korkusu. (D)lnsan sevgisi şıklan \enlivor. Cevap anahtannda bu sorunun yanıtı olarak (C) şıkkı gösterilıyor. Bazı velilere ve Türkçe öğretmenlerıne göre ise doğru vanıt (B) olmalı. Yeliler. sorunun ıptal edilmemesi. doğru yanıt şıkkının değıştirilmesi gerektığinı belirttiler Özel Okullar Sınav Yüriitme Kurulu Başkanı Dündar l çar. velilerin itırazlarını Milli Eğıtım Bakanlığı ÖDYM've hem sözlü hem de yazılı olarak ılettıklerını. inceleme tamamlandığında sonucu velilere duyuracaklarını söyledi. S» • Çevre Proje Olimpiyatı açılış töreni Bakırköy Belediyesi'yle Eatih Koleji'nin ortaklaşa düzenlediğı 4. L'luslararası Çevre Proje Olimpivatrnın açılış töreni, Ataköy'deki \ unus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Aralarında Beyaz Rusya. Çin. Rusya, Estonya, Gürcistan, Macaristan. Kazakistan, Kırgızistan. Romanya ve Çek C unıhuriveti'nin de bulunduğu yaklaşık 20 ülkeden 85 öğrencinin katıldığı olimpiyattaki projeler. 6 hazirana kadar V unus Emre Kültür IVIerkezi'nde sergilenecek. Olimpiyata katılan öğrencilerden dereceye girenlerin ödülleriyse. uluslararası jürinin belirlemesine göre 6 haziranda yapılacak ödül töreninde verilecek. (Fotoğraf. İPEK YEZDANİ) TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Karaca, HABITAT'ı eleştirdi 4 Sorunlann kökenine inilmiyor' İstanbul Haber Servisi - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hay- rettin Karaca. HABITAT-H'ye kat\- lanlan. kentlerle v e burada yaşayan in- sanlarla ılgıli sorunlann kökenine ın- memekle elestırdı. Karaca, "Sorunun kökenine inmeden kentlerde düzen- li ve huzurlu bir y aşam ortamı yarat- mav a çalışmak, güneşi balçıkla sıv a- maya benziyor" dedı. Karaca. HAB1TAT-1I toplantılanyla ilgıli olarak vaptığı yazılı açıklamada. bütün altvapı çalışmaları yapılsa bile hiçbir teşkılatın. fakırlik. tanmsal üre- tım faktörlerinın yok olması ve terör nedenıyle göç eden insanlara HABI- TAT-lî'nin öngördüğü yaşam ortamı- nı sağlayamayaeağını ifadeetti. Kara- ca, ülkemizde kırsal alandan kente gö- çünheryıl 1 mihon 200 bin dolayında olduğunubelirterek."Bu yükün altın- dan hangi hükümet kaldırımları dü- zenleyerek, büyük konferans ve kongre merkezleri açarak kalkabi- lir" dedı. Bu ınsanlan kente gelmekten hıçbır uluslararası anlaşmanınalıkoya- mayacağını vurgulayan Karaca. çözü- mün ülke insamyla doğasını korumak vekentlı, taşralı bütün insanlara ı>ı bir yaşam ortamı sağlamakta olduğunu söyledi. Göçü durdurmamn temelinde insanlan doğup büyüdüğü yerde ış ve aş sahıbı yapnıanın ve mutlu kılmanın yattığına dikkat çeken Karaca. açıkla- mada şu görüşe yer v erdı: "Kırsal alanda yaşayan vatandaş eğer toprakların bereketliliğini sür- dürecek koşullar altında tanmsal ve hav v ansal üretime v önelik faaliy ette bulunamıyorsa. nıcrası bitmiş, tarım alanları çoraklaşmış, v erimsizleşmiş- se, fakirleşmiş, devleti tarafından terk edilmiş, kendi haline bırakılmış- sa, o vatandaş kente gelmek ve ekme- ğini aramak zorundadır." Karaca. kentlılerı düzevli bır \aşam standardına ulaştırmantn bütün dünya için esas sorıın olan doğal varlıkların tahrıbi.açlığın.yoksıılluğun.dolayısıy- la göçün önlenmesnle gerçeklesebıle- ceğını vurgulavarak. "Bundan dolayı esas amaç. 'sürdürülebılır verlesım' yerine 'sürdürülebılır vaşam" olmalı- dır" dedi. 7 gözaltı îstanbul'da olaylı gun: 5 olu İstanbul Haber Servisi - Utanbul'da dün me>dana gelen asayiş ve trafik kazalarında 5 ki^i öldü. 2 kışı yaralandı Kentin çeşitli yerlennde operasvon düzenle>en polis. cinayet, yaralama \ e gasp suçundan aranan 7 kişıvi de gözaltına aldı. Büvükçekmece Yakuplu Köyü'nde bir erkek cesedı bulundu. 20-25 yaşlarındakı gencin üzerinden kimliğini tespit edecek herhangi bir belge çıkmadı. Ka\aklı Kövü'nde ise A. Y. (16) bunalıma girerek 15 katlı bir inşaatın üzerinden atlayarak intiharetti. Silivri Bekirli Köyü'nden Kurfalı Kö>ü"ne giden Hüseyın Aras ıdaresındekı 34 PPH 06 plakalı araba aşırı hız nedenıyle takla attı. Kazada otonun ıçinde bulunan Salim Kurt (33) ölürken iki kışı yaralandı. Beykoz Çayağzı'nda denız kenarında gezen Ali Özçelik (32) dengesıni kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Özçelik. boğularak can verdi. Yalova'da emlakçilik yapan İskender Alparslan. bürosuna gelen ıkı kışi tarafından ;.ılahlı saldırıva uğradı. Hastane^e kaldınlan Alparslan öldü. Alevilik okulu ilk mezımlarmı verdi İstanbul Haber Sen isi - Şahkulu Sultan Dergâ- hı'nda 6 av lık Alevilik eğı- timi alan öğrencıler tören- le ^ertıfıkalarını aldılar. Türkıve'de ilk kez Alev ilı- ğın temel eğıtimının venl- dığı okulda öğrencilere Ale\ilık tarıhı. Alevilığın dınsel özelliklerı. sosyal mücadele tarıhınde Alevı- liğın yeri. Alevı felsefesı ıle Alev ılıkte sanat dersle- rı verıldi. Öğretım üyesı olarak >a- zar Cemal Şener, eğıtım- cı Burhan Kocadağ. Mehmet Yatnan. vazar Esat Korkmaz ve Nasuh Barın'ın ders verdiğı okulda dınlertarıhı ıle ılgı- li denderde her dının söz- cüsü öğrencılen bilgılen- dirdi. Şahkulu Dergâhı'nın bahçesinde yapılan sertifi- ka töreninde 20 öğrenciye sertitlkaları törenle veril- dı. Önümüzdeki günlerde sertifika alan 20 öğrenci ile 12 araştırmacı-vazann ka- tılımıvladergâhta "Alevi- Bektaşi Kültürünü Araş- tırma Enstitüsü" kurula- cak. Enstıtunün araştıraca- ğı ilk konu "Alevilerin Türkive'deki demogra- fik dağılımı" olarak belır- lendı. ILılçe.belde. koy ve mezra ölçeği nde y apı lacak çalışma Türkçe ve İngiliz- ce olarak yayımlanacak. Sertifika törenıne katılan Karacaahmet Sultan Der- gâhı ıle Şahkulu Sultan Dergâhı bundan bövle her konuda ortak hareket ede- ceklerini açıkladılar. Ömür Restoran'a süresiz kapatma cezası verildi İstanbul Haber Ser\ isi - İstanbul Buyükşehır Be- ledıyesi, İstanbulun ünlü lokantalanndan. E-5 kara- yolu üzerindeki 44 yılhk Ömür Restoran'ı "sağlık- sız ortamda y apılan ima- lat"gerekçesiyle süresiz olarak kapattı. İstanbul Bü\ ükşehır Be- ledıyesi'ne bağlı zabıtalar. kapatma ceza^ını dün Ömür Restoran'ın yetkilı- lerıne tebliğ ederek. lokan- tanın mutfak bölümünü mühürledı. Mühürleme sı- rasında zabıtalar ile ışverı sahıbı Tulga Yüzatlı ara- sında tartışmava^andı. Za- bıtalar. 29 mavısta yapılan denetım sırasında lokanta- da bazı ekMklıklerın göriil- düğünü ve bunların ışverı yetkılilerıne bıldırildığını belirterek, "Eğer eksik- liklerin giderildiğine iliş- kin başvuru zamanında yapılmış olsaydı bövle bir uygulamaya gerek kalmazdı" dedı Zabıtaların. başvuru ya- pılmadığı içın ışverını ka- patmak zorunda kaldıkla- rını belırtmesıne karşın restoranın sahibı Tulga Yüzatlı ise belırtilen eksik- likleri üç gün ıçerihinde gi- derdıklerını. kapatma ka- rarını anlavamadıklarını söyledi. Yüzatlı. denetim- den sonra hıçbır görev lınin venıden başvuruda bulun- mak zorunda oldııklarını kendılerıne sövlemediğıni savunarak "44 yıldır bu müessese kapatılmadı, bu şeref size ait" dedı. Tulga > üzatlı. belediye yetkilılenni de "peşin hü- kümlü" olmakla elcjtire- rek. cezanın ertelenme.Mnı ıstedı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle