05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet tmthaz Sahibi: Berin Nadi Gene! Yavırı Yonetmem Orhan Erınç© Genel \avın Koordınatoru Hiknıet Çetınkaya 0 Y azıı^ierı Mudurlerı ıbrahiın Yıldu (Sorumlu),DinçTayanç 9 Haber Merkezı Mudunı Hakan Kara 9 Gorsel V onetmen Fıkret Eser Ergun Balcı# Kııhbjrai Cengız -' - . . Kl/an flk Dıs Haborlcr \ ıldırım # ElTonomı Bulent 9 Kuttur Handan Şenkoken • Spor Abdulkadır ^ ucelman • Makaioler Sami Karaoren • Duzelıme \hdullah Vazıcı 0 ?otOiirat Erdoğan Koseoğiu • Bılgı-Belge Edıbf Suğra • > urt HabcrİL'rı MehmetFaraç \aMn kurulu ç Orhan Ennç. Okla\ Kurtboke Hiknıet Çetınka\ a. Şükran Soner. Kr«ıınBjkı. [>IK, Ta\ıın<;. [brahım \ıldı/ Orhan btursall. Mustafa Bafha\ Hakan Kara \nkara Temsılcısı Vlustafa Balba\ # Haber Mudunı Doğan •Vkın \taturk Bul\an \ o 12S kat 4 Bakanlıklar-AjıkaraTel 419S020 (7 hat) Faks 419^02^ • Izmır Tem-,ıUiM Serdar Kızık. H Zıva BK M52 S 2 1 Tel 44] 1220 Faks 4419117 # Adana Temsıieısi Çetin \ığenoglu, InonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel ^22>>U Faks ^ 2 2 - 7 0 Mudunı Erol Erkut 9 koordınator \hmet Korulsan 0 Muhasebe Biılent ^ ener 9 ldare Hüsevın Gürer 9 Işletme Önder Çehk 9 Bılgı-Ulem Naıl Inal 9 BılgısavarSı^tem Mürü\et Çıler MEDV. A C 9 > oneıım kımılu Baîkanı Cjenel Mudur Gulbın Erduran 9 koordınaıor Reha Işıtman 9 Gti*.! Mudur V. ardınKisı Vlııre \kdag Tel M4 ()"" '1 ki MIM66 Na\ımla>aD \« Basan \ tnı Oun Haber \ıa\v\ Basin \e \ avmcılık A 5 TurkcxaSıCad '9 41 Cajjloclu ' J " 4 Kt PK 246 Ktanbul Tel lO 212ı <12 0> ı ; 0 haı) Fak- 10 2 ' 2 ) < 4HAZİRAM996 lmsak 3 29 Guneş 5 26 Oğle 13 10 İkmdıl7 07 Akşam 20 39 Vatsı 22 27 'Hayalerin ppömiyeri • Haber Merkezi - Amerıkada yenı gostenme gıren "The Phantom' (Hayalet) fılmının promıyen Los Angeles Calıfornıa'da >apıldı Fılmın başrol oyuncularından Cathenne Zeta Jones. şıklığıvla dıkkat çekerken promıyere dığer onemlı rollerın sahıplerı Knsty Svvanson. Bıily Zane v e Treat W ıllıams ta katıldı Fılmde Jones "Sala ısımlı bır kadın sa\aş pılotunu. Zane ıse Phantom u canlandınvor Sıcakhava186 can aldı • İSL\MAB\D(\A)- Pakistan ın orta \e guney kesımlerını etkısı altına alan sıcak ha\a 186 kışının olumune yol açtı Pakistan ın resmı haber ajansi PP1 Sınd ve Belucıstan guneydede Multan bolgelerınde hava sıcaklığının mevsım normallerının çok uzennde olduğunu duyurdu Sınd bolgesınde pazar gunu 49 derecenın uzenne çıkan ha\a sieakhğının başkent Nlamabad"da41 dereceye ulaştığı belırtılıyor Sıcak hava yuzunden olenlenn çoğunun guneş çarpmasına uğrayan koylulerolduklan ka\dedıldı Ecopolieses sergisi açılıyor • İstanbul Haber Servisi - Ecopolıses. vannlann şehırlen global yarişmasında odul kazanan \e vanşmaya katılan projelerın seraısı buaun açıh>or MPRHalkla llışkıler \ Ş 'deıı yapılan yazılı açıklamaya gore Mımar Sınan Lmıversıtesi'nde saat 18 3O'da açılacak \e dort gun surecek sergı bo> unca. >akla^ık 40 konuşmacı çalı^malannı sunacak Törüner'e suçlama • \NK.\R.\(Cumhuri\et Burosu)-Enerjı Bakanı Husnu Dogan. "'Enerjı sıkıntüinın çozumunde onemlı bıradım olarak nıtelendırdığı kararnamenın. Devlet Bakanı \aman Toruner tarafından ıınzalanmadığı ıçın çıkanlamadığuıı soşledı Doğan hukumetın kurulmasından sonra Turkı\e"nın enerjı sektorunde k l guçluklen \enmesı ıçın Noğun bır çalışma ıçıne gırdıklennı bıldırdı Ders kitapları • \\KARA(AA)-Mıllı Egıtım Bakanı Turhan Tavan. 1996-1997 oğretım >\lında. ılk \e orta oğretım kurumlannda okutulacak ders kıtaplannın seçımıne ılıskın genelge >a\ımladı Genelge\e gore okul mudurlen. Teblığler DergiM"nde kendı okullan\la ılgıh ver alan butun kıtaplann en az bırer orneğını sağla\arak. ders kıtaplannın seçımınden once ılgılı komisşonlann ıncelemesıne sunacaklar Okullardakı komıs>onlar ıse kıtap seçımını kendılen vapacaklar Baytok öldii • \>K.ARA(Cumhuri>et Bürosu)-TRT Ankara Tele\ız\onu produktorlerınden Tunçer Ba\iok. Ankara da dun oldu Tunçer Baytok. 1964>ılında Yenı Delhı Guzel Sanatlar Akademısf nı bıtırdı ve 1968 >ıhnda TRT'de goreve başlad\ Pek çok eğıtım. kultur ve belgesel programına ımza atan Bavtok'un cenazesı buguıı Ankara Maltepe Camıfnde oğleyın kılınacak cenaze namazından sonra. Cebecı Asn Mezarlığı nda toprağa verılecek Sonarex Turkey'in Genel Müdürü Songül Etili, turistlerin gelmesi için politik tanıtım yapılmadığmı savunuyor 'Tiirldye cennettir demek yetersîz^SERPİLGLnVDÜZ Turızm mev sımı> le bırlıkte tunzm- denyakınmalardabaşladı Turkıye'nın Batı pazannı kaybetmeve başladıği. Ba- tılı tunstın oldukça ucuz olan Hollan- da AntiUeri v e Maldtv Adalan'na ka\ - dığı belırtılıyor Tunzm sezonunun ba- şında Yunanistan'ın bılınçlı olarak or- ta>a bır konu attığını bu nedenle ışle- nn bır sure durduğuna dıkkat çeken tur operatorlen, "VunanistanşuandaTür- ki>e">e göre >üzde 40 geride, o yûzden panik halinde" şeklınde yorum yapı- vorlar TunzmcıleregoreTurkıye'nın Batı pazannda azalma \ ar ama Batı- "yı tamamlayan Rus ve Çekoslovak pazan devreye gırdı Turkıye bır donem çok fazla Arap tunst ağırladı Tıcan anlamda çok faz- la "istismar" edıldıgı jçın Arap tuns- tın Turkıye'>ı tercıh etmedığı belırtı- lıyor Şuanda Akdenız bolgesınde >o- ğunluk Ruslarda Geçen v ıl oldukça ıyı olan lskandınav pazannın bu >ıl kay- bedıldığını belırten tunzmcıler, tngı- lız tunst sa> ısında da bu> uk duşuş ol- duğunu one suruyorlar Tur operatorlen HABITTVT'ı sade- cebasından vetelevız>ondan ızledık- lennı.Turkı>eSe\ahat Acentelen Bır- hğı TURSAB'ın uyelenne HAB1- TAT'la ılgılı hıçbırbılgı vermedığını one suruvorlar Hollandacian Turkıve'ye tunst ge- tıren Sonarex Turkev 'ın Genel Mudu- ru Songıil Etili. Tuıkı>e"de tunzmın onumuzdekı bır > ıl ı konusunda değer- lendırmede bulundu, TURSAB'ı ol- dukça ağır eleştırdı "TürkK-e'dekise>*ahat acenteleria>"ak- lannısuru>erekiş>apnorlar"dı>en Etı- 11." Butun > uku \ urtdışmdaki tur ope- ratorieri taşrvor. Pazardakı uiumsuzluk- laria mucadeleeden \ urtdışındakj ope- ratör. Eğer satışlar kotu giderse tur operatorunü \atan haini gibi gorü>or- lar" şeklınde konuşuyor Songul Etı- lı, pazarlama ve tanıtma anlamında Turkıye ıçın hıçbır şe> yapılmadığına ınanıvor >4 Ömeğin"dı>ori 'Teri)rola- yı oluvor. Kabul gunu gibi kendi ara- İarında toplanıvorlar. sadeıe vakını- vorlar. ancak o ola> ın etkisini mininıu- • Songül Etılı: PKK, Türkiye'ye gıden her dövız JCürt vatandaşı ıçın kurşuna, sılaha dönüşecek dıye propaganda yapıyor. Turızm Bakanhğı da bılboardlara 'Turkıye cennettir' dıye reklam venyor. Bırının elınde böyle bır yazı varken 'Turkıye cennettir' postenne baksa ne olur İnsanlar terörden korktuklan ıçın gelmıyorlar. ma indirmek için hiçbirçabalan >ok." Etılı. Korfezsavaşındanbentunzm- de bır bunalım yai>andığını dıle sjetı- rırken -O ola> bitti, PKK başladıt Bu > ıl yine se/onun başı çok i\ i değil. Kar- dak krizi yaşadık. Her yıl sezonun ba- şında Vunanistan bilinçli bir şekilde orta> a konu> u atar. Basında \e telev u- >onda Turki>e guncel hale gelir. 15 gün- bir a> satışlar durur. Sonra tekrar ru- tinhalegeür"dı>or Etılı'nınvakınma- lan y>\ le "Turkm Bakanlığı'mn Tür- kive'yi sadece du\arlardaki reklam- laıia tanıtmaları yanlış. Dergi ve bro- şiırgerekhor. Biz uzun > ıllar \ urtdışın- da çalıştık ve kazandık. Madem ki bu işten ekmek \i\oruz bir de dergi çıka- ralun istedik \e başardık. Bi/e çok bu- vükolçude HoUandabüvükelçimizyar- dımcı oldu. Bu dergivi ne bakanlık ne Tİ'RSABdeğerlendû-me>eaklı.TlJR- S\B'ı çok eleştirhorum. Turkive'nin tanıtımıyla ilgilenmivorlar. Oysa Tiir- kive'nin politik tanıtıma ihtiyacı var. Birtakım olavlann dışanda vansıması çok yanlış. Bakanlar değişince muste- şarlar. mudurler değişiyor. Bir yerden bir yere gidilemiv or. Işin pazarlama \ e tanıtma kısmında eksiklik var." TURSAB'ın Atına'da HATTA (\u- nan Seyahat Acentelen Bırlığı"ıle 9 ma- yısta bır dostluk anlaşması ımzaladı- ğını belırten Etılı. \unanistan'a "ba- nşçubuğu" uzatmanın mantığını an- la>amadıklannı belırterek "TÜR- SAB'ın üveleri olan bizler bugune dek Vunanlı meslektaşlarımızdan hiçbir destek ve işbirliği görmediğimi/ halde bugûn nive dostluk anlaşması yapıl- ması gereği duvuldu" şeklınde kaygı- lannı dıle getınyor Etıh şo>le konuşuyor "TÜRSAB Yönetim Kurulu Vunanistan'daki sa- tışlann kotu gitmesi nedeniy le konuk olarak çağrıldüar. Buradaki uyelenne sormadan bir barış anlaşması yaptı- lar. Vunanistan şu anda turizmde biz- den yiizde 40 geride. Biz çok onceden V unanistania mücadeleye girebilirdik. Tesislerimizçok genç, guzelotellerimiz var. Biz çok çabaladık. Çabalayarak aldığımız şeye niye V unanistan'ı ortak ediyoruz. DV P'li bir padamenter eski TLRSAB Başkanı Bahattin V ücel de bu ekiptey di. V unanistan'a hangi sıfat- la gitti? Merakediyorum. tşadamı ola- rak gitmeye hakkı yok. Ben de uyeyim. ben niye o toplantıda değudim. Bir po- litik anlamı var demek ki."* TURSAB Başkanı TalhaÇamaşıse Songul Etılı'nın ka>gılarına vanıtver- me>eceğını sovledı Çamaş "Üye bi- ze şikâyetlerini bildirsin. Biz gerekeni yapıyoruz " şeklınde konuştu Tunzm acentalennın odedığı odenek- lerle Turkı>e"nın vurtdışında başka turlu tanıtılabıleceğını belırten Etılı - Bunu Bakanlıktan bekledik.Oysa on- lar başka bir mantık guduyor. Vurtdı- şında işyapan bir tur operatoru olarak yanlış yerterde birtakım şeyler kulla- nılıvor. Turizm bakanLğı'nın yaptığı şey doğru değil. PKK Türkiye'ye giden her dov iz Kurtvatandaşı İçin kurşuna. silaha donuşecek diye propaganda ya- pıyor. Turizm Bakanhğı da bilboard- lara Turkiye cennettir diye reklam ve- riyor. Birinin elinde boy le bir y azı var- ken Türkiye cennettir isimli posterle- re baksa ne olur. Fnsanlar terörden korktuklan için gelmiyoriar. Bakanlı- ğın politik anlamda tanıtım yapmasj ge- rekiyor." Sezonun 2 vansından umutlu ol- duklannı ka>deden Etılı "Ancak 2, van bir ülkevi kurtarmıvor" dıvor Y Ö K r e k t o r l i ı k s e c i m i 2ü h a z i r a n d a ÖES, üniversitelerde özerk program istiyorANKARA - Yuksekoğre- tım Kurulu (YOK) Genel Kurulu, 22 unıversıtede ya- pılacak rektorluk seçımlerı- nın takvımını belırledı Ye- nı atanacak rektorier ıçın 24- 28 hazıran gunlen arasında unıv ırsıtelerde seçım vapı- lacak YOK. 17 temmuz gu- nu oğretım uvelennın oyla- rıyla belırlenecek 6 rektor adayından 3 unu seçerek Cumhurbaşkanı Siıleyman Demirel'e sunacak Oğretım Elemanlan Sendıkası (OES). oğretım elamanlarından "(izerk ve demokratik uni- versite programı > *nı seçme- lennı ıstey eı ek. oğretım ele- manlannm uzennde bıvleştı- gı bır adavın. unıversıtenın kendı kendını nasıl yonettı- ğını "dosta düş.mana" gos- terebıleceğını bıldırdı • 22 unı\ ersıtede gorev surelen dolan rektorlenn yenne yapılacak yenı seçım 24-28 hazıran gunlen arasında yapıiacak OES, oğretım elemanlanna çağnda bulunarak, "ozerk \e demokratik unıversite programf'nı seçmeîennı ıstedı YOK Genel Kurulu dun- ku toplantısında. 22 unıver- sıtede vapılacak venı rektor seçımlen ıçın takvımı belır- ledı Buna gore 24-28 hazı- ran gunu unıv ersıtelerde og- retım u>elennce 6 rektor adâ- >ı belırlenecek \OK. 17 temmuz gunu 6 adavdan 3 unu seçerek. Cumhurbaş- kanı Sulevman Demırere ->u- nacak Seçım vapılacak unı- versıtelersovle "İTL,Anka- ra L niversitesi. Ege Cniver- sitesi, Dicle L nhersitesi,Çu- kurova L niversitesi, C umhu- riyet unıversitesi. Fırat L ni- vvrsitesi.Ondokuz Nlavısl ni- versitesi, l ludağ l niversite- si. Atatürk L niversitesi, İno- nü l niversitesi. karadeniz Teknık l niversitesi Boğazi- çi t niversitesi, Ereiyes Lni- vvrsitesi.ODTL,Gaâ L niver- sitesi. \larmara İ niversite- si, VTÜ, Mimar Sınan l ni- versitesi, Dokuz Eylül İ ni- versitesi. Trakya İ nrversite- si. \kdeniz L nhersitesi." 254" savıh \OK Yasası uvannca rektor »eçımlerın- de 2 donem rektorluk vapan Akdenız Lnıver>ıtesı Rek- toru Prof Dr Tuncer Karpu- zoğlu Dıcle Lnıversıtekı Rektoru Prof Dr Sedat \n- turk. Dokuz Evlul Lniversi- tesi Rektoru Prof Dr Na- mıkÇevik. Karadeniz Teknık Unıversitesi Rektoru Prof Dr AydınDumanoğhıveMı- marSınan Lnıversttesı Rek- toru Prof Dr Gündüz Gök- çeadav olamavacak OES. seçım vapılacak unı- versitelenn oğretım eleman- lanna bır vazı gondererek. "özerk ve demokratik bir ünKersite" ıçın rektorluk se- çımlennekatılmaçağrısında bulundu Oğretım uvelenara- sından çıkan kişilenn çağ- daş ve demokrat olmalanna karşın vonetıcı olmalarıvla bırhkte akademısyenlerden koptuklanna işaret edılen v a- zıda_ şov le dendı " C nh ershe sorunlannı çö- zeçeği iddiasıvla varatılan \ÖK sisteminin kendisi. ku- ruluşundan iribaren bır sorun oidu.V Ok'uduzeitmekama- cıvla vapılan her değişiklik yenisorunlaryarattı. Bugun, V ÖK yine duzeltilmek iste- niyor, Bu amaçlayasataslak- lan hazırlanıyor. Oy sa y apıl- ması gereken V ÖK sistemi- ni lağvetmek, ozerk ve de- mokratikuniversitenin onun- deki engellen kaldırnıaktır." 'Kimle evleneceksin?' Benetton'un yerel kıiitürtere ilişkin evrensel dergisi Colors'un dördüncii say ısında okurlannı savaşın değişik vönleri ü/erinde düşünmeye davet ediyor. Dergi, savasın arkasmda yatan mantığı. ** Kngola ordusunun generalleri öglen yemeğinde ne yer?", "Saraybosna''da bir akşam yemeği daveti vermenin maliyeti nedir?","'Kimle e\leneceksin?". "Prezenatifı nereden buluyorsunuz? 1 ", "Banyo yapabiliyor musunuz?" gibi sorularia gündeme getiriyor. Savaşı biirün yonleriyle inceleyen dergi, yÜ7 adet urkütucü fotoğrafla banş çağnsı >apıyor. (REUTERS) TMMOB, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bildirge hazırladı 'Çevre sorunları biiyüyor' ANKAR\ (Cumhuriyet Bûro- su) - Turk Muhendı^ \e Mımar Odalan Btrlığı (TMMOBl.çevıe so- runlannın ulusal ve uluslararası bo- v utta vaşanan sıvasal ve ekonomık sureçîen değiştırme çabası olmak- sizın çozumlenemev/eceğını vur- gulavarak \enı çevre sorunlannın ortava çıkmasının engellenemedı- ğıne dıkkat çektı Çevre Muhen- dıslerı Odası (ÇMO) da. çevre so- runlanna vonelık gınşımlenn bel- lı bırnokta>agelmışolmasmakar- şın, çozum ıçın koktencı polıtıka- lann yaratılamadıöını savundu TMMOB tarafıiîdan "5 Hazıran DünyaÇevreGünü" nedeniy le ha- zırlananbıldırgede. çevre sorunla- nna karşı teknolojık gelışmelere davalı onlemlenn onemlı bır ço- zum aracı olarak sunulduğuna dık- kat çekılerek "GeBşmiş ulkeler bu konuda kendileri için çok kâriı bır alanyaratmaktadır. Ancak,tekno- lojik açıdan dışa bağımlı azgelişmiş ülkelerin bu teknolojileri kullana- bilnıeleri yeni dış borçlanmalarla mumkıin olabilmektedir" dendı Çevre sorunlannın eşıtsızlık, yok- sulluk \ e azgelışmışhkle bağlantı- lıolduğubelırtılenbıldırgede. şov- le dendı "Bir yandan çevrenin ve doğal kay naklann gelecek nesiller için korunmasınıgözetensurduru- lebılir kalkınnıa gibi kav ramlar or- tava anlırken. diğer yandan piyasa mekanizmaiarına mudahaleferin azaltıldığı planlamavı gen plana iten. hemen rum alanlann kural- sızlastınldığı. sosval dev let anlav tşı- nın vok edıldıgı neo-lıberal pobtıka- lar azgelişmışlere dayatilmaktadır. Çevre konusunda rvileşmeler sağ- lanıyor gibigörünmekle biriikte ye- ni sorunlann ortayaçıkması engel- lenememektedir. Gelışmişlerle, az- gelışmışlervevoksullaria/enginler arasındakı dengesizliğııı armğı ve sis- temin bu eşitsizliğe mudahale adı- na geliştırdıği tum siyasi ve ekono- nıik araçlarla bu uçurumu daha da dennles.tırdiği bir dunyada. ulusal ve uluslararası boy uttaçev resorun- lan giderek daha da çozumsuz ha- le gelecektir." ÇMO'danyapılanaçıklamadada çevre sorunlannın çozumunevone- lık koktencı pohtıkalann oluşturu- lamadıgı v urgulanarak, "Dünvada ve Türkiye'de,çevTe sorunlançığ gi- bi büyüyıip, sorun içinden çıkılamaz bir noktaya geürken, oncelikle tup- luıııun sorununa sahip çıkması, bu konuda bir bilincın oluşması ya da geliştirilmesı gerekmektedır" den- dı KIZILHAÇ A GÖRE DÜNYA FELAKETLERİ Savaşlarda en fazla kaybı Afrika verdi Çeviri Servisi - L'luslararasi Kızılhaç'a gore. savaşlardan. baskıdan ve dıktatorluklerden kaçan multecılenn sayısı, onumuzdekı on yıl ıçınde ıkıye katlanacak 2005 yılına kadar butun dunyada 60 mılyondan fazla ınsan adaletsızlık ve ışkence kurbanı olacak Kızılhaç 'Dûnya Felaketleri Raporu'nda. her yıl on mılyon ınsanın baraj yapımlan gıbı kamusal projeler nedenıyle goç etmek zorunda kaldığı belırtıhvor 1990 yılında. Kızılhaç ve Kızılay"a gelen yardım taleplennın yuzde 21*ı goç eden topluluklardan gelmıştı 1995 yılında ıse bu oran yuzde 70'e yukseldı Çın gıbı bazı ulkeler de çevresel multecıler yaratıyor Mılyonlarca Çınlı. koylerden kentlere goç etmek zorunda kalıyor Kızılhaç raporuna gore Çın"ın çalışan kırsal nufusu 450 mılyonu buluyor. ama 120 mılyon ınsanın gerçek bır ışı yok ve 80 mılyon ınsan da kentlere goç etmış Kızılhaç. 2010 yılına kadar Çın nufusunun yansının kentlerde yaşayacağını ongoruyor Balkanlardakı sorunlar. Ruanda'dakı surtuşmekr hâlâ devam ediyor Kuzey Kore de açlık tehlıkesıyle karşı karşıya Dunya nufusu arrtıkça mılyonlarca ınsan açlık tehlıkesn le karşı karşıya kalıyor 35 yıl ıçınde Çın ın besın kaynakları yetersız hale gelecek Atrıka'da 71 mılyon ınsan yetersız beslenıyor ve 22 mılyon ınsana gıda yardımı yapılıvor Doğal felaketler Butun dunyada her yıl 133mılvon ınsan da deprem sel kuraklık kasırga. toprak kayması ve volkan patlamaları gıbı doğal telaketlerden etkılenıyor Her vıl ortalama 143 bın ınsan oluyor. 5 mılyon ınsan da evsız kalıyor Geçen yıl dunyada tam 300 doğal telaket gerçekleştı En buyuk kayıplar Etıyopya. Bangladeş. Çın Sudan, Hındıstan Mozambık ve Peru'da gerçekleştı Geçen yıl •Vyacla 12 \frıka"da 6 Orta Doğu'da 6. Avrupa'da 3 ve Amenka'da 3 savaş yaşandı Bu savaşlarda en fazla kaybı Afrika verdı 1 ' 2 3 4 5 6- 7 8 9 E f DOĞAL FELAKETLER Bangladeş Çın Kuba Karayıpler Kuzey Kore Fılıpınler Bangladeş Orta Afnka Meksıka 75 mılyar 643 mılyar 35 7 mtiyar 89 mılyar 312 3 mılyar 40 4 mılyar 45 9 mılyar 85 8 mılyar 252 rnılyar Dünyadaki felaketterin maliyeti (TL) 1995 yardım operasyonlan 10 Entre 11- Kenya 12 Ruanda mürtecılen 13 Somalı 14 Sudan 15 Uganda 73 8 mıl^ar 346 mılyar 5 trılyon 340 mılyar 162 mılyar 177 mılyar 315 mılyar 16- Benın/Gana/Togo 54 mılyar 17- Lıberya 270 mılyar *-£ 18 Angola 19- Kongo/Zaıre 20 Malavvı 21 Mozambık 22- Burma mûltecılen 23- Nepal 24 SnLanka 25 Vıetnam tekne mültecılerı 26 Eskı Yugoslavya 27- Kafkasya 439 2 mılyar 49 6 mılyar 166 3 mılyar 29 rnı'yar 63 9 mılyar 53 7 mılyar 30 9 mılyar 4 trılyon 257 mılyar 16 tnlyon • • • EKONOMIK ÇOKUNTU ^ ' ^ ' ' 28- Haıtı 29 Afganıstan 30 Kamboçya 250 mılyar 258 mılyar 215 mılyar 31 B Rusya/Moldova/Ukrayna 304 mılyar 32 OrtaAsya 33 Rusya 34 Irak 552 mılyar 269 mılyar 883 mılyar 35 Etıyopya 586 mılyar 36- G.Afrıka 233 mılyar 37- Kamboçya 131 mılyar Diyanet'e usulsüzlük suçlaması ESRAYENER A\KAR4-Dıyanet Ulerı Baskanlı- ğı nın Turkmenistan Aşkabat Turkıve Camı ve Kultur Merkezı ınşaatı ıçın halktan topladıgı 10 mılvon dolan (1 ABD Dolan 78 bın lıraolarak alındığın- da 7 80 ınılvar lıra) usulsuz ıhale verdı- ğı GAM\ AŞ ye devrederek tırmaya haksiz kazanç sağladığı bıldınldı Başbakanhk Teftı^, Kurulu raporun- da ınşaatın Vakıflar Genel Mudurlu- ğu ne aıt \akıt Inşaat -\Ş aracılığıyla GAMA AŞ adlı taşeron fımıaya usul- suz bıçımde verılerek devletın zarara ugaratıldığı kavdedıldı Raporda. Dıva- netlşlen Başkanı MehmetNuriVılmaz ve dığer vetkıhlet hakkında ^oruştur- ma açılması ıstendı Başbakanhk Teftış Kurulu Başkan Vekılı Osman Nuri Oduncu taratından geçen ay Başbakan Mesut Vılmaz'ın oluruna sunulan raporda Dıyanet lşle- n Başkanlığı tarafından halktan topla- nan 10 mılvon dolarla yapılması plan- lanan Turkmenistan -\skabat Turkıye Çamıve Kultur Merkezıınşaatındausul- suzluk vapıldığı belırtıldı Raporda ıhalenın de donemın Dıya- net lşjen Başkanlığı ndan ^orumlu Dev - let Bakanı Ekrem Gey hun un onay ı ıle vapıldığı kavdedıldı Inşaatın teklıt alma ve pazarlık usu- lu ıle Vakıf tnşaat -\Ş"ve venlmesme kar- şın bufınnanın ıhalevıG^MAadlıbır taşeron fırmava devretmesıne ızın ve- nldığı behrtılen raporda şovle devam edıldı "İşıntamamının taşeron G\M\ firmasına devrine imkân sağlanmasın- da, nıaliyet-kâr sistemi içerisınde ayn- ca maliyetfiyan.taşeron muteahhitiik kâ- n. ülke riski katsayısı gibi ilave kalem- ler sağlanmastnda. G WL\ finnasırun fiyatlannın aynen kabul edilmesinde, \ akıf Inşaat \ij ile G \\l \ arasında inv zalanan işin dev ri nıahıyetındcki geçer- siz sozleşmeye hayatiyet kazandınlma- sında. G \M \ firmasının lehine ödeme- ler yapılmasında Diyanet İşleri Başka- nı \Iehmet Nuri V ılmaz ve diğer yetki- lilerin şartnameye ay kın işlem yaptıkla- n ortay a çıkmıştır." Raporda. şu kişıler hakkında soruş- turma açılması ıstendı Dıvanet lşlen Başkanı MehmetNu- riVılmaz dış ılışkılersorumluyardım- cısı. camı konıısvonu ve ıhale komısyo- nu başkanı Sami Lslu komısyon uye- len \akıf Inşaat \onetım Kurulu Baş- kanı \hmetSarp ve dığer vetkılıler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle