05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4HA2İRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 BHI'e dert • 1NEW YORK (AA) - ABD'de >aklaşan başkanlık seçimleri öncesinde yapılan bir kamuoyu yoklaması, seçmenlerin. "Hillary'nin, siyasi açıdan Bill Clinton'ın başına dert ve NVhitevvater skandalının asıl sorumlusu" olduğu görüşünü taşıdıklarını ortaya koydu. "Fox Nevvs Sunday" ve "Opinion Dynamics" adlı kuruluşlarca 893 kişi üzerinde gerçekleştirilen ve Nevv York TVsi 5. kanalında yayımlanan nabız yoklamasında. Hillary engeline rafmen. Başkan Bill Clintonın. rakibi Bob Dole'ekarşı yüzde 13"lük bira\antaja sahip bulundugu vurgulandı. Zafer demokratlarm • TİRAN (AA) Arna\utluk'ta genel seçimlerın önceki gün yapılan ikinci turunu. Dev let Başkanı Sali Berişa'nın lideri oldugu Demokratik Parti"nin'(PD) kazandığı bildirildi. İkinci tur seçim yapılan 9 seçim bölgesinden 6'sında Demokratik Parti'nin zafer elde ettiği belinildi. PD. genel seçimlerin ilk turunda 140 sandalyeli parlamentoya 95 millervekili sokmayı başarmıştı. Çin'de 41 idam • PEKİN(AA)-Çin'in orta kesımlerındekı Şansi bölgesinde. çeşitli suçlardan ölüm cezasına çarptırılan 41 kişinin cezalan geçen hafta infaz edildi. Yerel basında dün çıkan haberlere göre Ankang kentinde 17. Şianyang"da 13. Hanzong'da da 11 kişi idam edıldı. Çınde nisan ayı sonlarından bu vana yüz kadar suçlunun idam edıldiği belirtilıvor. Nevv York'ta ırkçı dayak • NEVV YORK (AA)- Nevv York Emniyet Müdürlüğü'nde görev li bir polis memuru, barda içkili vaziyette tartiştıgı 21 yaşındakı zenci bir genci öldüresıyedöverek ,; -• hastanelık etti. Westhampton Beach bölgesindeki bir barda me>dana gelen olayda. yediği da>aktan komaya giren Shane Danıels adlı genç, Stonv Brook Dniversite Hastanesi'ne kaldınldı. Gencin kafasının arkasina isabet eden darbelerden kemiklerinin kınldığını vebeynine saplandıgını belirten doktorlar, yaşasa dahi Daniels'in ya$am boyu görme sorunlan olacağını kaydettiler. Bulgaristan'da ekmek karneyle fl SOFYA (AA) - Büyük ekonomik krizinin yaşandığı Bulgaristan'da, un sıkıntısı yiizünden halk ekmek bulamaz hale geldi. Özellikle büyük şehirlerde un sıkıntısı vüzünden yüzlerce fırın kapısına kilit vururken bazı yerleşim merkezlennde ise ekmek karneye bağlandı. Berlin'deki toplantıda Avrupalı üyelere ABD'den bağımsız operasyon yetkisi tanındı NATO'ya Avrupa damgasıDış Haberier Servisi - N ATO dışişleri ba- kanlannın dün Berün'de yaptıkları tarihi toplantı, Genel Sekreter Xavier Solana'nın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda. NATO içinde ilk kez Avrupalı üyelerin ge- rektiğinde, ABD'den bağımsız olarak ope- rasyon düzenleme yetkisi tanındı. Operas- yonlar, Avrupa Birliği'nin (AB) askeri ko- lu olan Batı Avrupa Birliği'nin (BAB) de- netimi altında düzenlenecek. ABD. isterse operasvonun dışında kalabilecek. Böylece kuruluşundan bu yana ABD'nin etkinliğin- de varlığını sürdüren NATO"da ilk kez "Av- rupa kimliği* ortaya çıkmış oluyor. Reuter ve AFP'nin haberlerine göre Ber- lin'deki diplomatik kaynaklar. Bosna kri- zinden ders aJan NATO'nun kendini yeni- lemeye başladığını ve "alandışr bunalım- laraetkinbıçimdemüdahaleedebilmekiçin hazırlık yaptığını belirttiler. NATO'nun bu türbunalımlara müdaha- lede bulunabilmesı için Birieşik Müşterek • İttifakta ilk kez Avrupa ülkelerinin Batı Avrupa Birliği'nin denetimi altında operasyon düzenlemelerine imkân sağlandı. ABD kararı tarihi bir adım olarak niteledi. Görev Giicü (CJTF) kurulması tasarlani- yor. Birleşik Müşterek Görev Giicü. BAB'ın komutası altında tümüy le Av rupa- lı askerlerden oluşabilecek. Ancak gerekir- se. lojistik ve istihbarat gibi alanlarda ABD'den yardım isteyebilecek. NATO'nun karan. özellikle Fraıısa tarafından büyük birmemnunluklakarşılandı. Paris. uzuıı sü- reden beri NATO'da Avrupalı ülkelerin da- ha fazla ağırlığı olması gerektiğini sav unu- "Tarihi bir adım ABD Dışişleri Bakanı NVarren Christop- her, NATO'nun yeni planını "tarihi bir adım" olarak niteledi. Christopher. Fran- sa'nın NATO'ya giderek yaklaşmasını da "çokolumlu birgelişme'"şeklinde değerlen- dirdi. Christopher. Avrupalılann yeni plan- la NATO içinde VV'ashington'un ağırlığını azaltmayı amaçladığı yolundaki iddıaları ise reddetti. Christopher. "NATO'nun birteşik \e gii- venli bir A\ rupa yarahlması için en temel ve gerçekçi kurunı olduğunu" söyledi. Christopher. ülkesinin ittifakı, Avrupalı müttefikleri ile siyasi ve askeri işbirligi için en etkili araç olarak gördüğünü de belirte- rek Berlin toplantısının NATO'nun gelece- gi açısından büyük önem taşıdığını vurgu- Tadı. "Birteşik Müşterek Görev*Gücir~sa- yesinde NATO'nun Avrupaiı üyelerine da- ha büyük sorumluluklar alma imkânı ta- nındığını ifade eden ABD Dışişleri Baka- nı. "Burada alınacak kararların hayata ge- çirilmesi için çokçalışnıalıyız. NATO'nun te- mel giicü \e karakterini koruvarak bu he~ defe ulaşabileceğimize inanıvorum" dedi. Solana'nın konuşması NATO Genel Sekreteri Xavier Solana, dün yaptığı açılış konuşmasında ittifakın Berlin toplantısının "yeni NATO'yu şekil- kndirme" amacı ta^ıdığmı söyledi. Solana. "Birleşik Müşterek Görev Gii- cü" kavramı ile bu yönde önemli bir adım atılacağını belirtti. İttifakın gelecekteki olası krizlere çabuk veetkin müdahalesinin hedeflendiğini vur- gulayan Solana. "Berlin toplantısının. \eni bir A) rupa güvenlik ve sav unma kimliğinin doğuşunda önemli bir rol oynadığını, sağ- lam ittifak bünvesinde daha kuvvetli bir Av- rupa oluşmakta olduğunu" söyledi. Sırbistaıra yapürım kapıda• ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadziç'le General Ratko Mladiç'i görevden alma sözünü tutmayan Sırbistan liderini yeni yaptınmlarla tehdit etti Dış Haberier Smisi - ABD Dışışlerı Ba- kanı VVarrenChristopher. Bosnalı Sırp lıder- lerın görev lennden alınmanıaları halinde. Sır- bistan'a yenıden yaptırım uygulanmaya ba^- lanabileceğini bildirdı. Bosna-Hersek. Hırvatıstan ve Sırbistan lı- derleri ile Avrupa Bırliğinden vetkilılerınka- tılımıyla Cene\re"de gerçekleştirilen Bosna Konferansı'nın ardından bir basın toplantiM düzenleyen Dışişleri Bakanı Christopher. Sırp lideri Slöbodan Miloseviç'ı Dayton Antlaşma- sı koşullarına tam uymaması nedeniyle eleş- tirdi. Christopher. B.M tarafından savaş suçlusu ılan edılen Bosnalı Sırp lıderlerın görevdeıı uzakla^tırılmaları konusunda etkili olunama- dığını belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Mı- losevıç. geçen kasım ayında yapılan Dayton Antlaşması uyarınca Bosnalı Sırp lıderlerın görevden alınmalarını sağlamagüvencesı ver- mışti. Christopher. basın toplantısında yaptığı açıklamada. Bosnalı Sırplann lideri Radman Karadzic ile askeri liderlen Ratko Mladiç'ın görevden alınarak BM Lluslararası Savaş NVarren Christopher, Miloseviç'in ovalanıa taktiğine sert karşılık verdi. Suçları Mahkc rektiğinibıldır losevıç'e. "ku de uörüşlerini kadar \apilan rarası kamuo' ğınneartıkha. lerini" ılettığır Christopher. nıesı'ne teslim edilmelen ge- ı. Chnstopher. Cenev re'de Mı- kuva ver bırakmavacak sckil- ileftiğini" belırterek "Şu ana ırın veterli olmadıgını. ulusla- ınun sabırsı/lanmava başladı- akete geçtiğini görmek istedik- sövledı. <aradziç ile Mladiç'ingörev- den alınmamaları halinde. Sırbistan'a yenıden vaptırım uygulamayabaşlayabıleceklerini be- İırtti. Öte yandan. Cenev re'de önceki gün bir ara- ya gelen Bosna-Hersek. Hırvatistan ve Sır- bistan lıderleri. Bosna seçımierınin. Dayton Antlaşması'nın öngördüğü şekılde eylül ayı ortalarında gerçekleştirileceği konusunda güvence verdiler. Cenevre Konferansı 2 ordulu federasyon Dış Haberier Ser\isi - Bosna Banş \nlaşmasını Yürütme Konferansı'nda Bosna Federasyonu'nun iki ayn Müslüman ve Hırvat ordusuna sahip olması karara bağlandı. ABD arabuluculuğunda pazar günü Cenev re'de düzenlenen konferansta alınan karar. Hırvatistan Devlet Başkanı Frango Tudjman tarafından "Son derece olumlu bir karar" şeklinde değerlendirildi. 13osna Federas>onu"nun sav unma ya.sasindakı tanışma konusu bazı maddelerin bugüne kadar federasyon içi anla^maları olumsuz yönde etkiledığinı bclirtcn Tudjman, "Ordunun Bosna bölümii, Müsliimanlann lideri Izzetbegov iç'in komutasında; Hırvaf bölünıünün ise Müslüman-Hınat Federasvonu Başkanı Kresimir Zubak komutasında olması kararlaştınldı" dedi. Kafkas zirvesinde ortülu uyarı • Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan liderleriyle bir araya gelen Rıısya devlet Başkanı Boris Yeltsin. bölge ile Rusya arasına engel koymak isteyenlerin, Kafkas ülkelerine zarar vereceklerini söyledi. MOSKONA (AA) - Kaf- kasya bölgesindeki cumhu- riyetlerin Dev let başkanla- n zirvesi. Rusva'nın Kuzey Kafkasva'daki Kislavodsk kentinde dün yapıldı. Rusva Devlet Başkanı Boris Yeltsin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev. Ermenistan Cum- hurbaşkanı Levon Ter-Pet- rosyan ve Gürcistan Dev let Başkanı Eduard Şevard- nadze. Kislavodsk yakınla- nndaki bir ikametgâhda bu- luştular. Toplantı. "Büyük Kafkasya Zirvesi" adı altın- da düzenlendi. Boris Yeltsin. başkanlık ettiği bu oturumda yaptığı konuşmada. ülkesinin Kaf- kasya politikasının ana hat- larını açıkladı. Kafkas- va'nın bir bütün olduSunu. bu böigedeki halklar ve ül- keler arasında veya bu böl- ge ile Rusya arasında engel- ler koyma girişimlerinin. Kafkasya ülkelerinin zaran- naolacaöını belirten Yeltsin. lıderlere. "böigedeki duru- mu ortak kontrolümüzeala- lım" çağrısı yaptı. Rusya'nın böigedeki ça- tışmaları sona erdırme yo- lunda önemli bir rol oynadı- ğını belirten Yeltsin. bu ro- lü dev am ettiımek ıstedikle- rini de belirtti. Yeltsin. Kaf- kasya'da banş ve istikrarın. Karadeniz ve Hazar denizi bölgelerinin barış ve istikra- rına da bağlı olduğunu vur- guladı. Bölgevi Avrupa'dan soyutlamamak gerektiğini anlatan Yeltsin. "Kafkasya. Av rupa güvenlik sisteminin bir parçası olmalı" dedi. 2 (WİtılİiLgıuuıiK Çeçemanınbaşken- t i G r o j z n r d e o n c e k i gün düzenlenen iki bombalı saldırıda 6 Rus askerinin öl- mesi. 11 'inin de vamlanması üzerine Rus ordusu, Çeçen direnişçileri iki günlük ateşkesi bozmakla suçladı. Inter- faks ajansının görüştüğü bir Rus suba> ı, Çeçenlerin kü- çük gruplar halinde başkente sızdıklannu Gudermes ken- tinde de saldın hazırlığı içinde olduklannı iddia etti. Bahreyn Iran destekli darbe girişinıi DL'BAİ (Reuter)- Bah- reyn hükümeti dün. İran'ın ülkede devrim planlamakla suçlayarak Iran Bü>ükelçi- si'ni geri çekti. Bahreyn hükümet açıklamasında Iran'ın son 3 yıldır Bahra- in'deki Hizbullah militan- lannı kullanarak hükümeti dev irme planlan yaptığı ve ülkede Tahran güdümlü bir devlet kurma girişiminin önlendiği belirtildi. Bahreyn Enformasyon Bakanı Muhammed Mus- tafa yaptığı açıklamada "Iran Bahrevn'deki Hiz- bullah militanlarıvla son 3 yıldır işbirligi vaparak hükümeti dev irme çalış- maları vapıvordu. Silah- lı bir det rim gerçekleşti- rilerek ülkede İran van- lısı bir hükümet kurmak planlanıvordu.'dcdı Hü- kümet açıklamasında da Iran ile işbirligi içinde bu- lunan 29 Bahreyn vatanda- şının tutuklandığı vetutuk- lulann suçu itiraf ettikleri belirtildi. Bahreyn degetiğimiz 18 ay içinde çoğunluğu Şii olan ve ekonomik ve poli- tik reformlar isteyenler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 25 kişi ölmüş. v üzlercesi de tutuk- lanmıştı. Bahreyn Sünni çoğunluklu El -Halife Ai- lesi tarafından yönetiliyor Iran ise. "darbe" iddiala- nnı yalanlayarak Bahreyn'i Islam düşmanlannın propa- gandalarına uvmamaya ça- ğırdı. Iran Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada. "Bu tip daya- naksız suçlanıalar iki ülke arasındaki iyi ilişkileri sa- bote etmek istevtn ve böl- geye yabancılan getirmek isteyen güçlerin provokas- vonudur." dedi. POLITIKADA SORUNLAR ERGUNBALCI Clinton'ın Şansı Dönüyor mu? Çok değil, on gün öncesıne kadar Başkan Clin- ton, kasım ayında yapılacak seçimlerde zaferi şim- diden garanti etmiş görünüyordu. ABD Başkanı, ka- muoyu yoklamalarında Cumhuriyetçi rakibi Robert Dole'un 20 puan önünde gidiyordu. Dole, gerek iç gerekse dış politikada Clinton'ı vurabileceği bir ko- nu bulmakta zorlanıyordu. içeride Amerikan ekono- misi istikrarlı biçimde büyümeye devam ediyor. iş- sizlik oranı yüzde 5'lerde (Avrupa Birliği'nde yüzde 10-11) seyrediyor, enflasyon kontrol altında tutulu- yordu. Dış politikada ise geçen yıl kasım ayında im- zalanan Dayton Antlaşması ile Bosna'da silahlar sus- muş, Ortadoğu'da Israil-FKÖ' ve İsrail-Ürdün banş antlaşmaları imzalanmıştı. Clinton yönetimi var gü- cüyle bu başarılan İsrail-Suriye banş antlaşması ile taçlandırmaya çalışıyordu. Kasım ayına kadar İsra- il-Suriye banş antlaşması da imzalanabilirse, Bill Clinton. seçime, Ortadoğu'ya banşı getiren başkan olarak girebilecektı. • • • Bu pembe tablo son on gün içinde ansızın degiş- ti ve Clinton hem içte hem de dışta peş peşe iki önemli darbe yedi. İçeride, bir süredir unutulmuş olan Whitewater skandalı ansızın tüm ağırlığı ile gündemin ilk sırası- na oturuverdi. Clinton'ın Arkansas Valisi iken biriik- te iş yaptığı tüm ortakları yolsuzluktan suçlu bulu- narak mahkûm edildiler. Clinton gerçi suçlanmadı. Ama en iyi dostlarının, iş ortaklarının yasadışı yollar- dan kazanç sağlayan dolandıncılar olduğunun orta- ya çıkması. ABD Başkanı için hiç de iyi bir puan de- ğildi. Nitekim jürinin kararının açıklanmasından son- ra yapılan kamuoyu yoklamasında, Clinton'la Bob Dole arasındaki farkın, 20 puandan 15-14 puana in- diği gözlendi. Amerikan basınında çıkan yorumlara göre Whitewater skandalı gittikçe dal budak sara- rak Clinton'm başını iyice ağrıtacak. Cumhuriyetçi Parti, Whitewater skandalını kullanmaya başladı bi- le. • • • Clinton içeride Whıtewater darbesi ile sarsılırken dışanda da güvendiğı dağlara kar yağdı: ABD Baş- kanı'nın Ortadoğu banşı için tüm umutlannı bağla- dığı Israil Başbakanı Şimon Peres seçimleri kaybet- ti. Seçimlerin galibi ükud lideri Benjamin Netanya- hu gerçi pazar akşamı yaptığı konuşmada, barış sü- recini devam ettireceğinı söyledi. Ama barış sürecı- ni devam ettirmek. barış konusunda anlaşmak an- lamına gelmez. Bir anlaşmaya varmadan da banş süreci, yani görüşmeler uzun süre devam edebilir. Netanyahu, Suriye'ye Golan'ı vermeyeceğini açıkla- dığına göre, Suriye ile barış buzdolabına konmuş- tur. Oysa Clinton, kasım ayındaki başkanlık seçim- lerine kadar, İsrail-Suriye barışının gerçekleşeceğini umut ediyordu. Israil-Filistin banşı ise Netanyahu'nun zaferi ile be- lirsizliğe itilmiştır. Özetle. Clinton. kasım ayında Ame- rikalı seçmenlerin karşısına Ortadoğu'ya barışı geti- ren başkan olarak çıkamayacaktır. Şimdi tüm dikkatler 16 haziranda Rusya'da yapı- lacak devlet başkanlığı seçimlerine çevrildi. Bilindi- ği gibi Clinton, tüm ağırlığını Boris Yeltsin'den ya- na koymuş durumda. Yeltsin, komünist lider Gen- nadi Zyuganovkarşısında yenilgıye uğrarsa ABD Başkanı, dış politikada ikinci darbeyi yemiş olur. Bu olgu da kasımda yeniden seçilme şansını cid- di biçimde etkileyebilir. Çin'de uygur operasyonu D»ş H aberler Sen isi- Çi n hükümetinin. UvgurTürk- lerinın yaşadığı Sincan bölgesinin kuzeybatı bö- lümlerındeki üniversiteier ve liselerde çok etkin olan bağımsızlık yanlılarına ve yasadışı dinsel eylemlere karşı sıkı önlemleralmaya başladığı ve bir sertlik kampan>ası başlattıgı bil- dirildi. Çoğunluğunu Müslü- man Üygurlann oluşturdu- ğu bölgede geçen nisan a>ından bu vana 2 bin 773 "terörist, katil ve suçlu- nun" yakalandığı ve 600 sılahın ele geçirildiği açık- landı. Afganistan. Pakıstan ve Müslüman çoğunluğun vaşadığı üç Orta Asya ül- kesiyle komşu olan Sincan bölgesinin. geçen haftalar- da. böigedeki Çin egemen- liğine son vernıek isteyen bağımsızlık yanlısı Uygur- lann vol açtığı şıddetli ça- tışmalar v e si> asal suikast- larla sarsildığı belirtiliyor. Cin. uvguladığı sertlik kampanyasiyla. özellikle üniversıtelerde etkin olan bağımsızlık yaniısı v e dini akımlan yok etmeyi hedef- livor. BODRUMdabirTATIL CENNETI TATIL KOYU KONUM Bodrum-Mılas Karayolu üzerinde, Bodrum şehir merkezıne 4 Km , Bodrum Hava Alanına 20 Km., Dalaman ve Adnan Menderes Hava Alanlarına 210 Km. uzaklıkta, binncı sınıf bir t^il köyû. TESİS Denize sıfır konumlu yeşil bir doğada yer alan tesisımizde anımasyon, TV odası, çocukfar için ayrılmış bölümû ile bir yüzme havuzu, 3 adet bar, çamaşır yıkama hizmeti, çocuMar için oyun odası ve oyun alanları, 3 adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, masa tenisi, bilardo. aletlı jimnastık ırnkanları, su sporları, diskotek ve amfitiyatro va,200 kişilik toplantı salonu mevcuttur. ODALAR 9 dubleks ve 10 connection room olmak ûzere toplam 160 oda Bütün odalarda duş, wc, klıma ulusiararası göruşmelere de açık otomatik telefon sıstemi ve müzik yayını mevcuttur. SERVİS Sabah kahvaltılan ve akşam yemeklennın açık büfe olarak sunulduğu Restaurant'ımız, öğlen tercihinıze göre bol seçeneklı Pool Bar'ımız ve ıçkilerinizi keyifle yudumlayacağınız eşşız manzarası ile Teras Bar'ımız sizieri ağırlamaya hazırdır. FİYATLARIMIZ 15 Hazıran'a kadar ıkı kişilik odalarda yarım pansiyon esası üzerinden kişi başına günlük KDV dahil 2,100,000 TL.'sıdır. REZERVASYONLARINIZ İÇİN : ' ORA TATIL KÖYU Bodrum Tel. (0252) 367 15 00 (15 hat) istanbulTel (0212)22733 47-48 Fax:(0252)3671516 Fax-(0212) 227 8314 ESKİŞEHİRASLİYE1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 19%, 135 Davacı Emel Güler Şahin (kendi adına asaleten. Can-Canan ve Yasemin Şahin'e ve- laveten) vekili tarafından açılan tedbir nafakasının arttırılması davası sebebiyle: Adresi tespit edile- meyen davalı Fehmi Şahin'in duruşmanın atılı bulundugu 6.6.1996 günü saat 10.15'te mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde. duruşmaya vok- luğunda devam olu- nacağı ve karar ver- ileceği davalı Fehmi Şahin'e dava dilekçesi ve duruşma günü dav- etiyesi yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 87734 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI Son günlerde şehrimizde meslektaşlarımıza yönelik silahlı saldırıları nefretle kınıyor ve bu saldınlarda hayatını kaybeden şoför arkadaşianmız ;KI USLU ENGIN ŞEN ALAATIİN KARATAY'a Allah'tan rahmet. ailelerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu cinayetlerin, hangi sebeplerle oluştuğunun bilinmemesi esnafımız arasında haklı bir huzursuzluk oluşturmaktadır. Bu nedenle konunun görevli birimler tarafından çok detaylı, çabuk ve geniş çaplı araştınlması gerekmektedir. Meslektaşlarımızın çeşitli provokatörlerin eylemlerine uymamaları dileğimizdir. Saygılarımızla. İSTANBLL ŞOFÖRLER ESIVAF ODASI İSTANBUL OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle