03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
,28 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ^Söylemezr önergesi öne alınsın' • 4.\KARA(\A)-CHP Cenel Sekreter Yardımcısı E^ret Erdem, "Devletın önemlı mevkılennde bağlantıiarı bulunduğu" belınılen Soylemez çetesiyle ılgılı olarak TBMM Başkanlığı'na verdıklen araştırma önergesının gundenıın ön sırasına alınmasını ıstedı Erdem. parîı genel merkezınde duzenledığı basin toplantısında. soz konusu suç orgutunun ıçınde "bazı polıs. subay \e astsubaylann bulunduğunu" kaydederek bu durumun olayın vahametını bır kat daha arttırdığını kaydettı Butun iivası partı temsilcılerının "temızeller operasyonu" gerektığını ıfade ettıklerını anlatan Erdem "kar^ı karşıya olduğumuz olay Italya'da .ortaya çıkanlan Gladıo orneğındekı karmaşık ve karanlık ılıskıler yumağını >-akla getırmektedır TBMM u>elen olarak hepımızın ' gore\ ı, demokrasıy ı \ e 'onun temel kurumlannı \e sı>asetı hak ettığı saygınlığa ' kav usturmaktır" dedı CHP yöneticisi 7 gündüp kayıp • SIN \S(Cumhuri\et)- Dıvrığı Demır-Çelık Madenlen lijletmesı ışçılennden CHP llçe Yonetım Kurulu uyesı Musrafa Tuğus'tan bır •Jıaftadır haber alınamıyor •JTHP ıl orgutu. uç kışı tarafından kaçınlan Tugu^'un bulunması ıçm Sıvas Valılığı \ejandarma yetkılılerıne basvurdu Dıvrığı Demır-Çelık Madenlen İ^letmesfnde ışçı olarak çalışan CHP llçe \onetım Kurulu uyesı Mustata Tuğuş (41). geçen cuma gunu aks.amı - ış.yennde nobetteyken -kımlığı belırsız uç kısı tarafından kaçınldı Tuğuş'un nobet tutarken kaçınldığı Gurek bolgesı Salavat Tepe'dekı Demır- Çelık Madenlerı ışjetme deposunun telefon tellennın de olay saatınde kesıldığı •^saptandı MEDTV davası • CİZRE (Cumhurivet) - MEDT\ "vı ızledıfı' gerekçesıyle hakkında dava açılan Cızre'nın Yesılyurt Koyu Muhtan Abdurrahman Mustak'ın yargılanmasına Cızre Sulh Ceza Mahkemesı'nde "Ba^landı Hakkında 6 yıl hapıs cezası ıstenen Mustak koyundeTRTl *idışındakı yayınların Ijzlenemedığını, çanak antenı bu nedenle aldığını behrterek "Ydsağa rağmen ka>makamın emn ıle korucubası Tahır Madak'ın ev ıne uv du anten \ enidı Neden baijkasına serbest, bana yasak" dıyerek , suçlamalan reddettı Mustak. Cızre "dekı dışkı yedırme da\ası nedenıyle Turkıye'yı A\ rupa Insan Haklan Mahkemesı'nde tazmınata mahkûm etrırmesıvle tanınıyor Özden, Rusya yolcusu • ANKARA (Cumhumet Bürosu)-Anayasa Mahkemesı Ba^kanı Yekta Gungor Ozden. u>e Hasım Kılıç la bırlıkte pazar gunu Rusya nın başkentı Moskova yagıdıyor Rusya Anayasa Mahkemesı Başkanı \ ladımır A Toumanov 'un davetlısı olarak Moskova'ya gıdecek olan Ozden \e Kılıç. orada çesıth etkınlıklere katılacaklar Rusya'ya ılk kez gıdeceğını soyleven Ozden. Moskova'da, ^Turkıvede Anayasa ! Mahkemesı'nın ışleyış, ! gorev ve yetkılerı ıle hukuk , sıstemı konulannda , konferans vereceğını bıldırdı Prof. Aktepe öldü • İstanbul Haber Senisi - Istanbul Lnıversıtesı Edebıyat Fakultesı Tarıh Bofumu emeklı oğretım uyesı Prot Dr Munır Aktepe oncekı gun oldu TBMM kurucu uyesı de olan Aktepe'nın cenazesı. bugun 10 30'da İstanbul Unıversıtesı Merkez Bınası'nda yapılacak torenden sonra Atakoy Caınıı'nde kılınacak oğle numazını muteakıp Ortakoy "dekı aıle kabrıstanında toprağa verılecek TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısı, işçi, emekli örgütleri ve sendikalar tarafından eleştirildi Ordu emeklisine 2. maaşa tepld\NKARA(CumhurivetBürosu)-OrduYdr- dımlaşma Kurumu (OYAK) 'lasasi'nda yapı- lan \e asker emeklılenne. ısteğe bağlı oİarak ıkıncı emeklı maaşının bağlanması olanağı sağlayan değısıklık, sendıkacılar tarafından tepkıylekarşılanırken, askerkokenlı ANAP An- kara Mılletvekılı \ücel Seçkiner, OYAK'ın de\ lete hıçbır yuk getırmedığını soy ledı \aklaşık 4 mılyon Sosyal Sıgortalar kuru- mu (SSK). Baö-kur ve Emeklı Sandığı emek- lısının ucretlerınde ıyıleştırme vapılmamabi- na karşın 120 bın asken personele O\ \K tan ekolanaklargetırılme;,!. ı>çı ve emeklı orgut- lerı tarafından 'çifte standart" olarak nıtelen- dırıldı OYAK'ın uve bırıkımlennı deâerlen- dırerek elde ettığı kârpavının. uyelere surek- lı gelır olarak yansıtılmasi gerekçesıyle >apı- lan ya;>a değı^ıkhğı. bazı suba>lar tarafından "Dev let katkısı >ok. Ç ifte standart bunun ne- resinde?Kamuo>u\anlışbilgiJendirili>or. Her a\ 3.5-4 mihon lira para kesilhor. Emekli \a- parken, birikmi> paramızj iade etmemek şar- tı> la verivor. Askerolarak üzulu>oruz" dı\ e de- ğeriendınlırken bazı askerlertaratından dj 'ge- rcksiz' ve *paranın znan olması" olarak vo- rumlandı TBMM Oenel kurulu'nda oncekı gun ka- bul edılen yasa tasarısı ı^çı ve emeklı orgut- len taratından ele^tırı konusu oldu Emeklı Sandığından maa^ alan asker emeklılenne OVAk tan ıkıncı emeklılık olanağı tanınması bazı subaylar tarafından da tepkıyle karşılan- dı Zorunlu olarak O\ Ak"a uve olan subav la- rın 'ikinci emekliliği. maaşlarından yuksek prim kesilmesine karşın cnflasvonun alfında emekli a>lı0 ödeneceği' duşuncesıv le ısteme- dıkien belırlendı Turk-Is Genel Mdlı ^ekre- ten ve Demırvol-lş Sendıkası Genel Ba^kanı Emer Toçoğlu. Meüis ın 'çifte standart' uv- guladıgınıbelırterek "Dun>aBankası\eIMF (lluslararası Para Fonu) gibi kurunılarca da- vatılan ıstekler doğrultusunda işçilerin sosval guvenlik haklanna darbe \ urulnıava çalışıldı- ğı bir donemde, Meclis'in askerlere bo>te bir ayncabğı jet hı/ıvla kabul etmesınin ardında- ki nedenieri anlamak zordur" dedı Turk Harb-ls Sendıkası Genel Bd^kanı fz- zet Çetin. \a->ayla ılgılı olarak \aptığı değer- lendırmede "Parlamentoda görev vapanlar. TurUye'nin kotu gundeminde ses çıkartmasın- lar diye. askerlere bır tur ruşvet \e ulufe dağı- tarak$u$turma>açalışnıışlar''dıvekonustu Çe- tııı sozlenne sov le devam ettı "Parlamenter- lenn asker korkusundan ba^ka bir .şe> değil. Paı- lanıento, tum çalışanlann ekonomik durumla- rını iyileştirmeye çalışmalı.** Işçı Emeklılerı Cenııvetı Genel Ba^kanı \e Sosyal Sıgortalar kurumu (SSk) ^ onetım ku- rulu uyesı Ethem Ezgü de. uygulamanm O\ AK'ın kendı uvelerınden topladığı pıım- lerle yatırım yaparak uyelerıne bu hakkı sağ- ladığını kavdettı Seçkiner'den saMinma Bu konudakı yasa onensını Meclıs gunde- mıne aetıreıı Seçkiner elestınlerı yanıtfayarak sov le dedı "Her kurutn keşke bö>le oJsa. Bu kurum 1961 de5(M)bin litavla kuruldu.40tril- \on sermavesi var. De\ietten >ardım almıvor. O\ \K, bugune kadar. toplu ödenıe sisieminc u>elerinİM)ku\ordu. L >dp rdeborçlanı\or.Or- neğin, O\ \K. emekli alba\ ına 1 milvar lira ve- rivor. İsterse. bırakacak ikranmesmi afma\a- cak karşılığında emekli maaşı odenecek. Ken- disi borçlanacak." Cözaltı, TYS'ye tehdittir' Karaca: Bu tüm yazarlara gözdağıdır RİM G Geçen ı.umartesı gunu 57 haftasına gıren kavıp aılelerının "karanfileyle- mrne destek vermek ama- cıyla gelen bırçok aydın. yazarvehukukçu.aıleler- le bırlıkte gozaltına alın- mıştı Goz3İtına alınarak serbest bırakılan Turkıye Yazarlar Sendıkası Genel Sekreten Emin Karaca. ınsanların sokaga çıkma- sının ıstenmediHinı sov le- dı Gozaltına alınmaMnııı. 600 uyesı bulunan Turkı- ye Yazarlar Sendıkası "na yonelık bır tehdıt unsııru olduğunu v urgulayan ka- raca. "Sokakta adanı iste- mivorlar. \azarlara da ver- dikleri mesaj a\ nı. Eğer se- sini/i çıkanrsanız sizleri de Emin Karaca gibi içeri alıru,di\ür)ar. Polısdev- letı dedikleri, tam olarak buoJsagerek"1 dedı - Olavı az çokbiliyoruz, ancak bir de sizanlatrrmı- smız? - Kayıpya- kınlannın ey - lemlenneba- ^ından berı sendıka oJa- rak destek vermek ıstı- yorduk Geç- tıgımız hafta tum sendıka adına 2 Baş- kan Fevza Hepçilingir- ler yonetım kurulu uyesı Necati Mert ijaır \e\zat Çelikve Ata- ol Behramoğ- lu yla bırlık- te Galatasaray Lısesı'nın onune gıtmeye karar ver- dık Amacımızsadeceey- lem geregı elımıze aldığı- mız karanfıllen lısenın onune bırakmaktı Ancak daha Buyukparmakka- pı'nın onune geldığımız sırada yolumuz kesılerek gerı donmemız ıstendı Aksı takdırde gozalrına alınacağımız bıldınlınce bız de karanfıllen bulun- duğunıuz yere bırakmavı onerdık Onu da kabul er- meyıp "Eğer o karanfili elinizden bırakırsanız sizi «ozaltına ahra" dedıler Ben o anda elımden bırak- tım Gensı de hemen gel- dı -Gozaltına alınırken ne- lere maruz kaklınız? - Tekme-tokat kuflır ne arasanız vardı Ozellıkle otobusebındınlırken He- men bızı Vatan'dakı vere eçen cmnartest günü kayıp aılelerüıe destek amacıyla gelen ve karanfıl eylemme katılan TYS Genel Sekreteri Emin Karaca, ınsanlann sokaga çıkmasının ıstenmediğıni, gozaltı olayının TYS'ye yönelik tehdit unsuru olduğunu söyledi. goturduler Orada bırçok kıs.ı hemen serbest bırakı- lırken bır ay nm y apıp be- nıhucreye goturduler Da- ha sonra Terorle Mucade- le Şubesı'ne aldılar Ora- yagırdığımızandan ıtıba- ren teror havası esmeye başladı zaten Benım bır orgute para topladığımı ıd- dja ettıler Arkasindan DHKP-C'lı olduğumu soyledıler 15 vıl once THKP'lıydım. amayaraı- Iandığım'l41-142bıiekal- madı kı benı sımdı nasil suçlasınlar' Onu da tutru- ramay ınca gelıp Ankara'da arandığımı anlattılar \ma sov ledıklerı de hep eksık Sonradaii ogrendım kı VaJ- çın Kiiçük. Ankara-Konur Sokak'ta kafadan Özgur Ekım dıye bırdernek ku- ruyor ve benı de buna uye yazıyor Aynı durumda olan. meselabırdeOrhan Kilervar Vebızımhıçbır şeyden habe- nmızyokken hakkımızda duruşmalar cereyan, edı- jor Bunu da bu sayede og- renmışolduk Benı Guven- lık Şubesı ve Asay ı^ Şube- sfne naklet- tıler Oradan da durus,ma- ya çıktım ve oncekı gun saat 14 00gı- bı de serbest bırakıldım -Bilmediği- niz bir neden- le 3 gun Te- rorle Muca- dele Şube- si'nde tutul- dunuz. Buna ne divorsu- nuz. - Bırıncısı. sorgulama yapılmadı bana Ancak Grup Yorum'un gozaltın- da elemanlannı yakından gordum Çokağırışkence gormuşlerdı Geceleyın kapı korkunç bırurpertıy- le açıljp gozu bağlı bınsı- nıalıpgoturuyorlardı On- iarın işkence seslennı duy- dum hep v e çok kotuydu Bunun bıze de olmasının uyarısı yapıldı geçtığımız hafta Gensı degelecektır sanıyorum Bu 600yaza- ravapılan bırıhtar Ancak bız de Adalet Bakanlığı ve Içışlerı Bakanlığfna protesto mektubu \ ollav a- cağız Ayncaben İstanbul Emnıyet Mudurluğu hak- kında manev ı tazmınat da- vasiaçacağım Bızlennve halkın elınden gelen. sadece bu tıp hak aramalar ve davanışmadır Vİtaillİn'İll "Yedİmİll' g ra sahillerini kapsavan u Yediçün \ itaminli Tır Konserleri" adı altında konser ruruna çıkıvor. l cretsiz ve halka açık olarak du- zenlenen konseıier, 30 ha/iranda Oren'de başlayacak \e Avvalık. Kuşadası. Çeşme. Didim, Bodrum. Datça, Marmaris. Fethive. Vntalva. Edirne'den sonra 14 temmu/da Tekirdağ konseriy le son bulacak. Fruko-Tamek'in Merter'de bulunan fabrikasında bir basın açıklaması vapan Melih Sipahioğlu. Grup Mtanıin'le biriikte çalışmaktan du> dugu mutluluğu dile gerirdikten sonra grup elemanİannın kendhine verdiği imzalı risortle ga^etecilere poz verdi. (Fotoğraf KEREM ILGAZ) MSB acıkladı 'Yedek subaylık süresi aynı' ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Mıllı Sasunma Bakanlığı. yedek subayların hızmet surelenndc herhangı bırdeğışıklık yapılmadığını acıkladı Bakaıîlık Ağıîstos 19%"celbınde 251 donem karı^ık sınıf vedek subav adaylarının 21 temmuzda sağlık sınıfı yedek subav adaylarının da 11 temmuzda sildh altıııa alınacaklarını bıldırdı Mıllı Savunnıa Bakanlığı ndan dun v.ıpıKın vazılı açıklamada. yedek subav adav larınııı yetı^tınlme surelennı yenıden duzenlemek amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından 10 hazıranda alınan kararla 4 ay olan yedek subay yetı^tırme suresının 4 ay 10 gune çıkanldıgı ınınisatıldı Degişikhk söz konusu değil" Açıklamada. avnı kararla Mıllı Eğıtını Bakanlığı emnne verılecek yedek subay ogretmenlerden eğntım hızmetlennden daha fazla yararlanmak amacıyla 4 av olan egıtım surelennın 2 av 10 gune ındmldığı de vurgulandı Yedek subayların hızmet surelerınde herhangı bırdeğı^ıklığın soz konusu olmadıgı kaydedılen açıklamada sovledenıldı "\apılan bu değişiklik ile Ağustos 1996celbınde 251. donem karışık sınıf yedek suba> adayları 21 Temnıuz 1996tarihinde. sağlık sınıtı vedek subay adavları ise daha once uvgulandığı şeküde 31 Tenımuz 1996 tarihinde silah altında alınacaklardır. Silah altına alınacak vedek subav adavlarının mağdur olmanıaları içiıı. bulundukları veva kavıtlı oldukları askerlik subelerine başvurmaları gerekir." ÖDP Genel Başkan Yardımcısı, HADEP'e karşı 'cadı avı' başlatıldığını söyledi Oluç: Ulke, ara rejime sürükleniyor Haber Merkezi - Ozgurluk ve Dayanısma Partisı (ODP) Genel Ba^kan \ardımcisi SaruhanOluy. Turkıye'nın tehlıkelı bır donemece suruklendığını belınerek Ankara'da yonetım mekanızmalarını telç eden hukjmet krızının yarattığı bo^luğun. bırtakım karanlık guçler tarafından doldurulduğunu bıldırdı ODP Başkanlık Kurulu adına bıryazılı açıklanıa vapan Oluç. 1 Mayıs'ta Istanbuİ'da meydana gelen olaylarbahane edılerek butun ozgurlukfer ve demokratık kazanımlann ortadan kaldınlmak ıstendığını kdydettı Turkıye'nın. sokaklarda bansçıl gosterı yapmak ısteyenlere meydan dayağı atılarak bır polıs dev letı halını aldığını sovleven Oluç "Son gûnlerde kayıp vakınlannm. sivasal partilerin, demokratık derneklerin, sendikal orgutlerin gösterilerine vonelik saldırılar. basit bir polisive tedbir ofmanın ötesinde anlamlar tasıvor. İ [ lke bu uvgulamalaria bir jra re|ime surukleniyor" dedı HADEP kongresınde ya^ananlann boyle bır ara rejımın oluşmasında psıkolojık bıron hazırlık olarak kullanıldığını vurgulayan Oluç. HADEP vonetıcılennın, bayrak ındırmc o!a\ ıııı tas\ ıp etmedıklerıne daır açıklama yapmalanna karsm bazı yayın or«anlannda HADEP'e vonelik bır'cadı a\T ba^latıldığını belırrtı Oluç açiklamasında bu olaylar karşısında gelışen soven dalganın zaten buy uk bır rejım krızı agır y uku altında vav»>an ulkeyı bır kaosa surukledıgını bıldırerek ^oy le devam ettı "Son derece tehlikeli bir donemden geçivoruz. Toplumun farklı kesimlcrini karşı karsıva getirecek \e son derece dramatik sorunlarına vol açabilecek gelişmeleri bav rak astırarak ya da bav rak indirerek ço/ebiltnek olanaksızdır. Banş ve denıokrasi mucadelesinin buvuk guçluklerle siırdurulmeve çalışıldığı gûnlerde, bu tur dav ranışlann onaylanmayacağı da açıktır." Turkıye'v ı ara rejıme goturmek ısteyen guçlerın ^ımdılık ınısıyatıfı elmde tuttuğunu belırten Oluç ancak ızlenecek doğru bır siyaset ıle bu gıdı^ın tersine çevnlebıleceğmı kaydertı Oluç "Her şeyden once ODP olarak. çevre içinde vaşadığımız koşulların hassasiyetinı gozeten bir tavır içinde olacağu" dedı Bu arada ODP III Partı Metlısi toplantısı sonuç bıldırgesınde de. ya^andiılann ulkenın ıçınde bulunduğu sosyal ekonomık \e ıdeoloıık krızın hızla deıınlestığını gosterdığı belırtılerek krızın yuzeysel onlemlerle a^ılmasının mumkun olmadıöı bıldınldı RP-Süleyman Mercümek Bağlantısını Araştırma Komisyonu Mercünıek ve Ulucak ifade verecek ANICARA (Cumhurivet Burosu) - RP ve bu partının "gızli kasası" olarak anılan Suleyman Mercümekarasinda- kıbağlantıyı ara^tırmak uzeıe kurulan TBVIM Ara^tırma komisvonu Mercü- mek ıle RP Genel Saymanı Rı/a l'lu- cak'ın ıfadesıne ba^v urulmasını karar- lastırdı RP lılenn C HP brzıncan Mıl- letvekılı MustafaKul ukomısvonba^- kanlığından dusunnek ıçın verdıŞı oner- se ıse reddedıldı RP-MeRumek bağlantısını aıastır- mak uzere kurulan TBMM Araştırma komisyonu dun Mustafa Kul'unbas- kanlığında gerçekleştırdığı toplantıda Mercümek hakkındakı vaıgı kararlan ıle dığer bılgı ve belgelerın ılgılı ver- lerden îstenmesını karjrla^tırdı ko- misvon avrıca 2 hatta sonra Suleyman Mercumek'ın ızleven hatta da RP Ge- nel Savmanı Rıza Ûlucak'ın komisvo- na çağnlarak ıfadelerıne basvurulnıa- sinı benımsedı Komısyonun RP'lı uyelerı Hasan Hıisevin Ceylan. Liıtfû Esengun ve Ke- malettinGoktas. ise Kul'un ba^kanlık- tan dusurulmesi ıstemıvle onerge ver- dıler Aııcjk bu onerge komisvon ta- rafından ıeddedıldı Bunun uzerıne RP'lı uyeler komısyonun "bıitunuje- lerle biriikte" toplanması gerektığını ılerı surerek Baskan kul'u protestoet- mek ıçın komisyonu terk ertıler DOĞAYA SAYGILI BIR ORTAMDA, DİLERSENIZ TATIL YAPIN, DILERSENIZ KONUT SATIN ALARAK ÖMÜR BOYU YAŞAYIN. AKTİVİTELERİMİZ SUİTAPARTLAR(4'LÜ) NORMAL APARTLAR (2'Lİ) OTEL ODALARI RESTAURANT, DİSKOTEK, TERAS BAR, MARKET, SNACK BAR YÜZME HAVUZU, SU KAYDIRAĞI, HAVUZ BAR, SAUNA, JAKUZZİ, TÜRK HAMAMI, SPOR SALONU, TENİS KORTU, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI TEL: 0.266 378 53 80 / 81 / 82 FAKS: 0.266 378 52 22 TATİL KÖYÜ 1 0870 ALTINOLUK AFRODİT TATİL KÖYÜ BİR YAŞAM TARZIDIR Can dostum Cengiz Solakoğlu nun sevgilı babası Sabahattin Solakoğlu-nun vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesinin ve yakınlarının büyük acısını paylaşır; sabır, metanet, başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın. Ersin Salman 'Her anne, çocuğunu mutlaka emzirmelV istanbul Unıversıtesı Çocuk Sağlığı Enstıtüsü ve istanbul Çocuk Sağlığı Derneğrnın ışbırlığıyle hazırlanan "Her Anne Emzinneta"" başlıklı v ıdeo gostensı, dün TürkanŞoraj'ın da katılımıyla İstanbul Tıp Fakultesı Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğıtım ve Araştırma Bırımı'nde gerçekJeştınldı. Şoray'm açıklayıcı bılgıler verdiği vıdeo fılmınde. bebeklenn ozellıkle ılk dort ayında anne sutuyle beslenmelennın gereklılığı anlatılıyor Fılmde. do|um yapan her kadmın ıkı çocuğu bırden emzırecek kadar sut banndırmasına karşın üikemızde çocuklarını ılk dort ay sadece kendı sutuy le bei»leyen anne oranının yüzde 10 oldu&u belırtıld. (Fotoğraf: ERZADE ERTEM)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle