26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET KİM KIME DUM DUMA BEHIÇ AK Deniz SOM Interaet: http://www.pkBwt.twn.tr/Xn Elektroflik posfo: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Alanya kıyıları mafyaya açılıyor A nadolu'nun üç yanı ve Trak- ya'nın üçyanı, dolayısıylaTür- kiye'nin altı yanı denizlerle çevrili... Altı yanı denizterle çevrili başka ülke var mı acaba? Böy- le bir konumda olup da. kıyılarını hoy- ratça kullanan, yağmalayan başka bir ülke de olmasa gerek... Ve ne yazık ki. elde kalan son kıyılar- dan Alanya'da da yeni bir yağmanın hesapları yapılıyor... Alanya'nın en büyük özelliği kıyılan- nın tümüyle halka açık olması... Kim nereden isterse oradan denize girebi- liyor... Kent merkezinde turistik tesis- lerin tel örgülerle çevrilmiş özel plajla- rı yok... Kıyı herkesin... Kıyılaranayasa gereği kamunun ma- lı olduğu için kamu adına da Maliye, Alanya kıyılarını belediyeye tahsis et- mişti... Alanya Belediyesi de kısa adı ALTİD olan Alanya Turizm Işletmecileri Derne- ği ile işbirliği yapmıştı. ALTİD denize girilebilen her yere bi- rer büfe yapmış; büfeler bağış karşılı- ğı işletmecilere verilmişti. Bağışın yüzde 9O'ı belediyeye, yüz- de 10'u ALTlD'e kalıyordu. Belediye sağladığı bu geliri. her biri uluslararası organizasyon olan triatlon, duatlon, yüzme maratonu, plaj voleybolu ve so- kak hentbolu şampiyonalarını destek- lemekte kullanıyordu. Kıyıların temizliği büfeyi işletenden soruluyor; denize girilen yerlerde duş, tuvalet, şemsiye, şezlong bulunuyor ve en önemlisi her yerde sabit fiyat uy- gulanıyor; seyyar satıcılar plajlara gire- miyordu. Kaldı ki, yerli ya da yabancı turist herhangi bir hizmetten yararlanmıyor- denize girmek için para da vermi- yordu. Turistik tesislerin işletmecileri de turistler de memnundu. Ama ne ol- duysa üç ay kadar önce oldu ve Alan- ya'nın eski kaykamanı Lütfi Yiğenoğ- lu'nun şikâyeti üzerine Maliye Bakan- lığı, Alanya Belediyesi'ne verdiği tah- sisi iptal etti! Böylesi büyük bir "hizmet" yapan Yi- ğenoğlu vali olup Alanya'dan gitti ve peşisıra mafya "fızibilite" çalışmalarına başladı. Alanya kıyılarını ele geçirmeyi planlayan mafya tetikte bekliyo 1 " şim- di... Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan, Maliye'yederdinianlatmayaçalışıyor... Anlatamazsa tüm turistik kıyılarda ör- nek olabilecek ve de başanyla uygula- nan bir proje, bir bürokratın kişisel kap- risi yüzünden ortadan kalkıyor; devlet Alanya kıyılarını mafyaya devrediyor! SESSİZ SEDASIZ / A/OOLMtJŞ?. \ «İuftr ^^ NURlKURTCEBE Cindoruk A lanya'nın tarihi yapılanndan Kızılkule'de bu kez Ömer Uluç resim sergisi açtı... Fikret-Filiz Otyam, Bedri Baykam, Abidin Dino ve Hüsamettin Koçan'dan sonra bu yıl Ömer Uluç Alanya'daydı. Tarih ve sanatın iç içe girdiği serginin açılışında sücpriz bir konuk vardı; Hüsamettin Cindoruk. Yıllann politikacısı, eski Meclis Başkanı Cindoruk öylece çıka geldi sergiye... Yanında ne bir koruma görevlisi ne bir polis... Sıradan bir vatandaş gibi... Uygar ülkelerde sıradan Türkiye'de ise şaşırtıcı bir görüntü. Ve kaçınılmaz olarak, "Ne olacak DYP'nin hali?" sorusuna sıradan bir yanıt: "Bünye, yabancı maddeleri mırtlaka atacaktır." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Başansızlık da bir hayat değil mi? Atatiipk Çağdaş Yaşam Meslek lisesi inşaatını bitirmek T opkapı'da İETT garajı yanın- da üç yıldır yanm bırakılmış beş katlı 30 derslikli okulun in- şaatını üstlenen Çağdaş Ya- şamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın (TÜRKÇAG) kampanyasına geçen hafta 177 milyon 240 bin lira ba- ğış yapıldı. 20 milyar lıraya mal olacak, Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi adı ve- rilecek ve eğitim sırasında da L Cihan Demirci den -r-v A F O R İ Z M A L A K Tansu'nun örtüsünü örtmeye çalışan Hoca Efendi"nin kendi üstü açıkta kaldı galiba'? ÇYDD'nın desteğıni sürdüreceği okul inşaatı için bugüne dek toplanan para 7 milyar 128 milyon 340 bin liraya ulaş- tı. Altıncı haftanın soyadı sırasıyla ba- ğışçıları şöyle: Nurten Akan, Selahattin Alp, Na- rfe Aydoğan, Sacit Balkan, Cemal Bekar, Nuriye Aydın Ege, Semra Ka- ramürsel, Burak Kırkoç, Orhan Ko- çadağ, Mübesser Öngürer, Ümran Ökten, Rahmi Pulcu, Şükriye Sar- man, Erkan Semerci, Naci Serdar, Nihat Uluocak, Gönül Ünal, As Ser- vis, Yeşilbahar Lions Kulübü. Tirebolu'dan adını vermeyen bir ba- ğışçı da 50 bin lirayı şu mesajla gön- derdi: "Bir tuğla da benden." Bağışlar için TÜRKÇAĞ'ın Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'ndeki hesabı: 2.017.517. Yurtdışında yapılacak ba- ğışlar için ÇYDD'nin Iş Bankası Frank- furt Şubesi'ndeki DM hesabı: 14407006. Biliyorsunuz, ÇYDD Kağıthane Şu- besi de bir başka okulun yapımını üst- lendi... Mahallelerinde Kuran kursu yerine okul isteyen Kağıthanelilere, Çağdaş Yaşam llköğretim Okulu kazandırabil- mek başlatılan bağış kampanyası da sürüyor. Mehlika Akyel, Yaşar Kızılkum, Muhibbe Sağman, Fenerbahçe Ro- tary Kutübü, Basınköy llkokulu 1-B öğrencileri ve öğretmenleri Ayla Ku- rucuk'un yaptığı gibi bağışlar, ÇYDD Kağıthane Şubesi'nin Vakıflar Bankası Nişantaşı Şubesi'ndeki 2015977 nu- maralı hesabına yatırılıyor. CffllE 5 ve serbest piyasa ekonomisinin fazileti R eklamlanndan sıkılıp CINE 5 aboneliğini iptal eden ve de- coderini iade eden Ata Avcı- ol, bir buçuk aydır depozito- sunu geri alamıyordu ki, bir de deco- deri iade etmediği iddiasıyla muhatap olmuştu... Abone yaparken eve kadar gelen CINE 5, abonelik biterken eve gelip decoderi almak için 10 milyon lira is- tiyordu... Neyse... Konunun "Serbest piyasa ekonomisinin faziyeti" başlığıyla Vazi- yet'te yayımlandığı gün CINE 5, Ata Avcıoğlu'nun depozitosunu iade et- miş... CINE 5'in müşteri hizmetleri müdürü Sibel Kantarcı da Vaziyet'e bir açıklama göndermiş: "Evrakların bayiler tarafından dü- zenlenip CINE 5'e ulaştırılması, çok sık olmamakla birlikte gecikmelere yol açabilmektedir. Ata Ataol'un depozitini geç alması- nın nedeni budur. Ancak, 'Serbest pi- yasa ekonomisinin fazileti' başlığı ile konu arasında bir bağlantı kuramadı- ğımızı da söylemek isteriz." Bir başka örnekle anlatmaya çalışa- lım... Istanbul'dan Hakan Sadık Göral. CINE 5'e yedi ay taksitle bir yıllık abo- ne oluyor... Ancak, yayınlann kalite- Burhan Ozfatııra tenis okulu açtı E ge Üniversitesi Edebiyat Fa- kültesi'nden Prof.Dr. Zeki An- kan, Izmir Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Burhan Özfatu- ra'nın yollara astığı dev pankartlarla duyurduğu spor okullannı görünce, ço- cuklarını tenis kursuna yazdırdı: "Programa göre tenis kursu haftada iki gün, Fuar'daki Izmir Tenis Kulü- bü'nün kortlarında veriliyor... Ama ku- lüpteki görevlilerin böyle bir kurstan haberi bile yok. Kursun ilk günü ço- cuklar boşuna bekledi. ikinci gün, be- lediyenin kurs öğretmeni geldi ve bir saat çocuklarla ilgilendi. ikinci hafta ol- duğunda çocuklar yeni bir sürprizle karşılaştı; Izmir Tenis Kulübü'nün tur- nuvaları başladığı için kortlar çocukla- ra kapatıldı. Bakalım üçüncü ve dör- düncü haftalarda ne olacak?" sini beğenmiyor ve sözleşmeyi iptal etmek, abonelikten çıkmak istiyor. CI- NE 5'e başvuruyor; iki hafta boyunca olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamı- yor. Derken CINE 5'ten Cahit Asten'la telefonda görüşüyor. Bu tip başvuru- lara yanıt verilmediği yanıtını alıyor. Bu yanıtın kendisine yazılı olarak ve- rilmesini istediğinde ise böyle bir ya- nıtın kendisine yazılı olarak gönderil- meyeceği bildiriliyor... Yani serbest piyasa ekonomişi! Anlatamadıysak bir başka örnek verelim... Radyo Televizyon Üst Kurulu, he- nüz televizyonlara kanal tahsisi yap- madı. Hangi televizyonun tahsis ala- cağı. yayınına devam edeceği belli değil... Ama futbol maçlarının yayım hakkı CINE 5'e verdi... Şifreli kanal olması bir yana CINE 5 kanal tahsisi alamazsa ne olacak? Maç izlemek için abone olanların parasını kim ödeyecek? Serbest piyasa ekonomişi derken galiba yanlışlık yaptık; serbest değil serseri piyasa ekonomişi... Kimin ki- me gücü yeterse! Florence Nightingale'tteki kalp ameliyatları üzerine... lorence Nightingale Hastane- si'nde by pass ameliyatı olup da yakınlarının ifadesine gö- re ameliyat sonrası mikrop bulaşması nedeniyle yaşamını yitiren iki hasta vardı... Florence Nigtingale'den Doç.Dr. Bingür Sönmez, konuya ilişkin bazı açıklamalaryaptı... Doç.Dr. Sönmez, geçen ay 155 do- layında ameliyat yaptıklarını ve toplam beş hastanın kurtarılamadığını belirt- ti; hastanede enfeksiyonal bir durum olmadığını söyledi; yılda 1500 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini, ameliyat edilen 0-90 yaş arası hasta- larda ölüm oranının yüzde 1.42 oldu- ğunu bildirdi. Doç.Dr. Sönmez, bu oranın ABD'de yüzde 2'yi bulduğunu açıkladı. 1500 hastadan 1200'ünün SSK ve Emekli Sandığı'ndan sevkle geldiğini söyleyen Doç.Dr. Bingür Sönmez, Florence Nightingale Hastanesi'nde SSK'li hastalara ikinci sınıf hasta mu- amelesi yapılmadığını da belirtti... Bu arada biz de belirtelim ki, SSK'li hastalara aslında SSK hastanelerinde ikinci sınıf hasta muamelesi yapılmak- ta! Bir de sormak gerek... SSK, kalp hastalannı özel hastanelere sevk ede- ceğine neden kendi hastanesini kur- maz? Yanıtın formülü hazır: Para yok... Peki, hastalarözel hastanelere parasız mı sevk ediliyor! POLtTİKACILAR! Dünya 15 yıllık zorunlu TEMEL EĞİTİM"e geçerken. çocuklarımızın ÖDÜNSÜZ - KOŞULSUZ 8 yıllık TEMEL EĞİTİM görmelerini siyasal pazarlığa dönüştürmeyiniz! Cahil ve işsiz. 2. sınıf insanlar olmalarının günahını üstlenmeyiniz. ÇYDD Tatile Çıkmadan Kalbinizi Kontrol Ettirin... Pazar dahil her gün gece, gündüz hizmetinizdeyiz. TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 68 35 ÇİZGİLİK K.ÂMİL MASAR.ACI \ \ GADDAR DA\XT \TRÎKIRTCEBE PAHA FAZLA KAFAV1 ÜŞÜTAAEPEN ŞUKIU BASıNA ^ ivı EOERSlM/. BULLT BEBEK MVRAYÇİFTÇI BurünlerSe.'îürkerkeUlermirı MIRMIRLAR IĞIRDIRAK ... BÜyÜK Mİ) YoKSA K ü - ÇUK MÛ?!.. TARİHTE BUGUN MVMTAZ ARIIU\ 28 Huzirun ÇAĞAÇAN BESTECI 188S' TE BU6ÜN, LM/İÜ 8ESTECİ HACI AgİF g£Y, S4 YA- Ç/MDA ÖLPÜ. PAHA ÇOCLUOCEN GÖZEL SESİYl£ O<K*Wl ÇEICSN ARlF SBY, SÖZLÜ Ö&££HI*4L£ (UCTKlZ) YETİfri-, giLuiş,6üçıiı seuei/ SAvesiNoe YÛZLEJSOE. pia SAfiAYA y Sİ VERM£JO£ &ÖREVLEMDlRtLİNC£ DE, TVÜLÜ A?K £EgÜveNLE& SEÇMİfT/. ÖZ£UJIU-£~ ŞARKt FOBMUNDA BİNİN ÜZERİNDE «ET 7E- WPAN ARlPSEy, YAPITIAE'VLA TÜRK MÜ2/ĞÎH YENİ BİR ÇAĞ BA$LATWÇ(NEOIO£:i*$ VE EN SÜJ YÜKLEJ?ARASIMA GİRM$TİG."KİJKDİÜHİCAZKÂR'' İ f MAKAM/N/M PA YARAriOSl HACl ARJP BEY'lN,NOTA gİLSİSİ OLMAKSIZIN VE SİR SAZ ÇALMAKS/ZfN ORTAYA KOYPUKLA- ROE4A£WN AÇIK GÖ£TE(i6££lPlR... İSTANB115.ASLİYEHUKUK HÂKLMLİĞFNDEN DAVALILAR YURDANUR SADİ İLE BASRİ SADİ'YT DUYlTtl 103 Davacı Adnan Şenses sekili As. Zehra Ba^otîastarafından da\alılar Yurdanur Sa- di. Bas>n Sadi aleyhlerine açılan satı^ iptali davası >ebebıyle: Da\acı \ekılı A\. Bü- lent Kılıç tarafından satı^ iptali davası ikame edilmiî. 11. Yeniyol. Vamalı Sok. Ba- ^ar Apt. D 3. Dcrcboyu Cad Ortaköy Istanbul adresindc bulunduklan bıldinlen da- talılar Yurdanur Sadi ile Basrı Sadınin tebligata sarılı adrc-ılcrinin zabıta tahkıkatı- na raönıen clde fdılcmemesi nedeni ile da\a dilekçesinin \e duru>ma gününün ken- disine gazete marıfetiyle ilanen tebliğine karar verilmi^ olup. I I.7 IW(-> günü -.aat: I l.25"te mahkememizdeki duru^nıada lıazır bulunması. bulunmadığı \c kendisim bir \ekil ile de tem.>il ettirmedigi takdirde HU.VfK'nin 213-J77. maddelen ujarıııca du- msma\a yoklugunda de\am olunacağı. da\a dilekeesinın özeti yerine kaım olmak \e ilan tarıhınden i uün sonra iebliaat \apılmı^ sayılmak üzere ılanen teblıâ olunıır 1S.6.I9% Basın: 9447Ö Ulkemi7 tıp onanıının dürüst \e avdın ınsanlarından CENGİZ YURTOĞUTmı > itırdik. Meslekta^ımız Dr Cengiz Vurtoğlu sj^amını ılav >orununun halk \aranna eözümune adamı^ \e örgütümüzün bu alandakı calışnıalarma kaıılaraK bı/ı deMeklembıı Aile-ıinin. dostlannııı \e müeadelearkadaşlarının aeılanm vürekıen pavla^ır. bassağlıgı dilerız Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsevi f
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle