26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1996 CUMA HABERLER Vakıflarda usulsüzlük iddiası • Istanbul Haber Senisi - Istanbul Unı\ersıtesı (İU) Goz Hastalıklan Araştırma Merkezı Dırektoru Prof Dr Celal Erçıkan. unıversıtenın gelırlennın hukuka aykın olarak ÎUdekı \akıflara aktanldığını ve bırçok dekanın aynı zamanda vakıf başkanhğı gorevını surdurduğunu sa\undu Prof Dr Erçıkan. dun İU Goz Hastalıklan 'Vraştırma Merkezf nde duzenledığı basın toplantısında. unıversıte bunyesınde 40'a yakın vakıf ve dernek bulunduğunu. vakıflarda usulsuz uygulamalar olduğunu one sürdu. Yılmaz, genç polislere konuştu • AİNKARA(Cumhuriyet Bıirosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. emnı>et teşkılatının devletın temel dıreğını oluşturduğunu belırterek "Bu nedenle hukumetler bu guzıde teşkılata personel. eğıtım. sılah. araç-gereç yonunden guçlenmesı ıçın ozel bır onem ve oncelık vermışlerdır" dedı Polıs Akademısrnın 51 donem mezunlan ıçın dun duzenlenen torende konuşan Yılmaz. genç komıser >ardımcılanndan, "Turkıye Cumhunyetı'nın ulkesı ve mılletıyle bolunmez butunluğu, laık cumhunyetı ve Ataturk ılke ve ınkılaplannı her yerde ve her ortamda savunmalannı" ıstedı Komisyon seçimleri • ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu)-TEDAŞta yolsuzluklara karşı gereklı ışlenılen yapmayarak devletı zarara uğrattığı ve gorevını kotuye kullandığı ıddıasıvlaeskı Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Şınasi Altıner ıçın kurulan Meclıs Soruşturması Komısyonu"nda boş bulunan uyelıklere, DYP Bolu Mılletvekılı Necmı Hoşver ıleBalıkesır Mılletvekılı Ahmet Bılgıç seçıldı TBMM Genel Kurulu'nda dun yapılan bırleşımde. Suleyman Mercumek ıle RP Bağlantısını Araştırma Komısyonu'na da DYP Yozgat Mılletvekılı Yusuf Bacanlı seçıldı Dığer komısyonlar ıçın yapılan seçımler de şoyle Çev re Komısyonu'na DYP Muğla Mılletvekılı Mustafa Dedeoğlu. Adalet Komısvonu'na DYP Şanlıurfa Mılletvekılı Fevzı Şıhanoğlu Turkıye Taşkomuru Kurumu ıçın kurulan komıs>on uyelığıne de DYP Iğdır Mılletvekılı Şamıl Aynm getınldı ff'den suç duyurusu • İstanbul Haber Senisi - Ankara'da Emek Partısı (EP) Genel Merkezı önunde polıs tarafından dovulerek yaralandıkları gerekçesıy le yaklaşık 40 kışılık bır partılı grubu. İstanbul Nobetçı Cumhunyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu Konuyla ılgılı olarak İstanbul Adlıyesı'nde bır açıklama yapan EP İstanbul ll Başkanı Muruvet Gunel devletın sadece burjuva partılennı demokrasmın vazgeçılmez unsuru olarak gorduğunu savunarak "tşçı ve emekçıler. kendı partılennde orgutlenme ve sıyaset vapma hakkını kullanmak ıstey ınce onlara karşı nasıl bır tutum ıçıne gınldığı. yaşanan olayla aoruldu" dedı Aralannda albaylann da bulunduğu 17 sanık, 1-18 yıla mahkûm oldular Askerlere hapis cezasıİZMİR (Cumhuri>et Ege Bürosu) - Hava Eğıtım komutanlıgf nın Gumuldur Kampı'ndakı otel ınşaatında usulsuz harcama vaptıkları -.avlanan. aralannda albayların da bulunduğu 17 sanık. I ıle 18 yıl arasında hapıs cezasına çarptırıldı Sanık avukatları, otel ınşaatında yapılan harcamalarla ılgılı eskı Hava Kuvvetlerı Komutanı emekh Orgeneral Halis Burhan ıle eskı Hava Eğıtım Komutam. şımdıkı Mıllı Guvenlık Kurulu uvesi Orgeneral İlhan Kılıç'ın da bılgılerı ve emırlen olduğunu belırterek suç duyurusunda bulundular Mahkeme, suç duyurusunun Genelkurmay Askerı Savcılığı'na gonderılmesını kararlaştırıldı Hava Eğıtım Komutanlığı Asken Mahkemesı'nde dun aorulen davada, S anık avukatlan, otel inşaatında yapılan harcamalarla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halis Burhan ile eski Hava Eğitim Komutanı, şimdiki Milli Güvenlik Kurulu üyesi Orgeneral İlhan Kılıç'ın da bilgileri ve emirleri olduğunu belırterek suç duyurusunda bulundular. "devlet hesabına vapılan iki ayn alım- satun ve vapınıa fesat kanştırmak, görevi suiisrimal, vanlış beyan bildiriminde bulunmak, ihale sozleşmesine av kın olarak odemelerde bulunarak dev leti zarara uğratmak" savlarıyla yargılanan sanıklar. suçlamaları kabul etmedıler Sanıklar ve avukatlan. odemelerın, Hava Kuvvetlerı Komutanlığı' nın bılgısı dahılınde yapıldığını one surerek beraatlerını ıstedıler Mahkeme heyetı, sanıklann usulsuz odeme yaparak dev letı zarara uğrattıkları goruşune vararak çeşıtlı cezalara çarptırdı Buna gore Hv P Kd Alb \. Ersev Asutav 18 vıl. Hv is Yzb Der>a Demir 14 \ ıl 6 ay. Hv Muh Yzb H. Kiırşat Alpaydın 14\ıl. Hv Ulş Bçvş Miinir Kandemir 11 yıl 6 ay hapıs cezasına çarptınldı Aynca bu personelın ordudan atılmalanna karar verıldı Bu arada Efe Tur Turızm Endustrısı lnşa ve Sanayı Tıcaret Lımıted Şırketı Temsılcısı Teoman Giıneş de 18 y ıl hapse mahkûm oldu ATF A Ş Temsılcısı Feridun Aydın. Hv İs Yzb Fatih Sayrak. Hv Muh Astegmen Ahmet Zengizor, Hv Muh Astegmen Cenk Demirel, Hv Is Uçvş NejatGüneş, Hv İs Bnb KadirYıldız, Hv Muh Astegmen Çağatay Bevaz. Hv Muh Astegmen Taner Tuncay. Hv İs Bçvş HaJilAkyol. Hv Kd Alb Erol Gıirmen. Hv Istıhkam Uçvş Nejat GüneşveHv ts Kd Alb Hiisnii Karacaova'ya da bırer yıl hapıs cezası verıldı Sanıklann bu cezalan paraya çevnlerek ertelendı Çocukları, Esatpaşa İmam Hatip Lisesi'nde smava giren veliler savcılığa başvurdu Sınavda usuküzlüğe suç duyurusu • Anadolu Lıselerı Sınavf na Esatpaşa tmam Hatıp Lisesi'nde gıren çocukların velılerinden bır kısmı, sınav sırasında usulsüzlük yapıldığı ıddıasıyla okul müdürü ve gözetmenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mılli Eğıtım Bakanlığı şıkâyetler üzenne araştırma başlattı. Veliler şıkâyet dılekçelerınde sına\ ın iptalini istiyor FİGEN ATALAY Çocukları, Esatpaşa tmam Hatıp Lise- si'nde Anadolu Lıselen Sınavı'na gıren bır grup velı. sınavda usulsüzlük yapıldığı ıd- dıasıyla Uskudar Cumhunyet Savcılığı'na suç du\urusunda bulundu İstanbul Mıllı Eğıtım Mudurluğu. velılenn şıkâyetı uze- nne soruşturma başlattı İnci Cemile Vetiş. Hiirol Tüzun, İsmail Toner, FevziYaşarGökseL. MeühaSaracoğ- lu ve Emel Koçak. savcılığa \e Mıllı Eğı- tım Bakanlığı'na verdıklerı şıkâyet dılek- çelerınde 'görevlerini ihmal vesuüstimal eden vetkililerin cezalandınlmasını' ve sı- navın ıptalını ıstedıler Veliler. Anadolu Lıselen Sınavı sırasın- da bu okulda yaşananlan şoyle anlattılar " Bizler. Anadolu Liseleri Giriş. Sınav ı'na katılmaları için çocuklarımızı Esatpaşa İmam Hatip Lisesi'ne saat 09.00'da getir- dik. Saat 09J0"da tum oğrencıler ıle v eliler, binanın bodrumunda kantının bulunduğu kata gorev lilerce indırildiler. Tamamen ha- \astz olan bu mekânda çocuklanmız, yanm saat bekletilerek sınava girmeden once stre- se girdiler. Buradan sınıflara gidüeceği soy- lendiğinde, herkes buv uk bir karmaşa için- de sınav salonlannı aramava başladı. Sı- nav, bu ortamda ve saat 10.00'u 10-15 da- ÇYDD Yaz Okulu öğrencüeri Cumhuriyet'te Çağdaş Yaşanıı Destekleme Derneği Bakırkov Şubesi Yaz Okulu ögrencilcri.dıin Cumhuriyet gaze- tesini ziyaret ettiler. Değişik vaş gruplanndan olan oğrenciler. gazetenin çeşitti birimlerini dolaşarak oluşumu hakkında biJgi aldılar. Bu arada C'umhurivct va/arian ile de görüşen ve sorular vönelten minik oğrenciler, resim çektirmev i de ihmal etmediler. Bu arada Çağdaş Yaşamı DestekJeme Derne- ği Bakırkov Şubesi tarafından gazetemİ7 adına Ç\ DD Bakırkov Şube Başkanı \ u r Sağlamer. Yaa- Vazıişleri Müdurumuz Ibrahim Yıl- işleri Müdurumuz Ibrahim V ıldı/'a "Ataturk ilke ve dev rimleri doğrultusunda vapılan çalışmalara dız'a "teşekkur plaketi" verildi. verilen destek" nedenivle bir teşekkur plaketi verdi. (Fotoğraflar KL BİL <Vr TÛNTUL) Öğrenci velileri değişiklik istiyor Sınıf geçme sistemi anlaşılamıyorİstanbul Haber Servisi - Sınıf geçme sıstemının yeterınce anlaşılamamabi nedenıyle bu yıl çok savıda ogrencının başarısız olduğu belırtılıvor \'elıler, sıstemde bazı değışıklıkler yapılmasını ısterken Mıllı Eğıtım Bakanlığı, sıstemden odun \ermemekte dırenıvor Lıse 1 sınıflarda uygulanan bu sısteme göre. ders yılı sonunda tum derslerden ıkı donemın ortalaması en az 2 (geçer) olan oğrenciler. doğrudan sınıflannı geçtı Bır ya da daha çok dersten başansız olan oğrencılerden tum derslerının ağırlıklı not ortalaması 2 50 v ey a daha v ukan olanlar da geçtı Turk dılı ve edebıyatı dersınden başarısız olanlar ıle v ıl sonu başan ortalaması 2 50'den aşağı olanlar ıse başarısız sayıldı Başan ortalaması 2 50'den aşağı olan oğrenciler. kesımını ızleven 15 gun ıçınde ıstedıklerı en çok uç dersten ortalama yukseltme sınav ına girdiler Sınav sonucunda. başansız olduğu derslerden en az geçer not alan ya da ağırlıklı not ortalamalannı 2 50 veya daha yukarıya yukseltmış olan oğrencıler. sınıflannı geçtı Not ortalaması 2 50'den aşağı olanlar ıse sınıf tekrarlayacaklar Oğrencılerın yeterlı hazırlık yapma fırsatını bulamadan bır yıllık ders bırıkımınden sınava alındıklannı belırten \usuf Çotuksöken Mıllı Eğıtım Bakanı Turhan Tavan a bır yazı gondererek şu onerıde bulundu "Şu anda sınıfta kalmış görünen, fakat lise ikinci sınıf için fen-matematik \eva sosval veva vabancı dil ağırlıklı dalda alan kredisi 2^0 \e daha v uksek olan oğrencilere bir üst sınıfa devanı etme hakkının verilmesL Bu onerimizin gerekçesi şu: Eğer lise birinci sınıf, oğrencilerin alanlara vonlendirilmesinde onemli bir donemse bu sürecte belli bir alanda eğilimi ortava çıkmış olan oğrencilerin bu durumunun değeıiendirilmesınin gereği ortadadır. Bövle bir değerlendirme. zaman ve maddi ka> ıpların onune geçecek hiçbir alanda ozel bir başan gosteremeven; vani belli bir alanda ağırlıklı not ortalaması 2.50 veva daha v ukan olmav an oğrenciler de odullendırilmemış olacaktır." Ayazağa Işık Lısesı dokuzuncu sınıf velılen adına Unal Dinç ıse bu okulun lise bırıncı sınıfındakı 73 ogrencının ıkmale kaldığını, bunlardan ancak 23"unun bır ust sınıfa geçebıldığını sovledı Mıllı Eğıtım Bakanı Tayan'a sıstemlerın neden bu kadar sık değıştırıldıgını soran Unal Dınç. sıstemın yenı olması nedenıv le oğrencilere bır hak daha verılmesını ıstedı Mıllı Eğıtım Bakanlığı yetkılılerı ıse sınıf geçme sıstemınde herhangı bır değışıklığın soz konusu olmavacaSını belırttıler kika geçe başladt 15 dakika ara ile ziller çalmava başlavınca. velilerden tnci Ve- tiş, bu zillerin çocukların dikkatini olum- suz j onde etkileveceğini fark ederek mü- diırun bulunduğu ikinci kata çıktı. Bu sırada kapısı açık bir sınav salonunun içinde, bir gozetmenin bir oğrencinin vanına oturduğunu ve bir şevler sildiği- ni gormesi uzerine zil sorunu ile bu du- rumu okul mudurıine bildirdi. Mudur, sınav salonuna gidip döndukten sonra bir oğrencinin karalavarak doldurması ge- reken cevap anahtarına (x) işareti koy- duğunu, gozetmenin de bunu dıizelttiği- ni sov ledi. Sınav ın başlamasından 45 da- kika sonra bir bayan oku- lun bahçesine çıkarak elin- deki soru kitapçığını, bek- leven diğer velilere gosterip, içeride bazı volsuzlukların vapıldığını ifade etti. Vasal sınav suresinin 120 dakika olmasına rağmen birçok salonda 11.55'ten itibaren cevap kâğıtlarının toplandığını gorduk. Okul yetkili ve gorev lıleri, çocuk- İarımıza haksı/lık etmişler ve onların başarısız olma- larını bilinçli bir şekilde te- min etmişlerdir. Sınav dan çıkan çocukla- nmızdan oğrendiğimi/e go- re, okulun 7,16,27,29 nu- maralı ve numarası hatır- lanamavan başka salonlar- da da, gözetmenler once oğrencilerin arasında Müs- lüman olnıavanların olup olmadığını sormuşlar. Müs- luman olmayanlara aşağı- lay ıcı bir dille çatmış, son- ra da 'Sosyal bılgıler soru- lannı kapatıp dın bılgısı so- rulannı cevapla>acaksınız' diye baskı yapmışlardır. Biıtıin bu olaylar nede- niy le haber gonderdiğimiz İsküdar Milli Eğitim Mü- dürü Recep Sezer,sınav son- rası birimlegoruştu. Vaşadı- ğımız bu olumsuzluklan ne îlçe Milli Eğitim Muduru ne deOkul Muduru kabul etme- diler. Bu konuda zabıt tut- maktan şiddetle kaçındılar ve nereve istersek orava şikâ- yet edebileceğimizi söyledi- ler. Bunun uzerine bizler en vakın poliskarakolunagide- rek, gorev lerini ihmal ve su- iistimal edip bizleri maddi ve manevi zarara uğratan Esat- paşa İmam Hatip Lisesi Mu- düru, bu okulda sınav v iiriit- me ve gozetme gorev tilerinin tamamı ile L skudar Milli Eği- tim Muduru Recep Sezer hakkında şikâvette bulun- duk. Esatpaşa İmam Ha- tip Lisesi Muduru. bu okul- daki Anadolu Liseleri Gi- riş Sınav ı'ndaki tüm go- rev li ve vetkililer ile l'sku- dar Milli Eğitim Muduru Recep Sezer'in, planlı ve önceden organize edildiği kanaatini uyandıran, vic- dan ve yasalara ay kırı olan bu davranışlar nedeniyle ilgili vasalara göre cezalan- dırılmalarını. bu sınav ın da iptalini istiyoruz." istanbul Mıllı Eğıtım Muduru Aydın Özyar. konuvla ılgılı soruş- turma başlattıklannı, sonucu bekledıklennı soyledı Duruşmaya elinde Kuranla geldi Çağırıcı'ya 46 yıl hapis istemiİstanbul HaberServisi- Ya- zar Turan Dursun Hurrıyet Gazetesı Genel Yav ın Yonet- menı Çetin Emeç ıle Iranlı rejım muhalıflen Ali Akbar Gorbani \ e \bbas Golıza- de nın oldurulmesı evlemle- nnı gerçekleştıren İslamı Ha- reket Orgutu nun İcra Şura- sı uyesı ve AmelıvatTımı so- rumlusu İrfan Çağıncı, hak kında. 1983 ve84vıilannda- kı uç avrı gasp eylemı nede- nı> le 46 yıla kadar agır hapis cezası ıstemıvle açılan davada yargılandı Du- ruşma salonuna elinde Kuran-ı Kerım le gelen vesorgusunabes- mele çekerek başlavan İrfan Çagıncı hakkın- dakı ıddıalann İs- lamı kımlığıne zararvermekıçın ortaya atıldıgını \e suçsuz oldu- ğunu one surdu Ibtanbul5 • Çağıncu hakkındakı ıddıalann Islamı kimhğine zarar vermek için ortaya atıldıgını ve suçsuz olduşunu one surdu g kemesı nde gorulen duruş- mava, halen Kırklarelı Ceza- evı'nde bulunan Irtan Çağı- ncı. avukatı \bdurrahman Sanoğlu. e^ı Hasine \e kızı Y\- va katıldı Mahkeme başka- nı Çagıncı nın kızı L lyadu- ruşmadagurultuyapınca dı- şarıva çıkarılmasını ıstedı Daha sonra Çağıncı nın kım- lık tespıtı yapıldı \e Sıkıvo- netım Komutanlığı 1 No'lu Asken Mahkemesı nce hak- kında venlen gıyabı tutukla- nıa karan okundu Geçen duruşmava getınl- meven İrfan Çağıncı nın hak- kındakı gıv abı tutuklama ka- ran \ ıcahıve çe\ nldıkten son- ra sa\ cı ıddıanamesını okudu İddıanamede "rnevcutana- v asal duzeni v ıknıak amacıy- İa kurulan şeriatçı Hızbullah orgurunun uvesi" olan Çagı- ncı nın Aralık 1983 te ıkı ar- kadaşıyla bırlıkte bırarabaya bındırdıklen Ali Avdoğan'ın parasını gaspet- me\e kasım 1984tedeSelim Gokhan \e kar- de^ı Rıdvan Ça- ğıncı ıle İsmail Turk un sahıbı olduğu kuvumcu dukkânını soy- mava kalkıştıkla- rıbelırtıldı Yıne Hazıran 1983'te bır arkadaşıyla bırlıkte Mustafa Çizmeli nın duk- kanından gasp eylemı gerçekleştırdığı bıldı- nlenÇagıncı nın ıkısı teşeb- bus halınde kalmak uzere uç gasp evlemı nedenıyle top- lam 46 yıla kadar ağır hapıs- le cezalandırılması ıstendı Savcı Çagıncı hakkında. 6136 bayılı vasa>a aykın ola- rak Mİah bulundurmak ve TCK nın 350 maddesıne ılış- kın sahte kımlık belgesı ha- zırlamak suçlanndan açılan soru^turmanın ı»e zamanaşı- mına uğradığını bıldırdı Bombacı Nihat Koc Söylemez çetesinden 1 laşi daha yakalandı İST\NBL'L (A.A) - Son > ıllann en buyuk organize suç orgutunun bev ın takımı- nı oluşturan Sovlemez kar- deşlerın talımatıyla Mecı- dıyekoy'de bırotomobıl ga- lensının bombalanmasına kanşan kışı, istanbul'da ya- kalandı Asayış Şube Mudurluğu Cmayet Buro Amırlığı ekıp- lerının yaptigı çalışmalar sonucu. Mecıdıyeko> "dekı Yalçuı v e Bıilent kılıç kar- deşlere aıt "Hyundai" oto- mobıl bav unı Soy lemez kar- deşlenn talımatıyla 22 Nı- san 1996tanhındebomba- layan Nihat Koç, Kadıkoy Kızıltoprak'takı bır evde ruhsatsız bırtabanca ıle ya- kalandı Bombalama eylemının, Levent'tekı değen çok yuk- sek bır arsa nedenıyle Söv - lemez kardeşlerle Kılıç kar- deşlenn ıhtılafa duşmelen sonucu gerçekleştırıldığı bıldırıldı Nihat Koç'un. ılk sor- gusunda Soy lemez kardeş- lenn talımatıyla eylemı ger- çekleştırdığını ıtıraf ettığı. " Bu işi Sov lemez kardeşle- rin hatırı için vaptım" de- dığı oğrenıldı Soy lemez kardeşler çete- sı ıle ılgılı 5 gun once ya- pılan açıklamada. Yalçın ve Bulent Kılıç kardeşlerın otomobıl galensının bom- balanmasının yanı sıra 12 Şubat 1996 tanhınde yıne aynı kışılenn sılah zoruyla aîıkonulduğu. çek-senet ım- zalattınldığı 25adetotomo- bıle de el konulduğu belır- tılmiştı Bu arada Pozantı da gu- venlık kuvvetlerıyle gınş- tığı sılahlı çatışma sırasın- da yaralandığı ıçın Soyle- mez çetesıne mensup dığer sanıklarla bırlıkte İstanbul DGM'ye sevk edılemeyen Fevzi Şahin,dun bır ambu- lansla DGM've goturule- rek tutuklandı Parsadan yine yargılandı 'Çıktıktan sonra daha çok para kazanacağım' ANK\RA (Cumhurıvet Burosu) - D\ P Genel Başka- nı TansuÇiller'ı başbakan ol- duğu donemde ortulu odenek- ten 5 5 mılyar lıra dolandırdı- ğı gerekçesıy le hakkında da- \ a açılan SeJcuk Parsadan kı- tap satışıyla ılgılı bır şırket kurarak bazı kışılen dolandır- dığısavıylayenı- den yargıç karşı- sına çıktı Parsadan. ce- zaevındençıktık- tan sonra başka vontemler kulla- narak çok daha fazla kazanacağı- nı soyiedı Ankara 2 \s- lı>eCeza Mahke- mesı nde gorulen davanın dunku ılk Selçuk Parsadan. duruşmasına Parsadan\edı- met Nazıf Gunal ıle Hıkmet temasım olmadı. Esas burava getirılmesı gereken kışiler, MNG Holdingortaklanndan Mehmet Nazıf Gunal ile \ta şirkehnin sahibi Hıkmet Ma- man"dır"dedı "Vaptığı ışlenn va^al olduğunu \e ış karşılığı tatura aldıgını savunan Par- sadan "Bu kişiler sağokun- lar.havırseverin- sanlarmış. Kitap- lan aldılar, para- lanverdiler.Çık- tıktan sonra da- ha büvukparalar alacağım.amanu kez başka tuıiu alacağım" dı>e konuştu Mahkeme yar- gıcı dınlenmeyen sanıkların dın- lenmesiveMeh- ğer sanık Sühevl Balkan ıle şikayetçıler katıldı Kımlık tespıtının ardından !>orgusuna geçılen Parsadan kendısı hakkında şıkavette bu- lunanlan tanımadığını one su- rerek "Benim bu kişilerle hiç Ataman adına davetıye çıka- nlmasinı kararla^tırarak du- ruşma>ı erteledı Iddıanamede sanıklar hak- kında 3 vıldan 9 \ ıta kadar ağır hapıs cezası ıstemınde bulunuldu Üreticiden büyük indirim!BAKKKÖY Istnrtml C«i No W • KADIKÖY Babanye Cad No 10* OSMA.NBEY rlalaskaıgazı Cad No 283 • G\L<RS«.ff lsbkbl Cad No 216 -218* FINBIK1U)E MdktCad.No 6!* BEVOĞLU Istıkh! (M No 167 - !69 • BINGALTI ErgenetonCad No 49 * TEHREAC Danırk^aAlışvenş Merkezı' MECİDİYEKÖV Sraaş Sok No 14 Erkek gıysılenmız. Osmanbey, Kadıkoy, Beyoğlu, Bakırköy ve Mecıdıyeköy Mağazalanmızda satılmaktadır Bakırköy, Kadıkoy ve Beyoğlu Mağazalanmız pazar günlen açıktır. tkı Adım Ötesı Halıl Mağazası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle