05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1996 CUMA X U£¥ A BUT096 AVRUPA FUTBOL ŞAMPIYONASI Ingiltere'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etmesi, futbol teröristlerini kızdırdı Hootigaıdar yine yakıp yıküLondra'nın merkezı başta olmak üzere Bedford, Bradford, Reading, Mıltonkeynes gıbı kent \e kasabalarda çarşamba gecesi sabaha kadar olay çıkaran hoolıganlar. turnuvanın üzenne kara bır gölge düşürdüler. LONDRA (Cumhuri>et) - ln- gıltere nın >0 yıl sonra şeytanın bacagını kınp tutbolda herhan- gı bır şey kazanma umutlan ve Avrupa 96 vı ola\sız geçırme hesapları Vvembley Stadı ıle Tra- falgar Meydanı ndasonbuldu 30 yıldır Almanya'ya hep boyun egen Ingılızlenn y azgısı y ıne de- gışmezken konuk takımın kadro kumıakıa guçluk çektıgı bır do- nemde bıle Almanlan \enemeven Ingılızlerkanağlı\orlar Penaltı atişlanyla Avrupa96'va veda eden İngılız Vlıllı Futbol Takımı oncekı geceden mbaren "Nerede hata vapnk" sorusunu sormaya başlarken şımdılık hıç kımsesuçuustlenmıvor Sadece penaltı atışlarının adaletını tartı- şıyor Mıllı takım kampı dun sabah dagılırken herkes penaltı kaçınp lngıltere'\ ı kupadan eden Gary Soutgathe ın dogru bır seçım olup olmadıgını tartışıyordu Tek- nık dırektor Tery \enables ın kontratı do'maMna karşın mıllı ta- kım teknık sorumlusu olarak go- revıne de\am edıp etmeyecegı yolunda maç oncesı başlayan tar- tışma ıse şımdılık askıya alınmış durumda Olaylar büyüdü Ingılızlenn Avrupa 96'ya va- n fınalde veda edışının bedelı. bır başka açıdan çok agır odendı 8 hazırandan bu y ana ola> MZ bır or- ganızasvon gerçekleştırmekle o\ unen Ingıltere. bır gecede bu- tun bu çabalannın suva duşme- sınedeuzuluyor Londra'nın mer- kezı başta olmak uzere Bedford. Bradford. Reading. Mıltonkeyne-. gıbt kent \ e kasabalarda çarşam- ba gecesi sabaha kadar ola> çı- karan hoolıganlar tumuvanın uze- rıne kara bır golge duşurduler Londra'nın Trafalgar Meyda- nı nda oncekı gece toplanan 2000 kişilık sarhoş ve saldırgan kala- balık polısezorlubırgecevaşa- tırken 40 kadar aracı da tahnp et- tıler ıkısını ateşe veıdıler Saldırganlar. bır polıs aracını da dumduz ederek ıçındekı gu- venlık gorev lılennı lınç etmeve kalkıştılar Toplum polısının goz > aşartıcı gaz. cop \ e kurt kopek lenyle kontrol altma almaya ça- lıştıgı gostenler sırasında 2Ö0 den fazla saldırgan tutuklandı 25 kı- şıdehafıfşekıldeyaralandı Lond- ra Emntyet y etkıîılen. bu olav la- ra hazırlıkiı olduklarını. aneak hasarın bu kadar buyuk olması- na şaşırdıklarını soy ledıler Hasar 1 milyon sterlin Toplam hasann 1 mılyonster- lını buldugu tahmın edılırken po- lısın ve Avrupa 96 organızator- lennın tek te=.ellısı. olaylara ya- bancı takım taraftarlannın da ka- tılmamiş ve turnuva oncesi en- dışe edılen "Hooliganlar mey- dan savaşrnın gerçekleşmemiş olması Ancak. oneekı gecekı olav lar. Ingıltere'nın onumuzde- kı vıllarda uluslararasi turnuva- lara talıp olma şariMnı buyuk ol- çude tehlıkeye sokarken LEFA veFIFAkaynaklan 20001ı \ıl- larda bu tur organızasyonlann daha "kazasız belasız" geçebı- lecegı ulkelere verılecegını şım- dıden sovluvorlar A\rupa Şamphonası'nı olavsı/ geçirme hesapları VVemble> Stadı ileTrafalgar Me>danf nda son buldu. İngiltere'nin Almanya'ya penal- tılarla yenilmesi uzerine ortava çıkan hooliganlar, polise sabaha kadar zorlu bir gece geçirtti. İki gole inıza atan Kuntz ise sevinç içinde. LONDRA'DAN / ZAFER ARAPKİRLİ Trafalgar'da meydan savaşıSonundaolacağıbuvdu Gun- lerdır toplumu bır "ölüm- ka- lım çizgisPne getırenler. so- nunda kaybedılen bır maçın ausiılekocabırulusun daya- nılmaz bır hayal kırıklıgının yanı sıra, azgın sersenlen de ınlennden çı- kardı Aslında "taraftar" kelımesını hak et- meyen ve sayılan sadeee bırkaç yuzu bulan hoolıganlar. zaten maçın sonucu ne olursa ol- sun. bırolay çıkarmayakararlıydildr Trafal- gar Mevdanı'nda Almanlan beklıyorlardı Maçdonuşumetrodasoylennbaşlamıştı Uz- gun bır İngılız taraftar. vanımızda oturan ve yuzlennı Alman bayragının renklerıne bov a- mış genç Almanlan uyanyordu "Sizin ye- rinizde olsam. Trafalgar Meydanı'na git- mem... \man dikkatli olun.." Meydana vardıgımızda. futbolu kullana- rak i(, lenndekı tum hay v anlıgı ve barbarlığı açıga v uran v aklaşık bm kadar ıçkılı gencm, adeta bır ormanda rastlanabılecek dav ranı>- ları ılekarşıla^maktagecıkmedık Polıs bır sure bekledıkten sonra çev reve de saldırma- ya başlavan azgın kalabalıgın uzenne vuru- du v e olay lar tırmanmav a başladı Kımı za- man ellerındekı bıra şışelennı ve kutulannı polise ve basın mensuplannın uzenne atan serserılenn bazılan da pantolonlannı ındı- rıp "gerilerini" gostererek marıfet vaptıkla- rını sanıvorlardı Aralarında. aşırı derecede uvu^turucu aldıgı anlaşılan bır çıft ıse daha da ılen gıderek bınlerce kı>ı onunde, çılgın- ca cınsel ılı^kıde bulunarak sozde polısın ve basınmdıkkatınıçekıvor,"protesto"edıvor- lardı Otomobıllerı v e dukkânlan tahnp et- meve ba^layan sersenler. çok sav ıda aracı ate- şe venrken ara sokaklarda. ellerıne ne geçı- nrlersevakıyorlardı Futbol taraftarlığı adına. bırtoplumun en çırkın taratı gunışıgına çıkmıij. ıçlenndekı bar- barlığı ve havvanlığı kusmak ıçın uvgun fır- satı bulmuşlardı Onune gelene "vâhşi" v a da "çügm" damgasını vapıştıranlar dun sa- bah avnav a baktıklanndaacabautanacaklar mıydı ""NottınghamŞehırStadfnda, agzın- dakı dudukle bıraz gurultu y apıp. "Türkhe, Türkiye" dıye bağırmaktan başka hıçbır su- çu olmay an Turk taraftarı, stat gorev lılen ıle bırlıkte y aka paça tnbunden uzaklaştıran po- lısın.radvoveTV dekı vorum'annda. --Vman bu Turkiere dikkat... Çok taşkın ve şiddet eğilimli bir nüllettır. Bunlann memleketinde hermaçtaola>çıkar"dıyen sozde "tarafsız" ve "nezih" İngılız basınının. acaba yuzu bı- raz olsun kızaracak mıvdr Almanların Ikıncı Dunva Savasj'nda y ap- tıklannı 50 vıl sonraanım?.atıp'*siziikidun- >a sa>aşında ve bir dunva kupasında vendi- ğûnizgibi)ine>eneceğiz" dıy en basın organ- ları. kendı mıİletlennın elındekı kırı nasıl temızlevecegının hesabını v apmay a ba^ladı- lar mı bılmıyoruz' Ancak ışın bır tek tesel- lısi var Gerçek sporseverler, gerçek futbol taraf- tarı, \Vembley Stadı'ndakı maç sırasında ve maçtan sonra Almanlarla en utak surtuşme- ve gırmıyor. (tum uvarılara ragmen mıllı marı>a saygısızlık harıçl spor dışı bır hare- kete kalkışmıyordu Sorumlu basınorganla- rında. yabancı duşmanlıgını korukleyen dı- ger gazetelere yonelık sert eleştınlere de rastlanıyordu İngıltere penaltıyı kaçınp vı- kılınca. penaltı kaçıran Southgate ı ılk tesel- lı eden kı>ı. Alman futbolcu Klinsmanndı lkı takımın oyunculan bırbırlennı. gerılım- lı maçın ardından kutluyorlardı Sporun ger- çek kımlıgı ve sporcunun gerçek kımlıgı ora- daydı Sokaktakı hay vanlar ıse bıldıklermı okumayı surdurerek onlarla hıçbır ılgılen olmadıgını ve azınlıkta kaldıklannı fark et- mıyorlardı bıle Ama ne yazık kı dun man- s,etlerde onlar vardı Alman Milli Takımı bayram yapıyor Nereden çıktı bu Kuntz?LONDRA (Cumhuriyet) - Andreas Möller ın penaltı vuru^undatop İngılız fılebekçısıSeaman ın uzerınden geçıp aglaragıttığındedıgerfınalıstınadıko- nuyordu Almanva Evet Dunva Kupa- sı ve Avrupa Futbol Şampıyonası gıbı dev organızasyonlann 'iddiafa takımı'' on- cekı gece Ingılızlenn 'futbol mabe- ti'Wembley 'de zoru gerçekleijtırdı 1 -0 yenık duruma du^tukten sonra Beşıkta^- lı ıhtıyar kurt Stefan Kuntz'un vuruşu ıle beraberlığı kurtaran ve penaltılarda kendısıne 'finar kapısını aralayan Pan- zerler. sankı Avrupa şampıyonu olmus. gıbı sevmdfler Khnssmahn'^n yerıne forma gıyen Kuntz. Almanva'nın goz be- begı oldu Italyan ve lspanyol basını "Kuntz bu güne kadar nereİerdeydi?" dıve ^kınlıklarını dıle getırdıler Mol- ler'ın penaltısıy la 7-6'lık ustunlugu sag- lay an Al many a da teknık dırektor Ber- ti \ogts, "Bojle bir >an fınal kola> ko- la> İ2İenem€z"derken maçı bırakmav an futbolcularını teker teker kutladı ve *^mble> 'de İngütere'vi >enmek buy ük bir olav. Her iki takım da kazanabilirdi, lngiltere've yenilsey dik de u/ulmt/dim. Çok ivi o\nadılar"açıklamaMnı vaptı Fransız basını hem üzgün, hem kızgın ^Uyuşturucu gibi bir maç IMİŞELPERLMAN ^-'^. P-VRİS-Fransa'nın ^If Euro-96 W/*~~~$ Şampıyonası'nda Çek ( -~* Cumhunyetı karşısında oynadıgı yan fınalde penaltı atışlan sonucunda yenilmesi, tum ulkede duş kınklığıy la buy uk bır uzuntu yarattı Yan fınal karşılaşmasinın oynandıgı saatlerde. başkent Parıs ıle dıger kentlerde sokaklar adeta boşalmış ve herkes kuçuk ekranın karşisina oturarak galıbıyetı kucaklamava hazırlanmıştı En ust devlet duzeyınden en mutevazı çevrelere kadar geçea2 saat boyunca. herkes galıbıyetı duşlerken. maçın çok du^uk kalıtesı ustunde ıse durmadı Ancak, unlu L'Equıpe gazetesı "uyuştunıcu bir maç*'tan soz ederken, bınncı sayfasındakı man>etmde, Fransız futbolculanna hıtaben u Bu dersi hice hatırla>ın" dedı Fransa'nın unlu gunluk gazetesı mavı-beyaz- kırmızılı on bıre boylesme sert bır uyanda bulunurken. Fransız on bırının "karşüaşmayı üstlenmediği için" kay bettıgını belırttı Aynı zamanda. mıllı takımın elemanlanna verdığı tavsiyede. ""Biam Dunva Kupası'na iki vıl kala. ûzennde duşunulmesi gerekli~ bır durum dıye yazdı Oteyandan Mıllı Takımfekjıık Dırektoru \ime Jacquet ıse. "Zindelikten yoksunduk" dedıkten sonra yonettığı takımın gorevını layıkıyla yaptığını ve "Serûven bitti. Bu, gflzel bir senivendi. Her şevimizi verdik. Fransa takımı formasını onuıiandırdL fakat bu yetmedi" dıye konu^tu Fransız mıllı takımını yıne hedef alan L'Equıpe gazetesı. ıç say falanndan bırındekı kocaman man>etmde "\\emble> 1 hak etmek gerekirdi" goruşunu vurgulayarak "Mavi'ler. finale doğnı bir basamak kaçırdı" dedı Avrıca. Lıberatıon gazeteM. ~Mavi"lerin.oynamadan kaybcttiklerine" ı^aret ettıkten sonra. "sıkıntının sonunda" Çeklerın. penaltı atışlan sonucunda kar^ılas.mayı kazandıklannı kaydettı Gazete. "maçtan sonra Fransızlann yorgunluktan söz ettiklerini ve Mundial 98'i düşünduklcrini" belırttı Büyükler bastınyor Ille de 4+1SporSenisi-Kulupler4*l deıs- rarlı Svvıssotel'de bır basın toplan- tisi duzenleven Fenerbahçe Kulubu Başkanı \liŞen,Galatasaray Kulu- bu Başkanı Faruk Süren ve Koca- elıspor kulubu Başkanı Sefa Sir- men. Futbol Federasyonu'ndan. bı- nncı lıgdekıtakımlaraTurkıvede4 Av rupa kupalannda 5 v abancı oy r un- cu ovnatma ıznının v enlmesinı îste- İskoç teknik direktör İstanbula geldi Souness: Favorim E Bahçe MUSTAFA ERSO^ Galatasaray'm eskı teknık dırekîoru Gratme Souness dun Istanbul'a geldı Galatasaray'la bazı problemlen oldu- ğunu soyleyen Souness," Favorimyine Fe- oerbah^'" dedı Bugün Başkan Faruk Sü- ren'le F1FA konusu ve alacaklannı goru- şecek olan Souness şunlan soyledı "Istan- bul'uöztedim.Ban arkadaşlanmvar, on- lan göreceğim. Fatih Terim'le Galatasa- ray'ın başanlı olacağına inanıyorum. an- cakıyitransferlery^pan Fenerbahçeşam- piyonluğun en buy uk f»orisi." Terim'in yasaklan Ve Fatıh Tenm tempoyu yükseltmeye başladı İskoç teknık dırektor Graeme So- uness"tan gorev ı dev raldıktan sonra Gala- tasaray "da ışbaşı yapıp yenı sezon hazır- lıkları ıçın startı veren Fatıh Tenm, I tem- muzdan mbaren. Florya'da 'tam gün me- sai! uygulamasmı başiatacağım açıkladı Futbolcunun sadece •futboUa' ılgılenme- sı gerektığım belırten Tenm, Âlmanya kampma kadar bazı kuraltan futbolcula- ra kabul ettıreceğmı açıkladı Tenm'in fut- bolculara getırdığı yasaklar şoyle - Futbot dışrada başka bır ış.le ılgıle- nılmeyecek Sabah ve akşam anîrenman- lan arasında kalacak boş vakıtlerde Flor- ya terk edılmeyecek - Aşın yağlı, kılo yapıcı gıda maddele- nnden uzak durulacak - Alkollu ıçkıler kullanılmayacak - Gece yaşamına son venlecek - Bu kurallara uyulmazsa sırasıyla uya- n,para ve dısıplın cezalan venlecek dıler Ozellıkle Av rupa kupalannda Ajax. Barcelona. Bayern Munıh gı- bı takımlann bu sezon Bosman ola- y ı nedenıyle ısterlerse 11 y abancı futbolcuy a kadrolarında yer v erebı- leceklennı bıldıren Fenerbahçe Baş- kanı Alı Şen. Futbol Federasyo- nu'nunvabancısmırlamasmıbırkez daha gozden geçırmesını ıstedı Şen. " \v rupa'da mücadele eden takım- lara 4 artı I şansı tanınsın. Zararlı tarafı yok. Bu tüm Türk futbolunun ricası. UE- FA \sbaşkanı bizi rekabet- ten koparmasın"açıklama- sınıyaptı Alı Şen. 5 yaban- cıy ı sadece AvTupa'da oy nat- ma karanna da \aygı duyacak- lannı sozlenne ekledı foplan- tıya katılan Galatasaray Baş- kanı Faruk Şuren de 3 -•-1 ku- ralının4yabancı olarakde- ğıştırıimesı gerektığım belır- tırken. "Türkne'de 4 yaban- cıdaısrarlıyız. Lluslarara- sı maçlarda da 4 + I 'i isti- yoruz. \v rupa'da 11 yaban- cı ile karşımıza çıkacaklar" dedı Kocaelı^por Başkanı Sefa Sırmen ıse yabancı kı- sıtlamasını kaldıran ulkelen ornek gostererek. şoyle ko- nuştu "Bu zararlı bir şey olsay dı Av rupalılar uy gula- mazdı. Bu bir serbestliktir. İleri gitmek istiyorsak kurallan kaldırmalıvız." Kostadinov imza attı \e ülkesinedöndü. (Fotoğraf ALI ESER) Kostadinov 130 milyara F.Bahçe'de HİLMİTÜRKAV Fenerbahçe. Kostadinov 'la sozleşme ımzaladı Oncekı gun eşıvle bırlıkte Istanbuf'a gelen Porto'nun Bulgar fut- bolcusu. dün sabah önce MR'ını çek- tırdı daha -.onra da Çapa Tıp Fakulte- sı Saglık Merkezı "ne gıderek tepeden tırnağa kontrolden geçtı "Sağlam" ra- poru alan Kostadinov. ardından kulup bınasına donerek sozleşme ımzalay ıp Fenerbahçe formasını sırtına geçırdı Daha sonra basının karşısina çıktı. poz v erdı v e ulkesıne dondu Menajer Za- fer Göncüler Kostadinov "un sağlık kontrolunden 'temiz' çıktıgını soy ler- ken Avrupa Futbol Şampıyonasf nda- kı sakatlığının tamamıy la geçtıgını bıl- dırdı Fenerbahçelıyonetıcıler 1 vıllık 'ge- çki' sozleşme ımzaladıklan Kostadi- nov 'un gol bolgelennde çok etkılı bır ısımoldugunubıldırdıler F Bahçelıvo- netıcıier,"Kostadinov Aykut'tandaha iyi birgolcu. Başkanımız Alı Şen.ver- diği sozu tuttu"dedıler Kostadinov ıçın Porto takımına 1 mılyon dolar odendığı. Bulgar futbol- cuya ıse 1 mılyon mark venldıgı be- lırtıldı 1 yıllık sozleşme ımzalay an Kostadinov. gelecek vıl da Sarı-Lacı- v ertlı takımda kalırsa Fenerbahçe. Por- to'ya I 5 mılyon dolar daha verecek Bu transfer ıçın kulubun kasasından 130 mılyar para çıkacak 1 yıllığına ımza atan Kostadınov." Fenerbahçe'y e uzun y ı Itar hızmet etmek ıçın geldım"" açık- İamasını yaptı İNGİLİZ BASINI 'Şanssızlığa yenildik' HASAN CEMALİ LONDR.A- Av rupa 96 da v aşanan hav al kınklığı dunku gazetelerın manşetlerıne genellıkle "şanssızlık" olarak yansıdı THE SLN gazetesı, "Cesur İngiltere'nin penaltııstırabrba^lığını kullanırken İngılız takımının tutbolcuları "Aslan yürekliler" olarak nıtelendı TIMES gazetesı, "İngiltere, buvuk bir be- delodedi"manşetının altında. ulusça buyuk bır haval kınklığı yaşandığını aktardı DAHA MIRRÖR,herşeyeragmen.vınede İngılız takımının, tumuvanın en iyi takım- larından bın olduğunu kaydettı Gazete. ta- kımın tum oy unculanmn, tek tek ellennden gelen her turlu çabay ı gosterdıklennı. ancak talıhın Almanlardan yana olduğunu belırttı DA1LA E\PRESS gazetesı -Almanva. İn- giltere'nin aslan y üreklerini yaraladı" ıtade- sını kullanırken 1990 Dunva kupasi van fı- nalınde oldugu gıbı vıne Almanva'va karşı ve vıne penaltılar sonutu kavbetmenın acı- sının buvuk oldugu belırtıldı D-VIL^ STAR gazeteM ıse bınncı sayfasın- da. Çek Cumhurıvetı'nden.dunvanınen un- lu ıç ı,amaşın mankenı Eva Herzigova nın bır totoğrafını v av ımlarken "Fınalde Eva ilekar- şılaşmaşansınıyitirdik" başlığını kullandı ALMAN BASIM 4 Wembley'de korku filmi' DENİZİNCEPİKEN KÖLN -Alman mıllı takımının İngılte- re v ı penaliılarla y enerek fınale v ukselmfe- sı buyuk coşkuva neden oldu \1edya ga- lıbıyetı. •tarihi zafer" olarak nıteledı Bası- nın. Hitchcock filmınden daha genlımlı ola- rak degerlendırdıgı yan fınal maçı sonrası Alman futbolseverİer sokaklarda sevınç gostenlerı duzenlerlerken Berlın'ın unlu Kurfurstendatnm Bulvarı'nda toplanan 1000 den fazla kışı "faşing'kutlarcasına coş- kuluydu Bıld gazetesı varını sayfa totog- rafın uzenne. "7-6, Eveet 1 " manşetı atarak "Çeklere karşı final oynuyoruz" dıye yaz- dı "İngüizleri yendik! İnanılmaz bir mey- dan savaşıydı. Pa/ar giınıi Avrupa Şampi- yonasırınalindeyiz~dıven Bıld galıbıyetı. tarıhı zafer olarak nıteledı Aynı gazete Kuntz'un 97 dakıkada attıgı golun ıptal edıtmesını 'skandal' olarak degerlendırdı Kolnısche Rundschau. "Penaltı golunden sonra zafer. 41manya finalde. Kopke ve Mol- ler. tngihere zaferinın kahramanlan" baş- lıgını kullandı BASKET YORUM / AHMET M RT Suç kimde? Ulker'lıler' Atın menajerınız Lütfi'yı Atın ve kur- tulun bu çıkmazdan, çunku, Orhun'suz o takım hıçbır ışe yaramaz . Araştınn 1 Lutfı ıleOıttun'un kavgasında eğer suç Lutfı' de ıse, atın gıtsın çıçeğı burnunda menajerı- nızı Yok eğer bu kavgayı Oıtıun başlatmışsa (ve- ya sız oyle ıstedığınız ıçın oyle olduysa) atmayın, ama ozur dıleyerek kurtulun Lutfi problemınden Yok- sa mılyonlarca dolarlık yatırımınız boşa gıder! Yok, hayır' Tutsağı değılsınız Omun'un O olma- sa da olur(du) elbette Yeter kı sız paradan soz edın Avrupa'dakı en iyi yabancılardan bın sayı- lan Godfried'ı, atıcı forvet Alibegoviç'ı, eskı Fe- nerbahçe'lı pıvot Rankin'ı almadan once duşunup karar verseydınız Orhun'suz da takım kurabılırdı- nız Bunlardan bınnınyenne Amenka'dan bıroyun- kurucu getırebılır veya parayı bastınp Corceviç'ı (or- neğın) alırdınız.. Ama sız ne yaptınız? Dun "evla- dımız" dıyerek bağrınıza bastığınız ve takımı uze- rine kurduğunuz Orhun ıle dunku menajer Lütfi'yı karşı karşıya getırdınız iplerı koparttınız . Şımdı duşunun bakalım 1 Boyle bır şey NBA'de olsa ne olurdu"? Bulls takımının uç gunluk mena- cerı, Michael Jordan ıle kapışsa yonetım ne ka- rar alırdı? Bır yanda altmış mılyon dolarlık Jordan, dığer yanda bır menajer Bır yanda kulup gelır ve gıderlerını doğrudan etkıleyecek bır oyuncu, dığer yanda menajerlık yaşamına acemılıklerle başlayan bır oyuncu eskısı . Seçın bakalım 1 Orta yol aramayın Seçın bırını. Barıştırıp bır aradatutmaya çalışmayın ıkısını, yollayın bınnı Kork- mayın' ikısı de zarar gormez bu ışten. Orhun, bır yıl oynamasa bıle, Galatasaray veya başka bır ta- kımdan sızın verdığınızden fazlasını alabılır Lutfı ıse Eğer ılk ışını ınce hesaplar ve yıldız oyuncu ıle kapışmak yuzunden kaybederse ılerıde iyi bır me- najer olabılır. Ve sız sevgılı Ulker'lıler! Bu çozum vıcdanınızı sızlatacaktır elbette, ama bu olaydan ders alabılır- senız sızler de kazançlı çıkacaksınız bu çatışma- dan Basketbolu doğru yonetmenın adam harca- maktan değıl, guvenılmekten geçtıgını anlayacak- sınız çabucak Gerıye donup şoyle bır bakın. Omur boyu kont- rat yaptığınız Doğan Hakyemez nerede şımdı'' Sezon başında şampıyonluk yılında el ustunde tu- tuğunuz antrenorunuz Çetin Yıimaz'ı yolladınız, Şım- dı de ya dunku "evladınız" ve "geleceğınızın me- najen" Orhun'u, ya da sıze kaçmak ıçın Galatasa- ray'ı aldatan (eğer Truva atı değılse) menacerınız Lutfı'yı sıleceksınız defterden Bundan sonra kım nasıl guvenecek sıze? Sayın Orhan Özokur; bence, "kulup olmak" ve yatırımlarınızın karşılığını almak ıstıyorsanız, tesıs- lerınızde once yonetım anlayışını yenılemenız gerekıyor Fabrıkanızın arkası mıs gıbı bıskuvı değıl, buram buram kulıs kokuyor Dikkat edın 1 Çok para harcayıp kımyası bozuk, huzursuz ve mutsuz bır takım kurmak uzeresınız . Dikkat edın lutfen, çun- ku bız, Ulker'ı yıtırmek ıstemeyız. Büyük bayanlar nefes kesiyor DENİZ DERİNSU \LAM\\-2 Lluslararası Sokak Hentbolu'nde mucade- le Fıkret Ozturk Çım Sahala- n'ndadevamedıyor Sponsor- luklannı Alanya JevvellerCen- ter. Antıdorıum Dısco. Pınar Sut. Adıdas. Martı FM. Bella Promosyan. Kâhyaoğlu Dov ız AŞ. Coca Cola, Yalım Dov ız A§ v e Boomerang Bar'ın y ap- tığı turnuv ada buy uk bay anla- nn mucadelesı nefes kesiyor Geçen y ılın şampıyonu Anado- lu Lnıversıtesı A Grubu'nda. Azerbaycan da B Grubu nda rakıplennı y enerek fınale yu- ruyorlar 1978 ve daha küçuk kızlar- da Vlersın Demırspor. Beşık- taş'ı 23-4 yenerek kategorısın- de tumuvanın ılk şampıyonu ol- du Buyuk bavanlar sonuçlan Lkrayna 14-lsraıl 9. Azerbay- can 23-RusyaFederasyonu 9. KKTC 10-Ânadolu u" 23 Coca-Cola Londra'ya götürüyor Spor Senisı-Coca-Cola. 28 Hazıran - 1 Temnıuz 1996 ta- nhlerı arasında Av rupa Yıldız- lar Futbol Turnuvası duzenlıyor TSYD Lev ent Tesıslen' nde du- zenledıgı basın toplantısında konuşan Coca-Cola Halkla llış- kıler Muduru Gürtay Kıpçak, "Y ıldız kız \e erkek futbol ta- kımımızdan iyi derece bekliyo- ruz. Futbol Federasyonu ileya- pdan goruşmeter sonunda,Turk takımlannı İngiltere'ye Coca- Cola goturecek" dedı Lond- ra'da gerçekleştırılecek olan turnuv ay a. Av rupa Kupasi' nda mücadele eden 16 ulkenın er- kek ve kız yıldız takımları ol- mak uzere toplam 32 takım ka- tılacak Turnuv ada 6'şar kışı- lık takımlar, 29-30 hazıranda ıkı gun boyunca. eleme, çeyrek fı- nal. y an fınal ve fınal maçlann- da mücadele edecekler v e şam- pıyon takımlar Av rupa'y ı tem- sılen Brezılva'va gıdecekler Cünün icinden • Buyılaltıncısıduzenlenen Plaı \oleybolu Turkıye Sensi bugun Kemer'debaşlıyor Spor- sorluklarmı Arçelik ve Pepsı Ma\. yardımcı sporsorluğunu Fıla. Super Ton ve Ford'un ust- lendıgı turnuv ay a 24 erkek 16 bay an takım katılıyor • Galatasaray Spor Kulubu SporŞûrası duzenlıyor Ga- latasaray Spor Kulubu, uğraş verdığı spor branşlannın çağ- daş yontemlerle yonetılmesı, gelışmesı amacıyla "Spor Şû- rası'nı topluvor I Beşiktaş'ın Norveçli fut- bolcusu Johnsen. yenı sezon hazırlıklanna katılmak ıçın Is- tanbul'a geldı Johnsen. Be- şiktaş'tan gonderıleceğı şek- lınde çıkan haberlenn doğru olmadıgını belırterek." Ayrıl- mayı düşünmüyorunı' dedı Bu arada Beşıktaşlı Şener ve K Metın Kuşadası ıle anlaştı • VVimbledon Tenis Turnu- vası tek erkekler maçında ABD'lı Pete Sampras. Avust- ralyalı Mark Phılıppoussıs'ı 3- 0 yenerek 3 tura çıktı Tek bayanlarda ıse Alman Steffı Graf. Italyan Nathalıe Baudo- ne'yı 2-0 yendı 1 Bursa yarışlarında altılı ganyan.6-8-2-5-4-2 kom- bınesınıbılenler.2 07 291450' ı,er lıra kazandı TRT1 20.45 Gunun Spor Haberlen TRT316.00 W ımbledon Tenıs Turnuvası (naklen). 23 45 W ımbledon Tenıs Turnuvası (bant) TRT4 15.00AtYanşlan CİNE5 00.50 Golf l.KOŞU:F Money Nothıng (2). P Togı (1), PP' Çıtkınl- dım(3) 2.KOŞL:F Alı Baba (2), P;' Bamka(5). PP Tan(l) 3.KOŞL:F Alıze(5).P KQ- çükdılan < 1). PP Vefasız Alem (3) S Ebru5(6) 4.KOŞL':F Eastern Baby (7). P Çakırağa 1 (2), PP Mert2 (5). S FlyıngGırl 1(1) 5.KOŞL:F Yalaz(9). P Cı- hanbey 1 (2). PP Ercan 77 (1) SHanbatur(3) 6. KOŞl: F Itır (11). P Tut-Î ku(15). PP Yusufcan(3), S- Gulbeyaz(13l. SS Arıfe(9) 7.KOŞU:F Melıhım (3). P Harun (6). PP Safya (8). S Tuncal(IO). Gunün İkilisi: 5 Koşu 2 9 TabelaBahis: 11 15 3 13 9 : ALTILI GANYAN 11 15 3 13 9 1 3 6 8 10
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle