27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Samyeli, konuklanna fazla müdahale etmekle eleştiriliyor ' Soru sormak hakkım' • "Gecenin tçinden'in sunucusu Defne Samyeli, sorulan kendisinin hazırladığım belirterek konuklanna söz hakkı tanımadığı yönündeki eleştirilere de katılmadığını söylüyor. MÜNEVVEROKTAN "Efendim. sorumu \a- nıtlayın efendim", "Peki efendim. şimdi siz bö> le mi demek istiyorsunuz", "Haklısınız ama ni\c öyle dediniz", "Sorumu yanıt- lamıyorsunuz ki ama" dı- ye sorular uzayıp gidivor. Ne de olsa soru(n)lar çok. Bır de yanıtlan alınabılse bu sorulann. TV kanaliarında gecenin ılerleyen saatlerinde "Gece- nin İçinden", "Ateş Hat- tı", "Gece Hattı". "Gece Haberleri", "Haber 24" adlı programlar ekrana gelı- yor. Burada. gün boyunca gelışen olayların haberlerı- nin yanı sıra gündemde olan bir konu. stüdyo konuklanv - la tartışılıyor. Kanal D'de yayımlanan "Gecenin İçin- Samyeli, soru sormak için belli bir 'backro- und'a gerek olmadığını düşünüyor. den"ı daha önce aynı kanal- da yayımlanan "Şakalama- ca"yı sunan Defne Samye- li sunuyor. Program sırasın- da stüdyo konuklanna fazla müdahele etmekle eleştirilen Samv elı. bunu kesınlikle ka- bul etmedığinı söyleyerek. "Eleştirenler kendi doğ- rultulan çerçev esinde eleş- tiriyor. Soru sormak be- nim hakkım. Söz hakkı ta- nımadığıma katılmıyo- rum. Yaktimiz sınırlı \e günlük konuları aktarmak /orundayım. Sorularım halkın soruları" dıye sav u- nuyor kendını. Samyeli. geçen pazartesı gecesı Sırrı Sakık \e Kor- kut Özal'ı ağırladı. Prog- ramda Özal'ın "Müdahale ettiniz yanıtlav amadıın ki, siz beni dinlemiyorsunuz, kendi inançlarımı söy lüy o- rum. sizin istediğinizi söy- lemek zorunda değilim" >eklindekı sert uvansını ha- tırlatınca topu konuklarının polıtıkacı olmasına atıyor ve. "Konuklarım politika- cılardı. Politikacıîar sizin sorunuzu \anıtlamak y eri- ne kendi fikirlerini empo- ze etmeye çalışırlar" diye- rek kusuru politikacılarda bulduğunu belırtiyor. "Gecenin !çinden"de sorduğu sorulan kendisının hazırladığım belirten Sam- > elı. merak ettiği konuları sorduğuna da dikkat çeki- yor. Samyeli. "Haber spi- kerleri ile kendimi kıyas- layamam bile" diyerek, so- ru sormak ıçin belli bir "backround'a gerek olmadı- ğını da sözlerıne eklıyor. Ancak. bırilerinin Samye- li'yi "TV \e yayıncılıkta soru sormak kadar onun yanıtını da almayı bekle- mek gerek" dıye uyarma- dığı ortada. Çünkü, Samye- li. program sonunda konuk- lanna "Günlük haber ol- duğu için yanlış müdahale olduysa özür dilerim" de- mek zorunda da kalmazdı böv lece. Unlü avukatın yasak aşkı TV Servisi-12 Eylül da- valarıyla ünlü sosyal de- mokrat bir a\ukatın. tatıl yöresinde bir genç kızla olan yasak aşkının öyküsü. Şerif Görenin 1987de Hüseyin Kuzu'nun senar- yosundan çektiğı "Sen de Yiireğinde Sevgiye Yer Aç", sevgı üzerine kurulu. popüler aydının. oldukça aynksı duygular besledıği iki kadınla ılışkılerını ve kendisini gözden düşürme- ğe çalışan karanlık güçler- le savaşımını anlatıyor. Yer yer toplumsal ger- çeklerin ağırlığının duyum- sandığı bu yapıtın üçlüsü [~(S)ShowTV 10.00 Sen de Yüreğinde Sev- giye Yer Aç - Yönet- men: Şerif Gören / Oyuncular: Kadir ina- nır, Sibel Turnagöl, Aytaç Öztuna /1987, Burak Film yapımı. İnanır, Turnagöl ve Öztu- na. avnı yönetmenın 1986'dakifilmİ"SenTür- külerini Söyle"nın de baş kahramanlarıydı. inanır, ıkı filmde de 12 Ey lül dönemı- nın sosyal demokrat kişisi- ni canlandırıyordu. TRT2 20.30 ; Stüdyo İstanbul' TV Servisi - Danışman- lığı metın yazarlığı Sunay Akın'a. yapımcılığı Bey- han Eser Aydın' ait olan "Stüdyo İstanbuP'un bu haftaki konuğu tiyatro \e sinema sanatçısı Çolpan İlhan olacak. "Sinemada Kadınlar" adlı görüntü- lerin ardından resimleri ve yaşamöykü.->üyle ünlü res- sam Rembrandt tanıtıla- cak. Aspendos'ta bu yıl ücüncüsü düzenlenen ope- ra \e bale festivali prog- ram ıçerisınde yer alırken, şifalı bitkiler ıle ilgilı bir de kısa belgesel yayımla- nacak. Kısa ve ıımarsız sevgi •_• TRT 2 00.25 Kısa Tesadüfler - Brief Encounter / Yönet- men: Alan Bridges / Oyuncular: Richard Burton, Sophia Lo- ren, Jack Hedley, Ro- semary Leach, Ann Firbank / 1974 ABD yapımı, 103dakika. TV Servisi - Banliyöde oturan ve her alışveriş için şehre inen ev kadını Anna Jesson (Loren). bu yolculuk- lar sırasında evlı ama mutsuz doktor Alec Harvey ile karşı- laşır. Çok kısa sürelı ve doku- naklı bir ılişki yaşarlar. Ne vark kı bu umarsız bir aşktır \e ikisı de kendi sorumluluk- larının bılıncindedır. "Kısa Tesadüfler1 ". Noel Omard'ın başkalarıvla e\li ıkı insan arasındaki romantik ilişkiyı anlatan 1936 tarihli dramının TV fılmi olarak tek- rar-yapımı. Ama David Le- an'inaynı kaynaktanyolaçı- karak aynı ısimle yaklaşık otuz yıl önce yaptığı filmle yakından uzaktan alakası vok. Hatta UluGrosabard'ın Conard'ın dramından uyarlanan filmin başrollerinde Burton ve Loren var. onyıl sonra yaptığı "Falling in Love" bile bundan daha iyi. Üç filmin oyuncu kadro- ları arasında bir mukavese yapmak gerekirse. Lean fil- minın mükemmel birer per- formans sunan iki lngıliz oyuncusu. Celia Johnson ıle Trevor Hov\ard açık farkla bırincı gelırler "Falling in Lo\e"da Robert de Niro \e Meryl Slreep de bu filmin oyuncularından çok daha ı\ ı Richard Burton'ın ne kadar ıvi ovuncu olduğu malûm. Sophia Loren de zaman za- nıan çarpıcı kompozısyonlar çızer. Hikâye ıse. aynı hikâye. Tek tarkı kadın kahraman Anna'nın ılk fılmdekı gıbı bır lngıliz hanım değıl. on yedı yıl önce Graham Jesson (Jack Hedley) ile evlenmek suretıvle lngıliz orta sınıfına ıntısap etmış ttalyan asıllı bır hanım olması. Demek ki marifetsizlik yö- netmen Alan Bridges'te. Belki biraz da senaryoyu ya- zan John Bovven'da diye dü- şünülebilir ama. Bovven'in senaryosu. yazar Coward'ın. yönetmen Lean ve Ronald Neame ile ilk fılm ıçin yazdı- ğı senaryonun neredeyse ke- lime kelime aynısı. Alan Bridges'in "Kısa Tesadüf- ler"i başlangıçta 74 dakika olarak oynatılmıştı. Sonra ye- niden kurgulanarak 103 daki- kaya çıkanldı. Ne yazık ki bu- nun da faydasını görmemış. Ava Gardner çeldciliği cgr HBB 21.00 TV Servisi - Ava Gard- ner. bir Ispanyol kabaresin- de. yoksullar\eayaktakımı arasında dans ederek haya- tını kazanan genç \e güzel bir dansçı. Yadsınamaz bir cinsel çekicıliği var. Çıplak ayakla dans etmeyi tercıh nedenı de. çekicılığini arttı- nyor. Ayağının toza toprağa temas etmesinden hoşlanı- yor. Keşfedilıyor ve kendi- sinden bir Hollyvvood yıldı- zı yaratılıyor. "Çıplak Ayakh Kon- tes"te. tıpkı Slinnelli'nin "The Bad and the Beauti- ful"ı gıbı. bır cenazeyle başlıyor. Sonra gerı dönüş- lerle üç kişinin ağzından, üç ayn bakış açısıyla Kontes'in hayatını dınlıyoruz. Cinsel tatminsızliği trajik bir sona yol açan. baştan aşağı skan- dalla dolu bır hayat süren bir kadının hıkâyesi. Gerçi ko- nunun özüne ınmede Min- nelh'nın fılmi kadar başan- lı degil ama. Mankievvicz gene de Hollyvvood'a mah- a^amı skandallarla dolu bir hayat süren kontesin öyküsünde Gardner var. Çıplak Ayakh Kontes - The Barefoot Contes- sa / Yönetmen: Jo- seph L. Mankievvicz / Oyuncular: Humph- rey Bogart, Ava Gardner, Edmond O'Brien / 1954 ABD yapımı, 128 dakika. sus bayagılıklar. ayak oyun- lan. zekâ ve espriden kendi gönlünce bir karışım yarat- mış. Sinema eleştirmeni Ka- el'e göre. "Çıplak Ayakh Kontes", "bir süprûntü başyapıtı", "prensin ikti- darsız çıktığı bir Külkedi- si hikâyesi". Filmde milyo- ner yapımcının adı, Howard Hughes. Bazı gerçek kişiler de çok belirgin olmayan ka- rikatürleriyle karşımıza çı- kıyor. Ömeğin. Kral Faruk ve VV'ındsor Dükü. Kon- tes'in kendisi ise. birçok yıl- dızın saygılı bir karışımı. Ama dansçılıktan yıldızlıga yükselen bu karşı konulmaz kadının oluşumunda esas pay. Rita Hayworth'a aıt. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Tekelleşme Önlenmelidir Medyada tekelleşme Türkıye'de engellenebilır mi? Örneğin "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya- yınları Hakkındaki Kanun" Nisan 1994'te yürürlüğe girdi. 3984 sayılı bu yasanın 29. maddesine göre "Sermaye Piyasası Kurulu bu anonım şırketlerden (anonim şırket olarak kurulması öngörülen radyo-TV şırketleh), ortak dığer şirketlehn hamılıne yazılı hıs- seleriniyazılı hale getırmelerlnı'' ıstemek zorundadır. Bunun nedeni, biryerde "fe/<e//eşmey/"önlemek- tir. Bir de bu yolla başta özel radyoların ve televiz- yonların kişisel amaçlarla kullanımını durdurmak amaçlanır. Çünkü hisseler yazılı duruma getirılınce özel radyoların ve televizyonların sahıplerı adama- kıllı belirlenecektir. Sahıplerin aynı zamanda hisse payları da açıkça ortaya çıkacaktır. Aynı yasaya göre buna da gerek var. Çünkü 29. madde bır de şunu söylüyor: "Bırhıs- sedarın, birkuruluştaki hısse miktarı ödenmış serma- yeninyüzde 20'sinden ve bırden fazla kuruluşta his- se sahibi olanlann bu kuruluşlardaki tüm hısselerinin toplamı da yüzde 20'den fazla olamaz." Bu gibı hükümlerle tekelcilik ancak bir dereceye dek önlenebilir. Gelın görün ki anılan hükümler bile yasanın çıktığı günden bugüne dek yürürlüğe konul- madı. Ama hısselerin yazılı duruma getirilmesinın sağlanmasından sorumlu Sermaye Piyasası Kurulu. özel radyolara ve televızyonlara hisselerinı yazılı du- ruma getırmeleri içın 30 Eylül 1996 gününe dek sü- re tanıdı. Sürenin sonu ancak Mayıs 1996da belır- lendi. Yasadışı biçımde kurulan özel radyolar ve televiz- yonlar80'li yılların sonundan 3984 sayılı yasanın çık- tığı Nısan 1994'e dek ve sonra da yasanın çıktığın- dan beri 29. maddenın bır türlü uygulanmaması so- nucunda hisselerinı ıstediklerı gibi kullandılar. Şım- di, 30 eylül bekleniyor. Acaba 30 eylulden sonra ne olacak? Genel kanı şöyle: 80'li yılların sonundan beri ve yasa çıktıktan sonra her konuda rahatça elını kolunu sallayan özel radyolar ve televızyonlar. hisse dağılımı konusunda da çoktan önlemlerını aldılar. Örneğin bır ya da da- ha fazla özel radyonun ya da televizyonun tüm hıs- selerine sahıp olanlar. kendi paylarını yüzde yirmı olarak gösterecekler ve gerıye kalan hisselerı de kâ- ğıt üzerınde aynı soyadını taşımayan eşlerı dostları arasında paylaştıracaklar. Kısacası, son derece gecikmiş olari Sermaye Pi- yasası Kurulu'nun kararı 30 Eylül 1996'dan sonra da bir ışe yaramayabilır. Medyada ancak bır dereceye değin tekelleşmeyiönleyen bu uygulamanın da ya- şama hile yoluyla geçmesı, tekelleşmede büyuk adımlar atmış büyük gazetelerın ve özel radyo ve te- levizyonların yine ıstediklerı gibi ellerini kollarını sal- layacağı anlamına geliyor. Oysa özel radyoların ve televizyonların, büyük ga- zetelerın ve bır de gıderek güçlenen dağıtım şırket- lerinin son günlerdekı durumunu her bakımdan in- celediğımızde, Türkiye'de medya tekelleşmesınin en kısa zamanda durdurulması gerektığı görulmektedir. Içinde bulunduğumuz günlerde bir kez daha ince- lenmesindeyararbulunan bır kıtap: Dr. HıfzıTopuz (Koordınatör), Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Doç. Dr. Raşit Kaya, Oktay Kurtböke, Nalan Örki. "Basın- da Tekelleşmeler", TÜSES ve İLAD ortak yayını, is- tanbul, 1989. . .. KENT HABERLERİ GEREKLÎ TıBelediye - İnşaat '96 Fuarı • tstanbul Haber Servisi -BELFA Uluslararası Fuarcılık AŞ ıle Hannover-Messe Intematıonal Fuarcılık kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği "Beledıye-lnşaat "96, I. Uluslararası Beledıve-lnşaat Araç ve Gereçlen Fuan"", İTÜ Maslak Kampusu Fuar Alanfnda dün açıldı. Fuann açılışını BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. IP Genel Başkanı Dogu Pennçek, \'DP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel. eski tstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Bedrettın Dalan yaptı. Fuar. 30 haziran pazar gününe kadar gezilebilecek. Polis memuruna 36 yıl hapis I İstanbul Haber Servisi -Kadıköy Yeldeğırmeni'nde otomatik sılahla ıkı kışıyı öldürdügü iddıasıyla yargılanan polislıkten kovulma Hüseyin Polat. 36 yıl agır hapis cezasına çarptınldı. Kadıköy 2. AğırCeza Mahkemesf nde dün yapılan duruşmada. sanık avukatı. olayın bir kaza olduğunu ıddıa ederken mahkeme he>eti. sanık Hüseyin Polat'ı. "birden fazla kişıyi kasten öldürme fıilınin sabıtoldugu" gerekçesiyle 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Trafik kazalamnda 3 ölii • İstanbul Haber Servisi -Sılıvrı ve Zeytınburnu'nda meydana gelen 2 ayn trafik kazasında. 3 kisj öldü. Silıvri'de kamyonetın arkadan çarpması sonucu ters dönen otomobılın ıçjndekı Nedım Ersoy ile eşı Zehra Ersoy (21), kaldınldıklan Silıvrı Devlet Hastanesfnde yaşamlannı yitırdiler. Bu arada. Zevtinburnu Yeşiltepe Mahallesi Yeşıl Sokak üzerinde oynamakta olan 5 yaşındaki İlkay Aslan. Hasan Okan yönetınıındekı 34 VTK 05 plakalı tüp kamyonunun altında kalarak fecı şekılde öldü. Olaydan sonra, kamyon sürücüsü Hasan Okan yakalanarak gözaltma alındı. BÜ mezunları • İstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Cniversitesi mezunfarının buluştuğu ""Reunıon Dınner" (sınıf yemeklerı). 6 temmuz günü vapılacak. 1941-46- 51-56- 61-66- 71- 76-81- 86 ve 9l'yıllarında Robert Kolej ve Boğaziçi Ünıversitesi'nden mezun olanlann buluşacağı törende. konuklan kokteyl, açık büfe yemek, canlı müzik v e özel armağanlar bekliyor. Rliz Emip'in cesedi , • İstanbul Haber Servisi - DYP Kâğıthane İlçe Merkezi'ne 5 gün önce düzenlenen silahlı saldırıdan sonra güvenlık kuvvetlerıyle giriştigi çatışmada öldürülen Filiz Emır'ın cesedi. sahiplenen çıkmadığı ıçin Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Yetkilıler. Emir'in cesedinin 11 gün daha sahiplenen çıkmaması halmde defnedılmesi ıçin belediyeye teslım edıleceğinı bıldırdiler. Erdogan yurda döndü • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir '.Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. ;gerçekleştirdiklen önemli hizmetler sonucu Istanbul'un birdeğişim yaşadığını belirterek "Ancak projeleri tamamlanarak uygulama aşamasına gelen dev yatınmlarımız. merkezi yönetim tarafından engelleniyor'" dedi. Almanya. Polonya ve Macaristan'a yaptıgı bir haftalık gezıden dönüşünde Atatürk Havalimam'nda bir açıklama yapan Erdogan, RP'nin iktidar olması halinde önlenndeİcı birçok engelın kalkacağına inandığını söyledi. Zeytinburnu'nda okuma salonu H İstanbul Haber Senisi -Zeytinburnu Belediye Baskanlığı'nın "Muhtarlık Bınalarının Yenilenmesı Projesi'" kapsamında inşa ettiği Merkezefendi Semt Okama Salonu ve 3. Çagdaş Muhtarlık Binası", Belediye Başkanı Adil Emecan tarafından açıldı. Ege, trafik kazalannın yüzde 40'ının sıcak günlerde meydana geldiğine dikkat çekti Yaz aylaniHİa trafiğe dikkat SAADET LSLL Trafik kazalannın yüzde 40"ının yazaylarında gerçekle^tigine dikkat çeken uzmanlar, sürücüleri uyardı. Trafik kazalannın özellikle yaz mev sımınde hortladığını v urgulayan Trafik Kazalannı Önleme Vakfı ve Dünva Kazalar ve Trafik Tıbbı Genel Başkanı Prof Dr. RıdvanEge. tatilcileri uyararak "yaz çılgınlığı"ndan vazgeçmeve çağırdı \e '"Tatile. iyi anılarla dönmek için gittiğinizi unutmaun" dedi. Prof. Ege. Türkıye'de bütün kazaların yüzde 40'ının temmuz. ağustos. eylül ve • Trafik Kazalarını Önleme Vakfı ve Dünya Kazalar ve Trafik Tıbbı Genel Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege. Türkıye'deki tehlikeli yolları "Alanya-Antalya. Balıkesir- Bursa, Ankara-Sivrıhısarve Istanbul-İ/mır arasındaki vollar" olarak sıraladı. ekım aylannda meydana geldıeını söylcdı. 1995 >ılı ıçinde 279 bin 663 trafik kazası olduğunu v urgulayan Ege. iunları söyledi: "Geçen yıl meydana gelen kazalardan 95 bin tanesi. yani >üzde40'ı \az avlarında mevdana geldi. 6 bin 4 ölümden yüzde 45'i. 114 bin 300" yaralanmadan \üzde43'ü vaz aylannda oldu. L'lkemize gelen turistlerin yaptığı bin 887 kazadan 816'sı. vani vüzdc43'ü; ölümlerin \e varalanmaların da vüzde 50'si yinc \a/ aylannda meydana geliyor." Yaz mevsiminde ınsanlann sıcak ve boğucu şehirlerden serin yerlere kaçtıklarına dikkat çeken Prof. Ege. Türkıve'dekı tehlıkeîi yûlları "Alanya-Antalva, Balıkesir-Bursa, Ankara- ŞUrihisar ve İstanbul- İzmir arasındaki vollar" olarak sıraladı. Buralardaki tehlıkenın gelış-gidiş yollarının ayn olmamasından kaynaklandığını belirten Ege. yolların genış olmaması ve şerıt bulunmamasmın da tehlike yarattıgını söyledi. Temmuz. ağustos ve eylül aylarında trafığin çıldırdıöını da belirten Prof. Ege. özellikle saat 10.00- 15.00 arasında yolculuk yapılmasının çok sakıncalı olduğuna dikkat çekti. Yurttaşlara öneriler Özellikle hafta sonu tatilı olan cuma akşamı. cumartesı ve pazar günlennde trafığin adeta çıldırdığını vurgulayan Ege. tatıle çıkmayı düşünenlere şu önerilerde bulundu: VCIT n k u l ı ı Küçükçekmece Belediyesi, 7-16 yaş arası çocuk- yaz O K U I U ,ara üeretsiz, t a m g u n > a z s p o r okU|U açtl. Beie- diye yetkilileri. okulu'açmaktaki amaçlarını "çocuklarımızın \e gençlerimizin yaz tatillerini sokakta ya da kahvede geçirmelerini önlemek. yeteneklerinin keşfedilmesine zemin ha/ırlamak, eğlenmelerini ve eği- tilmelerini sağlamak" olarak belirttiler. Küçükçekmece Belediyesi'nin üeretsiz açtığı yaz okulu, 18 hazi- ran tarihinde açıldı. Halkın gelir düzeyi nedeniyle böyle bir uygulamaya başladıklarını belirten yetkililer, "Bu tür okullar, toplumların kültür, eğitim \e sosyal durumunu geliştirmektedir1 ' dediler. 'S'iizme, bas- ketbol, volevbol. masatenisi gibi spor etkinliklerinin yanı sıra resim \e İngilizce derslerinin de \erildiği yaz okulu. küçükçekmece Belediyesi'nin dinlenme tesislerinde yapılıyor. \'az okulundan sezon sonunda vapılacak turnuva ve yarışmalarda ise başarılı olan öğrencilere ödül verilecek. 3 hafta süre istiyorfar Sağlık ocağı yıkımına vatandaşlar karşı tstanbul Haber Servisi - Alibeyköy Ahmet Ratnazano- ğullan Saglık Ocağı'nın Eyüp Belediyesi tarafından y ıkılmak istenmesine vatandaşlar karşı çıkıyor. Alibeyköy "de vapılacak olan kolektör inşaatı nedeniy- le çevrede bulunan binalann yikılacağmı söyleyen belediye yetkilileri. sağlık ocağma da uzun süre önce haber verildigi- nı söy iedı. Sağlık ocağında ça- lışan görevliler ise yaptıkları açıklamada, beledıyeden ken- dilerine 3 hafta izin v ermesini. bu süre ıçerisinde bına ıçinde bulunan aletlerin başka bır ye- re taşmmasmı sağlayacaklannı belırttıler. 5 milyon vergi ödeyecekler Seyyar satıcılar, artık zabıtadan kaçmayacak İstanbul Haber Sen isi - Eminönü Beledıyesfntn başlattığı yeni bir uygulama- ya göre, artık daha güvenli simit ve haşlanmış mısır ye- mek mümkün olacak. Bugü- ne kadar lıiçbir kontrol ol- maksızın sadece beledive zabıtalarından kaçarken gör- meye ahştığımı/ seyyar sa- tıcılar. artık belediye tarafın- dan denetlenebılecek. Satı- cılar da beledıyeye ayda 5 mılvon vergi ödeyecek ol- malanna karşm bu uygula- madan haylı mutlu: "Bun- dan sonra kaçmamıza ge- rek )ok. l stelik halk artık bize gihendiği için satışla- nmız da arttı" dıyorlar. - Araç bakımı: Aracın suyunu \e yağını mutlaka sık sık kontrol edin. Yazın lastik içindeki hava genleşip şişer. Bunu önlemek için lastiğin havası düşük tutulmalı. Karbüratörlerde yaz a> larında pislik daha da artacaktır. Bunlar sık sık elden geçirilmeli. - Emniyet kemen. sıcak dıye ihmal edilmemeli. Araçlann pencerelen açılıp çocukların sarkmasına ya da kollarını dışan çıkarmasına meydan verılmemeli ve çocuklar kesinlikle önde oturtulmamalı. - Ha\ a koşullan bakımından: \'az aylannda kısa süreli vağmurlar vağar. Bu yağmurlarda yol. buz varnıış gibi kayacağından en kötü kazalar meydana gelir. Sürücüler. bu durumlarda ani fren yapmaktan ve yakın takipten kaçınmalı. Saat 12.00-13.00 arası, güneşin en dik geldiği saatlerdir. İnsanların bu saatlerde görüş açıları bozulur, hayal görmeye başlarlar. Gözlük takmak faydalı olabilir. Bu saatierde insanların kalp ve bcyin damarları da açılır. l vku gelir. İki saatte bir başa soğuksu ya da buz koymak, damarların açılmasını önleyecektir. Sıcak havalarda camları açmak tercih edilir. fakat camların açık olması cereyan yapacağından kişilcrde kireçlenme, boyun tutulması gibi hastalıklara neden olabilir. - Sürücüler. özellikle hafif giysiler giymeye dikkat etsinler. Tok olarak yola çıkmasınlar ve sıcak havada kesınlikle alkol almasınlar. Sıcakta alkollü yola çıkmak en büyük cinayetlerden biridır. Yolculukta bol su ve tuzlu avran ıçimi tercih edılmelı. Araçta küçük hareketler yapmak da kaslann tutulmasını önlemek için iyi gelir. - Otobüs yolculuklarında orta sıralar tercih edilmeli. Bir ve ikinci sıralar kazalarda en tehlikeli verlerdir. EREKU1 ELEFONLAR Bilınmeyen Numaralar: 118 Yangın Ihbar 110 Polis imdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Mudüriüğü 153 ALOİSKİ Anza 185 • SAĞLIK HızırAcil: 112 Sağlık Müdüriüğû: 0-212 638 30 00 . Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune: 0-216 345 46 80 Şişli Etfal: 0-212 231 22 09 Taksim İlkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amiriiği: 0- 212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0- 216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY Iç Hatlar 0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DOY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Anza: 186 Beyoğlu:0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sanyen 0-212 223 50 81 0- 212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zinciriikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Öğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 OKURMEKTUBU Her hasta bizim için özeldir' Gazetemızın dünkü Okur Mektubu köşesinde yayımlanan "Alman Hastanesi beni haval kırıklığına uğrattı" başlıklı vazıva Alman Hastanesi'nden vanıt geldı. Gazetemızde yayımlanan okur mektubunda. Alman Hastanesı'nde balon için gün alan bır hastanın ba^ına gelenlere dikkat çekılıyor. saat l l.OO'de geldığı hastanede balon amelivatına ancak 7 saat bekledıkten sonra alındığı belirtilıyor: bu şartlar altında aç durumdakı bır hastanın psikolojık durumuna dikkat çekılıyor \e hastanede tum gün boyunca aralıksız amelıyat yapılması eleştirilıvordu. "Her hasta bizim içip özeldir" başlığıyla vapılan açıklamada. Alman Hastanesı'nın Türkıve'nm değıl. A\rupa'nın sayılı tıp merkezleri arasında >er aldığı ılen süriilerek özetle şu görüşe yervenlıvor: "Alman Hastanesi'nin en büyük gururu da hastalar arasında avriîıı vapmamasıdır. Bunun en güzel örneği de Kardivoloji Bölümü'ndeki başarımızdır. Henüz6. ayımızda binin üzerinde hastava anjiyo yapmış bulunmaktavız. Hasta SSK'den se\k alıp anjiyo olmak için bize geldikten sonra iki hafta içerisinde anjiyo olabiliyor. Fakat hastanın anjiyuplasti de (balon) olması gerekirse hasta ikinci kez SSK'den se>k getirmek zorundadır. Hasta bu prosedürü tamamlarken ikinci randevusu da verilmiş oluyor. Bu süre maksimum 10-20 gündür. Her sabah 10.00'da yaklaşık 13-15 hasta, anjiyo \e anjiyoplasti olmak için çağrılıyor. Hastanın. geldikten sonra hazırhk işlemleri içinde yatış. odava \erleştirme işlemleri var. En önemlisi ise hastanın anjiyo işlemine kadar önce sen ise adaptasvonu, hemşirelik hizmetleri (tansiyon. nabız ölçümü, kasık tıraşı. sakinleştirici ilaç verilmesi. danıar \olunun açılması ve daha sonra doktor muayenesi yapılıvor. Sonra hasta. hemşire takibinde anjivo için anjiuı laboratuvarına yatağıyla birlikte anjiyo hemşirelerine teslim ediliyor. İşte bu geçen süre içinde. iddia edilen. 3-5 saatlik bekleme süresi değil. hazırlık süresidir. lstelik hastalar hastaneve geliş sıralarına göre takip edilmektedir. Kesinlikle özel hasta önceliği voktur."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle