27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 İran'dan karşı saldın Dış Haberler Servisi - tran, Israil'ın. SuudiArabistan'daki patlamanın arkasında ülkesi- nin oldıığu suçlamalarını red- dederek asıl suçlanması gere- .kenin Yahudi devleti olduğunu öne sürdü. tran Dişışleri Bakanlığı Sözcüsü Mahmud Muham- medi. asılsız suçlamalann ar- kasında Amerika'nın ve Siyo- nist rejimın Islam Cumhuriye- ti'ne kat>ı netretinın yattığını \e amacınm Islam Cumhuri- jeti'nin prestijinı sarsmak ol- duSunu >öyledi. îranın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Mu- hammedi. Iran'ınegemenliği- ne yönelik suçlamalan reddet- tiklerinı. suçlamalarının ama- cınm İsrairinekonomik vesı- yasal gücünün \e bölgedeki yeni güvenlik düzeninin yolu- nu açmak olduğunu bıldirdi. İran'ın de\ let radvosu da Isra- il'ı. bölgede gerilim varatmak amacıyla patlamava k'anşmak- la suçladı. l.srail Başbakanı EzerWeiz- man. patlamanın arkasında fran'ın bulunduğundan kuşku- su olmadıgını \e artık dünya- nm. iran'ın Avrupa uygarlığı- nın en büyük düşmanlarından bin olduğunu anlamasının za- manının geldiğini söylemiştı. israil Saddam kuşkusuDış Haberler Senisi- İsrail istihbarat uzmanlan Suudi Arabistan'da öncekı gün mey- dana gelen patlamanın arka- sında Irak'ın olduğundan emın olduklarını açıkladılar Kudüs'te >a\ ınılanan Jeru- salem Post gazetesinde dün vavımlanan haberde. karşı ca- susluk örgütü uzmanlarının Dahran da meydana gelen pat- lamanın Irak Dev let Başkanı Saddam Hüseyin'ın emriyle gerçekleştırildiğınden emin oldukları ıfade edildi. Hüse- yin'in söz konusu saldırıyla. 1991 Körfez Savaşı sırasında ABD'nın önderliğindeki itti- fak tarafından uğradığı yenil- gınin mtikamını almayı amaç- ladığı belınildı. İstihbarat uz- manlan gazeteye yaptıkları açıklamada Saddam'ın amacı- nın. kasımda gerçekleştirile- cck olan başkanlık seçimlerin- de Clinton'ın şansını zayıflat- mak \e Suudı Arabistan'daki tutucu rejimı sarsmak olduğu- nu göriişünü bildirdıler. HITE SERISI Suudi Arabistan'daki patlamanın ardından uzmanlar, eylemlerin durmayacağını belirtiyor Yeni saldırılar kapıda• Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, Suudi Arabistan'ın artık teröre açık bir ülke haline geldiğini ve yeni saldınların baş hedefinin . ABD olacağını öne sürdü. Dış Haberler Senisi - Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 19 Amerikalının ölmesine. 400 kadar kişinin de yaralanmasma >ol açan bombalı saldınnın. yenı evlemlerin habercisi olduğu. bunlann baş hedefinin de ABD kuru- luşlan olacağı Amerikalı uzmanlarca öne sürü- lüyor. Dahran'daki Amerikan üssünde meydana ge- len patlamanın. geçen kasım avında Riyad'da beşi Amerikalı 7 kişinin ölümüne \ol açan bom- balı saldınnın devamı niteliğindeolduğubelir- tiîiyor. Bu patlamadan sonra ABD'nin Ri- yad'daki Büyükelçisi, güvenlık önlemlerinin vetersizliğini savunmak için Suudı Arabistan'ın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğu- nu sövlemişti. Körfez Savaş/nda Amerikan birliklerininba- şında olan emekli general Norman Schwarz- kopf, Dahran dakı patlamanın ardından vaptığı açıklamada "Bu saldın Suudi Arabistan'da ku- rallann değişTtğini, artık bu ülkenin de diğer iil- kdergibiteröristsaldınlaraaçtkoldugunugös- teriyor" dedı. VVashıngton'Jjkı Stratejik ve uluslararası Dahran"daki ABD üssünde mevdana gelen patlamada ABD pcrsonelinin kaJdığı binanın ön > üzü tanıamen \ok oldu. ı Foroğraf:RLl [ LK> ı Araştırmalar Merkezi'nden Robert Kupper- man da. son saldınnm. Suudi Arabistan'ın te- rorizme karşı bağışıklığını kaybettiğıni ortava çıkardığını belirterek "Çokdaha fazla terörist eylemler göreceğiz ve bunlann baş hedefi de ABDolaeak"dedi. A\ nı görüşleri paylaştığı an- laşılan ABD Dışişleri Bakanlığı. geçen kasım avındaki bombalı saldınvla ilgili olarak 4 Su- udi şatandaşının turuklanmasının ardından. bu ülkedekı vatandaşlarını uyararak güvenlik ön- lemlerini arrtınnalarını. ortalarda fazla görün- memelerini. çeyahatleriniazaltmalannı vepos- tadan gelen kaynağı belırsiz paketlere karşı dikkatli olma- lannı istemişti. Ortadogu tedirgin Suudi Arabistan'daki pat- lama ve ABD'nin suçlulann peşini bırakmayacağı yolun- daki açıklamalan Ortadogu ülkelerini tedirgin erti. Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirlığı Konse> i'ndeki ortaklan ortak bir bildiriyle saldınyı kıoar- ken ABD'nin terorizmi des- tekleven ülkeler listesindeki Suri>e ve Sudan da saldınyı kınamakta gecikmediler. Iran da kendisine yönelik suclamalan reddederken sal- Jırıdan memnun oldugunu resnıı basını voluvla itade eden tek ülke körfez Sa\aşı sırasında ABD ve Suudi Ara- bistana karşı savaşan irak ol- du. Bu arada patlaınada yarala- nan vaklaşik 400 kiv'den 120'sinin Bangladeşlı olduğu bıldırildi. Bangladeş Dışişle- ri Bakanlıöı. yaralananların tümünün sivil olduğunu bıl- dirdi. Patlamanın ardından ABD Dışişleri Bakanı Harren Christopher. Ortadogu gezı- sinı yanda keserek Dahran"a tzırti. Saldırıyla ilgili olarak \BD Başkaıiı Biirciinton a rapor vereceğıni belınen Chnstopher "Durumuyerin- de »örmek ü/ere Dahran'a i.fldim. Çok üzjjüntim. Bu sal- dın. hölaede hâlâ terörist teh- tlitk-rin bulunduğunu göster- mektedir'dedı. Hedef. Körfezdeki ABD varlığr Irak, patlamadan memnun BAĞDAT(AA)- Irak. Suudi Arabistan'ın Dahran kentindeki Amerikan üssüne dün düzenlenen saldınnın. halkm Körfez'deki Amerikan varlığına olan muhalefetini kanıtladığını bildirdi. Irak'ta iktidarda bulunan Baas partisinin yayın organı olan Es-Savra gazetesinde verilen haber yorutnda. bu saldınnın sorumlularının varattığı etkiden de büyük memnuniyet duyulduğu bclirtildi. Haber yonımda "Amerikan işgalini hedefle>en bu operasyon. Suudi Arabisfan halkının Körfez'deki Amerikan varlığına direnişinin bir göstergesidir" denildi. Bu patlama ile gönderilen mesajın çok açık oldugu ifade edilen haber vorumda. saldınnın sorumlulannın hedef seçmede ne kadar etkili olduklarını da gösterdiklen öne sürüldü. Haber vorunıda "Saldın, Amerikan güçlerini ülkesinde banndırarak halkın isteğine karşı dav ranan Suudi rejiminin izlediği politikalara ağır bir darbedir" denildi. İhbarlar kuskuyla karşılanıyor İki örgüt birden üstlendiDış Haberier Ser>isi - Suudi Arabistan'daki bombalı saldınnın sorumluluûunu adı daha önce duyulmamış gruplar üstlenıvor. Uluslararası bir haber ajansına telefon eden ve Arapça konuşan bir kişinin "Hizbullah-Körfe/ olarak patlamanın tüm sorumluluğunu üstlenivoru/. Saldınlanmı/ devam edecekfir" dediği bildirıldi. El \atan adlı Arap gazetesine yapılaıı bir başka ihbar telefonunda ıse saldınnın "Şehit Abdullah el Huze>fi Lejyonu' adlı birgrup tarafından gerçekfeştirildıği iddiaedildı. ihbarda. aynı grubun kasım ayında başkent Riyad'da. bir başka ABD askeri tesisine karşı girişilen \e 7 kişjnin ölümüyle sonuçlanaıı saldından da sorumîu oldugu belirtildı. Uzmanlar '•Hİzbullab-Körfez" \e "Şehit Abdullah el Huzaifi Lejvonu"ruın daha önce adları hiç duvulmamış örgiitler olması nedeniyle ihbarların doğruluk derecesini kuşkuyla karşı lıyorlar. Vestel'de ikibinli yılların teknolojisi bugünün fiyatlarryla... Vestel White No-Frost buzdolabı, çizilmez ve paslanmaz dış yüzey, dört yıldızlı derin dondurucu, geniş iç hacim, serin bölme, 4tekerlek ve düz arka yüzeyiyle çağdaş yaşam için vazgeçilmez özellikler taşıyor. Vestel White No-Frost buzdolabı, Multi-flow sistemiyle besinlerin tazeliğini uzun süre koruyor, daha az enerji tüketiyor. Ekonomi, konfor ve kolaylığı bir arada yaşamak için size düşen, sadece Vestel satıcılarına uğramak. Vestel'e terfi edin, rahat edin. ÜRÜNLfR PfŞlN PEŞİNAT IEKIHEMEN TOPLAM 2-SEÇENEKıHEMEN fESUM) PEŞİNAT İEKfHEMEN resüM) 8UZD01APIARI FR 142 MINİ SUZDOLABI FR 320 NO-FROST BUZDOLABI FR 386 NO-FROST BUZDOLABI FR 430 NO-FROST BUZDOLABI FR 540 NO-FROST BUZD01ABI 20.400000 51.900.000 55.900.000 65.400.000 77.500.000 3.540 000 9.010.000 9.710 000 11.350.000 13.440.000 3.540.000 9.010.000 9 710-000 11.350.000 13.440 000 24.780 000 63.070.000 67.970.000 79.450.000 94.080.000 3.010.000 7 640.000 8.220000 9.620.000 11.390 000 3.010.000 7.640.000 8.220.000 9.620.000 11.390.000 27 090.000 68760.000 73 980.000 86.580 000 102.510 000 2.630.000 6.700.000 7.220.000 8.440.000 9.990.0O0 2.630.000 6.700.000 7.220.000 8.440.000 9.990.000 28.930000 73.700.000 79.420.000 92.840.000 109890.000 TAM OTOMATtK ÇAMAŞIR MAKİNELERİ WM55OT.OÇ. MAKİNESİ WM86OT.O.Ç.MAKİNESİ VVD 850 T0 Ç. MAK. TAM KLİRUTMALİ WM 1000 T.O.Ç. MAKİNESİ WD 1100 T.O.Ç MAK. TAM KURUTMAU 37.000.000 41.600.000 51 500.000 51.800000 59.900.000 6.420.000 7.220.000 8.940 000 8.990.000 10.390 000 6 420.000 7.220.000 8.940.000 8.990000 10.390000 44.940.000 50.540.000 62.580.000 62.930.000 72 730000 5.440.000 6.120.000 7.570 000 7.610.000 8 800.000 5.440 000 '6.120.000 7 570.000 7.610.000 8800000 48.960 000 55 080.000 68 130.000 68.490.000 79.200.000 4 770 000 5.360.000 6.640.000 6.680.000 7 720.000 4 770.000 5.360.000 6.640.000 6.680.000 7 720.000 52.470.000 58.960.000 73.040.000 73.480.000 84.920.000 BULAŞIK MAKİNEUBİ DVV4P BULAŞIK MAKİNESİ DVV8PBULAŞIK MAKİNESİ 41000.000 46.000.000 7.110.000 7.980.000 7 110.000 7.980.000 49.770.000 55.860.000 6 030.000 6750 000 6.030.000 6 750.000 54.270 000 80.750.000 5.290 000 5.930.000 5.290.000 5.930.000 58.190.000 65.230.000 GERİLLA SALDIRISINA TEPKİ Netanyahu Suriye'ye çattı • 3 İsrailli askenn öldüğü saldırının ardından İsrail Başbakanı, Suriye'nin Türkiye ve Ürdün'den sonra ülkesine karşı da terorizmi kullandığını öne sürdü. Dış Haberler Servisi - İs- rail Başbakanı Bemamin Ne- tanyahu. Şuriye'nin terorizmi Türkiye. Crdün \e kendilerıne karşı kullandığını belirterek uluslararası kamuoyunu Sun- ve've karşı harekete geçnıeve çağırdı. Netanvalıu. Şam'da üslenen Filistinlı bir orgüt ta- rafından önceki gün Israil-L r- dün sınırında düzenlenen \e öç İsrail askerinin ölümü ıle sonuçlanan saldın ile ilgili ola- rak Jerusalem Post gazetesine birdemeç verdi. Netanyahu. Batının Sunye tarafından desteklenen teronz- me gözlerinı yummaktan artık vazgeçmesını istedığını belir- terek Suriye'nin bu politikası- na karşı nasıl bir hareket uygu- lanacağınm kararlaştırılması gerektı^ini ifade ettı. Başta ABDolmak üzere bütün müt- tefik ülkelerı. Suriye'nin bu polıtıkasının sadece kendi çı- karlarına değil. diğer ülkelerin çıkarlarına da zarar v erdiği ko- nusunda ıkna etnıek istediğinı kaydeden Netanyahu. sözleri- nı şö\le tamamladı:-Suri\e, terori/mi Türki>e"ve İ'rdiin'e \egitgidede bite karşı kullanı- >or. Bunun sadece Liibnan Hizbullah'ı ile sınııiı kalmadı- gını düşünüvonım. HAMAS. Islami Cihad \e Filistin Halk Kurruluş Cephesi hepsi ?janı"da üstlenhorlar ve terör evlemleri dü/tnlivorlar. Suri- ye, bu sivasetine devam ederse sivasibir bedelödejeceğini bil- meHdir." Crdün sınırında dün gerçekleştirilen saldınnın so- rumluluğunu radikal Fılıstinli örgüt Eî Intifada üstlenmişti. Clinton'dan 40 maddelik paket Terör, G-7 gündeminde • Suudi Arabistan'daki patlama, terörü zenginler kulübü zirvesinin 1 numaralı gündem maddesi haline getirdi. Dış Haberler Senisi- Dün- >anın en zengın ülkelerinin oluşturduiu G-7 grubunun li- derlerı. Fransa'nın Lyon ken- tinde bir araya gelerek görüş- melere başladı. Ağırlıkîı ola- rak ekonomık stratejılenn sap- tanacağı zinede. Suudi Ara- bistan'da meydana gelen pat- lamanın ardından önceliğin te- rörle mücadeleye verıldıüı ifa- de edıldı. Zırveve e\ sahıplığı \apan FransaCumhıırbaşkanı Jacgu- esChirac \e ABD Baskanı Bill Giııton'ın ağırlığın terörle mü- cjdeleye u'nlmesin; özellıkle vurguladıkları kaydedıldı. ABD Başkanı Bill Clintonın zirveye sunulmak üzere terör- le mücadele konusunda 40 maddeden oluşan bir önerı lıs- tesi hazırladığı kaydedildi. AFP'den alınan bılgıye göre Clinton'ın. "SoğukSavaşerte- sinde ortava çıkan \ eni tehlike- lerlemücadeleetmek/orunda- yız. Çocuklanmızi uvuşturu- cuvla zehirlemeve çalışan ka- çakcılar ve toplu inıha silahla- n iiretmeve devam eden Iran ve Irak gibidev letlerin faalivet- lerini durdurmak/orundayız'" declicı ıfade edıldı Etme Fırsat • Bu kamparrya 30 Haztran 1996 tanhıne kadar geçerl*ri<r • Fı,a*ie'a <DV tîah,idır • KD\ ve cı$er tfergılefde Gİabnece* değıçıkjıklerfrvattar3 aynen yans/Clır »Uriin*«fffTi« v'esref VetkA Saocıfan ndan fı • 8u kampartva Safîay- « Ticargt Ba*anJıgı'nin 25.05 1994 tanft ve 2tW0 sav'' t«Wtfl hûkûmtennc bVflun oiarak yapthnalctatlır. • FiYSîlafımti Tûrk ürflstdır edıfer • Stokfarınuz sımrlKJır VESTEL G7'\e üye ülkelenn sürekli terönst saliiırılara ınaruz kal- ması dolayısıvla terör. her _\ıl gerçekleştirilen zirvenin daımi gündem ınaddelerinden birını oluşturuvor. Diplomatik çe\- reler. Suudi Arabistan'da mey- dana gelen patlamanın zirve- den ikı gün öncesıne rastlama- sının. olayın ön plana almma- sını kaçıntlmaz hale getirdiği- nı ifade edıvorlar. Terör karnesi 4 ülke dertliDış Haberler Servisi - Terö- rist eylemler açısından G-7 zınesıne katılan ülkelenn en şanslısı Kanada. Italya'da Kı- zıl Tugav lar. Japom a'da da Kı- zıl Ordu ve Çukakuha gibı ör- gütlerin uzun süredır sesı çık- mıyor. Kızıl Ordu Fraksıyonu'nu ağır bir yenılgive uğratan Al- man dev letının başını silahlı örgütler değıl. radıkal solun sokak eylemleri v e neo nazile- rın teraristsaldırılan ağntıyor. PKK.Almama'daki evlemle- nnı Tûrk kuruluşlarıyİa sınır- lı tutuyor. Yıllardır birçok ülkede sal- dırılara maruz kalan ABD. son yıJlarda dışarıda olduğu kadar içeride de radikal İslamcı terör eylemlerine sahne oluyor. Ne\v Vbrk'taki Dünva Ticaret Merkezi"ne düzenlenen saldı- rı gibi eylemler. radikal Müs- lümanların. Washington'un israil vanlısı-İran karşıtı tutu- muna giderek daha fazla tep- kı dırvduğunu gösteriyor. ABD'nin bir başka baş belası da Oklahoma'da hükümet bi- nasını bombalayan ve siyah ki- lıselerini yakan aşın sağcılar. İngıltere. barış masasına otunnayı kabul etmesme rağ- men silah bırakmasında ısrar ettiğı IRA'nın saldınlanndan kurtulamıyor. Fransa da vıllardır bağım- sızlık mücadeİesi \ercn Korsi- kalı örgütleri bastırnıava çalı- şıyor. Ancak bu örgütlenn ev- lemleri genellikle cana değil. mala yönelik oluyor. Filegate'e ilk kurban Dış HaberlerServisi- Beyaz Sarav'ın personel şefi Craig Lhingstone'un istıfa ettiği bil- dirildı. Livingstone. ABD Temsil- ciler Meclisi'nin hükümet re- form v e ıdare komisyonu top- lantısı sırasında istifa edeceği- ni açıkladı. Meclise hitaben birkonuşmayapanLivingsto- ne. görev inin getirdiği sorum- lulukları gereğınce yerine ge- tirememesmden ötürü Beyaz Saray tarafından çogu Cum- huriyetçilere ait olan FBI 'a ait gizli 700dosvanın uygunsuz biçimde isteyerek "Filegate " dosva skandalına ııeden oldu- ğunu belirrtı. Lzun zamandtr Denıokrat Partı bünveMnde faalivet gösterın^sme rağmen güvenlikle ilgili hiçbirdenevi- me sahıp olmavan Liv ingsto- ne'un "Problemi zamanında fark edemediğim için üzgü- ü" 1 .*-.!^'! belirtildı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle