27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1996 CUMA 10 DIŞ HABERLER IRA'yı yazan gazeteci öidÜPÜMü • LONDRA (\A)- Irlanda C jmhunveı Ordusu <IRA)\e yeraltı dunvası hakkında haber yazan gazeteci Veronıca Guerın Dublın'de bır silahlı saldın sonucu olüuruldu Son olarak İRA nın Manchester saldırısinı 17 ay suren ateşkes suresınce tdsarladığını yazan Guenn yeraltı dumasından da pek çok tehdıt almiştı Irlanda BasbakanıJohn Bruton Sunday Independent gazetesinde çalışan Guerın ın gorev ı başında oldurulmesım buyuk bır suç olarak nıteledı Karadziç şart koydu • PALE(\A)-Bosnalı Sırplar"ın Liden Radovan Kjr.ıdzıe. uluslararası topluluöun bazı garantıler vermesi halındc, Bosna Sırp Cumhıınyetı'nde duzenlenecek devlet bdşkanlıgı seçımlerıne aday olmaktan \azgeçeceğını soy ledı Ote y andan Uluslararasi Sa\aş Suçluları Mahkernesfnın ılk gununde BM Savcısı. Karadziç \e Mladıç "etnık temızlık" kampanyası \apınakla siıçladı Dışişleri-Gali'nin Kıbrıs raporu • V\kARA(Cumhuriyet Burosu)-Dışışlerı Bakanlıgı BM Genel Sckreterı Butros Galfnın Kıbrıs raporunun "tarafsız ama eksık" olduğunu bıldırdı Dışışlerı Bakanlığı Sozcusu Buvukelçı Ömer Akbel yaptığı ya?ılı açıklamada raporun taratsiz bır şekılde yaztlmaya çalışıldığının beiırterek Ancak bu taraîsizlık ılkesı ıle bazı gerçeklenn açıklıkla dıle getırılmemesinın Kıbns soıunundakı gelişmelerı tunı aynntıları ıle ızleyemeven çevrelenn eksık değerlendırmeler yapmalarınd neden olabılır"'dedı Akbel ' Muzakere masasına gelmeyen \e gu\en artıncı onlemler paketını yok tarzeden" larafın Gunev Kıbrıs Rum \ onetımı oklıığunun raporda açıkça bıldınlmemesinın bır eksıklık olduğunu vuryuladı Boşnaklar'a askeri eğitimin önündeki son engel de kalktı. Bosna'da yabancı güç kalmadı TüridyeVe eğitim vizesi• Beyaz Saray'ın Bosna'da sılahlı yabancı güç kalmadığı volundakı açıklaması.hem ABD yardımının hem de Bosnalı Müslüman subaylann Turkıye'de eğıtım görmesının önunu açtı Dış Haberler Senisi- ABD nın Bos- na'da artık "gonulJu mucahit" kalma- dığına ınandıgı belırtıierek Saray bosna hukumetının ıstıhbaratalanında Iran ıle ışbırlığıne son \erdığı ıtade edıldı Bu açıklama> la Turkıye nın de Boşnak su- bay lara askerı eğıtım \emıesının onun- dekı son engel de kalkmiş oldu Bevaz Sarav taratından yapıJaıı açık- lamada ABD Baskanı Biİl Clinton ın Dayton Anlaşması nın Bosna dayaban- cı bırhklerın çekılmesını ısteyen hu- kunılerıne Bosna hukumetının baölı Galî, Bosna raporunu Cüvenlik Konseyi'ne sundu 'Sırplar ayn devlet istiyor'Dış Haberler Servisi - Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Butros Galı. Bosnalı Sırplann ayn bır de\ let oluşturma faalıyetınde olduklannı so>ledı Galı BM Guvenlık Konsey ı ne sundugu raporda "Bosnalı Sırplar. şu anki ıdarecık'rinin de açıkca söylediği gibi ayn bır de\(et kiırmak K,ın faüyetteler. Şu anki mevcut ola\lar da bunu gostcri>or" dedı Bunun dı^ında Sırplann ozellıkle Bosna nm kuze\ındekı Brcko bolgesıne. daha once Saray bosna"da >a>a>an sı\ ıllenn >erleştınlmesı ısıne de gınştığını belırten Galı bu hareketın de bolgenın demogıafık >apısının değı^tınlmesıne >onelık bır gırışım olduğunu ıtade ettı Galı ozellıkle bolgedekı polıslerı eğıtecek BM uzmanlan konuiiında uvanda bulundu Butros Galı bolgedekı verel polıslerın kendı etnık kokenlerınden olmaNanlara kar^ı da\ rani:>lannı değıştırmedık(,e BV1 uzmanlannın basarılı olamayacağı uyarısını vaptı kaldığmı tasdık ettığı belirtıldı Clinton tarafından \enlen bu onav ıle Hınat- Bo^nak Federasvonu sılahlı guçlennın eğıtımı \e ekıpmanı konusunda \BD tarafından ^ağlanacak >ardımın onun- dekı en buvuk engelın kalktığı ıtade edı- lenbıldındeşoyledenıldı "Dajton An- laşmasfnın imzalanmasından bu vana Sara> bosna hükumetı. ozellıkle gonullu mucahitler >e İran ilc askeri >e ıstihba- rat alanındakı ışbııiiğinin sona erdiril- mesi konulanndaki istcklerimi/e \anıl \ernıek için bu\uk adımlar gerçekleş- tirdi. Halen ba/ı kişilerin Bosna toplu- nıuna kanştığı \e siv il gore\ lerde bulun- duğu >olundaki bilgilere rağmen Bos- na'da organize mucahit biıiikleri oldu- ğuna dair hiçbir kanıt bulunmamakta- dır." Bu açıklama\la ABD \ardımının vanı sira Turkne'nın de Bosnalı Mus- İuman subav lara askeri eğıtım \ ermesı- nın onuaçıîmı>oldu ABD. ulkede va- bancuozellıkledelranlıguçlerbulundu- ğu gerekçesıy le Turkı>e'nın Boşiıakla- ra asken eğıtım \ermesine karşı çıkmış- tı Ote \andan Bosnalı Sırplann Iıden Rado\an Karadaçın Bosna Hersek te 14e\luldevapılacakbaşkanlıkseçımle- rıne ada\ olmayacağı bıldırıldı Tanjug haber aıansı. BoMialı Sırpların tek van- lı olarak ılan ettıklen hukumetın Başba- kanı GojkoKliçkoM'ç ın Banva Luka"da Naptığı dçıklamaya dayanarak verdığı haberınde, Karadziç ın I4evlulde>apı- lacak ba^kanlık seçımlenne kadargore- \ ını surdureceğını duy urdu Ajaıis Ba^- bakan Klıçko\ıç ın Karadziç ın^eçım- ierden sonra >alnızca Sırp Demokratık Partısı Başkanı olarak gorev ını surdure- ceğını açıkladığını belırttı DÜŞİ h KATIUM KORKUTLTOR Rusya'da sandık seferberliği H\K\\ MOSKOU - y se(,menın heyetanı \orgun- luğadonu^tu De\ let ba^kan- lıgı seçımlennın 16 hazıran- dakı ılk turu oncesindekı ger- gın atmoster şu sıralarda şa- şılacak kadargev şek bırorta- madonıısmusdurumda Sos- >ologlar seçımlerın I6hazı- randa bıteceğını duşunen seç- menlenn o\larna\a ılgısının azaldığını \ urgularken ıktı- dar sozculerı ^ temmuzdakı ıkıncı tura katılımı vukselt- mek ıçın çağrı ustune çagn >apıvorlar Anketler seçımlere katılı- mın \ uzde 65 ten tazla olma- sı durtımunda Ba^kan Bons Veltsın ın kazanma şansının bu>uk olduğunu ancak soz konusuoranın\uzde60Li\a- nnda gerçekleşmesı halınde komunıst lıder Gennedh Z>ugano\ un seçıleceğını belırtışor (Ilk uırda katılım orani)uzde60'du )Sonaçık- lanan bır ankete gore ıkıncı turda Yeltsın'ın o\ oranı yuz- de 5^ Zvuganov "un o\ oranı ıse>uzde38olacak Kremlın'den \apilan açık- lamalarda temel amaçlar ılk turda sandık başına gıden seçmenlerı korumak gıtme- \en sağcı kıtle\ı kazanmak \e su ana dek tarafsız kalan \erel de\ let sonetıtılennı ha- reketlendırerek ılk turda az o\ alınan bolgelerde guçlen- mek olarak belırtılıyor Kuş- kusuz Veltsın'ın en onemlı amaçlarından bın de ılk tur- da ojlann >aklaşık vuzde I5"mı kazanan Vleksandr Lebed ın \e >uzde "" 5 ını alan Grigori> Va\linski nın seçmenlennın arasında bolu- neceğım ancak çoğunlukla ^eltsm ı destekleyeceğını gosterıvor Ilk turu >uzde 6 o)la tdmamld)an Madimir Jirinovski nın vandaşlannın ıse daha ı,ok Z\ugano\ "u ter- cıh etmeü beklenıyor Seçımlenn ılk turunu ya- kın sonuçlarla (\uzde 35 \e v uzde 32 ov la) bıtıren \eltsm \e Zvuganov. son gunlerde yaptıklan açıklamaFarla bır- bırlennın kıtlelenne voneldı- ler Dun Zyugano\ un seç- men kıtlesıne vonelık bırçag- n yavımlayan Yeltsın, "Her şe\e karşın, yeni düzenin sur- mesi yolunda oy kullan- ma"onensıyaptı Bunun. se- çımlenn anfesınde Yeltsm'ın antı komunıst propaganda- dan vazgeçmesı anlamınage- lebıleceğı belırtılıyor Zyugano\ ıseseçımlenka- zanması durumunda bır "ulusalgu\en hükumetı" ku- rulmasını amaçladığını \ur- gulusor Bu hukumetın uçte bırının komunıstlerden \e muttefıklennden uçte bınnı parlamentodakı otekı partı- lerden gerıye kalan uçte bı- nnın ıse bugunku hukjjmetın bakan ve bakan yardımcıla- nndan oluşacağını savunu- yor Uyuşturucuyla mücadele: 231 idamDış Haberler Senisi - Çın'de Dunya Uyuşturucu ıle Mücadele Gunuçerçevesınde 231 kışının ıdamedıldığı çok savıdakışınınde omurboyuhapıscezasınaçarptınldığı bıldınldı PekınGençlığıGa- zetesı tarafından \enlen haberde. 769 kışının ıdam \e omurboy u ha- pıs cezalanna çarptırıldığı belırtılırken ıdam edılenlenn say ısı hak- kında bılgı venlmedı Buna karşın Fransız Haber Ajansı AFP ulke- de yayımlanan gazetelerden oluşturduğu bılanço ıle 231 kı^ının kurşuna dızılerek ıdam edıldığını duyurdu byuşturucu kaçakçılı- ğı ıle mücadele ıçın basjdtılan kanıpanva çerçe\esınde. bugune ka- dar ıdam edıleıı kıjılenn SJMSI 1000 olarak ıfadeedılıyor Türkiye-lrak Gündem ticaret sorunlan SERK\N DEMİRT4Ş ANKARA (Cumhuri>et Burosu) - Bırleşmış \1ılletler(B\t)Ozel Komis- \onu Başkanı RolfEkeus bugun baş- la\acağı Ankaratemaslarında Gu\en- lıkKonsevı nın Irak lavapmışolduğu "gıda için petrol'' anlaşmasım goruş- meveceğını. ancak anlaşina sonrasın- da orta\ a çıkan "ithalat-ihracat sorun- lannı" ele aiacağını bıldırdı Ekeus. Turk hukumetının bu konudakı goruş- lerını dınle\ecegını belırterek Turkı- ye \e BM nın ele alacağı çok onemlı konular olduğunu kavdettı BM Gu\enlık Konseyı nın Irak ın elındekı kıtle ımha sılahlarını denetle- niek \e ımha etmekle gore\ lendırdığı ozel komısvonun başkanı Ekeus dun Ankara vageldı Esenboğa Ha\alıma- nı'nda gazetecılenn sorularını vanıt- lavdiı tkeus. "*OnceKu\e\tSa\aşrnın ardından ateşkesin uy gulaması ıle ilgi- li Turk hukumetine bilgi vereceğim" dedı Irak'takı kıtle ımha sılahları ıle ılgılı guçluklerı \e başdrılarını anlata- caklarını kavdeden Ekeus şunları soy- ledı "Daha fa/la para deıntk olan gı- da için petrol anlaşmasının ardından \cnı bır durum orta\a çıktı. Gu\tnlık Konse\i taratından karar Mrilmiş ye- ni bir yeni bir ithalat-ihracat mekanız- ması \ar kı: lurkhe. kom^u bir ulke olarak bu konuda çok etkin olacaktır." BM ıle Irak arasında geçen ma\ ıs av ın- da vapıldn dnlaşma sonunda Bağdat vonetımının gıda \e ılaç satın alabıl- mesı ıçın 2 mılyar dolarlık petrol >at- mdsına ıznı verılmıştı Pasok Kongresi Simitis yuhalandı ATI\\ (A\) - \tııid dd dun topla- nan PASOK Kongresi nde Andreas Papandreu nun olumu ıle boşalan par- !i genel bdşkanlığına adavlığını ko\a- ı-dgını açıkld\diı Bdşbakan Kostas Si- mıtıs Papandreu donemını eleştırme- \e kdlkışıncd. delegeler taratından \u- halandı Sımıtıs 5 bın 200 delegemn hazır bulundugu salonda Papandreu done- mınde "sistemlı şekilde. kollektif yo- netimin gulunç duruma duşuruldu- ğunu ve işlemlerin şeflaf olmadıgı- nı" sovleyıp. kendısının \enı bır PA- SOK \ aratacağından sozedınce s,ılon bırden karıştı Sımıtis e agır hakaret- lerdebulunanofkelı delegeler ıslıkça- lıp ayaklarını tahta trıbunlere vurarak protestoda bulundular Sımıtis genel başkanlık seçımını kazananamdsı ha- lınde başbakanlıktan da ıstıta edece- ğını açıkladı Protestocu delegelerın çoğunun Sımıtıs ın kongredekı rakıbı olan Içişlerı Bakanı Akis Çohacopu- los'abağlı partıgen(,lıkkolldrına men- sup delegeler olduklan anljşıldı VESTEL TÛKBTİCİ DANIŞMA MERKEZİ 0800 211 40 76 0800 211 40 77 ,15381li) 1768 G T D7G
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle