27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 HAZİRAN 1996 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Istanbul Edırne Çanakkale Kocaelı Izmır Manısa Aydın Denızlı B B B B A A A A 26 28 27 27 34 36 36 34 Sınop Zonguldak B 22 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas B B B B B B B 26 29 27 33 33 30 34 A 38 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurta Mardın Sıırt Hakkarı Van A A A A A A A 32 35 40 33 35 21 30 A 28 Yurdun kuzey ke- sımlerı parçalı bulut lu Marmara nın do gusu IcEge IçAna dolu nun kuzeybatısı Parıs Londra Y 23 Roma Beriın ıleBatı veOrtaKara- denız saganak ve gokgurultulu saga- nak yağışlı dıger Amsterdam yerler az bulutlu ve Mİdrid açık geçecek Hava sıcaklıgı batıda aza B 25 27 22 29 Sofya A 34 lacak doguda bıraz Bruksel Y 22 daha artacak Budapeşte B 22 Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn A B Y B B B B Y 32 26 16 16 22 22 24 25 Munıh B 19 fIOSKO a Aşkabat Almatı Taşkent Baku Bışkek Tıflıs Kahıre Y A Y > A Y A A 1b 38 31 36 30 32 28 38 Şam A 38 OACK Parca t Çck bulut u YaqrjrlL > Sjlu kar ı GQK G U N D E M MISTAFAB4LBAY Buştarafı 1. Sayfada - Kım Doğa! yanıt şu - Gelecegı parlak tyı hırsızdır Geçen/erde dosyasından temız kâğıdını gordum, hakkında sekız mahkeme dokuz soruşturma var Bunları ıkıye katlarsa, basamakla- rı daha çabuk atlar Bır de lyı ruş- vetyıyormuş El ustunde tutulma- sının en onemlı nedenı bu dıyor- lar Ulkemızde guvenlık guçlerının bıralışkanlığıvar Hakkında soruş- turma açtıkları kışılere hemen suçlu" damgası vuruyorlar Ada- letın onune çıkmadan medyanın onune çıkarıyorlar Bu kışıler sıyası suçluysa ya başlarını bıraz one egıp tepkısız kalıyorlar ya da zafer ışaretı yapı- yorlar Bu "gelenek" devam edıyor Hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ruşvet gıbı suçlardan yakalanan- larsa genellıkle yuzlennın gorun- memesı ıçın olaganustu çaba har- cıyorlar dı Şımdı oyle değıl Adam devletı dolandırmış Içı rahat alnıaçık Başı goklerde çık babam çık Yaptığı ışın onuruyla ıçı ıçıne sığ- mıyor Gazetecı soruyor - Ne zamandan berı soyuyor- sun? "Oldu bıraz Son ışte yakalan- masaydık ABD'de bır vılla daha almıştık Kısmet değılmış bırda- hakı sefere Çıkınca duzeltırım " Işı bılmeceye dokelım Uçakla "Turkıye de hırsızlık su- çu" arasında ne benzerlık vardır"? Ikısı de yukseldıkçe kuçulur Turkıye'de en buyuk suç "ku- çukgoturmek". Bakkaldan ekmek çalmanın ce- zası 5 yıldan başlar Mercedes ka- çakçılığı yapmanın onuru muste- şar yardımcılığına ulaşmakla baş- lar 'Sakindi Hazinenin ;Dolapları' • Zaman zaman yakınılır - Muz cumhunyetlerı gıbı ot- duk Aslında muz cumhurıyetlerın- dendebeterolduk. Oralardahat- kı-hazıneyı ve muzu dengelı soyu- yoriar Bızdemuzdaolmadığnçın soyulacak, hazıneyle halk kalıyor Bu konular yakında yenı bır ede- bıyat kolu olarak da gelışebılır Bugunku kahramanlarımız anı- larını şu adlarla kıtaplaştınrlarsa, halkımızın okuma ahşkanlığına da katkıda bulunabılırler ' Yuz Soruda Hazıneyı Soyma Teknıklerı " 'Ruşvet Vermede ve Almada Yenı Yontemler " 'Ihale Nasıl Kazanılır? Garantılı Yollar " "Ortulu Odenekten Para Çek- menın On Altın Kuralı " Bu dalda Nobel ayarında bır de odul koyarsak, uluslararası unumuz artar Turkıye daha lyı ta- nıtılır Halkımızın kultur-sanata ılgısı de bu yolla arttırılabılır Bız hemen uç yenı "oyun" onerısındebulunalım Hazıneden Faız Kaçırma " "Damdakı Yalancı " 'Sakındı Hazinenin Dolapları ' Ben bu yolsuzluk kulturunden çok umutluyum Ulkemız, ıkıbınlı yılları ancak boyle yakalar Namuslu hırsızlar Onuruyla mahkemeye gelıp gı- denlerın başında Selçuk Parsa- dan gelıyor Son derece şık, her turlu suçlamaya alışık, butun ılışkı- lerı karışık, kendısıyle ve toplumla barışık Namuslu bır hırsız Halkı ıçın yaptı Hırsızların parasını çarptı O yuzden suç sayılmaz Ifade tutanaklarından oğrenıyo- ruz kı Başbakanlık elemanları pa- rayı gecıktırınce topuna bırden fır- ça atmış Parsadan hem Hazıne'yı çarp- mış hem gorevlılerı Varsa Farsça bır sozcuk Dı- lenme dılencılık bır gosterıden sonra ızleyenlerden para toplamak anlamına gelıyor 'Parsayı toplamak" da mecazı anlamda kullanılıyor Selçuk Bey, soyadıyla da sıste- me katkıda bulunuyor Ulkemızde kafasını kullananın payı parsadan Yuzsuzluğu ele al, hem arsadan pay al hem parsadan Büyükada'da tesettür kampı \LPERTLRGUT Buvukada Maden Bolgesı'n-dekı Ormaıı Bakanlığı kampı nda kalan "Ozel Fatih Ko- lejleri" oğrencılerı \aptiklan hareketler \e gı>ınışlen\le ada sakınlennı tedırgın edı- \or Adalılar I28tesetturlugenı, kızııı kal- dığı kampta 'dini topiantılar' vapıldıgını ıddıa ederek "Toplu halde namaz kılıp. çar- şaf \e türbanlaria denize \e\a ha\uza giri- vorlar. Orman Bakanlığı, bu insanlara pa- ra için mi \oksa başka sebeplerden r..t \ar- dımcı olu\or" dıverek tepkı gosterıvorlar Bu>ukada nın en tenlıa \ennde bulunan \e Orman Bakanlığı peisonelı tarafından sezonluk kamp olarak kullanılan Buyuka- da Eğıtını \lerkezı"nın 1 hazıran - 3 tem- muz tanhlerı arasında Ozel Fatıh kolejlen taratından kıralandığı açıklandı I hazıran- 11 hazıran arasında erkekoğ- reııcılerın 12 hazıran - 22 hazıran arasında ılkokııl oğıenulerının kaldığı kampta sım- dı kız oğrencıler kalı\or Okulun Orman Bakanlığı Eğıtını Daıre Baskanlığı'naba^- \ llmaZ, llİkâh Sühİdİ Başbakan Mesut V ılmaz. \\ \P İstanbul Millet- ^ ^ * \ekili Şadan Tu/cu'nun oğlu Ali Murat Tuz- cu'nun nikâh şahitliğini \aptı. 1 y Berna \ ılmaz ile biriikte Tuzcu'nun oğlunuıı Çı- nar Otel'de gerçekleştirilen nikâh torenine katılan ^ ılmaz, basın mensuplannın po- litika ile ilgili sorularını \anıtlamadı. İstanbul Bü> ükşehir Beledi\e Başkanı Recep Ta\>ipF.rdoğan'ınkı\dığınikâhta \li Murat-Edaçiftinin şahitliğini, Mesut\e Ber- na V ılmaz >aptı. (Fotoğrat HL L\ \ TÜPCU) 50. ydda 11 ödiil B Baştarufı 1. Suyfuda san St\iı.ı kurul taratından oduledeğerbu- lundu Tarık \kan, Macit Koper, Zeki Ok- ten, Zha Oztan. Işıl Q/genturk \ e N lemduh L n den olu^an "l zun Metrajlı Film Senar- >osu" Set,Ki kurulu odulu Hasan Oz- turk un "Koridor"adlı \apıtına\erdı "Şi- ir"dalında Necati Cumalı, Prot Dr Ce\at Çapan, Doğan Hızlan, Şukran Kurdakul \e Hilmi ^a>uzdan okısan Sevıcı Kurul odulu \>dın \facan ın "Itır>eGuneş~ \e Sina \k>ol un "MeğerSozGumuş" ba>lık- lı yapıtları arasında pa\la^tırdı "Ö\ku" dalında, Mehmtt Ba^aran, \e- dat Giımol. Selinı İleri, Tarık Dursun K. \ c Sami karaorenden olu^an Sc(,ıcı kurul \\lakuilu nun "MekruhkadinlarMezar- lığı" adlı vapıtını odule değer gordu Talip Apa\ dın, Ahmet Cemal. Konur triop. Mu- zafferU>guner, Prot Dr Tahsin \ ucel dcn olu^an Roman Seçıcı kurulu. odulu Erhan Bener ın "Hınzır Kız" \c MahirOztaş ın "Soğuma"adlı vapıtlan arasında pa\ lastır- dı Bu \ıl 50'nnsı duzenlenen \unus Nadı Odullcn'nı kazananlaı. bugun saat 19 00 da Sultanjhmet'tekı Ibrahınıpasa Sara>ı"nda y<tpıl,«,»ak olan torenleodullcrını atecaklar \urarak gecelığı 350 bın lıradan anla^tığı bıldırıldı Genel Mudur Mustafa 'N ıldız ımzasıvla \apılan anlaşmadan bır hatta sonra > ıl- dız ın Orman Bakanı \e\zat Ercan tara- ftidan bılınmeşen bır nedenle goıe\ınden Lizaklastınldığı bolırtıldı Otman Bakanlığı \etkılılerı 2" hazıran- da başla\aı.ak olan kamp sezonu oıuesı ış- leımenın para kazanması ı^ııı bu teklıtı ka- bul ettıklerını belırterek u \ncak ilk sezon için personelimiz \uzde 50'nın altında ka- lan tatil isteğınde bulunduğu ıçm okula 3 temmuza kadar i/iıı \erdik. kendı ı,alışan- larınıı/. Buvukada \e kffken'de bulunan tatil bolgelerini pek tercih etnmorlar. Nede- ni ise bolgede \ aşanıın uldukça pahalı ulma- sı. Bi/ personelimiz için \atak ha>ına gunde 200 bin lira, diğer memurlar için 250 bin li- ra, memur olma\anlar için de 350 bin lira isti) oruz. \emek gezi \e eğlenceler bu ucre- te dahil değil" dedıler Adalar Orman bletnıe Şetiığı vetkılılerı ıse 138 vatak kapasıtelerı bulunduğunu so\le\crek "kamp. 1989'dan beri tamirat gormediği için bazı bolumlerinı kapattık. kamp. 36 a\ rı birinıden oluşu\or. 31 ağus- tosa kadar kamp açık kalacak İlk kez ozel bir okul tarafından kiralandı. \anlarında bir erkek mudur >e temi/lik için getirdikle- ri iki ki>i dısında erkek >ok. Bi/. kendilen- ne sezonluk çalışan 6 kadm gorev limizi \er- dik" dı\e konu^tular Adalar kavnıakaını Necmi Vknıan konu\u bıldığını ancak okulun Orman Bolgc Mudurluğu'ndcn ızınlıolduğunusovledı Akman "Bu.erkek lise, ilkokul >e kız lise olarak kampın 3. de\ - redilişi. BizeOzel Fatih kolejleri"\le ilgili ^i- kâ>et gelmedi. Fakat bugun kampa uğra\ a- rak kontrol ettim. Çocuklu kadınların. uğ- rencilerin\elileriolduğunusanı\orum. Her- hangı kanunsuz bir >e\e rastlamadım" dc- dı Bu\ukada da ilk kez bo\ le bır durumun \a5and1gn11 bclırten ada sakınleıı "Lise 2. sınıf oğrencisi erkek oğrencıler. kılık \e kı- \afetlen>leturistikbolge>edeğışikbirakım getırdıler. Deni/e ma\o> la değil. şal> arları>- la girijorlardı. kız oğrenciler ise ada_\ı gez- me>e çıkmı\oıiar. Lise son sınıf oğrencileri oldukları so>leni\or. ancak aralarında çok sa\ıda >aşlı \e çocuklu kadm \ar. kampta laik. demokratik Turki\e Cumhuri>eti'nin okullannda kullanılma>an kı>atetlerledola- şılmasından rahatsızlık du\u\oruz. Bu\u- kada. say elerinde haremlik - selamlık u> gu- lamasını da gormuş oldu" dedıler OL4YLARIN ARDENDAKİ GERÇEK • Buştarajı 1. SuyfaJu )ü}anan olumsuzluklaı ın en onemlı etkenı \ıii>ddkı Jo ÇınıUıknı y ılmaz, hııkumet konusunda da JH;I« soyledi: Bız D) P ık> LIMJI noktadan de\<.ım etıneM lıazıı <z Turkiye'dckitıkunıklığın nedenlerinin başında \ı\u- setin henuz ruyınu oiurnıanıası gelıyor. Merke: suğdu- ki bırparti, ınerke: uığdaki haşka bir parttşlc: ıııerke: soldakibırparti, merkez l >oldaki bır buşka parth le ku\- galı. Merkez ^ağı bır araya getirmek it, ın zaınun zaman solpartılerdevreyegiriyor. Bu ^urpık tablodaıı da îster istemez sağlık/ı soıııı^lar çıkmıyor. Ancak, soldaki tablodayaşayarak gordük ki, zortıki birleşmelerden olumlıı sonuc çıkmıy or. Bir başka dc- l ımle, vı asette her zaman ıki artı ıkı dort etmıyor. Ba- :en u^.buzen be$ edebiliyor. Tıırkhe'nin kaderinielın- de tııtan partiler arasında ı er ulun A \ 4P ve D) P'nın yöneticıleri bu noktayı da dıkkate alarak suğlıklı bır ku- rar alıııalı. 4ksi halde siyaset, radikalpurtilerin kı\ku- cında, ülkeye hizınet etınek için bır umae olnuıktan ı,ı- kıp toplumsal gelişmeyi on plana almaktan ıızak hedef- lerin arat ı haline gelecek. • • • INDİRİM KUPONU 3 yıl arka arkaya şampiyon! ALTAY ANTALYASPOR BEŞIKTAŞ BURSASPOR Ç. DARDANELSPOR DENİZLİSPOR FENERBAHÇE GALATASARAY GAZIANTEPSPOR GENÇLERBİRÜĞİ ISTANBULSPOR KOCAELISPOR V > ^ E » P MKE ANKARAGUCU SAMSUNSPOR SARIYER TRABZONSPOR VANSPOR ZEYTINBURNUSPOR Futbolun adresi değişmiyor. 4 büyüklerden sonra, şimdi de 1. Lig'in tüm maçları, Ağustos'tan itibaren sadece CINE 5'te! Sezonun başlamasını beklemeyin. Şimdiden abone olun, CINE 5'in yaz fiyatlarını kaçırmayın! 1. Futbol Ligi, 3 sene CINE 5'te, unutmayın! Decoderler AEG-BOSCH Bayîlerinde... Hemen Abone Olun (0212) 225 55 55
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle