26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 HAZIRAN 1996 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Gelecekten Günümüze Bakmak MELİH CEVDET Aı\DAY G eçmiş zamanların gun- delık vas.amlannı anla- tan kıtapları okumaya bavılınm, sıradan bır >erın. sıradan ınsanla- nnın. sıradan gunlennı Kolav nııdıı bovlebırkıtapbulmak1 Kolav ını zorunu bır yana bırakalım, olanaksız desek doğru olur Hangı za- mandan kalma olursa olsun. ıster ım- zalı ıster ımzasız, o belgevı yazıp du- zenleven kişı. gunun onemlı kışılennı ve onemlı olav larını ıska geçerek neden sıradan kişilerın bırbınne benzer va- şantılarım ele alsin1 Değer mı' Ilerde kım okur bunları' Kım ılgınç bulur1 Tarıhçıler, \azarlar. kâtıpler hep un- lu kışılerı. onemlı olavları, ılgınç so- runları kaleme almis.lardır bu vuzden. bıze vaşadıkları gunlerı kendı goruş açılanndanavıklavarakanlatmışlardır Bas,ka turlu sovlemek gerekırse, bız tanhsel belgelerden geçmışı değıl, bı ze gostenlen geçmışı oğrenırız ancak Bu yuzden tarıh. yenı bır bılım sayıl- maktadır çağımızda. sınırı daha kesın- lıkle çızılmemış bır bılım Bu konunun tartışmasına gırmeden surdureyım sozumu Ben geçmı^ın sı- radan olay larını neden merak edıvo- rum pekı9 ' Sartre, "tarihe girmek" »ozunu sık kullamr, orneğın, "\lman işgali hepi- mizi tarihe girmek zomnda bıraktT der Burada"tarihegirmek''bozu, seç- me zorunda kalmak. ev leme geçme ıs- tencını gostermek anlamınadır Lnlu tartışmalannda Camus, buna karsjilık olarak, "Daha önce tarihte degil miv- dik?" yanıtını \ermıştı Uzennde durulacak bır konudur bu Bız ıstesek de ıstemesek de tanhın ıçın- de mı_\ız° Oyleyse şu soruv u yanıtlamamız ge- rekıyor Ne demektır tanhe girmek9 Tarıhı. doğa bılımlenne benzeterek duşunursek. tanhın gıdıvnı behrle\en olavlar \ardır, bu olavları yapanlar da toplumun bırev lerı olan ınsanlardır \e ınsan tarıhsel gelı>ımı etkıledığı olçu- de tarihe gırmış sav, ılır Işte burada gerçekten duşundurucu bır durumla karşı karşıva gelıvoruz Tanhın gıdışını "biıvükadam*' dedı- ğımız onemlı kışıler mı etkıler sadece. voksa sıradan kışılerde de bo> le bır et- kıleme gucu var mıdır'1 Eskıden tanhı buv uk adamlann > ap- tığına ınanılırdı, bu yuzden de onların vapıp ettıklen tanhın konusu olurdu Yazımın başında ele almak ıstedığı- mı belırttığım konuv u gozden uzak tut- mamak ıçın şuracıkta soy le\ ıverev ım Geçmışın sıradan yas,am avnntılan- na ılışkın kımı olavları. buyuk adamla- nn tarıhınden de arada sırada çıkarabı- lınz Orneğın, Hıtıt Kralı Hattusilis,oluın doşeğınde vatarken. oğlu Huzias'ı ve- lıahtlıktan çıkardığını sovler ve kendı \enne torunu Mursilis'ı vasıyet eder. Huzıas ın anası buna çok kızmıştır K.ral o gunku durumu anlatırken. bır tablerte anlatıldığına gore, şovle de- mektedır - Yan odada karım ınekler gıbı bağı- nyor Ne ınandıncı bır soz' Çunku kral. sı- radan bır adam gıbı konuşuv or burada Demek Hattusılıs gerçekten vaşadı. bı- zımgıbı vaşadı veoldu Tanh ağzmdan kaçırdı o sozu Bır de Ingılızce bır kıtap bulmuştum bır kıtapçıda. Ortaçağ lsvıçre'sınde, Hollanda'sinda. ItaKa'sındageçen sıra- dan olavları dıle getmyordu Kalın bır kıtap Belleğımde kalmış bır olavı an- latı\ ere> ım Mahkeme tutanaklarından alınmış Is\ ıçre'nın bır kentınde bozuk şarap satan bırıne. o bozuk şarabın tumunu ıçme cezası verılmış Bu henf de vuz- de yuz vaşamiştır, olavın sıradanlığın- dan bellı Tanhın resmıleştırılmeM benı vadır- gatıyor, çunku ona ınancım sarsılıyor Bu bılımın başka bır yadırgatıcı \a- Bu hasret Ayîac'la biter. Vücudun istediği besin Ettekı değeriı proteınier ve mıneraller özellıkle çocuklann buyumesınde ve zıhınsel gelışımınde gereklıdır Damağın aradığı lezzet Aytoç urvnlennde yer alan tüm besın maddelen ozenle seçılır, baharat kıvamı uzmanlarca belırlenır Kaliteli et 8u sucukta kullantlan etler, Anadolu'da yetıştınlen, doğal yemlerie beslenen ve soy kutuğu bılınen sağhklı hayvanlardan e/de edılır c% Sağlıklı üretim Dunvanın en buyuk entegre et ışleme tesıslennden bm olan Aytaç'to uretım, bılgısayar denetımınde ve uzman vetenner hekımlenn kontrolünde İslami kurallara uygun olarak gerçekleştınhr Şeffaf üretim Aytoç Tesıslen'nde üretımın heraşaması Ankara Üniversitesi Vetenner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü'nün denetımındedır. Aynca, tüketıaler tes/s/ere gehp uretımle tigıh bıigı alabılırier Aylardır, belkı de yıllardır aradığınız lezzetı Aytoç'ta bulacoksınız Lezzet ve sağlık ıçın, sucukta olduğu gıbı sosıs, salam, kavurma, pastırma gıbı dığer şarkuten urün/ennde de tercıhınız Aytaç o/sun aytaç nı da bence en eskıden basla\ıp gunu- muze doğru olaşları sıralama^ıdır Za- manın geçtığını adım adım ızlemek olanaksızdır çunku Her >e> bırbınne karışır, masallaşır Eskı tanhçılenn ma- salla olavı van vana anlatmaları. bu gerçeğı bılmelenndendır Hangısı dog- ru, hangısı u\ durnıa. av ıramayız Bakın, arkeolojı, v ontemı gereğı. \e- nıden eskıve doğru gıder ^edıncı Tro- va'dan Bırıncı Trova"va doğru Başka bır \ontem de gelecekten gu- numuze bakma vontemıdır Dıvelım yuzyıl sonra, bugunumuzun en onem- lı kışılen ve olavlan kımler, hangılerı olacaktır9 Bunu tasarlamak ne şaşırtıcı duşun- celer ve gorunumler çıkarır karşımıza' Geçenlerde vedı sekız arkadaş, bır kulubun bahçesınde oğle vemeğı vı- vorduk Bır ara vuz vıl sonrasından bakmavı denedım orava, vanımdakı dostuma, çevremızdekı ınsanları gos- tererek - Bunların tumu olu, aına bunu bıl- mıyorlar, ded\m Bilime Düşen Gölge K ultur Bakanlı- ğı nın duzenle- dığı "\. Llusla- rarası Turk Halk Kulturu Kongresi" 8^ \abancı delege- nın de katıiımıvla ba^ladı \ma nebaşlavı^' kultur Ba- kanı Savın Vgâh Okta> Gö- ner ın de bulıınduğu açılı^ to- renınde ılk konu^macı olan Indıana Lnnersıtesı oğretım u>esı Prof Dr tlhan Başgoz. eskıden Turk'un aşağılandığı- nı, bu sozcugun kaba saba an- lamınageldıgınıbelırtıpornek olarak bırkaç tane de atasozu so\le\ınce salonda kıvamet koptu Profesorunbınde se\- gılı tlhan Selçuk'un 26 hazı- ran gunlu dunku vazısında be- lırttığı gıbı "kafatasının çapn nı Mjrgula>acak bir laP ede rek "Ben Turk"um, Turk"e hakaretettirmem" dıve bağır- mava ba^ladı Bunun uzerıne değerlı bılım adamımız Ba^- goz, konu^masını vanda kese- rek kursuden ınmek zorunda kaldı Daha sonra kursuveçı- kan Sa\ ın Bakan da hoşgoru- den soz etmeye kalkmasın mı 1 Butun bu olanlar karşisin- da. yapabıleceğım bır tek ^e\ \ardı 25 6 19%gunuoğleden sonrakı oturumda sunacagım "Masalların lleri Dizinleri - Mesaj Indev Hazırlanıa Koııu- sunda Sistemati/e Edilmiş Bır Inceleme Çahşması" adh b\l- dırımı gerı ı,ekerek kongreden aşnlmak Ben de ov le \ aptım \ e dı\ an ba^kanlığına ^u \azılı metnı sunarak bıldınmı gerı çektım "Sa>ın Başkanlık DKanı; 21. \ üz\ üa dort kala hâlâ, değerli bir bilim adamı olan Prof. Dr llhan Başgoz. kendı ulkesınde. Kultur Bakanı'nın da hazır bulunduğu bılimsel bir kong- redc konuşrurulmu\or\e kur- sudcn inmek zorunda bırakı- lı\orsa o kongrenın bilimsel oz- gurlüğıine golge düşmuş dc- mektir. Bu nedenle bildirimi geri çekhorum. Sa> gılanmla... Dr. Muhsine Helimoğlu \a- M1Z." Cumhunvet'te okuduğuma gore Sa>ın Bakan. Başgoz"u bırodavaçağınpozurdılemış Hav ır Sa> ın Bakan Kapahka- pılar ardında ozur dılemevle bu ~a>ıp" ortadan kaldırıla- maz Sızın gorevınız bırılerı adına ozur dılemek değıl ha- zır bulunduğunuz \e tanık ol- duğunuz bu olavda kursu gu- senlığıne \e ozgurlugune ozen gostererek Ba^goz'un konuşmasını tamamlamasını sağlamak olmalıvdı Bu sıze çok \akı^acaktı \e o anda bı- lım ozgurlugune duşurulmuş bu golgevı akiama >ansına sa- hıptınız ama bu ^ansi kullana- madınız O\sa "II. Milli Kül- tur Şûrası"nda \ziz \esin ın konuşması engellenmek ısten- dığınde o donemın Kultur Bakanı Nanıık Kemal Ze\ bck kursuve gelerek çok nazık bır bıçımde Azız Nesın'den ızın îstedı %e burada herkesın oz- gurce du^uncelerınt vo\le\e- bıleceğını bu goruşlere katıl- mavanlann da daha sonra vı- ne kursuve gehp karsı goruş- lennı belınebıleceklennı ama konu^macıvı savgıvla dınle- melen gerektığını so^ledı ve <\zız \esın ın sonuna kadar konuşmasını sağladı Bovle- ce. o anda olu^acak olan bu- vuk bır toplumsal av ıbı onle- mışoldu Ama sızavni sağdu- >uvu gosteremedınız \e bu şansı kullanamadınız Şu anda bu kongrenın bı- limsel ozgurlugune buvuk bır kara leke duşmu^tur ve bu le- ke Kultur Bakanı sıratınız ne- demvle. tarafınızdan bır an once aklanmahdır Çunku bı- zım ınsanımızavebızım ulke- mıze bovlesine çağdı^ı uvgu- lamalar "re\a" gorulemez Dr. Mıılisiııe Heliıııoğlu \AVT Z PENCERE Yobazın En Büyük Düşmanı: Müslüman!.. Adam gek gek gegırır gıbı Allah'ın ya da peygam- benn adını ağzına alıyor Nıçın"? Yalan ıçın Dolan ıçın Uçkâğıt ıçın Çıkar ıçın Koltuk ıçın Allah'ı ve peygamberı aşağılık dunyasal çıkarları ıçın kullanmaya kalkışıyor • Musluman Allah'ına tapınır iyılığın, doğruluğun, guzellığın, dostluğun ardındadır ınanmış kışı çıkar- ların peşınde degıldır, kotuluklerden uzaklaşmaya çalışır hırslarından arınmıştır dunya malına tamah etmekten çekınmıştır Sıyaset bataklığında kulaç atmaktan başka marı- fetı olmayan henf her dakıka başında Muslumanlık taslamaya kalkışsa da Musluman mıdır0 Tek ayak uzennde bınbır yalanı doksan dokuzluk tespıh çe- ker gıbı art arda dızen herıf-ı naşerıf, nasıl Musluman olabılır? Islamı koltuk hırsı ıçın kullanan kışının Musluman- lığına kım ınanabılır'' • Bır Musluman bır hırsızı suçustu yakaladı Ve dedı kı - Sen bana ıstedıgım çıkarı saglarsan, ben de se- nın hırsızlıgını ortbas ederım Pekı bu adam Musluman mı? Olabılemez Muslumanlık yağmur olup gokten yağsa, rahme- tının bır damlası bu adama duşmez : • Çıkar hırsıyla gozu donmuş ne kadar polıtıkacı varsa Muslumanlık taslıyor Muslumanlığı sıyasette koltuk sevdasmın ıdeolojısıne donuşturen bır suru henf bu ulkede yaşayan mılyonlarca Muslumanın ensesınde boza pışırıyor Bunlardan bırı dedı kı - Bızım en buyuk duşmanımız Muslumanlardır - Nasıl 9 - Tanrı'sızyadadınsızolanlar, Turkıye'debıravuç ınsan bıle degıldır, bunları onemsemek yanlış bır stratejıdır, onları korumaya almak, hoşgorulu sayıl- maya yarar - Eeeeee? - Ama Musluman olup da dını sıyasete alet etmek ıstemeyen Muslumanlar var ya -Evet - Bızım asıl duşmanımız onlar 1 - Nıçın? - Çunku çoğunluk onlarda' Bız azınlığız, sesımı- zın çok çıktıgına bakma' - Pekı ne olacak 9 - Vallahı benım pek umudum yok ! Muslumanla- rın çogunluğu laıklık ılkesıne bağlı kaldıkça, bız bu Muslumanlarla başedemeyız, gun geçtıkçe zamırı- mız ortaya çıkar Muslumanlık taslayıp Muslumanların tepesınde tepınenterın korkusu bu' • Anadolu Muslumanı, ıster Sunnı olsun, ıster Ale- vı, çol Muslumanı degıl 1 Bır buçuk mılyar nufuslu Islam okyanusunda Muslumanlık değışen coğraf- yaya gore rengını saptıyor ne Iran'dakı, Suudı Ara- bıstan Muslumanlığına benzıyor ne de Endonez- ya'dakı Islam Kazakıstan ovalarındakı Musluman- lıkla bır sayılıyor Anadolu Muslumanı çol şerıatına teslım olmaya- cak 1 Çol şerıatının Turkıye'dekı koku dışarıda po- lıtıkasını Anadolu Muslumanı onaylayamaz Os- manlı da bıle bedevının goygoyuna pabuç bırakma- mış Anadolu Muslumanlığı laık Turkıye Cumhurıye- tı'nde Muslumanlık taslayan uçkâğıtçılann buyru- ğuna gıremez ERBA.4 ICR4 MUDURLIGU Dosva \o 9> 4"S Kambıvo senetlerı (ı,ek poln,e \e emre mulıarrer se- net) uzennde hacız volu ıle vapılacak takıp taleplennde odeme emrı 1) Alacakh ve varsa vekılının adı -.ovadı ve ıkametaâ- hı Hamı Metın - Frbaa vekılı Av Mustata Kok - Erbaa 2) Borıjunun \e varsa kanunı temsılcısının adı sovadı ve ıkametgahı Alını Gul - Ballıbağ Kv Erbaa 3) Alacağın Turk para>ıvla tııtarı taız mıktarı ve ı^le- meve ba^İâdıSı aun 61800 000 TL a^ıl alacak. 63 200 000 TL ı^l "taız 12> 000 000 - TL toplam alaca- ğın takıp tarıhınden ıtıbaren "t> s4 taızı ucret-ı vekalet \e ıcra masrafları ıle lahsilı 4)Senetvetarıhı 1 10 1993 vadelıbıradetve 1 1 1993- 1 9 1994 vadeleraraM 41 adet senet 5) Bır terekeve karşı vapılan takıplerde mırasçılann ad ları sovadlan ve ıkametgahlan ^ukarıda vazılı borç ve mabraflan ışbu odeme emnnın teblığı tanhınden ıtıbaren on gun ıçınde odemenız.taktbın da\anağı senet kambıvo senedı nıtelığını haız değılse (5) gun ıçınde nıercıe şıka vet etmenız takıp davanagı senet altındakı ımza sıze aıt değılse vıne bu (5) gun ıçınde avrıca ve açıkça bır dılek- çe ıle tetkık nıeruıne bıldırmenız aksi takdırde kambıvo senedındekı ımzanın sızden sadırsav ılacağı ımzanızı hak- sız > ere ınkar edersenız takıp konusu alacağın uv zde onu oranında para ceza->ına mahkûm edılecegınız borçlu ol- madığınız veva borcun ıtta veva mıhal edıldığı veva ala- cağın zamanaşimınauğradıgı veva vetkı hakkında ıtırazı- nız varsa bunu ->ebeplen ıle bırlıkte beş gun ıçınde Tetkık Mercıı ne bır dılekçe ıle bıldırerek mercıden nırazın ka- bulune daır bır karar getıı medığınız takdırde cebn ıcrav a devam olunacagı ıtıraz edılmedığı ve bon, odenmedığı takdırde on gun ıçınde ^4 maddeve gore mal bevanında bulunmanız bulunmazbanız hapısle taz> ık olunatağınız. hıç mal bevanında bulunmazvevahakıkateavkın bevan- da bulunursanız avrıca hapısle cezalandırılacağınız ıhtar olunur Basın 85^4 DLNAR ASLİYE HUKL K MAHKEMESİ'NDEN 1995 419 Davacı Irtan \ ıldız vearkada^ları vekılı Av Turan De- mınz tarafından davalılar Mustata Sarıhan ve Avşe Sarı- han alevhıne açtıklaıı tazmınat davasinın vapılan açık duru>ması sirasmda verılen ara karan uvannca \ukanda açıkkımlıkıerı vazılıdavalıiartumaramalararagmen Du- lunamadıklarından dava dılekı,esı ve duru^ma gununun ılanen teblığıne karar verıldığınden adı geçen davalılar duru^ma gunu olan 1 I 9 1996 gunu -.aat 09 00 da mah- kememızde bızzat hazır bulunmaları v ev a kendılerını bır vekılle tem^ıl ettırmelerı aksı halde vokluklarında vargı- lamava devam edılıp karar verıleceğı hususu dava dılek- çesi veduruşmaaunuteblıcıvennekaımolmakuzereılan olunur 25 4 1996 Basın 86929 Beşıktaş Serencebev "de sahıbınden satılık daıre Tel: 261 3750
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle