28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1996 CUMA 12 DIZIYAZI S S K N a s ı l K u r t u l u r ? / D r . A l o e r A k c a m • SSK, bir an önce ilaç üretimine başlamalı, Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yöntem belirlenerek il Sigorta Konseyleri'nden gerekli kaynak aktarılmalıdır. SSK ilaçları, yabancı firmalarla yarışacak düzeyi yakalayabilmeli, serbestçe eczanelerde satılabilmelidir. SSK hastane polikliniklerinden hastalara ilaç verme işlemi durdurulmalıdır. • "Geçmişe dönük borçlanma ile emeklilik" kaldırılmalıdır. Emeklilik döneminde alınan ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırılmasına son verilmelidir. Aktif sigortalının ücreti, emeklilik ücretinin üstünde olmalı, emeklilik süresi, işkollarına göre ayrı sürelerde ve ayrı yaşlarda belirlenmelidir. Prim miktarı, işkoluna, kişinin sağlık durumuna, aile birey sayısına göre değişmelidir. Emeklilikte öncelikle düşünülmesi gereken, yıllarca çalıştıktan sonra kalan ömrü yeterli bir geçim kaynağı ile sürdürmek olmalıdır. Üaç çıkmazı ve emeklilik sorunu- 3 - SK'nin trilyonlan bulan gider kalemlerinin başında ilaç gelmektedir. SSK. ilaç üretimine gün geçirmeden ba^lamak zorundadır. Merkezde Türk Eczacıları Bırlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte \ol \e yöntem belirlenerek İl Sigorta kon>.e\leri'nden gerekli kaynak aktarılmalı. ilaç üretimı ^ağlanmalı ve SSK. ilaçları vabanu firmalarla vanşacak düzeyi. kaliteyi yakalavabilmelidir. SSK ilaçları serbestçe eczanelerde de satılabilmelidir. SSK hastane polikliniklerinden hastaya ilaç \erilmesi işlemi hemen durdurulmalıdır. Hiç başka bir önlem alınamazsa bile. eczane kuv ruklarının kalkması ile hastane binalannda bir rahatlama sağlanacaktır. SSK kapsamındaki hasta. ilacını beklemeden. sıraya girmeden herhangi bir serbest eezaneden alabilmelidir. Ancak bu sıınumda eczanenin SSK "Ueuz İlaç (Eş \ararlikli)" ilkesine uvma zorunluğu olmalıdır. Yerel Sigorta Konseylen, Türk Eczacılar Birliği. Bölge Eczacı Odalan ile gereken görüşme \ e sözleşmeler >apılarak. eczacı kârı ındirimi sağlanarak hem kurum çıkan düşünülmelı hem de hastanm saatler süren ilaç kuyruğu bekleme işkencesi bıtirilmelidir. SSK. ilacı yatan hastası için sağlamayı ve Minmayı sürdürmelidir. Sigorta sİNteminin avaktan tedavi gören •hastaya ilaç \erme uvgulaması ile bu bölümde çalışan personelin daha yararlı bölümlere kaydınlması olası olacaktır. Ceçmişe dönük borçlanma Emeklilik söz konusu edildiği zaman ılk dü^ünülmesi gereken yıllarca alınteri dökmenin. sakat kalmanın. iş göremez duruma düşmenin karşılığı olarak kalan ömrü. yetecek bir geçim kavnağı ile sürdürebılmenin sağlanması demek olmalıdır. Yirmi beş otuz yıl. çelikhane ocaklannda. kömür madenlerinde işkenceler içinde ekmek parası için çalışmış emekçiye sunulan olanaklar. politik bir kararla. politik çıkar amacı> la toplumun çeşitli kesımlerıne de sunulmakta. geçmişe dönük borçlanma ile sanatçısından a\ukatına. göçmeninden genel kadınlara.. biriieri SSK emeklilik maaşı ve SSK sağlık hizmetlerinden yararlanma ile ödüllendirilmekte. Elbet tüm insanlar yetennce sağlık ve sosyal güvenlik yardımı almalıdırlar! Ama nereden'1 Bu sorunun yanıtı. kamunun sosyal amaçlı toplanan birikimlen. devletin olanaklan olmalıdır. SSK araç edilerek zor duruma düşürülmekte. parasal sıkıntılara sokulmaktadır. "Geçmişe dönük borçlanma ile emeklilik" kaldırılmalıdır! Emeklilik. verilen aktıf emekle geçen yıllann sonucu saelanabılır. Emeklilik döneminde alınan ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırılmasına son verilmelidir. Aktif sigortalının. yani • çalışanın ücreti, emeklilik ücretinin mutlaka üstünde olmalıdır. Emeklilik değil. çalışma özendirilmelidir! Günde 8-10 saat çıplak elle demir çeken. erimiş cevherin karşısında kelle koltukta çalışan bir sigortalının ücreti. emekli olduğu zaman alacağı ücretten düşük ise niçin bazı yollar bulunup haksız emeklilik yolu araştınlmasın? Ortada rüşvetler. sahte sağlık raporlan uçuşmasın? Emeklilik süresi % Emeklilik süresi işkollanna göre ayn ayn sürelerde. ayrı ayn yaşlarda olmalıdır. Belirleyjci organ. Merkez Sigorta Konseyi'dir. Yönetiminde hem emeklinin hem aktif çalışanın hem çalıştıranın hem de tıp bilimi temsilcilerinin bulunacağı Merkez Sigorta Konseyi. emeklilik yaşını belirleyecek tek yetkili organ olmalıdır. Yıldan vıla. işkollannda oluşacak iyileştirmelere. çalışma sürelerinin kısaltılmasına bağlı olarak emeklilik yaş ve emekliliğe esas olacak aktif çalışma süresi değiştirilebilir! Günümüzde emeklilik yaşı üe ilgilı tartışmalarda en insancıl ve toplumcu yaklaşım. aktif çalışma ile geçirilmiş. erkekte otuz. kadında 25 yılın esas alınmasıdır. Yaş nedeniyle emeklilik ise ülkemizde ortalama yaşam süresi düşünüldüğünde 55 yaşı geçmemelidir. Ancak bu yaş süresi içinde aktif çalışma ile geçen süre en az 15 yıl olmalıdır. Emeklilik ücreti, aylıİc olarak. geçmişte aktif çalışma süresi ile direkt bağlantılı olmalıdır. Yani yaş nedeniyle kısa bir süre çalışma (örnek 16 v ıl) emekli olmuş bir sigortalı ile otuz beş yıl ağır sanayide çalışmış emeklinin aylık ücretleri farklı olmalıdır. Herbirev. çalıştığı işkoluna göre ve çalıştığı süreler esas alınarak emekliliğe ulaşmalı. alacağı ikramiyeden tazminatına, aylığına kadar tüm ücretlerde çalışma süresi ve işkolunun özelliğı gözetilmelidir. Sigorta primleri değişebilir Sabit ve tek bir prim uygulaması sigorta sistemimizin önemli yanlışlanndan biridir. Günümüz sisteminde tek bir bireyden alınan, ücretin satın alma gücü düşünüldüğünde çok yüksek olan prim miktan, işkoluna, kişinin sağlık durumuna. aile birey sayısına göre değışken olmalıdır. Daha önceki bölümlerde değindiğimiz gibi. sağlık pirimi birey başına ve yaşam boyu kesilmelidir. Günümüz sigorta sisteminin önemli açmazlanndan biri olan prim toplamadaki yanlışlığı. emeklilere doğum yardımı yapılamayacağı sonucu ile bir yandan emeklıyi zor durumda bırakırken, bir yandan da bir bürün olarak düşünülmesi gereken sağlık yardımının parçalanmasına neden olmaktadır. Sigortalı eşi, ama emekli eşi olan bayan hastalandığında sigorta hastanesine gidecek. ancak doğum yapacağı zaman aynı hastaneye kabul edilmeyecek veya aynca ücret yatırmak zorunda kalacaktır. Günümüzdeki bu uygulamanın değiştirilmesi gerekır. Isteyen sigortalı, istedıği yaşa kadar analık primi yatırmava devam edebilmelı. karşılığında doğumun doğuracağı sonuçlarla ilgili sağlık yardımı alabilmelidir Sıgona pnmlerinin yerel konseylerce toplanması gerekliliği bu ve benzer sorunlarda bir kez daha bilince çıkmaktadır. Yatınlmamış bir prımle ilgili sağlık, sosyal yardım isteyen sigortalının durumu yerel örgütlerce yakından bilineceğinden gereğinde sonrakı dönemlerde ek kesinti sağlanabilecektir. Yerel konseyler, koşullaçjve yeni çıkacak durumlara uygun değerlendirme yaparak prim kesintısiyle ilgili değişiklikler yapabilmelidirler. Aynca hasta oldugu bilinen. >üksek sağlık yardımı gereken kişilere de daha yüksek prim kesintisi yapılarak sigorta kapsamı kullanılabilmelidir. Sigorta başlangıcı için hekim muayenesizorunlu olmalıdır. Yerel konseylerin çalıştıracağı sözleşmeli hekimler sigorta kapsamına alınacak her bıreyin mutlaka muayenesini yapacak, gerekli dummlarda dispanser ve hastane sevki ile her birey için ayn bir kişısel kayıt tutulacaktır. Yeterli iletişim ve denetim Sigorta sağlık örgütlenmesınin her aşaması yerel konseylerce merkezi bir bilgisayarda toplanmalıdır. Birey taşıyacağı sağlık kartı ile herhangi bir sağlık başvurusu yaptığında. bilgisayar sistemi ile kart kontrolü yapılarak prim ödeme durumu. sigortaya borcu olup olmadığı denetlenebilmelidir. Acil durumlarda kişiye sağlık yardımı bekletilmeden yapılmakla birlikte, sorun nedeni konsey ilgili birimine aktanlmalı. sorumluluk hangi yana aitse giderilmelidir. Yerel konseyler belirli aralıklarla. tüm halka açık sağlık konulu toplantılar düzenlemelı. bu toplantılarda hem sağlıklı toplum oluşturmaya yönelik bilgi aktanmı yapılmalı hem de sistemde aksavan yönler tartışılmalı. eleştiriler yapılabilmelıdir. Karabuk örneği Halkın yüzde 80 sigorta kapsamında olduğu Karabük ili ve çevresinde sigorta sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, tüm bölgede daha insanca yaşam koşullan sağlayacaktır. Bu bölgede 25 yıldır hizmet veren hastaneye > ıllardır bir tek tansiyon aleti. bir hasta taşıma sedvesi alınabilmesi "tasarruf tedbirlerT nedeniyle olası değıldir. Hastanenin tüm eksiği. gediği hastane personeli tarafından kurulmuş. gelir kaynağı sigortalı hasta ve zivaretçilerinin gönüllü katkıları olan bir demek tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Yerel Sigorta Konseylen örgütlenmesı. Ozerk ve Demokratik Sigorta Sistemi, Özerk ve Demokratik Sağlık Örgütlenmesi ile bu tür derneklere gerek kalmayacaktır. Î995 yılı verileri ile Karabük"te 5698 işverınde 15 bin 509 sigortalı işçi çalışmaktadır. 1995 vılı için toplanan primlertutan 900 mil>arTL. dolayındadır. Bölgeye hizmet veren SSK hastanesi ve bağlı dispanser ve sağlık istasyonları (bir dispanser. üç CİDER KALEMLERİ GİDERİNCİNSİ Personel Gideri Hastane 5000 Evler Disp. Yenice Sağlık Ist. EfianiSağiıkist Safranbdu Sağlık Ist. İlaçGiderlen Hastane 5000 Evler Disp. Yenice Sağlıkİst. SafranboiuSağltkİst. Hasta Yıyecekleri Tıbbi Malzeme Giderteri Isıtma GiderJeri Aydınlatma Giderleri SuGiderieri Haberieşjne Giderleri Tamir. Bakım, Onanm DiğerGiderier Sosyal Sigorta Giderleri TOPLAM AYRIMI 109.975.593.624 1.941.598.884 2.675.120.406 272.655.484 2.554.019.519 104.886.504.418 4.186.384.575 2.210.742.645S 4.132.247.212 TOPLAM GİDER 117.418^66.000 115.415.878.850 7210.452.000 11.795.810.000 4.462.328.000 878.841.000 4.296.100.000 370.700.000 2.432.558.000 3.693.418.000 24.657.135.000 292.631 J8&850 sağlık istaivonu) gider kalemleri toplamı aşağıdaki listede çıkarılmıştır. Sosyal Sigorta giderleri içinde sigortalıya ait işgöremezlik ödeneklerı. sevk edilen hasta ve refakatçılara ait yolluk giderleri vb. vardır. Karabük ilinde toplanamayan primler. işverenlerin prim borçlara hesaba katılmamiştır. 1995 yılı içinde. 900 milyar prim toplanmış. verılen sağlık ve sigorta hizmetleri karşılığı 292 mılvar harcama yapılmıştır. Bu harcama kaleminden hastanenin sigortasız hastalara verdıği hizmet karşılığı elde ettiği 32 milyar gelir düşülmelidir. Gelirler (çok düşük ücretlerle sigortasız olduğu saptanan hastalardan alınan ücretler toplamı) 326.131.175 TL'dir. Bu gelirler içinde muayene, yatak. muayene ücretlerine sigortalı katıhm payı, ılaç ücretine katılım payı. ameliyat. fizik tedavi ücretlen. röntgen ücretleri \ardır. Özerk bir yönetımle hastane gelirlerinin üç dört kat artacağı anlaşılabilır. Muayene ücretinin 100.000 TL. pansuman ücretinin 250.000 TL olduğu unutulmamalıdır! Hastane giderlerinden gelirler düşüldükten sonra 260 milyar dola> ında bir ortalama yıllık gider çıkmaktadır. Primlerin değerlendirilmesi Karabüklü çalışanlar, sağlık ve sosyal güvenlikleri için 900 milyar yatırmışlar. karşılığında 260 milyarlık bir hizmet almışlardır. Şimdi biriieri. "\a emekliler?.. Emeklilerin ücretlerini kim \ereeek~ dıye sormaMn. Karabüklü emekliler de, bir zamanlar şimdiki çalışanlar gibi hep çok paralar yatınp az hizmet aldılar. kesilen primlerin üçte biri bile hizmet olarak geri dönmedi. Toplanan 900 milyar prim. yetkili. demokratik işleyişli. işçisinden işverenine tüm Karabük'ü temsil eden bir sigorta konseyi oluşturduğunda en az bir buçuk katına çıkacak. sigortasız çalışanlar toplumun otokontrolü ile sigortalı olacak. hastane giderleri içinden sigortasız kesime akan birçok kalem vok olacak. hastane gelirleri artacak. pozitif bilanço en az ikiye katlanacaktır. Biz yine aksak sistemimizin rakamlannı kullanalım 900 milyar pnmin 300 milyannı çalışanlann emeklilik dönemi için merkeze gönderelim. Bölgedekı insanlann sağlığı için kullanabileceğımiz 600 milyar var elimizde. 1yi çalışan. günde 100 hastaya sağlık hızmeti veren bir sağlık istasyonunun yıllık gideri. ilaç dışında 36 milyar civannda. Demek ki bir 150 milyar kullanmakla biz dört tane daha, laboratuv anndan koruyueu hizmetlere geniş hizmet sunacak sağlık istasyonu açabiliriz. Bu yeni sağlık istasyonlan ile hastane poliklinik binasındaki kalabalığın yansı bile kalmayacaktır. Yarın: Sorunlu hastalar ÇALIŞANLARIN SORULARI / SORUNLARIYILMAZ ŞÎPAL 9 yıldır yurtdışında çalışıyorum Som: Ben 9 v ıldır yurtdışında çalışıyorum. Yurtdışına gitmeden ön- ee 8 yıİ da Türkiye'de sigortalı olarak çaljştım. Eğer kesin dönüşte yurtdışında çalışmalarımın tünıünü yatt- rırsam Türkive'deki çalışmalanmla birlikte. toplam 6.120 gün prim ödemiş durumda oluvorum. Sigorta başlangıç tarihim ağustos 1971 "dir. 25 > ılım agustos 1996'da doluvor. Ocak 1961 doğumluyum. Sorularım: 1) Yurtdışı çalışmalanmı ilk günden son güne kadar döviz ola- rak yatırırsam. yasav a göre. emekli aylığun son kaç yılın orta- lamasına göre hesaplanır? 2) Başvurumu 25 sigortalılık yılımın dolduğu ağustos 19%'da yaparsam. ta\an göstergeyi tutturabilir miyim? 3) Baş\ urunıu 1997"de vaparsam bu kez göstergem ve aylığım değişir mi? (M.T.) YANIT: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası Ek Madde 34 uyann- ea. Malullük. Yaşlılık veOlümaylıklannınhesabına esas alınacak üst gösterge. 1996 yılında bağlanacak aylıklar için sigortalının başvuru- da bulunduğu tarihden önceki son sekız takvim yılının sigorta pri- mine esas kazanç ortalamasına göre hesaplanacak'tır. 1997 vılmdaise son dokuz takv im vılının kazancı gözönüne alına- caktır. Ocak 1988'den önce yurtdışında çalışmaya başladığınıza göre 1996"da yaşlılık aylığı almak için başvuruda bulunduğunuzda. aylı- ğınız I Öcak 1988 ile 31 Aralık 1996 arasında geçen sekiz takvim yılı (2.880 gün) gözönüne alınarak hesaplanacaktır. ABD Dolan 77 bin Türk Lirasını aşmıştır. ABD doları değiştikçe. yurtdışı borçlanmalarında. aylığın bağla- nacağı derece ve kademe ile birlikte gösterge de değişmektedir. Her yıl yıl olduğu gibi 1996 yılında da ABD Dolarına bağlı olarak bir tabîo yaptıgımızda değişik göstergelerle karşılaşırız. Dolar >ük- seldikçe. dolara bağlı olarak göstergeler de yükselir. 19%"da 1 ABD Doları 114 bin 447 Türk Lirasına eşitlendiğinde SSK tavan göstergesi olan 10.128'den a>lık bağlanabilir. 1.1.1998 - 31.12.1995 8>ı! Toplam Ortalama Derece Kademe Gösterae SSK Tavan Kazanç 380.555.550 47.569.444 1 10 10.128 80.000 TL. 374.511.290 46.813.911 1 8 10.028 1 ABD Dolan 100.000 TL. 378.488.590 47.311.074 1 9 10.078 114.447 TL. 380.669.997 47.583.750 1 10 10.128 3) 1997 yılında bağlanacak aylığı belirleyebilmek için öncelikle. 31 Aralık 1996'da sigorta primine esas aylık tavan kazancın bilinme- si gerekir. Tavan kazanç. tavan gösterge ile genel avlık katsayısı çarpımı so- nucu bulunmaktadır. Aralık 1996'daki katsayı ve tavan gösterge bi- linmedikçe. 1997'de bağlanacak aylığı bugünden hesaplamak olanak- sızdır. ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Doğrudan Telefon çaldı. ANKA'dan Timur Türkân, Emre Yılmaz'ın kitabıyla ilgili haberi verdi. Ankara 9. As- liye Ceza Mahkemesi yasağı kaldırıyor. "Genç Bir Işadamına" adlı kitap özgürlüğüne kavuşuyor. Ha- berin ötesi de var, Emre Yılmaz olayı ajanstan öğre- niyor. Elbet seviniyor. ama bu sevinci kitapları ya- saklanan başka yazarların. düşünceleri nedeniyle tutuklanan kişilerin de yaşamasını diliyor. Medyaya teşekkür ederken belli uyarıları da vurguluyor. Telefonu kapadım, pencereden karşı tepelere bak- tım bir an, ağaçlara, çiçeklere bir selam, özgürlüğe kavuşan kitabın sevinciyle bir soluk, ama uzun sür- müyor. Olaylar bastırıyor! Sevinç bir yana; hüznü, acıyı yaşamaya da vakit kalmıyor! Üst üste çekilmiş fotoğraflar gibi yeni olaylar yaşanıyor durmadan, kanlı olaylar, cinayetler, dayak, gözaltı, ölüler, yara- lılar, sorgulananlar, tutuklananlar. Nasıl dayanıyoruz şaşılası bir olay. HADEP kongresınden sonra neler yaşandı değil mi? Ülkenin gündemi kayıverdi! Bay- rağımıza saygısızlık hoşgörülemez, tepkiler de çok doğal, ama toplumdaki duyarlığı tehlikeli boyutlara vardırmaktan kaçınmak gerekir. Hepimizin belleğin- de sayısız örnekleri var! Duygusallığı geliştirmek ko- lay bir yöntem, ama olumlu sonuç vermiyor! Coşkuyu taşıyarak ölçüyü de kaçırabilir insan. Yangına körükle değil, su kovasıyla gitmek gereki- yor. Körük politikaya araç olunca ateş sönmüyor, da- hası barış umudu da yanıp kül oluyor! Barış, sevgiyle üretilir kuşkusuz. Karşı karşıya de- ğil yan yana, birtikteliği amaçlayan politikalar ve dav- ranışlarla, sorunlara köklü çözümler arayarak belli bir uzlaşmaya vararak. TV haberleri arasında ilginizi çekti mi acaba, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Ka- lemli yabancı konuklannatürkiye Büyük Miliet Mec- lisi'nin cumhuriyetimizden önce kurulduğunu söy- lüyor. Elbet çok önemli bir olay. Ancak bugünkü par- lamentonun gerçeğini değiştirmiyor bu olay. Sayın milletvekilleri ne üretiyor! Yapay bunalımları aşarak hükümet de kuramıyorlar değil mi? Bayrak adına ko- nuşmalar çok parlak ama bayrak altında tok ve öz- gür, barış içinde yaşamak için hiçbir şey yapamıyor, yan yana gelemıyorlar! Daha ne bekliyorlar! • • • Iyimser yapıma karşın karar veremiyorum kimi za- man. Dünyamızdan ayrılan güzel insanlar daha mut- lu diye düşünüyorum. Mutsuz olayları yaşamıyorlar diye seviniyorum. Bu hafta güzel bir insan daha ay- nldı dünyamızdan, değeıiıbilimadamı, Fizik Vakfı'nın kurucusu, öğrencilerinin sevgili "RaufHocası", Pro- fesör Rauf Nasuhoğlu sevgiyle, saygıyla uğurlan- dı son yolculuğunda. Uzun süre hastaydı, şimdi da- ha rahat sonsuz uykusunda. Ama boşluğu kolay dolmayacak. Başkent trafiğinde az gördüğüm, ama çok sevdi- ğim bir kişi Rauf Nasuhoğlu. Fizik Vakfı'nı kurduğu zaman uzun bir söyleşimiz var. kimi sözleri hâlâ ku- lağımda. Bir gün onu uzun uzun anlatmak isterim okurlarıma. Cumhuriyetimizi kuranların genç kuşak- lar için öngördüğü eğitim politikasını da daha iyi an- larlar Rauf Hoca'nın öyküsüyle. Orta öğretim öğret- menlerinin de Batı ülkelerinde eğitim görmesini ıs- tiyor, sınavlar açıyorlar. Dönüşte Anadolu liselerin- de çalışıyor o gençler. Rauf Nasuhoğlu da Manisa Ortaokulu'ndan Izmir'e, izmir'den Fransa'ya, dö- nüşte de Erzurum Lisesi'ne, sonra Balıkesir, ardın- dan üniversite. Ama eğitim politikasına bakışı sürü- yor. Eğitimi bir bütün olarak görüyor. Üniversite öğ- renimi ilkokuldan başlar, diyor. Altyapı olmadan gü- venilir bir üstyapı düşünülemez kuşkusuz. Fizik Vak- fı'nın düzenlediği bir sempozyumda da yürekli bir tepkisi var. Bilgisayar destekli fen öğretimine karşı çıkıyor. "Doğa bilimi yapay olmaz, çocuk doğayla doğrudan buluşmalı, doğayı doğrudan tanımalı", diyor. Rauf Hoca her şeyi doğrudan tanıyan bir güzel in- san bence. Bilimin ışığını da doğrudan yansıtıyor da- lında. Ne güzel öyküleri var. Fen Fakültesi'nin gül bahçesindeki fidanlar da anlatıyor! Boşlukları kolay dolmuyor, ama bu güzel insanlar olmasa dünyamız nasıl kararırdı kimbilir! Yitirince yalnızlığa gömülüyo- ruz, ama tanımazsak, sevmezsek daha yalnız kal- maz mıydık acaba? Güzel bir insan, bir dost ya da bir sevgili için ağ- lamayı, hüzünlenmeyi de severim ben. Yaşamımız severek boyutlanır değil mi? Yaşama sevinci de ot gibi değil, insan gibi acıyı da doğru- dan tanıyarak yeşerir, derinleşir bence. Çünkü biliyorsun artık, kimi yitirmişsin, niçin ağlı- yorsun! Bir de neler yapmalı diye düşünmek gerekiyor... B U L M A C A SEDAT YAŞAYA\ 1 2 3 4 5 SOLDA> SAĞA: 1/Zevkı. insan >a- şamının tek de|er ' ve amacı sayan öğ- 2 reti. 2/Tombul ve iri vapılı kucak çocu- 3 ğu... Kakım da de- , nilen kürk hay\anı. 3/ Bir araştırmanın ya da tartışmanın temelı olan ana öğe... Kımı bıtkıle- rintohumu. 4/Hafı- zakaybı. 5/Sahip... Bırtıvatrodaen üst balkon. 6/ Ensiz olarak dokunmuş parçalann yan yana eklenmesıv le olu- ^ şan nakışh ince kilım... Bü- yükbaş hayvanlara verilen '- genel ad. 7/Biriyleeğlenme. 3 onu küçümseme... Yaprak- 4 lan salata olarak yenen ba- g harlı bir bitkı. 8/Reıslik. baş- kanlık.9/Asşa'dabırülke... 6 Nikelın sımgesi. 7 YTJKARIDAİS AŞAĞIYA: 8 1/Aynı adla anılan köksap- 9 ları baharat olarak kullanılan ıtırlı bir bitki. 2/ Eskrimde kullanılan üç silahtan biri... Kendı- ni gösteremeyen. dikkat çekmeyen. 3/Kap ağırlıgı... Gösteriş. çalım. 4/ Dört yılda bir düzenlenen büvük spor etkınlıği. 5/ Olumsuzluk belirten bir önek... Şöhret... Baryum elementınin sımgesı.6/Tıpıiilindesanlikhastalığına>enl'enad... Dcriden sızan sıvı. 7/L'luluk. 8/Bır şe> ıma eden. gızlı \e ıncebir an- lam tasıyan. 9/Tav ladabir sayı... Mesaj. SATILIK DAİRE Akatlar, Zeytinoğlu Caddesi üzerinde 2 oda, 1 salon, 110 m 2 apartman dairesi sahibinden satılıktır. Mür.: 268 76 97
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle