26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Ât sevgisiyle shıeıııaıını buhışması Mazeppa Yönetmen: Bartabas Senaryo: Claudie- Henri Buffard, Bartabas / Kamera: Bernard Zitzermann Müzik: Jean-Pierre Drouet Oyuncular: Miguel Bose. Bartabas, Brigitte Marty, Eva Schakmundes Fatima Aibout, Bakary Sangare ' 1993 Fransa (tFA) Beyoğlu Atlas Sinemasf nda. Leon Antonoviç Mazeppa, 17. yüzyıl- da yaşamış. bir başka soylunun kansına uçkurçözmektenenselenipazgın.çılgın bir atın üstüne çınlçıplak, sırtüstü bağ- lanarak sarsila sarsila, içi dışına çıka çı- ka ölmek cezasına çarptınlmış bir Rus soylusunun adıymış. Vahşi atın, sonun- da ölmek üzere olan Mazeppa'yı kurtar- dığı bu efsane, romantik dönemin kimi yazar-çızerlerinj etkilemiş ve Voltaire, Hugogibi ünlüler. tüm romantiklere il- ham verecek şiirleryazmış. Atın ön pla- na çıktığı savaş, av, yanşma konulu re- simleriyle ölümsûzleşmiş, ata ve atlara vurgun, 19. yüzyılın romantik Fransız ressam Theodore Gericault da bu efsa- neden, Mazeppa adıyla sanat tarihine ge- çen tablosunu yapmış. 1991 Avignon Festivali'ne bomba gibi düşmüş, tıyatro sanatıyla atı ve atçılığı kaynaştıran, bir türatlıkabareniteliğindekişaşırtıcıgös- terileriyle tanınan Zingaro Tiyatro- su'nun kurucusu ve yöneticisi olan. bir ressamın gözüne, bir şainn yüreğine. bir sirk adamının gözalıcı becerisine sahip. at tutkusunun bütün yaşamını, işinı, ese- rini etkilediği. günümüzün at seven bir başka sanatçısı olan Bartabas da bu Ma- zeppa efsanesinden yola cıkıp tarihsel gerçeklerle hayalgücünü harmanlayarak ilk sinematografık girişımden yüzünün akıyla çıkacağı, belgesel ve şiirsel sah- nelerle de donatılmış, ilginç bir film or- taya koymuş. 1994 lstanbul Film Festivali'nde gös- terildiğinde es geçerek sonrada değerini neredeyse yan yanya azaltan bir kaset- ten seyretmiş oldugum, 1993 Cannes Şenliği'nin yanşma bölümünde, Fran- sız sinemasını temsil eden "Mazeppa". filmsizliğe talim ettiğimız şu sıcak yaz günlerine renk katan, bol esintili, sıkı bir fantastik seyirlik oldu benim ıçin. 3-4 ay kadar önce Fransa'da göstenme gıren. komünizmin Gulag takımadalannı oluş- turdugu yı 1larda, Sibirya'daki bir tecrit kampından atla kaçan iki Yakuf unserü- venini, biraz "Dersu L'zala" tarzında an- latan, Fransız-Rus ortak yapımı ıkinci fılmi "Chamane- Şaman"la da seyirci- nin olmasa da eleştirmenlerin övgüsünü kazanan. özellikle Ermeni asıllı Gürcü yönetmen Sergey Paracanov'un şiirli si- nemasına hayranlık besleyen yönetmen Bartabas'ın yabana atılacak bir sinema- cı olmadığını da örneklıyor "Mazeppa". 1957 doğumlu, hayat okulundan diplo- malı, kendi kendini yetiştirmiş, at göste- rilerine ilişkin eşsiz benzersiz gösteriler gerçekleştireceği Zingaro 'at sirki'nin At ve sinema At, sinema tarihine şöyle birgöz atıldığın- da yönetmenlerin en sevdiği konulardan bı- ri olarak karşımıza çıkıyor. 1872 yılında Ed- ward Muybridge'ın. hareket eden atların fo- toğrafını çekmesıyle gündemegelen at. ön- celeri figüran olarak kullanilmanın ötesine geçemediyse de, zamanla 'yüdız'lığa oyna- maya başladı. Sessız sinema döneminde. 1922'de Tom Miks'in atı 'Tony'nin başrolünü üstlendığı 'Just Tony'. yüzlerce ızleyicıyı sinemaya çekmeyi başardı. MustTony'den sonra yapı- lan 'Kentucky' ise (1938) yanş afı yetiştiren iki aile arasındaki aman vermez rekabetı an- latıyordu. At ile insan arasındaki ilişkilen ele alması bakımından ilk ömek sayabıleceğı- miz 1943 tarihli 'My Friend Flicka' (Arka- daşım Flicka) ıse küçük bir çocukla bir atın arasındaki duygusal yakınlaşmayı göz ya- şartıcı biçimde ele alan filmlenn başında ge- liyordu. Bu filmı yapan ekıp iki yıl sonra bu kez. Flıcka'nın oğlu 'Thunderhead'ın serü- venlerini sinemaya aktararak 'at'lı fıimler dızisıni başlattı. 1945'te Twentieth Century Fox, bir kovboyla beyaz bir enşkın atın dost- luğunuanlatan 'Smoky'ilesınemaseverlere yeni bir 'at hikâyesi' sundu. Atlarla çocuk- İararasındaki ilişkı depek çok filmı esınlen- dirdı. Özellikle bu konu>u ele alan fîlmler arasmda 'Misty' (1961) ve 'TheBlackStal- Bon' (1979) başta geliyordu. 1966 tanhlı 'TheAppaloosa". Marton Brando'nun oyun- culuğunun yanı sıra lyı bırat bınıcısı olarak göz doldurduğu, yetışkinlere seslenen bir westerndı. Mıtolojinın ünlü kanatlı atı 'Pe- gasus'un beyazperdeye konuk olması ıse 1981 yapımı tarihsel fantastik filmı 'Tîtan- lann Savaşı'na (Clash of the Tıtans) rastlı- yordu.Son olarak, sinema tanhinın ünlü kov - boylan ve kulkovboylannı ve sevgılı atlan- nı anımsayalım: Tngger(Ro\ Rogers), But- termilk (Dale Evans), Champion (Gene Autry). Topper (HopaJong CasskJy). Whıte Fiash (Tex Ritter). Fntz (WDHaın S.Hart). Tarzan (Ken Maynard) ve Blackjack (Allan Lane) patronu, tıyatrocu ve taze sinema- cı Bartabas'ın. bir ilk film için ger- çekten şaşkınhk verici bir teknik ustalık \e görsel yetkinlikle filme çektiği "Mazeppa". adeta mıtolo- jıden fırlayıp çıkmışçasına. kame- ra önünde marifetlennı sergıleven, başrollerdekı güzelim Zingaro atlanyla yedince sanatı buluşturan. ata \e at se\ - gisine adanmış. şaşırtıcı. yaman birde- neme izlenimi bıraktı bende. Gerica- ult'nun yaşamöyküsü aracılığıyla sarıp sarmalanmış. tıns. rah\an ya da dörtna- la sevreden, yoğun bir at sevgisinin gö- rüntülere dökülmüş ifadesı de sayılabi- lir "Mazeppa". Atlara. kralın silahşörlerine katılacak kadar tutkun. iv i bir desenci ve taşbaskı ustası olan. büyük boyutlu resımler yap- mış. kısa delidolu, dikenüstünde, saneı- lı biryaşam süımüş. 19. yüzyılın ünlü ro- mantik Fransız ressam TheodoreGerica- ult (Miguel Bose) ile dönemin namlı at eğıticısı. bınicılık ustası Franconi'yi (Bartabas) bir araya getırerek ressamın yaşamında bir dönüm noktası oluşturan bırsürecı Bartabas'ın gözünden aktaran "Mazeppa". bilınmeyenin peşinde. ya- ratmanın sancısını çeken bir sanatçının bohem. farfaralı, züppece ve aynksı ya- şamını süren, genç yaşta ölecek Gerica- ult'nun ölüm saptantısını, atlara duydu- ğu tutkulu sevgiyle ilişkilendiriyor. Fılmde, çağuıın el üstüade tutulan. göz- de ve eksantrik ressam Gericaulfnun adınıduyurduğusergisinegelerek 'atko- kusunun duvumsanmadıgı" resımlerinı \ ıne de beğenen. 19. yüzyılın efsanevi at eğıtnıenı Franconi'} i, yaşamı Franco- nı'yle benzerlikler gösteren yönet- men Bartabas bizzat oynuyor. De- mir Maskeli Adam'ı çağrıştıran. kafasını önden arkaya bütünüyle sanp örten, deriden. ürkünç bir maskeyle. İnsan ve toplum kaçkı- nı, gizemli at ve binicilik uzmanı Franconi, genç ressamı kendi at sirkine davet ediyor. Ve Gericault da gönülden isteye isteye bû çağnya uyarak atlarla. kazlarla iç içe, bütün çalışanlanyla. üs- tada son derece bağlı, işlerine yoğunlaş- mış, birbirinden garip adamlarıyla geniş bir hippi komünü gibi yaşayan maestro Franconi'nin olimpik at sirkine ve kala- balık ailesine katılıyor derhal. Genç, ateşli ressamın atlar İconusunda çok şey öğrenecegi Franconi'nin öğrencisi ola- cak. sürekli atlan resmedecegi, zorlu, acılı ama verimli ve büyüleyici bir yaşa- ma ve yaratma deneyimi oluyor Gerica- ult için, ortak at sevgisinde buluşan iki üstadı yakınlaştıran bu dostluk süreci. Franconi kumpanyasının atlarla dans eden gözde yıldızı. genç cambaz kızının ressama duyduğu karşılıksız aşkı ve ça- tıdan atlayıp yere çakıldıktan sonra kum- panya sahnesinin ortasına gömüldüğü dramatik sonu bile bu dostluğa zarar ve- remeyecektir. (Yere düşerdüşmez ata dö- nüşüyor binici cambaz genç kız. ressa- mın gözünde.) Bundan böyle artık deh suratlannı resmedecek olan Gericault 1824'te, iki kez attan düşmekten (bu ka- zanın yol açtığı iç kanamadan) ötürû Pa- ris'te ölecektir. daha 33 yaşındayken... Tablolannda atla insanın uvumunu resmetmiş Gericaulfnun öyküsünü an- latırken görselliği ve müziğı alabildiği- ne ön planda tutan. atlara birtakım este- tik ve artistik hareketleri sabırla, sevgiy- le öğreten Franconi rolünü de üstlenen yönetmen Bartabas, kimi nezih seyirci- yi irkiltecek nitelikteki, atın bazı iloğal durumlarını yansıtan. çiftleşmek, doğur- mak, dışkılamak, nallanmak gibi kimi belgeselimsi. çarpıcı sahnelere de yer veriyor "Mazeppa"da. Filmin vahşi ve şiirsel kimyasını oluşturan görüntüleri, ışıklandırması. müziği, oyunculuğu. kostüm ve çevre-dekor tasarımı da at sevgisine adanmış bu değişik ve okkalı filmi seyre değer kılıyor. Ortalama seyir- ciye zorlu. hatta sıkıcı gelebilecek, yer yer ağırlaşarak durgun gelişen bu canlı spektaklda, Bartabas'ın namlı Zingaro Zingaro kumpanyasının elemanlarıyla atlanna, toplulukdışındankatılantekya- bancı. ressam Gericault'yu canlandıran, Ispanyol aktör ve şarkıcı Miguel Bose. 1950'lerin belki de en güzel Italyan kızı Lucia Bose ile dönemin en ünlü îs- panyolboğagüreşçisi Dominguin'inoğ- İu olan, bir romantikin, ardında fırtına- lar saklayan solgun ve saydam >üzüne sahıp. meraklısının Almodovar'ın "Sıv- ri Topuklar", Patrice Chereau'nun "Kraliçe Marçot" gibi filmlerinden anımsayacağı Miguel Bose. çılgın, tut- kulu, gizemli birsanatçı kompozisyonu çiziyor. Tanınmış Alman aktörü Da\id Beıı- nent'in de kısa bir rolde bov gösterdigi, sessiz çekiiip besteci Jean-Pierre Dn>- uet'nin seyrederek sonradan müzıkledi- ği, Gericault'yla Franconi'nin vc farklı cins ve boylardan atların başlıca kahra- manlannı oluşturdugu "Mazeppa". sıne- manın, sanat tarihinin ve sırkin sıradışı bir kanşımı olarak ılgi toplavan. hatın sayılır bir seyirlik sonuçta. Binek. yük hayvanı, ağırtarla işçisi olarak gıkı çık- madan yüzyıllardır ınsana destek olmuş. avrattan ve silahtan önce gelerek bizim deyişlerimize. destanlanmıza da girmiş. günümüzdeyse birdolu araç-gereçle. bu- luşlarla sürekli gelişen uygarlık tarafın- dan papucu dama atılmış bu toynaklı. soylu, güzei menıeli hayvanı konu edi- nen sinemadaki atlı ya da ata ilişkin fıim- ler zineırine okkalı. yeni bir halka ekli- yor Bartabas bu ilk yönetmenlik dene- mesiyle. Kuşkusuz haftanın filmı dıye- bileceğimız "Mazeppa". kaçırılmaya- cak bir se\ irlik bızce. Kieslo\vski toplıı gösteıimi Sinema yazarlannın seçtikleri Kültür Senisi - Alkazar Sıneması 28 haziran-4 temmuz tarihleri arasında 'Kieskmski Toplu Gösteri- nu'düzenliyor. Yönetmenın. 'Öldiirme Üzerine Bir Film'ı bugün. 'Aşk Üstüne Bir Film'1 i ise yann gösterilecek. Göste- rimler, pazar günü *Cç Renk: Ma\i', pazartesı gü- nü 'Üç Renk: Beyaz', sa'< günü'Uç Renk: Kırmızı* ile sürecek. 'Üç Renk: M_a- vi' çarşamba günü. "Üç Renk: Kırmızı' ise perşem- be eünü yinelenecek. Gös- teriler 14.15. 18 45.21 15 seanslannda gerçekleştin- lecek. Alkazar Sinenıa- sı'nda. avrıca her uün 12.00-16.30 seanslarında '.Mazeppa' adlı film göste- rilıyor Beyoğlu Bevoğlu Sıneması'nda INC "Sinema Yazarlarının Seçtikieri' başlığı altında bugün "Ve- di',_vann 'Bisikletçi'.pazar günü "Elveda Las \egas\ pazartesi giinu 'Full Metal Jacket'. salı günü "l'lis'e Bakış'. çarşamba günü 'Olağan Şüpheliler' \ e per- şembe günü "Ülke \e Öz- gürlük* adlı filmler \eni- den nösterilıvor Sinema kuruluşlannın tepkisi: Kültür Bakanı arbk muhatal>ıınız değil Kültür Servisi - Geçen hafta. Türk sinemasını temsil eden bütün kuruluş- lar. biraraya gelip el ele \ e- rerek. 'Istanbul Kanatlan- mın AJtında' filmi dolav ı- sıyla yaklaşık son bir aydır Kültür Bakanı Agâh Ök- tay Güner'in başlattığı. sı- nemamıza yönelik baskıcı ve yasakçı uygulamalarla kara çalma kampanyasına karşı ortak seslenni duyur- dular. Ve topluca Beyoğ- lu,lstiklalCaddesi"ndevü- rüyerek sembolik bir "Va- saklara karşı birlik olma" filmi çektiler.'Yaşasın Sa- nat* sloganlı balonlann gökyüzüne uçurulmasıyla sona eren bu 'Sinemacılar El ele' etkinliğının hemen bir gün sonrasında baka- nın. 'Sinema kuruluşlan- nın. kültür bakanlığından beslendikleri' vönundekı açıklaması basındayayım- landı. Bunun üzerine FJLM-YÖN, FtYAR ÇA- SOD, TÜRSAK. StNE- SEN, SODER. SİYAD gi- bi sinema kuruluşlan, or- tak bir basın açıklaması kaleme aldılar.İşte bu ba- sın açıklamasının metnı: "22 HazJran Cumartesi ta- rihli gazetelerde Kültür Bakam'nın. tüm sinema kuruluşlannın hakanlık- tan"be>lendıklerf ithamı- nı okumak bi/i çok ü/dü. Bu \ aklaşımı dev let adanı- lığına vakıştıramıvoru/ ve çok düzessi/ buluvoruz. Anavasanın 64. maddesi. devletin kültürebakışınıve görevini açık olarak belir- iemiştir. Kültür Bakanlığı'nın bıına uvmaması. Ana>a- sayı ıhlal etmektirvesuç- rur. Bu noktada. Ana\asa Mahkemesi"ne görev düs- mektedir. Devlet bütçesin- den kültür ve sanat alanı- naayrılanbindc6'lıkp<ıwn yetersizliği açıkça ortadav - ken ve bi/ bu pav ın arttırıl- masına vimelik «irişimler- de bulunurken. devlctin görevi gereği ve anavasava «orv sanat ve kültür alanı- nı desteklcmesini. Kültür bakanımn "bcslcmo" ve 'cici maına'olarak değer- k'ndirmesini şiddetle kını- voruz. Konu> İa ilgili sö> le~ vecegimiz kuşkusu/ çok şe> \ar ama $u anda Küt- tür Bakanı koltuğunda oturan "kışf. artık bi/im muhatabınıı/ değildir. Türk sineması \e sinenıacı- lan sev ivelerini koruv acak- lardır.kamuovuna duvu- rulur." tngiliz usulü, geçkin yaş roınaııtizıııi'Do> mazhk. baştan çıkarma, cinayet ve ihanet' üstüne. The- resa RusseU'lı. Adam Bald- win'li yeni bir genlim serüve- ni olan 'TradeOff-thanetRüz- gan'na ya da geçen yılın Vene- dık Festıv ali'nde. randev uev in- den fırlamış izlenimi veren. cıscıbıl, dolgun. boyalı kızla- nyla birlikte boy göstererek üs- tünde çalıştığı, şimdi bizde de göstenme giren son filmi 'Pbs- ta Kutusu'nun reklamını yapı- şına tanık olduğumaz. Italyan sinemasının namlı pomobezir- gânı. meme-popo takıntılı. emektar uyanıklanndan, 'Fort- çu' yönetmen Tinto Brass'ın seks arşivi gıbı son filmine git- mektense nicedir aklımızdan çıkmış % anessa Redgrave abla- mızın 'Gölde Bir Ay'ını seyret- meyı yeğledik bu hafta. Yasjı- ca bayanlann çoğunlukta oldu- ğu 15-20 kadar seyirciyle, yaz sıcağında püfür püfür esen, serin Emek Sinema- sı "nda seyrettiğimiz *A Month By The Lake-Göl- de Bir A\". yaşamın son- bahanna demir atmış ya^- lı, yalnız bir Ingiliz çiftin. güzelim İtalya manzarala- nnda geçen tatil aşkını ak- taran. düzeyli bir romantik masal. özenle kotarılmış. Ingiliz usulü bir orta yaş romance'ı sayılabilir. H.E. Ba- tes'ın kısa bir hikâyesinden uyarlanarak Balzano-Venedik arasındaki dingin. huzurlu. sa- kin sayfiye yeri Como gölünde gelişen. bir aylık romantik gö- nül ilişkilerini hikâye eden 'Gölde Bir Ay'tnbaşkahrama- nı Bayan Bentley(Vanessa Redgrave). çocukluğunda. genç kızlığında. ressam baba- sıyla 16 yıl boyunca hep bu ta- til bölgesine gelip bayan Fasci- oli'nin (Bir zamanlann tapını- lan, en güzel kadınlanndan Ali- da Valli, yaşlanınca tonton, tombul, nuryüzlü bir haminne olmuş çıkmış bu roide) nefis Villa Balbinello suna postu se- rerek unutulmaz anılarla dolu tatillergeçırmiş, genelde yanm yüzyıl öncesinin tüm tngiliz entelektüelleri gibi kültürü ve doğasıyla Italya'ya fena halde vurgun, akıllı. güçlü, espri sa- hıbi, duygusal ve uçarı bir yaş- lı genç kız. Faşizmin gümbür gümbür ayak seslerinin gittik- çe daha gür duyulduğu, Ikinci Dünya Savaşı'nın ufukta belir- diğı 1930'lu vıllann sonunda. babasının ölümünün ardından nostaliik beklentılerle. bir kez daha Italya'nın yolunu tutan geçkin taze Bayan Bentley. genç. fettan bir Amerikalı da- dının baktığı iki çocuklu. var- lıklı Bonizzoni ailesi gibi eski tanıdıklanna rastlarken elden kaçırıp >ıtirdigi gençliğinde doğru dürüst yaşayamadıklan- nı tatmak isteven. sürekli be- yaz. gıcır gıcır giysıler içınde- ki. kasıntı. yalnız. yaşlı tngiliz binbaşı VV'ilshavs "la da (Ed- ward Fox) tanışıvor. Ve önce- lıklebıçımlı kulaklanyla ılgisı- ni çeken. ıyi bırtatil aşkı olabi- lecek binbaşıyı gözüne kestiri- yor kadın. N'e var ki önlerine çı- kan bu fırsatı değerlendirmeye can atan geçkin çıftimizin. hep- si ufak çapta felaketlere dönü- şen bir dizi randev usu. tam he- şafın yağı kesılıvor. Küçük düşmeye filan aldırmadan. fe- na halde fettan Amerikalı dadı- ya kapılan binbaşının İngılte- re'ye dönüş yolculuğu da böy- lece başlamadan sona eriyor bu yeni ve 'karşı konulamazdiir- tüyle'. Genç ve yaşlı iki kadı- nın tatlı rekabetinden şaşkına dönen. şık ve centilmen binba- şıyı. faşıst vönetıme çanak tu- tan. zengın, fabrikatör bır aile- nın. başında kavak yellerı esen. bıreli vağda bireli balda büyü- müş. yakışıklı oğlu Vıttono'yla (îtalya'da çalışan yönetmen Ferzan Ozpetek'ın şu günlerde îstanbul'daçektiği 'Hamam'da da oynavan. ünlü babasının yü- zünü kara çıkarmav acağa ben- zer.genç AlessandroGassman) kıskandırrnaya girişıyorderken genellikle. her zaman baba öz- deyışi 'Jncelemek.incek?nmek- ten i\1dir!'ı yeğleyerek dav ran- Gölde Bir Ay A Month By The Lake Yönetmen: John Irvia Senaryo: Trevor Bentham Kamera: Pasqualıno De SantisMüzık: Nicola Piovani Oyuncular: Vanessa Redgrave. Edvvard Fox, Uma Thurman. Alıda Valli. Alessandro Gassnıan. Carlo Cartıer, Natalıa Bizzı 1996 (WB - Film Pop) Beyoğlu Emek. Harbıve As. Etıler Akmerkez. Bakırköv*74. Kadıköy Kadıköv. Altumzade Capıtol. Fenerbahçe Pvramıd. Erenköy Apollon »ınemalannda. define ulaşamıvor ne vazık kı. Bır türlü başbaşa kalamayan Binbaşı VVılshau'la Ba\an Bentley. yakınlaşacaklanna gitgide uzaklaşıyorlar bırbirle- rinden. \'üzmede. tenıste filan. camii yıkık ama mihrabı hâlâ yerindeki. fıkırfıkır. yaşlı genç kızımızın, askerlıkten kalma alışkanlıklarla sürekli çevresi- ne emirler yağdıran binbaşıyı yenerek (hem de ığrenç Ital- yanların gözü önünde!) bozum ettiği ilişki, çıkmazagınnce ba- vulunu toplavıp Ingiltere'ye dönüş volunu tutuyor kasıntı VVilshavv, onu bekleven işlerini bahane ederek. Ancak Boniz- zoni aılesinin çocuklanna dadı- lık yapan. u> umsuz. bencıl. şı- mank. zalim ve seksı Amenka- lı zamane kızı. genç Ba\ an Be- aumont(Giderek bu tür fettan, hoppa, sorumsuz karakterlerle özdeşleşen L ma Thurman fıs- tığına tam gıtmış bu karakter), veda sırasında pinpırik, kuraî- cı binbaşıya umut verecek şe- kilde davranınca binbaşıda ho- dığı fotoğraf makinesiyle, git- tikçe tehlikelı ve taşkın hale ge- len faşıst yürüvüşlerini. vaşa- dıklarını. dünvada olanı-bıteni filan anında saptav ıp fotoğraf- layan. kalbi kınk. aydın. geçkin taze Bavan Bentley. Bir ara dörtgenleşen bu beylik aşk üç- geni çeşıtlemesı. malum kınş- tırma. baştan çıkarma. kıskan- dırma oyunlan ve geçıci hüs- ranlarla süregelirken ülkeyj dört baştan saran faşizm tehli- kesıvle savaşın kapısını çaldı- ğı bütün Avrupa'nın canına ot tıkayacak, tarihin gidişıni de- ğiştirecek büyük siyasal mas- karalık da fonda devam ediyor belli belırsiz. Sonunda gaddar Amenkalı genç kızdan "mumu sönmüş yaşlı bir şamdan" ben- zetmesivle dersinı alan, bece- riksızce sıhirbazlık gösterılen- ne de girişen bınbaşımız. niha- vet doğru eşleşmeyle. gönül, yaş ve kafa dengi kadınını (ya- nı mutluluğu hak eden Bayan Bentley "i) buluyor alışılmış ta- rafından mutlu sona bağlanan bu finalde. Yaşamlannın güz mevsimındeki yalnız çiftimi- zin bu dingin göldekı tatil be- raberliğının 'zamanın sonuna kadar planlandığı' film, onlar ermiş muradına. biz çıkalım kcrevetıne dedırterek sona en- yor. Tekdüze hatta yavan sayıla- bilecek bu öyküyü, haylı özen- li. usturuplu. düzgünce anlata- rak rahatça izlenebilir kılan tn- gıliz yönetmen John Irvin. ilk kez 1985 Sinema Günleri'nde gösterilen. Harold Pinter'ın se- naryosundan filme çekilmiş. Glenda Jackson'lu Ben Kings- ley'li 'Kapiumbağa Günce- si'yle dikkatımızi çekmişti. Ge- nelde çokça önemsenmeyecek türden. ama belli bir düzeyi de tutturan filmlerin yönetmeni John Irvin. tüm dünyada umul- madık bir başan kazanan 'P»s- tacı'yı çağnştıran bir Akdeniz atmosferine yaslanan, mi- zahi ve incelikli diyalog- larla örülmüş. deneyimli kameraman Pasqualüıo De Santisın başanlı gö- rüntülenyle bezenmiş bu sevımli sofistike komedi- siyle en hoş ve şirin film- lerinden bırini gerçekleş- tirmiş. Oyuncu kadrosuy- la da göz alan filmi, 'Ho- vvards End'den beri gör- mediğimız, babası, annesi. ağabeyı. kızkardeşi ve iki kızı da oyuncu olan. ünlü bir aktör hanedanından gelen, Sir Mic- hael Redgrave'ın 40 yıldır ti- yatro ve sınemayla iç içe yaşa- mış. hıç de 60 yaşını gösterme- yen Vanessa Redgrave çekip götürüyor ustaca. Hâlâ taş gibi bu büyük oyuncuya, komedı yeteneklerini de ortaya serme firsatını veren 'GöldeBirAy'da, yıllar öncesinde. Joseph Lo- sey'in 'The Servant' (1963) başyapıtıyla mimlediğımiz In- giliz aktör Edvvard Fm'la, son dönemin yükselen Hollyvvood yıldızı Uma Thurman da Va- nessa'ya ayak uyduruyorlar baştan sona. Yaşını başını al- mış. yıllan devirmış, yetişkin sevgililerin habire çocuklaştığı o romantik aşk hikâyelerinden azbuçuk hoşlananlardan ve Va- nessa Redgrave tutkunların- dansanız eğer. aslında fazlaca bir kıymetı harbıyesi bulunma- yan bu 'GöMe Bir Ay' masalı tam size göre! Z-l Film Atölyesi'nin aylık eAtölytyayını KültürServisi -Yav uzÖz- kan'ın kurucusu olduğu "Z- 1 Film AtöhesTnın öğrencı- len tarafından hazırlanan aylık 'Atölve' dergısının ilk sayısı çıktı. Yayın yönetmenlığıni Müge Dağıstanlı ve Burak Göral'ın üstlendığı "Atöhe' dergısı eski ve yeni 'AtöRe- li'lerin bır araya geldığı. es- kılerın yola çıkış serüvenle- rını. venilerin ıse üretme he- yecanlarını dıle getiren bır ortak çalışma. Selim Evüboğlu, \'azgülü AMoğan. Sletin Deniz.Tuna Erdem. Zi\a Öztan, Anf ^ ıl- maz. Yusuf Murat Şen. Se- ma Türkvazıcı. Kava Ören, Ataol Behramoğlu. Hilmi Yavuz, Afşar Timuçin. Vel- da Turanlı. Meral-Cemal Erez, \a>uz Özkan. Ercan Durmuş, Gökhan Atılmış, Selahattin Sancaklı. Yavuz Erten. Meral Kaşıkçıoğlu. O\a Arca. Avşenur Aslan. Selahattin Duman \L- Tuğ- rul Ervümaz'dan oluşan öğ- retım kadrosundan ekım av ından bu v ana teorık eğı- tım alan "Atöhe" öğrencıle- rı. dergılerındc Türk -.ıne- masındakı film üretme anla- v ışı ve bıçımının venıden ele alınması gerektığını vurgu- larken: Türk sinemasının genç sinema sevdalılarında sinema yapma co^kıibU ve karariılığı varatacak bir prestıje ula$tınlma>ı zorun- luluğunun altı çızılıvor Sinema meraklılarını "Atölye'de \ erılen dersler v e kentgezılen. cumartesi söv- leşilen. cuma semınerlen gı- bı olup bıten etkınliklerden de haberdareden dereı, genç sinemacıiarın geleceğe dö- nük umutiarını \an-.ıtıvor. Altı a> bovunca. montaj- dan ışığa. renk kımvaMndan kamerava v e objektıfc kadar uzanan bir dızi teknik bılgı ile donanan genç binemaeı- lar artık. vapımcıhğını Ya- vuz Özkan'ın. senaristhğını ve yönetmenlığıni Cemal Şan'ın üstlendığı "Değişen BirŞev Vok.Ağiamavın'ad- lı fılmie ilk kez bır film se- tıne adım atmanın heveca- nını vaşıyorlar. KÜLTÜR^ÇİZİK KAMİL MASARACI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle