25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI AB'nîn banka tekelîne geçit yokAvrupa Birliği Yatmm Ortaklığı Projesi çerçevesinde verilecek kredilere aracılık eden Bank Indosuez'in Türkiye'deki yatınm bankası Euroturk Bank'ın tek banka olarak komisyonlan yüksek tutması, Türk KOBİ'lerini projeden soğuttu. AHMET ÇELIK Küçük v e orta boy işletmeler (KOBİ) Avrupa Birliği'nin (AB) banka tekeli- ne geçit \ermedi. Avrupa ile diğer ül- kelerdeki KOBl'lerin ortaklığının des- teklenmesi amaeıyla oluşturulan A\ ru- pa Birliği Yatınm Ortaklığı Projesi (ECIP) çerçevesinde verilecek kredile- re aracılık etmek AB tarafından görevlendirilen tek banka olan Bank In- dosuez'in Türkıye'dekı yatınm banka- sı Euroturk Bank'ın komisyonlarının yüksek olması. Türk KOBl'leri proje- den soğuttu. Dosya açma komisyonu olarak 2 bin 500 dolar alan banka, pro- je gerçekleştiğinde ise alınan kredi tu- tannın yüzde altısı kadar Kavnak Kullanımı Des- tekleme Fonu (KKDF) kesıyor. Geçen yılın mart ayından itibaren danışman fırma Coopers & Lybrand ile birlikte ECIP'e aracılık etmek ısteyen Istanbul Sanayi Odası (İSO) da proje konusundaki faaliyet- lerinden vazgeçti. Coopers & Lybrand yetkilısi Se- rap Işıklar odanın projeden desteğini çekmesini Al- man firmalarla Türk firmalannı biraraya getirmek için gerekli olan 500 milyon lıranın fazla gelme- sine baglarken İSO Genel Sekreten Bahar Şahin ise "Euroturk Bank'ın yüksek komisyonlan nede- niyle üyelerimizden taJep gelmedi" dedi. ECEP ve Türkiye Bilindiği gibi AB üyesi ülkelerdeki KOBllerle üçüncü ülkelerdeki KÖBrierin işbirliğinı ıçeren ve 1988 yılından beri uygulanan ECIP. birliğe üye ol- mayan ülkelerdeki yatınmlan geliştirerek buralar- dan kaynaklanan göçü engellemeyi amaçlıyor. Pro- je dört paketten oluşuyor. BtRIÎSCt PAKET te olası proje ortaklannın be- lırlenmesi dahilinde dosya açma anlaşması için 2 bin 625 dolar alan Euroturk Bank. anlaşma kabul 250 bin ECU'lük kredinin maliyeti Başvuru öncesi veriten başvuru ücreti: Başvuru kabul edilip kredi kullanılırken yapılan masraflar Damga pulu (AB'nin kabulünü müteakıp anlaşma srassnda): Başan komisyorHj jlk kredi taksidinden düşülür) KKDF (her taksiîte peyderpey krediden düşüfür) Bekje inceleme (her taksitte peyderpey krediden düşûlür) 8SMV (her takatte peyderpey krediden düşülür) Başvuru sonrası masraflar toplam: Bütün masraflar Yüzde olarak maliyet Yüzde olarak (maiiyet-vergiter): S 2.625 ECU 1.500 ECU 5.000 ECU 15.000 ECU 375 ECU 344 ECU 22.219 ECU 24.409 %9.75 %2.97 edıldiği takdırde toplam kredinin yüzde 2 sı kadar başan komis\onu \e ibraz edilen faturalar üzerin- den binde l .5 belge inceleme komisyonu alıyor. İKİNCİ PAKET için 2.625 dolar baş\ uru licre- ti alınırken masraflar 24.409 dolan buluvor. ÜÇÜNCÜ R4KET te ise AB hem kuru'lacak or- taklıklar hem de lisans anlaşmalar için sermaye ka- tılımı veva uzun vadeli kredi sağlıyor. Buradakı ban- ka komısvonlan da bırincıyle aynı mıktarda. DÖRDÜNCL PAKET'te ise insan kaynakları- nın geliştırilmesi amaçlanıyor. Bu pakette Euro- turk Bank birinci paketteki masrafları alırken kre- di genelde 5 yıllık \enliyor. Kazancı tüm işlemler nedeniyle aldığı komisyon- lardan oluşan Euroturk Bank. AB'nin ECIP pro- jesi kapsamında \erilecek kredilere aracılık et- mekle görevlendirilen tek banka. Eski Merkez Bankası Başkanı YavuzCane\i tarafından kurulan banka, bu özelliğini Yönetim Kurulu Başkanı Eti- enne Davignon AB'de sanayileşmeden sorumlu komiserken almış. ECIP. Almanya-Nürnberg Ti- caret Sanayi Odası'nın proje kapsamında yatınm yapma talebi üzerine Coopers & Laybrand şirke- ti tarafından yürütülüyor. Istanbullu KO- Bt'lerden umudunu kesen Coopers & Layb- rand faaliyetlerini Anadolu'ya kaydınr- ken şirket yetkilileri projeye Bursa ve Ga- ziantepli işletmelerin sıcak baktığını be- lirtiyorlar. İSO: Komisyonlar yüksek Bu tür bir projeve aracılık etmek için tek bir bankanın görevli olmasının banka te- kelinden başka bir şey olmadığını belirten İSO Genel Sekreteri Bahar Şahin, "AB kredilerine aracılık etmeleri için özellikle sanav i yatınmlannı desteklev en kalkınma bankaİanıun, Halkbank \e Yakıfbank'ın katılınıı için uğraştık. AB bu işin sadece Eu- roturk Bank aracılığıvla \apilmasini isti- >or. Başka banka kabul etmiyor. Avrupa'daki ya- tınm bankalannın da proje\e aracılık etmesini is- tedikama ABbunu kabul etmedi" dedi. Şahin, İSO üyelennden koniısvonlar yüksek olduğu için pro- jeye talep gelmediğini de belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Coopers & Layb- rand'ın ECIP sorumlusu Serap Işıklar ise tSO'vu konuyu anlamamakla suçladı. "Önerdiğimiz sa- nav cüerin tek tek başvurusudeğildi"diyen Işıklar, "Bizim amacımız sanayi odasının örneğin 50 ü\e- sini Almanvalı 50 sanayiciyle bir araya getirmekti. Bunun maİiyeti de 500 mihon liravdı ve Almama çoğunu karşılıvordu. Bizim damşmanlık masrafla- rınıız da içinde\di. Ancak vanaşmadılar" dedi. Proje kapsamında kendilenne 1996 yılında 4 başvuru yapıldığını belirten Euroturk Müdür Yar- dımcısı Ela Özarpak. dosya açma komisyonları- nın 2 bin 500 dolar olduğunu söyledi. Masraflann küçük firmalara fazla geldigini belirten Özarpak, "Krediler, teşvik ve hibe kapsamında geldiğinden KKDF kesilmemesi için Hadne ve De\ let Planlanıa TeşkilatTna başvurduk. Ama olunılu bir yanıt gel- medi" dedi. AB kreclileri de Imlosuez'den \B kredfehıde maiiyet Istanbul Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantısından da Ankara'ya sert uyan çıktı Sanayici: Siyasi istîkrar obııazsa obııazEkonomi Servisi -Sanayı- cilerden sıyasilere Ankara'ya eleştiri bombardımanı. Son6 ayın boşa geçinldiğini belir- ten sanayicilersi\ası istikrar- sızlıgın sürdügünü belirterek Türkiye'nin bîr an evvel si- yasetsizlikten kurtulması ge- rektiği \ urgulayarak ~Türki- ye'>i oyalamajın" mesajını verdi. lstanbul Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantı- sında "0881111601106Shasi İs- tikrarsızlığın Türk Sanayüne Etküeri T 'konusu tartışılırken siyasi istikrarsızlıgın ekono- miye sekte vurmaya de\am ettiğine dikkat çekildı. Gümrük birliği öncesinde makro ekonomik dengelerin düzeltilmesi için nelerin ya- pılması gerektigı konusunu sık sık gündeme getirdikleri- ni hatırlatan İSO Başkanı Hü- sanıettin Ka\ i, "Ancak ne it- halat ucuzladu ne fiy atlar düş- tü. İhracat değil ama ithalat patladı. Ne anti damping so- rusturmalan bitti ne ÖTV'yi çıkararak > aklaşık 2.6-3 mil- yardolarlık vergisel kay bı ön- İeyebildik, ne mali yardım ça- • İSO Başkanı Kavi, "Gümrük birliğinden sonra ne ithalat ucuzladı, ne fıyatlar düştü. ne anti damping soruşturmalan bitti. ne de ÖTV çıkararak yaklaşık 2.6-3 milyar dolarlık vergisel kaybı önleyebildi" derken, eski İSO Başkanı Hacıoglu, "Türkiye'yi oyalamasınlar", TİM Başkanı Oğuz, "Sorunların kaynağı Ankara", IKV Başkanı Eriş ise "Sorun siyasetsizlik" dedi. lışmaya başladı" dedi. lki yıldır üzerine ba^a ba- sa **Siyasi istikrarolmazsa ol- maz" demelenne rağmen de- ğışen bir şey olmadığına işa- ret eden Kavi, 6 ayın boşa ge- çinldiğini ve bu şartlarda hiç- bir partinin kendi program ve hedeflenni gündeme getire- meyeceğini kaydetti. Kavi. seçim sisteminde. Hüsamettin Kavi. Meclis bürokrasısinde, siya- si partileryasasındayeni dü- zenlemeler yapılmasi gerek- tiğine de jşaret ettı. Ka\i,"İhracat son 5 ayda yüzde 8 artarken, AB'den it- halat yüzde 20-67 artıyor ise ve ithalahn yapısı da tüketime yönelik mesajlar \eri\or ise ortaya çıkacak dış ticaret açı- ğına Türkiye hazır mı?" diye Memduh Hacıoglu. sordu. Eski İSO Başkanı Mem- duh Hacıoglu da sıyasilere seslenerek "Türkiye'vi oya- lanıavın" dedi. Sorunları çö- zemeven siyasi ıktıdarlann her dönemde bir "günah ke- çisi" aradığını, bugüne kadar öğrencılerin, memurlann ve işçilenn bu duruma düşürül- düğünü. şimdi de sıranın özel OkanOğuz. sektörimalat sanayüne geldi- gini sö\ ledi. Türkiyenin güm- rük birliğine ginşte dış tica- ret şoku yaşayacağı konusun- da daha önceden uyan yaptık- larını da belirten Hacıoğlu. dış ticaret rakamlarının bu- lunduğunu ancak siyasi ikti- darlann bu konuda ellerinin titrediğini ileri sürdü. lktisadi Kalkınma Vakfı Meral Cezgin Eriş. Başkanı Meral Cezgin Eriş ise Türkiye'de siyasi istikrar- sızlık değil. "shasetsizük" \ a- şandığını belirtti. Siyasi belirsizlik nedeniy- le ış yapılamadığına da ışaret eden Eriş. gümrük birliği ile ilgili eksikliklere de dikkat çekti. !lk 6 aylık süreç içinde Türkiye'nin ve AB'nin bazı yükümlülüklerini yenne ge- tirmedığine değinen Eriş. dış ticaret düzenlemelerine ilişkin me% zuatın olmadığını belirte- rek. "BöylebirdunımBang- ladeş'te bile yoktur. Türkije hâlâ ithalatını bilmi\or. İtha- lat ihracat bilinmezse hangi dış ticaret politikası u> gula- nacak?~dedi. İSO Meclis Başkanı Ömer Dinçkök de Türkiye'nın yö- netilmesine yönelik ciddi en- dişeleri bulunduğuna ışaret etti. Türkiye lhracatçılar Mec- lisı Başkanı OkanOğuz. "An- kara, bugün içinde bulundu- ğumuz sorunlann kaynağı ha- linegeldi" dedi. Ankara'dakı kördö\ üşünün bir an önce so- na erdirilmesini de ısteyen Oğuz, "İcraattan ziyade si>a- si hesaplan gözeten hükümet- lerin çözüm olmadığı ortada. Dola\ısı>la, bu tıkanmış ya- pıyı dalia fazla loıiamanın kimse>e yaran yok. Türki- ye'nin bugün gelinen noktada yeni açılınılara ihtiyacı bulu- nuyor. Bunalıma kişi \e parti arayışı ile değil. sistem ara\ı- şı ile çözüm bulunması >ohı ar- tık tartışılmalı" dedi. ÖZ-GIDA tŞTEN TEPKİ: EBK'nin zararı çalışanlardan değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -EtveBalıkKuru- mu'nda meydana gelen ma- li zarann çalışanlardan kay- nakJandığı sa\ ı. kurumda ör- gütlü Özgıda-lş Sendikası tarafından tepkiyle karşılan- dı. Özgıda-lş Sendikası Ge- nel Sekreteri Agâh Kalkas. "EBK'deki zararlann nede- ni çalışanlar değiL görev za- rarlan ve faizier" dedi. Kafkas, basında. EBK Ge- nel Müdürü İsmail Dasde- len'eatfen. "EBK'deçahşma- yan işçilere maaş ödendiği" yolunda haberler ser aldığı- nı belirterek, "Önce kaynak- lannı kesen dev let daha son- ra bunun sonucu ortaya cıkan kötü durumdan da kurumu ve çahşanlan sorumlu tut- maktadır. Bu durum. KİTle- rin halkın gözünden düşü- rülmesi için uygulanan bi- linçli bir poh'tikanın sonucu- dur. Bu nedenle. EBK'deki zararlann nedeni, çalışanlar değüdir" dedi. EBK'nin 45 yıldır besici. üretici ve halka hizmet veren bir kurum olduğunu ifade eden Kafkas. "De>let. bir yandan bu kuruluşa kaynak aktarmamış. öte yandân da üretici-besicilerin ürünleri- nin alınması göre\ ini \ ükle- yerekbö>leceoluşan görev za- rarlannı ise yülardan beri kuruma ödememiştir" dedi. Kafkas'ın açıklamasında. EBK'nin 1995 yılında 14.1 trilyon lira zararettiğinı, bu- nun 9 trilyon lirasımn 1989- 1994 yıllan arasında devle- tin kuruma yüklediği "üre- ticiden müdahale alımlan" nedeniyle oluşan görev za- rarlanndan meydana geldi- ğı belirtildi. Kafkas. kuru- mun. özel bankalardan çok yüksek oranda faizlerle kre- di kullanmaya zorlandığına dikkat çekti. Asıl faaliyetlerinden doğan zaran 329.9 milyar Kardemir'in kârı faizden Karabük Demir Çelik, geçen yıllarda işçisine satılmıştı. .-VNK.4R.4 (ANK.\) - De\ letın sırtında kambur oluşturduğu gerekçesi\ le önce kapatılması düşünülen. ancak tepkiler \e baskılar üzerine geçen yılın mart avında yöre halkı ve esnafıyla çalışanîanna devredilen Karabük Demir Çelik Fabrikalan da "rantiye" çıktı. Kardemir'in geçen yıl esas faaliyetlerinde önemli ölçüde zarar etmesine karşın. kamu menkul kıymetlerine yatırdığı paradan elde ertiği faizle kâra geçtiği belirlendi. Kardemir'ın geçen yılki net satışı 6 trilyon 457 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Satışlann maliyeti ise 6 trilyon 623 milyar liraya ulaştı. Böylece. Kardemir AŞ geçen yılki satışlarından 164.8 milyar lira zarar etti. Kardemir'in 165.1 milyar liralık faaliyet giderleriyle birlikte esas faaliyetlerinden zaran 329.9 miKar liraya ulaştı. Kardemir, esas faaliyetlerinden zarar etmesine karşın, geçen yılı kârla kapamayı başardı. Bundan en büyük etkiyi. kamu menkul kıymetlerinden sağlanan faiz geliri oluşturdu. Kardemır'in 1995\ılısonu itibanyla bilançosundaki menkul kıymetlerin toplamı 899 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Kardemir AŞ menkul kıymetleri edindiği tarihten \ıl sonuna kadar geçen süre\e karşılık gelen faizi gelir olarak biiançosuna yansıttı. Söz konusu gelir 205.1 miKar lira olarak hesaplandı. Kardemır'in yıl sonu ıtiban\la bilançosunda göriilen yabancı para varlıklannın TL cinsinden değeri 550.9 milyar lira olarak belirlendi. Bilançoda yabancı paralann TL'ye çevrilmesinden doğan kur farkı da yıl sonu kânnın belirlenmesinde hesaba alındı. Böylece, Kardemir'in bu kalemlerin de içinde yer aldığı diğer faaliyetlerinden elde ertiği kâr 645.4 milyar lira oldu. Esas faaliyetler sonucu zaran düşüldükten sonra faaliyet kârı da 315.4 milyar lira olarak hesaplandı. Dört milyar iiralık olağanüstü net gelirin eklenmesivie birlikte Kardemir'in 1995 sonundaki brüt kân 320.2 miKar lira oldu. Vergi karşılığı olarak 35.3 milyar lira avıran Kardemir'in net kârı da 2S4.9 miKar lira düzeyinde gerçekleşti. Karabük Demir Çelik'in. Kardemir AŞ'ye de\Tİ sırasında Ozelleştirme Idaresı Başkanlıgı kuruluşa 20.6 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti. OtB. bu paranın 10.5 milyon dolannı geçen yıl ödedi. OlB'nin 1995 sonu itibanyla Kardemir'e bu yıl ödeyeceği 10.1 milyon dolarlık borcu \ar. OİB Kardemir'e ayrıca 900 miKar iira da ışletme sermayesi tahsis etti. IŞÇIMVEVRENINDEN ŞÜKRAN SONER Çoğunluk Neden Susuyor?Erbakan ile Çiller birbirterinin kiıii çamaşırlannı sak- lamakta sağladıkları uzlaşmayı, başbakanlığın payla- şılmasında birtürlü beceremediler. ikisi de birbirlerıne verecekleri ödünlerin büyüklüğü ölçüsünde kendi sonlarının yaklaşmakta olduğunu gayet iyi seziyorlar. Kurtuluşu. koltuğu, daha doğru- su iktidarı kapmakta görüyorlar. iktidann nimetlerini dağıtmagücünü birkapabilirler- se, gidişlerini erteletebileceklerini, hatta herşeyi unut- turabileceklerini düşünüyorlar. Kendi gelecekleri açısından "olmak ya da olma- mak"derdinde, "geris/fufan"diyorlar. Kaybetmekten- se, zaman kazanıp yeni manevra alanı yakalamaya ça- lışıyorlar. Birlikte hükümet kurmalarının kolay olmadı- ğını bildikleri halde, başka hükümet kurma kapılarını inatla kapatıyorlar. Ülkenin siyasi iktidar boşluğundan akıl almaz zarar görmesi umurlarında bile değil. Başka suçları bir ya- na, her ikisinin, sonra da pek çok siyasi lider ve kilit kadrolarının, asıl bu suçları nedeniyle, "kendi çıkarla- rını, iktidarlarını kollama adına, ülkeye verdikleri bü- yük zarartara aldırmazlıklarından" bağışlanmamaları, gönderilmeleri gerekiyor. DYP'ye. Refah'a oy vermiş çoğunluğun, bindirilmiş kıtalar gibi oluşturulmuş, varlıklarını liderierine borçlu olsalar da her iki partinin yönetici ve parlamenterleri- nin, liderlerinin kötü işler yaptıklarını görmemeleri ola- naksız. Ancak her iki partide de çok başka hesaplar içinde olan kimi kadrolar dışında, öncelikle de taban ve seç- men susuyor. Sesleri, soluklan çıkmıyor. Çoğunluk neden susuyor? Aynı türden sorular, ülke yararına çö- züm üretmede, aynı ölçüde ihanet içinde olan ANAP, DSR CHP yönetimlerine karşı sesleri soluklan çıkma- yan parti tabanları, seçmen çoğunluğu için de sorul- malıdır? Sadece son hükümet krizi ile ilgili yaptıkları yanlışlarlasınırlı değil elbette. Partileri ideolojilerinden, program ve ilkelerinden, bütün evrensel, etik değer- lerden koparılırken, nasıl oluyorda kimse "Ne oluyor" sorusunu yöneltemiyor. • • • HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilip Apo afişleri ve PKK bayrağının asılması, Türkiye bütünlü- ğü içinde Kürt sorununa çözüm aranmadığı, "Kürdis- tan" kavgasının verildiği anlamına gelen sloganlar, belli kı HADEP'ın bu ülkede kabul gören bir parti ola- rak yerini almasını da engelliyor. En azından söz ko- nusu eylemlerin. HADEP aleyhine provokatif sonuç- lar getireceğini görmemeye olanak yok. HADEP'İ yaşatmak isteyen, bu partide görev alan, oy veren, ya da bir biçimde destek veren çoğunluğun, Türkçülük gibi Kürtçülüğün de ırkçı, gerici, kafatasçı, insan haklanna, barışa, kardeşliğe, birlikte yaşamaya aykırı bir çizgide önlenemez yükselişine karşı sesiz ka- lışları neden? PKK'nin etkisi ya da baskısı, terörü al- tında kalsalar da sağduyularına ne oldu? Dışardan Türkiye üzerinde oyun oynayanların, ırkçı Türk milliyetçiliğini yükseltmek ısteyenlerin, ayrılıkçı- ların, PKK'nin çok işine yarayan, ülkenin bütünlüğü- nün, bırliğinin simgesi Türk bayrağına saldın, çok açık- tır ki en çok Kürtlerin haklarına ilişkin gelişmeye zarar verebılecektir. • • • Belli ki ilkel içgüdüleri. tepkileri harekete geçirilen ses- siz çoğunluğun önemli bir grubu, Kürt cephesindeki- lerden, doğrudan onaylamasalar da Ankara'nın göbe- ğinde Türk bayrağının aşağıya indirilmesinden bir ra- hatsızlık duymuyorlar. Tepki göstermeyi akılanndan bile geçirmiyorlar. Yıne ilkel içgüdüleri harekete geçirilmiş Türk cep- hesındekilerden önemli birgruptan, kongreden geri dön- mekte olan HADEP'lilere pusu kurulup öldürülmeleri- ne karşı çıkış yok. Vicdanlarında bu cinayeti haklı gör- meseler bile, bir biçimde onay veriyor ya da yeterin- ce tepki duymuyorlar. Çok şükür ki Türkiye'de yaşayan Türk ve Kürt kö- kenli asıl çoğunluk, bütün ayırma çabalarına, akıl al- maz oyun ve tahriklere rağmen, "et ve tırnak" gibi ay- rılmaz bir bütün olarak kalmak için direnmek gereği- nin bilincindeler. Yeni dünya sömürü düzeninin yarattığı yoksullaşma, çaresizlik ile birlikte, tek ideoloji, siyasal güçlerin uy- guladığı senaryolarla, hortlayan mikro-milliyetçilik, her tür din ve inanca dayalı ayrımcılığın, mafya düzeninin ülke çıkarları, insan hakları üzerindeki olumsuz etkile- rini çok iyi görüyorlar. Oynanan oyunlar büyüdükçe, oyuna düşmekten daha çok korkuyorlar. Çok kötü ve o ölçüde tehlikeli tahriklere kapılmıyor, oyuna gelmiyoriar. Ama oyunları bozma gücü ellerin- de iken, ülke bütünlüğünden, ayırımsız insan hakla- rından yana, oyunları bozmak, bu çok tehlikeli ortamı düzeltmek üzere de bir harekete geçemiyoriar. Sağduyulu, haklıdan yana çoğunluk neden susuyor? • • • 12 Eylül'ün mirası "suskun toplum", Osmanlı gele- neğinden gelen "tevekkül", başkalarından bekleme. kurtancı arama.. demokrası kültürünün geliştirilme- miş olması gibi sayılabilecek pek çok neden yanında, belki de en önemlisi, yönlendirıci demokrası örgütlen- melerinin işlevlerinden, sorumluluklarından çok uzak bir noktada bulunmaları. Bir yandan toplumun çok gerisinde kalmış, her tür kirlenmeye bulaşmış, partisine, seçmenine, üyesi iş- çiye, örgütün ideolojisine, programına ihanet içinde- ki yönetim kadroları temizlenecek. Diğer yandan ir.anmış Müslümanlar çıkarcı şeriat- çılarta, ülkesinin bütünlüğünü savunanlar kafatasçılar- la. devlet terörü ile insan haklan ve kimlik haklarını is- teyenler terör ve ayınmcılarla savaşım verecek. Kendi evinin önündeki. kendi pisliği dunjrken, baş- kalarının pisliğinin hesabını sormak, bugüne kadar karşılıklı suçlamalar, öfke ve sorunlann büyümesinden başka bir sonuç vermedi. Sağduyulu, haklıdan yana, olup brtenden çok rahat- sız sessiz çoğunluğun, ne yapacağını bilerek hemen harekete geçmesi gerekiyor. Kendisi için de yapılabileceklertükenmeden, her şey için çok geç ol- madan... Yalım Erez'in başlattığı kıyım, TARIŞ, Çukobirlik ve Trakyabirlik'le sürdü Birüklerde yönetici kıyımına devanı • TARIŞ'te 6 genel müdür müşavirinin sözleşmesi feshedilirken, Trakya Birlik Yönetim Kurulu da dün görevden alındı. Aziz Oral'ın Genel Müdürlüğe getirildiği Çukuborlik'te de beklenen personel değişikliği uygulaması yönetim kurulu tarafından başlatıldı. İZMİR/ADANA/EDİRNE(Cum- babaoğlu ve Incir Birliği Müşavirı huriyet)- Yalım Erez'in Sanayi Ba- kanlığı'nagetirilmesiyleBirlik'lerde başlayan personel kıyımı sürüyor. TA- RlŞ'te 6 müşa\ inn sözleşmesi feshe- dildi. Trakya Birlik Yönetim Kuru- lu'nda dün görevden alındı. Aziz Oral'ın Genel Müdürlüğe getirildiği Çukuborlik'te de kıvım başladı. TARİŞ Genel Müdürü Cihan Altı- nöz'ün "geçici görev"le Ankara'ya alınmasıyla başlayan gelişmeler ön- ceki gün 6 genel müdür müşavirinin işine son verilmesiyle hızlandı. TA- RİŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Genel Koordinatörü Aydın Menzircioğlu. Genel,Müdür Nİüşavirleri Mustafa Tıuıa, İsmail Kırdar, Muhterem Ağa- DepremerAğca'nın sözleşmeleri Ge- nel Müdür Vekıli N.Bülent Özesen imzalı tebligatla feshedildi. Sözleşmesi feshedilenlerden TA- RİŞ Genel Müdür Müşavin Musta- fa Tuna, amacın siyasi kadrolaşma ol- duğunu ve bir aylık süreçte sayılan 300'e ulaşan çalışanın işten çıkarıla- bileceğini kaydetti. TARlŞ'teki son ge- lişmevi değerlendiren Genel Müdür Cihan Alrınöz. eylemin bir "siyasi kı- \ım"a dönüştürüleceğini \urgula\a- rak şunlan söyledi: "Ankara 7. İda- re Mahkemesi'nin 12.6.1996 tarihin- de %erdiği yürütmeyi durdurma ka- ran aradan 23 gün geçmesine karşın u>gulanmadLGöreveiadeedilmem ko- nusunda hukukun bana tanıdığı ola- naklan kullanıyorum. Karan uygu- lama\an bakanlık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı'na suç duyu- rusunda bulunacağım. İşten çıkar- malar shasideğerlendirmeler sonu- cu gerçekkşmiştir. Sos>al demokrat dü- şünce \e binlerce üreticivi hedef alan bu kıyım \anıtsız kalmayacaktır." Çukobirlik Çukobırlık'te Genel Müdürlük gö- re\ ine Aziz Oral'ın getirilmesınin ar- dından beklenen personel değişikli- ği uygulaması, önceki gün >önetim ku- mlu tarafından başlatıldı. Bırliğin sos- \al demokrat üst yönetimi. müdür \ ardımcılanna v arana dek önemli öl- çüde tasfiye edildi. 20'yiaşkın yöne- tici işten çıkanldı ya da başka göre- ve ka\dırıldı. Yönetım kurulunun önceki gün. genel müdür Oral'ın dakatılımıylaya- pılan toplantısında. boşalan görev le- re de yeni atamalar yapıldı. Genel müdür yardımcılıklarına Ali Otinoğ- lu, Abbas Bilgili \e Hilmi Cananoğlu getirilirken daha alt kademelerde de atamalar gerçekleştirildi. İşten çıkanlan ve görev yeri değiş- tirilenlerin çoğunun Sedat Doğan'ın genel müdürlüğü döneminde Çukor- birlik'e alınanlar olduğu belirlendi. Trakya Birlik Bu arada Trakya Birlik'te başlatı- lan kıyım da süruyor. Bırliğin Yöne- tim Kurulu üyeleri Ya^uz Karamol- la, Recep A> az, Behçet Bilge \ e Emer Turan görevden alındılar. Yönetim Kurulu üyeleri. dün düzenledikleri basın toplantısında. "4yılöncebuku- rumlan arpalık gibi kullananlar >e- niden bu amaçlanna ulaşabilmekiçin bizleri görevden aldılar. Trakva Bir- lik'i partikrinin çiftüğine dönüştürmek istiyorlar. Her türlü \ola başvurarak düzmece v önetim oluşturanlann ov u- nunu ortaklanmızın vardımı ile boza- cağız" dediler. AS.TOFORWINDOWS Sadece Türkiyenin değil, dünyanın en gelişmiş teknik analiz programı olan MetaStock'tan büyük yenilik: Şimdi MetaStock for Windows Version 5.1 Türkiye'de. Windows ortamının sağladığı yeniliklerle teknik analiz şimdi çok daha kolay. İşte Windows ortamının sağladığı yeniliklerden sadece birkaçı: / Sürükle - Bırak |Drag and Drop) Özelliği / Sağ tuş menüleri / Dataları ve göstergeleri Microsoft Excel'e kopyalayıp yapıştııma özelliği / 80in üzerinde gösterge ve grafik / Tek bir grafik içinde 10 pencereye kadar görüntüleme olanağı / Kendi göstergelerinizi yaratma olanağı / Gelişmiş formulasyon dili / Farklı işlem sistemlerini karşılaştırabilme olanağı • Birleştirilen grafiklerde tarihlerin otomatik olarak düzenlenmesi / Bir ekranda istediğiniz kadar grafiği yerleştirebilme ve kaydetme özelliği / Birden çok enstrümanı tek grafikte birleştirerek aynı anda izleyebilme olanağı Üstelik data aktarım programı Dovvnloader ile birlikte MetaStock'a sahip olmak şimdi çok kolay. Çok avantajlı kampanyadan yararlanmak için hemen bizi arayın. • MetaStock for Wındows Equis Int firmasınm ürünü olup. BDP A.Ş . Equislnt ürunlerinin Türkiye deki tek yetkili distribütorudür. Boğaziçı Data Pazarlama A.Ş. GazetecılerSitesı. Marbuat Sokak. No 15 Esentepe-lstanbul Tel O 2 l 2 - 2 l 2 83OOFaks 0 212-2128325
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle