03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE • • • • HABERLERIN DEVAMI tetanbul Earne Çanakkale Kccaeli Iznır Manisa Aydın Denızli B Y B B A A A A 31 35 31 32 35 38 40 39 Sinop Samsun A 28 Trabzon A 30 Giresun A 28 Ankara A 35 Konya A 35 Eskişehir A 34 Sıvas A 32 Zonguldak A 29 Antalya A 41 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van A A A A A A A A 3/ 31 37 40 34 35 18 27 A 26 Çbsyyy J Erzurum O\-\Hakkanl Yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı bu- lutlu, Trakya sağa- nak yağışlı, ötekı yer- ler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sı- caklığı biraz artacak. Rüzgâr, yurdun batı kesımlerinde güney ve batı, doğu kesım- lerinde kuzey ve do- ğu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvet- te esecek. Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B B B B A B B 2/ 24 26 22 20 28 22 21 Budapeşte B 20 Münih Atına Milano Oslo Helsinkı Stockholm Belgrad Viyana Bonn B B B B B Y B B 2y 26 22 16 21 16 23 20 B 21 B 39 0Açık Parçalı bulutlu : Sısiı çr "v >, Bulutlu t Çok bulutlu ı Yağmurlu G U N D E M MÜSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ikı liderin üçüncü kez buluşmasından sonra yapı- !an açıklama şu: "Çiller, Erbakan'a prensip olarak RP'yle hükümet kurmaya hazır olup olmadıklan yönünde görüşünü bildırecek..." Dıyelim ki "prensipte evet" dendi, bu kez bitip tü- kenmek bilmeyen aynntılara girilecek. RP, dün kuruldu ya... Çiller bu partiyi pek tanımı- yor Sorup soruşturacak, adamlarına danışacak, on- dan sonra karar verecek... Erbakan da boncuk gözbebeklerini ekseni etrafın- da çevire çevire, "dunımu anlayışla karşıladıklarını, aceleleri olmadığını" söylüyor... Türkiye'nin bir an önce yeni bir hükümete kavuş- ması gerektiğini söyleyenler, yetki elde, postu serdi yatıyor... Kardeş kavgasının her kesimden körüklendiği bir ortamdayız... Ekonominin ne zaman yeni bir krize gireceginin tar- tışıldığı bir ortamdayız... Çevremizdeki ateş çemberinin giderek daraldığı bir ortamdayız... Hükümet kurma hesabındaki iki partinin lideri gün- lerdır pazariıkta: - Önce ben başbakan olayım... Görünen o ki Çiller'in iki hesabı var. Biri, 15 günlü- ğüne bile olsa yeniden başbakanlık koltuğuna otur- mak. Oradan şu mesajı vermek: - Görüyorsunuz, ben yeniden başbakan olabiliyo- rum... Ikinci hesap, soruşturmalardan kurtulmak. Çiller de çok iyi biliyor ki hükümet kurma çalışmaları ne ka- dar gündemde kalırsa hakkındakı soruşturmalar o kadar rafta kalır... Bu uğurda başbakanlıktaki ılk sıra- yı Hoca'ya vermeye bile razı. Kapalı odalarda sahte konuşmalar İki liderin baş başa yaptıkları görüşmelerden sızan haberler, ülkemizdeki siyasi ahlakın ne kadar yüksek olduğunu da gözler önüne seriyor. Son üç görüşme- yi bu köşenin diline çevirelim: Erbakan - Esselamünaleyküm koalisyoncu bacı... Çiller - Aleying of kumshelam the hacı... Erbakan - Hazırladık senin ilacı... Çiller - Tamam, neyse verelim haracı... Erbakan - ANAP'ın içinde dam gibi adamlanm var. Şevket'e söylerim, üç-beşini sana yollar. Yine ikinci olursun... Arkamda üçüncü yürüyecegine ikinci yü- rürsün. Çiller - Görmeden inanmam ya hacı. Bu Mesut, bana yarayacağını bilse hamuru çamur yapar... Erbakan - Hele sen evet de, gerisini bana bırak. Milletvekilinden ucuz ne var. Çiller - Bir de şu laiklik midir nedir, halka söz ver- miş bulundum... Erbakan - Onu da bana bırak... Sen arslanlar gibi laikliği savunuyor görünürsün, ben de arada bir geri adım atıyormuş gibi görünürüm, arslanlar gibi haykı- rırsın, "Bakın, ben en tehlikeli ortamlarda bile laikliği koruyorum" dersin. Fena mı? Çiller - Bak bu güzel. Bir komisyon kuralım, sizin taviz veriyormuş gibi yapacağınız konuları saptaya- lım... Bu durum sizin de işinize yarar. Siz de tabanı- nıza, "Daha ileri şeyler yapmak istiyorum, ama Çiller engellıyor" dersiniz.... Erbakan - Nasıl da anladınız, sizi gidi gâvur âşığı.. ee hay dılimi.. sızi gidi tavır âşığı sizi... Ne güzel tavır- koydunuz... Çiller - Bir de şu Yüce Divan meselesi... Erbakan - Onu da bize bırakın. Sizi kurtarır Mesut'u yollarız. Görüşmeler birsüre kesilir. Çünkü, Çiller'in Yılmaz'a el altından ANAYOL için götürdüğü yeni öneriye ya- nıt gelmiştir... Çiller bu yanıtı degerlendirmek için Hoca'dan izin ister: - Özer'/n ateşi yükselmiş. Bir ıhlamur kaynatıp hemen geleceğim... Hoca da tabii ki anlayışla karşılar: - Tabiikaynatınız... Mesutkeratasınadabendense- lam söyleyiniz. Şimdilik kendisiyle hasımım, ama haf- taya hısım olacağız inşaallah... Çiller mesajı almıştır: - Evethocam, Özerbenim elimden ıhlamur içmez- se kendisini mesut hissetmiyor... Hoca konuyu bağlar: - 6/ dakka Çiller Hanım, içeride söylediklerimizi dışandasöylemeyeceğimizegöre. Kazan'la Cevheri kafa kafaya verip ne demiş olduğumuzu kararlaştır- sınlar... Başkentteki hükümet güreşmelerinin özeti bu...' Ne diyelim? Sahnede bir aktris, bir aktör... Sanki âlem sersem. millet kör... Bayrak gösterisinde tekbir getirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - HADEP kongresinde Türk bavrağının indirilerek yeri- ne PKK lideri AbduÜah Öcalan m posterinin asılmasına yönelik tepkiler sürerken. Türk- Iş'e bağlı sendikaların protesto yürüyüşünde "tekbir" getirilmesi dikkat çekti. Türk-İş'e bağlı sendika üyelennin. Ankara"da "Ya Allah bismillah, Allahu ekber" sözleri eşliğindeki yürüyüşünde MHP bayrakları da taşındı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. HADEP kong- resinde Türk bayrağının indirilmesine dönük tepkıleri değerlendinrken "Bölücü akımınbü- v ümesi ve küstahlaşmasının başlıca nedeni olan Huzur Harekâtı yerine. >eni bir çıi/üm bulun- malıdır. L lusumuz. sadece tepkide değil. çö- zümde de birleşmelidir" dedi. DSP lideri Ecevit, partisinin grup toplantı- sında yaptığı konuşmada, hükümet bıınalımı- nın yarattığı otorite boşluğunun nelere mal ol- duğunun son günlerde ortaya çıktığına dikkat çekti. DSP lideri. bu konuda şu degerlendirme- leri >aptı: "Atatürk'ün adını taşıyan bir salonda Türk bay rağı indiriliyor. Sorun sadeceo bayrağın in- dirilmesi değikür. Bavrak indirilirken. o salo- nu dolduranlann alkışlan veyaptıklan bölücü tezahürat, bolücü akımın nereve kadar vardı- ğını gösteriyor. Bunun asıl nedeni. Huzur Ha- rekâtı ile Türkive'nin düşürüldüğü tuzaktır. Bay rağı indiren 3 kendini bilmeze tepki yeter- li değildir. Bölücü akımın büv ümesi ve küstah- laşmasımn başlıca nedeni olan Hu/ur Harekâ- tı yerine, biz bir çözüm ortava kovduk. Ulusu- muz tepkide değil, çöziimde de birleşmelidir." Türk-İş"e bağlı sendikaların üyeleri ve yö- netıcileri dün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Türk Metal Sendikası Ankara İl Merkezi önünde bir araya gelerek bir protesto mitingi gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3 bin kişi- lik bir arubun katıldıâı eylemde. "Kahrolsun PKK">Allahu ekber". "Ya Allah bismillah. Allahu ekber". "Bavrak inmez. \atan bölün- mez". "Ezan dinmez bayrak inmez". "Şeref- siz Apo". "Pölise kalkan eller kınlsın". "\'ur \ur inlesin ,\po iti dinlesin" \e '•Türkiye .\po'>-a mezarolacak" sloganları atıldı. Czer- lerinde "F.dirne'den Ardahan'a hep kardaşız. ba\ rak için ölümüne arkada$ız". "Bayrak bi- zim kanımız feda olsun canımız" \c "Biz bu- radan gitme>iz Türki\e')i böldürtmeyiz" slo- ganlarının yazıldığı dövızlen taşivan gösteri- eilere hitap eden Türk Metal Sendikası Başka- nı IVİustafaÖzbek, HADEPyöneticilerini suç- ladı. Ba\rak indirenleri "so\suzlar\eşerefsiz- ler" olarak niteleyen Özbek. HADEP yönetı- cilerine bayrağı öpüp halk önünde özür dile- meleri eağnsında bulundu. Göstericilerdaha sonra bir kortej oluşturarak Maltepe'den Kızı- lay'akadaryürüdüler. ^'ogungü\enlikönlem- lerıaltındagerçekleştırileneylem istiklal Mar- şı'nın okunması ile sona erdi. Beyazıt Camii'nden ellenndeki Türk bay- raklanylaçıkanNizam-ıÂlemOcaklarıistan- bul İl Başkanlıgı'ndan50kişilikbirgrup, slo- ganlar atarak protesto gösterisinde bulundu. Basın açıklaması yapan grup. tekbir getirdik- ten sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Gruba poli- sin müdahale etmediği görüldü. Istanbul Ünı- versitesı Edebıyat Fakültesi'nin bahçesinde toplanan 75 kışilik bir grup. Türk Bayraklan- nı açarak protesto gösterisi yaptı. Türk-İş'e bağlı sendikalar adına yapılan or- tak açıklamada, HADEP kongresinde Türk bayrağına yönelik hareketin "provokatör" ta- rafından gerçekleştınldif ı iddiasının mandın- cı olmadığı, kışkırtıcılara uygun ortam yara- tıp sonra şikâyet etmenin "lider provokatörle- rin işi olduğu" öne sürüldü. Açıklamada özet- le şöyle denildi: "Kongre günü, Türk bayTa- ğına >apılan alçakça saldınnın tek sommlusu, HADEPyönetimi \e kongre dKanıdır. Bu bay- rağa (ahanımülü olmayanlar. erkek gibi. şeref- li bir şekilde defolup gitmelidir Türkije'den. \i bu de\c\i güdecekJer ya bu dhardan gide- cekler." İHD Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamada. kurulun dün olağanüstü toplandı- gı kaydedilerek şu görüşlere \er \erildi: "HADEP'in 2. Ölağan Kongresi'nde parti iradesi >e inisiyatifi dısında gerçekleşen Türk bayrağının indirilmesini ona> lamadığımızı. haîklann ulusal değer ve kültürüne karşılıklı sa>gıvı, banş \e kardeşlik için zonınlu gördü- ğümü/ü kamuoyuna du\uru\onız." TÜRMOB'dan yapılan açıklamada, etnik gruplar arasında kan davasını körükleyenler ile Kürt milliyetçili|ini bayrak yaparak Türk milliyetçiliğini tahnk edenlerin bü> ük kötülük yaptığı \uruulandı. Tüm Asker Si\ il Emekli- İerı Demeklerı (TESUD) Başkanı Emekli Tümgeneral Dr. Sıtkı Aydınel. "Şehit kanları ile sulanmış vatan topraklannın semalannda onuıia >e şerefle dalgalanan şanlı Türk ba> ra- ğını hiçbir devlet >e devletler topluluğu indire- memiştir. Bütiin varlığını Türk ba\rağına \e demokrasisine borçlu olan bazı gruplann yap- tığı çirkin hareketi esefle kını>oruz" dedı. Çağdaş \aşamı Destekleme Dernegi de yap- tığı açıklamada, tüm yurttaşlan "soğukkanlt- lıklannı vitirmeden. \arlığının temeli olan ül- kesine. bayrağına ve Atatürk Uke \e devTİmle- rine" sahip çıkmaya çağırdı. Türki\e Esnaf \e Sanatkârlan Konfederas- \onu. Ankara Sanayici ve Işadamlan Derne- h, Ankara Dişhekimleri Odası. Özel Dersha- neler Birliğı, OLEYİS Sendikası. Kıbns Türk Çalışan Kadınlar Birliği, Kıbns Türk Kamu Görevlileri Sendikası. Atatürk 'Süksek Kuru- mu. Ankara Üniversitesı. Anadolu Cnı\ersite- si. Istanbul Üniversitesi. MimarSinan Cni\er- sitesi. Marmara L'ni\ersitesi Fen-Edebiyat Fa- kültesi, Balıkesir Üniversitesi. Selçuk Üniver- sitesi, Muğla Üniversitesi, Gaziantep Ünıver- sitesi. Zonguldak Karealmas Üniversitesi. Fı- rat Üniversitesi ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı adına vapılan açıklamalarda. Türk bav- rağına yönelik hareket. sertbırbıçımde kınan- dı. Bursa Emek Partililere saldın: 13 gözaltı BLRSA (Cumhuriyet) - Emek Partililere bir saldın da Bursa'da gerçekleştirildi. EP'nin kapatılmasını protesto için basın toplantısı yapan partililer 100 kadar kişinin saldırısına uğradı. Olayda 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı. ,., k . Emek Partisi Bursa il örgütü yönetıcileri partilerinin kapatılmasını protesto için dün Osmangazi Parkı'nda bir basın toplantısı düzenlemek istediler. Ancak İl Başkanı Abdullah \ ılma/ ile bir grup partilınin basın bildirisi okuma girişimi. olay yerinde toplanan topluluk tarafından engellendi. Söz atmalarla başlayan sürtüşme. kısa sürede kavgaya dönüştü. Partililere çocuklu bazı kadınların da saldırması dikkat çekti. EP yöneticilerini susturanlar. "Kahrolsun PKK, Türkiye Apo'ya mezar olacak. İstemivorsanız defolun" şeklinde slogan attılar. Kavga çevrede önlem alan polis tarafından güçlükle yatıştınlırken polis. aralarında tl başkanı Abdullah Yılmaz'ın da bulunduğu 4"ü kadın 13 kişiyi gözaltına aîdı. Gözaltılara tepki gösteren 30 kadar Emek Partisi üyesine 100 kadar kişinin müdahale ederek susmaya zorladıklan görüldü. Siyasflerin bayrak askı S a k l k d a gözaltmda•> •/ 3 • Bustarafı l. Sayfada alınan 70 kısiden 29"un ANKARA / ISTANBIL (Cumhurivet Bü- rosu)-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. ül- kenın tümüne beraber sahip çıkmamız gerek- tıgini belirterek "De\1et bu ülkede birdir, mil- let birdir, vatan birdir ve bayrak birdir ve dil birdir" dedı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından. Sağ- )ık Bakanı Yıidınm Aktuna ile Ornıan Baka- nı NevzatErcanda illeregönderdıklengenel- gelerde bakanlıklanna bağlı kuruluşlara bay- rak aMİmasını istediler. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün ya- pılan birleşiminde de u bayrak sevgisi'"ni gös- terme yanşı yaşandı. Siyasi parti temsılcileri istiklal Marşı ve şiırler okurken HADEP kongresindeki olaylan kınadılar. Radyo veTe- levızyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Güneş Müftüoğlu, TRT ve özel televizyonlarda baş- latılan bayrak kampanyalanm destekledikle- rini ve medyanın kutsal bir görev ı yerine ge- trrdiğini söyledi. Demirel, Denizlililer Birliği Eğitim veKül- tür Vakfr'nın Istanbul Baltalimanı'ndadüzen- lediği gecede yaptığı konuşmada. ülkede de- ğişık seslerin çıkmasının doğal olduğunu. an- cak çıkan seslerin de iyi düşünülüp taşınılmış sesler olması gerektiğini belirterek "Bu ülke- nin nimetlerinden yararlanacaksınız, ama bu ülkeve sahip çıkmavacaksını/. O zaman o nt- niftler haram olur" dedı. Demirel. ülkenin bölünmez bütünlüğünü. bayrağın ve dilin birlıgıni vurgulayarak "Biz- den sonraki nesillere de bir yeminle de\ retme mecburiyetinde olan nesilleriz. Bu güzel vatan- da birlik istiyoruz, berabertik istiyoruz ve da- ha çok kalkınma istiyoruz" dive konuştu. Demirel. konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok partilirejimleAnadolu'nun üstünde- kiörtti alınmıştır, altindaki manzara çıkmıştır. Bu manzara ay nı zamanda sesli bir nıanzara- dır. Ve alan dev let; yani alabildiği kadar vergi, alabildiği kadar asker. alabildiği kadar nıükel- lef işçi alan devlet; yapan devlet. veren devlet haline gelmiştir. lşte bu, demokrat devlettir. Dev let-millet kucaklaşması, ancak çok partili demokrasi ile mümkündür. Ses çıkmayan bir verde ekin bitmez. Ses çıkacak. tabii ses de bi- razdüşünülmüş taşınılmış ses olacak. Bu ülke- nin mukaddeslerine beraberce sahip olmamız- dır olav. Bu ülkenin tümüne beraber sahip ol- mamızdır. Dev let bu ülkede birdir. millet bir- dir. vatan birdir ve bayrak birdir ve dil birdir. Söylediğim şeyin değerini herkes iyi an- lamalıdır. Eğer gözü ile görmeden anlamak is- temiyorsa işte Bosna. gidin göriin ne olmuş." TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün ya- pılan birleşiminde dile getırilen. Türk bayra- ğının indirilmesine ılişkin tepkilerle ılgili ola- rak tutanaklardan seçtığimiz bazı bölümler şöyle: HikmetAydın (DSP. Çanakkale): Uluslara- rası parlamentolarda Tûrkiye'yı temsıl etmış birarkadaşımız. bu forumlarda Türkıye'yı et- nık kökenli Kürt vatandaşlarına baskı yaptığı ıddıasıyla en şıddetli eleştıren İşçi Partili bir Ingiliz meslekta^ını aramış ve olayı anlanık- tan sonra "bu olay İngiltere'de olsa nasıl bir karşılıkgöreceğinr sormuş. Ingilizparlamen- terın verdiği vanıt şövle: "ingiltere'de IRA dahi böylesi bir gösteriyi ancak veraltında y apabilir. Verüstünde, insan- lann gözü önünde denerse pişman olur. Polis, gerekirse askerden de destek alarak müdaha- le edip kongreyi dıırdunır. Avnı zamanda sa- k>n kuşatılır, salondaki herkesin sorgulanma- sı sağianır ve olay ın gerçek failleri bulununca- ya kadar satondan kimse salınmaz." L'nal Erkan (DYP Ankara): Bravo. Hikmet Aydın: ...Bu anlayışla yüce Mecli- sı "Yaşasın ayyıldıztı Türk bayrağı, yaşasın Türk ulusunun birliği, yaşasın Türkiye Cum- huriveti'nin bütünlüğü" sözleriyle selamlıyo- rum. ("Bravo" sesleri. alkışlar). Ayvaz Gökdemir (DYP Kayseri): ...Hıya- net kongresinın. demokrasi ve insan hakİarı havarisı geçinen Avrupalı gözlemcılerı. Tür- kiye'deki her kanunsuz eyiemin bir kısım elı megafonlu destekçileri. sökülüp atılan bayra- ğı, büyük ve şereflı bir mılletin bayrağının ye- rine asılan terörist posterinı. omuzdaşlık için geldıkleri kongrenin umursamazlık ve şeref- sizliğini gözlerıyle gördüler. (...) Ömer\ehbiHatipoğlu (RP-Diyarbakır): Bu çirkin davranış. Türk-Kürt düşmanlığına dö- nüştürülmesineaslaizinverilmedenkmanma- Iıdır. (...) Ülkü Güney (Içişleri Bakanı): Burada önemli olan husus. bir provokasyonla bırlikte oradakı insanların güvenlik güçlenyle karşı karşıya getirilıp sıcak bir temasın ortaya çıka- rılması. ana hedef budur. Biz bu oyuna gelme- dık. kongreyi kuvvetle dağıtmak gibi bir şe> düşünmedik. (...) Recep Kınş (BBP-Kayseri): Orada kapalı spor salonuna ınsanlar tek tek alınırken. PKK'nin boyboybavrakları veonunliderinin afişlerı o salona nasıl sokuldu. bunu merak ediyorum. Yasin Hatipoğlu (TBMM Başkanvekili): Bayrağımız namusumuzdur. şerefimizdır, if- fetımızdır. onu korumak, ona sahip çıkmak namus borcumuzdur. RTÜK'ten medvaya destek Tepki zincirınde önemli halkayı oluşturan medya kuruluşlan RTÜK'ten tam not aldı. RTÜK Başkanı Güneş Müftüoğlu, medyanın kutsal bir görev ı yerine getirdığini bildirdi. Yayınlarda kışkırtıcılık bulunmadığını, yayın- cı kuruluşlann halkın tepkilerini yansıttığını savunan Müftüoğlu. "Güzel bir tutum sergi- lendi. Bayrağımıza sahip çıkmayacak mıyız?" dedı. Telev izyonlann büyük bir bölümü ekranla- rının köşelenne Türk bayrağı yerleştirirken. TRT. Atatürk portresı koydu. Baştarafı 1. Sayfada rü Alaaddin Yüksel. gözal- tılarda bir karmaşa yaşan- madığını savunarak "Bir kısmını dün teşhir ertik. di- ğerlerini de yakalayaca- ğız"dedi. HADEP"in23haziranpa- zargünü Atatürk SporSalo- nu'nda yapılan kongresin- de, salondaki Türk bayrağı- nın ındirilmesiyle yaşanan olaylar çerçev esinde başlatı- lan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Sırrı Sakık. gaze- telerde yayımlanan ve ola- yın meydana geldiği günün akşamında katıldığı bazı te- lev izyon programlanndaki "Kendi bayraklanna saygıb olunnıasını isteyenler, baş- kalannın bayrağına da sav- gılı obunlar" sözleri gerek- çe gösterilerek dün saat 11 00 de "ifadesi alınmak" üzere Ankara Emniyet Mü- dürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltı- na alındı. Hürriyetgazetesi- nin 24 haziran tarihli sayı- sında yer alan ha'oerde. Sa- kık'ın "Onlar gençtirler, a- ma yapüklannın sonuçlan- na katlanmak zonında ka- lırlar. Biz kendi kültürel hak- larımızı ararken bir başka- sının bayrağını indirmek sa- vunulamaz" dedigi ileri sü- rülmüştü. Sakık, aynı gece konuk olduğu Kanal D'nin gece haberleri bülteninde. söz konusu açıklamayı > ap- madığını belirtmiş, dün ga- zetemize yaptığı açıklama- da da "Orada söylemediğim bir sözü, köşe y a/arlan alıp alıp farklı vorumladılar. Ben, 'Bir başka ülkenin bay- rağına bile saygısızlıketme- meliyiz 1 dedim. Kesinlikle Türk bayrağını kastetme- dim. .\ma bunu farklı bir bi- çimde vorumladılar. Ben ül- ke bütünlüğü içinde soru- nun çözülmesi gerektiğini söylüyorum" görüşünü dile getırmişti. Cumhuriyet'e bilgi veren emniyet yetkiüleri. olayın hemen ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 70 kışiden 29'unun serbest bırakıldığını söyle- diler. Aynı yetkili. salonda- ki bayrağı indirdiği öne sii- rülerek gözaltına alınan. an- cak bayrağı indiren kişi de- ğil, indirilen bavrağı topla- yan kişi olduğu ortaş a çıkan Ömer Doyuran'ın halen gö- zaltında bulunduöunu söy- ledi. Bayrak indirme ile ılgili sorgunun dün başladıgını vurgulayan yetkili. gözaltı- na alınanlann bayrak indir- me olayı ile ilgilerinin kesin olarak saptanıp saptanmadı- ğına ilişkin bir.soru üzerine. "iddialann. soruşturmanın sonuçlanmasıv la açıklığa kavuşacağını ve operasyon- lann sürdüğünü" bildirdi. Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel. dün dü- zenlediği basın toplantısın- da. polisın olaylarla ilgili hassas olduğunu belirterek "HADEP şu anda legal par- ti görünümündedir. Bütiin partiler gibi faaliy etlerini bu legal seviyede yapmaktadır, ama herkes şunu bilmelidir ki ulusal onurumuzun, ba- ğımsızlığımızın ve istiklali- mizin simgesi olan Türk bay - rağına hiç kimsenin en ufak hakarete varacak dav ranışı- na izin vermeyiz" dedi. HADEP kongresinde 500 resmi. 200 de sivil polisin görev yaptıâını anlatan \'üksel. "Bir grup bizi içeri çekmek istedi, ancak Türk polisi bu ayak oyununa «el- mez. Sabaha kadar bekle- dik. (ilavın müsebbiplcrini aldık ve DGM sav cdığı gere- keni yapıyor" diye konuştu. Yüksel. bayrağı ındirenle- rin kimlikleri konusunda bir karmaşa yaşanmadığını sa- vunarak şunları söyledi: "Bayrağın alınması sırasın- da olayı provoke etmek iste- yen bir grup vardı. Biz son- radan çekilen görüntüleri de izledik. O gruptan bir bölü- mü dün teşhir ediidi. Arka- daşlanmızçalışıyor.o bayrak uvgulamasına katılan diğer- lerini de yakalayacağız." V S f t Go14 gurultulu OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK • Baştarafı I. Sayfada Bu aşamada akla $u so- ru geliyor: - Operasyon genişletili- yor ımt. daraltılıyor ımı'.' CHP konuyla ilgili ola- rak dün bir araştırma önergesi verdi. CHP An- kara Milletvekili Eşref Er- denı vearkadaflarının ver- diği önergede, $w konula- rın açıklığa kavuşması ge- rektiği vurgulandı: - Devleiin içinde de yıı- valandığı iddia edilen bu- ııa benzer başka örgiitler var mıdır' - Bu örgiit mensupları- nın kamu göniiHeri vepo- litikacılarla bağı tam ola- rak ortaya çıkarılmış mı- dır? CHP'nin dile getirdiği bu soruların yanıtını ka- muoyıı da beklemektedir. Komınun bir tarafı da Bııcak aşiretidir. Bu a$ire- tin liderlcrinden DYP Milr letvekili Scdat Bucak'ın uçıklamaları da olayın bir başka boyutunu ortaya koymaktadır. Bucak, Söylemez kar- deşlerden korkmadığını, yeterli miktarda siluhlı adamı olduğunu sık sıkyi- neliyor. Türkiye, polis devleti ol- maktan öte; giderek, güç- lü olanın kendi kanunla- rıııı uyguladığı, hukukun ikinci planda kaldığı bir ülke konumuna sürük- leniyor. * • • İskenderun HADEE § binasma taciz ateşi iddiası ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Ha- tay ın İskenderun ilçesinde HADEP ılçe binasına taciz ateşinde bulunuldugu bildi- rildi. Emniyet müdürlügü. HADEP'e yapılan saldmyı yalanlarken HADEP. Cum- huriyet Savcılığfna önlem alınması konusunda başvur- du. L'lu Cami Caddesi üzerin- de bulunan HADEP İsken- derun ilçe binasına önceki gece silah ile ateş edilerek "Türkiye Kürtlere mezar olacak" sloganı atıldıgı sav- landı. HADEP İskenderun Ilçe Başkanı İsmailCömertoğlu, tacizin yaklaşık yanm saat sürdüğünü belirtti. Meydan Mahallesi'nde Iskenderun Kaymakamı Se- lahattin Alanya'nın adını ta- şıyan ilköğretim okulunda bayrak direğindeki Türk bayrağının indirildiği ve ola- yın fark edilmesi üzerine yetkililerce yeni bir bayra- ğın çekildiği bildirildi. ^Dağdaş salonda yoktu' Aksaray ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kurultayın- da salondaki Türk bayrağını indirdiği gerekçesiyle gözal- tına alınan Ömer Doyuran'ın bayrağı toplayan kişi olduğu- nun belirlenmesinin ardından Veysel Dağdaş'ın da olay gü- nü ünıversite sınavında oldu- ğu bildirildi. HADEP İzmır İl Başkanı GüvenOzata. salon- da olmayan Dağdaş'ın bav- rağı indirme eylemine katıl- masının nıümk'ün olmadığını v urguladı. ÖzgürHalkdergi- si de Dağdaş'ın "terörist de- ğil. nıulıabirieri olduğunu" açıkladı. Özata. kurultay salonunda- ki bayrağı indirdiği gerekçe- siyle gözaltına alınan Veysel Dağdaş'ın olay günü saat 13.30'a kadar süren Öğrenci Yerleştirme Sınavı'nda bu- lunması nedeniyle eyleme katılmasinın mümkün olma- dığını v urguladı. Alınan bil- give göre Dağdaş'ın av ukatı. Oüreiicı Seçme Yerleştirme Nkrkc/ine (ÖSYM) gide- rek. mü\ekkili Veysel Dağ- daş'ın sıııava girdiğine dair bir belge verilmesi için baş- vuruda bulundu. Suıav torbalan açılmadıgı için Dağdaş için istenen bel- genin verilemediği. bu iste- min 15 gün sonra karşılana- cağı öğrenildi. ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Sanıhan Oluç da dün yaptığı açıkla- mada. Türkiye'nin "ara reji- me" doğru hızla sürüklendi- ğini belirtti. Toplumun fark- h kesimlerinin karşı karşıya getinlerek ülkedeki gergin'li- ğin tırmandınldığını vurgu- layan Oluç. sorunun bavrak indirerek ya da bayrak astıra- rak çözülemeyeceöini vıırt'u- ladı. HADEP İl Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı- na katılan İHD Istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar. HA- DEP Istanbul İl Sekreteri Ce- mal Coşkun. ÖDP Genel Başkan Yardımcısı ErdalKa- ra, EP Yönetim Kurulu üye- si AIiGündoğdu, TomrisÖz- den ve eski milletvekili Tank Ziya Ekinci. bayrak indirme olayı ve ardından yaşanan HADEP veEP'yesaldınlann öııceden tezgâhlanmış bir ov un olduğunu öne sürdüier. "AKPM Sosyahst Grup. HADEP üyelerine Kayseri- Kahramanmaraş karayolun- da düzenlenen saldınyı kına- dı. RP'li belediyede bayrak krizi AKSARAY (Cumhuriyet) - HADEP'in Ankara'da yapı- lan kongresinde yaşanan bay- rak olayına tepkiler sürerken. bir bavrak tartışması da Aksa- ray "da yaşanıyor. Aksaray Be- lediyesi'nın. üç haftadırbele- diye önünde bavrak ve İstik- lal Marşı törenini yapmama- sı tepkilere yol açtı. RP'li Be- ledive Başkanı. bu konuyla ıl- gili tepkılerden sorumlu tuttu- ğu Kiiltür Müdürü Erdoğan Kava'yı görev den alırken. bayrak töreninin belediye bandosunun dağıtılarak meh- tcr takımma dönüştürülmesı yüzünden aksadığı belirtili- >or. RP'lı Aksaray Belediye- si'nde Türk bayrağının resmı tatil günlennde İstiklal Marşı eşlığınde göndere çekilmesi- nın üç haftadır vapılmaması kentte tepkıve yol açtı. Yıllar- dır cunıa uünlen belediye bandosuylaistiklal Marşı eş- lığinde yapılan bayrak töreni- nin son üç haftadır kasıtlı ya- pılmadığından yakınan yurt- taşlann tepkilerinin arhnası üzerine Aksaray'ın RP'li Be- lediye Başkanı Ahmet Er. ko- nunun bilgısi dışında gerçek- leştiğını. işlerinin yoğunluğu vüzünden de bayrak töreninin yapılmadığını fark etmediği- ni öne sürdü. RP'li belediyedeki üst dü- zey bir yetkili "kasıtlı" olarak nitelediği bayrak töreni ihma- linin asıl suçlusunun. beledi- ye bandosunu bozarak mehter takımına dönüştüren Beledi- ye Başkanı olduğunu belirtti. Aksaray Beledivesi önün- deki İstiklal Marşı ve bayrak törenini üç hafta aksattığı id- diasıyla görevden alınan ve "aşın dinci" olduğu öne sürü- len Erdoğan Kaya'nın cuma günleri kentteki yerel Kanal 68 telev ızyonunda dıni vaaz- lar verdiği bildirıliyor. Aksaray Valiliğı'nin üst düzey bir yetkilisı. bayrak ve İstiklal Marşı töreni ıhnıalinı doğrulayarak "Belediye baş- kanı olayda ihmali olan kişiyi görev den aldı" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı 'Hedef, TC'ninbütünlüp' ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. HADEP'in 2. Olağan Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek, yerine PKK lideri Abdullah Öcalan ın posterinin çekilmesinin "basit görülebilecek. hafıfe alınacak' bir olay olmadığını söyledi. Hedefin. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü olduğunu vurgulayan Karadayı, gelişmelerin 'yanlış ve yanJı değeriendirmelcr vapmakta ısrar edenler için uvarıcı olmasuıı dikdiğini' bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Azerbaycan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorulannı yanıtiarken, HADEP'in 2. Olağan Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek yerine PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin asılması olayını değerlendırdi. Karadayı, olayın son derece 'vahim ve düşündüriicü' olduğunu kaydederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olayı derin bir üzüntü ve kaygıyla karşıiadığını vurguladı. Hedefin, Türkiye CumhuriyerTnin varlığı ve bötünlüğû olduğunu bildıren Karadayı şöyle dedi: "Bu olaya sebep olan hainler. dağdaki eşkıyanın u/antısıdır. Silinmektc olan eşkıyaya cesaret vermek amacını gütnıektedir. Bu nedenle bu hareket basit görükbifecek ve hafrfe alınacak bir oteydepdir." Bu tür hareketlerin, 'düşünce özgüriüğü, ifade özgüriüğü ve örgüöenme özgüriüğü' gibi kavTamlarla açıklanamayacagı m vurgulayan Karadayı, "Ortada, devjeie karşı işlenen agır bir suç vardır. Türkhe Cumhurheti bir hukuk devletidir. Dolavısıyla Türk adaletinin gereğini yapacağına emininı" dedi. Bu olay ile organize terör hareketinin, lideri. militanı, yardım ve yataklık edeni ile nasıl hainane bir işbirliği içinde olduğunun bir kez daha somut olarak görüldüğünü anlatan Karadayı. "Olaylann bütününü göremeyen, yanlış ve yanlı değeriendirmeler yapmakta ısrar eden bazı çevreler için bu olayın uyarıcı ounasını temenni edivorum'* dedi. 9 üniversitede rektörlük seçimleri sonuçlandı Haber Merkezi - Üniver- sitelerde seçim heyecanı sü- rüyor. Ankara. Gazi. İstan- bul Teknık. Mimar Sinan. Ege. Dokuz Eylül. Uludağ. Erciyes ve Trakya üniversi- telerinin rektöradayları. dün yapılan seçimlerle belirlen- di. Ankara Üniversitesi'nde 1332 ögretim üyesinin oy kullandığı seçimîerde Rek- tör Prof. Dr. Günal Akbay, 730 oyla birincı sirada yer aldı. ' .. Gazi Üniversitesi'nde ha- len rektörlük görevıni yürü- ten Prof. Dr Enver Hasa- noğlu, bin 67 oydan 455"ini aldı. Mimar Sinan Üniversite- si'ndekı seçimîerde 242 öğ- retim üyesi oy kullandı. Bu- radaki seçimleri. Prof. Dr. Tamer Başoğlu 112 oyla ka- zandı. Istanbul Teknik Üniversi- tesi'nde ise 707 öğretim üyesi sandık başına gitti. Se- kiz oyun geçersiz sayıldıgı seçim sonucunda. Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'e 191 o> çıktı. Ege Üniversitesı'nin rek- törlük seçinılennde. bin 28 öğretim üyesinden 984"ü oy kullandı. Seçimîerde. rek- törlük görev ını sürdüren Prof. Dr. Refet Saygıü'ya 398 oy çıktı. Dokuz Eylül Üniversite- si nin rektör adaylannı be- lirleme seçimi ise Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. 665 öğretim üyesinden 639'nun oy kullandığı seçi- mi. 484 oyun 237"sini alan Prof. Dr. Fethi İdiman ka- zandı. Kayseri Erciyes Üniversi- tesi'nde dün gerçekleştirilen ve 319 öğretim üyesinin oy kullandığı seçimde. halen rektörlük görev ini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Şahin, 115 oyla birinci sirada yer aldı. Edirne Trakya Üniversi- tesi Türkan Sabancı Külrür Merkezi Tören Salonu'nda yapılan ve 293 öğretim üye- sinden 283'üniin oy kullan- dığı seçimîerde. halen rek- törlük «öreunı sürdüren Prof. Dr Poyraz İ'iger, 109 oyla seçimi kazandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle