27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Akılcılıktan Başka Bir Yolumuz Var mı? Buakıl disjlıkla ülkemız nereye \arırbılmıyorum. Ekonomıden vazgeçtım. ülkemın başma bu akılsız prensler. prenseslerle bunun ötesınde neler gelebıleceğını düşünmek bıle ıstemı>orum Prof. Dr. ERDOĞAN SORAL K uresellesmevle başlavan venı "derebevlik" rejımı post-modernızmın tum çızgılerım toplum^al va- sjmın uzerıne ta>ı\ordu Gelışmii} kapıtdlıst ulke- lcrde kuresel fımunın buvuk pa\ sahıp- lerı \e değısık kımlıklı \onetıcılerı orta- V'ağNen_\orlennındu^le\eıne_\eceklerı bır \aşam bi(,ımının orneklennı sergılıvor- laıdı Ozel avrıntılanru kadar planlanan \avinıları. b'ılgisa>ar çıktılarının ko^u- tunda gorkemlı uvgulamalnra donu^turu- luvordu Feodal bevın surlarla çevrıh otantık "malikânesinirT \ennı artık venı ıııalıkanelerden olu^an "site"ler alıvor- du 2(1 \uz\ilinderebe\len burenk renk Mtelerde tasasız bır omıır suruvorlardı Doğunılanndan olumlenne vaftızlerın- deıı e\ lenınelemıe a>klanndan me^kle- rıne. gıı\ enlıklcrınden çılgınlıkljrına ka- dar ıızanan çizgıde vasamları \e beklen- tılcrı uzun donemlı planlar tt;erığınde or- ta \ekisa donemlı Jegısımlereaçık "akıl- uprogr~jmlaria"duzenlenıpızlenıvordu PlansıZİık \e kurakızhk (desregulatı- oıı) kcndılennın dı^ındakı genis, halk \ı- ğıııları n,ın geçerlı Navılıvordu Halkın jlevhıne jumasizca kullandıkları "öz- gurlûkltrini"ondankı>,kanı\orlar akılcı- lığı oııun elınden alıp akılsızlığı \e u\u^- tııı ucunıın lıeı turunu ona \ akı>tırı\orlar- dı 21 v uz\ ılm e^ıiınde gelı>mis, kapıta- list Lilkelenn bılını,lı ınsanları "kıireselleş- nıe" dı\e kendılerıne sıınulan bu uvu^tu- rucu bıle^ımlerını acaba vutmava hazır nııvdılar' Sosval de\letı ortadan kaldı- ran bu \ırus karşisinda sessiz kalmaya acaba razı mıvdılar' Gozlcnen gelışme- ler. bunun tersını gosterıvor \oksulluğu \e ışsızlığı kureselle^me adına vuklen- nıek istemeven halk kıtlelerının senı ara- \ i!>lara gırdıklerı gozlenıvor Gelı^mış ul- kelerm bıltnçlı halklarının de\letlerıne sahıpçıkmavabaşladıklan toplumsal kır- lenmenın sorumlusu olarak "temsili de- mokrasiyi" sorguladıklan bılınmektedır Kıta Avrupasında ve \tlantık oteMnde kırlenme\ekar>ı toplumsal dırencıngıde- rek arttıgı. ultra lıberalızmın v ad:>ınma> a baş,ladığı gorulmektedır Çok partılı de- mokrasılerde bu gelışmelerden en çok ra- hatsız olanlar parlamentov u oluşturan sı- vasal partılerdır Hakçaolmayangelırbo- İuşumununortavaçıkardığıvığınş,alvok- sulluk ve buvuk ışsızlık ozellıkle **mer- kez sağ partûer'*ın sovlemsız kalmaları- na \ e ınandıncı olmaktan çıkmalanna ne- den olmaktadır Dunv anın uer \ anında bu partılenn o> vıtırdıklen gozlenı>or Bu- nun nedenı. >a>anan depremın gokdele- nın tepesınde degıl. temelınde gerçekleş- mebidır Bovle olunca. bu partıler vıtır- dıklerı halk desteğını tekrararkalarınaal- mak ıçın kuresel fırmalar topluluğunun akılcıhğına karşı halkın akılcılığını on planaçıkarmakıstıvorlar Bovle bırorgut- lenmenın ancak uiuvdevlet aracılığı\la gerçekleşebılecegını bılıvor. du>uncelerı- ne ters duş,en bu ov unu guç de olsa o> na- yarak varlıklarını korumava çalışıvorlar Ne varkı Sovyetler Bırlıgı ndeekono- mık rejımın çokuşuv le bo^alan sı\ asal ve ekonomık alanın lıberal kapıtalıst orgut- lenme\ le doldurulamadıgını kısa zanıan- dagorduler Bu alanın. temelısos\alizme da> anan \ e çaödaş gelışmeve a\ ak u\ du- ran \ enı toplumsal \ e ekonomık orgutlen- me bıçımlern le doldurulmakta oldugunu gozlemledıler Gelı^mış kapıtalıstdunva- da soldakı partılenn ust uste seçım kazan- malannın >a da ıktıdan pa\la>malannın nedenı ba^ka ne olabılır kı' Parlamento- lardan ba^lavan \e toplumlann tum kat- manlannı kapsa>an toplumsal kırlenme. temsılı demokrasılerın uzenne bır perde gıbı ınmektedır Parlamentolarbukırlen- menın kavnağı olmuşlardır Kuresel tır- manın v orungesine gınp ellennı kırleten başbakanların bakanların \e sa\la\ların sa\ ılan gıderek artmakta \e dun\ anın bır- çok ulkebinde bunlar vargılanmakta \e hukum gı\erek demır parmaklıklann ar- kasına konulmaktadır Gelişmı* kapıta- hst dunvada surdurulen arav îşlar. kapıta- lıst ekonomık reıınile M> asal rejım arasm- dakı u\unıu sağla\acak daha temız dalıa erdemlı bır orgutlenme bıçımını bulma- \a vonelıktır ClkemizdekiDurum: Gelı^mıijkapıta- lıst dumadakı bu sorun azgelı^mış kapı- talıst dun\a\a acaba nasıl \ansi\or1 Or- neğın. ulkemızde neler olup bıtnor' Azgelı^mı^ Turkıve ııın "parasal libe- ralizm" hastalığına tutulması ^ok zanıan almadı Çunku ortam \e kadrolar hazır- dı 1950 \ihnda gok partılı temsılı de- mokrasıve geçen Turkıve'de se^ımlerle bırlıkte İıberal kapıtalızm ruzgâıları es- me\eba;>lamı^tı Azgelı>mi!;ulkekapıta- hzmınde. lıberal kapıtahzmın crdemlerı- ne ınananların bolca OIITUM doğaldır C unku kapıtalızm. abartılı umut \eren bır sıstemdır Bu doğal tutkuş la ellerını o\ uş- turanlann ıkbal\eser\etkapılarınınken- dılerıne sonuna kadar açıldığını >ananla- rın baskiNivla ıılkeu \onetenler her ııu- hallede bır mıNoner \etı^tımıek ıçın \o- la çıktılar. ba^arılı olamadılar Ekoııomı- dekı ba>arısızlıklarında bılgısızlıklerınııı vedene\ınısızlıklennınızlerı \ardır Eko- nomıde kuralsızlığa \e duzensızlığe onem \erdıklerı \e sovguna goz kırptık- ları sovlenemez Ho^gorulu degıldıler sağdu\u\a sahıptıler Ne de oKa Mıllı Mucadele'\ı u^amt^ \tatiirkCumhun- vetı'nın gençleıı\dıler Ekonomık kurai- İara sa\gılı kalabılen bu ınsanlar a\nı oze- nı sos\al va>amda go^teremedıler \7 eğıtılmı> Turk halkının kut-^al ınançlan- nı o\ sandığının bavrağı vaptılar -\kilci- lıktan çok dogma"\a \e hurafe'\e vakın \ ığınların \ umu>ak karınlarını ok^adılar Ekonomık repiTile sı\asal reıım arasin- dakı ıı\umu sağlavanıadılar \c bıraskerı darbe>le >onetımden uzakla^tırıldılar 1960-1980 donemı bır oncekının uzantı- sı gıbıdır Bır oncekı donemde ba^latılan atıhmlar bu donemde daha da hızlanmı> ekonomı şonetımı uzun \e orta \adelı planlarınakıleılığındageneldengelerbo- zulmadan 197 0"lı > ılların ıkıncı \ansina kadar surdurulmuştur Buna karşın ulke- mn vos\al şa^amında bır oncekı donem- de ba^lavan odunler katlanarak artmış. \tarurk ten sapmalar bu bu\uk ınsanın so\lemı\le "dalâlet\eihanet" sınırlarını a^mı^tır Turki>e için karanlık dönem 1980'den sonra başlamıştır. - 24 Ocak 1980 kararlamla Turkne kendısını "parasakı liberal kapitalizmin" tam ortasında buldu Bo\ le bır ekonomık rejımın. azgelüjimş bır \apıda çok partı- lı sıv asal rejımle bağda>ma\ acaâı kısa za- manda anla^ıldı 12 E\lul 198Ö"deulke- mızdekı parasalcı lıberal kapıtalızm sı- lahların goıgesınde koruma\ a alınıv ordu \ma bu da \ urumuv ordu Acaba neden1 - Turkı\e" 198O'lı"\ıllarda ağır \e hafıf sanavıını kurmadan "küreselleşmek" gı- bı bırtutkuvlavolaçıkıvordu kureselol- çekte bu\ uk sanav ı ı>letmelennı kunnak bunun ıçın zorunlu \apıvil donusıumlen gerçekle^tırmek gıbı bır bakış açisı Turk ekonomı vonetımıne ne dun ne de bugun egemen olmuştur -Turkı\e kureselleşme\ ı sanavıdede- öıl. tınansta. tıcarette arav an bır ulkedır îç \ e dı> ka\ naklarını sanav ıve v e bu bağ- lamda ekonomık altv apı> a > onlendırmek gıbı bırtutkusu voktur Ovsa fınansvetı- caret kuresel fırmavı şaramıanın araçla- rıdır tamamlavıcılarıdır Batı kapıtalız- mı kuresel tırmavı kurmak ıçın fınans vollarınıaçaraksernıaNeveakışkanlıkka- zandırmava çalı-jirken Turkıve. vuksek malıvetlerle bulabıldığı ıç \ e dış; kavnak- larını bırer kumarhane ruletıne donmu^ para pı> asalarına aktararak bır a\ uç ran- tı\e sınıfının kullanımına sunmava de- \am edıvordu Gazetelerın ko^elerıne v erle^Tus. kımı ekonomist y azarlar bu ku- mar masalarının krupıvelığını \aparak doüan ranttan paylarına du^enı alıvorlar- dı Gelı>mı> Batı"nın aksıne sah fınansla \e tıcaretle kuresel tırma kurulamaz mı' kurulur ama bu tırma Batılının gozun- dekı fırnıa değıldır Bır zamanlann Lub- nan modelının Turkışe've getırılmesidır Cıkar bırlığının çıkar çelı^kısıne donu^- mesıvle Turkıve'nın ıkıve değıl. bugun- ku Lubnangıbı çoksavılı bırcemaatebo- lunniesıdır Bu voldan gelışmış Batı'da olduğu gıbı ulkemızde malıkânelerden olus,an buvuk sıteler kurulamaz mı' Ku- rulur. hem daha gorkemlılerı kurulur Nı- tekım vıran!,ehınn uzantısında kurulan Bahçe^ehırler \ e benzerlerı bov le bır ku- reselle^menın urunlendır Bu venı ku^ak derebevlerını tanımak ıçın uzağa gıtme- \e gerek voktur Bunların prototıplennı tanımak veterlıdır Bunlar ıçımızde. ara- mızda. v anı başımızdadırlar Kımı Turk. kımı Amerıkalı, kımılerı Afrıkalılardır Her ak^am renklı ekrana duşen fotoğrat- lan ıçı bo^ konuşmaları. paraya pula ta- ^ınır ta^ınmaz mala olan tutkulan \ e akıl- sızlıklarış la bızden olan bu ınsanlar utan- madan ulkev ı \ onettıklennı sanmaktadır- lar Parasal îıberalızmı saltbırsoygundu- zenı olarak algılamaktadırlar - Bunlardan bırısı \e son on beş yıla sımgesı du^en en onemlısı. tutkularına uvgun devlet vonetımını bır tumcevle ozetlıvordu Bınbır guçluk \e voksulİuk ıçınde v a;>am sav a^ımı v eren \ e buy uk bır ozverıvle hızmet ureten kamu gorevlıle- rınm buv uk kesımıne "Benimmemurum işini bilir" dıvordu -\kıl dı^ılığı dev letın butunluğune ta^ıvordu - "»argı erkınde bunlar. kamuv a hızmet sunanlardır Yargıçlar. savcılar. adlıvede çalı^anlardır - \ urutme erkınde bunlar. eğıtımde. sağlıkta. de\let kurulu^larında asker. si- \ıl. tum çalı^an'ardır Kendıme soruvo- rum bır unn ersıte hocasının ıı^ını bılme- sı ne demektır1 Etrafıma bakınıvorum. utancımdan kızarıvorum Adam fınans dıve tutturnıu^. fınansla >atıp tınansla kalknor Bırkaç fınans kumesınde vem- lenıp besılı tavuk orneğı fınans kumesle- rının v onetım kurullarında emeklı pa^a- larlabov gosterıvorvebunu fınans adına bır a\uç dolar ıçın vapıvor Bu akıl dışı- lıkla ulkemız nereve \arır bılmıyorum Ekonomıden vazgeçtım. ulkemın ba^ına bu akılsız prensler. prenseslerle bunun ötesınde neler gelebıleceğını duşunmek bıle istcmıvorum Bundan sonraki >azn larınıı/da ulkemize çağ atlatan ffIsoftnin de\ letin çok önemli bir kurunıunu. T.C. MerkezBankası'nınehalesoktuğunuak- tarma\a çalışacağız. ARADABIR YAVl Z GÖR Ehramların Sesi... Geçen hafta şımdı yerınde samyellen esen çok eskı ve çok koklu bır uygarlığın sımgesı olan 'ehram"lardan ses- ler geldı Kızgm çol guneşınde devınen develer, tunstık fel- lahlar ve Nıl kenannda yukselen yenı uygarlıklann sımgesı luks oteller Bu dekorun ortasında Arap lıderler bır araya geldıler Husnu Mubarek'e suıkastlar tertıp etmekle suçlanan Sudan lıderı havaalanında, "/<ur£ıan/"tarafından, opulerek karşılandı Ulkesıne hava ambargosu uygulanan Kaddafi, başında bır "Tuareg"serpuşu maşlahını sam ruzgânndauçuştura- rak uçtu geldı Bando mızıka ve opulerek karşılandı "Kara Eylul'u belleğının gensıne atmış olduğu anlaşılan Arafat, Kral Hüseyin'le kucaklaştı Çol savaşı sırasında Irak ı destekledığınt bıldıren Fılıstın- lılerle uluslararası askerı guce katkıda bulunmuş bulunan Kuveyt vb 'Maşrek şeyhlerı emırlerı kralları Hafız Esad'la yıldızı barışık olmayanlar da dolu ıdı gor- kemlı salonda Irak dışlanmıştı toplantıdan • • • Konu, malum israıl'dekı başbakanlık seçımlerını kılpa- yı ıle kazanmış Netanyahu hukumetıne. "8anş Surecı" (Peace Proceas) konusunda ondan evvelkı hukumetlerın kabul ettığı koşullardan vazgeçılemeyeceğı anlatılacak. hat- ta /r?ter"edılecek Nıhaı Teb/ığ"in ıçerığını, Husnu Mubarek, açılış konuş- masında, aynntıları ıle açıkladı 1- Barış ıçın toprak a) Golan b) Guney Lubnan dakı 'Guvenhk Şerıdı", 2- Ozerk bır "Fılıstın Devletı" 3- Kudus'un Doğu kesımınde, bu devlete "Başkent" sta- tusu 4- ihtılaflı bolgelerde yenı yerleşım gınşımlennden vaz- geçılmesı. 5- Hebron'dan (El Halıl) askerı çekmek... • • • Halk tarafından "Bıbı" adı takılan Başbakan Netanyahu, bundan oncekı Israıl devlet adamları gıbı, "Dıyaspora "dan Fılıstın'egoç etmış Musevılerden değıldır Yerel terımı ıle bırL Satora"dır 4 savaş kazanmış yenı bır kuşağın temsılcısı- dır Eskıler kadar esnek sabırlı ve uzlaşmacı olduğu soyle- nemez Kurduğu kabıne, aşırı mıllıyetçılerve dınsel kokten- cılerden oluşmuştur Başbakanlıga seçılmesınden oncekı surede bır başba- kan banş ıçın ozvende bulunmakla suçlanıp bır suıkasta kurban gıtmıştır A HAMAS' ve "Hızbullah"\n kanlı teror ey- lemlerı surup gıtmıştır Bu orgutlerın iran tarafından dsstek- lendıgı ıddıası ne kadar doğruysa, teror operasyonlarının Lubnan ın Sunye kontrolu atttnda bulunan bolgelennden geldığı de bılınmektedır Butun bu çapraşık durumda. Araplar "banş" ıstedıklen- nı soyluyorlar ve bunda da buyuk olasılıkla ıçtenlıklıdırler Kaza aşırı uçlar ve guçler dışında, israıl halkının da 50 yıl- dır surup gıden "banşsızlıktan" bıkıp usandığı açıktır Bu ortamda Arap zırvesınden gelen seslerın, nasıl algı- lanması gerekeceğını kestırmek, "Bıbı "nın, ellerı kendı ka- bınesı ayaklan da ABD tarafından bağlanmış olması ne- denıyle oldukça guç bır denklem goruntusu vermektedır "Ehramlardan gelen seslenn" (Sıne Qua non) bır tonu vardır Bır tufeğın ucuna ılıştınlmış bır zeytın dalı mı uzatıl- mıştır Israıl e? Yoksa Ortadogu halklarının pek meraklı ol- duğu ve lyı başardığını sandığı "pazartık" mı dolaşıyor, bu can pazannda7 Banş surecı'nın sureçten çıkıp "gerçek"e donuşmesı ıçın Şerıa Nehrı nın koprulerı altından daha çooook sular akacağa benzıyor Keşke sadece ıle kalsa I I VEFAT Değerlı buyuğumuz MEHMET SEMİH ERÇİN 26 Hazıran 1996 Çarşamba gunu vefat etmıştır Cenazesı 27 Hazıran 1996 Perşembe gunu (bugun) Beşıktaş Sınan Paşa Camıi'nde kılınacak oğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verılecektır AİLESİ I VEFAT Merhum Abdulkadır Köksalan ve merhume Fatma Koksalanın kızlari merhum Gunduz ve merhum Gurbuz Koksalan'm ablalan Eskişehırlı Altınkok \e Dogru Akşehirli Karaoglu \e Yılmaz aılelerının akrabalan Sozen vc Buvukkoksal atlelennın kuzını Bengi aılesınden Sıdıka Nıhal Ntsa Edız ve Oguz un halalan Mert Fıtnat ve Teoman Paksovİu nun bu>uk dunurlen Ozben Köksalan ın halası Fevzt ve Kevser Aloba nın dunurlen merhum Dr General Muslım Gur'un eşı Prof Dr Bılge Koksal ın kavınvalidesı, Y Muh Guzin Koksal'ın babaannesı Y Muh Omer Koksal ın fedakâr, kıvmeth bıncık annesı ÇAMLICA K1Z LISESİ, SA1NTJOSEPH LISESİ, KADIKÖY KIZ LISESİ Emeklı Tanh Oğretmenı MUALLÂ GÜR (KOKSAL) Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Azız naaşı 27 Hazıran 1996 Perşembe punu ıkindı namazinı muteakıp Sehrrme Camıınden ahnarak Karacaahmet tekı ebedı ıstırahatgâhına tevdı otunacaktır Çelenk gondenlmemesı aıru tdcnkrın Turk Eğıtım Vakfı na bagış yapmalan rıca olunur TİYATROMLZUN YARIM YÜ2 YILLIK SANATÇISI Yazar-çe\ ırmen-\ önetmen-o\ uncu kardeşimiz, ııstaıııız ZİHM KÜÇÜMEN'İ yitırdik. 27 Hazıran Perşembe, saat 15.00'te Kadıköy Haldun Taner Sahnesf nde ona saygılanmızı sunacağız. İstaııbııl B. B. Şelıir Tiyatrosu çalışanları BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1996 - 1997 DÖNEMİ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) LİSANSÜSTÜ PROGRAMI BAŞLATILMIŞTIR Son başvuru tarihi: 8Temmuz 1996, Saat 17:00 Seçme sınavlan: 9-10-U Temmuz 1996 Başvunı ve her türlii bilgi için: Sosyal Bılimler EnstıtOsü Öğrencı İşlen 16 Sk No 11 Bahçehevler-ANKARA Tel (312) 212 9065 • Fax (312)212 57 28 MUJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ Yaz Okulu ve Akşam Okulu'ndan Duyuru: Temmuz kayıtlan kapanmak üzeredir. Acele ediniz. Tel: 348 80 72 / 73 346 51 09 Faks: 348 80 74 Adres: Kayışdağı Cad. Ziverbey Durağı No: 48 Kadıköy ^.YEŞİL ELMA \ J Seyahat Acentası Balıkçmın dıyarında Mavi Yolculuk hala bır ruya olarak kalmasın 1 ner cjmartes Boar'jm Ma'mans ve/a Kene 1 * n -esm aepar'ı oır nata T a r Farsrvar fiOO Dw Ada HOtet GumCet OK 1 000 000 TL Kent Motei Kerpe OK 1 500 000 TL Hotel Nazlıtıan ASSOS VP 2 500 000 TL İDuyurulaıımızı hersalıve perşembe Cumhunyetten ızleyebılırsınızl | Istıklal Cad 31/1 Beyoğlu IST T el 0212 249 52 11 Pax 0212 293 20 76 [ HAFÎASONU GEZİLER 29 Haziran C.tesi Maden Deresi Dereboyu yuruyuşten sonra şelalecte serinlemenın keyfi 1 250 000 TL 30 Haziran Pazar Nüzhetiye Orman içi Yuruyuşten sonra şetalelerin serin sulanna kendınrzi bırakablırsinız 1 250 000 TL. 30 Haziran Pazar Çiçekgelin Yaylası Siz, hıç 1500 m yuicsekte ovanın yesilinı, suyun mavisını seyrettınız mi? 1.250 000 TL. Aynntlı bHgi Isteyirrtz. Arnika m% «* 6« B^ojkı Te).(212) 24615 93-249 M 4t TuMS 29 7( ADALAR İCR\ MÜDÜRLÜĞC'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İL.\N1 Do;>>a\o 1^96 5:3110^1 Bır borçtan dolaşı hacızh olup satılmaMna karar \erılen gavrımenkulun T\PU K\\ DI: ktanbul Adalar Buvukada Camı Vlahallesı 2(1 patta ^^ ada "" par-,el sa\ılı 453 nC lık samıçlı \e bdhçelı kagır e\ av'k arttırma ^uretı\le >atılarak para\a çe\nlecektır IM-\R DLRIMU: ^dalar Beledı\e Ba^kanlığı nın 24 1 1996 gun 96 45 sa\ılı \azı->ında ga\nmenkulun ıskân alanında bulunduğunu ktanbul 1 nolu T\ KK 26 10 199^ gun "09" 7 saMİı karannın Dbendıne gore ^ 1 1995 gun ' T (>9'7 ^a\ılı kararının 5 maddeM ıle bcledneden ıstenen \e ılgılı parselın a\nı kararda tammlanan ge- çış donemı ımarko^ullanna ılı^km bılgılerı n,eren belgelenn ekınde once \apılmak ivtenen bına\a aıt avnnlılı \azı\et planının kurula sunulmaMna \e bu plana 1 100 \e 1 200 ol(,eklı \akın çe\reMndekı sapılaşma durumunu da gosteren \e bınanın arsa ıı,eriMndekı konusunu ke^ıt goru^ anlatımlan ıle belgeleven arsanın do|a! ve topog- rafık vapısında a|açlar \e kodlarla belırledığı \ol \e arka ar^asindakı ılı^kılenn bahve du\arlan ıstınat dmarlan >,etlen \esaır oğelen go>terıldığı a\nca bıtişiğıne ku- rulı.a uvgun gorulmesı durumunda onaşlı bu \azı\et planına uvgun \enı \apı proıelennın beledıveı.e ^Jh^ata bağlanabıletegıne karar \enlmı>tır E\ S\FI: Ta^ınmazın Ne\ruz Sokak l(J\e 10 A kapı sa>ılı \erde buvuk bır baliı,e ıçınde kiMiıen bodrunı \e ust kattan ıbaret kagır hale çe\rılmi$ bır e\ olduğu arka bahı,e tarafına bakan iokak Doğramac\ Ihsan Sokağı olarak vazılı ıse de Donanma sokagındamevcut olduğu Nevruz Sokak tan bınava gırıldığınde 16 mozaık basamak merdnenle ust kataçıkıldığı ust katta uiak bır antre hol salon mutfak\e banvo ıle 3 \atak odasının me\ı.ut olduğu muttaktan arka bah(,e>eçıkıldığı salononunde te- ras balkon \ ardır \\\ katta ı-e kui.uk oda nıuttak\\C me\uıttur Merdıven altında komurluk \ardır Toplam alanı \aklasık 6 ı m2 dır Adanm Çınar CaddeM ne ıkı da- kıka ıskeleve îse 5 dakıkalık uzaklıâı vardır Bıııa bakımlı olup eiektnk ve su>u mevcuttur T\ŞI\M AZIN KIYMETI: 5'000 000 000 TL (bes mılvar lıral S\T1ŞŞ\RTL\RI: 11 Bınncı satı^ 12 8 1996 gunu -.aat 14 00 ten 14 i0 a kadar Adalar Sulh Hukuk MahkemeM Satıs Memurluğu nda a^ık antırma »uretıvle vapılacaktır Bu arttırmada ta^mmazın tahmın edılen knmetın "o ^^ ını \e ruvhanlı alacaklılann alacakları puı.'T'Uunu satıs \e pa\la>tınpa masraflann' geçmek san' ıle ıhale olıınur Bo\le bır be- dellealıcı çıkmazsa en çok antıranın tauhhudu bakı kalmak ka\dı\la 22 8 1996 gunu Adalar Sulh Hukıık MahkemeM Satı> \femurlugu nda 14 00 ıle 14 iO saatlen ara- sinda ıkınu arttırma\a »,ıkanılaı.aktır Bu arttırmada dj ruv,hanlı ıkKjklılann alatağını satıs vepavla>tınııa masratiarı ılemuhammen deĞenn°( 40'ını geçmesı vını ıle en çok arrtırana ıhale olunur 2| Arttırmava ıstırak edeceklenn tahnıın edılen kiNmetın u 20 M nispetınde pe\ akçesı \eva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazım- dır Satiş pe^ın para ıledır alicı istedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç \e masrafları ıle K.D\ alıcı muştenve aırtır Bınkmıs %ergı!er batıs bedelmden odensr 3) Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgıhlenn (ılgılüer tabırıne ırtıtak hakkı \ahıplerı de dahıldırl bu ga\rımenkul uzenndekı haklanm hususı ıle faız \e masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelerle 15 gun ıçınde Satıs memurluğumuza bıldırnıelerı lazımdır AkM halde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavla^madan harıç bı- rakılacaklardır 4) Sati:> bedelı hemen ve\a \enlen muhlet n,ınde odenmez ı>c ttK. nın P ' nıaddesi gLagınte ıhale leshedılır Ikı ıhale arasindakı tarktan \e dığer zararlardan \e a\- nı.a temerrut taızınden alın \e kefıllcrı muteseKıleıı nıesul tutulj^ak \e hiı,bır hukme hatet kjlmadan kendılerınden satı^ menıuıluğumuzca tahsil olunacaktır 5) $artname ı]a n tarıhınden ıtıbaıcn lurkesin gorebılnıesı ıı,ın Satıs Menıurluğumuzda açık olup mjsratı \erıldığı takdırde istevcn aİKişa bır omegı gonderılebılır 6) Satısa ıstırak edenlenn sartnamevı gormus \e munderecatını kabul eımıs savılacaklan baskaca bılgı almak ıstevenlenn 1996 5 tal savılı dos\a numarasi ıle Satıs Memurluğumuza ba>\urmalan ılan olunur 21 6 1996 Basın 94S6"- PENCERE Bayrak Olayı PKK yandaşlan Ankara'da HADEP kongresını bas- tılar Içlerınden bın salonda asılı Turk bayrağını kaldı- rıp yere attı soysuzluğun gostergesını sergıledı. Pekı. soyluluk nasıl olur'? Bu koşede daha once yazdığım bır olayı anımsat- mak, bu soruya yanıt vermekle eşanlamlı • Izmır 9 Eylul 1922'de duşman ışgalınden kurtuldu Gazi 10 eylul gunu Izmır'deydı Şehır, bayram yapı- yordu Izmırlıler Karşıyaka'da Mustafa Kemaf ıçın bır ev hazırlamışlar, bır otomobılı laleler, guller, sumbul- lerle suslemışler; ıstıyorlar kı kahramanları bu ara- bayla Karşıyaka'ya geçıp kendısı ıçın ayrılan evı gor- sun Şevket Süreyya Aydemir "Tek Adam"da bu ıl- gınç olayı şoyle anlatıyor "Unıforma taşımayan sırma, nışan takmayan, iz- mır'e yakalan sıkı sıkıya dugmelenmış neftı bır par- desu ıle gıren ınsan, bu saf masum, hatta çocukça tertıbı reddedemez, kımseyı kırmak ıstemez Nıhayet kafıle yola duzulur Etrafta mızraklı suvarıler, arkada maıyet arabalarıyla Karşıyaka 'ya yonelınır Bayraklı taraflarında hâlâ Ingılız garmzonlan vardır Nobetçı- ler geçene se/am dururlar Karşıyaka ya vanlır, temız yollar ustunde, yeşıl bahçeler ıçınde, korfeze bakan beyaz bır koşk Kral Konstantin de burada kalmış Kafıle koşkun onunde durunca Gazı otomobılden ıner Arkasında yaverlerı maıyetı vardır Bahçe kapı- sından koşkun kapısına kadar ıkı geçelı, beyazlar ma- vılergıymış Izmır kızları, Izmır hanımları dızılmışlerdır ( ) Gazı adım adım ılerler, herkese guleryuzludur, herkese multefıttır, hem tevazu hem vakar ıçınde ıler- ler, evın kapısına varır, mermer merdıven basamak- lanna çıkar ve bırden durur, gozlen sertleşmış, ba- kışları dumanlaşmıştır, en yakındakı karşılayıcılarına bıraz sertçe sorar - Bu nedır? Orta yaşlı, terbıyelı bır bayan karşılayıcı cevap ve- rır - Yunan bayrağı paşam1 Bu eve yerleşen Yunan Kralı Konstantin, buraya ılk gırerken bu taşlığa serı- len Turk bayrağını çığneyerek geçmıştı - Hata etmış Ben bu hatayı tekrar edemem Bay- rak, mılletın şerefıdır Ne olursa olsun yerlere senl- mez ve çığnenmez Kaldınnız " Soyluluk ışte budur. Insanlık da budur • Çapulcu anlayışıyla aşağılık bır eylemı HADEP kongresınde yururluğe koyan PKK ne ıstıyor"? Istıyor kı Turk ıle Kurt arasındakı butun kopruleratıl- sın, duşmanlık duyguları koruklensın demokratık yontemlerle çozulebılecek sorun kan davasına do- nuşsun Emperyalızmın Anadolu'dakı tasanmı PKK'nın elıy- le sahneye konuyor Son seçımde HADEP ulkenın çeşıtlı yorelerınde bır varlık gosteremedı. Kurtlerın yoğun olarak yaşadığı Batı ıllerınde oy toplayamadı, ama Guneydogu'da varlığını kanıtladı Bu yoldan parlamentoyagırebılsey- dı, halkın ısteklerı Meclıs'ın çatısı altıda dıle gelebılır- dı Ne yazık kı partı, seçım duzenındekı yuksek ba- raıa takıldı Buna karşın HADEP, Meclıs'e gırerek de- mokratık yollardan Kurt sorununun parlamento çatı- sı altında tartışılmasını ılerıde sağlayabılır PKK bunu ıstemıyor mu'? Ya da PKK HADEP'ın yanında mı karşısında mı 9 Oyle gorunuyor kı PKK, Kurt sorununun Turkiye'de demokratık yoldan çozu- mune engel olmak ıçın elınden gelen her şeyı yapa- cak • Kurt seçmenlerın PKK'nın sılahlı kanlı baskısından kurtarılması gerekıyor PKK, bugun Turkıye'de, Kuzey Irak'ta, Avrupa'da çalışıyor, Surıye'den tam destek goruyor ama Kurt halkının tepesınde korku orgutu Ulkemızde Kurt sorununu demokrasıyle çozmek ıstıyorsak, elmalarla armutları bırbırınden ayırmasını ogrenmek zorundayız, bayrak olayından alınacak çok ders var Ecz. Neşe GULERSOY'u unutmadık. Yıllardır toplum ve meslek çıkarlarını savunan çalışmalanmızda, 1979yılında inandıklan uğruna Manisa'da katledilen Ecza Kooperatiflerinin kuruluşunun öncüsü İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. I Neşe GÜLERSOY'un anısı yolumuzu aydmlatıyor. İZVltR ECZACI ODASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle