25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE HABERLER Vecdi Gönül'e 2 yıl ek süre • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda. Sayıştay Yasası'run bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edılmesi üzerine hazırlanan yasa önerisi kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen yasa> la. Anayasa Mahkemesi'nin iptal karanndan sonra görev süresı ile ilgili durumu tartışma yaratan Sa>ıştay Başkanı Vecdi Gönül'ün görev süresi de 2 vıl uzatıldı. Işveren de SSK taslağına karşı • VNKARA (Cumhuri>et Bürosu)- ANAP'lı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, sosyal taraflann görüşüne açılmadan Bakanlar Kurulu''na sunulan ve emeklilik yaşının kadınlar için 54. erkekler için 59'a çıkanlmasını öngören Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) yasa taslağına. işçi sendikalanndan sonra işverenler de tepki gösterdi. Türkiye lşveren Sendikalan Konfederasyonu (TİSK), taslağın acil önlem değil. yenı sorunlar yarattığını vurgulayarak ""Tasan. erken emekliliği teşvik ediyor" açıklamasını yaptı. Dumankaya'dan Silgin'e suçlama • ANKARA (Cumhurnet Biirosu) - TBMM TÜRBAN Yolsuzluğu ve Sait Halim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Halit Dumankaya. komisyon üyesi de olan eski TURBAN Genel Müdürü ve DYP Isparta Milletvekili Ömer Bilgin hakkındaki 4 ayrı dosya ile ilgili suç duyurusu isteminin. komisyonun onayına sunuiduktan sonra savcılığa iletileceğini bildirdi. Mafya yasa tasarısı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Adalet Bakanı Mehmet Ağar. devlet yönetimindeki çürümeyi önlemek için organize suçlara karşı yasa tasansı hazırladıklannı bildirdi. Tasanyla ilgili bilgi veren Ağar. terörle iç içe geçmiş organize suç gruplannın takip ve soruşturmasında. uzmanlaşmış özel kademelere geniş yetkiler verileceğini belirtti. Ağar, "Temiz toplum beklentimizi gerçekleştirmek için böyle bir tasan hazırladık" dedi. ZOPUÎIIU tasarrufa tepki • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Hak-lş Konfederasyonu. hükümetin zonınlu tasarruf nemalanna el koyma girişimine karşı bayrak açtı. Fonun tasfiye edilmesi ve nemalann çalışanlara odenmesi istemiyle başlattığı hukuksal girişimleri hızlandıran Hak-lş. mücadelesini siyasi platforma taşıdı. Konfederasyon Genel Başkanı Salim Uslu. Zorunlu Tasarrufu Teşvik Fonu'nun Sayıştay ve TBMM denetimine açık olması gerektiğini savunarak "Fonun takipçisi olacağız" dedi. Tırtıl Paşa'ya son görev • İstanbul Haber Servisi - Geçirdiği kalp knzi sonucu vefat eden eski Istanbul Belediyesı Başkanlanndan emekli korgeneral Abdullah Tırtıl (74|. İstanbul'da askeri törenle toprağa verildi. Abdullah Tırtıl'ın cenazesi. Üsküdar Selimiye Camii"nde kılınan öğle namazından sonra top arabasına konuldu. Tören kıtası eşliğinde bir süre taşınan Tırtıl "ın cenazesi. daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde. ailesi ve yakınlan ile Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya. emekli orgeneral Muhittin Fisunoğlu. 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Edip Başer ile yüksek rütbeli subaylar bulundu. CHP, eğitimden seçime kadar 6 yasa önerisini TBMM Başkanlığı'na sundu 'Demokrasi dersi konsım' 6 yasa ÖnerİSİ CHP'nin hazıriadığı yasa önerilerine göre okullarda insan haklan ve demokrasi dersleri okutulacak. belediyelerde kadının sorunları müdürlüğü kurulacak. yabancılann belediye ve muhtarlık seçimlerine katılması sağlanacak. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-CHP. ortaokul. lise \e polis okullarına insan haklan ve demokrasi dersi konulması, belediyeler bünyesinde"kadının sorunlan ve statüsü müdürlüğü" kurulması, Türkiye'de oturan yabancılann beledive \e muhtarlık seçimlerine katılmasını da içeren 6 yasa önerisini TBMM Başkanlıöı'na sundu. CHP Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun vasa önerisi. kamulaştırma bedelinin arttırılması davalarıııa ilişkin mahkenıe kararlanna dayanılarak tahakkuk eden kamulaştırma arttınm bedelinin odenmesi için bütçeve ödenek konulmasını \e bu ödeneğin başka amaçla kullanılmamasını önsıörüyor. CHP Istanbul Milletvekilı Ercan Karakaş'ın verdiği yasa önerilerınde. ortaofcul ve liselerde. "insan haklan ve demokrasi eğitimi" dersi konulmasını, Belediyeler Yasası'nda değişiklik yapılarak belediyelerin. kadınların \e çocuklann haklannı korumak. sorunlannın çözümüne yardımcı olmak atnacıv la "kadının statüsü \e sorunları müdürlüğü" biriminin oluşturulmasi istendi. Karakaş. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Yasası'nda değişjklik yapıiarak büyükşehre dahil ilçelerde. esnaf ve sanatkârlar derneklerinin çalışma bölgesinin. sadece o ilçenin sınırlan olmasını daönerdi. CHP'li Karakaş. en az beş yıldan bu yana Türkiye'de ikamet eden. oturma hakkı veya çalışma iznine sahip yabancılann. belediye ve muhtarlık seçimlerinde o\ kullanabilmelerine olanak veren bir yasa önerisini de TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı ise Balıkesir'de Altınoluk adıyla bir ilçe kurulmasını önerdi. DSP lideri Bülent Ecevit, DYP liderinin soruşturmalann hasıraltı edilmesini istediğini söyledi 'Çaresiz Çiller çırpınışlarda'ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-DSP Genel' Başkanı Bülent Ecevit. DYP Genel Başkanı Tansu ÇUkr'in. hükümet kurma aörevi alma sırasının ÂNAP liden Mesııt Yılmaz'a gelmemesi için "elinden geldiğince zamanın tümünü RP've kullandırmak istediğini" söyledi. Hükümet arayışlan sürecinin. başbakanlık sırası ve "Çiller'in soruşturma dosyalannın hasıraltı edilmesi" pazarlığına dönüstüğünü vurçulavan DSP liden. -Çiller'in 3 aylık, 1 aylık başbakanlık istediği gibi akıl almaz öneriler çıkıyor. Çiller bu önerileri eğer Erbakan'a üerfh se, nasıl bir çırpınma. çarcsi/lik içinde olduğunu gösterir~dedi.' Ecevit. partisınin Meclis grubunaa hükümet pazarlıklannı değerlendirirken Cumhurbaşkanı'na seçimleri yenıleme yetkisi doğuran45 günlük hükümet kurma süresinin dolmasına di bir süre kalmasına karşın. ilk turun tamamlanamamasına dikkat çekti. Çiller'in. görev in Yılmaz'a verilmesini engellemeye çalıştığını. Yılmaz'ın da geçmişte süreyi uzun kullandığı için şikâyet edemediğini savunan Ece\it. "Millet bunalıyormuş, bundan bayrak. rejinı düşmanlan DSP lideri Ecevit, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Çiller'in çaresizlik içinde olduğunu sö\ ledi. yararlanıvormuş; RP, AN-VP \e DYP'nin pek umurunda değir dedi. 'Çiller'in güvencesi RP' Çiller'in kendısini Meclis denetiminden kurtarmak. soruşturmalan hasıraltı etmek için çalıştığını savunan DSP lideri. bu konuda şu değerlendirmeleri vaptr "Bİı konuda Çiller'e gü\ence veren tek parti RP. Çiller RP ile koalisvonu kişisel olarak içine sindirse de partisindc ciddi rahatsızlık olabileceğini görüyor. RP ile koafisvondan başka seçenek olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Gerçekleşmeyecegini bildiği halde, tek başına azınlık hükümeti modeli gibi modeller ortava atıp. olmazlan gösterip hedefine vüriivor. Olmavacağını bildiği halde, bize de 4'lii, 3'lü model önerdi. Bilinen sorulara, bilinen vanıtları \erdik. DYP'nin azınlık hükiimetini destekler miyiz önerisini getirdi. Ben de "Bizıın desteğimiz yetmez, ANAP'tan söz aldınız mı' diye sordunı. Yanıtımdan çok rahatsu oldu, ANAP desteğine ihtivaç duymavacağı bir model olarak bunu düşünmüş. "Övle düşünce olarak sövledim. önen olarak değil' dedi. Bunu basına T B M M K I T m i s y o n u TEK'in 93hesaplonakkmnuulı ANKARA (Cumhurivet Biirosu) - TBMM KİT Komisyonu. çeşitli ihalelerle ilgili usulsüzlükler nedenivle zarara uğratıldığı belirtilen Türkive Elektrik Kurumu'nun (TEK) 1993 yılı hesaplannı aklamadı. Hesapların ibra edilmemesi nedeniyle. kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) yönetımine ilişkin yasa uyannca. dönemin genel müdürü Sedat Yıldız ile ihmali bulunan vönetim kurulu üveleri v e bürokratlar hakkında kamu davası açılacağı bildirildi. TBMM KİT Komisyonu'nda önceki akşam TEK'in 1993 yılı hesaplan incelendi. Geçen yıl erken seçım nedeniyle • görüşülemeyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporundaki temennilerin görüşüldüğü komisyonda. yerine getirilen dilekler gündemden çıkarılırken kunımun şirketlerle ilişkilerinin bütünüyle gözden geçirilmesi. yasal düzenlemeler dahil. gerekli çalışmalann yapılması ve kurumun zarannın önlenmesi istendi. Komisyonda. kurumun. çeşitli şirketlere yaptırdığı işlerle ilgili usulsüzlükler nedeniyle zarara uğratıldığı belirtildi. Çukurova Elektrik Bu çerçevede. YDK raporunda yer alan Hatay ili elektrik dağıtım karannın gözden geçirilmesi ve gerekirse iptal edıîmesı. dağıtım hizmetlerini devralmayan şirketler hakkında gerekli yaptınmlann uygulanması, bölgedeki \atinmlan büyük ölçüde devlet desteği ile gerçekleştirilen l'zan ailesineait Çukurova Elektrik AŞ'nin (ÇEAŞ) yeni taleplerinin daha önce verilenlerle birlikte, yeniden gözden geçirilerek de\ let desteğinin kaldırılması veya makul bir düzeye indirilmesi temennisinin gündemde kalması kabul edildi. YDK raporunda, TEK'in, yapılacak vatırımların yerlen hazırlanmadan ve iyi etütlere dayanmadan ihale verdiği. büyük boyuttaki işlerin tek iş olarak aynı müteahhide ihalesiz olarak verildiğı saptamasına yer verilirken komisyon da bu saptamalan yerinde görerek bunlann düzeltilmesi temennisini gündemde bıraktı. Komisyonda. nükleerenerji santrallannın desteklenmesi, TEDAS veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imtiyazlı şirketler arasında imzalanmış veya imzalanaeak görev sözleşmelerinin YDK'nin göriişleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi karan da alındı. Aynca çiftçilere ait sulama tesislerınde, hastanelerde. belediyelere ait antma tesislerınde kullanılan elektrik enerjisinden vüzde 28'i bulan fon ve verginin alınmaması benimsendi. Komisyon. görüşmelerin tamamlanmasından sonra kurumun çeşitli ihmaller nedenivle zarara uğratıldığı gerekçesiyle. 1993 yılı hesaplannı ibra etmedi. Yıldız'a söz verilmedi Oylama sonrasında söz alan Türkive Elektrik Üretim AS ITEAŞ) Genel Müdürü Afıf Demirkıran. ülkevi elektriksiz bırakmamak için bilim. mantık. \icdan üçgeni doğrultusunda çalışacaklannı söylerken dönemi aklanmayan eski Genel Müdür Sedat Yıldız. kendisine söz verilmemesini eleştirdi. Yıldız, Komisvon Başkanı DV'P'li Edip SafderGa>dah'nın vanına giderek sinirlı bir ifadeyle. "Yüksek Denetlemp Kurulu, kendi göre>ini kötüvc kullandı, gölge düştü" diyerek salonu terk etti. açıklamava da gerek olmadığını söyledi. Sonra \azılmamak ka\dı\la. bunu Çiller'in arkadaşlan basına aktarmışlar." Çiller'in ka>gısı, soruşturmalar Ecevit. ANAP liden Yılmaz'ında azınlık modelini gündenıe getirdiğini anımsatırken. w İki parti belki döniişümlü azınlık hükiimetini benimsevebilir. Bu kez sıra kavgası, soruşturma ka\gası ortaya çıkacak. Çiller'in başta gelen isteği. soruşturma önergelerinin hasıraltı ediieceği bir model" dedi. Azınlık hükümeti modeli söz konusu olursa, RP'nin haklı olarak "Önce ben kurabilirim" dîyeceğinı i aktaran Ecev it. sözlerini şöyle sürdürdü: "Di>elim ki RP'nin kuracağı azınlık hükümetini D\P destekledi. Bu. kerhen destek olur. Erbakan'ın kerhen destekten ne anladığını başta Sayın Demırel olmak üzere, bazı D\ Pyöneticileri çok i>i bilir. Kerhen desteğin nasü hükümeti esir aldığını. iktidan nasıl burnundan getirdiğini büirler. İdeal çozüm, DSP'nin iktidara geunesidir. O zamana kadar "Da\an Türkiye' demek için, miJletin dayanmasını kolaylaştıracak bazı öneriler dile getirivoruz. "RP'vi deneyelim. sistem içine çekelim" düşünceleri yavgınlaşnor. RP'nin ne olduğunu görmek için denenıe zorunluluğu voktur. İşaretlerini \eri\orlar. Sa>ın Erbakan, basını tehdit etti. Medyadan haklı şikâ>etler olabilir. Ama özellikle yolsu/lukların irdelenmesinde medyanın büvük favdası oldu. Med>anın büyük bir bölümü, laik. demokratik cumhuriyeti savunuyor. Basın hürrivetine tahammül edemeyenler, demokrasiye de tahammül edemezler." Ecevit, Çiller'in 1 aylık. 3 aylık başbakanlık isteği ile ilgili haberleri yorumlarken, "çırpınma, çaresizlik" değerlendirmesini yaptı ve bunların doğru olmamasını dilediğini söyledi. Ecev it. 45 günlük sürenin kalan bölümünde hükümet kurulamaması durumunda Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi 3 aylık bir hükümetle seçime götürebilmesine ilişkin yasal düzenlemeyi anımsatarak bu sürenin 9 aya çıkanlmasi için hazırladıkları yasa değişikliği önerisini imzaya açtıklannı da açıkladı. SIFIRNOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Her şeyin çivisi çıktığı gibi ek- ranların da çivisi çıktı. iki gece- dir 'Ateş Hattı' başlıklı haber programının yaptığı 'büyük ga- zetecilik o/ay/'nı izlemekten gı- na geldi. 'Ateş Hattı'run yapımcısı, her ikidakikadabirtekrarediyordu: "Türkiye bugün Nişantaşı Kız Lisesi'ndeki cinsel taciz olayını konuşuyor. Kimsenin ulaşama- dığı iki müdür yardımcısından birisini biz bulduk ve konuştuk. Biraz sonra bu görüşmeyi izle- yeceksiniz." Bir. iki konuşuyor, vurgular yapıyor, yeniden başlıyordu. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylü- yordu. Kendisinin söylediği yetmi- yormuşçasına araya kocaman harflerle anonslar giriyor ve bö- ğürtü gibi bir sesle ilanlar yapı- lıyordu. Aynı gece bir başka kanalda, bir güzel manken haber prog- ramını sunuyordu. Programm konusu HADEP kongresinde indirilen Türk bayrağıydı. Sunu- 'Büyük Gazetecilik Olayıcu manken, tartışmaları ne an- layacak, ne de yönlendirecek bir birikime sahip değildi. Kor- kut Özal ve Sırn Sakık bu gü- zel mankene bir türlü dertlerini anlatamadılar. Ne söyleseler o bildiğini okuyordu. Izleyenlerin sinirini bozacak bir saçmalık sahneye kondu. • • • 'Ateş Hatt/'nın günün büyük gazetecilik olayı diye yeri göğü inlettiği gün. HADEP kurultayı tartışması yapılıyordu. Aynı ge- ce kurultaydan dönen 3 HA- DEP yöneticisi kurşuna dizile- rek öldürülmüştü. Emek Partisi davasını izlemeye gelenler her- kesin gözü önünde polis tara- fından öldüresiye dövülmüştü. Hükümet krizi hâlâ sürüyor ve bir çözüm olasılığı görünmüyor- du.* Gazetecilik olayı ve haberci- lik. ülke gündemini işgal eden bu konularda gösterilecek ba- şanyla değerlendirilebilirdi. Ak- şam bülteninde bu konular ele alınır. taraflar konuşturulur vb. vb. Büyük gazetecilik olayının yönetmeni küçük kıza soruyor- du: "Güzelim, öğretmen nereni elledi?" Kız utangaç bir şekilde anlatıyordu. Bizimki anlamamış pozlardaüsteliyordu: "Memeni demisıktı, vah vah... Haydigü- zelim biraz daha anlatır mısın, müdür sana başka neler yap- tı?" Bu soruların gazetecilikle, ha- bercilikle, gerçekleri ortaya çı- karmakla bir ilgısi olduğunu kimse söyleyemez. Bir çeşit, cinsel reality şovla seyirci top- lanmayaçalışılıyordu. Bu saye- de tabii ki akıl almaz paralar ka- zanılıyordu. Zaten amaç da buydu. felevizyonları izlerken, gaze- teleri okurken. zaman zaman bu meslek adına yerin dibine geçmemek elde değil. işin acık- lı yanı, seviye giderek daha da düşüyor. Nerede aklı başında bir program varsa kaldırılıyor, yerini anlamsız yüzler, ya da bu meslekle ilgisi olmayan kişiler alıyor. Politika nasıl kirlendiyse, ba- sın mesleği de inanılmaz bir kir- lenme içinde. Türkiye, en ciddi kriz dönemlerinden birisini ya- şıyor. İç gerilim her gün yeni bir felaketi haber veriyor. Şove- nizm, silah ticareti, mafya, dev- let içinde sertlik yanlılarının or- taya koyduklan saldırılar, cina- yet, yozlaşma. Türkiye'yi bata- ğa doğru sünüklüyor. Bu koşullarda basının, daha duyarlı ve özenli hareket etme- si gerekmez mi? Ne yazık ki ter- si oluyor. Medya, gerileme ve çöküşü bir ticari malzeme olarak kul- lanmayı yeğliyor. iç çatışmayı kışkırtacak, toplumu yanlış yön- iere sevk edecek haberler, manşetler hep tiraj adına so- rumsuzca kullanılıyor. Televiz- yon kanallan, şiddeti körükle- yecek programlarla, arabesk ai- le dramlannı kışkırtan yapımlar- la, tam bir sorumsuzluk örneği veriyorlar. • •• Basına bugün çok önemli gö- revler düşüyor. Ülkenin özgür- lüğü ve iç barış için kaygı duyan çok sayıda gazeteci arkadaş, basının bu duruma düşürülmüş olmasından büyük acı çekiyor. Bir şeyler yapmanın gerekliliği üzerinde duruyor. Gerçekten bir şeyler yapma- lıyız. Katlanarak büyüyen yoz- laşma ve arabesk anlayış bu mesleği bitiriyor. Gelin meslek onurumuza sa- hip çıkalım. iki kuruş daha faz- la para kazanmak uğruna, mes- lek onurumuzu. kişiliğımizi ez- dirmeyelım, zedeietmeyelim. Acısını hem Türkiye, hem biz- ler çekiyoruz. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Bir Törenden İzlenimler Siyah pelerinler giymişlerdi. Başlarında şapka- ları yoktu, ancak tek omuzdan aşağı bel hızasına kadar sarı kuşakları sarkıyordu. Cıvıl cıvıl gençler. Anneleri, babaları, sevgilileri, hocaları ve fotoğraf makineleri, video kameralar... Fotoğraf makinesi- nin deklanşörune tam diploma alırken basılmalı! Yüzlerdeki gülümseme, kalp çarpıntısı sesleri, uçuşan mutluluklar fotoğraf kâğıdı üzerine düşü- rülebilmeli!.. Yıllar sonra bile bakıldığında, fotoğ- raf. insan beyninin unutkanlığına üstün gelebilme- li; o anın bütün heyecanını yeniden yaşatabilmeli! İTÜ'nün Maden Fakültesi'nde yapılan diploma törenini izliyoruz. Tören giysileri içinde Dekan Şi- nasi Eskikaya isımlerini anons ettikçe, genç ma- den, jeofizik. jeoloji ve petrol mühendisleri pele- rinleri uçuşarak diplomaiarını almaya koşuyorlar. Universitede esen yeni hava Bu törenin bir başka anlamı daha var. Dekanlık, fakülte bünyesınde bulunan, bilim ve araştırma alanında başarılı çalışmalar yapmış, TÜBİTAK bi- lim ve teşvik ödülleri almış TUBA üyesi öğretim üyelerini de aynca onurlandırıyor. Üniversitelerımizde bir dönüşüm yaşanmaya başladığının somut bir işareti bu tutum.. Çünkü üniversıteler ve fakültelerin yakın zama- na kadar genel tutumu. bilimsel çalışmalarıyla sivrilmış öğretim üyelerıne karşı kayıtsız kalmaktı. Hatta oyle ki. bırçok universitede araştırma yap- mak, araştırma ortamı sağlamak, deveye hendek atlatmak demekti. Ergin Arıoğlu "Nereden nere- ye geldik, şımdi ünıversıtelenmizde ne kadar bi- limsel çalışma yapıldı, listeler halinde yayımlanı- yor; bir yarış ve ödüllendirme başladı" diyerek sevincini belirtiyor. Ünıversitenın ıkı asli görevi var. öğretim ve araştırma. Üniversite yönetimı, öğretim düzeyini mümkün olduğunca üst düzeyde tutma çabası içinde ol- malı ki öğrencinin kalitesi yükselsin. Alınan diplo- manın da anlamı olsun. Üniversite yönetimi aynca yeni bilgi üretimi için de araştırmayı teşvik etmeli. Bir üniversite, ya araştırma alanında ya da verdiği eğitim ve öğretim alanında, tabii en ideali her iki- sinde birden en iyılerden biri olmakla övünmeli. Dekan Eskikaya, fakültesindeki öğretim üyele- rinin yıl içinde gösterdikleri verimi ölçmeye başla- mış. Hazıriadığı listeleri gösteriyor. Verdikleri ders miktarı, hazırladıkları projeler ve yaptıkları bilimsel yayınlar ölçü alınıyor. Dekan, hatta öğrenci görüş- lerinı de değerlendirmeye katarak bu listeleri pa- noya asmalı. Diploma töreniyle birlikte başarılı hocalar da onurlandırılmalı. Rektör seçimlerinin önemi Rektör Reşat Baykal ve tanıdığım rektör aday- ları, dığer bölümlerden Cengiz Dökmeci ve Gül- süm Sağlamer de törendeler. Diğer önemli rek- tör adayı Duran Leblebici yı göremiyorum. Yeni rektör seçimlerinin üniversitelerde esen bu yeni atmosfer içinde olması sevindirici. Adayların daha çok bu havaya sürdürecek isimler arasından çık- ması ve en çok oyları onların alacak olması da il- ginç bir gelişme. Gerçi, politikacılar gibi olmayacak şeyler vaat eden rektör adayları yok değil. Üniversite rektör adaylannın, politikacıdan ödünç alabilecekleri hiç bir propaganda aracının olmadığını düşünüyo- rum. Hele ülkemizdeki politikacıdan!... Rektör, üniversitesinın, öğretim üyesinin başarısını ön planda tutmalı, öğretim üyelerinin daha iyi maddi olanaklara sahip olmaları için de tabii ki mücade- le etmeli. Maden Fakültesi'nin gözde hocaları Celal Şen- gör ve -Dekanın deyimiyle en büyük rakibi- Tun- cay Taymaz da tören giysileri içindeler. Taymaz, Jeofizik ve Fakülte Birincisi Onur Tan'ın kendi öğrencisi olmasıyla övünüyor. Ona burs arayışı içinde. Ayşe Özer Maden Bölümü'nde geleneği sürdürmüş ve birincıliği erkeklere kaptırmamış. Jeoloji Bölümü Birincisi Kenan Or, Petrol Bölü- mü Birincisi ise Mustafa Öcal. Hocaları, başarılı öğrencilerin bilim alanında kalmalarını istiyor. Şengör'ün, mezunlardan üni- versiteleri ile akıl bağını sürdürmelerini isteyen heyecanlı konuşmasını dınlıyoruz. Öğrenciler sev- diklerı hocalarının elinden diplomaiarını almak is- tiyor ve birlikte fotoğraf çektiriyorlar. CHP: Cladio gibi karmaşık Söylemez çetesüıe araştırma önergesi ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve arkadaşlan. "Söylemez çetesi'"yle ilgili olarak Meclis araştırma önergesi verdi. Önergede, olayın Italya'da ortaya çıkarılan Gladio örneğinde olduğu gibi karmaşık ve karanlık ilişkiler yumağını akla getirdıği v urgulanarak "De\letin içinde >u\alandığı iddia edilen bu ve benzeri örgüflerin var olup olmadığı, kamu göre\lilerive_ politikacılarla ilişkileri ortava çıkarılınahdır" denildi. Eşref Erdem v e arkadaşlannın dün TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede, Söylemez çetesi içinde gü\enlik görev lileri ve Sılahlı Kuvvetler mensiıpiannın da bulunnıasinın ola\ın "vehametini" arttırdıöı behrtılerek "TB.MMbu olava derhal el kovmalı ve bütün bo\utları>la kontıvu araştırmalıdır" görüsü dile getırıldı Önergede çete\ le ilgili haberlerde kamu görevlileri ve politikacı adlarının da ima yoluyla bıleolsa. söz konusu edilmesinin tüyler ürpertici olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: '•MafŞa. çek-senet tahsilatı, uyuşturucu . < bağlantılan, işlenen cinavetlar, planlanan suikastler, ortaya atılan ' politikacı ilişkilerine bakıldığında sözü edilen suç odağının bovutunun çok daha bü> ük olduğu i/lenimi doğmaktadır. Bugün ortava çıkan olay, de\ letin benzer odaklarca kuşatıldığı, daha da ileri giderek devlet kadrolannda yuvalandığı iddialannı pekiştirecek ipuçlarıyla doludur. Neredeyse bütün siyasi partiler ve siyaset adamlan elbirliği etmişçesine ülkemizde bir temi/ eller operasyonu gerekliliğini ifade etmişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki karşı karşıva olduğumuz olay, İtalva'da ortaya çıkanlan Gladio örneğinde olduğu gibi karmaşık ve karanlık ilişkiler > umağını akla getirmektedir." \
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle