03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S^YFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 12 KULTUR Ünlü piyanist Ivo Pogoreliç, bu akşam ve yarın akşam Istanbul'da Saraybosna için çalıyor Her şey barışa ve geleceğe yönelik... VIERİH AKOĞUL Ünlü Yugoslav piyanist ho Pogoreliç.. 24.Jluslararası Vİüzik Festi\ali kapsa- mırda bugün \e yann Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel'ın hıma>esınde ger- çekieştıreceğı konserlenngelırinı Saray- bosna doğumev ı v e çocukev ine bağışla- yacak. Müzık çe\relennce dâhi olarak nitelendinlen. voğun plak çalışmalan \e konserlerinın yanısıra. Uluslararası Kı- zılhaç-Kanser Araştırma, Multiple Scle- ros ^ibi dernekler \ e Meksika depıemin- den zarar gorenler ıçın yardım toplama konserlen \eren I\o Pogoreliç, 1996 ve 1997'de bütün dünyada ücret almadan vereceğı konserlerın tüm gelirini Saray- bosnada inşa edilecek tam teşekküllü bır "Ana \e Çocuk Sağlığı" hastanesinin ya- pımına harcanmak uzere Ce- ne\re'de kurduğu "Sarajevo Charitable Foundation"a ba- ğışlayacak. Ünlü pıyanist. bu akşam saat 21.3(fda AKM Büyük Salon'da vereceğı Dr.Nejat Eczacıbaşı'nı Anma Konse- ri'nde Mussorgsky ve Cho- pin'ın. yarın akşam saat 19.00'da'AKM Büyük Sa- lon"da gerçekleştıreceğı resı- talde ise Mozart ıle Schu- mann'ın yapıtlannı yorum- lay acak -Sayın l\o Pogoreliç. ge- çen günlerde Saraybosna'da Cunıhurbaşkanımız Sayın Sülcyman Demırel ve Alıa lzzetbego\ ıç ileortakbir ba- sın topiantısı yaptınız. İstan- bul konserinizle yakından il- gili olan bu toplantı hakkın- da bize bilgi verebilir misiniz? IVO POGORELİÇ-Evet geçen günlerde Saraybos- na'da insan y aşamında ender yaşanacak anlardan bıri ya- şandı. Cumhurbaşkanınız Süleyman Demirel'ın İzzet- bego\iç'ın konuğu olarak Sa- raybosna'yı zıyaretınden bır gece önce bır konser v ermış- tim Ertesı gün bırlıkte bır basın topiantısı düzenledik. Bu basın toplantısının amacı iki şeyı açıklamaktı: Birincisi önümüzdeki beş yıl içerısinde tek yetkıli kışi olarak Sa- raybosna şehrinın kültürel \e insancıl temsilcılığinin bana \enlmesıydi. Bıldi- ğinız gıbı 9 yıldır UNESCO'nun iyı ni- yet elçısıyim. böylece görevlerime bır yenısi daha eklenmiş oldu. Ikıncisi ise, önümüzdeki 5 yıl boyunca vereceğim >aklaşık 2000 İconserı kapsayacak bır projenın başladığının resmen açıklan- masıydı. Bu konserlerin tüm gelirleri yine Sa- raybosna'da kurulacak bır Ana Çocuk Sağlığı Hastanesı'ninyapımı içinaynla- cak. Proje Prof. Kujnak'ın temsil ettıği Dünya Jinekolojı Birliği veaynca Fede- rico Mayor başkanlığındakı UNES- CO'nun desteği ile gerçekleştırilıyor. Böyle bir basın toplantısında iki ülke- nin devlet başkanıyla aynı masaya otu- rarak bu açıklamalan yapmak çok an- lamlıydı. Cumhurbaşkanı Demirel aynı zamanda Istanbul'dakı konserin hamili- ğini üstlenmış durumda. Bıldığiniz gibi önümüzdeki hafta İstanbul'da çalaca- ğım. Bu basın topiantısı benim ıçin çok önemli ve insanın yaşamında ender sa- yılabilecek anlardan biriydi: çünkü a^lın- dabu toplantı Saraybosna'dayenı bırdü- şünce tarzının başladığını vurgulayan ta- rihi bir andı. Bundan böyle yapılacak olan her şey artık savaşa değil. barışa \e geleceğe yönelık >apıcı çalışmalar ola- cak. Hepımiz böylesine önemli bir an yaşadığımızın bılincındeyiik. - Olağanüstü yorumlarınızla birlikte yardunseverliğinizle de tanınıyorsunuz. hip. Kendi bünyesi içerisinde bılimsel araştırma merkezinin yanısıra egıtim de \ erebilecek. Ayrıca en çağdaş teknık do- nanıma sahıp olacak Böylece büyük bır yükümlülük altına gırıyorum. Büyük. aynı zamanda da son derece saygın bır y ükümlülük. - Peki, çocuklara karşı duyduğunuz bir yakınlık mı sizi böyle bir hastanenin ku- rulmasına önavak olmaya itti? POGORELÎÇ - Ha> ı'r. Bu tamamıy la sa\aş ka\ramına karşı çıkan bir yakla- şımlabaşladı.ben ınsanlararasındakı sa- \aşı onaylayan. kabul edebılen biryapı- ya sahıp değılim. Ben bir kültür adamıyım \ e tnsanlann. insan ırkının yok edilmesıne değil, yü- celtilmesi inancına sahıp olan bır insa- nım. rakteri, dönem özellikleri, daha önceki yorumculargibi faktörler hangi oranlar- da yer alı> orlar? Sizin bu > orumlara kat- tığınız özellikler neler? Kısaca stilinizi na- sıl tanifnlarsınız? POGORELİÇ - Bir bestecinın yoru- muna olan etkısini şöyle özetleyebılirim: Bir bestey i yorumlarken bestecinin rolü genelde o bestecinin iç dünyası. duygu- ları. \ermek istediği mesaj \e yaşadığı dönemin zenginlıği ile ilıntili. Ben de bu noktalar üzerine yoğunlaşıyorum. Stılı- me gelınce... Ünlü Katalan mımar Ga- udi'nın sözlenni anımsamaya çaiışıyo- rum "Özde \ar olan bir şeyin işlenerek yeniden yaratılması özgün olanı ortaya koyar" der; yanı özgün olan, kaynakta varolanın yenıden ı^lenmesıdır. - İstanbul'da vereceğiniz iki resitalde • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • • m l : , . 7,:i I : ^mw m •W* m i r | . ^^^^^^ İ^^^B HJMi ' ISIflNBUl KULTUR •[ SANAIVL v •• * * " * 1 VHKFI 1 m 24.ULUSLARARASI i İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ f~f araybosna'da ^M X Cumhurbaşkanı HH As^l Demirel ve m İzzetbegoviç'in de katıldığı " basın toplantısında dokuz yıldır UNESCO'nun iyiniyet elçisi olan Ivo Pogoreliç'e, önümüzdeki g^ beş yıl içinde tek yetkili kişi 9 olarak Saraybosna kentinin JU kültürel ve insancıl J B temsilciliği verildi. Yine ^ H beş yıl boyunca vereceği ^H yaklaşık 200 konseri ı kapsayacak proje resmen L J başlatıldı. Bu Ana Çocuk Sağlığı Hastanesi'nin >a- pımının > anı sıra Kızılhaç kanser araştır- ma dernekleri, Me\ico depreminden za- rar gorenler \aranna \ardım konserlcri bunlardan başlıcalan. Keşke tüm sanat- çılar. tüm kültür adamlan da sizin > aptı- ğınız gibi projelere imzalar atsalar... POGORELİÇ - Sanınm kışılığımın bu vanı aldığım eğıtimden kaynaklanı- yor. Tüm vaşamım boyunca hep bu tut- kuyu hissettim: Elimde olanlan diger ın- sanlarla paylaşmak. meslektaşlanrn \e diğer insanlar ıçın bır şeyler \ apabılmek çok önemli oldu benım için. Ancak bu boyutta bir projenin, tek bir sanatçı tara- fından üstlenilmesı sanırım ilk kez olu- yor. Düşününüz kı 36.500 m2'lık biralan üzerine inşa edilecek bu kompleks 100 mılyon dolann üzerinde bır bütçeye sa- - Tekrar müziğe dönecek olursak ol- dukça geniş bir repertmannız >ar. ken- dinizi nasıl hazırlı\orsunuz bö\le bir re- pertuvarı \orumlamaya? POGORELİÇ - Her şeyin başı disip- lın. Bır konsere hazırlanırken, her gün sabahlan dört saat prova yapanm. sonra yemek verdinleninm \e izle>icı konse- re gelmeden bır 9 saat önce tekrar sah- nede yerimı alır, ısınınm. Ondan sonra ıkı saatlık birkonsersüresini de katacak olursanız yaklaşık 7 saatlik bir çalışma süresıne ulaşıyor. - Oldukça zorlu bir yaşanı biçimi... POGORELİÇ-Aslinda çok basit. Sa- dece disipline gereksiniminız \ar, birde çok çalışmaya. Bu da doğal... Eğer ça- lışmazsam çalamam değil mi? - Peki \orumlarınızda bestecinin ka- \orumla>acağınız eserleri neye göre seç- tiniz? Gittiğiniz ülkelerin farklı yapısal özellikleri sizin repartuvannızın oluşu- munda etkili olu\or mu? POGORELİÇ - Bu kez repertuvanrnı oluştururken özel parçalar seçtım... Ör- neğin Mussorgsky'nın "Bir Resim Ser- gisinden Tablolar" partıtürii oldukça be- lırleyıcı. bü\ük bır müzik eseridir. Yaz- dığı günden bu yana neredeyse her bes- tecıyı. her kültürü etkılemiş bir eserdir. Bu müziğin yansımalannı 20 yüzyıl mü- ziğinde. Fransız \e Rus ekolünde. he- men hemen her kültürde bulabilirsiniz. Bu baglamda son derece özellik taşıyan \ e öncülük niteliği olan bir eser. Bir an- lamda pıyanonun ve müziğin tüm sınır- larını genışleten bır eser. Chopin'ın 4 Scherzo su bestecinin tüm yaşamını simgeliyor 1 numaralı Ssher- zo'yu yazarken Chopin çok gençti. 4 nu- maralı Scharzo ise bestecinin havatının son dönemıne rastladı. Ikınci günün programında Mozart ve Schuman yer alıyor. Mozart'ın müziği nüktenin ve hüznün bileşimını yansıtıyor. Schu- man'ın senfonik etütlennde yine çok an- lamlı birpartitür ile karşı karşıya kalıyo- ruz: piyano yorumuna yönelik bir araş- tırma, insanın kendi ruhunun gizemleri- ni çözmeve yönelik bir araştırma dıye- bılırim. Sanıyorum böylesi bır program sunmak için. ben de çok etkilenmiş ol- malıvım. - Müzik öğrencilerine de destek verdi- ğinizi biliyoruz... POGORELİÇ - Müzik eğitimime çok erken bir başlangıç yapmadım. Çok çok zordu, sonunda imtiyaz- lılar arasına girebildim sanı- yorum. 11, 12 yaşımda ilk defa okula gittiğimde pek çok meslektaşımdan daha gende olduğumu fark ettim. Fakat bu beni yıldırmadı. tam tersıne kamçıladı. Bu yıl yapmak istediğım ise şu: Ge- leneksel bir festivalimiz var Almanya'da... Genç. yetenekli ve adı du- yulmamış sanatçılan dünya- nın büyük yıldızlanyla bir araya getiriyoruz. Işin ana fikri onlara konser verme olanağı sağlamak. ama asıl önemli yanı dünyanın ünlü sanatçılanyla birlikte sahne- yi paviaşmalannı sağlayarak o sanatçıların düze>ine ulaş- maya çalışmalannı özendır- mek. Biliyorsunuz, en önemli sorun müzık alanında yeter- li sa> ıda öğretmen bulunma- ması ve v irtüözitenin gençle- re yeterince aktanlmaması. - Geleceğe yönelik planla- nnızdan bahseder misiniz? POGORELİÇ - Bundan sonraki çalışmalanmda etnik kökenli müziklere ağırlık v ermek ıstıyorum. Önümüz- deki dönemde yapacağım kayıtlarda çağdaş Ermeni ve Gürcü bes- tecılerin yanı sıra Ispanjol besteciler Al- beniz ve Granados ve Amerikalı besteci Gershnin'in eserlerine yer vermeyi planlıyorum. Halktan gelen müzik ilgi- mı çeİuyor. - Tekrar vaşamak olanağı elinize geç- se>dl > aşamınızı son derece> önlendirmiş bir denev imi aktarabilsevdiniz bize, tek- rar yaşamak istediğiniz an ne olurdu? POGORELİÇ - Bazen kendimı Tan- n'nın pek çok iş ıçın görev lendirdiği bı- ri gibi düşünüyorum. Bunlar arasmdan bir tek şeyi aktarmam istendiğinde çok zorgelivorbubana. Hatta imkânsız. Bı- lincinde olduğum bir tek şey var; sahip olduğum bir şey verildi bana ve ben bu- nu işime olan adanmışlığımla en iyı şe- kilde başarmaya çalışıyorum. Tiyatro sanatçısı, çevirmen, yazar Zflıni Küçiimen'i yitirdikKültür Seoisi - Tiyatro sanatçısı. çev ırmen. v azar Zihni Küçümen dün vaşamını yıtirdı. 67 yaşında yaşama gözlerını yuman sanatçı ıçın bugün saat ! 5.00'te Kadıköv Haldun Taner Sahnesı'nde bır tören düzenlenecek. Küçumen. Kuzguncuk Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa v erılecek. Zihnı Küçümen. 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Lısesı'nden sonra (1946) lstanbul Ünıversıtesı Türk Dılı ve Edebıvatı Bölümu'nü bitirdi (1950). 1Ü Tıp Fakültesi'nden psıkivatrı sertıfıkası aldı. Yenı lstanbul v e Dünya gazetelerınde çal'.ştı. 1963 vılında Paris'te Lluslar Tiyatrosu Ünıversıtesı'nüen mezun olan ve 1965 yılına dek Fransa'da Plancon ve Barrault gıbı tiyatro ustalanmn vanında staj vapan sanatçı 1966'da îstanbul Beledıvesı Şehır Tivatrolan'ndaovuncu ve dramaturg olarak çalışmava başladı. 19 7 4-81 vılları arasında Ulv ı Uraz Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu v e Gazanfer Özcan- Gönül Ülkü Tıvatrosu'nda oyuncu-vönetmen olarak çalıştı. Metin yazarlığı. film rejisörlüğü alanlarında da çalışan sanatçı. çok sayıda tıvatro eleştırısı, deneme ve oyun çevınsıne ımza attı. 1975 vılında Mılliyet Sanat Dergısı beneme Yazarlığı birıncilik ödülünü kazanan Küçümen. Ordu Belediyesı Tiyatrosu. Dokuz Eylül. Ege. Marmara. Eskışehır İTİA Tiyatro kongrelerine bildin ıle katılım.ını belgeleven sertifikalar aldı. Gazete ve dergılerde tiyatro sanatı üzerine çok sayıda makalesi yav ımlanan sanatçı. 20'yı aşkın çev in kitap ve roman yazmıştı. Son olarak televizyon dizısi 'Hastane'de rol alan sanatçının yapıtlanndan bazıları: "Sartre \ ıllanm". - \e Konvakla Başladı Her Şey', "Don Ferdinand". "Silahlar Sustu", 'Julie', 'Mafja Paris'te', "Sinema Delisi', "Doktorun Kansı', "Alo Ölü\onım", "Perşembe Günlcri", 'Bir Noterin Haöra Defteri' Küçümen'in 50">ı aşkın çevın radyo ve tiyatro oyunlan arasında ise 'Klinik Bir Vaka\ 'Sığıntılar', "Aç Kapm", 'Prenses Hazretleri', 'Ayıpör Söylemesi", 'Hacamat Nhazi'. "Aç Göziüler', "Tuzak", 'Bü>1ik Otel", 'Yaşlı Sarah Bernardt", •Çocuklanmın Babası*, 'Koca Eşek", 'Aşk Çorbası'. Küçümen. 1994 vılında Şehir •Tivatrolan'ndan emekliye aynlmıştı Sanatçı. son olarak 1993'te 'Si MinörOrtakö>' adlı bır roman vayımlamıştı. Zihni Küçümen'in Türkçe'nin kullanımına ilişkin son yazısından 'Sıksıkyazım hlavuzuna başvurmalıyız' Bır süredır. Alarko Holdıng bünyesınde genç mühendıslere Türkçe derslerı v eren Zihni Küçümen'in. Türkçe kullanımına ılışkın. ölümünden bır gece önce yazdığı metınden bır bölüm sunuyoruz: "Arkadaşlar merhaba! Önceden söyleyeyim. ben buraja cesaretinizi kırmava değil. sizi v üreklendirmeve geldim. Onun için cesaret kıncı gibi görünebilecek sözkrimi lütfen sadece sizlere vardımcı olmak isteğimin hevecan \e zevkine veriniz. Simdi soruvonım: Bizdilimizi ivi konuşabilivor, fıkûierimizi, düşüncelerimizi karşımızdakilere ulaştırabilhor muvuz? Bu güzelim Türkçe\i daha ivi konuşmak, daha ivi vaımak için neler vapnıalıvız? Elbette önce dilimizi çok ivi kullanan değerli romancılanmızu öv kücülerimizu şairlerimizi ele alarak onlann vapıtlannı her sabah. avakta vükstk sesle okumalıvız. Hiç değilse > annı saat Sonra dil ve dudak alıştırmalan vapmamız gerekin.. Ama her se\ bir yana, lütfen dikkat buvurnıanızı rica edivorum. asıl ve öncelikle alünı çizmek istediğim husus şudur: Doğru ve düzgün konuşmanın, vazabilmcnin ilk ve başlıca koşulu, insanın kendi içinde bu ihtivacı taşımasıdır. Bu bih'nce yarmasıdır. Buna, bir divelim. İkincisi. kulaktan duydukJannı -bu radvo. televi/vondan kav naklanabileceği gibi. insanın vakın cevresinden de doğabilir- evet, kulaktan duyduklannı papağan gibi vinelemektense, sövlenen sözcüklerin, kunılan rümcelerin, vapılan tonlamaların. vurgulamalann doğru olup olmadığından kuşkulanmaktır. Bu kuşkuyu herkes taşısaydı. vapılan bir vanlışlik buiaşıcı bir hastalık misali >ay ılıp gitmezdi... Y'azılı işitsel ve görsel basın. kitle iletiyim araçlan dilimizi bu sekilde kirlermeyi sürdürürken, doğru mu. yanlış mı söylüyorlar hiç kafa yormaksızın onlara inananlar kananlar da ay nı kirlenmenin yavılmasına önayak oluyorlar demektir. Oy sa her uygar vatandaş evinde. işyerinde çok gelişmiş sözlükler. yazım kılavuzlan bulundurmak ve sık sık bunlara başv urma alışkanhğında bulunsa. doğru Türkçe konuşuyoruz diye bizleri kandırmaya çauşanlann sayısı giderek azalırdı..." IŞILDAKVEYELPAZE ATtLLA BİRKÎYE Tiyatro Ansiklopedisi Aziz Çalışlar'ı Kasım 95'te yitirmiştik; kansere ye- nik düşmüştü. Veriminin en güçlü olduğu bır döne- mınde hastalığa yakalanması, hepimiz için bir şans- sızlıktı. Ardında önemli yapıtlar bıraktı. Felsefe, estetık ve tiyatro eksenlerinde; ansiklopedı, sözlük ve birçok el kitabı hazırladı, yazdı. Bunlardan birı de yıllarca üzerinde çalıştığı Tiyatro Ansiklopedisi. Bu kapsamlı çalışma geçenlerde, Kül- tür Bakanlığı yayınlarından çıktı. Yayımına, Fikri Sağlar zamanında karar verılmiş, ancak basımı yeni tamamlanmış... • Ne yazık ki Aziz Çalışlar yapıtını göremedi. Bildiğim kadarıyla, Tiyatro Ansiklopedisi''nın pek hoş olmayan bir "öyküsü" var. Yapjt yıllarca Yapı Kredi Yayınla- n'nda sürünüp durdu. Önce yayımlama karan alan ya- yınevi yöneticıleri, sonradan vazgeçtiler! Nitekim Aziz Çaiışlar'ın yapıta yazdığı önsözün ta- rihi 1992. Anımsadığım kadarıyla Çalışlar ile yayıne- vi arasında bir anlaşmazlık doğmuştu. Yapı Kredi'nin niye basmadığını, bu anlaşmazlığın nasıl sonuçlan- dığını bilmiyorum. Ancak Çalışlar sağlığında yapıtını basılmış görsey- di hem moral olarak güçlenecek, hem de telifıyle -bel- kı- tedavısı ıçın ingıltere'ye gıdebılecekti. Tiyatro Ansiklopedisi'nm, Yapı Kredi gibi büyük bir yayın kuruluşunda sürünmesi ne kadar garip ise Kül- tür Bakanlığı'nın (önceki) bu yapıta sahip çıkması bu "garıp"liğe pek alışılmadık bir "yanıt". Böylesine "kadirbilırlik"\e pek sık karşılaşılmıyor. Ama eklemeden de geçemeyeceğim; yapıtın, bu kül- tür bakanının şu veya bu şekilde görevi sırasında çık- ması da büyük bir talihsizlik... • Tiyatro Ansiklopedisi 708 sayfa, büyük boy (dergi boyutunda) ve birinci hamur kâğıda basılmış. Ayrıca ansiklopedide, maddelere ilişkin çok sayıda renkli ve siyah-beyaz fotograf da yer alıyor. Kültür Bakanlığı'nın yayımladığı ötekı kitaplann üs- tünde bir "özen" ile basılmış. Yapıt, Türk tiyatrosu ile dünya tiyatrosunu aynı bağ- lamda sunuyor ve hazırlanış mantığıyla bır sözlük özelliğı de göstenyor. Nitekim Çalışlar, bu yapıtın anaçatısını kendisine ait olan Gerçekçi Tiyatro Sözlüğü 'nün (1978) oluşturdu- ğunu belirtiyor. Herzamanki titız araştırmacılığıyla, ya- bancı dillerdekı çok çeşitli kaynaklardan da yararlan- mış. İlyatro Ansiklopedisi'n\n en önemli özelliğı, genel- likle ayrı ayrı anılmakta olan, drama ve tiyatro ansik- lopedilerınin tek bır "sistemsel bütünlük" içinde su- nulması. Aziz Çalışlar, 'Sunuş'ta yapıtıyla ılgili şu tanımlayı- cı bilgileri .veriyor: "Drama ve tiyatro alanlarını tümüyle kuşatan Tiyat- ro Ansiklopedisi, şu bırim ve bölümlemelerı içermek- tedir: Ülke tiyatrolan, tiyatro tarihi dönemlen, tiyatro akımları, tiyatro ürünlerı, tiyatro öğeleri, tiyatro tek- niği, tiyatro topluluklan, tiyatro adamlan, oyunyazar- lan, oyun tüıieri, oyun öğeleri ve oyunlar. Gerek drama, gerekse tiyatro alanlan maddeleşti- rilirken, kuşkusuz, ansıklopedinın boyutlan açısın- dan olduğu kadar, okuyucunun da temel yönelimi: açısından bir sınırlamaya gıdılmış; ansiklopedinin t başlıcalıkla güncel önemi öne alınarak kapsamı be- * lirienmiştir." Yapıtın arkasında bir 'dizin 'in olmayışı bence bir ek- siklik. Bu tür yapıtlarda dizin oldukça ışlevseldir. Di- zine bakarak aradığınız maddeyı hemen bulabilirsi- niz. Dizin ister istemez sayfaların dizilip belirtendiği aşa- madan sonra; yani bır anlamda "basım" aşamasın- da ortaya çıkar. Aziz Çalışlar basımı denetleyebilsey- di, böylesine bir dizinı sanınm göz ardı etmezdi. • 77yafro Ansiklopedisi, kapsamlı bir çalışma ve da- ha önce gerçekleştirilememiş önemli bir kaynak. Araştırmacıların, tiyatrocuların ilk elden güvenerek başvurabileceği bir yapıt... Karadeniz Eylem Planı Kültür Servisi-Volkan Konak bugun şiir ve müzik dınletıleri ve Karadeniz Halk Danslanyla desteklenecek bir •Karadeniz Eylem Planı' aerçekleştirivor. Kalkışın saat 18.00'de Kabataş Motor Iskelesi'nden gerçekleşeceği etkinliğe 'Karadeniz Eylem Planı" üvesı ülkelennden (Bulgaristan. Romanya. Gürcistan. Ukrayna. Rusya Federasyonu ve Türkiye) temsilciler ve bılim adamlan, BMÇevre Programı ve kalkınma Programı temsilcisi. Karadeniz Ekonomik Işbirliği Sekreter>ası ve Karadeniz tşbirliği Parlementer Assamblesi Sekretar>ası yetkilileri ve Çevre Bakanlığı yetkilileri katılıyor. BLGLN 24. ULISLAR.AR.\SI İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 9 Viyolonse! ile Oda Müziği konseri saat 19.00'da AKM Konser Salonunda. Konsere solıst olarak Eda Şankul. Seza Köke. Arzu Gök. Gülsin Gümüş, Yasemin Akıncılar. Gözde Öcal. Onur Nar. Suna Yüksel, Gözde Tıkraz katılıyor. Ivo Pogorelich'in piyano resitali ise saat 21.30'da AKM Büyük Salon'da yer alacak. DİNLETİ BEKSAY Müzik Atölyesı Öğrencileri'nın gitar, flüt dinletisi 18.30'da BEKSAV'da. İbrahim Somay'ın "Caz-Blues Üzerine' söyleşi ve dinletisi ise 18.00'de Sahaf Cafe Kültür Merkezi'nde. GÖSTERİ 1 Atılla Tanyeli'nin saydam gösterisi saat 19.00 ve ', 20.00'de İFSAK salonunda gerçekleştırilecek. Üreticiden büyük indirim!BAKIRKÖY lstanbul Cad. No: 39' KADIKÖY Bahanye Cad. No: 10 • OSMANBEY Halaskargazı Cad. No: 283 * GALtiÂSAM Istıklal Cad. No: 216-218 • FIN'DIKZADE MılletCai No 61 * BEVOGLU Istıklal Cad No: 167 -169 • FANG\LTI Ergenekon Cad No 49 * TEKİRMĞ Demrtaya Alışvsnş Merkezı • MECİDİYEKÖY Sraöş Sok No-14 Erkek giysilerimiz, Osmanbey, Kadıköy, Beyoğlu, Bakırköy ve Mecidiyeköy Mağazalanmızda satılmaktadır. Bakırköy, Kadıköy v e Beyoğlu Mağazalanmız pazar günleri açıktır. H A L İ L tki Adım Ötesı Halil Mağazası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle