25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 15 EKRANSEPETI TV Servisi - Üstünde lımon sansı ceketiyle yılın gazetecilik olayını ger- çekleştirdi Reha Muhtar (labii bu "Ateş Hattr'yla Shovv TV'dekilerin iddıası). Ünlü gazeteci ve yeni rey- ting rekortmeni Muhtar, her- kesin peşinde olduğu ama bir türlü bulamadığı Nışan- taşı Kız Lısesı'nin tacızcı öğretnıenlerinden bınnı bul- muştu. Işte yılın gazetecilik olayı buydu. Peki herkesin arayıp da bulamadıği(!) bu adamı nerede bulmuştu Muhtar?.. Evinde... Aslında ortada gazeteci- lik olayı falan değil, sadece bır medya ınfazı vardı. Ne yazık ki artık hepımızin ka- nıksadığı. bır gün bizim de başımıza gelebilecegini dü- şünmeden ızlediğimiz tür- den bir medya ınfazı. Muh- tar'ın programında önce bir Reyting rekortmeni medya infazcısı Reha Muhtar Türk vatanda- şının bütün haklan ayak- laraltınaalın- dı. sonra üstü- ne bol reklam konuldu. bız- ler de oturup s e y r e 11 i k. Adamcagız her türlü sa- pıklıkla suç- landı. Daha sonra kendisine verilen cevap hakkını kul- lanması da Reha Muhtar ta- rafından engellendi. Bu öğ- retmeni suçlu ilan etmek ıçin özel çaba sarf eden Muhtar, "Benim progra- mımda benim sorularımı yanıtlarsın, başka bir şey söyleyemezsin" dedi. Sor- duğu sorulara cevap verme- ye çalışan öğretmenin sözü- nü de her se- ferinde kesti. Üstelik bır eüzel azarla- dı. Tacizci ol- duğu savla- nan bu ögret- menın evınde yapılan gö- rüşmede ise Ateş Hattı ekibinin bu insanı nasıl kan- dırdığını izledık. Öğretmen "Çekim ya- pılmasını istemiyorum" dedi. program ekibindekiler " Yok, çekim yapmı» oruz, kamera kapalı'" dediler. Oysa çekim yapılıyordu. Ateş Hattı ekıbi "güvenilir habercilik" uğruna, yalan konuşarak bir insanı aldat- lyordu. Hem de milyonlann ııozu onün- de. Peki Ni- şantaşı Lisesi'nde kızlarael- le sarkıntılık ettikleri iddia edilen öğretmenler suçsuz mu? Aksi yargı tarafından kanıtlanmadıkça evet. Üstelik bu ıki öğretmenin iftiraya uğradığı şeklinde id- dialar olduğu da unutulma- malı. Bu arada aklımıza şu soru takılıyor: Öğretmenler tacizci olmadıklannı kanıt- larlarsa. Reha Muhtar aynı şekilde. bırprogramını onla- nn tnasum olduklannı anlat- maya av ıracak mı? Tutun ki ayırdı. o zaman mosmor bir ceket giymesı gerekir her- halde. Ya gerçekten suçluysalar ne olacak? Medya ınfazcı- ları ipi kopmuş mayınlar gi- bı aramızda daha da tehlike- lı biçimde dolaşmaya başla- yacaklar tabıi kı. Ajan 007, ünlü sanayiciye karşı cgr atv22.15 atv, tekrarlara başladığı Bond serisinde, Moore'un yanı sıraTan- ya Roberts ve Grace Jones'un da oy nadığı fılmi ekrana getiriyor. Ölüme Bir Bakış - A View to a Kill / Yönetmen: John Glen /, Oyuncular: Roger Moore, Christopher VValken, Tanya Roberts, Grace Jones / 1985lngiltere, 131 dakika. TV Servisi - atv'nin tekrarlara baş- ladığı "James Bond" serisinde bu ak- şam, başrolünü yine Roger Moore'ın oynadığı bir film yer alıyor. Yönetmen- ligini John Glen'in yaptığı filmde. giz- li ajan 007 James Bond, bu kez Max Zorrin isimlı ünlü bir sanayiciye karşı mücadele edecek. Filmın konusu özetle şöyle; Max Zorrin'in dünyanın geleceği için kötü planları vardır. San Andreas fa> ına de- nizden su pompalayarak büyük bır dcp- rem yaratıp San Francısco'dakı > üksek teknoloji \e mikroçip merkezının bu- lundugu Silikon Yadisfnı verle biret- meyi amaçlamaktadır. Böyl'elikle. dün- yada mikroçip dalındakı tek adam ola- caktır. Zornn'ın. May Dav adında çok ıyı karate bilen bır kız arkadaşı v ardır. Bu kız onun hem korumasi hem de sev - gilısidir. Zomn'in bu planlarını önle- mek için harekete geçen James Bond. ilk ış olarak güzeljeolog Stacev Sutton ıle işbirlığı yapar. James Bond'a eşlik eden güzel je- olog Stacey Sutton'ı. "Charlie'nin Meleklen" dizısınde de rol alan Tan- ya Roberts canlandırıvor. Zomn'ın sevgilisi May Dav'i i»e siyahi •jjrkıcı. oyuncu Graee Jones canlandınyor. Peride Celal'den uyarlandı Köklü ailenin manevi çöküşü TL'RHAN GÜRKAN Kimsesiz kalınca akra- balannın yanına sığınan bir genç kızın. gizemli havası olan köşkte başından geçen ürkütücü olaylann öyküsü. Kadın romancılarımızdan Peride Celal'in 1945te y^azıp 1965'te Memduh Ln'ün uyarladıgı "Yıldız- tepe", sinemamız için ıl- ginç bır korku filmı dene- mesı. Konuyu kimi deği- şıklıklere yönelerek "sus- pence"dan anndınp biraz daha yumuşatan yönet- men, romanın Sara olan kahramanını da Sevgi yap- mış. Dış yapısıyla bir kor- ku filmıni çağnştıran "Yıl- dıztepe", aslında ruhbi- limsel bir aynşım içinde, eskı ve köklü bir ailenin manevı çöküşünü. araya gizemli bır olayı da kata- rak anlatan. öz ve biçim karmaşası içinde sürükle- yici birmelodram. Vaktiyle işlenen bir ci- nayet yüzünden anne ve babasını yitirerek kimsesiz kalan lise öğrencisi Sevgi (Fatma Girik), Anado- TV 14.50 Yıldız Tepe - Yönetmen:. Memduh Ün / Senaryo: Safa Önal / Yapıt: Peride Celal / Görüntü: Gani Turanlı / Oyuncular: Fatma Girik, Ekrem Bora, Ayla Algan, Salih Güney, Aliye Rona /1965, Uğur Film yapımı. lu'dakasabadışındaki Yıl- dıztepe diye bilinen yerde yaşayan akrabalan Kılıço- ğulları'nın yanına gider. Kasaba halkıyla olumsuz ilişkiler ıçındekı bu aile, yanlanna sığınan kıza soğuk davranır. İçlerinden sadece büyükanne, ona ya- kınlık gösterip arka çıkar. Gizemli sesler duyduğu köşkte, kendini garip olay- lann içinde bulan genç kı- za, bir kulübede oturan Murat adlı delikanlı âşık olur. Murat'ın kardeşi de Se\gi"ye tutulunca işler kanşıverir. Türk izleyicisi 'Çay ve Sempati'yi Zeki Müren'Ie tanıdı EşcinseMde sııçlamııak cgr HBB 20.00 Çay ve Sempati - Tea and Sympathy / Yönetmen: Vincente Minnelli / Oyuncular: Deborah Kerr, John Kerr, Leif Erickson, Edvvard Andrevvs / 1956 ABD yapımı, 122 dakika. SEVtîS OKYAV Robert Anderson'un Broad- vvay'de büyük yankılar uyandıran oyunu. terbivevî bir süzgeçten geçı- rilmiş olarak yazann senaryosuyla beyazperdede. "Çay ve Sempati", eşcinsellik töhmetı altındakı genç ço- cuk. onu adam etmeye çalışan ögret- meni ve öğretmenin kahramana şef- katle kucak açan karısının hikâyesi. Delikanlıdan haliyle daha yaşlı olan bu hanım, onun erkekliğini kanıtla- masına da yardımcı olmaya hazır. Tom Robinson Lee. yıllar sonra Nevv England'daki okula döner. Bir geri dönüşle okuldaki acılı > ıllanna tanık oluruz. Tenis dışındaki bütün sporlarda beceriksizdir. Tenıs de kız oyunusayılır zaten. Saçını uzatır, boş Başrolleri pavlaşan Deborah Kerr \e John Kerr arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmınor. vakitlerinde diğerlerinin küçük gör- düğü romantik işlerle uğraşır. Oda arkadaşı Al, onu savunsa da diğerle- ri Tom'u dışlar. Danışman hocası Bill Reynolds, öğrencilerinin erkek- çe oyunlar oynamasını isteyen biri- dir. Tom'un babasıyla birlikte, onu hale yola koymaya kararlıdırlar. Aralannda akrabalık ilişkisi olma- yan iki Kerr ile Erickson, "Çay ve Sempati"nin, Broadvvay'de 1953 Eylülü'nde başlayıp 700 kereden faz- la oynanan oyununda olduğu gibi filmde de başanlı. Filmin kendisi de kendı çapında başan kazandı. Özel- likle oyuncuların performansı çok begenildi. Sansürden çekindiği anla- şılan Anderson, kendi oyunundaki her türlü sulandırmanın birinci dere- cede sorumlusu. Mınneli, elindeki malzemeye sadık kalmış. Konusuna duyarlılıkla yaklaşıyor, ama eşcin- sellik sorununu deşmekten çekini- yor. Filmin değilse de oyunun Türki- ye'yle de ilgisı var. Vaktiyle, "sanat güneşimiz" Zeki .Müren, henüzya- şı ha>li genç bir sanatçıyken, arada bır tepen aktörlük daman gene kabar- mış ve kendisi, galiba Arena sahne- sınde Altan Karındaş'la "Çay ve Sempati"yi Türk seyircilerinetanıt- ma lütfunda bulunmuştu. Nasıl oyna- dıgını hatırlamıyoruz. ama oyundan çıkan hanımlann iki gözü iki çeşme oldukları dün gibi aklımızda. Kanal6 22.30 'Başköşe' TV Servisi - Şeyda Açıkkol'un sunduğu "Baş- köşe"ye, 71 Muhtırasıyla Demirel'ı başbakanhktan indiren Orgeneral Muhsin Batur konuk olarak katılı- yor. "Törkiye darbe olur mu?"söylentileri karşısın- da düşüncelennı açıklayan Batur, Şeyda Açıkkol aracı- lığıyla halktan gelen soru- lan da yanıtlıyor. atv 21.00 'Olacak O Kadar Televizyonu' TV Servisi - Tatile gır- dikten sonra tekrar bölüm- leriyle ekrana gelen "Ola- cak O Kadar Televizyo- nu"nda hocalannın öğret- tiklerini uygulayan öğren- cilerin başına gelenler "Dolandıncı Profesör". dünyaya gelmek istemeyen bebekler "Doğmuyo- rum". düşünce suçundan hüküm giyenler "Düşün- ce Suçluları" ve ülke so- runlanndan bunalan insan- lann yeraldıgi "Vatandaş Patlıyor" adlı bölümleri ekranda. ılk-'İlişkiler', Anadolu'dan İstanbul'a gc111., lu bir ailenin vaşammı anlatıvor. Yeni dizi: tlişkiler TV Servisi - Yeni yayın döneminde atv "de ekrana gelecek "ilişkiler" adlı yerli dızının çekimlenne başlandı. Yönetmenligini Avhan Önal'ın saptıöı. Haluk Kurdoğlu, Sevinç Akansel, Mahmut Hekimoğlu, Nur Sürer, Yüksel Arıcı. Hüsevin Köroğlu, Yonca Cevher, Menderes Samancılar ve Levent Inanırın rol aldığı "İlişkiler". Anadoludan İstanbul'a gelmiş 5 çocuklu bır ailenin yaşantı.sını konu alıyor. 13 bölüm olarak düşünülen dızinın yapımcılığını Replik TV üstlenıyor. KENT HABERLERI Grup Yopum'a gözaltıya pratesto • İstanbul Haber Servisi - Grup Yorum elemanlarından Kemal Sahir Gürel. Ufuk Lüker, Özcan Şenver ve Irşad Aydın'm polis tarafından gözaltına alınması, aralannda çok sayıda sanatçı ve aydının bulunduğu bir grup tarafından protesto edildi. Anadolu Halk Kültür-Sanat Merkezi'nde yapılan basın toplantısında. 21 haziranda Grup Yorum elemanlannın kaldığı iki evı bastığı öne sürülen polısın, baskın sırasında evde bulunan özel eşyalara da el koyduğu belirtildi. Şişli Adliyesi'nde patlama • İstanbul Haber Servisi -Şışh Adliyesi'nde dün tuvalete konulan bir ses bombası, adliyede ve çevre işyerlerinde korku yarattı. Adliyenin 5. katında bulunan erkekler tuvaletindeki aynanın altına kimliği belırsiz kişı veya kışilerce kola kutusunun içerisinde yerleştırilen bomba, saat 10.30 sıralannda patladı. Duruşmalann başladığı ve adliyenin kalabalık olduğu bir saatte meydana gelen patlama sonucu ölü ya da yaralı olmazken tuvaletin camlan kınldı. Kapamiipsel'de Denizcilik Haftası • KARAMÜRSEL (Cumhuriyet) - Kocaeli Üniversitesi ile Karamürsel kamu kuruluşlannın ortaklaşa düzenlediği 1 Karamürsel Denizcilik Haftası bugün başlıyor. Saat 10.00'da Karamürsel Atatürk Anıtf na çelenk konulmasıyla başlayacak etkinlikler, 6 gün sürecek. Etkinliğe çeşitli üniversitelerden 50 ögretim üyesinin katılacağı belirtildi. AP'li Altınoğlu öldü • İstanbul Haber Servisi - Adalet Partisi 1960-61 Çatalca mılletvekili ve Çatalca Belediye Başkanı Ziya Altınoğlu. geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldınldığı Avrupa Hastanesi'nde dün öldü. Hastaneden cenazeyi almaya gelen Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut. "Ziya Altınoğlu büyük bir devlet adamıydı. Kendisinin fıkirlerinden ve bilgilerinden büyük bir keyifleyararlanırdık" dedi. Altınoğlu'nun cenazesi. bugün ikındi namazından sonra Çatalca'da toprağa verilecek. Emin Karaca serbest bınakıldı • İstanbul Haber Servisi - Geçen hafta Galatasaray Lisesı önüne gözaltında kaybolanlar için karanfil bırakmak isteyen grupta bulunan ve gözaltına alınan Türkiye \"azarlar Sendikası Genel Sekreteri Emin Karaca, önceki gün serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra 3 gün Terörle Mücadele Şubesi'nde tutulan Karaca, kendisine yapılanın. aslında 600 üyesi bulunan Yazarlar Sendikası "na birgözdağı anlamı taşıdığını söyledi. Beşiktaş Serencebey'de sahibinde satılık daire. Tel: 261 37 50 Pasomu kaybettım. hükümsuzdur HÜLYACCSER Pasomu kaybeıtım. hukümsüzdur SAFİYE Y1LD1R1M GULIVER INTERNATIONAL YAZ KAMPI YAZOKULU 280 97 57 [ 282 81 09 \ 269 53 02 Eminönü Belediyesi'nin atölyeleri gönderme karan alması gerginlik yarattı Lnalathanelerde tasınma sıkıntısı • 1 temmuzdan sonra taşınmalan gereken atölye ve ımalathane sahipleri ile işçilerin bir kısmı "isyan çıkacak" derken bir kısmı organize sanayi bolgelerine gidılmesine sıcak baktıklannı, ancak henüz zamanı olmadığını belirtiyor. FİLİZCÜMÜŞ Gedikpaşa ve Beyazıt'ta- ki kunduracılar; Cağaloğlu ve Çemberlitaş'taki matba- acılar, dokuma ve konfeksi- yon atölyeleri: Süleymani- ye. Vefa ve Küçükpazar'da- ki madeni eşya. torno v e fre- ze yapımcılan: Yenika- pı'dakı mermer, marangoz ve mobilya atölyeleri bu- günlerde sıkıntı içindeler. Eminönü Beledivesi'nin, "1 temmuzdan sonra, sa- Eminönü Belediyesi'nin taşınma karan 6 binden fazla îşycrini etkiliyor. yıları 6 binden fazla olan atölye ve imalathaneleri sanayi bolgelerine gön- derme" karan alması. çoğu küçük ölçekli olan imalat- hane ve atölye sahiplerini ve işçilerinı telaşa soktu. Bir kısmı "isyan çıkacak" derken bir kısmı organize sanayi bolgelerine gidilme- sine sıcak bakıvor. ancak henüz zamanı olmadığını belirtiyor. Eminönü Belediyesi. "İstanbuPun olduğu ka- dar Türkiye'nin de misa- fir odası konumunda bu- lunan Eminönü, doğal ya- pısı, tarihsel gelişme süre- cinde kazanmış olduğu kültür ve tabiat varlıkları, dar sokakları. kendine öz- gü yapısal dokusu ile kü- çük ve orta ölçekli sanayi- nin girmemesi gereken en önemli bölgelerden birisi- dir" düşüncesinedayandır- dıgı. atölyelerin ve imalat- hanelerin taşınması karannı bir süre önce basına duyur- muştu. tmalatçı veatölyecilerise belediyenin bu karannı, en Törende, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Korosu bir konser verdi. (FlLİZ GÜMÜŞ) MÜ Tıp FakültesVnde mezuniyet töreni Marmara Üniversitesi Tıp Fakülte- si 8. dönem mezunlan. dün diploma- lannı törenle aldılar. Başbakan Yar- dımcısı ve Içişleri Bakanı Nahit Menteşe ile Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın tebriktelgrafı gönderdi- ğı mezuniyet törenine. 60 erkek vc 39 kız öğrencı katıldı. Aralannda Sudan. Suri>e, Gana. Israil, Kenya. İran ve Yunanistan ol- mak üzere 7 yabancı uyruklu öğren- ci de bulunan mezunlar, törende he- kimlik andı içtiler. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Tözün, sağlığa ve araştır- maya ayrılan bütçenin yetersiz olma- sına karşın. son vıllarda tıp alanında önemli başarılar kaydedildiğıni be- lirttı. Üniversite Rektörü Ömer Faruk Batırel. ülkenin tıp konusundaki ak- saklıklarının bedelinin hekimlerce ödendiğini söyledi. Marmara Üniver- sitesi kuruculanndan Prof. Dr. Or- han Oğuz ise genç mezunlara, gele- ceği aydınlık yapacak olanlann yine kendi içlerindeki enerji olduğunu kaydetti. Törende. Marmara Üniver- sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Koro- su bir konser verdi. çok meslek örgütleri tara- fından yaptınlan işyerieri kooperatıflerinin henüz bit- memesi nedeniyle eleştiri- yor. Küçük ölçekli imalatçı ve atölyeciler ise daha çok müşterileri orada tekrar ka- zanamayacaklanndan endı- şe duyuyor. Orta ölçekli iş çevresi ise çevreyi kirletrik- lerini ve trafik sıkışıklığı oluşturduklannı kabul edi- yor, ancak diğer meslektaş- fanyla aynı yerde olmanın işlerine gelmeyeceğini belir- tiyor. Baztlan ise karara şid- detle tepki duyuyor. Görüş- tüğumüz imalatçı ve atölye- ciler, Eminönü Belediye- si'nin bu karan karşısında şunlan söylediler: Oktay Okçu (fason kon- feksiyon imalatçısı): Bizim burada kurulu bir düzeni- miz var. Oraya gidenler za- ten kendi imalattannı yapı- yorlar. Onlar fasona gerek duymazlar, biz de aç kalı- nz. Ne camı takılmış, ne ka- pısı. Eninde sonunda işçi- lerle patronlar bir araya ge- lecek. isyan çıkacak. Osman Yığman (kon- feksıyon imalatçısı): 11 yıl önce, Turgut Özal'ın des- teğiyle Bedrettin Dalan'ın öncülüğüyle işyeri koopera- tifimize başlandı. Biz de bü- tün vanmızı yoğumuzu ora- ya verdik. Devlet koopera- tifın yapımını destekleye- cekti, ama olmadı. Siteler bitmedi. Bitse biz zaten bir gün durmayız. En azından o inşaatlar bitinceye kadar bize müsaade edilmdi. Özden Batır (matbaacı): Bizim gidebileceğimız iki yer var. Matbaacılar Sitesi. matbaacılık yapmamıza as- lında uygun değil. Yüzyıl Sitesi biraz daha güzel, da- ha organize. Bütün matba- alann bir arada olması, dışa- ndan bakıldığı zaman güzel bir şey, ama bence içeride bütün matbaacılann bir ara- da olması bence sakıncah. Mehmet Çelik (matba- acı): Buradan gidecek es- naf, büyük esnaf. Biz bura- da günlük işler yapıyoruz. Biz zaten oranın kirasının altından kalkamayız. Biz yıllanmızı vermişiz, bır kü- çük matbaa kurmuşuz. Onu da belediye mi kaldırsın. Kore kahramanlanm anma gecesi İstanbul Haber Servisi- "Kore Savaşı"nın üzerınden tam 46 yıl geçmesine rağmen, Koreliler. topraklannda şehit veren 731. TürkTugayı'nı unutmadılar. Savaşın olan- ca şiddetıni ve soğukluğunu birlikte pavlaşan iki ülke in- sanı, önceki akşam da dostluk için bır araya geldıler Koreliler. düzenlenen "Kore Kahramanlarını Anma Gecesi"nde de bu duygulannı dile getırdıler. Kore Büyükelçisi Byung-\\ oo Yu. Türkıve Harp Malulü Gaziler. Şehit, Dul ve Yetimlerı Derneği üveierı. Türk ve Koreli askeri erkân, şehit ailelen ve gazilerının bir araya geldiği gecede dostluk şarkılan sövlendi. (Fotoğraf: ÖZKAN GLV EN) OKURMI EKTUBU 'Alman Hastanesi beni hayal kırıklığına uğpatü' Büyük şovlarla açılan Alman Hastanesi. rebmı açılı^ının üzerinden henüz 3 ay geçmeden SSK hastanelennı cratır hale geldi. SSK ile anlaşması bulunan Alman Hastanesf ne bır yakınım ıçın önce anjıvo içın gün jlındı Hastayı kapıda karşılayarak ruhsal yönden rahatlattıklannı ileri süren hastane vönetımı. ne yazık kı hastamızı yaklaşık 5.5 saat beklettıkten sonra ancak anjiyo uygulayabildı. Cstelık SSK'lı hastalan ıkıncı sınıt' vatandaş olarak gören bu zihnıyet. operasvon sonrası hastamızın kontrolünü de hemşırelere emanet ettı. Daha sonra balona karar verildı. Yaklaşık 20 günlük bır beklemeden sonra saat 11.00'de hastanede hazır olmamız ıstendı. Ancak hastamız yaklaşık 7 saat beklemeden sonra amelıyata alınabıldı. Bu durumu görüşmek üzere sırasıyla önce Alman Hastanesi sahıbı Azmi Ofluoğlu'nu aradım. hastane dışında olduğu ıçın bulamadım. Böylesme ıddıalı bır hastanede işletmeciligm gereğı yönetıcı kademesınde görevlı bulacağımı zannettım. ancak yanıldığımı sonra fark ettim. Saat 17.15'te başhekım de çıkmıştı. Ba^hekım yardımcısını aradım. o da ne rastlantıvsa dışarıdavdı. Koskoca hastanede sekreterler dışında bir muhatap bulamadık. Bır başka deyişle Alman Hastanesi Allah'a emanet durumdaydı. Bu arada görüştügüm bazı hastane görevlılen. bu bekleyışlerin günde yaklaşık 12 amelıvatın gerçekleşmesı nedeniyle yaşandıgını sövledı. Saat 01.00'e kadar ameliyatların aralıksız sürdüğünü söylediler. Oysa vaptığım araştumada. özel hastaların özel bir ihtimam göstenlerek erken saatlerde amelıyata alındığını öğrendım. Oysa aynı hastane. özel anla^ma gereği. SSK'li hastalardan da üç asağı beş yukarı avnı ücreti almaktaydı. SSK'lı olmak. bu hastaneye göre de suçtu. Anlaşıian. SSK'lı hastalann sırtından mılvarlarca lira kazanan Alman Hastanesi. gecelerı de mesaı yapmaktaydı. Türkıye'dekı hastanelerın özelleştirilmesının düşünüldügü bıraşamada yetkilılerin Alman Hastanesi ömeginı göz önüne almalannı dilıyorum. SSK'li vatandaş Ahmet Özgürler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle