03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imthaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Erinç # Genel Yavın Koordınatorü Hikmet Çetinkaya 0 Yazıışlerı Mudürlerı IbrahimYüdız (Sorumlu).DinçTa>an<; # Haber Merkezı Mudunr Hakao Kara • Gorsel Yonetmen FiKret Eser Dı^ Haherler Şinasi Danışoğlu 9 Ktihbarat Cengi/ > ıldırım 9 Ekonomı Şülent Kızanlık 9 Kultur Handan Şenköken • Spor Abdülkadir \ ücelman • Makaleler Sami Karaören 9 Duzeltme \txlullah ^ azıcı 9 FotoJraf Erdoğan Köscoglu 9 Bılgı-Belge F.dibt Buğra 9 YurtHaberlerı MehmelFaraç V. a\ın Kurulu İlhan Selçuk 1 Başkan ı. Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hiknıet Çetinka> a. Sükran Soner, Ergun Kalcı. Dinı; Ta\ anç, İbrahim ^ ıldız. Orhan Bursah, Mustafa Balba\. Hakan Kara. \nkaraTemsılcısı Mustafa Balba> 9 Haber Mudunı Doğan Akın AtaturkBuhanNo 125. Kat 4. Bakanlıklar-\nkaraTel 41<>5Ü;U O hat). Faks 4H5Ü2" 9 İzmır TemMİcisi Serdar Kızık. H Zıya Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4 - H ^ l P 9 Adana Temsılcısr Çetin Mğenoğlu, tnonüCd 119 S No 1 Kat l.Tel 352255(1. Faks 35225"ü Muessese Mudüni Erol Erkut # Koordınator Ahmet Korulsan 9 Muhasebe Büknt \ ener # tdare Hüseyin Gürer # Işletme Önder Çelik • Bıigı-lşlem NaU İnal • BılgısavarSıstem Vlûrü\et Çikr MED\ \ C: • Yonetım Kurulu Ba^kanı - Genel \!udur Gülbin Erduran 9 Koordınator Reha Işıtman 9Genel Mudur Yardımeısı Minc Akdağ Tel 514 (T <3 - 51395 S0-5P ( i46O61.Fak» 5118466 ^a>ımla%an *e Basan: V. enı Gun Haber Aıansı Basın \e Yaşıncılık Turkıxa»ıtid '9 4i CaSıloâlu 34334 Ist PK 246 Uunbul Tel2^i^bUıfd,o:r2r5i:oso;l20hM,F^lo:ı:..M3l>5v5 27 HAZ1RAN 19% Imsak: 3.26 Guneş: 5.2' Oğle- 13 14 Ikmdı 17.12 Akşam: 19.27 Yatsı: 22.39 Milli Eğitim Bakanlığı 1996 - 1997 öğretim yılı için 55 branşta 35 bin öğretmen alacak Umut, emeldi öğretmeıderde Antika elmas yüziik sergisi • İstanbul Haber Servisi - Aşkın gücü adını taştyan ve 15. yiızyıldan bugüne kadar uzanan çağlara aıt 32 parçadan oluşan antika yüzük koleksiyonu. 27-30 hazıran tarihleri arasında Kabataş Kültür Merkezi- Sabancı Kültür Sitesı'nde sergılenecek. Tanıtımının dün gece bır ortaçağ atmosfennde yapıldığı sergi. 11.00-19.00 tarihleri arasında ücretsız olarak ziyaret edilebilecek. Tüpkiye'nin tanıtımına ödül • \EV\ YORK(AA)- Türkiye'nın turizm potansıvelını gözlerönüne seren reklamlanndan dolay ı bir Amerıkan şirketi "ıletışım dünyasının en büyük ıki ödülüne" layık gorüldu. Capıtolıne MS&L adlı şırket. bin 'en ıyi shovv" dığeri "gümüş örs' olnıak üzere ıkı ödüie hak kazandı. Şırket yönetıcılennden Annette Ruth'un verdigı bılgıye göre şırketın çalışmalan sonucu Türkıye'nın turizm zengınlıklerıyle ilgılı yayımlar yüzde 300arttı. Bu alanda 83 mılyon broşür ve tanıtıcı kâğıt basıldı. Bunun sonueu olarak ABD'den Türkıye'ye gıden tunst miktannda 1994yılında yüzde 6.4. geçen yıl yüzde 10 artış oldu Paris'te reklam (ilmi • Haber Merkezi - Renault Clıo'nun 1997 modellerinın tanıtıldığı reklam fılmının çekımlerı Yorum Publıcıs FCB tarafından Pan^'te gerçekleştinldı 45 sanıyelık fılmın büyük bölümü bir garajda geçerken dış çekımler ıse Fransız pohsinın trafiğı keserek yardımcı olduğu Parıs caddelerınde tamamlandı. Yaratıcı yönetmenlığıni Denız Sehşıkın. senaryo yazarhğını tzzet Yasar'ın vaptığı fılm. Olı\ier Venturinı tarafından yönetıldi. Yurtdışındaki mahkûm Türkler • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye'nin. yabancı ülkelerde mahkûm olan Türk \ atandaşlannı gen ısteyebılmesıneolanak saölayan >asa tasamı TBMM'de kabul edildi. Vasaya göre. Türk vurttaşlan hakkında yabancı ülke mahkemelennce \enlip kesınleşen mahkümıyetlerin Türkıyede yenne gettnlmest ıçın Adalet Bakanlığı istemde bulunabılecek. Türkıye'ye gelmek isteşen hükümlü Türk vatandaşlan. nakıl masraflannı ödevebıleeekler. Tecimep belge peşinde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Tanhi eser kaçakçılıöına adı kanşan ve de\lete ait kültür varlıklannı elinde bulundurmaktan hüküm gıven Ayşegül Tecımer. "koleksıyonerlık belgesi'nın peşine düştü. Kültür Bakanlığı Kültür \ e Tabıat Yarlıklan Genel Müdürlüğü'nde bazı arkeologlarla gizlıce görüşen Tecimer'ın belgeye k'avuşmak için çıkış yolları aradığı bildinldi. Bakanlık çevrelen. Kültür Bakanlığı"nın yasadışı yollardan haksız kazanç sağlayanlan destekleme gıbi bir tutum ıçınde olamayacağını belırtırken Tecımer'ın bu alanda suç ışledığıne dikkat çektiler. Hekim ücretleri • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Tabıp Odası. İstanbul \e Yalosa'da 1996 vılının ikinci yansında uygulanacak hekim ücretlennı behrledı. Uzman hekim gündüz muayenelerınin alt sının 1 milyon 690 bin 50 hra olarak açıklandı. Türk Tabipleri Bırlığı İstanbul Tabıp Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada. İstanbul ve Yalo\a illeri için yılın ilk yansında 56 bin olan asgan ücret katsayısının 1 Temmuz-31 Aralı'k 1996 tarihleri için 73 bin 500'e çıkanldığı bildırildi. ANK.AR,\ (Cumhuriyet Bürosu) - MılhEğıtım Bakanlığı, 1996-1997 öğ- retim yılı için ataması yapılacak 35 bin öğretmen kadrosunun branşlannı belırledi. 55 branşta atama yapılması benimsenırken Almanca, Fransızca. psıkolojı, sanattarihı \e eğitim bılım- leri fakültelennin bölümlerınden me- zun olanlar sınıf öğretmenliğine baş- vurabıleeekler. Sınıf öğretmenlıği. Türkçe. Türk dilı ve Ingılızce öğretmen- lıği için bu branştan emeklı olanların da baş\urulan kabul edilecek. 35 bin kadronun yaklaşık 25 bını sınıf. Türk- çe, Ingılizce ile dın kültürü \e ahlak bılgısı branşları için kullanılacak. Millı Eğitim Bakanlığı, yenı öğre- tim yılı için ilk kez. açıktan. kurumı- çı \e kurumlararası nakil yoluyla 35 bin öğretmen alacak. Öğretmenlerin atanma biçimleri ve branşlan düzen- leyen genelge mılli eğitim müdürlük- lerine gönderildı. Adaylar. cumartesı ve pazar günlen de dahıl olmak üzere 8-21 temmuz eünlen arasında mılli • Milli Eğitim Bakanlığı, 1996-1997 öğretim yılı için öğretmen alınacak branşlan belirledi. Almanca. Fransızca. psikoloji ve sanat tarihi öğretmenleri sınıf öğretmeni olarak atanırken öğretmen açığı giderilemeyen bazı alanlarda emekli öğretmenlerin başvurusu kabul edilecek. eğitim müdürlüklenne baş\ uruda bu- lunabılecekler Okulöncesi \e sınıf öğ- retmenlıgı. Türkçe. Türk dılı ve ede- biyatı ile İngilizce öğretmenlığınden emeklıye aynlanlann başvuruları ka- bul edileeek. Sınıf öğretmenlıği ge- reksinıminın karşılanabılmesı için Al- manca. Alman dılı \e edebıyatı. Fran- sızca. Fransız dıli \e edebıyatı. dılbi- limi. psikoloji, t>anat tarıhı \e eğitim bılımlen fakültelennin bolümlerinden mezun olan öğrencilerden pedagojik formai.yon belgesi olanlar sınıf öğret- meni olarak atanabılecekler. Atama yapılacak branşlarda kon- tenjandan fazla başvuru olması duru- munda kontenjan fazlası olanlann oku- löncesi ve sınıf ööretmenlıöine atana- bılnıelen için aynca bırdeğerlendırme yapılacak. Öğretmenlığe ilk kez atanacak aday- larla kurumlar arası nakle tabi tutula- caklar. ıstedıklen mılli eğitim müdür- lüğüne. açıktan atanmak ıMeven \e emeklı olan adaylar en son görev yap- tıklan ılın mılli eğitim müdürlüğüne başvuracaklar Öğretmenlığe ilk kez bas\ uracak olan aday larda 1961 \e da- ha küçük dogumlu. emeklı olan aday- lardaıse 1945 "tendaha küçük dogum- lu olma ko^ukı aranacak. Bakanlık. 35 bin kadronun büyük bır bölümünü sınıf öğretmenlıği ıçın ayı- nrken. branşlar \e kontenjanlan şö\- le. Okulöncesi öğretmenliğı (1000), sı- nıf öğretmenlıgı (22 bin 249). Türkçe, Türk dilı ve edebıyatı (1700). felsefe grubu (150), tarı'h (750). coğrafya (150). sosyal bilgıler (100). matem'a- tık (250), İngilizce matematik (75), fi- zık (300). İngıhzce fizik (70), kim\a (300). İngilizce kimya (50). biyoloji (250), İngilizce biyoloji (40). fe'n bil- gisi (150), beden eğıtimi (800). mü- zik(400). resım (600), işveteknik eği- tim (100). ev ekonomisi (100), ticaret (100). İngilizce (1100). rehber öğret- men (350). özel eğitim öğretmenliği (200). ticaret lısesı meslek derslerı (275), tesısat teknolojısı (50). elektronık (100). telekomünıkasyon (20), elekt- rik(300),bilgısa\ar(125).motor(120). matbaa(15). metal ışleri (70). makına (50), tesviye(35), kalıp (15), mobılya dekorasyon (150). tnkotaj C0), el sanat- ları (100). ev yönetimı beslenme (75). resım-grafik (60). tekstil (50), gıyım- hazır gıyım (150), kuaförlük (35). güverte(5), radyo-T\'(6), halkoyun- lan (50) İmza kampanyası düzenlendi 'Paralı eğitime hayır' .\NK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğretmen Dünvası Dergısi. DİSK. Türk Mımar v e Mühendıs Odalan Bır- lığı ve Egıt-Der, paralı egıtım ve eğı- tımde özelleştırmeye karşı kampanya düzenledıler. Öğretmen Dünyası Der- gısi Yazıı^len Müdürü Zeki Sanhan. ülkenın ağır sorunlan ıçerısınde egı- tımın paralı olmasının daha kötü ko- şulları ortava çıkaracagını belırterek "Türkive halkı paralı eğitime karşıdır" dedı. Öğretmen Dünyası Dergısi'nce dün düzenlenen basın toplantısmda, "Pa- ralıeğitime ha>ir" başlıklı ımza kam- panyasına katılan aydınlar ve meslek kuruluşları açıklandı. Kampanya ıçın bınlence ımza toplandığını anlatan Zekı Sanhan. "Bu kampanyanın top- lumun her kesiminde büyük Ugi uyan- dırdığı görülüvor. Rahatlıkla sö> İe\e- biliriz ki Türkive halkı paralı eğitime karşıdır > e eğitimde özelleştirme iste- mivor" dedı. Öğretim L'yelerı Derneğı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı da ser- mavenın gücünün devletı zorladığı- nı, ilev letın gıderek sermayenın aracı halıne gelmeye başladığını savundu Işıklı. varlıklı kesımden çocugunu okuttuğu ıçın para almanın da sosval dev let anlayışına sığmayacagını kav - dettı. Sanatçılaradınagörüşlennıdılege- tıren Edebıyatçılar Demeğı Başkanı Mustafa ŞerifOnaran da de\ letın gö- rev ının ınsanlann yaşamını zengın- leştırmek olduğunu belırrtı. Vücuduna güvenen kadının tutkusu: Bikini • Renault otomobil fabrikasında çalışan mühendis Louis Reard tarafından tasanmı gerçekleştirilen bikiniyi, 1946'da Paris'in ünlü eğlence merkezlerinden Casino de Paris'nin 'shovv girl'ü Micheline Bernardini tanıttı. Çeviri Servisi - Bikini adı verilen iki parçalı mayo. ilk kez yanm yüzyıl önce Fransa'nın Akdenız kıyılanndaki plajlarda boy gösterdı. Renault otomobil fabnkasında çalışan mühendıs Louis Reard tarafından tasanmı gerçekleştirilen bikini. 1946"da Pansın ünlü eglence merkezlerinden Casino de Paris'nın kusursuz vücutlu 4 shov» girl'ü Micheline Bernardini'nin üzerinde kamuoyuna tanıtıldı. Adını Pasıfık'te ABD'nin nükleer denemelenni sürdürdügü Bikini mercan adalanndan alan bikini. bu tanıtımdan çok kısa bır süre sonra Fransa'nın güney sahillerinde vücuduna güvenen kadınlann tutkusu halıne geldı 2. Dünya Savaşfnın sona ermesiyle Avrupa'da ortaya çıkan iyimserlik, hoşgörü ve özgürlük akımının modaya yansiması kaçınılmazdı. Savaş boyunca denızi. güneşi unutan insanlar, barışın gen gelmesıyle plajlara koştular. O günlerde Fransız Le Figaro gazetesınde yer alan bir yazıda bikini modasına ılışkin şu görüşler dile getinldı. "İnsanlar. güneşlenmek\e\üzmekgibi basit ze\ klere >ıllarca hasret kaldıklarından çılgınlar gibi denize koşuvorlar. Kaduılar. bikini ile ikinci özgürlüklerini \aşı>orlar. Bikininin cinselligi çağrıştıncı bir vanı vok. Valnızca yaşam /c\ kinin geri gelişini simgeli>or." Fransa'nın Akdenız komşulan bikini modasına salgın bır hastalıkmışçasına direndiler. İtalya ve İspanya. plajlarda bikinivı yasakladı. İspanya'da yasagı ıhlal edenler sivil polis eşliğinde otellenne gönderıldıler. Tutucu Amenkan toplumu da bıkiniye tepki gösterdı. Ünlü yüzücü Ester VVilliams'ın tek parça •büyükanne* mayosuna dört elle ^anlan Amenkalılar. kısa süre sonra bu ınatlanndan vazgeçıp bikini modasına teslıtn oldular. Bu dört küçük üçgen kumaş parçası ve bunları bırbırıne baglayan iplerden oluşan gıysı. kısa sürede kadınlann giymeye. erkeklenn de ıztemeye can attığı bır gıyım tarzı halıne geldı. 50 yıldır tahtından ındırilemeven bikini. bu süre ıçinde belleklerden silınmeyen pek çok ilginç olaya yol açtı. Brigitte Bardofnun 21 yaşındayken çe\ ırdığı "Ve ,\llah Kadını ^'arattı' filmınde bıkını ile göründüğü sahne hâlâ pek çok erkeğm aklında. Ingıltere'nın seksı film yıldızı Diana Dors'un Cannes film festivalınde bıkınısı ile boy göstermesi bir geleneğin başlamasına yol açtı. Cannesa akın eden yüdız adayları. bikinili pozlanyla yıldız avcılannın dikkatını çekmeye çabalıyor Dr. Noadlı James Bond fıîmi, bir denız tannçasını çağnştıran bikinili Lrsula Andress sayesinde gişe rekorlan kırdı. Rio de Janeiro'da bır öğle üzen bıkinisıy le kumsalda dolaşan 14 yaşındakı Heloisa Mendes'e gözü takılan Bossa Nova bestecısi Carlos Jobim. ölümsüz bestesı 'TheGirifrom Ipanema'yı besteledi. Bikini modasının kalıcı olamayacağını iddia edenler bugün ne denli yanıldıklarını anlıyorlar Kadınların bikiniden vazgeçmeyecekleri artık kesinleşti. Özellikle 'likra'nın keşfi ile daha estetık bır görünüm kazanan bikini. 19801i yıllann deri kansen korkusuna bıle yenık düşmedı. 50 yıllık zaman dılıminde bikini ne yazık kı bazı kayıplara uğradı. Önce kumaş miktarından fire veren bikini. üst kısmını vıtirdi: alt kısmı henüz direnıvor. \ ü 1995. Pamela Anderson Lee'nin bikinisi, seksi yıldızı daha da çekici kılıvor. Yü 1956. Brigitte Bardot Fransız Ri- \iera'sında bikinisini sergili>or. Yasa değişikliği onaylandı OYAK üyesîne emeklilîkten sonra 2. maas AJNKAR.A (Cumhurhet Bürosu) - Ordu Yardımlaş- ma Kurumu Yasası'nda (OYAK) değışıklık öngören ve OYAK üyelenne emekli- lîkten sonra ıkıncı maaş ve- rılmesını öngören yasa tasa- rısı. TBMM Genel Kuru- lu'ndadünjethızıyiavetüm grupların desteğıyle kabul edıldı. SSK. Bağ-Kur ve Emeklı Sandığf na bağlı dı- ger emeklilenn durumlann- da ıv ıleştırme yapılmaması- na karşın, asker emeklılen- ne ek katkı yapılnıasına ılış- kın degışıklığın genel kurul- da hızla kabul edılmesı, u çif- te standart uygulandığı" y o- rumlarına neden oldu. Meclıs'te dün görü^ulen tasannın genel gerekçesin- de. emeklıye aynlan ü\ele- rın tasarruf prımlen ılebu pnmlere kar- şılıkgelenku- rum gelırlen- nm topluca ödendığı ve böylece üye- nın kurumla ılışığının ke- sıldığıne dık- kat çekılerek "Emekliyeaj- rılan üveler: kurumgefirle- rinden yete- rince pav ala- madıklarını. Yıl 1996. Paris'te gerçekleştirilen Chanel defilesinde bikinilere kullanılan kunıaşlann iyice azaldığı gözlendi. RASGELE IRAÎFERTEM Fotoğrafta. Mavi gömleğiyle, beyaz okul yakasıyta. Gözlerinde başannın ışıltısı, yaşam umudu. Kartal'da, Yakacık'ta. ortaokulda. 14-15 yaşlarında. Sınıfını teşekkürle geçtı. Üstün başarısını ailesi ödül- lendirdi. Bısiklet aldılar. Nasıl da mutluydu. Bınınce bi- sikletine. Dünyalar onun oluyordu. Bilinm bisiklettutkusunu. Anılanmdayaşıyorhâlâ. Ne çok istemiştim bir bisikletim olmasını. ilk, ortaöğrenim çağlarımda. Alamamışlardı. Bisikletli görünce. Bakakalırdım ardından. Gözden yı- tinceye dek. Bisıkletin üstünde düşlerdım kendımı. Mehmet Kuyumcu'nun düşü gerçekoldu. Öncekı gün bisikletine atladı. Dünyalar onundu. Yaşam sevinci. Başannın mutluluğu. Tam sokaktan caddeye çıkacak- tı. Gün karardı. Arabanın altında kaldı. öldü! Gazeteler "öldüren armağan " başlığıyla verdiler ha- beri. Kırık bisiklet parçalarını evine getirdiler. Arkadaşları. Mehmet Kuyumcu?.. Arabasıyla çarpan Sedat Çelik. 19 yaşında. Tutuk- landı. O da evine dönemedi. iki genç. Biri sonsuza göçtü. Biri cezaevınde... Kim ayırdı aramızdan onları? Teneke uygarlığı! Şimdi ağabeyı, ailesi. Üzgünler. "Niye aldık bisikle- ti" diye pışanlık duyuyorlar. Ezilıyorlar. Biliyorum tesellı etkisız. Ama yine de bılesiniz. Yü- rürken de kalabılirdi bır arabanın altında. Arabalarla ulaşım, taşımacılık. Teneke uygarlığı. Or- Oldüren Armağan talama 20 can alıyor her gün. Yılda 8-10 bin. Bisiklet yolu var mı sokaklarımızda, caddelerımizde? Yaya yolu bile yok. Bısikletıyle, yayaya yer yok kentle- rimizde. Caddelere sokaklara bakın. Yollarda yürüyen araba- lar. Yürümeye çalışan. Kaldırımlar. duran arabalann. Park yen. Yola ınmeden kaç adım atabiliyorsunuz kal- dınmlarda? Geçebiliyor musunuz yolun karşı yakası- na? Arabalara kurulmayanlar! Nerdeyse adamdan sayıl- mıyorlar. Durmadan TEM yollan yapıyoruz. Boğazlara. körfez- iere köprü. Ankara'ya htz.li tren kaldırmıyoruz. Izmir'e gemi! Uç yanımız denızlerle çevrili. Ne yol ıster ne de yol bakımı. Öğrencilık yıllanmızda gemilerle giderdik Izmir'e. Şimdı otobüslerle gidiyoruz. Haftada bir gemı kalkıyor. O da arabalarıyla birtikte olursa taşıyor insanlan... Bir milyonu bulmayan bütçemizle Erzurum'a demir- yolu döşedik. "Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan" diye öğündük. Şimdi trılyonlarla konuşulan bütçemizle! Ankara'ya hızlı tren kaldıramıyoruz. Ashnda kaldır- mıyoruz. Rayları sökmesini biliyoruz, tersaneleri kapat- masını. Bir de TEM yolları yapmasını. Kent içinde de minibüs, otobüstaşımacılığı. işyerimiz- de de evimizde de kapımızın önünde olacak özel arabamız. Sanki kapımızdaki at! Neden raylı sisteme geçmiyoruz? Yöneticilerimız istemıyorlar. insanlarımızın ölümü pahasına! Teneke uygarlığına kucak açıyorlar. Unutmadık, unutmayacağız. Elbet bir gün hesap soracağız. Rasgele... aidatlan ile kurulan tesislerin gelirlerinin kendilerineyete- rince yansıtılmadan emekli- ye aynlnıakzorunda kaldık- İannu ovsa kurum ile Uişki- leri kesilmeyerek bu gelirler- den hayatbo\u yararlanmak istedikİerini haklı olarak sü- rekli şekilde dile getirnıekte- dirler" dendı. Gerekçede ay - nca. -Üyenin emekliliği ha- linde kurumla olan ilişkisi- nin kesilmemesi için ısteğe bağlı olarak' kendisinesigor- ta sistemi kapsamında emek- li maaşı bağlanması hususu- nun yerinde olacağı. kuru- mun yetkiü organlannca da benimsenmiştir" dendı. Yasada geçıcı üyelıkten sü- reklı üyelığe geçenlenn ku- rumca belırlenecek vöntem- lere göre hesaplanaeak aıdat farkını. nemalanyla bırlıkte ödemelerı durumunda, geçı- cı üyelıkte geçen sürelerı ile daımı üyelık sürelennın bır- leştırılmesını ısteyebılmele- rı öngörüldü. Böylece. uz- man jandarmalar ile emeklı maaşı sıstemıne gıren üye- ler ve ölen üyenin eşı de OYAK daımı üyesı sayıla- cak. Kurum nezdınde bır ko- nut ön bınktırım fonu oluş- turulması ve bu fonun. katıl- mak ısteven üyelenn aıdata esas maaş ve ücretleri tuta- rından her ay vapılacak yüz- de lOek aıdat kesıntılennden oluşması da karara bağlandı. Emeklılık y ardımına hak ka- zanarak görev h olduklan ku- ruluşlardan herhangı bır ne- denle ayrılan üvelenn. emeklılık var- dımının dört- tebırını.dört- te ıkısını, dört- teüçünüveya tamamını ku- rumda bıraka- rak emekli maaji sıstemı- ne gırebılme- len olanağı da getinldı. Yasa ile kurum üvesının ölü- mü durumun- da. varülerı- nın de sisteme gırebılmesı yoluaçıldı. Emeklı maaşı sıs- temıne gıren üyenin ölümü hahnde. yasal mırasçılarına ensonayİığın lOkatı tutann- da ölüm yardımı ödenmesı de karara bağlandı. Tasanda yer alan geçıcı maddenın kabul edılmesıv- le 205 sayılı y asanın 21-25 ve 26. maddelenne göre 1 Mart 1961 tanhınden başlayarak emeklılık y ardımma hak ka- zanarak ay nlan üyelenn de 2 yıl içindebaşv urmaları koşu- luyla bır kereye mahsus ol- mak üzere. kurumca belırle- nen yöntemler ıçınde. em- sallennm ödemek zorunda olduğu meblağı kuruma ge- n ödeverek emeklı maaşı sıs- temme gırebılmelerı olanağı sağlanmış oldu. • SSK. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı diğer emeklilerin durumlannda herhangı bir iyileştirme vapılmazken asker emeklilerine ikinci maaş verilmesını öngören vasa tasariMnın jet hızıvla Meclis'ten geçmesi "•çifte standart" vorumlanna neden oldu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle