26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI AB'nîn batıka tekeline geçit yok Avrupa Birliği Yatınm Ortaklığı Projesi çerçevesinde verilecek kredilere aracılık eden Bank Indosuez'in Türkiye'deki yatınm bankası Euroturk Bank'm tek banka olarak komisyonlan yüksek tutması, Türk KOBİ'lerini projeden soğuttu. AHMET ÇELİK Küçük ve orta boy iş.letmeler (KOBİ) Avrupa Birligi'nin (AB) banka tekeli- ne geçit vermedi. Avrupa ile diğer ül- kelerdeki KOBt'lerin ortaklığınm des- teklenmesi amacıyla oluşturulan A\ ru- pa Birliği Yatınm Ortaklığı Projesi (ECIP) çerçevesinde verilecek kredile- re aracılık etmek AB tarafından görevlendirilen tek banka olan Bank In- dosuez'in Türkiye'deki yatınm banka- sı Euroturk Bank'ın komisyonlannın yüksek olması. Türk KOBl'leri proje- den soğuttu. Dosya açma komisyonu olarak 2 bin 500 dolar alan banka. pro- je gerçekleştiğinde ise alınan kredi tu- tannın yüzde altısı kadar Kaynak Kullanımı Des- tekleme Fonu (KKDF) kesiyor. Geçen yılın mart ayından itibaren danışman fırma Coopers & Lybrand ife birlikte ECIP'e aracılık etmek isteyen Istanbul Sanayi Odası (İSO) da proje konusundaki faaliyet- lerinden vazgeçti. Coopers & Lybrand yetkilisi Se- rap Işıklar odanın projeden desteğini çekmesini Al- man firmalarla Türk firmalannı bir araya getiımek için gerekli olan 500 milyon liranın fazla gelme- sine bağlarken tSO Genel Sekreten BaharŞahin ise "Euroturk Bank'ın yüksek komisvonlan nede- niyle üyelerimizden talep gelmedT dedi. ECIP ve Türkiye Bilindiği gibi AB üyesi ülkelerdeki KOBl'lerle üçüncü ülkelerdeki KOBl'lerin işbirliğini içeren ve 1988 yılından ben uygulanan ECIP, birliğe üye ol- mayan ülkelerdeki yatınmlan geliştirerek buralar- dan kaynaklanan göçü engellemeyi amaçlıyor. Pro- je dört paketten oluşuyor. BtRINCt PAKET'te olası proje ortaklannın be- hrlenmesi dahilınde dosya açma anlaşması için 2 bin 625 dolar alan Euroturk Bank. anlaşma kabul 250 bin ECU'lük kredinin maliyeti Başvuru öncesi veriten başvuru ücreti: $ 2.625 Başvuru kabul edilip kredi kullanıtırken yapflan masraflar: Damga pulu (AB'nin kabtiünü müteakip anlaşma sırasmda): ECU1.500 Başan komisyonu p kredi taksidinders düşöür} ECU 5.000 KKDF (her taksitte peyderpey kredıden düşülür) ECU 15.000 Befge inceleme (her taksitte peyderpey krediden düşûlör) ECU 375 BSMV (her taksitte peyderpey krediden düşülür) ECU 344 Başvuru sonrası masraflar toplam: ECU 22^19 Bûtüı masraflar. ECU 24.409 Yüzde olarak maüyet %9.75 Yüzde olarak (maSyet-vergiter): %2.97 edildiği takdırde toplam kredinin \üzde2'si kadar başan komisyonu ve ibraz edilen faturalar üzerin- den bınde 1.5 belge inceleme komisyonu alıyor. İKİNCİ PAKET için 2.625 dolar başvuru ücre- ti alınırken masraflar 24.409 dolan buluyor. LÇÜNCÜ PAKET'te ise AB hem kuru'lacak or- taklıklar hem de lisans anlaşmalar için sermaye ka- tılımı vev a uzun vadeli kredi sağlıyor. Buradakı ban- ka komisyonlan da birinciyle aynı miktarda. DÖRDÜNCÜ PAKET'te ise ınsan kaynakları- nın geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu pakette Euro- turk Bank birinci paketteki masraflan alırken kre- di genelde 5 yıllık veriliyor. Kazancı türn işlemler nedeniyle aldığı komisyon- lardan oluşan Euroturk Bank. AB'nin ECIP pro- jesi kapsamında \erilecek kredilere aracılık et- mekle görevlendinlen tek banka. Eski Merkez Bankası Başkanı YavuzCanevitarafından kurulan banka. bu özellığini Yönetim Kurulu Başkanı Eti- enne Davignon AB'de sanayıleşmeden sorumlu komiserken almış. ECIP. Almanya-Nürnberg Tı- caret Sanavi Odasfnın proje kapsamında yatınm yapma talebi üzerine Coopers & Laybrand şırke- tı tarafından yürütülüyor. tstanbullu KO- Bt'lerden umudunu kesen Coopers & Layb- rand faaliyetlerini Anadolu'ya kaydınr- ken şirket yetkilileri projeye Bursa ve Ga- zıantepli işletmelerin sıcak baktığını be- hrtiyorlar. ÎSÖ: Komisyoıüar yüksek Bu tür bir projeye aracılık etmek için tek bir bankanın görevli olmasının banka te- kelinden başka bir şey olmadıöını belirten İSO Genel Sekreten Bahar Şahin. "AB kredilerine aracıük etmeleri için özellikle sana> i >atınmlannı destekleyen kalkınma bankalannın, Halkbank ve Yakıfbank'ın katılımı için uğraştık. AB bu işin sadece Eu- roturk Bank aracılığıyla yapılmasını isti- yor. Başka banka kabul etmiyor. Avrupa'daki ya- tınm bankalannın da prujeye aracılık etnıesini is- tedik,ama ABbunu kabul etmedT dedi. Sahin, tSO üyelerinden komisyonlar yüksek olduğu için pro- jeye talep gelmedigini de belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Coopers & Layb- rand'ın ECIP sorumlusu Serap Işıklar ise ISO'vu konuyu anlamamakla suçladı. "Önerdiğimiz sa- navciİerin tektekbaşvurusu degildi" diven IşıkJar. "Bizim anıacınıız sana>i odasının örneğin 50 üve- sini Almanvalı 50 sanayicivle bir araya getirmekti. Bunun maîiyeti de 500 milyon liraydı ve Almanva çoğunu karşılıyordu. Bizim danışmanlık masrafla- nmız da içindeydi. Ancak vanaşmadılar" dedi. Proje kapsamında kendilerine 1996 yılında 4 başvuru yapıjdıgını belirten Euroturk Müdür Yar- dımcısı Ela Özarpak. dosya açma komisyonları- nın 2 bin 500 dolar oldugunu sö\ ledi. Masrafların küçük firmalara fazla geldiğini belirten Özarpak. "Krediler, teşvik ve hibe kapsamında geldiğinden KKDF kesilmemesi için Hazine ve De\ let Planlama Teşkilatı'na basv urduk. Ama olumlu bir yanıt gel- medi" dedi. kre<tileri de Indosuc İŞÇENİNEVRENtVDEN ŞUKRAN SONER İstanbul Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantısından da Ankara'ya sert uyan çıktı Sanayici: Siyasi istîkrar olmazsa olmazEkonomi Servisi -Sanayı- cılerden siyasilere Ankara'ya eleştiri bombardımanı. Son 6 ayın boşa geçinldiğini belir- ten sanayicilersiyasi istikrar- sızlığın sürdügünü belirterek Türkiye'nin bir an evvel si- yasetsizlikten kurtulması ge- rektiği \ urgulayarak "Türki- ye'ji oyalamavın" mesajını verdi. İstanbul Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantı- sında "GB Sürecinde Si\asi ts- tikrarsızlığın Türk Sanayüne Etkileri" konusu tartışılırken siyasi istikrarsızlıgın ekono- miye sekte vurmaya de\am ettiğine dikkat çekildı. Gümrük birliği öncesınde makro ekonomik dengelerin düzeltilmesi ıçın nelerin ya- pılması gerektıği konusunu sık sık gündeme getirdikleri- ni hatırlatan İSO Başkanı Hü- samettin Kavi. "Ancak neit- halat ucuzladı. nefiyatlar düş- tü. İhracat değil ama ithalat padadı. Ne anti damping so- ruşturmalan bitti ne ÖT\ ">i çıkararak > aklaşık 2.6-3 mil- yar dolarlık\ergisclka>bıön- İe>ebildik, ne mali > ardım ça- • İSO Başkanı Kavi, "Gümrük birliğinden sonra ne ithalat ucuzladı. ne fıyatlar düştü. ne anti damping soruşturrnalan bitti. ne de ÖTV çıkararak yaklaşık 2.6-3 milyar dolarlık vergisel kaybı önleyebildi" derken, eski İSO Başkanı Hacıoğlu. "Türkiye'yi oyalamasınlar", Tl.M Başkanı Oğuz, "Sorunların kaynağı Ankara", IKV Başkanı Eriş ise "Sorun siyasetsizlik" dedi. lışmaya ba^ladı" dedi. Ikı yıldır üzerine basa ba- sa "Siyasi istikrar olmazsa ol- maz" demelerine ragmen de- ğışen bir şey olmadığına işa- ret eden Kavi. 6 ayın boşa ge- çirildigini ve bu şartlarda hiç- birpartinin kendi program ve hedeflerini gündeme getire- meyeceğini kaydetti. Kavi. seçim sisteminde. Hüsamettin kavi. Meclis bürokrasisinde, siya- si partiler \ asasında yeni dü- zenlemeler yapılmasi gerek- tiğinede ışaret ettı. Ka\i."thracat son 5 ayda yüzde 8 artarken, AB'den it- halat yüzde 20-67 artıyor ise \e ithalatın \apısı da tüketime yönelik nıesajlar >eriyor ise ortaya çıkacak dış ticaret açı- ğına Türkiye hazır mı?" diye Menıduh Hacıoğlu. sordu. Eski tSO Başkanı Mem- duh Hacıoğlu da sıvasilere seslenerek "Türkije'ji o>a- lamayın" dedi. Sorunları çö- zemeşen siyasi ıktıdarların her dönemde bir "günah ke- çisi" aradığmı. bugüne kadar öğrencılenn. memurlann ve işçılenn bu duruma düşürül- düğünü. şımdı de sıranın özel OkanOğuz. sektörimalat sanayüne geldi- ğini söyledi. Türkiye'nin güm- rük birliğine girişte dış tica- ret şoku y aşayacağı konusun- da daha önceden uyan yaptık- larını da belirten Hacıoğlu, dış ticaret rakamlarının bu- lundugunu ancak siyasi ikti- darlann bu konuda ellerinin titrediğıni ileri sürdü. lktısadi Kalkınma Vak.fi Meral Cîezgin Eriş. Başkanı Meral Gezgin Eriş ise Türkiye"de siyasi istikrar- sızlık değil. "shasetsizük" ya- şandığım belirtti. Siyasi belirsizlik nedeniy- le ış y apılamadığına da işaret eden Eriş. gümrük birliği ile ilgili eksikliklere de dikkat çekti. tlk 6 aylık süreç içinde Türkiye'nin ve AB'nin bazı vükümlülüklerini verme ae- tirmedığine deginen Eriş. dış ticaret düzenlemelerine ilişkın mevzuatınolmadığını belirte- rek, "Böylebirdurum Bang- ladeş'te bile yoktur. Türkiye hâlâ ithalatinı bilmiyor. İtha- lat ihracat bilinmezse hangi dış ticaret politikası u>gula- nacak?"dedi. tSO Meclis Başkanı Ömer Dinçkök de Türkiye'nin yö- netilmesineyönelikciddıen- dişeleri bulunduğuna ışaret etti. Türkiye Ihracatçılar Mec- lisi Başkanı OkanOğuz. "An- kara, bugün içinde bulundu- ğumuzsorunlann kay nağı ha- linegeldi" dedi. Ankara dakı kördö\ üşünün bir an önce so- na erdirılmesini de isteyen Oguz. "İcraattan ziyade siya- si hesaplan gözeten hükümet- lerin çözüm olmadığı ortada. Dolayısıyla, bu rıkanmış ya- pı\ı daha fazla zorlamanın kimseye yararı yok. Türki- ye'nin bugün gelinen noktada yeni açılımlara ihtiyacı bulu- nuyor. Bunalıma kişi ve parti aray ışı ile değil. sistem ara> ı- şı ileçözüm bulunmasıyolu ar- tık tartışılmair dedi. ÖZ-G1DA İ$ TEN TEPKİ; EBK'nin zararı çahşanlardan değil ANKAJİA (Cumhuriyet Bürosu)- Et \e Balık Kuru- mu'nda meydana gelen ma- li zarann çahşanlardan kay- naklandıgı savı. kurumda ör- gütlü Özgıda-lş Sendikası rarafından tepkiyle karşılan- dı. Özgıda-lş Sendikası Ge- nel Sekreten Agâh kafkas. "EBK'deki zararlann nede- ni çahşanlar değil. görev za- rarlan ve faizler" dedi. Kafkas, basjnda. EBK Ge- nel Müdürü İsmail Daşde- len'eatfen. "EBK'deçahsma- yan işçilere maaş ödendiği" yolunda haberler yer aldıgı- nı belirterek. "Öncekaynak- lannı kesen dev let daha son- ra bununsonucuortayaçıkan kötü durumdan da kurumu ve çahşanlan sorumlu tut- maktadır. Bu durum.KİTIe- rin halkın gözünden düşü- rülmesi için uvgulanan bi- Unçli bir politikanın sonucu- dur. Bu nedenle. LBkdeki zarariaruı nedcni, çalışaniar değildir" dedi EBK'nin 45 yıldır besicı, üretici ve halka hizmet veren bir kurum oldugunu ifade eden Kaftcas, "Devlet, bir yandan bu kuruluşa kaynak aktarnıamış. öte yandan da üretici-besicilerin ürünleri- nin ahnması görevini y ükle- v«rekböykceoluşangörev za- rarlannı ise yülardan beri kuruma odememişûr" dedi. Kafkas'ın açıklamasında, EBK'nin 1995 yılında 14.1 trilyon lira zarar ettiğini, bu- nun 9 trilyon lirasının 1989- 1994 yıllan arasında devle- tin kuruma yüklediği "üre- ticiden müdahale alımlan" nedeniyle oluşan görev za- rarlanndan meydana geldi- ği belirtildi. Kafkas, kuru- mun. özel bankalardan çok yüksek oranda faizlerle kre- di kullanmaya zorlandığına dikkat çekti! Asıl faaliyetlerinden doğan zaran 329.9 milyar Kardemir'in kârı faizden Karabük Demir Çelik, geçen yıllarda işçisine satılmjşb. ANK\R.\ (ANKA) - De\ letin sırtında kamburoluşturduğu gerekçesiyle önce kapatılması düşünülen. ancak tepkiler ve baskılar üzerine geçen yılın mart ayında yöre halkı ve esnafıyla çalışanlanna devredilen Karabük Demir Ce'ik Fabrikalan da "rantiye" çıktı. Kardemir'in geçen yıl esas faaliyetlerinde önemli ölçüde zarar etmesine karşın. kamu menkul kıymetlerine yatırdığı paradan elde ettigi faizle kâra geçtiği belirlendi. Kardemir'in geçen yılki net satışı 6 trilyon 457 milyar lira düzeyinde gerçekleşri. Satışlann maliyeti ise 6 trilyon 623 milyar liraya ulaştı. Böylece. Kardemir AŞ geçen yılki satışlanndan 164.8 milyar lira zarar etti. Kardemir'in 165.1 milyar lıralık faaliyet giderleriyle birlikte esas faaliyetlerinden zaran 329.9 milyar liraya ulaştı. Kardemir, esas faaliyetlerinden zarar etmesine karşın. geçen yılı kârla kapamayı başardı. Bundan en büyük etkiyi. kamu menkul kıymetlerinden sağlanan faiz gehri oluşturdu. Kardemir'in 1995 yılı sonu itibarıyla bilançosundaki menkul kıymetlerin toplamı 899 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Kardemir AŞ menkul kıymetleri edindiği tarihten yıl sonuna kadar geçen süreye karşılık gelen faizi gelir olarak bilançosuna yansırtı. Söz konusu gelir 205.1 milyar lira olarak hesaplandı. Kardemir'in yıl sonu itibanyla bilançosunda görülen yabancı para varhklannm TL cinsınden değeri 550.9 milyar lira olarak belirlendi. Bilançoda yabancı paralann TL'ye çe\rilmesinden dogan kur farkı da yıl sonu kânnın belirlenmesinde hesaba alındı. Böylece, Kardemir'in bu kalemlerin de içinde yer aldığı diğer faaliyetlerinden elde ettigi kâr 645.4 milyar lira oldu. Esas faahyetler sonucu zaran düşüldükten sonra faaliyet kân da 315.4 milyar lira olarak hesapİandı. Dört milyar liralık olağanüstü net gelirin eklenmesivle birlikte Kardemir'in 1995 sonundaki brüt kân 320.2 miKar lira oldu. N'ergi karşılığı olarak 35.3 milyar lira ayıran Kardemir'in net kârı da 284.9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Karabük Demir Çelik'in. Kardemir AŞ'ye devri sırasında Ozelleştinne Idaresi Başkanlığı kuruluşa 20.6 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti. OtB. bu paranm 10.5 milyon dolannı geçen \ıl ödedi. OlB'nin 1995 sonu itibanyla Kardemir'e bu yıl ödeyeceği 10.1 milyon dolarlık borcu var. OİB Kardemır'e aynca 900 miKar lira da işletme serma\esi t'ahsis etti. Çoğunluk Neden Susuyor?Erbakan ile Çiller birbirterinin kirli çamaşırlarını sak- lamakta sağladıkları uzlaşmayı, başbakanlığın payla- şılrnasında birtürlü beceremediler. ikısi de birbirlerıne verecekleri ödünlerin büyüklüğü ölçüsünde kendi sonlarının yaklaşmakta oldugunu gayet iyi seziyorlar. Kurtuluşu, koltuğu, daha doğru- su iktidan kapmakta görüyorlar. Iktidarın nimetlerini dağıtmagücünü birkapabilirler- se. gidişlerini erteletebileceklerini, hatta her şeyi unut- turabileceklerini düşünüyorlar. Kendi gelecekleri açısından "olmak ya da olma- ma/("derdinde, "gerisitufan "diyorlar. Kaybetmekten- se, zaman kazanıp yeni manevra alanı yakalamaya ça- lışıyortar. Birlikte hükümet kurmalarının kolay olmadı- ğını bildikleri halde, başka hükümet kurma kapılarını inatla kapatıyorlar. Ülkenin siyasi iktidar boşluğundan akıl almaz zarar görmesi umurtarında bile değil. Başka suçları bir ya- na, her ikisinın, sonra da pek çok siyasi lider ve kilit kadrolannın, asıl bu suçları nedeniyle, "kendi çıkarla- rını, iktıdarlannı kollama adına, ülkeye verdikleri bü- yük zararlara aldırmazlıklanndan" bağışlanmamalan, gönderilmeleri gerekiyor. DYP'ye. Refah'a oy vermiş çoğunluğun. bindirilmiş kıtalar gibi oluşturulmuş, varlıklarını liderierine borçlu olsalar da her iki partinin yönetici ve parlamenterleri- nin, liderlerinin kötü işleryaptıklannı görmemeleri ola- naksız. Ancak her iki partide de çok başka hesaplar içinde olan kimi kadrolar dışında. öncelikle de taban ve seç- men susuyor. Sesleri, solukları çıkmıyor. Çoğunluk neden susuyor? Aynı türden sorular, ülke yararına çö- züm üretmede, aynı ölçüde ihanet içinde olan ANAP, DSP, CHP yönetimlerine karşı sesleri soluklan çıkma- yan parti tabanlan, seçmen çoğunluğu için de sorul- malıdır? Sadece son hükümet krizi ile ilgili yaptıkları yanlışlarla sınırlı değil elbette. Partileri ideolojilerinden, program ve ilkelerinden, bütün evrensel, etik değer- lerden koparılırken, nasıl oluyorda kimse "Ne oluyor" sorusunu yöneltemiyor. • • • HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilip Apo afişleri ve PKK bayrağının asılması, Türkiye bütünlü- ğü içinde Kürt sorununa çözüm aranmadığı, "Kürdis- tan" kavgasının verildiği anlamına gelen sloganlar, belli kı HADEP'in bu ülkede kabul gören bir parti ola- rak yerini almasmı da engelliyor. En azından söz ko- nusu eylemlerin, HADEP aleyhine provokatif sonuç- lar getireceğini görmemeye olanak yok. HADEP'i yaşatmak isteyen, bu partide görev alan, oy veren, ya da bir biçimde destek veren çoğunluğun, Türkçülük gibi Kürtçülüğün de ırkçı, gerici, kafatasçı, insan haklarına, barışa, kardeşliğe, birlikte yaşamaya aykırı bir çizgide önlenemez yükselişine karşı sesiz ka- lışlan neden? PKK'nin etkisi ya da baskısı, terörü al- tında kalsalar da sağduyularına ne oldu? Dışardan Türkiye üzerınde oyun oynayanların. ırkçı Türk milliyetçiliğini yükseltmek isteyenlerin. aynlıkçı- ların, PKK'nin çok işine yarayan, ülkenin bütünlüğü- nün. birliğinın simgesi Türk bayrağına saldın, çok açık- tır ki en çok Kürtlerin haklarına ilişkin gelişmeye zarar verebilecektir. • • • Belli ki ilkel içgüdüleri, tepkileri harekete geçirilen ses- siz çoğunluğun önemli birgrubu, Kürt cephesindeki- lerden, doğrudan onaylamasalarda Ankara'nın göbe- ğinde Türk bayrağının aşağıya ındirılmesinden bir ra- hatsızlık duymuyorlar. Tepki göstermeyi akılarından bile geçirmiyorlar. Yine ılkel içgüdüleri harekete geçirilmiş Türk cep- hesindekilerden önemli birgruptan, kongreden geri dön- mekteolan HADEP'lilere pusu kurulup öldürülmeleri- ne karşı çıkış yok. Vicdanlarında bu cinayeti haklı gör- meseler bile, bir biçimde onay veriyor ya da yeterin- ce tepki duymuyorlar. Çok şükür ki Türkiye'de yaşayan Türk ve Kürt kö- kenli asıl çoğunluk, bütün ayırma çabalarına. akıl al- maz oyun ve tahriklere rağmen. ''ef ve tırnak" gibi ay- rılmaz bir bütün olarak kalmak için direnmek gereği- nin bilincindeler. Yeni dünya sömürü düzeninin yarattığı yoksullaşma, çaresizlik ile birlikte, tek ideoloji. siyasal güçlerin uy- guladığı senaryolaria, hortlayan mikro-milliyetçilik, her türdin ve inanca dayalı aynmcılığın, mafya düzeninin ülke çıkarları, insan haklan üzerindeki olumsuz etkile- rini çok iyi görüyorlar. Oynanan oyunlar büyüdükçe, oyuna düşmekten daha çok korkuyorlar. Çok kötü ve o ölçüde tehlikeli tahriklere kapılmıyor, oyuna gelmiyorlar. Ama oyunlan bozma gücü ellerin- de iken, ülke bütünlüğünden. ayınmsız insan hakla- rından yana. oyunlan bozmak, bu çok tehlikeli ortamı düzeltmek üzere de bir harekete geçemiyorlar. Sağduyulu, hakhdan yana çoğunluk neden susuyor? • • • 12 Eylül'ün mirası "suskun toplum". Osmanlı gele- neğinden gelen "tevekkül", başkalarından bekleme, kurtancı arama.. demokrasi kültürünün geliştirilme- miş olması gibi sayılabilecek pek çok neden yanında, belki de en önemlisi, yönlendirici demokrasi örgütlen- melerinin işlevlerinden, sorumluluklarından çok uzak bir noktada bulunmalan. Bir yandan toplumun çok gerisinde kalmış, her tür kirlenmeye bulaşmış, partisine, seçmenine, üyesi iş- çiye, örgütün ideolojisine, programına ihanet içinde- ki yönetim kadroları temizlenecek. Diğer yandan ir.anmış Müslümanlar çıkarcı şeriat- çılarla, ülkesinin bütünlüğünü savunanlar kafatasçılar- la. devlet terörü ile insan hakları ve kimlik haklarını is- teyenler terör ve ayınmcılarla savaşım verecek. Kendi evinin önündeki. kendi pisliği dururken. baş- kalarının pisliğinin hesabını sormak, bugüne kadar karşılıklı suçlamalar, öfke ve sorunların büyümesinden başka bir sonuç vermedi. Sağduyulu. hakhdan yana, olup bitenden çok rahat- sız sessız çoğunluğun. ne yapacağını bilerek hemen harekete geçmesi gerekiyor. Kendisı için de yapılabilecekler tükenmeden, her şey için çok geç ol- madan... Yalım Erez'in başlattığı kıyım, TARİŞ, Çukobirlik ve Trakyabirlik'le sürdü Birliklerde yönetici kıyımına devam • TARIŞ'te 6 genel müdür müşavirinin sözleşmesi feshedilirken. Trakya Birlik Yönetim Kurulu da dün görevden alındı. Aziz Oral'ın Genel Müdürlüğe getirildiği Çukuborlik'te de beklenen personel değişikliği uygulaması yönetim kurulu tarafından başlatıldı. İZMİR/AD.\NA/EDİRNE(Cum- babaoğlu ve Incir Birliği Müşavirı huriyet)- Yalım Erez'in Sanayi Ba- ~ ~ lcanlığı'nagetirilmesiyleBirlik'lerde başlayan personel kıyımı sürüyor. TA- RİS'te 6 müşavırın sözleşmesi feshe- dildi. Trakya Birlik Yönetim Kuru- lu'nda dün görevden alındı. Aziz Oral'ın Genel Müdürlüğe getirildiği Çukuborlik'te de kıyım başladı. TARİŞ Genel Müdürü Cihan Altı- nöz'ün "geçici görev"le Ankara'ya alınmasıyla başlayan gelişmeler ön- ceki gün 6 genel müdür müşavirinin işine son verilmesiyle hızlandı. TA- RİŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Genel Koordinatörü Aydın Menzircioğlu. Genel Müdür Nlüşavirlerı Mustafa Tuna, İsmail kırdar, Muhterem Ağa- DepremerAğca'nın sözleşmeleri Ge- nel Müdür Vekıli N.Bülent Özesen imzalı tebligatla feshedildi. Sözleşmesi feshedılenlerden TA- RİŞ Genel Müdür Müşaviri Musta- fa Tuna, amacın siyasi kadrolaşma ol- dugunu ve bir aylık süreçte sayılan 300'e ulaşan çahşanın işten çıkarıla- bileceğini kaydetti. TARİŞ'teki son ge- lişmeyi değerlendiren Genel Müdür Cihan Altınöz. e\ lemin bir "siyasi kı- yım"a dönüştürüleceğini vurgulaya- rak şunlan söyledi: "Ankara 7. İda- re Mahkemesi'nin 12.6.1996 tarihin- de verdiği yürütmeyi durdurma ka- ran aradan 23 gün geçmesine karşın uygulanmadı.Görevc iaide edilmem ko- nusunda hukukun bana tanıdığı ola- nakları kullanıyonım. karan uygu- lanıavan bakanlık hakkında Ankara Cumhurivet Başsavcılığı'na suç duv u- rusunda bulunacağım. İşten çıkar- malar siyasi değerlendirmeler sonu- cu gerçekleşmiştir. Sosyal demokratdü- şünce ve binlerve üreticiyi hedefalan bu kıyım vanıtsız kalmayacaktır." Çukobirlik Çukobırlık'te Genel Müdürlük gö- re\ ine Azu Oral'ın getirilmesınin ar- dından beklenen personel değişikli- ği uygulaması, önceki gün yönetim ku- rulu tarafından başlatıldı. Bırliğin sos- \al demokrat üst yönetimi, müdür v ardımcılanna varana dek önemli öl- çüde tasfiye edildi. 20"yi aşkın yöne- tici işten çıkanldı ya da başka göre- \e kaydınldı. Y'önetım kurulunun önceki gün. genel müdür Oral'ın dakatıhmıylay a- pılan toplantısında. boşalan görev le- re de yeni atamalar yapıldı. Genel müdür yardımcılıklanna .\li Otinoğ- lu. Abbas Bilgili \ e Hilmi Cananoğlu getınlirken daha alt kademelerde de atamalar gerçekleştirildi. İşten çıkanlan ve görev yeri değiş- tirilenlerin çoğunun Sedat Doğan'ın genel müdürlüğü döneminde Çukor- bırlik'e alınanlar olduğu belirlendi. Trak>a Birtik Bu arada Trakya Birlik'te başlatı- lan kıyım da süriiyor. Birligin Yöne- tim Kuruîu üyelen \avnz Karamol- la. Recep Ay az, Behçet Bilge ve Enver Turan görevden ahndılar. Yönetim Kurulu üyeleri. dün düzenledikleri basın toplantısında, "4yılöncebuku- rumlan arpalık gibi kullananlar ye- niden bu amaçlanna ulaşabilmek için bizleri görevden aldılar. Trakya Bir- lik'ipartilerininçiftt^inedönüştürmek isriyorlar. Her rürlü yola başv urarak düzmece y önetim oluşturanlann oy u- nunu ortaklannuzın yardımı ile boza- cağız" dediler. FOR WINDOWS Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gelişmiş teknik analiz programı olan MetaStocktan büyük yenilik: Şimdi MetaStockfor Windows Version 5.1 Türkiye'de._ Windows ortamının sağladığı yeniliklerle teknik analiz şimdi çok daha kolay. İşte Windows ortamının sağladığı yeniliklerden sadece birkaçı: / Sürükle - Bırak |Dragand Drop) Özelliği / Sağ tuş menüleri / Dataları ve göstergeleri Microsoft Excel'e kopyalayıp yapıştırma özelliği / 80in üzerinde gösterge ve grafik / Tek bir grafik içinde 10 pencereye kadar görüntüleme olanağı / Kendi göstergelerinizi yaratma olanağı / Gelişmiş formulasyon dili / Farklı işlem sistemlerini karşılaştırabilme olanağı / Birleştirilen grafiklerde tarihlerin otomatik olarak düzenlenmesi / Birekranda istediğiniz kadar grafiği yerleştirebilme ve kaydetme özelliği / Birden çok enstrümanı tek grafikte birleştirerek aynı anda izleyebilme olanağı Üstelik data aktarım programı Downloader ile birlikte MetaStock'a sahip olmak şimdi çok kolay. Çok avantajlı kampanyadan yararlanmak için hemen bizi arayın. • MetaStock for Windo»s Equis Int firmasrnın ürünu olup. BDP AŞ . Equis Int üriınlerinin Türkiye deki tek yetkili distribütorudür. Boğaziçi Data Pazarlama AŞ. Gazetecıler Sitesı Matbuat Sokak, No 15 Esentepe-tstanbut Tel 0 212-212 83 00 Faks 0212-2128325
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle