03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VAZİYET KİM KİME DUM DUMA BEMÇ AK Deniz SOM tateraet: http://www.ptettt4om.tr/Xn Ekktron* posto: [email protected] Tek 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Aziz Nesin'i haksız cıkarma fırsatı T ürkiye, Aziz Nesin'i haksız çı- karmak için bır büyük fırsat dahayakaladı... Fenilketonüri i taramasında başarı kazanabi- lirsek, Aziz Nesin'in yüzde hesapları alt üst olacak! Şaka bır yana çok ciddi bir konu bu fenilketonüri... Fenilketonüri hastalığı. bir proteın metabolizması bozukluğu... Erken tanı konup tedavıye başlan- mazsa zıhınsel gelışmeyi önlüyor... Erken tanı da bebeğin doğumundan sonraki ilk üç gün içinde topuğundan alınan birdamla kanla yapılıyor... Kan, özel bir kağıda damlatılıyor; ku- ruyor. Ve bu kağıt, zarfın içine konup postalanıyor... Bu kadar basit! Fenilketonüri, özelflkle akraba evlilik- lerinden kaynaklanan kalıtsal bir has- talık. Ama tedavısi var. Yeter ki tanı konabilsin... Istanbul Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mübeccel Demirkol'un ver- diğı bilgıye göre yeni doğan bebekler- de yapılan tarama, o ülkenın gelışmiş- lik düzeyıne ilışkin göstergelerden bırı olarak kabul ediliyor. Türkiye, en çok fenilketonüri vakası görülen ülkelerden biri! Ve tabii, en az tanı koyup dolayısıyla en az tedavisini yapan ülkelerden de birı... Yani Aziz Nesin şimdilık haklı! 1987 yılından beri fenilketonüri tara- ması yapan Istanbul Tıp Fakültesi'ne şimdilerde Hacettepe Tıp ve Dokuz Eylül Tıp da katılıyor. Ülke genelınde bir çalışma başlatılı- yor; ana ve çocuk sağlığı merkezlerı- ne ve hastanelere özel kağıtlardan gönderıliyor... Özel kağıtlar parayla değıl, bedava! Anne ve babaların yapacağı, bebek- lerinin topuğunu alkolle sıldirıp bır damla kanı bu özel kağıtlara damlattır- mak... Sonra da zarfın içıne koyup ana- liz için en yakın merkeze postalamak. postalatmak... Burada PTT'ye de görev düşüyor... Özel renkte zarflar olsa; bunlara pul yapıştırılmasa: bu zarflar en hızlı şekil- de adrer ı e ulaştırılsa... Sonra, ulusça Aziz Nesin'i haksız çı- karsak! SESSİZ SEDASIZ Postniş ültür Bakanlığı'na bağlı Konya Türk Tasavvuf Muziği Topluluğu, semazenlehn dansına müzikle eşlik ediyor; Mevlevi ayini, bir sanat gösterisi şeklinde sunuluyordu ki Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner, buraya da el attı... Bütün bunları da gelmiş geçmiş bütün Kültür Bakanlarının Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nü yapan ve devletin kayıp tablolanyla ünlenen Mehmet Özel aracılığıyla gerçekleştirdi... Hem de devletin "semazenbaşı" diye bir kadrosu olmadığı halde Şemsi Yılmaz Susamış'ı "resmen" semazenbaşı yani "postniş" olarak atayarak! Postnişin peşinden yakında Konya'ya "kadı" da atartarsa hiç şaşırmayın... Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Golgelı ağacın dıbı boş kalmaz. Ankara Cumok'tan Yekta Güngör Özden'e anlamlı ziyaret C umhuriyet okurlarının etkin- liklerı sürüyor, oluşturdukları çember genişlıyor. Bu hafta ı 1 Cumok'lara Mustafakemal- paşa grubu katılıyor... Bildiğiniz gibi Ankara Cumok. hafta başında Ana- yasa Mahkemesı Başkanı'nı ziyaret etmişti... Söz Cumok'larda: Ankara Ankara Cumok bildiriyor: "Pazartesi günü Anayasa Mahke- mesi Başkanı Yekta Güngör Öz- den'ı ziyaret ettik. Ziyaretimiz med- yada yer aldı. Zıyaretımize şu sözler- le başladık: 'Son günlerde kişiliğinize yönelik soysuzca saldırılar yeni bir ivme gös- termış bulunmaktadır. Bunun başta gelen nedeni Anaya- sa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargı- lama Usülleri Hakkında Yasa'nın 7. maddesı gereğince, ulus ve tarih önünde ıçtiğiniz andın onur ve na- mus bilınen anlamından asla sapma göstermeyerek var gücünüz ve özve- riyle sergiledığiniz çalışmalarınızdır. Bız, Ankara Cumhuriyet okurları olarak, bu soysuzca ve alçakça sal- dırılarda sizinle olan birlikteliğimizi, size olan desteğimizi bir kez daha dosta-düşmana kanıtlamak için ziya- retınıze gelme gereği duyduk. Düşüncelerimize, Türkiye'deki tüm Cumhuriyet gazetesı okurlarının, çağdaş, laık, demokratık ve sosyal hukuk devletinden yana olan herke- sin katıldığından emınız.' Bu arada demokratik kıtle örgütle- rinın de katıldığı kamuoyuna duyuru- muz imzaya açıldı. Duyurumuz şöyle: 'Demokratık yaşam. özveri ve katı- lımın toplum yararına yoğunlaştığı bır rejimdir. Siyası partiler ve demokratik kitle örgütleh bu rejımin en büyük temi- natıdır. Ancak, son günlerde öğrenci hak- lannın gaspından, basının tekelleşti- rilmesine ve susturulmasına değin bır dizi antidemokratik uygulamalar topluma dayatılmaktadır. Bu sürecin doğal sonucu olarak si- yasi partilehn yasal haklannı kullan- ması engellenmektedir. Duşuncenın ifadesi yasal olmayan zeminlere kaymaktadır. Biz, düşüncenin hukuka saygı çer- çevesinde ifade edilmesinden yana- yız. Sıyasi partiler, demokratik kitle ör- gütleri ve hak arayanlar susturulma- malıdır. Biz, Cumhuriyet Ankara okurları olarak; Siyasi partilere. demokratik kitle örgütlerine, cumartesı annelerine uy- gulanan şiddete ve cezaevlerindeki antıdemokratik kurallara karşı oldu- L Cihcın Demirci 'den -p> A F O R 1 Z M A L A K Özelleştırme bıze göre bır şey değil. baksanıza bız maf\a\ ı bıle DEVLETLEŞTtRDİK! ğumuzu duyunjyor ve bu uygulama- ları protesto edıyoruz.' Hafta sonu için birden fazla gezi programımız var. , ',',,.," ÇYDD Ankara gençlik komisyonu- nun yeşıle ve maviye merhaba gezi- sinde 29-30 Haziran'da Gerede üze- rinden Karabük, Safrabolu, Bartın ve Amasra'ya gidiliyor. Ayrıntıiı bilgi için Cumok Mehmet Büyükbörekçi nm ış telefonu 417 13 00'dan 486. 3. Bolu Aladağ buluşmasında 30 Haziran'da günübirlik Aladağ yaylası- na çıkılıyor. Ayrıntıiı bilgi için Cumok Nazmiye Halvaşr'nin telefonu 230 31 56. Türk Üniversıteli Kadınlar Derne- ği'nin Bolu Sünnet Gölü'ndeki pıknıği 29 Haziran'da yapılıyor. Ayrıntıiı bilgi için Cumok Ayşen Hademioğlu nun telefonu 446 23 10. Ankara'daki okurlar biriktirdiklerı gazeteleri, değerlendirilmesi için her- gün saat 10.00-22.00 arası Gençlik Parkı içindekı Sanat Kurumu'na (eski nikah salona) bırakabılir. Yaz boyunca her hafta perşembe günleri saat 19.00'da Sanat Kuru- mu'nda toplanıyoruz. Kamu yararına bir dernek olan Sanat Kurumu'nun restoranında Cumok'lara yüzde 10 indırim uygulanıyor. Ankara Cumok eylem kümesi, da- nışma ve çalışma gruplarının karara bağladığı konuları hızla sonuçlandır- mayı amaçlıyor. Hafta sonları yetiştirme yurtlarına ve huzurevlerine hizmet katkısında bulunmak üzere bır program hazııia- nıyor. 8 yıllık zorunlu temel eğitım yasası- nın bozulmadan, karanlık kafaların kirlı emellerine alet olmadan çıkartıl- ması yakından takip ediliyor. Ülke içinde ve dışındaki Cumok oluşumlarıyla sağlık haberleşebilme- mız, hazırladığımız bültenlerı ulaştıra- bilmemiz için her bölgedeki Cumok temsilcilerinden adres ve telefonlarını beklıyoruz. Cumok sekreteryasının biran önce kurulması için adres ve telefonların Ankara'dan Levent Karakaş'a (tel: 0.312. 418 09 00. faks: 0.312. 425 41 96) ya da Refik Maraşoğlu'na (tel: 0.312. 446 35 00, faks: 0.312. 287 27 76) veya İstanbul'dan Nursel Altıparmak'a (tel: 0.216.445 02 57, faks: 0.216. 384 94 90) bıldirilmesı gerekiyor." bmip Izmir Cumok'tan Recai Şeyhoğlu- bildiriyor: "29 Haziran'da Güzelyalı'daki Ko- nak Belediyesi Kültür Sanat Müdür- lüğü salonunda saat 18.00'de 'Ku- şaklar Konuşuyor' konulu panelimız var. 68, 78 ve bugünü tartışacağız. Yürütme kurulu olarak aramızda toplayacağımız parayla. Selçuk'un Şirince Köyü Muhtarlığına bir ay Cumhuriyet göndereceğiz. 2 Temmuz'da 'Sıvas Canyakımı' ile ilgili düzenlenecek protestoları des- tekleyeceğiz." Bunsa Bursa Cumok'tan Turgay Güzel bildiriyor: "Tayyare Kültür Merkezi'nde gaze- temiz yazarlarından Aydın Engin'in söyleşisine 120 kışi katıldı. Salonun küçük olmasından ötürü geri dön- mek zorunda kalan arkadaşlarımızın eleştırilerını haklı görüyoruz; bundan sonraki söyleşilerde daha genış sa- lon bulmaya çalışacağız. Aydın Engin'e ve Bursa ADD'ye bı- zi yardımlarından dolayı teşekkür ederiz." Bir dolaıtdırıcı mı? Bursa Cumok. bır süre önce dü- zenlediklerı pikniğe katılan ve istan- bul'da Deniz Som'la görüştüğünü belırterek bazı çalışmalar için para is- teyen bir kişıyi bildiriyor: "izmir'den geldiğıni. adının Suat Zühtü Özalp olduğunu söyleyen ve kendisinı avukat olarak tanıtan 25 yaşlarında. esmer. orta boylu, göz- lüklü şahsın yaptığımız araştırma sonucu izmir Barosu'na kayıtlı ol- madığı ve verdiği Izmir telefonunun başkasının adına kayıtlı olduğu or- taya çıktı. Kendisine para vermedık, öteki Cumok gruplarının da haben olsun." Deniz Som'un notu: Bu kışiyle ya da bır başkasıyla herhangı bir çalış- ma için akçalı konuları ilgılendıren bır görüşme söz konusu değildir. Tekirdağ Tekırdağ Cumok iletişım grubu adı- na Mehmet Merdin bildiriyor "2 Temmuz Sivas Katliamının üçüncü yılıında. Atatürk Anıtı'na çe- lenk konulmasma ve Tekırdağ'da de- mokrası platformunun oluşturacağı programa katılınmasına karar verıldı. Aziz Nesin'i anma etkinliklerıne de katılma kararı alındı." Hattanın programı Cumok'ların bu haftaki etkinlikleri şöyle: 27 Haziran Perşembe İSTANBUL: Saat 19.00'da Cad- debostan Kültür Merkezi'nde eğıtim komisyonları toplantısı. saat 20.00'de genel okur toplantısı. 29 Haziran Cumartesı TRABZON: Saat 19.30'da Karayolları Sosyal Tesısleri'nde yemekli toplantı. ÇORUM: Saat 10.00da Devlet Tiyatrosu önünden hareket ederek Kuşsaray köyü Sağmaca aiabalık çiftlığınde piknik. 30 Haziran Pazar KONYA: Saat 15.00'te Konya Belediyeler Birliği Salonu'nda toplan- tı. FETHİYE: Saat 10 00'da DSI kar- şısından hareket ederek Gırmeler köyüne piknik ve antık Tlos kentine gezi. 2 Temmuz Salı MUSTAFAKEMALPAŞA: Saat 21.00'de ADD lokalinde İlk toplantı. 3 Temmuz Çarşamba BALIKESİR: Saat 18.30'da ADD lokalinde toplantı. ÇİZGİLİK k İMİL MASARACI HARBİ SEMİH POROY SAW\ OIMAMH GADDAR DAVUT MRi ki RKERE BULLT BEBEK MRAYÇİFTÇI MIRMIRLAR IĞIRDIRAK • • • AMA YARlN ÖBÜR6ÜN» YAOKJLAR BURbAN 6EC- MEYE K A L K A P I A R S A ' ME VAPA.CA&2.... , TARİHTE BL'GÜ\ MÜMTAZARIK\A\ ^ Haziran SOKOLLU MEHMETMSA SADRAZAMOIDU 15(>5'TE BU6ÛA1,ÜNLÜ OSMANLl CEVLETADAMI SOKOLLU MEHM£T PHŞA, R4OİŞAH J. SÜL£YMAN(y> DAN SADGA2AMU6A 6ETIRİLDİ. SOSAJA 'NIN SOKOLO/rÇ, tCÖYÜtJP£U(ŞiMD<ia YUGOSLAI/TA') 8İH HIRiSTiyAH ÇO CÜĞU OCARAt: PEVSI&LEU V BAYO*, MUSLÜMAN YAPILAtZAK MSHMBT ACHMt ALMIŞTT. E0İRNE SA- RflYi'N&A EĞrriM VE Ö&REKIIM 6ÖRJ>Ü£TEM SON- RA TVPKAPI SASAY/'A/A YOUANMIŞTI.OZADA SUL- TAN SÜIMYMAN 'IN &IUZATINİ ÇEKEREKL, GİTTll^ÇE YİIpSELZtJ GöeEVLEee ATANMtSTt. SAD&AZAM OLfl- RAK UÇ PAPl$AH(I.£ULEYMAN,ESEUM,niMu- &4T) ZAMAtJINP#~HIZMET VEf&CEK OLAN ^ıf\ SOKOLLU MEHMET PAŞA, ASKE£U6İAt- -**^ 3 OEN ÇOK, POUT/MC/ YÖNÛYLE SAfA- jââS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle