27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ27 HAZİRAN 1996 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Siverek davasına devam edildi • SİVEREK (Cumhuriyet) - Siverek'i Vilayet Yapma ve K.alkındırma Derneği'nce. il sözü \aatlenni yerine getirmedikleri gerekçesı>le 13 politikacı hakkında açılan. 2 milyar 50 milvon lıralık maddi ve manevi tazminat davasına Siverek Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada. dernek avukatı Şeyhmus lnal. Adalet Bakanlığı'nın dosyayı incelemek amacıyla istemesinin dosyaya müdahale anlamı taşıdığını öne sürerek "Yargının bağımsızhğı gereğınce bır etki söz konusudur. Bu nedenle isteğin reddıni talep ediyoruz" dedi. Sanıkların katılmadığı duruşma ertelendi. Akay, Kamu-Sen Başkanı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türkıye Kamu- Sen'in (Türkıye Kamu £alış.anları Sendikalan Konfederasyonu) ikinci plağan genel kurulu. 360 delenenin katılımıyla, 22- 23Hazıran 19% tanhlerinde Ankara'da yapıldı. Türk Haber-Sen tjenel Başkanı Resul Akay. genel kurulda yeniden konfederasyon genel başkanlığına seçildi. -Genel kurulda Türk rEğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan. Türk Tarım ,Orman-Sen Genel Başkanı Yücel Coşkun. Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Harun Önder ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel. T<onfederasvon yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. TEDAŞ komisyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMMTEDAS Soruşturma K.omısyonu. çoğunluk sağlanamadığı için dün toplanamadı. TEDAŞ'ın bazı ihalelerinde usulsüzlük ve ^otsuzluk yapıldığının toeUrlenmesine rağmen, gereklı işlemleri yapmayarak görevini kötüye kullandıgı iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle dünkü toplantısinı gerçekleştiremedi. İzmip'de PKK operasyonu • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu)-Güvenlik güçlerınce düzenlenen PKK operasyonunda aralarında örgütün Ege bölge sorumlulannın da bulunduğu öne sürülen ikısi kadın 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların. örgütün yeniden toparlanması için çalışmalar yaptıklan belirtildi. PKK örgütü üyesi olmak ve örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptıklan savıyla gözaltına alınan Fesih Sakçak, Sever Altın. Maşallah Dal. Mehmet Ali Kortak. Gazi Çelik. Ramazan Dura, Mikail Özen. Kadir Özbek. Yusuf Tekin. Osman Satlık. Abdulcelil Ertürk, Hamdiye Ertürk. Cebeli Altındağ. Hasan Doğan. Felemez Aslan'ın emniyet sorgulannın tamamlanmasından sonra Izmır DGM Savcıhğfna gönderilecekleri açıklandı. Uçkupcu Bakan' davası • ANKARA (AA)-BTP Çanakkale Milletvekili ve eskı Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar'a. Kanal D"de yayımlanan bir program ile Hürriyet gazetesınde yazdığı bir haberde "uçkurcu bakan' diyerek kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen Uğur Dündar'ın yargılanmasına başlandı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Üçpınarlar'ın avukatı geldı. Mahkeme Hâkımi. Dündar'ın savunmasının alınması için Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan yönerge cevabının bekienmesi ve suçtan zarar gören Hamdi Cçpınarlar'ın davaya katılma isteğinin kabulüne karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı. Genel Başkan Tansu Çiller, Refah Partisi ve ANAP'la aynı anda pazarlık yapıyor DYP Bderî ildli oymıyorANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Dönü- şümlü başbakanlık \e azınlık hükümeti öne- rilerinde önceliğin kendisine venlmesmi RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a kabul ettiremeyen DYP Genel Başkanı Tansu ÇU- ler'in geri adım atmay ahazırlandığı bildınl- di. Erbakan'ın önceliğinı kabul etme nokta- sına geldiği belirtılen Çiller. 2'şer yıllık dö- nüşümlü başbakanlık modehndeki süreleri l'er yıla indiren tbrmülü gündeme getirdı. Erbakan'a öncdik venlmesıne karşı çıkan kur- maylanna "Başka çaremiz yok" dıyen Çil- ler, BaşkanlıkDnanı'ndantartışmalı bıçim- de karar çıkarttı. Çıller'in. Dışışlen Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı olarak görev almayı planladığı ko- alisyon pazarlıklannda. bakanlıklann 18'inin RP'ye. 16'sının da DYP'ye bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi. RP ıle pazarlığı olgun- laştıran Çiller. dün MHP Genel Başkanı Al- parslan Türkeş aracılığıyla Başbakan Mesut Yılmaz'a da 3. isim üzerinde uzlaşma öner- di. Çiller'ın, RP ıle koalisyon durumunda panisinden gerçekleşecek kopmalan dıkka- te alarak ANAP'la dırsek temasını koruma- ya özen gösterdığı bıldırildi. Güvenoyu alması riskli görünen REFAH- YOL'adestek için BBP'yede2 bakanlık \e- nlmess gündeme geldi. Alınan bilgiye göre. öncekı gün Erbakan. Çıller'e. "Ben başbakan ola>ım. 3 avda Me- sut Yılmaz'ı Yüce Divan'a göndeririz. Sizin hakkınızdaki soruşturmaları da noktala- nz"dedı. RP'lilerden sızan bılgılere göre Çil- ler. bu görüşmede Erbakan'ın başbakanlığı- nı ılk kez telaffuz ederken. "Siz başbakan olur- sanız güvenoyu riskli göriinüvor'" dedı. Er- bakan'ın da. ""Çankayaonaylamazsa, bizde onun göre\ süresini gündeme «etiririz" de- dığı öğrenildi. RP ve DYP lıderlennın ba:,- lattığı görüşmelerı yürüten kurmayların. TBMM Başkanlığı'nı ANAP'tan alarak. DYP'lı bır ısmin seçilmesi konusunda an- laşmayavardıklanbildirildi. Tansu Çiller'in. güvenoylamasına "hayır" oyu kullanmasını ve istıfaetmesını engellemek ıçın Aydın Mil- letvekılı İsmetSezgine. TBMM Başkanlığı görevini önerdigi belirtildi. TBMM'de öncekı gün 3. kez bır araya ge- len. ancak Erbakan'ın başbakanlıkta önceli- ğin kendisine bırakılmasından ödün verme- mesi üzerine anlaşamayan iki lider. dün yet- kili kurullan topladılar. Önerdigi tüm model- lerde başbakanlıkta önceliğin kendisine \e- rilmesinde ısrareden Çıller. DYP Başkanlık Divam'nda. "Başkaalternarifkalmadı. Baş- ka çaremiz \ok~diyerek Erbakanın başba- kanlığını kabul edecegi yönünde mesaj ver- di. Genel başkan yardımeılan Necmettin Cev- heri, Mehmet Gölhan. Hasan Peker \e Ba- hattin Şeker. Erbakan'ın başbakanlıgına, DYP grubunun da onay veımeyeceğıni be- lırterek karşı çıktılar. Tartışma yaşanan top- lantıda Çiller önerisinden geri adım atmayın- ca üyeler dağıldılar. Ancak Göîhan. C'ev hen \ e Şeker daha son- ra yeniden Çıller'in Bilkent'teki konutuna giderek. DYP lidenni. Erbakan'aöncelikve- rilmesi görüşünden gen çev irmeye çalıştılar. Yaşanan tanışmalara karşm. Çiller'in l'er yıllık dönüşümlü başbakanlık modelinde ön- celiğin Erbakan'a verilmesı görüşünün be- nimsendiği bıidınldı. Alınan bilgiye göre. benimsenen görüş doğrultusunda 1 'er yıllık dönüşümlü başba- kanlık modelinde Erbakan'ın önce başba- kan olmasının kabul edıldıği haberı RP ta- rafına gönderildi. Sürdürülen pazarlıklarda. Seçim yasası Seçmen kütükleri yenilenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Anayasa Komısyonu'nda. genel nü- fus sayımı yapılması ve seç- men kütüklennın venilen- mesıni öngören yasa önen- sı kabul edildi. TBMM Anayasa Ko- misyonu. dün Metin Emir- oğlu başkanlığında toplan- dı. Işın Çelebi. Hikmet Sa- mi Türk ıle SeyfıOktaj'dan oluşan alt komisyon. Bü- tentEce\it\e arkadaşlannın yasa teklifi doğrultusunda hazırladıkları metnı görüş- tü. Komısvonda kabul edi- len önerı, ya>.anın yayımın- dan sonrakı dört ayın dol- masını izleyen ikıncı pazar günü DİE taratından genel nüfus sayımı. YSK tarafın- dan da seçmen vazımı va- pılmasını öngörüyor. Seç- men kütüğü oluşturulan yer- lerdeki yazım işlemlen. bıl- gisayar ortamında gerçek- leşecek \e merkezı seçmen kütüğünün denetlenerek güncelleştınlmesı ıle yapı- lacak. Nüfus sa\ ımı sonuç- lan. DİE tarafından iki ay içınde açıklanırken. seçmen yazımına göre yapılacak güncelleştırme ışlemlen de yazım gününü ızleven 75 gün ıçinde tamamlanacak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Çiller'in başbakan vardımcılığı ve Dışişlen bakanhğı görevini üstleneceği Erbakan baş- bakanlıgındaki koalisyonda. Milli Savunma \e Milli Eğitimbakanlıkları ileekonomiyö- netıminin DYP'ye bırakılmasında anlaşma sağlandığı öğrenildi. ANAYOL hükümetin- de kullanılmayan iki de\let bakanlığının da kullanılmasının planlandığı belırtilırken. bu iki bakanlığın. güvenoyundadestek sağlama- sı karşılığı koalisyona alınacağı belirtilen BBP'ye verilmesinin planlandığı bildırildı. BBP'nın koalisyona gırmemesi durumunda ıse bakanlıklann 9 devlet, 9 icraat bakanlı- ğının RP'ye: 8 devlet. 8 icraat bakanlığının ise DYP'ye bırakılmasıbiçimindepaylaşıla- cağı belirtildi. Erbakan da, gelışmeler üzerine partisinin Başkanlık Divanfnı toplantıya çağırdı. DYP'den gelen öneri üzerine toplantıya ara verilirken. Şevket Kazan. Fehim Adak. Ab- dullah Gül \e Necati Çelik. 2"şer yıllık dö- nüşümlü modelde ısrarlı olunduğunu ve 1 'er \ilhk modelin Erbakan önceliğinde de olsa kabul edılmeyebıleceğı DYP tarafına bildir- diler. RPgecenin ilerleyen saatlerindeönce- likli başbakanlığın en az 1.5 yıl süreyle Er- bakan'a verilmesı noktasına geldi. RP'liler. DYP ile yapı- lan görüşmelerin ardından dün gece saat 22.30'da Baş- kanlık Divanı toplantısına geç- tıler. Görüşmeler sabah erken saatlere kadar sürdü. ANAP'a geçecek milletvekilleri, Çiller'in yanıtına göre karar verecek DYP'de deldarasyon hazırhğıANKARA (Cumhuri>et Büro- su)-Başbakan Mesut Yılmaz'ında tek tek konuşarak ikna etmeye ça- lıştığı DYP'li bir grup mılletveki- linin. ANAP'a geçmek için Tansu Çiller'in RP Genel Başkanı Necmet- tin Erbakan'a v ereceği yanıtı bek- ledikleri belirtildi. Yılmaz'la gö- rüşen D\P Bursa Milletvekilı Ca- \itÇağlar'ın,Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral Teoman Ko- man'la da temas kurduğu haberı kulisleri karıştırdı. ANAP Genel Başkan ^•ardımcı- sı İlkerTuncay. partisinin başkan- lık divanı toplantısından sonra ga- zetecilerin sorularını yanıtlarken ANAP'ın kapılannın herkese açık olduğunu söyledi. DYP'den gelen bir grup millet- vekilini kabul ettiklerini belirten Tuncay. merkez sağın bütünleşme adresi olarak ANAP'ı görenlere "hajir"' diyemeyeceklerini bildir- di. " Çiller'in Erbakan'la anlaştığını açıklaması durumunda. ilk aşama- da DYP Bitlis Millet\ekıli ve KİT Komisyonu Başkanı Edip Safder Gavdalı. Mardin Millervekili Mu- Yılmaz: Güvenoyu alamazlar ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Mesut Ydmaz, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in, üçüncü isim liderliğinde ANAYOL önerisinin "seçim koşuluyla" kabul edilebileceğini bildirirken Meclis soruştürmalanna kanşamayacağını söyledi. Yılmaz, REFAHYOL'un güvenoyu alamayacağını savundu. Alınan bilgilere göre. Çiller, pazartesi günü kendisiyle görüşen MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e "Yüce ENvan'da yargrianmak istemiyorum, çünkü güvenmiyorum. korkuyarum" dedi. Türkeş. görüşmenin ardından Yılmaz'a. kurmaylanndan Sinan Ocak'ı gönderdi. Ocak, Yılmaz'a, Çiller'in Meclis soruşturmalan konusunda güvence istediğini ve üçüncü isim başkanlığında koalisyon önerdiğini bildirdi. "Sonışturmalar Meclis'in işi, kanşamam" diyen Yılmaz. seçim koşuluyla üçüncü isim önerisini kabul edebileceğini belirtti. Çiller'in transferleri durdurması istemi üzerine, daha önce salı günü yapılması planlanan katılımı donduracağını kaydeden Yılmaz, Ocak'ın "Anlaşamazsanız RP ile kuracak" demesi üzerine. "Siz öyle zannedin. Erbakan. başbakaniığı Çiller'e vermeA vermedikçe de hükümet kuramaztar. Kursalar da güvenoyu alamazlar ve DYP daha çok kanşır" yanıtını verdi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı İlkerTuncay da yaptığı açıklamada, "Erbakan ile Çiller'in bir an evvel görijşmelerini neticelendirmesi gerekir. Erbakan, ya Çiller ile anlaşıp hükümeti kursun ya da görevi iade etsin" dedi. zaffer Ankan. Hakkâri Milletve- kili MustafaZeydan ve Hatay Mil- lervekili Ali Uyar'ın ANAP'a ge- çebilecekleri belirtildi. DYP Genel Başkanı Tansu Çil- ler. ANAP'ageçebilecekleri kayde- dılen Mustafa Zeydan ile Ali L'yar'ı konutuna çağırarak bir süre görüş- tü. Çiller'in, milletvekillenni RP'li bir koalisyona ikna etmeye çalıştı- ğı ve ANÂP'a geçmemeİeri konu- sunda söz ıstediğı öğrenildi. RP'li bir hükümete karşı olduk- lan için DYP'nin bu parti ile anlaş- ması durumunda tav ırlannın ne ola- cağı merak konusu olan ve güven- oyu vermeyeceği bildirilen millet- vekillerinin de şunlar olduğu kay- dedildi: Doğan Güreş. Gencay Gürün. Ca\it Çağlar, Necdet Menzir, Em- re Gönensay, Işılay Saygın, Tekin Eneren. Mehmet Köstepen. İsmet Sezgin, Mehmet Batallı. llhan Akü- züm, Demir Berberoğlu. Hayri Do- ğan, Sedat Aloğlu. Bahattin Yücel, Avseli Göksov v e Cefı kamhi. Sancüı gü>enoyu DYP'de çok sayıda millet- vekilinin güvenoylamasına katılmama ya da "hayır" oyu vermeye hazırlanması üzeri- ne. güvenoyu sorununu aş- maya çalışan taraflar. deste- ğini alabilmek için BBP'ye de bakanlık venlmesıni gün- deme getirdiler. BBP'lı Recep Kınş. kendilerine 2 bakanlık \ enlmezse gü\ enoy u verme- yeceklenni bildirdi. DYP ile RP'nin anlaşması durumun- da iki partinin toplam sandal- ye say ısı 286'ya ulaştığından matematiksel olarak güveno- yu sorunu görünmüyor. An- cak DYP ıçinde bir grup mil- letvekili RP'li bır hükümete güvenoyu vermeyeceklerinı açıklarken. Necdet Menzir. CavitÇağlar. Demir Berberoğ- lu. Rıfat Serdaroğlu \e Refa- iddin Şahin"hayır" oyu kul- lanacaklannı söylediler. Nec- det Menzır. "Güvenoyu ver- mem. Hayır diyeceğimiz bir yerde de durmam, ay nlırım " dedı. Çiller. dün bazı millet- \ekillenni ikna etmek için gö- rüştü. Çiller'le görüşen muha- lifİerden. Mustafa Zeydan. güsenoyu konusunda grup karanna uyacağını açıkladı. ANAP-DSP \e ÇHP oyları- nın 255'e ulaştığı dikkate alı- nırsa; DYP'den 20 firenin ger- çekleşmesı ya da 13 DYP mil- letvekili ile 7 BBP'lınin gü- vensizlık oyu vermesi duru- munda. hükümet güvenoyu alamamış olacak. RP tarafı ise, ANAP ıçerisinden çok sayıda milletvekilinin oyla- maya katılmamasını sağlaya- rak gü\ enoyu sorununun aşı- labiîeceği görüşünü dile ge- tirdi. Anlaşma sağlandığı ha- beri DYP kulislerinde tedir- ginlığeyol açarken. RP-DYP koalisyonuna güvenoyu ver- meyeceğini açıklayan Doğan Güreş'in. RP'li koalisyona karşı 4 sayfalık bir deklaras- yon hazırladığı belirtildi. Ara- lannda. NecmiHoşver veBa- yarÖkten'ın bulunduğu bir grup DYP'lı de Çiller'e, RP- DYP koalisyonunu destekle- yen bır deklarasyon hazırlan- masını önerdiler. Tansu Çiller'den \ ılmaz'a 3. isim Çiller. ANAYOL için ara- buluculuğasoyunanMHPli- deri Alparslan Türkeş'le dün akşam saatlerinde Bilkent'te- ki konutunda bir kez daha gö- rüştü. Alınan bilgiye göre. Çüler. Türkeş aracılığıyla \'ıl- maz'a 3. isim üzerinde uzlaş- ma önerisi gönderdi. ANAP'ın ise. 3. ismin baş- bakanlığını ancak seçim hükümeti koşuluyla kabul edebilecegi belirtildi. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Şu "üniformalı çete, Italyan mafyasını kıskandıracak suç ör- gütü, sonyıllann en tehlikeliçe- tesi" filan diye okuyunca herkes panikledi. Polis örgütünün epey yukarı- larına sızmış. orduda astsubay düzeyinde de olsa bağlantıları olan, bir küçük orduya yetecek silah donatımınasahip, suratla- n insana güven vermeyen, Bu- cak aşiretini. onun yanı sıra Si- verek'i haritadan silmeye karar- lı birileri günlerdirTVekranların- da boy gösterdi. Çok korktuk. Demirel ne kadar "Korkacak bir şey yoktur. Türkiye Cumhu- riyeti devleti dimdik ayaktadır" diye yüreklerimize su serpme- ye çalışsa da korktuk. Hele birTV kanalı endazeyi ka- çınp 1 Mayıs 1996'nın sorum- lusu olarak da Söylemez Çete- si'ni gösterince korkumuz pa- niğe dönüştü. O TV kanalına göre Söylemezler, ayağını kay- Söylemezler ve Söylenmeyenler dırmak istedikleri polis şeflerini başansız gösterebilmek için, o gün alanda yeterli polis birtiği bu- lundurulmasını önlemişlerdi. Breh breh breh... "Güce bak güce" dedik. iyiden iyiye panik- ledik. Sonra? Sonrası rezalet. Devlet Gü- venlik Mahkemesi bu çetenin on birelebaşısından sadece iki— sini tutukladi. Ötekileri ise ser- best bıraktı. Tutuksuz yargıla- nacaklar. Bu kadar tehlikeli bir çetenin elebaşılannın yargılan- maları sırasında göz altında, el altında bulundurulmalarına ge- rek duymamak bir anlam taşı- sa gerek. Ya DGM vahim biryanılgı için- dedir. ya da birileri bizi fena hal- de gaza getirdi. Düşünsenize, adamların bugüne kadar işle- dikleri suçların. ortadan kaldır- dıkları kişilerin listesi gazeteler- de çarşaf çarşaf yer aldı. Gece- leri uykularımızı kaçıracak cina- yetler işlenmiş. Şimdi bu adam- ların dokuzu ellerini kollannı sal- layarak aramızda dolanıyorlar. Bu doğal mı? Buncayazılıp çi- zilenden, bunca resmi açıkla- madan sonra bugün gelinen nokta doğal karşılanabilir mi ? Bu durumda iki seçenek var: Ya polis örgütünün tepelerinde yer almış anlı şanlı kişiler bizle- ri kandırdılar ya da bu müthiş suç örgütü sandığımızdan da güç- lü. Bunca marifetlerine rağmen işte serbestler ve aramızda do- lanıyorlar. Üçüncü bir seçeneği bütün iyi niyetimle aradım ve bulama- dım. Bulan varsa beri gelsin ve haber versin. Yoksa paniğim ar- tıyor. Söylemez Çetesi'nin kökleri- nin ya da dallarının devletin en tepelerine kadar uzandığı söy- lendi ve yazıldı. Bizim Ankara Bü- rosu'nun komutanı Balbay an- layanın anlayacağı bir dille bu- na dikkati çekti. Sonra da maf- ya ya da çete kavramını kat kat aşmışbirörgüt'ünelegeçirilen elebaşılanndan dokuzu serbest, ikisi tutuklu. Yoksa yazılıp çizilenler doğru mu? Çetenin dalları devletin en tepelerine uzandığı için bir tür do- kunulmazlık mı kazandılar? O yüzden mi serbestler? Eğer böyle ise ortada gerçek- ten kıskanılacak kadar büyük bir güç var demektir ve bu güç için öyle terör örgütü, mafya çetesi gibi kavramları bir yana bırakmamız ve dört dörtlük bir siyasal güç'ten söz etmemiz ge- rekecek. Ulkedeki öteki siyasal güçlerin bir hükümet bıle kur- maktan aciz olduklarını, ülkede neredeyse bir iktidar boşluğu bulunduğunu unutmayalım. "Si- yaset boşluktan hoşlanmaz ve doldurur" derler. ister misiniz süregelen iktidar boşluğunu, ik- tidarlarını kanıtlamış olan Söy- lemezler doldursunlar? ister mi- siniz, Erbakan nafile turlarının kapsamını genişletip "Su par- tilerden iş çıkmayacak, bir de Söylemezler 7e mi konuşsam acaba" desin? Ya da ister mi- siniz Söylemezler, Çiller'e gi- dip "İkiaylıkbaşbakanlıgına ra- zıyız, gel koalisyon kuralım" de- meyi akıl etsinler? Saçma sapan şeyler mi yazı- yorum? Yani sizce şu günlerde Anka- ra'daolup bitenler kadar, sürüp giden koalisyon pazarlıkları ka- dar saçma mı? Acele etmeyin, düşünüp öy- le yanıtlayın... Belki o zaman dediklerimi dd- diyealırsınız... İTİPOLİTİKA GUM.UGU HİKMET ÇETİNKAYA Oyuncak... Günlerden 25 Haziran 1996... Saat 22.00 sulan... Erenköy'de 7-8 kişilik bir grup ellerinde ay-yıldızlı Türk bayrağı ve bir siyasal partinin flamalarıyla. sağ ellerini havaya kaldırıp l kurt ışaretı' yaparlarken bağırıyorlar: "En büyük Türkiye, kahrolsun PKK..." Yaşları 15-18 arasındakı 7-8 kişilik grup, bu arada ki- mi özel otomobilleri durdurup soruyorlar: "Bayrak nerede, bayrak nerede?" Kimi sürücüler, otomobilleri içinden çıkardıkları bay- rağımızı gösterip yollarına devam ediyorlar... Bayrağı gören gençler onları alkışlıyor... Ya otomobillerinde bayrak bulunmayanlar? Gösteri- ci gençler onları aşağılıyor, küfrediyor, ardından da şu sloganı atıyor: "Bozkurtlaraffetmez, Bozkurtlaraffetmez..." Bayrak asma yarışını TRT başlattı. Televizyon ekranı- nın sağında ve solunda Atatürk'ün resmi ve ay-yıldızlı bayrağımız yer aldı. 29 Ekim. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım'da TRT ve kimi özel televızyonların ekranlarının bir köşesinde Atatürk resmi ve Türk bayrağı yer alırdı. Ancak 'şehatçı televizyonlar' buna uymazlardı. Oysa, bu- gün hepsi Türk bayrağını ekranlann bir köşesine iliştir- miş. ancak Mustafa Kemal'in resmini koymamıştı. Biz bunları niye anlatıyoruz? Kimileri, HADEP kongresinde indirilen Türk bayrağı- nı bahane edip, kafatasçılığı. gerıciliği ve ilkel milliyetçi- liği hortlatmak için taban hazırlıyor. Yaşlan 15-18 olan çocukların ellerine Türk bayrağı ve parti flaması verip te- rör estırıyor... Şimdi sıra şeriatçılardadır... Onlar da yeşil sancakları ellerine alıp Türk bayrağı eş- liğinde Taksim ve Kızılay meydanlarını doldurup, bağır- malıdıriar. "Şerıat gelecek, laikler ölecek!" • • • 12 Eylül 1980'in cuntacı generalleri her meydana de- ğil, her sokağa Atatürk'ün heykellerini dikerek 'Atatürk- çü' olduklarını kanıtlamaya çalışırken laık cumhurıyetin temeline dınamit koyan gerici güçlerle işbırliği yapma- dılar mı? Mustafa Kemal'i dıllerınden düşürmeyen darbeciler. Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Ku- rumu'nu ve CHP'yi kapatıriarken "Biz katıksız Atatürk- çüyüz" demediler mi? Bu ülkede dönekler, satılmışlar, ikinci cumhuriyetçi takkesiz lıboşlar. şerıatçı takkeli liboşlar, yobaz tosun- cuklar Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlannın canla- rı ve kanlarıyla kurduğu laik demokratik cumhuriyete saldırırken susanlar bugün nasıl oluyor da 'ülke bütün- lüğünden' söz edebiliyorlar? Ay-yıldızlı bayrağımız ulusal bağımsızlığımızın simge- sidir. Ay-yıldızlı bayrağımız kafatasçılığın. ilkel milliyet- çiliğin, gericiliğın değil, emperyalizme karşı savaş ver- miş bir toplumun simgesidir... Elbet onu koruyacağız, elbet onu evlerimize. işyeıie- rımize asacağız... Ancak bayrağımızı gerici güçlerin, kafatasçıların araç olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz... ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç'un aşa- ğıdaki görüşlerine aynen katılıyor, bu tepkınin tüm siya- sı parti ve demokratik kitle örgütlerınden yükselmesini bekliyoruz: "Son derece tehlikeli bır dönemden geçıyoruz. Top- lumun farklı kesımlennı karşı karşıya getirecek ve son derece dramatık sorunlara yol açabilecek gelişmeleri; bayrak astırarakya da bayrak ındirerek çözebılmek ola- naksızdır. Banş ve demokrasi mücadelesinın büyük güç- lüklerle sürdürülmeye çalışıldığı günlerde bu tür davra- nışlann onaylanamayacağı da açıktır." Kilis, Kayseri ve K. Maraş'ta olup bitenleri izlediniz mi? Olay bir başka yöne çekiliyor. Kafatasçılar, ilkel milli- yetçiler, yobazlar meydanları doldurup haykırıyor: Bu bayrak ınmez, ezan susmaz!.." Kahramanmaraş'ta ellerinde kama. kılıç ve Türk bay- raklarıyla Sütçü Imam Üniversitesi önünde davul, zur- na çalanların arkasında hangi siyasal parti bulunmak- tadır? • • • Kayseri'de üç HADEP yöneticisi öldürüldü. Kanlı saldından yaralı olarak kurtulan Mehmet Kısa ifadesinde şöyle diyor: "Bize ateş edenlenn ellerinde uzun namlulu sılahlar vardı..." Saldırıda Hulusi Kul, Mehmet Kaya ve Mustafa Öz- türk'u öldürenler kimler? Kayseri'de bir yerel gazeteyi arayan kişi diyor ki: "HADEP'lileh Türk Intikam Tugayı militanlan öldürmüş- tür..." Cinayette bir 'giz perdesı' bulunuyor... HADEP'lilerin aracının nasıl belirlendiği ayrı bir konu. Araç ya Ankara'dan itibaren izlendi ya da 'örgüt' Kay- seri'yle bağlantı kurup "şu saatte şurada olacaklar" de- di. Güvenlik güçleri bu kanlı cinayeti gazetelere yansıyan bir biçimde araştırıyorlarsa işin içinden çıkılmaz, silahı eline alan her kişi "Ben onun gıbı düşünmüyorum" di- yerek cinayet işler. Deniyor ki: "Kayseri'deki cinayet HADEP içindeki iç çatışma- dır..." Olmaz, olamaz!.. Sonuç: Ay-yıldızlı bayrağımız ulusumuzun bağımsız- lık simgesidir. Gericilerin. kafatasçılann siyasal oyun- cağı değildir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya c Planet.com. TR HİKMET ÇETİNK AY A I İ İ K M E T C E T I N K A Y A POSTUNDA KURT 250.000 TLfKDVdahil) Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Caddesi Serfktmsöğüt Sokak No: 9/B Cağaloğlu Istanbul Tel:514 01 96/95 Posta çeki no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle