25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 16 SPOR Fenerbahçe, Bulgar golcü ile Everton'ın Nijeryalı golcüsü arasında tercih yapacak Ya Kostadinov, ya Amokachi52 kez Bulgar millı takımı formasını gıyıp 18gol atan Kostadınov'u beklemeye alan Fenerbahçe, Nijeryalı Amokachi 'yle prensıp anlaşmasına vardı. Gözler federasyonun alacağı karara çevrildı. HİLMİTIRKA^ Fenerbahçe'nın prensıp anlaşması y ap- tıgı Bulgar tutbolcu Emil Kostadinov, dun eşıvle bırlıkte istanbul'a geldı ve ay ağmın tozuy la kulup bınasına gıderek yonetıcılerle goruştu. el sıkıştı fakat bek- lemeve alındı Sarı-Lacıvertlılenn yenı hedetı ıse lngılız Super Lıg takımlann- dan Everton'daoynayan Nijeryalı santr- forAmokachi 5 yabancıızntçıkmama- sı hulınde bu ıkı futbolcu arasında 4 se- çim> yapılacak Kosta'ya karşüama Kostadınov vee^ını AtaturkHavaala- nı'nda menajer Zafer Gonculer karşıla- dı Yazılı ve görsel medyanın ılgisı kar- şısında şaşıran. bu nedenle de yanında- kı eşını tam uç kez kaybeden Kostadınov. daha sonra Bayan Kostadınov 'un elınden tutarak ha\ aalanı dışına kadaronu hıç y a- nından ayırmamaya karar verdı 52 kez Bulgarıstan mıllı takım formasını sırtı- Bulgar futbolcu Kostadinov eşi\le birükte geldiği \taturk Havaalanı'nda San-Laci>ertli taraftariann voğun ilgisiv le karşılaştı. (MUSTAFA ERSO\ ) na geçıren ve 18 gol atan Kostadınov bır sureomuzlarda taşınırken, gostenlen ıl- gıden memnunluk duyduğunu. boylesi- ne bır ılgıyı bugüne kadar hıç gormedı- ğını. Fenerbahçe de başarılı olmak ıçın elınden gelen tum çabayı sarf edeceğını kaydettı Turkıye yeılkkezgeldığınıbe- lırten Bay an Kostadınov. eşmın Fenerbah- çe"yegelmeMneberaber karar verdıkle- rını Turkıye'ye \e Turk ınsanına kısa suıede uvum saglavabıleceklerını ıtade ettı Havaalanından dırekt kulup bınası- na gelen ve burada da kendısıne goste- rılen ılgı kars.ısında şaşkmlığını gızle- yemeyen Kostadınov daha sonra vone- tıcılevle masav a oturdu Bulsjarıstan da ol- duğu gıbı lstanbul da da şartlan bır kez daha gozden geçııen futbolcu ve \one- tıcıler ıkınu kez el sikı^tılar ve Bulgar futboİLU\ la ıkı \ ıllıgıııa prensıp anlaşma- sinavardılar Kostadınov esıvle beraber kulup bınasından avrtldıktan sonra ken- dısını adım adım ızleven basın mensup- larının eşlığınde soluğu Dereagzı Tesıs- lerı nde aldı Tesıslerı gezen ve çok be- ğendığını soyleyen Kostadınov un hat- tasonuna kadarktanbul'da kalacagı bu- gun ıse saglık kontrolunden geçeceğı ogrenıldı Ayrıcayonetıcılerden Abdul- lah Acar, Kostadınov ve esine dun gece Kanlıcadakı evınde bır vemek verdı Baskan Ali Şen ıse Kostadınov "un beklemeye alınması ıle ılgılıolarak "ls- tanbul'a gelen her futbolcuvla anlaş- nıa vapacağız dive bir kural >ok. Fe- derasyon'un kararını beklıyoruz"de- dı Efor testleri Yenı sezon oncesı sağlık kontrolun- den geçen Fenerbahçelı futbolculara dun de "efor' testı u> gulanmay a başlandı ts- tanbul Lnıversıtesı Çapa Tıp Fakultesı Hastanesı Sporcu Sağlık Merkezı'nde gerçekleştınlen ve 3 gun surecek olan test- lere ılk gun Benhur. Fe\zi, Ilker, Kema- lettin,Tank, Murat.Selaharttin. Halıi İb- rahinı. Mustafa Doğan, Mustafa Katıp. \hmetve Evupkatıldı Kamp programı beliriendi Fenerbahçe Kulubu'nun Almanya da yapacagı hazırlık kampının programı da kesın şeklını aldı Menajer Zafer Gon- culer tarafından \apılan açıldamava go- re 1 temmuz pazartesı gunu saat 15 00'te Frankfurt'a gıdecek olan Sarı-Lacıvert- lıler, 20 gunluk kamp süresı ıçınde 4 ha- zırlık maçı ovnayacaklar Fenerbahçe 12 temmuzda Mmanva amator kume takımlarından 1899 FSW Frankfun, 15 temmuzda y ıne amator ta- kımlardan Darmstadt 98'le o\nadıktan sonra gurbetteduzenlenecekVatan Ku- pası nda 17 temmuzda Galatasaray. 20 temmuzda daTrabzonspor ıle karşı kar- şiya gelecek Sarı-Lacıvertlıler Trab- zonspor'la yapacagı maçın ardından 20 temmuz gecesı saat 22 30'da istanbul'a donecek ve 21 temmuz pazar gunu Fe- nerbahçe Stadı nda dûzenlenecek toren- le taraftannın karşısına çıkacak Plaj turnuvası Hentbolcüler sokakta terledi DENİZ DERtNSU \LAN\A-\olevbol tnat- lon derken yaz sporlarının goz- de merkezı Alanya bu kez 2 Lluslararası Plaj HentboluTur- nuvası na ev sahıplığı yapıyor llkı geçen \ıl duzenlenen ve *\caba nıtıılurmu?" denen tur- nuvava katılım bu y ıl ıkıye kat- landı Geçen >az sahada 28 ta- kım mucadele v enrken bu y 1148 ekıp yer alıyor Sporcu sayısı ise7M) •ManyaBeledıyesı. Alan- ya Kultur ve Eğıtım Derneğı Tunstık Isletmecıler Derneğı ve Tun zm1 anıtmaVakfi tarafından duzenlenen ve sponsorluklan- nı Alanva Jevveller Center. Au- dıtorıum Dısco. PınarSut.Adı- das Martı FM Bella Promos- yon, Kah> aoglu Dov ız AŞ, Co- caCola.Yalım DovızAŞve Bo- omerang Bar ın yaptığı turnu- vada 5 ulkeden de takımlar yer alıvor Geçen yıl duzenlenen turnuvava da katılan KKTC. 2 l luslararası Plaj Hentbolu'nda daverınıalırken KKTCGenç- lık Spor ve Çev re Bakanı Mus- tafa Gokmen'ın de Alanya'va gelmesi nıemnunıyet yarattı Gokmen turnuva maçlannı ya- kmdan takıp ederken, boyle bır organızasvonda kendı temsılcı- lennı gormekten mutluluk duy- dugunu ıfade ettı Fıkn Oztuk Çım Sahasfnda her gun 16 00'da başlayan ve oldukça sıcak hava koşullann- da ovnanan maç larda alınan so- nuçlar^ovle 1981 dogumlu ve daha kuçuk bayanlar Trabzon 1! Karması - \EG Sultantepe 19-3 Gursov Lısesı - Istanbul Karnıası 6-19 ^""Sdoğumlu ve daha kuçuk kızlar Sakarya PTT - Mersin Demırspor 9-10, Ba>anlar Rusya Federasyonu- KaradenızTeknık Unıversıtesı 0-0 Lkravna-AnadoluUnıver- sıtesı 15-24 Futbol Federasyonu 4 büyüklerin 'baskısı' karşısında 'taviz' vermeme kararı aldı ^Beşinci yabancı^ krizi ARİFK1ZILYALFS Bırıncı lıg kuluplerının yabancı sınırlamasındakı '4 +1' isran Fut- bol Federasyonu'nu yenı bır krızın e^ığme getırdı Ankara'dakı olağan genel kurul toplantibi sonrası yoğun ısrarlar karşısında 4 yabancı futbolcuva. "3'iı sahada biri kulubede" bıçı- mınde ızın veren Şenes Erzik yo- netımı başta4buyuklerolmakuze- re bırçok 1 lıg kulubunden gelen 5 yabancı baskısı kars,iMnda 'zor' anlar yaşıyor Angak, İstanbul'da öncekı gün yapılan son yönetım kurulu toplantısında, 3 -<- 1 "ın dışı- na çıkılmaması konusunda gorus, bırlığıne varan Futbol Federasyo- nu. şımdıden bırçok kulubun yoğun tepkısıvle karşı karşıya kaldı Demirel'e tnektup Federasyon bu konudakı karar- lılığını surdururken. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, Galatasaray Ku- • (A) mıllı futbol takımının geleceğı ıçın 5. yabancıya ızın \enlmemesi göruşünü bemmseyen Şenes Erzık başkanlığındakı Futbol Federasyonu, kuluplerın tepkısıne 'şımdılık' kulak tıkıvor. lubu Başkanı Faruk Suren ve Ko- caelıspor Kulubu Başkanı SefaSir- men bugun bır araya gehp basın toplantısı duzenleyecekler Fenerbahçe Kulubu dun Cum- hurbaşkanıSukjmanDeınirel Baş- bakan MesutV ıbnazve >pordan so- rumluDevlet üjikaııı ErsinTaranoğ- lu'na bır mekîup gondererek \a- bancı tutbolcu konusunddkı ıstek- lennı yıneledıler Fenerbahçe nın Cumhurbaşka- nı Suleyman Demırel"e gonderdı- ğı mektupta şu sozlc yer alıyor "•Fenerbahçe Kulubu olarak Şam- piv onlar Ligi'ne katılmav a hak ka- zandık.\vmpa'da UEF\ulkelenn- den aluiacak vabancı ovuncularda hiçbir kısıtlama olmav ıp sadece UE- F\ dışı ulkelerden 3 vabancı alma kısıtlaması getirilmiştir. Bu sezon Şampiv onlar Ligi'nde mucadele edecek diğer takımlar karşımıza li- mitsiz \abanci hakkıv la çıkacaklar. Hal biivle iken lurkivc rutbol Fe- deras\onu 3 artı 1 kuralını u\gula- makta olup Turkive'deki kuluple- rin \v rupa'da miıcadele etme im- kânlarını bııv uk bir şekılde kısıtla- maktadır. Bu kuralın 4 artı l'c.va- ni 5 yabancı içın değıştırılmesı ıçın Fenerbahçe veGalatasarav kulup- lerifederasyona başv umıustur.Şaıiv pivonlar Ligi'nde Turkne'vi tenı- sil edeceğimızden diğer takınılara karşı dezavantajb duruma duşmek istemivoru/. Avrupa Şampiyona- sı'nda olduğu gibi gol atnıadan don- memek için 3 artı 1 kuralının 4 ar- tı 1 kuralına donmesi için bizler- den desteğinı/ı esirgemeyeceğinizi saygı ve hürmetle arz ederiz." Erzik, karşı çıkıyor Futbol Federasyonu Başkanı Şe- nes Erzık ıse s yabancı futbolcu konusunda 'kesin'tavnnı bır kez dahaortaya kovdu (A) mıllı futbol takımımızın In- gıltere'de gol atamadan tunıuvaya veda etmesinı Turkıye dekı yaban- cı 'patlamasına'bağlayan Erzık. "Turkive liglerinin en çok gol atan ovuncusu Hakan bile IngıltereMe etkisiz ve valnı/ kaldı. Gol krallığı tabtosuna bakıkrsa Bolıç Şota Sa- unders isinıleri hep ilk sıralarda. \e Turki>e'\e gelen vabancıların v uzde 80'i de fonet. Bir lafla 5,10 vabancıva iziıı çıkar: ama bu. çare olma/.Turk genci kendisine fonet- te şans bulamazsa kimse Turk fut- bolundan ileıiemebekleniesin' açık- lamasını vaptı Rasim Kara'nm büyük gafı SporServisi - Beşıktaş ın eskı takım kaptanı. yenı tek- nık dırektoru Rasim Kara Sı> ah-Bey azlı ekıpte duzen- ledığı ılk basın toplantısında oylesıne bır gaf vaptı kı »a- natçılan ozelhkle tıvatrcu- ları çıleden çıkardı Futbokularının ozel tele- vızyon kanallarındakı spor programlanndaveralıp olur olmadık seylere alet olma- masını ısteyen. ancak bunu basın mensuplanna anlatır- ken "Beşıktaş. Muhsin Er- tuğrul Tıyatrosu değil" de- vışinı kullanan Kara ya ılk tepkı Kutay Kokturkve 34 tıVatro - sfnema sanatçısından geldı Gazetemıze bır faks çeken Kokturk ve 34 tıyat- ro-sınema sanatçısının yanı- tışoyle "Beşiktaş futbol ta- kımının veni teknik direk- toru Rasim Kara'nın fut- bolculanna yaptığı sert uva- rının ıçindekı benzetmenin kendisini tarif ettiğinı gor- menin uzuntusu ıçindeyiz. Tivatro sahneleri sanat- çıların sanatlarını sergile- dikleri verdir. Şarlatanlık- la sanatçılığı av ırt edemeve- cek kultur ve vaşam vok- sunu Rasim Kara'nın Be- şıktaş spor kulubune neler getirebileceğını merakla beklıvoruz. Muhsin Ertuğ- rul'un Turk tiyatrosu ve sa- natına getırdiklennı bilmi- vorsa. bu konuda kendisine >ardnncı olmav ı se\e seve ust- İenıvonız. Medvatık olmak isteven Rasim Kara'v a bir tavsıvc: venı gorevine şar- latanlıkla başlama. Llu onder Mustafa Ke- mal Vtaturk'un sanatçüar tçın bırdeyişını hatırta: "Bey- ler. her şev olabilirsiniz, ama asla sanatçı olamazsınız..." Bu aradasozlerının yanlı^ anlaşıldıgtnı belırten Rasim Kara 'Sanata ve sanatçıya savgılıvım. Konuşmamda her geçen kelımenın \anlış anlaşıldığını goruyorum. Bu vanlış ifademden dolayı tum sanatçılardan ozur dilıvorum'ıjedı Galatasaraylı golcü futbolcu Hakan'ın transfer haberi yeni teknik direktörü kızdırdı Nantes istedi, Terim bırakmadı GÖRÜŞ / H\LtT DERt>GÖR Rüştü'ye 125 milyap Transfer oncesı, alaturka futtx)l duzenımız ıçerısın- de adeta ınsanlık komedısı oynanır Sık sık medyadan dınlerız Falanca futbolcu transfer oncesı boş muka- veleye ımza attı Falanca futbolcu, "ben renklerımden başka, hıçbır kulupte futbol oynayamam" şeklınde Bunlar çok guzel sozcukler Insanlar, mukavele yenne, soze onem verse bırbın- ne ınanabılse, belkı de ancak o zaman temız bır top- lum yaratılmış olsun Ama gelın gorun kı ış cıddıye bı- nınce soylenmış sozlenn hıçbın geçerlı olmaz, hepsı de sozde kalır. "Kulubumu sevıyorum, kulubum ıçın oluyorum" dıyen ınsan kulupten, bır de bakarsınız kı 100-150 mılyarıster Işte Rüştü buna en guzel ornek F Bahçe'ye boy- nu bukük geldı Bıraz top oynayınca 35 mılyar, Avru- pa kupalannda ısmı geçmeye başladıktan sonra ıse 125 mılyar ıstedı Bu mıktar para net Sıgorta ve vergı ha- nç Ku ubu de hıç duşunmeden bu parayı verıyor, us- telık bır de kaptanlık Dumanın hangı ulkesınde şımdıye dek kalecıye bu denlı b r transfer bedelı verılmıştır'? Kaptanlığa gelınce, kaptanlık çobanlık değıldır Kap- tanlık a'kadaşlan arasında en saygın olan, okumuş-yaz- mış otorıtesı olan, sahada antrenor, menajer veya yo- netıcılerın gorevını ustlenecek futbolcudur Högh gıbı bırısı varken neden Ruştu9 Mıllıyetçılıkmış E.'et profesyoneüık bır ıştır Bunun karşılıği da uc- rettır Ucret, pıyasada belırlenır Hepsı tamam da bun- lar arasında bır denge olması gerekır, ama gorduğum kadarı le gerek Ruştu, gerekse Ruştu'ye bu olanakla- n sonsjzca yaratan yonetıcıler dengelennı yıtırmışler- dır Vefa Küçük. TV konuşmasında gerıne genne "Ruş- tu ye sımdıye dek Turkıye'ye gelen yerlı ve yaban- cılarden daha çok para verdık" dıyebılıyor Verdı kap- tı mısslı Kenjı muesseselennde, bır mılyonun dahı hesabını yapan yonetıcıler, kulubu borçlandırarak sonsuz har- camalar yapıyorlar Yann şapkalannı alıp kaçacaklar- dır, hıçşuphenız olmasın Ama F Bahçenın ıçıne gırmış olduğj cendere busbutun daralacaktır MUSTAFA ERSOY Galatasaray Teknik Dırektoru Fatih Terim, Hakan'ı Fransa'nın FC Nantes takımına satmak ısteyen yonetım kuruluna sert çıktı "Benim satılık futbolcum vok." Nantes Başkanı'nınTurkıye'ye Hakan'a transfer tek- lıf ınde bulunmak uzere geleceğı haben uzenne bır açık- lama yapan San-Kırmızıh ekıbın yenı teknik dırektoru "Hakan kadromuzdaki isimlerden biri.\ önerim kunılu- nun boyle bir karar alacağını sanmıvorum"dedı Nantes Kulubu'nun Hakan ıçın 4 mılyon dolar oner- dığ\. Galatasaray Asbaşkanı ErgunGürsoy,'un ıse 5 mıl- yon dolar ıstedığı oğrenıldı Hakan ıse Fatıh Tenm ne- denıyle bu transfere fazla sıcak bakmıyor Oncekı gun Kuruçeşme adasında bır araya gelen Ga- latasaray lı futbolcular dun kondısyon çalışmalanna baş- ladı Galatasaray bugun Flor- ya tesıslennde tek bır ant- renman y apacak Buantren- mana yurda donen Adrıan Knupp'un da katılacağı be- Yeni sezona hazırlanan Galatasara\.bol bol kros\aparak kondis>on depoluyor. (Fotoğraf MUSTAFA ERSOY) lırtıldı Dun kız arkadaşı Sandra ıle istanbul'a gelen \drian Knup, once FatıhTenm'le ta- nıştı Knup "Türk milli İn- giltere'de çok başarılı oldu. Ben FatihTerim'le çalışaca- ğım için çok mutluyum" de- dı * TerimMn yasaklan Fatıh Terim dun futbolcu- lanyla bır araya gelerek 1 temmuzdan ıtıbaren diğer futbolculann katıhmıv la Me- tın Oktay Tesıslerı nde tam gun mesaısının başlayacağı- nı belırttı 1 temmuzdan ıtı- baren futbolcular tesıslere sabah 09 00'da gehp 20 00'ye kadar burada kalacaklar Bu arada Galatasaray yo- netımı yenı futbolcular ve Fatıh TenmMe 1 temmuzda sozleşme ımzalayacak Bu torende teknik dırektor Fatıh Tenm'ın de bulunup kendı- sını Galatasaray lı y apan res- mı sozleşmeyı ımzalayaca- ğı belırtıldı Ote > andan alty apıdan y e- tışen Kora>, Fatih, İsmail. Alpaslan ve Murat Bakır- kovspor akıralıkolarak\e- nldı Lacivert-Beyazlılarm pivotu, Naumoski'den fazla para istedi Efes'te McRae yolcu gibi ASLIDURU Basketbolde \\ rupa Su- per Kupası'na hazırlanan Efes Pılsen yabancı basket- bolcu arayışlannı surdurur- ken geçen y ılkı basansında onemlı rol o\na\an Con- rad MeRaeılehenuzanla- şamadı Unluoyuncu, 1 se- zon ıçın Lacıvert-Beyazlı- lardan 1 9 mılyon dolar is- terken buna karşılık Efes'ın 1 2 mılyon dolar teklıtettı- ğı oğrenıldı Naumoskj yevıllık 1 mıl- \on 250 bın dolar odeyen Etes ın Amenkalı basket- bolcuya bu odemeyı yap- ması olanaksız gıbı gozuku- yor Efes Pılsen Basın Sozcu- su Engin Özerhun. "Con rad bızım için çok onenıli bir oy uncu,çunku geçen \ıl- ki başanmızda onun buv uk pavı var. McRae'nin bizden bir ser- \et istemesi bizi biraz sıkın- tıva soktu.Ama ben v ine de McRae ile eninde sonunda anlaşacağımıza inanıyorum. Biz Conrad'a son teklifimi- /i goturdukve artık top ken- disinde. Kulup olarak on- dan haber bekliyoruz" de- dı Ote yandan Efeslılerya- bancı ovuncu arayışında bır- çok ısım uzennde duruyor- lar Buısımler20kışılıkbır lısteyı oluşturuyor Golcü Hami henüz ortaya cıkmadı Trabzon sahaya iniyor OMERGOSER TRABZON - Beşıktaş ve Galatasa- ra\ dan sonraTrabzonspor da topbaşı ya- pıyor Bugun Karadenız UnıversıtesiTıp Fakultesı nde bır arav a gelecek olan Bor- do-Ma\ılı futbolcular sağlık kontrolunden iieçtıkten sonra ocleden sonra Mehmet \\ı Yılmaz Spor tesıslerı nde 1996-97 futbol sezonunun ılk çalışmasını \apa- caklar 2 temmuza kadar gunde çıft antrenman vapacağı açıklananTrabzonsporlu tııtbol- cular i aüustosta ıse Istanbul aktarmalı ola- rak Stuttgart'a hareket edecekler 4 ya- bancı futbolcu arayışını surduren Trab- zonspor Gurcu ve <Vzen futbolcularadon- du Arçil ve Şota aracılığıvla bu ulkeler- de futbolcu arayan Bordo-Mavılıler Ru- men İUie'den vazgeçtı Hami kayıp Galatasaray "a gıdeceğını açıklayan gol- cu futbolcu Hami Mandıralı dun tum aramalara karşın ortaya çıkmadı Cep telefonunu kapayan Hami nın nasıl bır karar v ereceğı kulup çev resınde de merak konusu oldu Beşiktaş'a Trabzon'dan masör RİVA (Cumhuri\et) - Trabzonspor'un masoru Murat Şahin Beşiktaş a transfer oldu Trabzonspor Kulubu'nde8yılgore\ ya- pan Şahın, Beşiktaş Kulu- bu nden gelen transfer tek- lıfını değerlendırdığını be- lırttı Beşiktaş Teknik Dırek- toruRasim Kara. Rıva kam- pının uçuncugununde. fut- bolculannı Cooper testın- den geçırdı 3 grup halın- de yapılan test sonucunda Bucaspor dan transter edı- len genç Emre. en ıvı de- recevı elde ederken as fut- bolcular son sıralarda yer al- dılar Emre'nın 12 dakıkada normal tempo ıle 3 bın 400 metre koştuğu <\lman- va nın en unlu ovuncula- rından Mathaeus un en formda olduğu donemler- de bıle Cooper testınde 12 dakıkada 3 bın 200 metre koşabıldığı bıldınldı As futbolculann \er al- dığı bınncı grupta. Sertan v e S«rdar koşuy u en onde tamamlarken 1996-97 se- zonuna ıddıalı hazırlandı- gını sovleyen Orhan, grup- ta sonuncu oldu Cooper testınde ılk sıra- ları zorlayamavan \li, B.Mehmet ve B.Metin ın ıse bır havlı zorlandıklan gozlendı 2. lig l.grup barut fıçısı Spor Servisi - Futbol Fe- derasyonu. Turkıye 2 Lı- gı'nde grupları belırledı En zorlu grup olarak Ba- kırköyspor. Kartalspor. Gazıosmanpaşa, Zongul- dakspor ve Karabukspor gıbı şampıyonluğa ovnaya- cak ekıplenn yer aldığı 1 grup gostenlıyor 1. Grup: Nışantaşı <\nadoluhısan tdmanvur- du Bakırkoyspor Gazıos manpaşaspor Kartalspor Beylerbeyı Edırnespor Sakaryaspor Zonguldaks- por. Karabukspor Basketbolün süperleri • Spor Servısı - Dort sezondur de\am eden Ulker Basketbolde \vin-1 » ılın Superlerı \arışması nda mavis avının değerlendırılmesi yapıldı "" dalda vapılan değerlendırmede 4 Etes Pılsenlı 1 Llkersporlu 1 Fenerbahçelı mavıs avı superlerı arasmda ver aldı Ute Llker ın Basketbolde Mavıs \vı Superlerı ^vın Hakem fkılısı Necıp Kapanlı, Mehmet Keseratar Av ın Menajen Dogan Hakvemez (Etes Pılsen) \vın <\ntrenorü AvdınOrs (Efes PıKen) Ayın Basketbolcusu Orhun Ene (Ulkerspor) \vm\abancı BasketboLusu Mırsad Turkcan Petar Naumoskı (Efes Pılsen) Avın Bavan Basketbolcusu Serap Koz (Fenerbahçe) Sutopunda start günü I Spor Servısı - Balkan Gençler Sutopu Şampıvonası, Turkive SporVazarlan Derneğı'nın Levent tekı yıızme havuzunda başlıvor Pazar gunu sona erecek turnınanın ılk maçında sutopu mıllı takımımız tavon ekıplerden Bulgarıstan'la saat 16 00da karsı kar^ıva gelecek Gündüz, kalbine yenik B Spor Servısı - Turk sporuna hem basketbol hem de futbolda ısım vazdıran V ılmaz Gunduz 67 vaşında geçirdıgı bır kalp rahatsızlığı sonucu Istanbul da hayatagozlermı v umdu Galatasarav Lısesı futbol \e basketbol takımlarında ovnavan Gunduz 1947vılından ıtıbaren Galatasarav ın unlu venılmez armadası basketbol takımında yer aldı 1949 vıhndada mıllı formavı gıvdı Satranç turnuvası • Spor Servısı- Satran», Federasvonu taratından duzenlenen \e 22-23 hazıran tarıhlenndre ov nanan 1 lıg 4 tur kar^ıla^malarında şu sonut,lar alındı SGMtsvıçre Havat-TED 2-4 ^nkara Demırspor-A Lnıversıtesı 5 5-0 S Kocaeh- Kavserı 2 S- 3 5, Ankara 11 K - Karavolları 4 5-15 Çanakkale Tarım Ş - SanAun Î6-0 ! HSlMefi) Bursb- GambıtSM 2-4 Cumhuriyefe fotoğraf ödülü • Spor Sen ısı - C ımnastık Federasyonu geçen sezonun basın odullerını açıkladı Cumhurıvet Spor Servısı nden 1 event Yucelman totograf dalında odul alırken vazı haber ve roportaı dalında odul alanlar >o\le Husevın Başaran Kemal Denız Celal Demırbılek Selamı Ozsoy \ ucel Taşçı Murat Ağca. Cuneyt Arkın ZaterAkyıl. HıncalLluç Federasyon avnca Mıllıvet \e Hurnvet ın spor mudurlen İhsanTopaloğlu ıle Nezıh Alkış a odul verdı Şark Sıgorta nın 10 vıldır duzenledıgı basın odullerı bu akşam Şark Sıgorta nın Mtunızade"dekı merkezınde torenle sahıplerıne verılecek TRT1 22J0 -\vrupa Futbol Şampıvonası TRT319.00 \V ımbledonTems Turnuv ası 22.45 \\ ımbledon Teni5 Turnuvası TRT4 15.00 \t\ an şları CİNE5 23.00 Boks l.KOŞl:F Şenfe 1 (6). P Cougar(2) PP Tarot(4) S. Anselmo (1) 2.KOŞl:F >onca4(U) P Hucum İMU PP Ehz(6), SS Mujde(8> 3. KOŞl: F Kuçükmatra 1 (8) P Takmaklı(5) PP Şe- bı(10) S Tumbulkızı (11) 4.KOŞU:F Gulbahar 5 (8), P Sevenler 1(5) PP Sangul i(4) S Sonkoz(l) 5. KOŞl: F Kankardeş (6). P Rışa(5) PP llkyaz(12). S Kuçükmatra (13) 6.KOŞU-.F Ça>ırhısar(5) P Gurcan(3) PP Osmancık 1 (2) S Ogulcan(8) 7. KOŞU: F Mann (4) P Zırve 1 (2) PP Kazakbeyı (1) S Vegas Gırl (5) SS Cumbıa (11) 8.KOŞl:F Kılıçkızı (6) P Çıtlenbık (1). PP Nurhan 4 (3) S Katıp 1 (16) Gunun İkilisi: 8 Koşu 1 6 Tabela Bahis: 4 2 15 11 ALT1LI GANYÂN~ 8 8 6 5 4 6 5 5 3 1 10 4 2 3 1 8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle