26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, bankanın 675 milyar lira zarar ettiği belirtildi j IŞÇININ EVREMNDEN Emlakbank da TYT'de para baürdı • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Emlakbank'ın 1994 yıh faaliyetlerine ilişkin raporunda, bankanın 11 Nisan 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından bankacılık işlemleri durdurulan ve tasfiyesine karar verilen TYT Bank'a. batmasmdan 1 ay önce 2 milyon dolarlık "depo hesabı" açtırdığı belirtildi. Raporda, aynı bankaya 1993 Mayıs ayında da 9 milyon 700 bin marklık 1 yıl vadeli depo hesabı açtınldığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - EmJak Bankası'nın. TYT Bank'a. batmasmdan 1 ay önce 2 milyon dolar (1 dolar 80 bin lira kabul edildiğinde 160 milyar lira) depo hesabı açtırdığı ortaya çıktı. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, Emiakbank'ın TYT Bank'a 1993 Mayıs ayında da 1 yıl vadeli 9 milyon 700 bin mark (1 mark 53 bin lira olarak kabul edildiğinde 514 milyar lira) yatırdığı ve iki alacağın da battığına dikkat çekildi. "Kötü durumdaki bir bankaya bu büyüklükte depo yaptinlması riskli durunı teşkil etmiştir" denilen raporda. yaklaşık 675 milyar liranın batınlmasıyla sonuçlanan işlemler konusunda banka yöneticileri hakkında inceleme başlatılması istendi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Emlakbank'ın 1994 yıh faaliyetlerine ilişkin raporunda. bankanın 11 Nisan 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından bankacılık işlemleri durdurulan \e tasfiyesine karar verilen TYT Bank'a, batmasmdan 1 av önce 2 milyon dolarlık "depo hesabı" açtırdığı belirtildi. Raporda. aynı bankava 1993 Mayıs ayında da 9 milyon 700 bin marklık 1 vıi \adeli depo hesabı açlınldığı vurgulanarak ~Bu çap ve yapıdaki bir bankava kriz öncesi depo vapılması ile kavnaklar riske sokulmuşrur" denildi. Sorumlulara soruşturma istcmi Gen dönüş garantısi olmadan kriz içındeki bir bankava bu büvüklükte bir depo hesabı açılmasına ilişkin karann incelenmesı istenen raporda. konunun Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu'nca araştmlması ve gerekirse sorumlular hakkında soruşturma başlatılması isteminde bulunuldu. TYT Bank'da batınlan 9 milyon 700 bin mark ile 2 milyon dolarlık hesabın geri alınması ıçin gereken çalışmalann yürütülmediği belirtılen raporda. "T\T Bank'ın rüm faaliyetleri durdurulmuş olmakla beraber, banka alacagının kurîanlması için girişimlerin devamı ile konunun idari \e mali sorumluluk açısından değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi. Bahçeşehir'de 669 milyarzarar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emlakbank tarafından Süzer. Nurol \e Mesa müteahhitlik firmalanna yaptınlan Bahçeşehir projesinde tüm riskleri bankanın üstlendiği ve sözleşmede banka aleyhine düzenleme yapıldığı belirtildi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, Bahçeşehir müteahhitleriyle yapılan sözleşmedeki. firma kârlannın maliyetlerle doğru orantılı biçimde ilişkilendirilmesi hükmünün. maliyetlerin yükselmesine. inşaatın uzamasına \e bankanın zarara girmesine neden olduğu belirtildi. Raporda, bankanın sözleşme nedeniyle 1994 yılında 257 milyar 713 milyon lira. 1995 yılının ilk 8 avındada412 milyar 563 milyon lira zarar ettıği bildirildi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Emlakbank'ın 1994 yıh faaliyetlerine ilişkin raporunda. banka tarafından yaptınlan Bahçeşehir Projesi'nde. sözleşmenin. banka aleyhine. müteahhitler lehine düzenlendiği belirtildi. Raporda. sözleşmenin banka açısından büyük riskler taşıdıöı belirtilerek, şöyle devam ediidi: "Sözleşmede müteahhit firmalarca proje ile ilgili hiçbir risk söz konusu oünazken. tüm riski banka üstlenmiştir. İnşaat sözieşmesinde kânn doğrudan malivetler ile ilgilendirilmiş olması, banka ile müteahhitler arasındaki çıkar çelişkisini daha da arttırmaktadır. Zira sistem, vüksek maliyetli konut üretûnini teşvik edid bir özellik taşımaktadır. Konutlann maliyeti ne kadar \ üksek olursa müteahhitin kân aynı oranda yükselmektedir." Projede yüksek maliyetli malzeme kullanıldığı. inşaat süresinin uzadığı. sözleşme nedeniyle bankanın yapacağı ödemelerin arttığı belirtılen raporda. "Konutlann inşaatında, 1994 yılında 257 milyar 713 mihon iiralık, 1995 vılının ilk 8 aylık döneminde de 412 milyar 563 mihon liralık zarar doğmuştur** dendi. Raporda. inşaat ıçin imzalanan sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi ve müteahhit firmalara yaptınmlar getirilmesi istendi. Maliye Bakanı Kayalar, dün düzenlediği basın toplantısında, bakanlığının çahşmalanyla ilgili bilgi verdi Memııra zam, yeni hükümete kaldı• Memur maaşlanna temmuz ayında yapılacak zammın, istikran sağlamış güçlü •Maliye Bakanı, mayıs ayı sonu itibariyle ilk 5 aylık bütçe açığının 378 trilyon bir hükümetin işi olduğunu belirten Maliye Bakanı Kayalar, "Teknik çalışmayı lirada kaldığını. bunun yıl başında ilk 4 ay için tahmin edilen 400 trilyon liranın yapıyoruz. Artış, enfiasyonun altında olmayacak" dedi. altında kaldığını da bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanı Lüffullah Kayalar. memur maaşlanna temmuzda yapılacak zammın. istikran sağlamış güçlü bir hükümetin işi olduğunu belirterek "Teknik çalışmayı yapıyoruz. Artış, enflasvonun altında olmayacak" dedi. Kayalar. o güne kadar yenı bir hükümetin kurulmaması durumunda. müstafi hükümetin karar alacagını açıkladı. Maliye Bakanı. mayıs ayı sonu itibariyle ilk 5 aylık bütçe açığının 378 trilyon lirada kaldığını. bunun yıl başında ilk 4 ay için tahmin edilen 400 trilyon liranın altında kaldığını da bildirdi. Kavalar, dün düzenlediği basın toplantısında. bakanlığının çahşmalanvla ilgili bilgi \erdi. Basın toplantısında. hükümet bunalımına değinen Kayalar. siyasetçilerin "şahsi geleeek kaygısınT bırakarak. bir an önce uzlaşmalan ve istikran sağlayacak bir hükümet kurmaları gerektiğini vurguladı. "Hükümet kurulması gerekir'" düşüncesinin altında. memur maaşlan ile birlikte diğer sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması düşüncesinin yattığını belirten Kayalar. bakanlığının, maaş artışıyla ilgili teknik çalışmayı yapacağını ve artışın enflasyon rakamınm altında olmayacağmı belirterek şöyle konuştu: **Biz. bu konuda gerekli teknik çalışmayı yapar. Bakanlar Kurulu'na sunanz. Şu anda Türkive'de çauşanlanmızın. memur ve emeklilerimizin sıkıııtılan hepimizin malumu. Gerçekten bugünkü havat pahalılığı içinde memurlanmız büyük sıkınh içindediıİer. Bu sıkıntılara acil çö/üm bulabilmek, istikran sağlamış güçlü bir hükümetle münıkündür. Onun için bir hükümetin ivedilikle kurulması gerekmektedir." Bakanlar Kurulu'nun. memur maaş artışı konusunda temmuzun ilk haftasına kadar zamanı olduğunu anımsatan Kayalar, "Diliyonız,venibir hükümet o zamana kadar kurulur. Eğer kurulmazsa. tabii ki hükümetimiz bu konuda bir karar alacaktır"dedı. Bütçedeki yatırım payı arttı Maliye Bakanı. 1996 bütçesınde hükümetin önceliklerı doğrultusunda, yatınmlann tutariarını 1995 yılına göre yüzde 134 oranında arrtırarak. 239 trilyon liraya yükselttiklerini bildirdi. Kayalar. ihracatın teşvikine öncelik ve özel önem verdiklerini. bu amaçla ihracatın teşv ikinde ortaya çıkan kur farkı problemini bütçede vapılan düzenleme ileçözdüklenni bildirdi Kavalar, bütçe konusunda ıse.'Maliyıl başında yapılan çalışmalarda, 4 aylık geçici bütçe döneminde 400 trilyon liralık açık tahmin edilmişti. Ovsa, mayıs ayı sonu itibarivle bütçe açığımız 378 trilvon liradır. Bütçe harcamalan ilk 5 avda bir katriKun 245 trilyon lira, gelirler 867 trihon lira olmuştur. Bir önceki v ılın nıayıs ayında 114 trilvon lira olan faiz dışı bütçe fazlası. bu > ılın av nı döneminde \ üzde 74 oranında artarak 198 trihon liravı bulmuştur.~ Bu yıl için 2 kalrilvon 73 trilyon lira olarak öngörülen bütçe gelirleri hedefinin aşılacağını bildiren Kav alar. "Mayıs ayı sonu hibarivle vergi gelirieri geçen >ilın aynı dönemine göre yüzde 92.2 artarak, 713 trihon lirava ulaştı. Sadece mayıs tahsilah vüzde 118J artarak 244.4 trihon lira oldu. lluslararası kunıluşlarda 2 katrihon 73 trihon liralık hedefe ulaşılamayacağı şeklinde görüşler vardL Bu hedefi aşacağımı/ı burada açıklamak istiyorum" görüşünü dile getırdi. Bütçe yasalannda yer alan anavasaya aykın hükümlerin ilgili yasaların düzenlenmesi hakkında yasa tasansını hazırlayıp Başbakanlığa sunduklannı bildiren Kayalar. diğer çalışmalar konusunda da şunlan anlattı: Hedef vergi tabanını genişletmek "Hedefimiz. vergi tabanını genişletmek, vergi oranlannı büyükoranlarda indirmektir. Tek vergi numarası verilen toplam mükellef savısı 15 Haziran itibariyle 5 mihon 466 bin 289'a ulaşmıştır. Denizli. Nazilli, Salihli. Turgutlu ve Akhisar'daki vergi dairelerinde temmuz avında otomasyona geçilecektir." Gümrük birliği çerçevesinde hazırlanan Özel Tüketım Vergisi yasa tasansını TBMM Başkanlıgı'na sunduklannı bildıren Kavalar. "Tüm siyasi kavgılar birtarafa bırakılarak en kısa zamanda bu vasanın çıkanlması çok önem taşımaktadır" di>e konuştu. Enflasvonun düşürülmesi için ekonomik ve sivasal istikrann sağlanması gerektiğini belirten Erçel, istikrar sağianamaması durumunda, Türkive'nin gümrük birliği ve dünya ticaretindeki serbestleşmeden doğacak olumlu geüşmelerden yarariana- mayacağına dikkat çekti. Gazi Erçel'den gümrük birliği uyansı w Tek haneli enflasyon ve siyasi istikrar şart' ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel. Avmpa Birliği (AB) ile gümrük birliğinin (GB) geliştirilmesi yolunda zorunluluk olduğunu vurguladığı "enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi" için ekonomik ve sivasal istikrann sağlanması gerektiğini belirtti. Erçeî, istikrar sağianamaması durumunda. Türkive'nin gümrük birliği ve dünya ticaretindeki serbestleşmeden doğacak olumlu geüşmelerden yararlanamayacağına dikkat çekti. Merkez Bankası'nın düzenlediği. "Gümrük Birliği Sürecinde Politikalar ve Uygulamalar" konulu eğitim programı. Gazi Erçel'in açış konuşmasıyla başladı. Merkez Bankası Başkanı Erçel. gerek AB ile GB'nin gelişmesinin. gerekse Dünya Ticarel Orgütü aracıhğıyla dünya ticaretinin serbestleştirilmesi yolunda atılan 3dımlann. Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek faktörler olduğunu belirtirken şunlan söyledi: "Tüm bu olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi. yüksek ihracat kapasitesine ulaşabilmesi ve reel ekonominin sağlıklı bir vapıya kavuşması, özellikle enflasvonun tek haneli rakamlara indirilmesi gibi bir ön şartı da beraberinde getirmektedir. Bu ise ekonomik ve siyasi istikrann sağlanması, ekonomik dengesizliklerin giderilnıesL, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve tasarruf yahnm oranlannın arttınlması konulanndaki olumlu gelişmelere bağlıdır. Eğer Türkiye, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmezse. sanavileşmiş ülkelerde enflasyonun yüzde 2.4 olduğu bir ortamda yüzde 80-90'lı enflasvonla yaşamak, olumlu gelişmeleri engeller." 'Son dönemeç1 Erçel. Merkez Bankası'nın. çizdiği çerçevede ekonomide kendine düşen görevleri yerine getirmeye büviik özen gösterdiğini. aynca eğitime de ağırlık verdiğinı anlattı. AB ile GB'ninlcesinlikle bir amaç \e sonuç olarak algılanmaması gerektiğini \ urgulayan Erçel. gümrük birliğinin her şeyden önce Türk halkmın yaşam düzeyi ve kalitesıni arttıran bir araç olduğunu bildirdi. AB'nin itbalatında 18'inci, ıhracatta ise 6'ıncı sırada bulunan Türkive'nin. küreselleşen dünvadaki yerini AB ile gerçekleştirdiği GB aracıhğıyla alma yolunda adımlar atmasınm zorunlu hale geldiğine işaret eden Erçel. şövle devam etti: "Sanayi üriinleri ile işlenmi; tarun üriinlerinde sağlanan gümrük birliği. Türkive'nin AB ile tanı üyelik sürecinde son dönemeçtir. Bu ise çok kapsamlı bir bütünleşme programını oluşturmaktadır. Gümrük birliğinin yürürlüğe girmesh le Türkive- AB ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. Bu sürecin, hükümet çev relerinden sokaktaki insana kadar Türk toplumunun her düzevini etkileveceğinden kuşkum \oktur.~ 28 hazirana kadar sürecek programda. AB-Türkıye ilişkileri ve gümrük birliği süreci konulan ele alınacak. Rusya Federasyonu'yla yapılan toplantıdan sonuç çıkmadı Doğalgaz karşıbğı ticarette anlasmazhk• Rusya 1996'da alınacak doğalgaz bedeli karşılığında ihraç edilecek mal listelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmelerde. öncelikle anlaşmanın "mal bedeli karşılığı ihracat" maddesinin kaldınlmasını isterken Türk tarafı ise ancak 1995-1996 yıh mal listelerinin görüşülmesinden sonra bu maddenin kaldınlmasının görüşülebileceğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Rusya Federasyo- nu'nun. Türkiye'ye verdiği doğalgazın bedeli karşılığın- da Türkiye'den ithal edece- ği mallann listesinin belirlen- mesi amacıyla. mayıs sonun- da Moskova'da yapılan gö- rüşmelerde anlaşma sağla- namadı. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) yetkililerinden ah- nan bilgilere göre Rusya ta- rafı. 1995'te alıııan \e 1996'da alınacak doğalgaz bedeli karşılığında ihraç edi- lecek mal listelerinin belir- lenmesi amacıyla yapılan gö- rüşmelerde. öncelikle anlaş- manın "mal bedeli karşılığı ihracat"maddesinin kaldı- nlması konusunda ısrarlı ol- du. Türk tarafı ise. gündem uyannca. ancak I995ve 1996 yıh mal listelerinin görüşül- mesinden sonra anlaşmanın söz konusu maddesinin kal- Doğalgazın yapımı bazı senıtlerde sürerken Moskova'da mav ısta vapılan görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı. dırılması konusunu görüş- ler. meyi "ilke olarak" kabul et- tiğini bildirdi. Rusvetkililer. Moldova\e Ukrayna'ya doğalgaz geçiş bedeli ödenmesi, Gasp- rom'un mali sıkıntısı. Rus- va'nın Türkiye'den ithalatı- nın artması gıbi nedenlerle bu maddenin kaldırılması ko- nusunda ısrarlannı \ ineledi- tki tarafın toplantılardaki farklı yaklaşımı nedeniyle. mal listelerinin belirlenme- si konusundaki ayrıntılara girilemedi. Rusya"daki baş- kanlık seçimlen de dikkate alınarak görüşmelerin daha sonra vapılması yönünde ka- rar alındı. Türkive'nin, doğalgaz be- delınin bir bölümünün mal ve hızmet alımında kullanılma- sını öngören 1984 tarihli do- ğalgaz anlaşmasının 3. mad- desinin tamamen kaldınlma- sına olumlu bakmadığı. an- cak daha esnek ve uvgulana- bilirdüzenlemeyegidilmesi yönündeki öneri üzerinde ça- lıştığı bildirildi. Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)ile 1984'te yapılan \e 1987'de uygulamaya gi- ren doğalgaz anlaşmasında Rusya'nın. Türkiye'ye ver- diği doğalgazın bedelinin yüzde 70"ini. Türkiye'den mal ve hizmet alımında kul- lanması öngörüİüyor. Buna göre. doğalgaz bedelinin yüz- de 70'inin yüzde 50'si mal alımında. yüzde 20 si ise bu ülkede iş yapan Türk müte- ahhitlerınin hak edişlerinin ödenmesinde kullanılması gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye'den ihraç edilecek edilecek mal- lann listesi. iki ülke arasın- da her yıl yapılan görüşme- lerle belirleniyor. Sistemin başlangıçta iyi vürüdüğü. ancak SSCB'nin dağılmasının ardından tüm kamu kuruluşlanna ithalat yetkisi verilmesi ile uygula- manın izlenmesinin müm- kün olamadığı bildirildi. Rusya, 1994'ten beri do- ğalgaz bedeli kapsamındaki ihracat kontenjanlannı kul- lanmıyor. Türkiye. Rusya dan yılda ortalama 5-6 milyar metreküp doğalgaz alıyor. Yaklaşık 350-400 milyon do- lar arasında değişen doğal- gaz bedelinin ortalama 250- 280 milyon dolannın mal v e hizmet alımında kullanılması gerekiyor. ŞÜKRAN SONER Neden Şimdi? Polis neden şimdi, Cumartesi Anneleri'nin eylem- lerine son vermeye kararlı görünüyor? PKK'nin tek yanlı ateşkes ilanı yürürlükte iken Di- yarbakır'da, Söz TV'ye 7 kişinın ölümüne yol açan saldın neden düzenleniyor? Hem de HADEP'in genel kurulunun yapıldığı birgün- de. HADEP yönetim kadrolarının düzen içinde bir parti olarak yer almak istediklerini vurgulamaya ça- iıştıkları birgünde. Tam da Güneydoğu'da özgürce örgütlenebilirler- se Refah'ın yerini alacaklarını söylerlerken, yine HA- DEP yöneticilerine göre provakasyon bir olay yaşa- nıyor: Maskeli bir grup, Türk bayrağını indirerek, Apo portreleri ve PKK bayraklarını asarak genel kurulda büyük bir gösteri yapıyor. iktidar boşluğunun olduğu bir süreçte, hangi akla hizmetse. ya da görünmeyen hangi ellerin oyunuy- la, cezaevlerinde son yılların en büyük direnişleri, aç- lık grevleri yaşanıyor. Sorumlu bakanlar adam olsa- lar, bir iki jestle, köklü hiçbir çözümün zaten üretil- mesinin söz konusu olamayacağı, kimsenin ileriye dö- nük ciddi çözümler bekleyemeyeceği geçiş dönemin- de işi çoktan tatlıya bağlayacaklar. Sanki inadına ter- sini yapıyorlar. Içerdeki çocuklarının can derdine düşmüş ailele- rin zorlaması ile, dışarda gerçekleştirilmeye çalışılan kimi en demokratik, sıradan eylemlere polisten akıl almaz birsert yanıt. Bir gün dilekçe vermeye çalışan avukatlar, bir başka gün CHP yöneticileri ve hemen her gün anneler yerlerde sürüklenerek götürülüyor. Polisin böylesine sertleşmesi, bugüne kadar hep yapılmış telgraf çekme, dilekçe verme, yetkililerle görüşme, çiçekli protesto eylemlerine böylesine gö- zü dönmüş saldırısı, kimlerin emri ile oluyor? Siyasi iktidar boşluğu söz konusu iken, en azın- dan hesap sorulacak sorumlu bir iktidar yokken, bir de bakıyorsunuz. yangından mal kaçırırgibi, özelleş- tirme uygulamaları hızlandırılıyor. Enerjiden tütüne kadar uzanan geniş bir alanda, geleceğe yönelik, stratejik kararlar, dönüşü kolay kolay olamayacak uygulamalar, oldu-bitti ile dayatılmış oluyor. Universitelerden sonra orta öğretimin de paralı ol- masına yönelik uygulama başlatılıyor. Türkiye en ağırından bir siyasi krizin içinde iken, komşuları ile olan sorunları mantar bitercesine ço- ğalıyor. Birbirinin peşi sıra kritik, sıcak olaylar patlak veriyor. Ve Ankara'daki siyasi lider kadrolarının içinde bu- lundukları aymaz, çirkin iktidar kavgası, yarattıkları kaos, eleştiri sözcükleri ile tepkinin dile getirileme- yeceği boyutlara ulaşmış bulunuyor. Onlar bile birbirlerini artık eleştirmiyorlar. Sadece en ağır sözcüklerle suçluyor, küfrediyor, hakaret edi- yorlar. • • • Siyasetçilerin bugünlerde birbirlerine yönelttikleri eleştirileri, medyadan, çeşitli kurum ve kişilerden ge- len hakaretleri, suçlamaları yan yana sıralasak, her- kesin herkese karşı yargısız infaz yaptığını, ağır ha- karet suçu işlediğini görürüz. Ama sözcüklerin artık etki etmediği, bir anlam taşımadığı, kanıksandığı, her şeye alışılan bir delilik, cinnet süreci yaşıyor gi- biyiz. Siyasi liderlerimizin, partilerimizin hali midemizi bulandırıyor da, basının, demokratik örgütlenmele- rin, işverenlerimizin, işçilerimizin, sokaktaki vatanda- şın hali çok mu onurlandırıcı? Polisin, ordunun içine kadar bulaşmış mafya, si- yasetin içinde hep vardı. Şimdi de hükümet oluşu- mu kavgasının içinde, Çilller'in kirli çamaşırları, he- sap vermekten kurtulması, Erbakan'ın iktidar olarak kendini ve partisini kurtarma için her şeyi göze al- ması, bir çirkin iktidar kavgası yetmedi. tçerden içerden 12 Eylül düzeni ile globalleşme- nin, yeni sömürü düzeninin birlikte hortlartıkları şe- riat ve milliyetçiliğin güç ve iktidar paylaşım kavga- sı ağırlık kazanıyor. Türkeş'in erdemli lider(!) pozla- nnda Anayol'u oluşturmaya çırpınması ile ANAP ve DYP içindeki kimi şeriatçı yandaşlarla birlikte mut- laka Refah'ı iktidara getirme çabaları, aslında kamu kaynaklarının şeriatçılar ile milliyetçiler arasında pay- laşım kavgalarının su yüzüne vurması. Bütün olumsuzluklar böyle üst üste nasıl geliyor? Neden şimdi hepsi birden patlak vehyor? Her olayın arkasında, her yerde provokasyon aramak, olsa olsa kuruntulu, hastalıklı ve sağlıklı sen- teze ulaştırmayacak bir yaklaşırn olur. Elbette en olumsuz koşullarda, en kritik noktalarda her zaman provokasyonlar da çok bol olur. Ama bu kadar çok akla aykırı işler patlak veriyorsa, bunların çoğu provokasyon değil, birteşik kaplaryasası gereği olum- suzlukların üst üste gelmesi ve birbirini açığa çıkar- ması, etki-tepki ile ancak açıklanabilir. Akılcı yorum ve çözüm arayışları için. her olumsuz eylemin karşıtı olumsuzluğu cfa yarattığı ve açığa çıkardığmı görmek gerekiyor. Dış sorunlarda boşuna hain komşularımıza, iç sorunlarda da provokatörlere kızıp, hayıflanmaktan vazgeçelim. Olumsuzluklar yerine olumlu şeyleri nasıl üreteceğimize ilişkin biraz kafa patlatıp, çaba gösterelim. Elazığ yerel basınına yanm milyar reklam verildi Paçacı'nın reklaım Ziraat Bankası'ndan ANIC\R.A (A.NKA) - Zi- raat Bankası'nın geçen yıl erken genel seçimler önce- sinde. Genel Müdürü Cihan Paçacı'nm milletvekili seçil- diği Elazığ'daki verel gazete ve televizyonlara yanm mil- yar liralık reklam verdiği sap- tandı. De\ let Bakanı Rüşdü Sa- racoğlu, RP Izmir Milletve- kili Sabri Tekir''in yazılı so- ruönergesini yanıtlarken Zi- raat Bankası'ndan 1 Haziran -31 Aralık 1995 tanhleri ara- sında gazetelere 101 milyar 623 milyon 681 bin lira. te- levizvonlara da 64 mılvar Cihan Paçacı. 135 milyar 623 milvon 681 bin lira. televizyonlara da 64 milvar 135 milvon 868 bin liraolmaküzere toplam 165 mil- yar 759 milyon 549 bin lira reklam ve ilan verildiğini açık- ladı. Saracoğlu. Ziraat Bankası'nın 1994 yılında 43 milyar 93 mil\on 231 bin lira. 1995 yılında da 332 milyar 520 mil- yon 956 bin liralık reklam verdiğini belirtti. Saracoğlu'nun verdiği bilgiye göre Ziraat Bankası "nın reklam pastasından büyük gazete vetelevizyonlannyanı sıra Elazığ'davayım- lanan Nurhak L'luova ve Fıratgazeteleri 93 milyon 478 bin 260"ar lira. Yeni Çağ gazetesi 91 milyon 739 bin 130 lira, Ekspres 40 milyon lira. yine Elaz:ğ'da yayın yapan Kanal 23, 69 milyon 500 bin. Kanal E. 25 milyon ve Ajans 23 de 55 milyon liralık pa> aldılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle