03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyel İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel \ avın V onetmcnı Orhan Erınç 9 Genel ^avın Koordınatoru Hıkmet Çetınkava 9 Yazııslerı Mudurlerı IbrahımV.ıldız ıSorumlu). DınçTavanç 0 Haber Merkezı \luduru llakan kara 9 Gorsel \ onetmen Fıkret Eser Dıj Hjberlfr £rgunBjlcı9Ktibbirır Censu V.ıldırım 9 Ekonomı Bulent Kızanlık • Kulıur Handan Şenkoken 9 bpor Abdulkadır \ ucelman 0 Makaleler Samı karaoren 9 Duzeltme Abdullah V. a/ıcı 9 Kıtoeraf Erdogan Koseoğlu 0Bılgı BCÎJL Edıbe Suğra 9 \ urt Haberlen Mehmet Faraç ^ j \ m kuruiu Ilhan Sdçuk ı Orhan Ennc Okta% Kurtboke Hıkmtt (, etınkav a ŞukranSoner. Ergun Bakı, Dnrç Ta%anç. Ibrahım Vıldı/ Orhan Bursalı. Mustafa Bjlba\ llakan Kara \nkaniTemsilci5i Mustafa Balba\ 9HaberMuduru Dogan Akın AlaturkBuKanNo I2s kat 4 Bakanlıklar \nkaraTel 419HI20 I" hat) Faks 419sO2" 9 İzmır TemsıkiM Serdar kızık. H Zıva Bl\ H52 S 2 ^ Tel 4411220 FaU 4 4 1 9 1 1 ^ 9 Adana TemMİciM Çetın V. ığenoğlu, InonuCd 119 S No 1 kat 1 Tel 3^22^0 Faki 3^22^0 Mudunı Erol Erkut 9 Koordmator \hmet Korulsao 9 \Iuha-«be Bulent V. ener 9 Idare Husevın Gürer 9 I^lerme Onder Çelık 9 Bılgı I,lem Naıl Inal 9 BıUısavar Sı^tem \furu\et Çıler MEDV. 4 C 9 'lonelım kurulıı Başkjm Genei Vfudur Gulbın Erduran # koordınator Reha Işırman # GeneJ \iuduc >ardınursı Mıne \kdağ Tel >!4 (T " Fakj MJS466 ^ jMStldtan \e Basan > enı Ojn Haber A|3IIM Ba-ir \e > avınt-ıiık A TurU^a.ıCad - ' 4/ C JialoaİL 54 ' - N l PK 246 ktaihul Tel U212 • ı ; <>•< y 12<> hjt ı F a k - ı o ; ! : > •< ı <^ L 25HAZfRA\ 1996 lmsak 3 25 Guneş > 26 Oğle M 14 Ikındı P 12 Akşam2047 Yatsi 22 39 Yalnızca cankurtaran, itfaiye ve çöp kamyonu olması gereken ilçede büyük bir kamu taşıtı trafiği yaşanıyor Adalar'm doğal büyüsü bozuldu Yeni bir mağaza • İstanbul Haber Servisi - Tekstı! ıhracatında Turkı\e nın lıder kuruluşlanndan bın olan Be> Group. uluslararası markaM The Fıt'ın doâum gununu. duzenledığı deti!e\le kutladı Defılede. tıım konuklara şampanva eşhğınde dun_\ aca unlu top model \e Fıt Gırl Martıne taratından kesilen doâum gunıı pastası ıkram edıldı The Fıt. ağustob ayında başta Ktanbul olmak uzere Ankıra İzmır Anralyave dığer şehırlerde mağazalar zıncırı olarak faalıvete aeçecek (Fotoeraf ERZADE ERTEM) Türkiye kıyıları konferansı • Haber Merkezi - Turkıve'nın Kı>ı \e Denız Alanları 1 Llusal konferanM 8 Nisan-1 Ma\ıs 1997 tarıhlen arasında Sarıgerme'de yapılacak Bıîım adamlan, kamu vonetıcılerı ve u\gula\ıcıları ıle ozel scktor \egonullu kuruluşları bıraraya getırecek olan konferaribin hedetı ulkemızde kı\ı \e denız vonetımının durumu \e sorunlarnla ılgılı saptamalar vaparak çozum onenlerı geîı^tırmek Konterans ıçın onenlen projelerın 30 kasıma kadar Kı> ı -\lanlan Yonetımı Turk Mıllı K.omıtesı. Orta Doöu Teknık LnnersıteM 06^31 -\nkara adresıne uondenJmesı cerekıvor David Morales geliyor • Haber Merkezi - Ra> Ban tırması %e Po\\er FM'ın ortaklaşa gerçekleştırdığı organızas\onla dunyanın en unlu dıskcoke\ lerınden Dasıd Morales Turkıye \e gelı\or Morales. organızasvon kapsamında 28 hazıranda Istanbul Pascha \e 29 hazıranda İzmırÇesmeFN Inn'de vapılacak partılere katilacak Partılerde BrezıKa'nın unlu grubu Batucada grubu da gosten >apacak Şentürker'den piyano resîtali • Kultûr Senisi - Pıvano sanatçisı Ins Şenturker. Ntanbu! Festnalı kapsamında \ann aksam bir pnano resîtali \erecek Şenturker ın Istanbul Festnalı "Genç Yetenekler kapsamında \ ereceğı resıtal \ann saat 19 00"dan ıtıbaren Ataturk Kulrur Merkezfnde dmlenebılır Resimli 'Kapital' • PEkİN(A.A)-Çınde. Karl \lar\ ın başvapıtı "Kapıtal çocuMar ıçm resımlı ^ekıide ba>ıldı Xınhua ajansinın habennde resımlı Kapıtal hakkında a\nntıh bılgı \enlmezken "artı değer gıbı Marksibt kavramların resımlerle nasıl anlatıldıfiı konusuna da değınılmedı 186^-1894 > ılları arasında cıltler halınde \a\imianan Kapıtal Rus ve Çın komunıst devnmlennın de ıdeolojık temelını olusturmu^tu İstanbul Haber Senisi- Adalar ın en buvuğu Bu\u- kada'da • 4 biı>nk"' bir rrafık sonınu vaşanıvor Itfaıye, cankurtaran ve çop kamyo- nu disında motorlu ta^ıtın olmaması gereken adada. trafık o>lesıne "Şoğun" kı motosıkletlı trafık ekıplen ~şahin~ler bıle adada "go- re>" >apı>or Buv ukada "dakı rrafıgı ıse başta Adalar Kavmakamı Necati Akraan ın otomobı- lı olmak uzere kamu vone- tıcılennın ve kamu kuruluş- lannın tasıtlan olusturuyor' Adalar'da vekâleten go- rev >apan genç kav makam, lojmanı ıle ka\makamhk arasında makam otomobılı- nebınıvor Buuzaklık. \ak- la^ık 200 metre Ka>makam Vekılı Ak- man'ın Buvukada'dakı tra- tıge ılıskın soruJara verdığı vanıtdu^undurucu - Demeç ^erme>e jetkim Bir vanda beledivenin "Bisiklcte binmek vasaktır" \a/ılı lxv allsi. diğer \anda ka\makamın makam otomobili, frafik motosikleti, polis ekip otosu ve bdedivenin midibusü- nun oluşturduğu taşıt filosıı (soldaki resim). Trafik konusunda konuşmaktan kaçınan \dalar Ka>makanıı Necati Vkman, evinden işine 200 metrelik volu makam otomo- bili\legiderken traflğe karşı olduğunu sö>le>en Adalar Beledne Başkanı Can Esen (sağdaki resftm) cipe binmekten geri durmuvor. (Fotoğraflar ERZÂDE ERTEM) > Makam aracı olarak faytona bındığını so>- le\en Adalar Beledı>e BaşkanıCan Esen'ın ada >ollannda"jeep"le dolasması da ganp kar- şılanıvor Favton gostermelık gıbı 1 Can Esen ın trafık konusundakı goruşu ıse şov le -Motorlu araçlara karşnım..." Esen ın. motorlu araçlara karsi olduğunu so>lemesıne karşın. Adalar Beledı>esı'ne aıt bırmıdıbus. karakolun onunden tepedekı ma- nastıranerede>seduzenliseferler\apıvor A\- nca a\nı mıdıbus sabahlan. beledıve çalısan- lannın bir kısımını serus aracı gıbı taşimavı. ada sakınlennın mudahalelenne ve tepkılerı- ne aldırmadan surduruvor Bir ba^ka ta^ıt da "orman'ın Hem de bir kamvonet Orman vangını (,ıkarsa ıtfaı>eve >ardımcı olmak amacıvla Bu)tıkada'\a getı- rılen kamvonet ormancıların kamp aracına donusmuşdurumda \azlıkçıornıancılar \da- lıların favtonla gıttığı \erlere bu kamvonetle gıtmekten gerı durmuvorlar Bırde polısın mı- dıbusu var Polıs mıdıbusunun gunun lıer saatınde Bu- vukada ıçındedolasmasınabıranlam\ereme- >en Adalılar so>le bıresprı \apıvorlar Ada emnıvetı. ısı ^ıkı tutuvor Toplum>al gosterı- lere daha henuz orta>a çıkmadan mudahale etmek amacıvla adanın her >anında her an hazır bulunu>or VasakJı traktör de boş durmuyor... Buvukadalılann en çok sikâvetettıklen araç- lardan bınsi de beledivenin ısrarla kullanma- > ı surdurduğu traktor Bu traktor. daha once bir mahkeme karanvla vasaklanmı^tı Trafık su- besının sarı tosfor ceketlı '*şahin"len ıse bu ganp goruntuvu tdmamhvor Herhalde onlar da motosıkletlerının ustunde Buv ukada tratı- ğını sevk ve ıdare etmekle gorevhler 0>sa Bu>ukada"da ve de butun adalarda valnızca cankurtaran ıtfaıve ve çop kamvonu olması gerekıvor Gelenekbovle Adalanada \apan unsurlardan bın bu Bu gıdışJe Bu> ukada'da ıskele mevdanında- kı kavsağa trafık lambası da takılırsa hıç ^a- $ırmavın Buyukada sakınlennın kulağına gelen haberlere gore He>belıada kıyısına ko- canıan bir reklam panosu dıken (tepkıler uze- rıne kaldırıldı) Ford. adalar ıçın aku> le çalışan bir taşıt uretme>ı tasarlıvormuş Adalar'da gurultuiuz vede vızır vızır bir trafık ıçın 1 Doç Dr Korhan Berzeg, HABITATII zırvesıne sundu- ğu bıldınde Adalar'ın tanhı ve doğal dokusuna sahıp çı- kılmasinı ısterken Adalar'a motorlu tasit araçlan soku- larak yeni ımar aknlarının açılmasından endışe duvdu- ğunu bıldırdı Doç Dr Berzeg şunları sov ledı "Modern ulaşımı sa- \ unan beledivedir. Ada haJkı- nın ve İstanbul halkmın çoğun- luğu Adalar'da motorlu ta- şıtlann kullanılnıadığı bir ula- şımdan v-ana. BL^ans-Osman- lı mimari karakterini koru- mak istnorsak Adalar'da aku- lu araçlaruı bile kullandnıa- sına izin \ereme\iz." Adalılann tepkisi Buy ukada 'da konuştugu- muz esnaf ve adanın yerlıle- n ıle vazlıkçılar, motorlu ta- iit trafığınden vakınıyorlar Ozellıkle vaz av lannda Or- man İdaresı kampının 'je- ep'ının kampa sureklı ınsan tasıdığını belırten esnaf Buvukada'nın doğal guzellığını bozan ve vaşamı zorlaştıran bu keşmekeşe bir an on- ce ion venlmesını ibtıvor Bir esnaf "Buradaki dev let gorevlileri ozur- liı mû ki motorlu araca binivorlar. Butun Ada- lılar, ya>a olarak e\ine giderken ve\a favtona binerken onlann bo> le davranmasına aklımız ermiyor" dedı Adalılar da "Devletgorevlileri, Adalar'ıko- rumakla vükumlu iken Adalar'da }aşamızor- laştırmava kalkmalarını kabul etmivoruz* 1 dıyerek tepkılennı dıle getırıvorlar HAVALAB ISIND1 Orman yangmlan başladı Haber Merkezi - \az a\ lannın gelme- siy le orman vangınlan ba^ladı izmır. Ma- nısa. Muğla ve Bodrum'da çıkan orman yangınlarda bınlerce ağaç kul olurken maddı zarar mılvarları aş.tı Izmır ın Odemış ılçesınde oğleden son- ra çıkan orman yangınının yaklaşik 300 hektarlık alanda devam ettığı bıldırıldı IzmırOrman Bolge Mudurluğuvetkılıle- rınden alınan bılgıve gore Odemıs ılçesı Başova vavlası Kartalkuleme\knndes>a- at 09 00 sıralarında çıkan orman vangını orman vangın sondurmeekıplen veuçak- ların katılımıvla oğle saatlerınde kontrol altına almmıstı Soğutma çalısmalan de- vam ederken saat 14 00 sıralannda aynı bol- gedevenıdenbaslavan vangın ruzgarında etkısıvle kısa surede buvudu Bolgedekı sıddetlı ruzgânn sondurme çalısmalarını olumsuz etkıledığını sovleven vetkılıler vangının 300 hektarlık alanda devam et- tığını Balıkesır Lşak ve Denızlı orman bolge mudurluklennden takvıve sondur- me ekıplen ıstendıeını sovledıler Orman Bakanı NevzatErcan vangının çok buv uk olduğunu, uçak ve helıkopterlerın deyar- dımıvlasondurulmeveçalisildığını bıldır- dı Buca ılçesine bağlı Kozağaç mevkıın- de saat 15 00 sıralannda çıkan orman v an- gını ıse saat 20 00 sıralannda kontrol al- tına alındı Manısa-Alıağa karayolu uzenndekı Os- mancık. Kuçukbelen ve Kozaklar kovle- rı çevresindekı ormanlık alanda dun saat 16 İ0 sıralannda vangın basladı \angin kısa surede buvurken vetkılıler 40 hektar- lık alandakı çam ormanınm kul olduğunu bıldırdıler \angın sondurme çalısmaları- na Manısaveçevre ılçelerın ıttaıvelerının yetersız kaldığı gozlendı Orman Bolge Mu- durluğu vetkılılen. vangının çıkış nedenı ıle ılgılı ara^tırmalann surdurulduğunu bıldırdıler Muğla nın Mılasılçesınebağlı Orenve Selımıye beldelerı vakınlarında çıkan ıkı vangında. toplam 12 hektariık ormanlık alan vandı ORMAIV AL4NINA KAMPUS KURULMASINA TEPKİ Universitelerde orman çelişkisi• Orman alanlarını tahrıp ederek kampus kurmay a hazırlanan vakıf unnersıtelerının hıçbınnın bunyesinde orman fakultesı buiunmazken Turkı>e'de kurulu orman fdkultelennın bu>uk çoğunluğu orman alanlarının uzağında 'Dazlak'Demiyine şaşırttı Demi Moore, bir stripriz sanatçısını canJandırdığı Striptease adlı filmin \ew Sork Ziegfeld Sineması'nda gerçekleştirilen gala gecesine kocası, iinlu fîlm sanatçisı Bruce \\1IIis ve iki çocuğu ile geldi. l niiı o\ uncuv u gormek amacıvla sinemanın onunde bekle>en kalabalık. karşılarında saçlan kazınmış bir Demi Moore goriınce donup kaldı. Demi Moore'un bugiıne dek sanat gticunden çok. renkli basına vansıvan \aşam tarzı ile isim >aptığını bilenler bile sanatçının büyük cesaret isteven bu hareketini şaşkınlıkla karşıladılar. Moore'un uçuncıi çocuğuna 9 avlık hanıile iken \anif\ Fair dergisine verdiği çıplak pozlar hâlâ belleklerde. Şimdi de Moore'u striptiz vaparken görüntuleyen fotoğraflan magazin dergilerinin savfalannı suslıivor. Ghost (havalct) filmivle ünuniı pekiştiren sanatçı. gundemde kalmanın volunu havranlarını şaşırtmaktabuluyor.(Fotoğraf REUTERS) Toroslar'da tavşan katliaım Antalya'da tam bir doğa katliamı yaşanıyor. İzinsiz avlanmanın önlenemediği yörede, a\ cılar tavşanlan acımasızca yok ediyor FİGEN ATALAV Kampusianm orman alan- lannda kurma amacında olan vakıf unıversıtelennın bun- jelerınde orman fakulte»ı bulunmu>or Orman fakul- tesı kurmalannmdahıçbırbı- çımde kendılennı haklı çıkar- mavacağı ve yasal vanlışh- ğı duzeltmevecegı ku^ku- suz Turkıve'de Trabzon, Bartın Duzce. Artvın. Kah- ramanmaras Isparta veÇan- kırı da kurulu orman fakul- telennden hıçbın orman ıçın- de bulunmuyor Istanbul Unıversıtesı Or- man Fakultesı yonetımı ve ogretım uvelerı, ormanlık alanların yağmasını onle- mek ıçın vıllardırmucadele venvorlar L'nıversıtekuran vakıflara ormanlık alanlann verılmesinı eleştıren fakul- te Dekanı Prof Dr Melih Bojdak, "\akıf unhersite- lerinin bina \e tesisleri>le or- man alanlannı tahrip etme- leri >erine. unıversitelerinı ormansız alanlarda kurarak kampus \e çev relerini ağaç- landırmayı ve topluma or- nek olmavı ilke edinmelen beklenir"dıvor Prof Boydak'a gore bu gıdış Istanbul'un Avrupave Asya yakasındakı kıv ı şerı- dınde kalan v e Istanbul hal- kınm nefes alabıldığı bir aviıç orman ıçın tehhke olusturu- vor Bazı vakıfunıversıtele- rıne Belgrad. Fener Beykoz ve Şıle ormanlanndan tahbis- lervapıldıgını hatırlatan Prof Boydak. su elestırılerde bu- lunuvor u Beşyenivakıf uni- versitesi kuruldu ve kurula- caklarsırada. Turkivc'devc Istanbul ç^resindeüniversi- te kurmak için başka alan vokmuş gibi gözler, belirti- İen ormanlardan vasalolma- yan vakJaşımlarla alan elde etme>e >önelmiş. Vanlış bir çığır açilmışür. Zorlamalar peşpeşe gelecek. Bu orman- İarda veni bir vapılaşma bas- kısı daha oluşacak. 'Mazeretieri >ok' Iniversite kurmuş da ol- sa bu ormanlardan alan al- maya. hiçbirvakfin vasal hak- kıyoktur. Ulkemızınyuksek oğrenımme ve oğrencılenmı- zın okumasjna ımkan'saglı- voruz psikolojik savunması da vakıflan haklıçıkaramaz. Hedef orman rejinıi dışın- daki alanlarda kampus ku- rarak buralan ağaçlandır- makolmalıdır. \ akıf üniver- sitelerinin değeri buyolla ar- tar veörnek\ aklaşımvapmış olurlar. Tıirkiye'deki devlet unhersitelerinden hiçbiri or- man alanlannı tahrip ede- rek kampus kurmamıştır. Tam aksine ormansız alan- lardakikampuslannıveçev- resini ağaçlandırarak orma- BLLENTECEMT İzinsiz av lananlar, tavşanlan acıma- sızca vumıakla verinmivor.üstelikka- falaruu da ortada bırakıvorlar. ANTAL^A -Antalva'nın vuzde ~7 8'ıdağlıkalan Torosların \kde- nızbolumusahıle kadar ınıvor vuz- lerce kov oluşturuvor Iklım ve bıt- kı ortuiu. Akdenız'e) ansıdıkça ma- vının hıçbıryerdegorulemeven bir tonunu "turkuaz" rengı olu^turu- yor Doğadabınbırçesıtyabanitan- lı ve eşkıyavı banndıran Toroslar. Akdenız'ın karsısinda lır çaiıp go- bekatıvorolmalı Şaırdebovlego- ruvordu Torosların Bevdağları bo- lumunu Insanoğlu Bevdağları na lır çalmak ıçın çıkmıyor vah^ı \a- şama "katliam" ıçın çıkıvor Dağ- cılık Federas^onu 11 Temsılcısı Ke- malGuneş,doğagezılerı Mrasında- kı gozlemlerını "katliam" olarak değerlendınvor "Dağlarda gezerken o kadar çok katledilmiş havvana rastlıvoruz ki insan olduğumuz için utanç duyar hale gelivoru/" Sahıl.>avlavedağlardabol mık- tarda keklık, bıldırcın. uvevık. va- ban guvercınlerı vabandonıuzu. kurt. çakal. tılkı tav san bulunu>or Bu hav^anlann genısbırzaman ıçın- de av lanmasjna ızın venlmesıne kar- sin va^ak. karabulak. porsuk. ko- karca. ayı su ve bataklık ku^lan ıle alagevık. dağkeçısı avlanması bel- iı zamanlarda ızne bağlı Her dağa ormana bir bekçının konulamayacağını ancakavcıolan vevaolmavanlarındağlardabılınç- sızce avlanmaları sonucu neslı bol olan tavşanlann bıle tukenebılece ğını anımsatan Guneş "Doğada, doğa kanunlan geçerü. O>sa insanoğ- lu aklıv la değil, teknolojik alet ve si- lahlarla katliam vapılnor. Dağlar oidıirulmus. tav san. kckİik bıldırcın gibi kuçuk havvanların başlarıvla dolu" dedı Ceza }eterii o!mu\or Orman Bolge Mudurluğıı Avcı- lık ve Av Korunıa Şube Mudurlu- ğıı vetkılılen ızınsız avlananlara vuksek cezaljrınguladıkldnnı an- cak veterlı olmadığından vakınır- larken. "Ava çıkacak kişiler bizden izinahnakzorundalar. lavşan avı her mevsitn serbest olmasına karşın. izinsiz avlanıimaz. ^oksa doğa kat- liamının onune geçilemez. Ancak her v ere gorev lilerimiz ulaşamadığı ve geceav larına çıktıkları için vaka- lamaktaguçlukçekivoruz. Avcılann da buna karşı onlem alnıalan gere- kiyor"* dedıler Ayncavurulanhay- vanlannkafa ayakveyadenlengı- bı artıklarının da keünlıkle gomu- lerek yok edılmesı gerektığı v urgu- landı \enikov Av cılar Kulubu Ba^ka- nı ReşatVurtseven,gerçekavcıların "katliam" >apmayacağını dıle ge- tırdı Yurtseven, dağlarda ha>\an ba^lannın sağa sola atılmasının sa- v unulacak bir tarafı olmadığını be- lırtırken "Biravcıtavşanavınaçık- tıvsa ancak birva da iki havvan vıı- rur. Bundan fazlası katliama girer. Avcı doğa ve çevre dostu olmak durumundadır" dıye konuştu na kav uşturma kutsal göre- vini yerine getirmişlerdir." Orman fakultelerının de oğretım ve araştırma amacıy- la kısa surede ulaşılabılecek orman > akınında (ıçınde de- ğıl) kurulması ve>a bir araş- tırnıa ormanının bulunma- sının veterlı olduğunu belır- ten Fakulte Dekanı, Zongul- dak Karaelmas Unıversıtesı Bartın Orman Fakultesı'ne. valnızca oğretım ve araştır- ma amaçlan ıçın bırarastır- ma ormanı tahsıs edılırken vakıf unıversıtelenne orman ıçınde ormanı tahrip ede- cek kampus alanı vermevı açıklamanın mumkun olma- dığını vurguluyor Vakıf unıv ersıtelennın ku- rulmasina karşı olmadığına dıkkat çeken Prof Dr Me- lıh Bo>dak şunları sovlu- vor -Paralıegirimvapacak vakıfuniversitelenne,oğren- ci başına dev let universitele- rindeki harcamalann iki ka- tına kadar dev let tarafından yardım verilmesi haksız bir avncalıktır." Ormanlar hızla azalıyor MÖ20O0vılında8mılvar hektar kabul edılen dunya ormanlan bugun 3 7 mılvar hektarageniedı -Bu ormanlardan elde edilen y ıllık 3.7 milv ar met- rekiıp odun hammaddesi gıinumuzde insan gereksi- nimi karşılıvor. -FAOveBırler'ın venlen- ne gore bugun 5 mılyarın uzennde olan dunva nufusu 2020 vılında " 9 mılvara. odun hammaddesi tuketımı ıseyılhkS 6mılvarmetrekup duzevıne çıkacak -Üretimle tüketim ara- sındaki açık vılda 1.9 mil- yar metreküpe ulaşacak. -Bugun 65 mıl>on olan Turkıvenufiiiunun 2020 yı- lında 104 mılyona. odun ham- maddesi gereksinımı vılda 61 mılyon metreküpe ulaşa- cağı tahnjın edılıvor -Doğal ormanlarımmn aktüel verim gücii vılda yaklaşık 15-20 milvon met- reküp. Yılda vaklaşık 5 mil- von metrekup de kavak odunu olarak üretiliyor. -Buna gore 2020 vılında ulkemızde vılda 35-40 mıl- yon metrekup odun hammad- desi açığı beklenıvor - Ancak orman rejinü için- deki alanların verinıli hale getirilmesi. kavak ve hızlı ge- Uşen türlerle ağaçlandırma- lanna gereken onemin veril- mesi ile ülkemizdeki odun hammaddesi urerimini 50-60 miKon metreküpe çıkarmak ve açığı kapatmak mumkun. Aksi halde doğal ormanla- nmız hızla tükenecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle