09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 25HAZİRAN 1996SALI FUTBOL ŞAMPIYONASI Londra basmı, Almanya maçı öncesi holiganları kışkırtıyor LO\DRA(Cumhuriyet) -\\emble\ Stadı ndaya- nnoynanacak olan yan fı- nal maçı Ingıltere'nın Ikıncı Dunya Savaşıanı- lannı depreş.tınrken 1966DunvaKupa- bi fınaiınde de karşı karsjy a gelen bu ıkı takım arasindakı maç oncesı adeta bır savaş ha\ası yas.anıyor Ingılız tabloıd basını. dunku manşetlennıle >avaş çıg- lıklannı atmaya basladı bıle Sahada 76 bmden tazla kı^ının. tele- vızyonlardan da yaklaşık 18 ınıhon kı- s,ımnızledığılngıltere-lspanvamaçından once de a\nı havaya burunen buharba- sını adeta bır mevdan muharebesi nıte- lığıne burundugu maçta. Ingıltere nın ga- lıbıyetı ardından. "Şimdisıradakigelsin'' başlıklan ıle çıkmıştı Pazar gunku çeyrek fınal maçian ara- er savaşa• Daily Mirror gazetesi, Gascoigne ve Pearce'ın miğferlı fotoğraflannı yayımlayıp "Dikkat teslim olun" başlığını kullanırken Daily Star da teknik direktör Tery Venables'a askeri üniforma giydirdi. olan NeviUeChambertein'ın Almany a'y a savaş ılan eden bıldınsını de yayımladı Daıly Star gazetesi. Almanca'yagon- derme yaparak Ingılızlenn unlu sioga- hazır sında da ingriızlenn en çok ılgısını çeken kuşkusuz \lmanya-Hırvatıstan maçı ol- du Son duduk çalındığında. y an finalde- kı rakıbın Almany a oldugunun ortava çık- nubi. tabloıd gazete edıtorlennı hemen ha- rekete geçırdı Dunku Daıly Mirror gazetesi, bınncı say fasınm tamamını bu konuy a ayınrken. PaulGascoigne \ e Stuart Pearce'ın mığ- ferlı fotograflannı yavımladı \e altına "\chtung..Surrender"(Dıkkat teslım olun) başlığını atıı DaıK Mirror. yıne bınncı sayfasın- dan 1939 yılında Ingılıere Başbakanı y p g g nı "Havdi aslanlar" anlamına aelen -HereVyeGo"\u "HerrWeGo" şeklın- demanşetvaptı \e teknik dırektorTerr> Venabies'ın asken unıforma ılebırfotog- rafınayerverdı Ingiltere gri forma giyecek 1966 Dunya Kupası'nda.Almanya'yı uzatmada 4-2 yenerek şampıyon olan Ingıltere, bu kez de Almanİan yıne Wembley"de de\ ırmek ıçın seferber oldu Ikı taraftn da formalarının a>nı renk olması nedenıvle dün kura çekımı > apıldı Kuray a gore. fngıltere bu maçta gn forma gıyecek Almanya ıse her zamankı formasıyla sahaya çıkacak Ingıltere ıle Âlmanya. 1990 yılında İtalya'da yapılan Dunya Kupası'ntn ya- n fınaiınde karşılaştılar \ e penaltılar so- nucu Almanya fmahst oldu Daha sonra 1991 yılında Almanya. Ingıltere'yı VVemblev'de 1-Oyendı Ikı y ıl sonra da Detroıt'tekı ozel maç da vı- ne Almanya'nın 2-1 galıbıyetı ıle sona erdı Gozlemcıler. tabloıd basında ve top- lumda estınlen bu "savaş" ruzgârları- nın, fanatık taraftarları da koruklevebı- leceğıne ve olay çıkarmak ısteyenlenn ekmeğıne yağ surüleceğıne dıkkat çekı- vorlar LONDRA MEKTUBL / Z\F\R Organizasyonave hakemlere sarı kart Futbol kalıtesı çok fazla goz kamaştı- rıcı olmasa da bır Dunya Kupasi kadar futbolda dönum noktası nıtelığı taşı- masa da zaman zaman zev klı maçlar ız- ledığımız nvrupa 96 da. kalıte\ı dus,u- ren en buv uk faktor. bır kez daha hakemler UEFA ve FIFA'nın kararlan uyannca. sahada "da- ha sert" takılan bazı hakemler. hem kars.ılas,malann ta- dını tuzunu kaçıran hem de bazı takımlann kaderıy le oynayan gulunç duduklen ıle turnu\aya kabak tadı verdınneyı başanyorlar Bır maçta. aynı faullere du- duk çalmay an, bır başka maçta ıse aynı hareketlere. hat- ta daha yumu^ak hareketlere bıle sarı kartlar. peynır ekmek gıbı dağıtan hakemlerın. kendılerı "kırmiH kartı" hakedıyorlar ÇekCumhurıyetı-Portekızmaçını ızleyenler nede- mek istedığımızı daha ıv ı anlıvorlar Yarı fınale kalan Çekler. kart cezalan y uzunden neredey se kadro y apa- ma' acak duruma duşerken. baş.ka maçlarda da banz ha'alı dudüklerie. omeğm tspanya'yı ve Romanya'\ı kupa dişı bırakan hakemler. yataklannda nasıl rahat Uvuyorlar. merak edıyoruz doğrusu Hakem "hatalarrnın ve haksız düzenlemelenn ev sahıbı Ingıltere'ye nasıl yardımcı olduğunun tartiş.- ması. baska bır zaman v e platformda y apılabıhr Ama bırbaşka konuda organızasyonda, tngıltere"nınpuan- larının pek y uksek olmadıgı kesın Bılet satış.larındakı rezalet. sonunda Ingıltere'nın futbol tutkunu halkını ısv an ettırecek bo\ utlara vann- ca Av rupa 96 organızatorlennın foy aları da mev dana çıktı Çevrek fınal a^amasına kadar katılımcı ulkele- rın federasyonlan ve tunzm acentelerı aracılığı ıle sa- tılan bıletlenn nerev e gıttığı sorgulanırken. pek çok maç- ta boş. tnbunlere oynayan takımlar \e bılet bulamadı- 5ı ıçın telev ızyondan ızleyen seyırcıler "Hani tum bi- letler satıtmıştı ve yer \oktu" sorusunu sormaktan ken- dılerını alamadılar Çeyrek fınal ve yan fınal a^amasında ıse daha bu- yuk bır rezalet yas.anıyor Ozellıklelngıltere"nınbutu- ra kalması, çok sayıda Ingılız taraftan. bılet gıs.elerı- nın kapısinda kuy ruk olmaya y onelttı. ancak büy uk bır hayal kınklığına neden oldu \\embley ın kapılanna davananlara "Burada bilet satılmayacak. sadece ozel teiefon hattından alabilirsiniz"denıhnce. kıy amet kop- tu Çunku ozel teiefon hatlanndan. sadece kredı kartı ıle bılet satın alınabılıyor Bu da kredı kartı sahıbı ol- mayanlann. bılet alamayacaklan anlamına gelıvor Va- nı organızasyonuyapanlar." Kredi kartı olmayan. fut- bolu stadyumda se>Tetınesin"gıbı korkunç bır ayrım- cılığa gıtmi!) oluyorlar Kuzeydekı Leeds kentmden gelıp. Wemble\ Stadı'nın kapısinda çocuğu ıle tam 7 buçuk saat bekledıkten sonra. bılet alamadığı ıçın ge- rı donen bır adam. fer»adını >6yle dıle getınyordu "Bari televizyon yayınlannı da şifreli yapsınlar. on- lan da kredi kartı ileseyrettirsinler, i> ice bolsunkr mil- lefi.. 1 - Uembley'de geçen cumartesı gunu oynanan Ingıl- tere - tspanya maçında bıle boş sıralar oldugunun go- rulmesı uzenne. Avrupa 96 organızawonunu yapan- lar. şımşeklen ıvıce uzerlenneçekıvorlar En ucuzu 50 sterlınden başlayan bıletlenn. "kapış kapış gjttiğini"" ve hıç kalmadıgını ay lar onceden ılan eden Avrupa 96. tam u kırmızı kart"lık bır faul yapmadıysa bıle. "sarı kart"ı şimdıden hak etmış durumda Klinsmann,attığı golden sonrasevincini Scholl'la pavlaştı.(Fotoğraf RELTERS) Almanlar kadro kurmakta zorlanıyor Klinsmann da yok HASAN CEM\Lİ /_^,< ^ LONDRA-Sakat futbolcular ya- / ) ^ ^ - rı fınalist Almanya'nın başına 'dert'açtı Ingıltere dekı 10 Av- rupa Futbol Şampıyonası'nda Hır- vatıstan'ı zordaolsa2-l yenerek son dorde kalan panzerler, kaptan Jurgen klinsmann'ın anı sakatlığı nedenıv le Ingıltere ma- çı oncesı 'bunalıma' gırdı Hırvatıstan maçının ılk yarısındapenaltıyı attıktan sonra arka adale- sınden sakatlanan unlu futbolcunun y annkı maç- ta forma gıymesının olanaksız olduğu doktorlar tarafından açıklanırken teknik dırektor Berti \ogts Beşiktaşlı Stefan Kuntz \e Fredi Bobiç'e ılk I l'de şanstanıyacağını açıkladı ^lman mıl- lı takımında daha once de Jurgen Kohler v eMa- rio Bassler sakatltkları nedenıyle 22 kısjlık kad- ro dı^ında kalmışlardı Hırvatıstan maı,ını degerlendıren teknik dı- rektor Bertı \ogts. zor bır 90 dakıka sonrası ga- lıbıyete ulaştıklanm ve ılk 4 takım arasında kal- dıklannı belırtırkenev sahıbı Ingıltere ıle oyna- yacaklan yan fınal maçını da 'erken'fınal ola- rak değerlendırdı Bu maçı kazanan tarafın şam- pıvonluŞaulasaı_agını bıldıren\ogts "Hınatis- tan maçında büvuk hatalar vaptık. Bunlan tek- rarlamamamız la/ım. En zor maçımızı oynaya- cağız. Klinsmann'ın vokluğu birim için bu\uk dezavantaj. Onun vtrinc oynatacağım oyuncu- nun performansı Mmanvanın kupadaki kaderi- nibeürler"dedı Hmatı^tan maçında sahadakı en ıvı Mman futboltu olarak gosterılen Sammer ise "Hına- tistan karşısında pres mgulamak istedik. \ncak umduğumu/dan daha guçlu bir rakıp bulunca is- tediğimizı yapamadık.\ ıne de > an fınale \ uksett- tiğimiz için mutluy um" dedı REKOR TRANSFER Rüştü'nün imzası 2 milyon mark HİLMİTÜRK.\\ Mıllı takımla bırlıkte Fenerbahçe'nın bas.arılı kalecısı Rüştü. takımıy la, rekor transfer ucretı karşılığı 2 yıllık soz- leşme ımzaladı Dun kulup bınasında Fenerbahçelı yonetıcılerk bır ara- y a gelen Rus.tu. 4 saatlık goruijmeden sonra 2 milyon mark (yaklas,ık 1 lOmılyarlkarşılığıyenıdenanla^masagladı Bu ucret. ay nı zamanda Turk spor tanhının de en pahalı trans- fen oldu Yenı sezonda San - Lacıvertlı takımda kaptanlık goreMdeyapacak olan Ruştu. "Ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli kalacağım. Bu ta- kıma gbnül bağım var. Transferde hakkım olaıu akk- ğımı sanıvorum. Kaptanlık içinse elimdengeleniva- pacağım~dedı Kostadino\ yarın geliyor Fenerbahçe'nın Beşiktaş'ın \eniteknikdirektörüRasimKara,dünfutbolculariaFııl>a'dabuluştu.( Fotoğraf DEMZDERİNSU) KartaVdan sezona merhaba ASENAÖZKAN RüŞtü 2 >H daha FenerbahÇe'de. transferertığı Bulgargolcu Kostadinov yarın Istanbul'a ge- lıyor Letchkm'la anlaşamayarak bu\-uk duş kınklığı yaşa- yan yonetıcıler. daha sonra anla^ma sağladıklan Kostadi- nov 'u Çapa'da sağlık kontrolunden geçırecekler Bu arada San - Lacıvertlı yonetıcılerden AbdullahAcar, MehmetAli Aydınlar. Orhan Keçeli, Hasan Kılavıı/ yenı sezona gelır sağlamak amacıyla duzenlenen Eşya Pıyan- gosu yla ılgılı bugun (saat 11.00'de) bır basın toplantısı duzenleyecekler Fenerbahçenın yaz sporokullan ıse bugun başlıyor Fı- kırtepe tesıslennde gerçeklesecek olan açılışta tum yone- tıcıler hazır bulunacaklar T\KIM HALİNDE 2. OLDL'LAR Bayan atletler 'umut' verdi Yenı sezonunhazırlıklanna dun Rrva'da başlayan Beşıktaş'ta her şey ın ba^ı dısıp- lın Takımın başina teknik dırektor ola- rak eskı kaptan Rasim Kara'yı getıren Beşıktaş yönetımı, yenı sezonda dısıp- lınkuraUannıçığneyenfutbolcularaağiT para cezası vereceğını. gerekırse de ku- rallara uymayan futbolcuyu Rasını Ka- ra'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakacağını açıkladı Dun Fulya'da bır araya gelen Sıyah- Beyazlıekıbın teknik kadrosuvefutbol- cuları. oğle yemeğı yedıkten sonra ga- zetecılerın ısteğı uzenne fotoğraf çektı- np kamp yapacakları Rı\a'\a hareket • Sıyah-Beyazlı ekibın teknik kadrosu ve futbolcular, öğle yemeğı yedıkten sonra kamp yapacaklan Rıva'>a hareket ettı. ettı Ancak dun akşam gerçekle>en haf- talık olağan yönetım kurulu toplantısı- nakatılan Rasım Kara. takımı yalnızbı- rakıp Istanbul'da kaldı \e gazetecılenn sorulannı yanıtladı "Beştktaş'tabirfikNcberabeıiikyokde- medim. Sadece benim takım kaptanlığı vaptığım donemdeki atmosfer vok, onu da birlikte yakalavacağız" dıyen Kara, sozlennı şoy le surdurdu "Beşiktaş'ta\e- ni dönem başlıvor. Ben başansızlığın ne- lerden kaynaklandığını vvbunlan nasılasa- cağımızı çok ivi biUyorum. Benden once gorev vapanlan suçlamakistemiyonım, ama takımda birşe> lereksilmiş. Beni ne- lerinbeklediğinibüiyorum.^ onerkilerie- futbolculann.teknik kadro>la-vonerimin arasındaki kopukluğu gidereceğizr Kara. dorduncu vabancı konusunu şu anda duşunmedıklerını belırtırken de mıllı oyuncularla Stefan Kuntz. Hınat kalecı Mrmiçve Johnsen'ın ızınlıoldu- ğunu, kampa daha sonra katılacağını soy ledı Bu arada Rasım Kara. kampa ka- tılmak ıçın gelen K.Metin'ı kadroya al- madı %e kendısinı Şener ıle bırlıkte kı- ralıklar lıstesıne koyduğunu soy ledı DUBLÎN (Cumhuriyet) - Ir- landa'nınbaşkentı Dublın'de ya- pılan ve Irlanda lskoçva. Gaİler \e Beyaz Rusya'nsn kanldığı L'luslararası 5"lı AtletızmMusa- bakalannda. Turkıye. bav anlarda takım halınde ıkıncı oldu \anş- larda. bay an atletler öbınncılık. 2 ıkmcıhk ve 3 uçunculuk elde ederek takım sıralamasında İs- koçva nın ardından 55 5 puanla 2 oldular Turkıye. erkeklerde ıse2bınncılık 3ıkıncılık\e2de uçunculuk alarak takım sırala- masında 47 puanla 4 oldu •\tletlenn derecelerı ve sıra- lamadakı yerlerı şovle Bayan- lar 100 metre \ksel Gurcan 12 12(l).2OOmetre -UseJGur- can 24 ^0 (1). 400 metre Öznur Dursun54 05 (2| 1500 metre Sure\->-a\yhan4 38 49(5). 100 metreengellı FilizTurkerl4 95 (3). 400"metre engellı Sihia Akarsu 63 56 (4) gulle atma Gulseren Tavan 15 38(1). cınt atma Aysel Taş, 57 76 (1). dısk atma HusniyeKeskinM40(2). uzunatlama FatmaDulkan6 11 (1). 3 adım atlama Billur Dul- kadir 12 36(1) çekıç atma Nes- rin Ka\a 49 34 (31. vuksek at- lama Güisün Durak 1 65 (3) 4\400 erkekler 3 24 ^6 Erkekler 400 metre Vaşar \ ılmaz49.77(5),800 metre: Ce- >at Kuçuk 1 52 89 (3). 1500 metre SalihÇakır2 59 39 (5) 3 bın metre engellı Nihat Bağ- cı 9 0S |6(3) 5 bın metre Fer- citdin 15 04 4''(5) 110 metre engellı GurselOzyurtlS 02(4) 400 metre engellı Bilal Can- turk 54 22 (4). gulle atma \a- \uz Erkmen 16 23 (2). cınt at- ma FikretOzsoy 69 28(3).dısk atma Ercument Olgundeniz 53 88 (1). uzun atlama Erim May ^19(1) 3 adım atlama Murat \>a>duı 14 89 (2). yuk- sek atlama Kemal Güner 2 05 (2).çekıçatma SuatSayin56 44 (4).4\100ba\anlar 42 99(4). 4\400 bay anlar 3 5154(4) 200 metrede dünya rekoru ATL\NT\ (Cumhuriyet)- \tlanta Vaz Olimpivat Ov unlan'na katılacak \merikan Atletizm Takjmı'nın beliıiendiği seçmeler bu kez bir dunya rekoruna sahne oldu.L nlü atlet Michael Johnson 19 vıllık rekoru kırarken oyunlar öncesi de kısa mesafelerin favorİM olduğunu bir kez daha gosterdı 200 metre finalinde koşan Michael Johnson. çok iyi bir vanş çıkardı. \tlanta Olimpiyat Stadı'ndaki seçmelerde Johnson. 19.66'lık derecesiyle rekora ulaştı. Eski rekor 19.72'yle ltarvan Pietro Mennea'ya aitti. Pietro. bu derecesini 1979 vılında Meksika'da elde etmişti. (Fotoğrat RELTERS) KORTTA SÜRPRİZ Courier ve Chang tribüne çıktı LONDRA (Cumhurivet) - VVımbledon Tenis Turnu- vasıbaşladı Tumtenısdun- yasının gozunu dıktığı tur- nuvanın ılk gununde Jim Courier, Michael Chang, Arnaud Bot'tsth gıbı ıddı- alı raketlenn elenmesı surp- nz olarak yorumlandı Tenısseverlenn buyuk ıl- gı gosterdığı turnuvânın ılk tur maçian sonunda bay an- larda Sabine App«lmans, Katarina Savtamatsu, Lori McNeil, Claire Taylor. er- keklerde de Boris Becker, Alberto Costa. Paul Haar- huis, Nkolas Pereira, Pete Sampras bır ust tura çık- tılar Trabzonspor Hami için karar günü O M E R G I N E R TRABZON - Trabzons- por'un mıllı futbolcusu Hami ıle ılgılı karar. bugun (\alı) top- lanacak olan v onetım kurulun- ca venlecek Hamı'nın. uzun sure Trabzonspor'dan ayrılma istegınde ısrarlı tutumu karşı- sinda. y onetım kurulunun bu- gun alacağı karar merakla bek- lenırken spor kamuoy u. Hami ıle ılgılı değerlendırmede ıkı- ye aynlmışbulunuyor Kımılen. Hamı'nın ıvı bırfı- yatla satılmaünı ısterken bır kısım taraftar ıse Hamı'nın bı- rakılmaması vonunde goru^ belırtıyorlar Hami nın Trab- zonspor'dan ayrılma îstegın- Calatasaray Cim-Bom'un ada sefası Spor Servisi- FatıhTenm'lı Galatasaray. 1996-97 futbol sezonu ıçın bugun Kuruçeş- me'dekıGalatasarav -\dasi nda bır arava gelıvor Başkan Fa- ruk Suren \ e yonetıcılerle bır oğle yemeğı y ıyecek olan fut- bolcular varın da Florya Me- tın Oktay Tesıslen'nde antren- manlara bas,layacaklar Yöneticüerie yemek Adadakı yemek sonrası fut- bolcularla y onetıcıler arasında bır toplantı y apılacak Bu top- lantıda yenı sezondakı hedef- ler gundeme getınlecek Yenı transferlerden Isv ıçrelı Adrian Knupp'un da açılışa katılma- si beklenıvor Sağhk kontrolü G Saravlı futboleular onu- muzdekı gunlerde de sağlık kontrolunden geçecekler G Geçen yılın flaş ekibi İnter-Toto Kupası'na kötü başladı Kocaelispor hazır değil SporSer\isi-Kocaelı spor. CSKA Sof- ya maçının şokunu yaşıyor lnter-Toto Ku- pası'mn favonsı olarak gosterılen Kor- fez ekıbının. Bulgar rakıbme 3-1 yenıl- mesıYeşıl-Sıyahiı camıanın moralını bo- zarken teknik dırektor Mustafa Denizli. Kocaelispor' un hâlâ fınal şansı taşıdığı- nı belırttı Sezonu kısa bır sure once aç- tıklarını ve henuz yenı transferlerın ta- kıma uyum sağlayamadıgını belırten Mustafa Denızlı, "\eterli çauşma imkâ- nı bulamadık. Ama ikinci maçta bu ka- dar kotu oynayacağımızı sanmıyorum. Fransa'daki Starsbourg maçı bi/im için dönüm noktası. Kazanmak istiyoruz" açıklamasını vaptı Mosheou.SaffetFa- ruk, Soner ve Stingaciu'nun doğru du- rust antrenman yapacak fırsat bulama- dığı da belırtıldı Stingaciu'\a tepki \ anspor dan buy uk umutlarla transfer .,. dekı ısrarlı tutumu uzenne bır açıklama vapan Dr Kemal Çağlar,Trabzonspor abırpsı- koloğun gereklı olduğunu ıle- rı surdu Çaglar Trabzon'da vayımlananEkspres gazetesi ıle vaptığı soyleşıde eskılerde. futbolcu ıle antrenorun Trab- zonspor'unbaşansı ıçın saha- v a çıktıgını. paranın ıkıncı plan- da kaldıgını. bugun ıse paranın ılk plana çıktıgını soy ledı Trabzonspor\ onetım Kuru- lu'nun aldığı bır kararla 3 tem- muzda Mmanya %a gıdecek v e •Mmany a'da uç hafta sure ıle çalişmalannı surdurecekTrab- zonspor bu arada 5 de hazır- lıkmaçıvapacakveTrabzon a donecek Sarav temmuzayında ıse kamp ıçın Mmany a'y a gıdecek \\- manya'da Beşıktaş ve F Bah- çe ıle bırerhazırhk maçı v apı- lacak G Saray ın yenı teknik dı- rektoru Fatıh Tenm Sarı-kır- mızılı ekıpte ekol y aratacakla- nnıaçıklarken "G.Sarav'aba- şardıotanakiçin geldim. Futbol- culanmla iyi bir uyum içinde çalışacağız"dıye konuştu hie gundemde Galatasaraylı yonetıcıler. Hammam Lıs-Etoıle Sahel maçında ızledıklerı 5 Tunus- lututbolcuyubeğenmedı Tu- nuslu futbolcuların beğenıl- memtsi uzenne yonetıcılenn. Romen mıllı takımının orta saha oy uncusu İlie'nın peşın- de olduğu ve bu futbolcu ıle anlaş.ma zemını arandığı bıl- dırıldı edılen Rumen kalecı Dımıtru Stıngacıu, yedığı hatatı gollerle şımşeklerı uzenne çektı Geçen sezon yaptığı kurtarışlarla Nanspor'u ayakta tutan Stingaciu'nun henüz takıma uyum sağlayamadıgı be- lırtıldı Yenı transferlerden Trabzonspor- lu Soner Boz ıse Kocaelıspor'a uyum sağlamak ıçın çaba harcadığını açıkladı 27 yaşındakı futbolcu "Trabzon'da ba- na şans tarunmadı. Kocaelispor'a oyna- nıak için transfer otdum" dedı B. Hakan da davacı • Spor Servisi - Galatasaraylı Hakan Şukur. kendısı tarafından dovulduklennı one surüp savcılığa suç duy urusunda bulunan 2 gençten şıkâyetçı oldu Sakarya Jandarma II Komutanhğı'nca ıfadesı . alınmak ıçın aranan genç futbolcunun avukatı Tacettın Altıntığ. "Burada mağdur olan Hakan'dır Kendısı Adapazarı dışında En kısa sure ıçınde gelıp ıfade verecek" dedı Finalin hakemi • SporSenisi-10 Avmpa Futbol Şampıyonasfnın 30 hazıranda oynanacak fınal maçını ttalyan hakem Pıerluıgı Paıretto yonetecek 43 yaşındakı Paıretto son 1 yıl ıçınde Uembley Stadı'nda 3 maçta gorev aldı -> Milli takıma . yeni çalıştırıcı • Spor Servisi - Fatıh Tenm'ın Galatasaray 'la anla^masından sonra yenı teknik dırektor arayı>ına gıren Futbol Federasyonu, bugun Istanbul'da yapacağı y onetım kurulu toplantısında mıllı takım teknik dırektorunu belırleyecek Ersel : Sarıyer'de • Spor Servisi - Turkıye Bınncı Futbol Lıgı'nın yenı takımı Sarıyer. Bursaspor'un sağ bekı • Ersel'le prensıp • anlasmaMna vardı Sanyer. Galatasaray "ın eskı futbolcusu Grassopherslı Kubılay'ı da transfer etmek ıstıyor. t İnter-Toto : devretti • Spor Servisi - UEFA L- Inter-Toto Kupası grup a maçlannın-v.eraldiğı ->„, y Spor-Totoda 13 ve 13 artı l'ı btlen çıkmayınca ' 3^1 milyon lıra onumuzdekı haftaya ^ dev rettı Streetball heyecam bitti (Cumhurivet) - Adıdas fırması tarafından her yıl ^ geleneksel olarak duzenlenen ve 6 etabı Dıyarbakırda yapılan sokak basketbolü heyecanı havaı fişek gostensı ıle son buldu Dıyarbakır'da 2 gun , suren ve spor. muzık. eğlenceyı kapsayan streetball turnuvasinda 80 takım kıyasıya mucadele ettı Şov grubu gostenlenyle ızleyenlen coşturdu Vlaçların yapıldığı sahanın uzennde zaman zaman uçan helıkopterler ıse turnuvaya ayrı bır ılgınçlık kattı Kıpkpmar'da silah araması • Spor Servisi - Edırne de 1-7 temmuz tanhlen arasında y apılacak 635 Geleneksel Tanhı Kırkpınar\ağlı Gureşlen ıçın genış guvenlık onlemlerı alınacak Edırne Emnıyet Mudurü OmerTuzel. Kırkpınar Haftası v e güreşler suresınce Saray ıçı'ne gırış ve çıkısjarda sılah araması yapılacağı ve süah sahıplçnmn tnbunlere , alınma\acağını bıldırdı. ^ Sılahlı sey ırcıler ıçın bır emanet merkezı . kurulacak TV'de Spor TRT1:2235 Av rupa Fu Şampıyonası TRT3: 19.00 \\ımbledoiB TenısTurnuvası r 2 1C\N\L D: 01.00 l Actıon AT\:00J5Euro-96 INTERST\R: 20.10 '96 Ozel S-3sbaırg-Kxae] 3az artec ıTjf jasas Ara ,a Base- StıTgarf Aafborg s- ^ p o l Hafa-arftonvie 3- Con*", Lnıted Cterteroı 10- üllestrofr-Siıgo Fta^ers V Luzem-HapoelTel-Am 12 Karlsrjhef-Craıova 13 Daugava Spart* Tmava !« Na",a"fans-Gfonıngen *5- CSKASofia-rifbsmıans '6- Dınarc Bucurestı Jaro
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle