03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER HADEP Genel Kurulu'nda 'PKK ve Apo' pankartlannın asılmasına tüm partiler tepki gösterdi Bayrağın mdirflmesine öfkeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Si- yasi partiler. HADEP kongresinde Türk bayrağının ındirilerek yerine PKK lide- ri Abdullah ÖcalaıTın posterının asıl- masına sert tepkı gösterdiler. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. HADEP kongresinde Türk bayragına karşı yapılan •'hayasızca" saldırıyı şid- detle kınadıgını bildırdı. Kalemli, olay- la ilgilı olarak yayımladığı mesajda. "Kendini bilmez hainlerin Türk bavra- ğını indirip verine binlerce insanımızın katili olan bir eşkıvanın resmini asması. milletimizin bu hainlere olan nefretini bir kez daha arttırmış, ve milli biıiik ve berabeıiik ruhunu da güçlendirmiştir" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz. HADEP kongresindeki olav, ları kınarken bayra- ğın. bağımsızlığın \e millı bütünlüğün sembolü olduğunu \urguladı Yılmaz. \atandaşın duyduğu infialı anlayışla karşıladıklarını söy ledi. Bu ola> ı yapan- lann gerçek amacının, Türkiye'yi istik- rarsızlığa sürüklemek. sükûnetı bozup demokrasıyı tahnp etmek olduğunu be- lirten Yılmaz. olayı vapanlar hakkında yasal işlemlenn başladığını söyledi. Yıl- maz. "Dev letin gücü, bu olay lan me> da- na getirenlerin amaçlanna ulaşmalannı önleyecektir. Vatandaşları sükûnete ve soğukkanlılıklannıkorumayadavetedi- vorum" diye konuştu. DYP grubu da. dün yayımladığı bil- dirı ile HADEP kongresinde meydana Kongre sırasında yüzleri maskeli bir grup Türk bav rağını indirdi. Bu sırada salonda PKK lehine slogan atıldı. gelen olayları kınadı. Bıldırıde. "*HA- DEP kongresinde bir kısım hain ve ken- dini bilmez kişilerin bav rağınuza yöne- lik saldırısım esefle ve nefretle kınıyoruz. Türk bav rağı, milietinüzin özgüıiük ve bağımsızlığın sembolüdür, şerefîmizdir ve havsivetimizdir. Bavrağımıza vönelik saldın kansızlığın, soysuzluğun. atalan- na ve dedelerine savgısızlığın bir ifadesi- dir. Bav rağımızı indirenler. bunun hesa- bını verecektir" denıldı. DSP Genel Başkant Bülent Ecevit de "Hiçbir ülke, hiçbir de\let kendi ulusal birliğine vönelik böyle bir saldırı. baş- kaldın girişimi karşısında tcpkisiz kala- maz" dı>e konuştu. CHP TBMM Grup Başkanvekillerı Nihad Matkap.ÖnderSav ve Oya Aras- lı tarafından dün vapılan yazılı açtkla- mada. bayrağın asılı olduğu >erden ın- dırılmesının kabul edılemez olduğu \ ur- gulandı. Açıklamada. "Kimi zavallüa- nn Türk bayragına hakaret edilerek hiç- bir yere vanlamayacağını anlavamaya- cak ölçüde gözleri dönmüştür" dendi. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğ- lu. dün düzenledığı basın toplantısında. HADEP kongresinde Türk bayrağının indırilmesini. "terbiyesiziik.edepsizlik'' olarak niteledi. MHP Genel Başkanı Alparslan Tür- keş de. dün düzenlediği basın toplantı- sında. "cinayet işleyerek insan kanına bulananlann, siyasi parti görünümü a.\- tında memleketi demokratik hav atı kir- lctmesine müsaade edilmemesi"ni iste- dı. Türkeş. Ankara'nın göbeğindeki HA- DEP kurultayında çok çirkın olayların cereyan ettiğını kaydederek "Türk bay- rağının yerine on binlerce insanımızın katili olan PKK terörünün başındaki eş- kıvanın resminin asılması ve PKK sem- boiünün çekilmiş olmasu büyük acı ve üzüntü \ermiştir. Bu durumu kınıyo- rum" dıye konuştu. Turkeş. meydana gelen olaylan soruşturmak üzere tüm yetkılı birimleri göreve çağırdı. RP Genel Başkan Yardımcısı Abdul- lah Gül de Türk bayrağının indirilmesi- ni kınadıklarını belirterek "Bunlar, hü- kümet boşluğunun ortaya çıkardığı ola>- lardır. Otorite boşluğuna Türkiye'nin ta- hammülü yoktur. Bu cüretkârüğın he- sabının mutlaka sorulacağına inanıyo- ruz" dı>e konuştu. T Rıdvan Budak'tan kınama 'Bayrağımız bağımsızlık simgesidir' Haber Merkezi - Turkı\e Devrımcı Işçi Sendıkaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak. ~Bayrağa karşı>önelen bu çirkin \e kaba saldım ı k> nıyoruz" dedı. Budak. Türk bayrağının bu topraklar üze- rinde >aşa>an herkesın em- peryalızme karşi bağımsızlı- ğının sımgesı olduğunu da vurguladı. Çukuro\a Gaze- tealer Cemıvetı ıse "Bavra- ğunızı yerüıden indirenlerin. bayrağınuz gölgesinde >aşa- maya haklan yoklur" açıkla- masını yaptı HADEP kongresinde ya- şanan çirkın olayla ılgılı ola- rak dün bir basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Budak. Türk bayrağının ta- rihsel\e siyasi önemınıkav- rayamavanlann. yakın tarıhı dıkkatle ıncelemelerı gerek- tığinı vurguladı. "Türkbavrağının emper- yalizme karşı bu topraklar üzerinde vaşavan herkesin bağımsızlık simgesi" olduğu- nu belırten Budak. bayrağın rengınde. bu topraklar ıçın şehıt düşmüş Türk, Kürt. Laz. Çerkez ve bırçok etnık kökenden insanımızın kanı- nın temsit edildiğini kaydet- ti. Bugün bayrağa el uzatan- lann en başta kendi atalanna karşı saygısızlıkyaptıklannı belırten Budak. şunlan kay- dettr "A> yıldızb bavrak. ki- mi ülkelerde olduğu gibi ba- sit anlamda bir dev let simge- si değil. hangi etnik köken- den gelirse gelsin. bu toprak- larda vaşavanlann ortak sembolüdür. Bugün bayrağa saygısızlık gösterenler. en başta hepimizin arzuladığj banşı baltalamakta. sa\aş çı- ğırtkanlığının. kafatasçılığın ekmeğine vağ sürmektedir. Yüzyılımızın en tehlikeli si- yasi akınunın milliv etçilik ol- duğu, son yüzyıl içinde vaşa- nan savaşlann gerisinde hep başkalannı dışlavan. farklılı- ğı kabul etmeven. kaba. ilkel bir millivetçilik anlavışımn vattığı bilinmektedir. Bu sal- dın. böv lesine ilkel millivetçi- liğin bir başka örneğJdir. Bav- rağa karşı >önelen bu çirkin ve kaba saldınyı kınıyoruz." Çukurova GazetecılerCe- mıyetı (ÇGC) de HADEP kongresinde yaşanan olayı kınadı. ÇGC Başkanı Tamer İıud, yaptığı açıklamada. vaşanan ola>ın "son derece üzücü olduğunu ve herkesi derinden varaladığım" ifade ederek şunlan kaydettı. "Rengini sehitlerimizin ka- nından alan. tarih ve destan- lar vazdıran bavrağımızıasıl- dıgı verden indirme cüretini gösterenler. bu vaptıklannın cezasını bir gün kendi kanla- n ve canlanvla ödevecekler- dir." Ankara Barosu'ndan >a- pılan açıklamada. gelınen nokta u çok vahün" olarak nı- telendirılerek u Bu gelişmele- ri endişe ile izlivoruz. Demok- rasive. ülke bütünlüğüne ve halka vönelik davranışlan bir kez daha kuuyor. tüm si- vasi parti vetkililerini ülke so- nınlanna sahip çıkmava ve çözüm için göreve çağınvo- ruz" dendı Atatürkçü Düşünce Der- neğfnden yapılan açıklama- da ıse HADEP kurulta\ında vaşanan olayın. ülke bütün- îüğünün nasıl bir tehdıt al- tında olduğunun bir göster- gesi olduğu sav unuldu. Gebze Yüksek Teknolojı Enstıtüsü (GYTE) Senatosu da. HADEP kongresinde Türkbavrağınınindırılıpve- rine bölücü örgüt PKK'nin bayrağının asılmasını kına- dı.' Ankara Gazeteciler Ce- miveti Başkanı Nazmi Bil- gin. "Bav rağımızı indiren eşkıyalar ve vandaşlan, geç- miş örneklerinde olduğu gi- bi ezilip yok olacaknr" dedı. 6 Polis can güvenliğiııi tehdit ediyor' HADEP ve Emek Partisi 'ne vönelik saldırılara ve gözaltılara bazı siyasi partiler ve demokratik kitle brgütlerinden sert tep/aler geldi ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Bazı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütle- ri. HADEP \e Emek Parti- sı'ne (EP) vönelik saldırıları kınayarak. halkın güvenhğı- ni sağlamakla sorumlu olan polısin "can güvenliğini'" teh- dit etmeye başladığını belirt- tıler. İnsan Haklan Derneği An- kara Şube Sekreteri Yıldız Temürrürkan. EP yönetıci v e üyelenne güvenlik güçlerinin hiçbir uvarıda bulunınadan panzer ve köpeklerle saldırı- sı sonucu çok sayıda kışinın v aralandığı ve gözaltına alın- dığına dıkkat çekerek. can güvenliğini sağlamakla gö- revlı güvenlik güçlennın can güvenliğini tehdıt ettiğıni sa- v undu. Temürtürkan, demok- rasının vazgeçilmez kurum- lanndan olan siyasi partilere vönelik kapatma. gözaltı ve saldınlan kınavarak demok- rasi v e insan haklanna saygı- lı bir ülkede yaşama arzusun- da olanlan baskı ve saldın la- • Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu'ndan yapılan açıklamada. polisin EP üyelerine yaptığı saldırının rejimin siyasi, ekonomik ve sosyal açmazını kan ve gözyaşıyla kapatmaya çahştığının en önemli göstergesi olduğu vurgulanarak emekçilerin yapılan saldınlara daha kitlesel olarak yanıt vereceği belirtildi. ra karşı duyarlı olmaya çağır- dı. Eğitim-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, insan hak- İannın her gün bıraz daha yok edıldıği vurgulanarak. Kürt-Türk halklannın kar- deşlıöi \e birlık çağnsında bulunan HADEP yetkılılen- nin gözaltına alındığı kavde- dildı. Açıklamada, "Bu ülke- de bugünü ve geleceği. kevfi uvgulamalarla kazanılmış yasal haklan da vok ederek karanlığa mahkûm etmek is- teven bu anlav ışı protcsto edi- yor. gözaltına alınanlann der- hal serbest bırakılmasını isri- yoruz" dendı. Türk Mühendıs ve Mımar Odalan Birliği Genel Sekre- teri Alpaslan Ertürk. HA- DEP ve EP"ye yönelık saldı- nlan sürdüren siyasal ıktıda- nn askeri darbelere ıhtıyacı- nın bulunmadığını bildirerek açıklamasında şu görüşlere >er verdı. "Kendi vasalannı bile hiçe sav an siyasi ikridar. tek vönetim aracı olarak po- lisi ve şiddeti kullanıvorsa. bu vönetimin adı faşizmdir. Bir- liğimiz bu açık faşizan saldı- nlan, emekten, özgüıiükten, insan haklanndan vedemok- rasiden vana olan güçlere karşı sürdürülen bu terör kampanyasım şiddetle kına- makta ve bütün gücümüzle bu uygulamalara karşı dire- necegimizi ilan etmektedir." Liman-lş Genel Başkanı Hasan Biberde yazılı açıkla- masında. gerek EP. gerekse HADEP yöneticilerınin gö- zaltına alınmalarının Türkı- ye'yı yönetenlerin artık ken- di çıkarlarına aykın hiçbir gelişmevi hazmedemedikle- nnın bir göstergesi olduğunu kavdederek. şöyle dedi: "Bu olay lar. Türkiv e'de V'a- salann geçerii olmadığını. gü- vencesinin de olmadığını gös- termiştir. Polisin insanlan öl- düresive dövmesinin neresi vasaldır? Kendi sömürü çarklanna çomak sokan her görüş ve kurumun kapatıl- masının neresi demokratik kurallarla bağdaşır?" Bıber, Türkıye'nın demok- rasi. banş ve özgürlük iste- yenlerin süreklı saldınya uğ- radığı büyük hapishaneye dönüştürüİmek istendiğını ileri sürerek. barış ve özgür- lüğün işçı sınıfı başta olmak üzere emekçı halkın tek gü- vencesi olduğunu kaydettı. HADEP'ten savunma Bayrak olayı provokasyonANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-HADEP kongTesın- de Türk bayrağının ındınlme- sı voğun tepkıîere neden olur- ke'n HADEPhler "Bavrak olavmın provokasyon" oldu- ğunu öne sürdüler HADEP kongresinde Türk bav rağının indınlmesı üzerıne salonu terk eden kapatılan DEP mıl- letvekılı AhmetTürk. "Yaşa- ma. kimliğe ve kühiire sahip çıkan H.\DEP*in Türk bay- ragına da sa\gılı olacağuu her- kes bilir'" dedı Turk bayrağı- nın ındınlerek .Apo'nun res- minin asılmasına polisin bıle müdahale edemediğıni vur- gulayan Türlc, böyle bir olav a parti yönetımının müdahale- sının çok daha zor olduğunu savundu. Türk. olayın parti ıradesı dışında gelıştığıne dıkkat çekerek son vaşanan gözaltılann da HADEP'e yö- nelık saldınlann son halkala- nndan bm olduğunu bildırdı. Sakık. HADEP'ın ülke so- runlannı çözmek ıçın yoluna dev amedeceğınıve olav sıra- sında da partının üzenne dü- şen sorumluluğu yenne getır- dığini söyledi. Avrupa Parla- mentosu (AP) Yeşıller Grubu Başkanı Claudia Roth. AP Parlamenten Magda Aelvoet ile İnsan Haklan Derneği (1H D) Başkanı Akın Birdal v e insan Haklan Yakfi YavuzÖ- nen de dün HADEP'ı zıyaret ettiler. Roth. Türkıve've Av- rupa Parlamentosu- TBMM Karma Parlamento toplantısı ıçın geldıklerıni anımsatarak "Bu toplantıdaki gündem maddemiz Türkiv e'deki de- mokrasi idL HADEP ve Emek Partisi'ne vönelik şiddet bize Türkiye'deki demokrasivi ya- kından inceleme olanaği ver- di. Çok kızgınım ve isyan edi- vorum. İnsanların bovlesine coplandığını daha önce hiç görmenıiştim™ dedı. EP yönetici ve üyelerine güvenlik güçlerinin hiçbir uyanda bulunmadan panzer ve köpeklerle saldınsı sonucu çok savıda kişi varalandı ve gözaltına alındı. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Kamu Emekçileri Sendi- kaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu'ndan yapılan açıklamada. polisin EP üye- lenne yaptığı saldınnın reji- min siyasi. ekonomik ve sos- yal açmazını kan ve gözya- şıyla kapatmaya çahştığının en önemli göstergesi olduğu vurgulanarak emekçilerin yapılan saldınlara daha kit- İesel olarak vanıt vereceği belirtildi. Türkiye Sosyalist Işçi Par- tısı (TSİP) Genel Başkanı Turgut Kocak. EP üyelerine yapılan saldınya bızzat tanık olduğunu belirterek "Her haklı istemi polis zorbalığı ile bastırmayıbirmarifetsavan- lar. Ankara'nın göbeğinde vüzlercc Idşiyi kan revan için- de bırakmışlardır. Bu saldın- da anlaşılıvor ki polis hazır- lıklı gelmiş, çünkü bu saldın- da yanlanna siv il faşistleri de alniayı unutmamışlar" dedı. İşçı Partısı Ankara İl Baş- kanı .4li Kalan. EP'nin kapa- tılmasına ilişkın dava ile bü- tün bağımsızlık. emek ve de- mokrası güçlennın hedef alındığını belirterek şöyle de- di: "Siyasal partiler demok- rasinin vazgeçilmez unsurla- ndır. EP'nin genel merkezine ve önündeki kalabahğa vöne- lik polis saldınsu anayasa ile güvence altına alınan sivasi parti olarak örgüdenme hak- kınayöneliktir. Gözaltına ah- nanlar derhal serbest bırakıl- malı ve saldından sorumlu görev liler hakkında işlem ya- pılmalıdır." ODP Genel Başkan Yar- dımcısı Yıldınm Kava da va- şanan olayların bırvahşet ol- duğunu kaydederek. "Anka- ra bir gün içinde polis dev le- tinin tüm insanlık dışı yüzü- nü görüyor. Anavasa bizzat onu uygulamakla görevU olanlar tarafından ihlal edili- yor" açıklamasını >aptı. Sosyalist Iktıdar Partisi Genel Başkanı AvdemirGü- ler ıse yaptığı açıklamada. HADEP veEP ile herkoşul- da dayanışma ıçınde olacak- lannı belirterek bu partilenn gözaltındaki vöneticilennın serbest bırakılmasını istedi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Toplumun Aynası Siyaset ilminde çok kullandığımız bir deyim var- dır. "Parlamentolar, o toplumun aynasıdır" denir. Araştırma komisyonlarının kurulup kurulmaması ve özellikle örtülü ödenek dedikodularının araştırması- nı yapacak bir araştırma komısyonu konusundaTB- MM'de alınan sonuçtan sonra, bizim parlamento- nun toplumumuzun ne derecede "aynası" olduğu ya datoplumumuzu ne derecede temsil ettiği konusun- da kimi tereddütlerortayaçıktı. Zira, "fiyakalı" tabi- riyle, bu konularda kamuoyu son derece rahatsızdı ve bu rahatsızlığı gıderecek bir şeyler yapılması ge- rekiyordu. TBMM'de ortaya çıkan sonuçtan sonra, mesele- ye iki türyaklaşıhyor. Kimileri "Bu parlamento bizim toplumu pek güzel temsil ediyor" dıye düşünüyor. Bunların yaklaşımına göre; eğer bu toplum, Turgut Özal'ı "özlemeye"devam edıyorsa, Semra Özal ve Banker Kastelli devlet protokolünde yer alabiliyor- sa, Ahmet Özal sırtında "gıyabi" tutuklama kara- rıyla yurtdışında bir yıl kaçak dolaştıktan sonra Ye- şilköy Havalimanı'nda VIP salonunda ağırlanıyorsa ve daha sonra babasını "şehıt" ılan edebiliyorsa bu parlamento, pekâlâ bu toplumun aynasıdır. "Anayasa bir kez İhlal edilirse bir şey olmaz" di- yen, "Benim memurum işinı bilir" vecizesiyle (!) her- kese parmak ısırtan, "Sosyal devlet ölmüştür" diye ilan ettikten sonra fakir-fukaranın oyunu almayı be- ceren bir zihniyet, kimi toplum kesimlerince hâlâ öz- leniyor ve saygıyla anılıyorsa bu parlamentodan bundan farklı bir sonuç çıkmazdı hemalde... Fakat doğrusu ben böyle düşünenlere pek katı- lamıyorum. Zira, toplumumuzun bu derecede dü- zeysiz olduğuna inanmıyorum. Ve TBMM'yi Türki- ye'deki her kurumun üzerinde görmeme ve saygı duyulması gerektiğine inanmama ve gene bu par- lamentoya "foz kondurmamaya" özenmeme rağ- men, bu yapısı ve aldığı kararlarla, bu parlamento- ya fazla saygı duymuyorum. Fazla saygı duyamıyorum, zira bu parlamentoyu oluşturan "iradenın" saptırılmış bir irade olduğunu düşünüyorum. Parlamentoya duyacağımız saygı- nın kökenınde, o parlamentoyu oluşturan irade, ya- ni halkın iradesı yatar. Oysa biraz aşağıda açıklaya- cağım üzere, bugünkü yapısıyla TBMM, Türk halkı- nın iradesıni değıl, şu ya da bu biçimde siyasal par- tilenn başına geçmış olan lıderlerin iradesini temsil etmektedir. Gerçekten, 12 Eylül öyle bir siyasal yaşam düzen- lemesi yaptı ki; adayların belırlenmesınden, il ve il- çe yönetimlerinin seçilmesıne kadar her şey, parti genel merkezlerinın, yanı lıderlerin iradesine bırakıl- dı. Bu liderler, canlarının istedığını aday yapıyorlar, canlannın istediğinın önünü kesiyorlar. Beğenmedik- leri il yönetimlerini, hatta ılçe yönetimlerini görevden alıp kendi adamlannı tayın ediyoriar. Bir de "delege sistemıni" düşünürsek parti genel başkanlarına "Dur" diyecek hiçbir güç kalmıyor. Işin doğrusu, bir demokraside parlamentoların "toplumun aynası" olmasıdır. Zira bir demokraside parlamenterler, herhangi bir konuda karar alırken "ellehnı kaldırırken"; kendilerıni oraya gönderen ira- denin "beklentüerıne" göre davranırlar ya da dav- ranmaları gerekîr. Yann gene "o insanlara" gidip oy ısteyeceklerdir. Ve bir demokraside seçmen; oy ver- diği. temsil yetkisı verdığı ınsandan hesap sorar. "Arkadaş, sen neden öyle oy kullandın?" der. Birparlamenterin, kendısineoy veren seçmeninin beklentileri dışında davranmasının bedelı ya da yap- tırımı; bir daha seçilememek, o seçmenden bir da- ha oy alamamaktır. En azından bunun korku ve en- dişesıni yaşar. Oysa şu anda pariamenterlerimizin büyük bir bölümünün kaderı seçmen tarafından de- ğil, parti genel başkanları tarafından belirlenmiştir. Ve bu nedenle, bu insanların "minnet duygulan" seçmenlerinden çok, "parti genel başkanlarına" yö- nelmiştir. Seçmenden çok. parti genel başkanları memnun edilmeye çalışılmaktadır. Zira "belirleyici" olan seçmen değil, parti genel başkanları ve parti merkez yönetimleridir. Parti merkez yönetimlerı ve genel başkanları, el- bette "yerel" eğilimlerı ve beklentileri de dikkate alır- lar. Fakat "canları isterse" dikkate almayabilirler... Bu yazdıklarımın siz değerlı okurlarımı yanıltma- sını istemem. Şimdiye kadar defalarca dile getirdı- ğim üzere, TBMM bence hâlâ Türk demokrasisinin en saygın olması gereken kurumudur ve "foz kon- durmama" konusunda özen göstermeliyiz. Zira ulu- sumuzun iradesinin "tecelliedeceği" bir başka ma- kam yoktur. Fakat "at izinin it ızine kanştığı" bir dönemde, 1983 Nısanı'yla Ekimi arasındaki karanlık günlerin Danışma Meclisi'nde öyle bir siyasal yapı oluşturul- du ki, "sapla saman bırbirine karıştınldı". Parti liderlerini böylesine "zoraki diktatör" hava- sına sokan sıstemın neler getirdiğinı hep birlikte ve bazen dehşet. bazen de ibretle yaşarken çözümü, "başkanlık rejiminde" görenleri anlamakta çok zor- lanıyorum. Ve işin doğrusu, bunlara alışamıyorum. HADEP'in üç yoneücısı oldurüiduHaber Merkezi-Olav lı geçen HADEP Ikin- cı Olağan Büviik Kongresi sonrasında çıkan olavlarda üç kışı öldü. ıkı kışı de yaralandı. Partınin dön yönetıcisı Kavsen-Kahramanma- raş karayolunda sılahlı saldınva uğrarken HA- DEP Izmır ıl bınası da bombalandı. Ankara "da pazar günü yapılan v e Türk bav - rağının ındınİip yenne PKK lıdennin posten- nın asıldığı kongre sonrasında Elbıstan'a dö- nen HADEP'ın Kahramanmaraş. Elbıstan ve lstanbul örgütlennın dön yönetıcısını taşıyan otomobıl. Kaysen-Kahramanmaraş karayo- lunda kımhklen henüz belırlenemeyen kışıle- nn sılahlı saldınsına uğradı. Kaysen'nın Pınar- başı ilçesı Beyçav ır köv ü yakınlannda dün sa- bah meydana gelen olayda. 8-10 kişılık sılah- lı bir grup. HADEP tstanbul Yönetım Kurulu üyesi Hulusi Kul vönetımındekı otomobılı durdurarak ıçindekılen otomotık sılahlarlata- radı. Saldırganlar. daha sonra olav yerinden kaçtı. Saldında Hulusi Kul'un (28) yanı >ıra HADEP Elbıstan ılçe saymanı Mehmet Kava (38) ile partının eskı Elbıstan Ilçe Başkanı ve halen Kahramanmaraş İl Yönetım Kurulu üye- sı olan Mustafa Öztürk (47) olay yennde >a- şamlannı vıtırdı. Ağır yaralanan ve HADEP Elbıstan Ilçe Yönetım Kurulu üvesı olduğu be- lırlenen MehmetKısa(32)ıse ErcıyesÜnıver- sıtesi Tıp Fakültesı Hastanesı'nde tedavi altı- na alındı. Kayserı Valısı Mevlüt Çetinkaya. bölgede operas>onların sürdürüldüğünü ve olavla ılgılı olarak çok yönlü soruşrurma baş- latıldığını sövledı. Ankara Keçıören'de de v aklaşık 400 kişılık MHP'lı bir grup. HADEP ılçe bınasını taşla- varak camlannı kırdı. Gruptakılerdaha sonra 100 araçlık konvoy oluşturarak Keçıören so- kaklannda slogan attılar. Gruba polis müdaha- le etmedı. HADEP'ın Izmır ıl bınası da dün kımlığı belırlenemeyen ıkı kışı tarafından bombalan- dı. Çankaya Hürnvet Bulvan 1362 Sokak'ta- kı Çamyamaç tşhanı 1 'ıncı katındakı HADEP Izmır ıl bınasına gelen kımlığı belırlenemeyen ıkı kışı ellerindekı bombav ı parti bınasının gı- nşkapısınaatarakkaçtılar. Il bınasının gırişın- de meydana gelen patlamada. bmada bulunan 5 kışıden İmran Aksoy kalçasmdan yaralanır- ken bınanın gınşınde hasar meydana geldı. Yetkılıler. olay sırasında hafıf yaralanan Ak- sov ıle 5 kı^ının ıfadelerıne başv urulduğunu söyledıler. Görgü tanığı olduklan bıldırıîen 6 kışıden 5 ının HADEP üyesı. bınnın de yoldan geçen bir vumaş olduğu belırttıldı. Türkiye de İlk Defa UNIVERSITY OF HOUSTON LAMAR UNIVERSITY TEXAS TECH UNIVERSITY Amenka'ya gıtmeden Tûrkıye'de CT Nr\'r ERSÎTE'ye KAYDOLUP. TÜFEL ve temel ûnıversue kredılennı TL"RKl\T;'de aldıktan sonra hiçbir formalıteye gerek kalmaksızın transfer olabılme ımkanı. Amerikalı uzmanlardan randevıı alın. RANDEVU İÇİN; ISTANfiUL ANKARA İZMIR Merkez Tel. (0216) Tel- Tel: (0312)434 22 (0232) 484 77 318 95- 93- 70 1 425 425 7 (4 Hat) 44 42 77 70 Texas International Education Consortium NEW HORIZONS UNIVERSITY Burhann'e Mah Resmı Efendı Sok No 4 Bevlerbevı - İSTANBÜL Td (0216^ 318 70 17 (.4 HaO Faks (0216) 318 70 21
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle