01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1996 SALI 10 DIŞ HABERLER Makedonya Cumhurbaşkanı geliyor • ANKARA (Cumhuriyet) - Makedonya Cunıhurbaşkanı Kiro Gligorov. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmi konuğu olarak 27-30 haziran günleri arasında Türkiye'ye gelecek. Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel. dün düzenlediği basın toplantısında. iki ülke hevetleri arasında vapılacak görüşmelerde. ıkili, bölgesel \e uluslararası konuların ele alınacağmı söyledi. Akbel, Türk-Makedon ekonomik iiişkılerinin gelıştirilmesı olanakjarının da ele alınacağını bildirdi. Karadziç ve Mladiç teslim edilmeyecek • NE\\ ^ORK(AA)- Sırplann, savaş suçlusu Rado\an Karadziç ile Ratko Mladiç'i yargılanmak üzere uluslararası Lahey savaş suçları mahkemesiııe teslim etmeme kararı aldıklan açıklandı. Açıklama, New York'ta, BM Sözcüsü tarafından yapıldı. Karadziç ve Mladiç'in adlannı açıkça telaffuz emıeyen Sözcü Sylvana Foa. Dayton anlaşmasıyla Bosna-Hersek bünyesinde oluşturulan Sırp Cumhuriyeti yöneticilerinin. "Savaş suçlularını Lahey mahkemesine teslim etmeyerek. kendi kuracakları özel bir mahkemede yargılama karan aldıklannı" bildirdi. Iraklılar tarihi esen satıyon • NE\VYORK(AA)-BM ambargosu yüzünden maddi acıdan bü>ük sıkıntıya düşen lraklıların. ülkelerindekı tanhı degeri vüksek eserleri yasadışı yollardan uluslararası piyasalara sürdüklerı ortaya çıktı. Nevv York Times gazetesinde bırinci sayfadan verilen haberde, Mezopotamya uygarhğına ait çok sayıda eserın >on günlerde Londra'daki antikaeılan doldurduğıı kaydedildi. Pakistan'da kanlı gösteri • İSLAMABAD(AA)- Paki>tan'da hükümete karşı vapılan protesto gösterisinde. polisin ateş açnıası üzerine, tlk belirlemelere göre 2 kişi öldü. 9 kişı varalandı. Ra\alpindi kentinde. hükümetin hazırladıgı bütçeyi protesto etmek için İslami Cemaat Partisi tarafından düzenlenen \e vaklaşık 500 kişinin katıldıgı gösteride. parti lideri Hüseyin Ahmet'in de gözaltma almdığı bildirildi. Robert Kolej 1950 mezunlan 25 Haziran 1996*da Bizim Tepe'de toplanıyor Saat 19.30'danitibaren. Filegate adı verilen FBI dosyalan skandalı, Başkan'm partili arkadaşlarını da kızdırdı CKnton'a demokrat isyanıDıs Haberler Servisi - Başkan BiU Clinton'ın politik rakiplerine aıt FBI dosyalannın Beyaz Saray"da ortaya çıkrnasıyla patlak veren skandal gide- rek büyüyor. Amerikan kamuoyunda dönemin başkanı Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan VV'atergate skandalına gönderme yapılarak, "Fi- legate" adı verilen dosya skandalı ne- deniyle Beyaz Saray'a ateş püsküren cumhuriyetçilerden sonra. partili ar- kadaşlan demokratlar da, Clinton üzerinde baskı kurmaya başladılar. Beyaz Saray'a göre "yanlışlıkla" çoğu Cumhuriyetçi Parti'den 400 ki- şinin özel dosyasının FBI tarafından Beyaz Saray'a venlmesine tepkileri- ni sürdüren Demokratlar, şimdi de • Beyaz Saray'a giriş kartı olanlar yerine, "yanlışlıkla" eski başkan George Bush dönemindeki cumhuriyetçilerin dosyalannı FBI'dan isteyen görevli kurban edilmek isteniyor. FBI'dan binaya giriş izni olanların dosyalannı isterken. yanlışlıkla cum- huriyetçi George Bush döneminin listesini veren Beyaz Saray Güvenlik Şefi'nin görevden alınması için bas- kı yapıyorlar. Senato Adalet Komis- yonu'nda görevli iki önde gelen de- mokrat senatör. skandalın patlak ver- mesinden sonra izne ayrılan Güven- lik Şef i Craig Lrvingstone'un işten ta- mamen çıkartılmasını istediler. 11li- nois Senatöru Paul Simon. olayla il- gili olarak derhal harekete geçilme- sini istedi ve ilk olarak Livingsto- ne'un görevden alınması gerektiğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ise, Beyaz Saray "da bulunan FBI dos- yaları ile ilgili soruşturmaya yardım olmak için ellerinden geleni yapacak- lannı bildirdi. CNN telev izyonunda konuşan Go- re. "Beyaz Saray'da görevli herkesin soruşturmaya yardımcı olması ve ger- çeklerin ortaj a çıkması için soruştur- mayı yürüten görevlilerle tam işbirli- ğine gittnelerini sağlayacağız" dedi. Gore ayrıca. soruşturma sonunda suçluluklan ortaya çıkan kişilerin de kesinlikle görevden alınacağını be- lirtti. Beyaz Saray Başdanışmanı Leon Panettada Amerikan CBS televizyo- nunda yaptığı konuşmada. olayın bir hatadan kaynaklandığını yineleyerek. "spekülasyonlara son \erilmesi" için çagrıda buiundu. Başkan Clinton. cumhuriyetçilere ait özel FBI dosyalannın Beyaz Sa- ray'a gönderilmesinin "idari bir ha- ta"dan kaynaklandığını açıklamış ve özürdilemişti. Ancak cumhuriyetçi- ler, Clinton'ın kendilerine kara çala- bilmek için FBI'dan özel dosyalan is- tediğini savunuyorlar. Bu arada. Amerikalıların yüzde 52 sinin Başkan Clinton'm Whitewa- ter skandalı ile ılgisi bulunduguna inandığı belirtildı. Sonuçlan dün açıklanan bir kamuoyu yoklamasına göre. "\\hitewater skandalı başkana duyulan giiveni giderek azaltıyor" Avnı şırket tarafından 1994 yılının şubat ayında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre ise halkın sadece yüzde 35"i Clinton'ın yasadışı bir iş yaptıgına inanıyordu. PAPANDREU'MIN SERVETİ VE KOLTUĞl PAYLAŞILAMIYOR Miraskavgası çabuk başladıMIRAT İLEM ATİNA - Yunanistan'da önceki gece kalp yet- mezliği sonucu vefat eden eski Başbakan ve PA- SOK lideri Andreas Papandreu'nun miras kavga- sı erken başladı. Papandreu'nun ölümünün üzerinden 24 saat geçmeden kitle iletişim organlan tarafından gün- deme getirilen miras. eski başbakanın hem mal varlı|ını hem de parti koltugunu içenyor. 77 ya- şında ölen Papandreu'nun sağhğında mılyarlarca drahmi harcanarak yapılan. Atina'nın zenginler semti Ekali'deki villası Papandreu'nun eşi Diıtıit- ra Liani ile eski eşinden olan bi- ri kız dört çocugu arasında anlaş- mazlık yarattı. Basın organlarında yer alan haberlere göre villanın arsasını, Liani nin üzerine satın alan Pa- pandreu. harcamalan kendi adı- na yapmıştı. Hukuk çevrelerine göre villanın faturalarında Pa- pandreu'nun adı geçtiği için ço- cuklan mülk üzennde hak sahi- bı olabilıyorlar. Çarşamba günü devlet töreni ile toprağa verilecek olan Papandreu'nun yurtdışındaki bankalarda ne kadar parası bulundugu ise henüz bilinmiyor. Ge- çen >ıllarda eski başbakanın parlamentoya verilen mal varlığı tutanaklannda, Yunan bankalannda çok az miktarda parası oldugu ortaya çıkmıştı. Muha- lif basın organlan, Papandreu'nun esas parasının Amerika *-e Kanada bankalannda olduğunu iddia ediyorlar. Söz konusu yayın organlan. şifreli he- sap numaralan ile yatırılan paralann miktannın oldukça yüksek olduğunu. şıfrenin ise sadece Di- mitra Liani tarafından bilindiği için onun tarafın- dan çekilebileceği iddialannı dile getiriyorlar. • PASOK liderinin 4 çocuğu ve dul eşi Dimitra Liani arasında miras anlaşmazlığı çıkarken PASOK'ta da liderlik yanşı başladı. tbre, Batı yanlısı Başbakan Kostas Simitis'ten yana. Cenazesi halen Atina'nın ünlü Mirropolıt kili- sesinde bulunan Papandreu'nun paylaşılmayı bek- leyen bir diğer mirası ise parti başkanlığı kolruğu. Çarşamba günü yapılacak olan cenaze töreninin ar- dtndan, perşembe günü başlayacak olan iktidar partisi PASOK'un kurultayında büvük olasılıkla, Papandreu'ya yakınlıgı ile tanınan içişleri \e Ka- mu Yönetimi Bakanı AkisÇohacopulosile Başba- kan Kostas Simitis karşı karşıya gelecekler. Parti- li delegeler tarafından Papandreu yanlısı olduğu için desteklenen Çohacopulos'un şansı. Simitis karşısmda daha az. Başbakanlık koltuğuna oturduğu günden bu ya- na Batı yanlısı politika izleyen Simitis. Batı tarafından da des- tekleniyor. Papandreu dönernin- de izlenen anti-Amerikan. anti- Avrupa, Arap yanlısı politikala- rı askıya alan Simitis'in. parti başkanlığındaki şansı oldukça yüksek. Başbakanlık yanında. parti başkanı olmak isteyen Si- mitis'in diğer bir kozu ise erken seçim. Partili milletvekilleri ile kurultayda oy kullanacak dele- geleri, başkan seçilememesi du- rumunda erken seçime gideceği şeklinde tehdit eden Simitis'in, söz konusu tutumunun ne olaca- gı. aynı çevrelerce merak ve dikkatle takip edili- yor. "Baö yanlısı, ancak Türkive karşıtı" politika izlenmesinden yana olan, Savunma Bakanı Yera- simos Arsenis. Parlamento Başkanı Yannis Hara- lambopulosgıbı milliyetçi şahinlergrubu, Papand- reu'nun doktrinini benımsemiş Akis Çohacopu- los'un etrafında toplanıyorlar. Bu arada Papapndreu'nun yann yapılacak ce- naze törenine büyük olasılıkla Dışişleri Bakanı EmreGönensay'm katılacağı bildirildi. Papandreu'nun eşi Liani ile eski eşinden olan dört çocuğu arasında anlaşmazlık yarattı. Son kamuoyu yoklamalannda Rusya lideri, komünist rakibinin 19 puan önünde Yeltsin, anketlerde arayı açıyor• Bir özel televizyonun anketine göre Lebed'in desteğini alan Yeltsin yüzde 53 oranında destek bulurken komünist aday Zyuganov'u destekleyenler yüzde 34'te kaldı. Dış Haberler Senisi - Rusya'da baş- rafından yayımlanan kamuoyu yokla- kanlık seçimlerinin ikinci turunayakla- şık bir hafta kala Devlet Başkanı Boris Yehsin'ın. rakıbi komünist lider Gen- nad> Zjuganov'la arayı iyice açtıgı bil- dirildi. Yeltsın'inemekli General Alek- sander Lebed'in desteğini almasımn ar- dından ikinci turdaki şansını büyük öl- çüde yiriren Zyuganov. bugünkü iktida- nn temsilcilerini de kapsayan bir ko- alısyon hükümeti kurulmasını önerdi. Rus özel telev izvon kanalı NTV' ta- ması sonuçlanna göre, Yeltsin 3 tem- muzda yapılacak ikinci tur seçimlerde oylann yüzde 53'ünü alarak tekrar baş- kan seçilecek. Seçime Yeltsin'in rakibi olarak katılacak olan Komünist Zyuga- nov ise oylann yüzde 34'ünü alacak. 16 haziranda yapılan ilk tur seçimlerde Yeltsin, oylann yüzde 35'ini. Zyuganov ise yüzde 32"sini almıştı. Yeltsin'in ilk seçimlerde yüzde 15 oranında oy alarak sürpriz bir çıkış ya- pan General Lebed'ı yanına çekmestnin oylannı arttıracağına kesin gözüyle ba- kılıyor. Zvnganov 'dan öneri Öte yandan, dün düzenledigi basın toplantıstnda bir koalisyon hükümeti kurulmasını öneren Komünist Partisi li- deri Zyuganov, bu önerinin, ülkedeki tüm siyasal güçler arasında seçim önce- sinde imzalanacak bir pakt ile önceden kesinleştırilmesini istedi. Kurulacak hükümetin. Rusya'da bu- gün var olan tüm siyasal güçleri bünye- sinde toplaması gerektiğini belirten Zyuganov, bu koalisyonun üç ayaktan oluşmasını istediğini sövledi. Zvuga- nov 'un açıklamasına göre. koalisvonun birincı ayağını. lideri olduğu Komünist Partisi'nın de ıçiııde oldugu \ e kendısi- ni ortak aday olarak çıkaran Halkın Yurtsever Bloku adlı seçim ittıfakı oluş.- turacak. Iktnci ayağı. bugünkü iktıdann temsilcileri. üçüncüsünü ise her ıkı ta- rafta yer almavan. ancak Duma'da tem- sil edilen partiler oluşturacak. Zyuga- nov. açıkladığı bu planın. belırttiğı üç ana grup arasında imzalanacak bir "Ulu- sal Idaşma Paktı'ile. seçımlerden ön- ce kesinleştirilmesini önerdi. Koalisyon isteğinin nedeni olarak. "toplumun, iki devlet başkanbğı ada>> nın şandaşlan ile her ikisinin de nıuha- lifleri şeklinde üç parçaya bölünmesi" ve bu üç kesimden hiçbirinin, ülkeyi bu- gün içinde bulundugu derin krizden tek başına çıkaramayacagı gerekçesini gös- terdi. Zyuganov. koalisyon hükümetinin görev inın. "toplumdazengin-fakirayn- mına. iç sa\aş tehlikesine yol açmayacak sos>-al reformlar yapılnıasr olması ge- rektiğini belirterek bugünkü durumun devamının "iç savaş*" oldugiınu ima et- mış oldu. Açıkladığı planı gerçekleştır- mek için şimdiden diğer siyasi kanatlar- la görüşmeler v aptıgını belirten Zyuga- nov. "Şimdiye kadar 13 bakan ve 27 bakan yardımcısı ile görüştüm*' dedi. Beyaz Saray Skandallar Rehberi NE\\r YORK (AA) - Beyaz Saray'ageldik- leri günden beri adlan çeşitli olay lara kanşan Başkan BU)Clinton v e eşi Hillary hakkında bir "Beyaz Saraş Skandallar Rehberi" yayımlan- dı. Nevv York Post gazetesinde, Clinton'lann adının çeşitli seks ve mali skandallara karıştı- ğı öne sürülerek, başlıca skandallan şöyle sı- ralandr. Paula Jones seks skandalı: Paula Jones ad- lı kadın. Bill Clınton'un, Arkansas Valisi ol- dugu dönemde. otel odasında kendisini oral sekse zorladığmı öne sürerek başkanı mahke- meye verdi. Mahkeme devam etmekle birlik- te Bill Clinton, kendisinin "Asker ve denizci- ler gibi" görev başında olduğunu belirterek duruşmalann ertelenmesi talebınde buiundu. VVhitcwater skandalı: Clinton'lar ile ortak- larınınVVhitevvaterarazisiyle ilgili olarak hak- sız kazanç sağladıklan ve yaklaşık 3 milyon dolar vergi kaçırdıklan iddiasıyla ilgili dava devam edıyor. Beyaz Saray seyahat biirosu skandalı: Bü- roda görevli profesyonel memurlann, bizzat "Firstlady"nın talimatıyla görevden uzaklaş- tınlarak yerlenne Clınton'lara yakınlığıyla ta- nınan kişılenn getırildigi öne sürüldü. Hillary Clinton, bu yolda emir verdigini yalanlama- sına rağmen tanıklar aksini iddıa ediyorlar. VYhitovater \e seyahat acentası skandalla- nnıörtbasetme skandalı: Beyaz Saray danış- manlanndan Vınce Foster'in intihar etmesın- den sonra. ofisinde bulunan dokümanlann Hillary Clinton'un emnyle kaçınlması. Ba- sın. özellikle bayan Clınton'un bu konuda ka- muoyuna yalan söylediğini savunuyor. FBI dosyalan skandalı: Bill Clinton'un. kendisıne muhalif kişilerin FBl'deki gizli dos- yalannı Beyaz Saray'a aldırttıgı öne sürülü- yor. Beyaz Saray i;>e dosyaların yanlışlık so- nucu getırtildiğı görüşünü sav unuyor. Dosya- larda yer alan bazı "sansasyonel bUgUer"in ba- sına sızdınlarak. söz konusu kişilerin yıpratıl- masınaçalışıldığı ortaya atılan iddialar arasın- da. Golf skandalı: Bill Clinton'un yakın arka- daşlarından ve Beyaz Saray görevlilerinden David VNatkins'in golf oynamaya gitmek için başkan Clinton'un resmi helikopterini kullan- ması ve Clinton'lann buna göz yummalan. Adı seks skandalına da karışan VVatkins, olay- lardan sonra ıstıfaya mecbur kaldı. Inekskandaü: Hillary Clinton'un, lOOOdo- larlık yatırımla satın aldıgı ineklerin değerinin kısa sürede lOübın dolara vükselmesi. VVashington Hayvan dostlan AIDS'lilere karşı Dış Haberler Servisi - Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin NV'ashing- ton'da toplanarak. hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı protesto gösterileri ger- çekleştirmesi AIDS'lilerinserttepkısiniçek- ti. Hayvanların tıbbi araştırmalar için büyük önem taşıdıgını savunan AIDS'le mücadele dernekleri bir bildiri yayımlayarak. "Bizinı de > aşanıa hakkımıza saygı gösterin"dedıler. Dünva Hayvan Haftası nedeniyle Was- hington'da toplanan binlerce kişi. üç gün sü- reyle hayvanlara karşı duyarlılığın arttırıl- ması ve tıbbi deneylerde kullanılmamaları için çeşitli eylemlerde bulundular. Hayvan haklannın korunması için mücadele eden Brigirte Bardot Vakfı adına gösterilere katı- larTGhyslaine Calmels-Bock, "Hayvanlara acı çektirerek, insanlann yaşamının kurtan- lacağına inanmıyoruz. Hayvanların tıbbi araştırmalar için gerekli oiduğunu savunan- larvanıüyor" diye konuştu. AIDS'e kar!)i bir tedavı geliştirilebilmesi için sürdürülen araştırmalarda hayvanların çok önemti bir yeri olduğunu savunan AlDS'le mücadele gruplan da hayvan hak- lannın korunması için mücadele eden grup- lara savaş açtılar. AIDS'le mücadele grupla- nndan ACT UP tarafından yayımlanan btl- diride. "Bu konulara daha fazla sessiz kalma- yacağız. Onların düşüncelerine uysun ya da uvmasın. sağ kalabilmek için bu konudaki araştırmalan sürdürme hakkımızın bize ta- nınmasuu talep edivoruz" denildi. S&YEŞİL ELMA \ J Seyahat Acentası Balıkçının diyarında Mavi Yolculuk hala bir rüya olarak kalmasm! 7K<UM, ty<4e<du6 MK . umartesı, Bodrum ıvtvni::. vflva Ken)& oen röSTı aeoarlı, y — ~ -;- ..• ""0 D'.' AOa HOtel Gumbet OK 1 000.000 -TL Kent Motei Kerp« OK 1 500.000 TL Hoteı Naziınan ASSOS YP 2 503 000 -Tl İDuyurulanmızı. hersalı ve perşembe Cumhuriyet'len ızteyebıhrsinızI Istiklal Cad. 81/1 Beyogtu-IST Tel. 0212 249 52 11 Fax: 0212 293 20 76 * İVRİNDİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosya No: 19% 26 Esas Alaeaklı Ivrindi Soğanbükü kö>-ünden Turgut Kayhan \ e- kilı Av. AhmetÖzkan'a faiz. icra takip masraflan \e vekâlet ücreti hanç 199.734.750 lira ödemeye borçlu olup Üçhan Gı- da San. ve Tic. Ltd. Şirketi Kıbns Şehıtleri Caddesi 1478 So- kak No: S Kat: 2 D: 2 3'te Alsancak-lzmır adresinde ikamet eden Cclal Karavaş adına çıkarılan 163 no'Iu ödeme emri bu adresmden aynldığmdan bahisle iade edıldığinden borçlu adı- na ilanen tebîıgat yapılmasma karar verilmiştir. Işbu ilanın ga- ^etede ne^rmden nıbaren 10 gün geçtıkten sonra tebhğ edil- mış sayılaeağı, on gün süreye ilave ile yirmi gün içerismde aMİ borç \e masrafları ile birlikte O o72 faız \e vekâlet ücreti ile birlikte tvnndı İcra Dairesı"ne ödemenız. ıtırazlarınız var ı>e NÜreler içerisinde icra dairesıne veya İcra Tetkik Mercıi Hikımliğı'ne bildirmenız ve itirazlannızın kabul edüdiğine J.ıii karar ibraz etmediğiniz takdîrdc cebrı ıcraya de\ am olu- nacağı. llK.'nin 74"üncü maddesine göre yırmi gün içerisin- de mal beyanında bulunmanız 7201 sayılı Tebligat Ka- mınu'mın 29. 30. 31'ıncı maddelen eereğince ilanen teblıâ olunur 16.2.1996 Basın: 84380 PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1988/480 Davacı Şıho Kocakgül ile davalılar Salman Karadut ve müşterekleri arasındakı tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sırasında: Pazarcık ilçesi, Sadakalar köyünden Birim oğlu Kan- ber ve Abidin Karadut'a dava dilekçesi teblig edilemeyip yapılan araştırma sonucu adresleri de tespit edilemediğin- den ilan yoluyla teblige karar verilmiş olmakla, adı geçen davalılann duruşmanın bırakıldığı 18.7.1996 tarih saat 9'da mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri. aksi takdirde yoklukların- da karar v erileceği dava dilekçesi teblig yerine geçerli ol- mak üzere ilan olunur. Basın: 93212 TAKSİM AYA Z PA Ş A ' D A Sahibinden satılık daire. Tel: 0(212) 252 49 45 ANTALYA BİRİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1996 782 Alaeaklı: Coşkunsu Inş. Turizm Ltd. Şti. Vek. Av. Mus- tafa Özmen Elmalı Mah. 15. Sok. Içelli Işhanı 4/9 Antal- ya Borçlu: Ahmet Duman, Gültepe Mah. Mustafa Şim- şek Cad. Çiftçiler Sok. No: 6 Kayseri Alacak miktan: 305.424.657.- TL asıl alacak Hakkınızda yapılan icra ta- kibinde adınıza çıkanlan ödeme emri tebligatınm yapı- lamaması. yaptınlan zabıta araştırmasının netice verme- mesi üzenne teblıgatın ilanen yapılmasına karar v erilmiş- tir. tşbu ödeme emrinin gazetede yayımı tarihinden itiba- ren borcu ve takip masraflarını 22 gün içinde ödemenız, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının ta- kibat ıcrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altın- daki imza sizc ait dcğilse yine bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmenız. aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılaeağı. imzayı reddettiğiniz takdirde mer- cıi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız. bu- na uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılaca- ğı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak ic- ra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bu- lunmanız. aksi halde hapisle tazyik olunacağınız. hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulu- nursanız hapisle cezalandınlacağmız. borç ödenmez ve- ya ıtıraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ilanen teblig ve ihtar olunur. 7.6.1996 Basın: 93417 T.C. PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1995978 Davacılar Ismail Onur ve Gülüzar Çarman ile davalı- lar Mustafa Ongur ve arkadaşlan arasındaki iştırak ha- lindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesı dava- sının yapılan yargılaması sırasında: Davalılar Pazarcık ilçesi Akdemir köyünden Ismaılço- cuklan Mustafa Ongur, Ayşe Soğan, Ali Ongur ve Zeli- ha Çarman'a dava dilekçesi teblig edilemeyip yapılan araştırmada adresleri de tespit edilemediğinden ilan yo- luyla tebliğe karar verilmiş olmakla adı geçen davalıla- rın duruşmanın bırakıldığı 9.7.1996 tanh saat 9 da mah- kememizde hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil- le temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarında karar v e- rilecegi, dava dilekçesi teblig yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 93232 BODRUM/TURGLfTREISTEDENIZKENARI Özeı P a,. >ar, Olımpik Ha»„: -es-yan. Market. Barlar. Möblelı Denız Manzaralı. Mutfak ve Minı Bartı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL. ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 T.C. DİYARBAKİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995-193 Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekıli tarafından da- valı Mehmet Beyaz \asisi K.asım Beyaz aleyhine mah- kememizeaçılan rücuan tazminat davasının vapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karar uyannca; Davalı vasisi Kasım Beyaz'ın "Yolçatı Köyü. Lice" olan adresıne çıkanlan teblıgatın bilatebliğ iade edıldiği gibi Emniyetçe yaptınlan soruşturma neticesinde teb- ligata yarar adresi tesbıt edilemediğinden. dava dilek- çesinin ilanen tebliğine karar verilmiştır. Karar gereğince. yukarda adresi yazılı davalı vasisi Kasım Beyaz'ı duruşmanın bırakıldığı 10.9.1996 günü saat 09.0Ö'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesı. duruşmaya gel- mediğı ve dava ile ilgili ibraz etmek istediğı belgelerı duruşma gününe kadar göndermediği gibi kendisını bir vekil ile de temsil ettırmediği takdirde yargılamaya yok- luğunda devam edileceği ve karar verileceği keyfıyeti davetiye yerine kaıın olmak üzere ilanen teblığ olunur. 6.6.1996. Basın: 93565 TUNCELİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1989 30 Karar No: 1992 30 Davacılar: Hasan Gültekin. Mehmet Öztürk. Hüseyin Yücel. Hıdır Kaya, Ali Balıkcı, Hıdır Mahmutağaoğlu. Hıdır Celikdemır. Mehmet Çelikdemır. Belediye Başkanlığı. Fe- rit Tan mırasçıları: Şevma Tan ve Tıraje Tan. Hatun Samut (ölü) mırasçıları; Bakıl. Sa- kine. Hüseyin. Emıne. Fatma, Samut ve Kibar. Güneş, ipek. Hüseyin, Ayşe Alptekin. Mus- tafa Samut. Davalılar: Mehmet Tan. Özcan Özdüven. Nurcan Yıldınm. Ferit Tan miras- çıları Şeyma Tan ve Tıraje Tan. Dava:Kadastrotespitıneitıraz. Dava tarihi: 26.06.1986 Karar Tarihi: 31.12.1992 Nizalı parsel: Atatürk Mahallesi. 107 ada. 30 nolu parsel. Davacı Hasan Gültekin ve arkadaşlan tarafından. davalılar Mehmet Tan ve müşterek- leri aleyhine mahkememizde ikame edilen kadastro tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Mahkememizce verilen 31.12.1992 tarih ve 1989 30Es. 199230 Ka. sayılı kararı mü- dahil Hıdır Mahmutağaoğlu ve davalı Nurcan Yıldınm tarafından temyiz edildigınden. Yargıtay 7. Hukuk Daıresı Başkanhğf na gönderılmıştir. Mahkememizce venlen hüküm Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı"nın 26.12.1995 tarih ve 1995'8371 es. 1995 14905 ka. sayılı ilamı ile onanarak gelmiştır. Bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen Hatun Samut mırasçıları Tunce- ii ilı Mazgirt ilçesi Dazkaya köyü nüfusuna kayıtlı, Bakıl, Emme. Hüseyin. Fatma Sa- mut ile Tunceli ilı. Mazgırt ilçesi. Kale köyü nüfusuna kayıtlı Kibar. Güneş, İpek. Hüse- yin. Haskar. Ayşe Alptekin'e yargıtay onama ilamı adı geçen şahıslara ilan tarihinden iti- baren 15 gün içinde itirazlarını bildirmedikleri takdirde kes>inleşmiş olacağı hususu ila- nen teblig olunur. Basın: Tashih
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle