26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Reenkarnasyon üzerine T V Ser\ isi - Akşamın geç saatlerinde. bu yıl 15. Ulus- Iararası Istanbul Fılm Festı- valı'nın "Istalara Saygı: Robert VVise" bölümünde göstenlen bır fılm ekrana ge- liyor. "Yeniden Doğmak". >a da özgün adıyla "Aud- re> Rose", reenkarnasyon üzerine bır fılm. Karakter- lerden birinin. Elliott Ho- over'un (Anthonj Hop- kins), yeniden doğduğunu söy ledigi kışi ise on ıki ya- şındaki I\y. Ama VVise. "ruh çıkarma" meselesinı de ele aldığı halde. bir "şey- tan çocuk" fllmi vapma- mış. Janıce \e Bill Templeton, 12 yaşındakı kızları Ivv ıle birlikte Nevv York'ta mutlu bir hayat sürerler. Ta kı bır yabancı. hy'nmgittiğıoku- lunçevresındesinsı sinsıdo- laşmaya başlayana kadar. Yeniden Doğmak - Audrey Rose / Yönetmen: Robert VVise / Oyuncular: Anthony Hopkins, Marsha Mason, Susan Svvitt, John Beck/1977ABD yapımı, 113 dakıka. Hatta bu yabancı. Janıce ıle çocugu dairelerine kadar ız- lemekten de kaçınmaz. Ni- hayet bırgün kendıni Elliott Hoover diye takdım eder ve bu davranışının nedenlerını açıklar. On iki yıl önce karı- *ı ıle küçük kızı Audrey Ro- se'u bır araba kazasında kay- betmış. kızı dırı dırı yanmış- tır. Bu trajediden sonra Ho- over. medıtasyondan medet ummuş, bır süre Hindis- tan'da kalmış ve bu sırada reenkarnasyon meselesine vakıfolmuştur. Frank De Felitta, reen- karnasyon üzerine kendi ay- nı adlı romanından uyarladı- ğı senaryoda gereğinden fazla didaktik olmaksızın ya da can sıkıcı bir şekilde her şeyi ortaya dökmeksizin. re- enkarnasyonun felsefi ve metafızik açıklamalarını aralara yerleştirmeyi beceri- yor. Şehir sokakları. mahke- me salonları, okullar ve izle- yicilere aşina diğer sıradan yerler ise hikâyenin "ruha- ni" yanlarını alttan alta da- ha da güçlü hale getıren me- kânları oluşturmakta. Wı- se'ın fılmi, aslında ev lılîgın uyuşmazlıklarının, olumlu açıdan eskı moda bır "üs- lup" \e tasarım gözetilerek fılme ahnmış ağırbaşlı bir portresi. Anthony, 'yaşlı' kahramanlann yakın çekimleri nedeniyle eleştirildi 100 dolarlık yağmur HBB 20.00 Yağmur Getiren - The Rainmaker / Yönetmen: Joseph Anthony / Oyuncular: Katharine Hepburn, Burt Lancaster, VVendell Corey, Lloyd Bridges, Earl Holliman, Cameron Prud'homme/ 1956 ABD, 121 dakika. SEV İN OKYAV 1913 yılında Kansas'ta. sahte bir yağmurcu. yaşı geç- miş bekâr bir kızın kaibini eritmeyi başanr. Uzun yıllar önce sahnele- rimizde oyun olarak da izle- diğimız "Yağmurcu",fil- min senar> osunu da üstlenen N. Richard Nash tarafından önce bir TV oyunu olarak yazılmıştı. Sonra Nash oyu- nunu yeniden ele alıp işledi \e " \ ağmurcu"bu seferde Broadvvay'e taşındı. Hep- burn'un rolünde Geraldine Page, babasında da gene Prud'homme ile 124 kez sahnelendi. Oyunun yönet- meni olan Anthony. filmı de yönetti. Daha sonra da müzi- kal versıvonu "110 in the Shade"e imza attı. "Yağmurcu" küçük bir 'Yağmur Getiren'in oyuncuları gereğinden >aşlı. Katharine Hepburn bu filmde 50 yaşında iken VVendell Corey (soldan ikinci) ve Burt Lancaster 43 yaşındalar. kasabaya gelen bir üçkâğıtçı üzerine kurulu bir hıkâye. Starbuck. kurak güneybatı kasabası Three Point'te. e\- de kalmış kız Lizzie Curt ile karşılaşıyor. Ona önce iş ıca- bı kuryaparken sonradan gö- nül veriyor. Tıpkı altı yıl sonraki "The Music Man"de Robert Preston'ın oynayacağı karakter gibı. Starbuck. kuraklığın pençe- sındeki kasabaya gelince, 100 dolar karşılığında yağ- mur yağdıracağını iddia edi- vor. H.C. Curry'nun (Came- ron Prud'home) çiftliğinde kalıp yağmur yağdırma fa- aliyetine girişmesine izin ve- riliyor. Lizzie. sayın H.C.'nin evde kalmış kızı. Gerçi mahallin kanun adamı File (VVendell Core>) tara- fından kendisine kur yapılı- VVhoopi Goldberg, Ra> Liotta \e Tina Majorino "Corrina Corrina'da başrolde. Çılgın dadı güldürecek Kanal D 23.30J an-22.05 Corrina Corrina - Corrina Corrina / Yönetmen: Jessie Nelson / Oyuncular: VVhoopi Goldberg, Ray Liotta, Tina Majorino / 1994 ABD yapımı, 116 dakıka. TV Servisi - "Ghost" ve "Yırtık Rahibe"nın se- vimli oyuncusu VVhoopi Goldberg bu kez de atv 'nin "Sinema Salı" kuşağında, "Corrina Corrina" adlı filmle ekrana geliyor. Deği- şıklikle "Frankenstein ve Ben" adlı yapımın yerine alınan "Corrina Corri- na", aşk, şefkat, acı ve Öostluk gıbi duygular üzeri- ne yoğunılmuş güzel bir fılm. "Color Purple" ile aday olflugu Oscar'ı "Ghost"Ia almavı başaran Goldberg. bu ke> ifli roman- tik güldürüde yine göz dol- duruyor. "Corrina Corrina"da olaylar eşinı henüz kaybe- den ve onun yasını tutan Manny Singer"in (Ra> Li- otta) kızjna bakacak bir da-. dı arayışıyla birlikte başlar. Manny'nin küçük kızı Mol- ly"i annesinin ölümü derin- denetkılervebüyükbirses- sizlık içıne gömülür. Kım- selerle konuşmaz. tamamen içine kapanmıştır. Ancak Corrina'nın (Goldberg) adlı dadının e\ e gelişiy le birlikte her şey bir anda değişir. Corrina, Mol- ly'nin aksine. dünyaya pembe gözlüklerle bakan, neşeli ve her fırsatta şarkı söyleyen çılgın bir kadındır. Ve de Molly'nin kalbine girmek ıçin her şe\ i yapma- ya hazırdır. Sonundada ba- şanr \ e küçük Mol ly yi gül- dürür. 48 Saat Daha - Another 48 Hours / Yönetmen: VValter Hill / Oyuncular: Eddie Murphy, Nick Nolte, Brion James /1990 ABD yapımı, 95 dk. TV Servisi - Polisle suç- lu. bir uvuşturucu tüccannı yakalamak için ışbirhğıne girışırler. "48 Saat"in yeni- den yapımı ama. vönetmen ve oyuncular aynı olduğu halde enerjiden yoksun. ılgı çekmeyen bir film. VValter Hill. hayli başanlı ve yer yer bayağı komık aksıyon me- lodramı "48 Saat"e sekiz yıl sonra bir kardeş getırir- ken ne düşünmüştü acaba? Çünkü "48 Saat Daha" onun standartlarıyla da kötü bir film. Oyuncuları da bi- razcık yaşlanmış tabıı. ShcmTV 22.15 'şanssız' yapımı Kanal D'nın geçen hafta- dan ben "ya>ına ko\up ko> mama" arasında bır tür- lükararveremedıği "48 Sa- at Daha", "şans eseri" ek- randa. Şans eseri diyoruz çünkü, bu akşam ıçın önce bir değişiklıkle iptal edıldı. Ardından. ikinci birdeğışik- lıkle yeniden yayına alındı. Umarız. bu gece de "siirp- riz" bir değişiklik daha ya- pılmaz bu film hakkında. "48 Saat Daha", "kara film"ın günümüzdekı konu- munun tipik ve de hazin bir örnegi. '32. Gün' TV Servisi - "32. Gün"de Mehmet Ali Birand'ın konuğu Sakıp Sabancı. Refah Partısrnın "mutlaka hükümete girmesi gerektiği"nı ılerı süren Sabancı. bu düşüncesının nedenlerını ve kardeşı Özdemir Sabancı nın öldürülmesinden bu yana yaşanan gelışmelerı anlatıyor. Kuzey Irak'taki son gelışmelenn ve Bırand'ın konu ıle ılgıli liderlerle yaptığı röportajlann yer aldığı programda son olarak 26 yıl önce yaşanan asker ve polisin işçılerle karşı karşıya kaldığı 15-16 Haziran eylemleri veolayı var. yor, ama hayli gönülsüz bir flört bu. Lizzie. kendisinin sıradan. gösterişsiz bir kadın olduğunu düşünüyor. Özel- likle erkek kardeşlerinden Noah (Lloyd Bridges) bunu ikide bir söyleyerek onu da inandırmış. Noah, Star- buck'ın yağmur yağdıraca- ğına da inanmayan. sert, pra- tik ve kuşkucu biri. "Yağmurcu" insanı gül- düren, seyri keyif veren bir fılm, ama iyi bir fılm olmak için fazlaca konuşmalı. Oyuncular gereğinden yaşlı. aynca yaşları arasındaki fark da (Lancaster ve Corey 43, Hepbum 50) o sıralar pek gö- ze batmış. O yıllarda 40'ın üstündeki ınsanlar gözü top- rağa bakan kişiler olarak gö- rülüyordu demek ki. Yönet- men Anthony. "yaşlı"kah- ramanlannın yakın çekımle- rine ıtibar ettiği için hayli eleştirilmişti. Aynca Nash'in dıyaloğunda kopukluklar var \e fılm tiyatro kokuyor. Öte yandan Alex North'un mü- ziği ile Katherine Hepburn Oscar adayı oldular. Hep- burn herzamanki gibi iyi ol- sa da hem New England ak- sanı kırların yaşlı kızı Liz- zie'ye pek uymamış, hem de biraz şehirli ve teatral kalı- yor. Olsun. Hepburn gene de Hepburn'dur. Hem biz aksa- nıiH duymayacağız, . . MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGOREN Perhiz ve Lahana TurşusuYine CINE 5'e ayaktopu karşılaşmalarının yayın te- kelinin verilmesi konusuna dönüyorum. Çünkü ceza- evindeki açlık grevleri; eski general ve yeni DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in darbe kokan konuşması ve ayaktopu naklen yayın tekeli arasında temelde hiç- bir ayrım yapmaya olanak yok. Her üç olayfönem derecesine göre sıralayabilirsi- niz, ama hepsi temelde insan haklarına aykırılıklar ta- şıyor. Belki CINE 5'e bu tekelci ayrıcalığın tanınması diğerlerine kıyasla "en az önem taşıyan" bir olay gi- bi görünebilir. Ne var ki, daha henüz yayın ruhsatını almamış bir TV kuruluşuna, hem de üç yıllık süreyle böyle bir ayrıcalığın tanınması da görmezliğe gelıne- bilecek bir olay sayılmamahdır. RTÜK, henüz hiçbir özel TV kuruluşuna yayın ruh- satı vermedi, veremedi. Üç yıl gibi çok uzun bir süre için herhangi bir ayrıcalığın herhangi birTV kuruluşu- na tanınması, o TV kuruluşunun kolayca yayın ruhsa- tı alacağının kanıtından başka bir şey değildir. Kaldı ki böyle bir ayncalıkla donatılan TV kuruluşu, "şifreli" yayın yapıyor. Daha önce de belirttiğim gibi, ayaktopu naklen yayınları. ülkemizde halk tarafından en çok ilgi gören ve çok genış bır kesimin ızledıği olaylardan biridir. Demokratıkyayıncılık ilkelerinin yer- leştirilmesi gereken bır ülkede, böyle yayılgın bir ola- yın "şifre"ye sıkıştırılması hiç de dürüst bir davranış sayılmaz. Bir başka olumsuzluk da halkın "şifreli" yayını izle- yebilmek için ek masrafa itilmesini de göz önünde bu- lundurduğumuzda ortaya çıkıyor. Yayılgın bir olayı iz- lemek için TV izleyicilerinin ek masrafa itilmek zorun- da bırakılmasına, sorumlu kuruluşların ses çıkarma- ması da anlamljdır. Bugüne dek RTÜK, bu konuya karşı çıkmadı. Ayak- topu Federasyonu da aynı sorumsuzluğu gösteriyor. Ayaktopu kulüplerı de... RTÜK. Türkiye'de tüm rad- yo-TV yayınları üzerinde, bana göre hiç de demokra- tik olmayan bir yaptırım gücüne sahip. Ama susuyor. Federasyon ve kulüpler de herhalde bu yolla kazana- cakları parasal payları göz önünde tutarak aynı sus- kunluğu gösteriyorlar. Şu anda CINE 5'in abone sayısı bilinmiyor. Herhal- de bu sayı, istenilen ve beklenen düzeye erişmedi ki, CINE 5, abone sayısını arttırmak için arahksız açıkla- ma yapıp duruyordu. Ayaktopu naklen yayın ayrıca- lığı kendisine tanındıktan sonra CINE 5, müşterileri- nin sayısını yükseltmek için yaptığı açıklamalardan elde ettiği olanağı belirtmeyı özellikle önemsemeye başladı. Bu da kaçınılmazdı. Ama aynı zamanda da ortaya haksız rekabet çıktı. Peki, acaba CINE 5 yayınları ülkenin kaçta kaçına erişiyor? Bu da henüz bilinmiyor. Oysa yasaya göre RTÜK'e "ulusal yayın" ruhsatı için başvuran radyo- TV kuruluşlarının ızin tarihinden başlayarak 2 yıl için- de ülkenin en az yüzde 70'ine erişmesi gerekli. Aca- ba "ş/fre"yi çözebilmek için ek masraf yapılması ge- reken CINE 5 yayınlarının bu gıbı bir zorluğa karşın ne zaman yüzde 70'lik bir yayın alanına sahip olacağını şimdiden kim bilebilir? Bu sorulann yanıtlannı bilmeden ve ortada kesin ve- riler olmadan CINE 5'e ayaktopu birinci lig karşılaş- malarının yayın tekeli nasıl ve neden verildi? RTÜK, bu konuyu düşünmeden CINE 5'in salt görüntüsünün değil, sesinin de "şifreli" olmasını öngörüyor. Bu ne perhiz ne de lahana turşusudur. Biraz dikkat lütfen! Sinemanın inceliklerini içeren bir kitap: Jean Cla- ude Carriere, "Sinemanın Gizli Dili" (Çeviri: Simtel Gündeş). DER Yayınları, istanbul, 1996. _, KENT HABERLERI Jİ ^L - $ , "5 n FOUP Seasons Hotel'in mutfağı Venedikli aşçıya emanet • İstanbul Haber Servisi - Yaz aylannda ön açılışı yapılacak olan Four Seasons Hotel, mutfağını otuz yaşındaki Venedikli şef Carlo Bernardini'ye emanet etti. Singapur Westin Oteli'nden transfer edilen. Aşçıbaşı Dernekleri Dünya Birliği ile ttalya. Isviçre ve Singapur Aşçılar Derneği üyesi Bemardini. I987'de lsviçre"nin St. Moritz şehrindeki aşçılar yarışmasında altın, 1985 1992 ve 1994te İtalya. Japonya ve Singapur'daki yarışmalarda da gümüş madalya almıştı. Kanadalı aileden McDonald's'a tazminat davası • İstanbul Haber Servisi - Tatil için geldikleri Türkiyede Etiler McDonalds Şubesi'ndeki çocuk garkında düşerek ağır şekilde yaralanan altı jaşındaki Kanadalı çocuğun ailesinin McDonald's 3e Türkiye işletmecisi Bugim Gıda \e Turizm $irketi hakkında açtığı 250 bin dolarlık maddi ve manevi tazminat davasının görülmesine başlandı. jstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi"ndeki duruşmaya Kanada vatandaşlığına geçen davacı baba Volkan Akdoğan. anne Linda ve olayda yaralanan ajltı yaşındaki Kaan Akdoğan katılmadı. Duruşma ^raflann da\a dilekçesine ilişkin yanıtlarının bildirilmesi için ertelendi. Özel okullar sınavında FKM Dershanesi'nin başarısı • İstanbul Haber Servisi - Özel okullar sınav sonuçlarına göre Türkiye birinciliği \e ikinciliği, FKM Dershanesi öğrencileri tarafından paylaşıldı. Dershane yöneticisi Asuman Kuzuoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada Beste Sözer"in birinci, Zeynep Gökçe'nin ikinci, Mehmet Kerem Baykal'ın ise 10. olduğu açıklandı. 1989 yılından bu yana FKM'li öğrencilerin ilk 10 içerisinde yer aldıklannı belirten Kuzuoğlu. FKM Dershanesi öğrencilerinin ozel okul \e Anadolu liseleri sınavlannda da dereceler aldıklannı belirtti. Grup Yopum'a işkence savı B İstanbul Haber Servisi -Okmeydanı Halk Kültür Merkezi. Grup Yorum ve Anadolu Halk Kültür ve Sanat Merkezi, 21 haziran gecesi gözaltına ahndıklan öne sürülen Grup Yorum elemanları Kemal Sahir Gürel. Ufuk Lüker. İrşad Aydın ve Ozcan Şenver'in işkence gördüğünü sa\undu. Ortak <^larak yapılan yazılı açıklamada sanatçıların gözaltına almmaları kınanarak bir an önce serbest bırakılmaları istendi. Son iki buçuk ayda üst üste yapılan saldınlar, taksi şoförlerini endişelendiriyor Şoförler kurşun geçirmez cam istiyor KEREM ILGAZ Taksı şoförlerine yönelik gasp olaylarındaki artış, şoförleri ve yetkilileri güvenlik konusunda daha ciddi önlem almaya zorluyor. istanbul Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Abdullah Silahyürekli. bu konuda araçların içine. şoforle müşteri arasına "kurşun geçirmez cam" koyma projesini. Türkiye'nin en büyük iki otomobil üreten fabrikasına götürdü. En büyük sorunlarının taksi şoförlerine yönelik saldınlar olduğunu söyleyen demek başkanı Abdullah Silahyürekli. son iki buçuk ayda üst üste gelen olayların kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Bugünlerde basında da sıkça yeralan "Taksi şoförlerine silah verilsin mi" tartışmasına sıcak bakmadıklarını söyleyen dernek başkanı. "Eğer silah herkese verilecekse bizim insanımıza da verilsin. Yalnız ruhsatın taşıma değil, bulundurma olması gerekir. Bazı ticarethanelere silah ruhsatı veriliyor. Burası da bir ticarethane sayılmalıdır. Ben kişisel olarak herkese silah verilmesine karşmm. Otomobile binen kötü niyetli bir kişi, karşısında bulunan insanda silah olduğunu bilirse daha da sert davranabilir; hatta >aralama düşünürken öldürme yoluna gidebilir" diye konuşuyor. Özellikle gece me\dana gelen öldürme olaylanna karşı Türkiye'nin iki büyük otomotiv kuruluşu olan TOFAŞ \e Renault'ya şoförle müşteriyi birbirinden ayıran "kurşun geçirmez cam"projesinin teklifini götürdüklerini açıklayan Silahyürekli. bunun belki otomobilin fabrika çıkış fiyatında büyük bir fark yaratabileceğini. ancak; can gü\enliği açısından da paranın önemli olmayacağmı söyledi. Bu yöntemin Ne\v York'ta ve tngiltere"de uygulandığını hatırlatan Süahyürekli. bunun yanında tepe lambasına ayn bir ışık koymanın da gündeme geldiğini belirtti. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Semih Kaçanoğlu ise tstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine her konuda yardımcı olduğunu. bu haftadan başlayarak her cuma günü taksi şoförlerine Gayrettepe'deki Asayiş Şubesi'nde seminer \erileceğini kaydetti. Taksilere silah verilmesine karşı olduğunu söyleyen taksi şoförü Adem Ünal, sinirleri bozulan ve alkol alan herkesin silaha sanlacağını öne sürdü. Kurşun geçirmez cam projesinin çok yararlı olacağını düşündüğünü anlatan Ayhan Doğan ise zaten pahalı olan otomobil fiyatlannın daha da artmasından endişe duyduğunu söyledi. Gecenin lstanbuPa tehlikeyi de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Doğan. şunlan söyledi: "Biz durak taksisiyiz. Müşterisini bildiğimiz durağımız dışından insan almıyoruz arabava. Bazı arkadaşlarımız öldürülme korkusu nedeniyle bu mesleği bıraktı." Tören Şehit bekçi toprağa verildi İstanbul Haber Servisi- DYP Kâğıthane Ilçe Merke- zi'ne yasadışı DHKC üyelerı tarafından yapılan silahlı saldı- nda şehit olan evli ve üç çocuk babası bekçi Abdûlkadir Sır- ma,( 421 dün düzenlenen tören- le toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alı- nan Abdûlkadir Sırma'nın Türk bayrağına sanlı cenazesi. göre\ yaptığı Kâğıthane Ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne geti- rildı. Müdürlük binası, Türk bayraklanyla donatılırken dü- zenlenen törene Saelık Bakanı Yıldırım Aktuna. DYP'lı Necdet Menzir. İstanbul \'a- 1isi Rıdvan Yenişen. Istanbul Emniyet Müdürü Keraal Ya- zıcıoğlu. emnivetten sorumlu Vali Yardımcısı Nihat Kcmal Eren ile Sırma'nın eşi Naime, kızlan Oylura, Mukaddes ve Çiğdem katıldı. Törende ko- nuşan Yazıcıoğlu, Türkıye'yi bölmek isteyenlerin gerekli karşılığı alacağını söyleyerek "Abdûlkadir. şehitler ker\ a- nına katıldı. Bu kervan uza- yacak. Belki biz de bu kerv a- na katılacağız. Ancak şehit- lerin kanı yerde kalmaya- caktır. " dedi. Şehit bekçi. Çağlayan Merkez Camu'nde kılınan cenaze namazından sonra Edimekapı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi. Altın kemer, Ahmet Taşçıy nın Kâğıthane Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Kâğıthane Yağlı Giireşleri", Sadabad'da yapıldı. Çeşitli yaş gruplarından yaklaşık bin güreşçinin katıldığı giireşlerde, bundan önce de iki kere başpehlivan olan Ahmet Taşçı, "altın kemer" kazandı. Kırkpınar'da olduğu gibi üç yıl üst üste başpehlivanlığı kazanan güreşçiye altın kemerin verildiği güreşlere, Kâğıthane Beledi\e Başkanı Arif Calban ve güreş ağası Fevzi Fıçıcı, deve sırtında geldi. Güreşlerinin 1. sınıf güreşler statüsüne dahil edildiğini belirten Belediye Başkanı Calban, "L'çüncü kez başpehlivan olan Ahmet Taşçı, vaklaşık 1 milyar 400 milyon lira değerindeki altın kemeri almaya hak kazandı" dedi. Güreşler öncesinde Taşçı'yı yenecek pehlivana Kâğıthane sımrlarında 1.5 milyar lira değerinde bir daire hediye edeceğini ilan eden güreş ağası Fevzi Fıçıcı. bunu güreşleri daha da zevkli hale getirmek için yaptığinı sövledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde pehlivan. güreş ağaları ve cazgırlarının katıldığı güreşlerde, ikinci Ziya Ünlü üçüncü ise Sezgin Yüksel oldu. (Fotoöraf: SAADET USLU) İstanbul Bunalıma giren 2 kişi intihar etti İstanbul Haber Servisi - Istanbulda dün akşam TIR şoförü Ferruh Tecan (35). kendini iple asarak. ev kadı- nı Gülşen Egemen (32) ise evinın penceresinden atiaya- rak intihar etti. Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 83 3"te aile- siyle birlikte kalan Gülşen Egemen. girdiği bunalım so- nucu 3. kattan atladı. Çevre- dekiler tarafından ağır yara- lı olarak Özel Doğan Hasta- nesi'ne kaldınlan Egemen. ilk tedavisi yapıldıktan son- ra tstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Egemen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurta- nlamadı. Bu arada. Küçükköy Şem- sıpaşa Mahallesi 19. Sokak 11 numarada ailesiyle birlik- te oturan Ferruh Tecan, ken- dini tavana asarak intihar et- ti. _ Öte yandan, Beylerbeyi Küplüce Mahallesi Şebboy Sokak"ta oturan üniversite öğrencisi PelinGökçel.aile- si uyurken 5. kattan atladı. Haydarpaşa Numune Hasta- nesi'nde tedavi altına alınan genç kızın, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. GEREKLI TELEFONLAR Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangın Ihbar: 110 Polislmdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALOİSKİ Anza 185 • SAĞLIK HızırAcil: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp: 0-216 32710 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune: 0-216 345 46 80 Şişli Etfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSK Samatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY lçHatlarO-212 663 63 00 DışHatiar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatlan: 0-212 244 42 33 Deniz Yollan: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Anza: 186 Beyoğlu:0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sanyer:0-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zinciriikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 P Hava Tahmini Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 C u m h u r i y e t ' t e n o k u r l a r a d u y u r u Kent haberleri savfamızda. okurlarımızın kentteki yaşamla ilgili sorunlarını, sorularını \e isteklerini dile getiren mektuplarını bekliyoruz. Mektuplarınızın. yer sıkıntımız nedeniyle yarım daktilo sayfasını geçmemesini istiyor, saygılar sunuyoruz. Adresimiz: Yeni Gün Haber Ajansı, Basın ve Yavıncılık A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu / istanbul. Faks: 513 85 95 / 513 90 98. OKUR MEKTUBU Başhekimimizi bizden ayırmayın Bizler Beykoz halkı olarak. bölgemizdeki SSK Hastanesi Başhekimi Üzeyir ^'erdere'nin dürüst, ilkeli ve disiplinli çalışmalannı takdirle karşılıyor ve başhekimimizin SSK hastanemizde kalmasını istiyoruz. Başhekimimiz. geldıği günden bugüne tüm olumsuzluklan hastanede yok edip tüm personelin disiplinli ve zamanında görevinde olmasını istediğinden. tam denetleme yaptığından bürokratik yollarla görevden alınmak istenmektedir. Bizler tüm Beykoz halkını, başlattığımız imza kampanyasına destek vermeye çağınyor ve başhekimimizi sahipleneceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Bir grup Beykozlu adına HÜSEYİN OKUMUŞ Yağmurlar Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üvesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle