25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Netanyahu, Kahire zirvesinde banş için 3 şart koşan Arap liderlerine sert tepki gösterdi Şaıtlaıv İsraiPe ağır geldiEl Halil sorunu Netanyahu 'ya ordubaskısı Dış HaberlerServisi- Is- rail ordusu ve güvenlik ser- vislerinin. Başbakan Benya- min Netanyahu"dan Filistin özerklik anlaşmalarına uy- masını. özellikle de el Ha- lil'den çekilme işlemlerini ta- mamlamasını istedikleri bil- dirildi. Israil radyosu ve basının askeri muhabırlennin bildir- diğine göre üst düzeyde gü- venlik yetkilileri, Netanya- hu'yu uyararak özerklik an- laşması uygulamalarında herhangı bir geri adım atıl- ması durumunda, Filistin yö- netiminin radikal örgütlerin şiddet eylemlerine karşı mü- cadelede Israil'le işbirligi yapmaktan \azgeçecegini. bunun da Israil'in güvenliği- ni tehlike>e sokacağını bil- dirdiler. Komutanlar, bu ne- denle İsrail ordusunun önce- likle El Halil'den çekilmesi gereğinı vurguladılar. Anlaşma uyannca işgal al- tındaki 7 kentten askerlerini çeken Israil, radikal lslamcı HAMAS örgütünün bomba- lı saldınlarının ardından El Halil'den çekilmeyi ertele- mişti. Kentte 120bin Filistinli ile 400militan Yahudi yerleşim- ci bulunuyor. Banş anlaşma- sı, İsrail askerlerinin yalnız- ca iki Yahudi bölgesinde kal- masını öngöriiyor. Netanyahu'yla görüşen komutanlann kentten çekil- mek için çeşitli senaryolar sunduğu bildirildi. Senaryo- lardan biri. barış anlaşmasına aykın olarak El HaliPin yö- netimini ve asayiş kontrolü- nü Filistinlilere bırakmayı, ancak güvenliğin İsrail ordu- su tarafından sağlanmasını öngörüyor. Netanyahu. komutanlann isteklerine henüz bir yanıt vermedi. • İsrail Başbakanı, banşm tek yanlı önkoşullara rehin edilmesini kabul etmeyeceğini vurgularken, daha önce toprak karşılığı banştan söz eden Dışişleri Bakanı David Levi de ağız değiştirdi. Dış Haberler Servisi - tsrail Baş- bakanı Benyamin Netanyahu, Arap Zirvesi'nin sonuç bildirgesini sert bir dille eleştirerek "Banş tek \anlı önkoşullara rehin edileme/" dedi. Netanyahu. Kahire'de gerçekleş- tirilen ve önceki gün sona eren Arap Zirvesi'nin sonuç bildirgesinecev a- ben yaptıaı yazılı açıklamada. "Ba- rış hcm fsrail hem Arap ülkeleri için stratejik bir istcktir. Ancak barış süreci hiçbir önkoşula tut- sak edilemez. Barış süreci, hiçbir önkoşul olmaksı/ın devam etme- lidir. Barış görüşmeleri, bölgede- ki tüm insanlar için güvenlik üze- rine koşullanmalıdır. Güvenliğe zarar verecek tek >anlı istekler, barış görüşmeleriyle birlikte dü- şünülemez" dedi. İsrail'inyeni sağcı başbakanı Ne- tanyahu. "Barış sürecinin başarı- lı ve yararlı bir şekilde devam et- mesi için bu tür bildirgelere bir israil'de yeni silah Katyuşa'ya karşı lazerDış HaberlerServisi- İsra- il'de Hızbullah gerillalannın fırlattığı iCat\ uşa füzelerine karşı yeni bir lazer sa\ unma sıs- temınin yakında denenecegi bildirildi. tsrail Hava Kuv vetleri gaze- tesinin görüşrügü Savunma Ba- kanlıgı Sılah Araştırma \eGe- liştirme Bölümü Başkanı l'zi Elam, Amerikan-lsrail ortak yapımı olan Nautilus adlı lazer sisteminin. Katyuşalara karşı etkili olacağı izlenimi verdiği- ni söyledi. Sistemin yakında Güney Lübnan'dan gelecek Hizbullah saldınlanna karşı Kıızey Isra- il'de konuşlandınlacagmı belır- ten Elam. "Çok pahalı bir sis- tem olacağı açık. Yalnızca pro- totipin maliyeti on miryonlana doları buldu. Tüm operasyon sisteminin maliyetini siz hesap edin" dedi. Günev Lübnanda İsrail işgalini kırmaya çalışan İranyanlısı Hizbullah gerillala- n, yıllardır Kuzey Israil'e Kat- viişa saldınlan düzenliyor. Sü- ratli. ancak isabet oranı düşük olan Katyuşalann menzili 20 kilometreyi biraz geçiyor. Benyamin Netanyahu, bağımsız Filistin devleti ve Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iadesini kabul etmedi. son verilmelidir. Bu, birlikte var olmanın ve barışın en temel gere- ğidir" ifadesini kullandı. Levi de sertleşti Daha önce yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'nden çekilme konu- sunda Suriye ile bir uzlaşmaya gidi- lebileceğini belirten Dışişleri Baka- nı David Levi sonuç bildirgesinden sonra tutumunu sertleştirdi. Levi, İs- rail radyosuna yaptığı açıklamada. "Suriyeliler ile ortada buluşabiliriz derken, iki tarann görüşme masast- naönkoşulsuzoturabileceğinisöyle- mek istedim" dedi. Ortadoğu ban- şının "emir" ya da "tehditierle ku- rulamayacağını belirten David Le- vi. "Suriye'nin bir ühimatom nitelt- ğinde. İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi gibi öne sürdüğü önkoşul- lar kabul edilemez" şekl inde konuş- tu. Lev ı, cuma günü İsrail televizyo- nuna yaptığı açıklamada. "Golan Tepeleri konusunda sanınm ortada bir yerde uzlaşabiliriz" demişti. Başbakan Netanyahu hükümeti- nin programı. Suriye ile vanlacak herrürlüanlaşmanın İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğinedayan- dınlmasını öngörüyor. Şam ise ba- nşa karşılık İsrail'in Golan Tepele- ri'nden tam olarak çekilmesini isti- yor. Arafat'la görüşme Öte yandan. İsrail Başbakanı Ne- tanyahu, Filistin yönetiminin aşin dincilerin saldınlannı engelleyebi- leceğine inandığını belirterek, "İs- rail'in «üvenltgi açısından gerekli ol- duğunu görürsem, Yaser Arafat ile görüşürüm-dedi. Netanyahu, Nevvsvveek dergisine yaptığı açıklamada. ilk olarak Filis- tinlilerin aşın dinciler konusunda tedbir alıp almadıklanna bakacakla- nnı belirterek. "Son birkaç ayın de- ney imlerinden, Filistin yönetiminin terorizmi kontrol altına alabilmegü- cü olduğu ve bu tür saldınlan önle- yebileceği ortaya çıkmıştır. Onlar- dan bunu yapmalannı bekliyonız" dedi. Netanyahu. "Bununla birlikte kuşkusuz, ne zaman bir gereksinim ortay a çıkarsa. kendimizi savunmak içir harekete geçme hakkımızj konı- ruz. Ancak bu onlann yükümlülük- lerini ortadan kaldırmaz" diye ko- nuştu. Gerekirse Arafat ile görüşe- bileceğini belirten Netanyahu, "İs- rail'in çıkarlan ve giivenliği açısın- dan önemli olduğunu görürsem bu seçeneği göz ardı etmem" dedi. TÜRKİYE, ARAP BİRLİĞİ ZÎRVEStrVt DEĞERLENDİRDİ 'Dengeli ve akla yatkın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara. 21-22 hazıran günlerinde Mısır'ın başkentı Kahire"de yapılan Arap Birliğı zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildirgeyi. "akla yatkın ve dengeli" olarak niteledi. Arap ülkelerinin kendi aralannda dikkate aldıkları ilkelerin uluslararası nitelikler taşıdıgını belirten Ankara. "PKK terörüne destek veren Suriye'nin bu ilkelere uyma yükümlülüğünü nasıl yerine getireceğini dikkatie îzleyeceğinr de kaydetti. Ankara. Ortadoğu'da kalıcı bir banştan yana olduğunu belirterek Tel-Aviv yönetiminin de aynı tutumu izlemesi ğerektiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel. diin düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine. Arap ülkelerinin Ortadoğu banş sürecine olan bağlılıklannı vurgulamalannın önemine dikkat çekti. Arap Birliği zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildirgede, bölge ülkelerinin ortak çıkarının Ortadoğu"da kalıcı ve adil bir banşin sağlanmasıyla gerçekleşebileceği görüşünün yer aldığını belirten Akbel, katılımcı ülkelerin. bölgede istikrarsızlığa neden olan teronzmı kınadıklannı bıldırdı. Akbel. Arap ülkelerinin. Türkiye ile geleneksel ilişkilerini ve ortak çıkarlarını koruma ve geliştirme arzulannın Türkiye tarafından da paylaşıldığına işaret ederek -Türkiye'nin politikasu dostluk üzerine kurulmuştur" dedi. İsrairie ittifak Akbel, ortak bildirgede yer alan ve Türkiye'nin İsrail ile imzaladığı askeri eğitim işbirliği anlaşmasını gözden geçirmesine ilişkin madde hakkında. "Ciddi bir kaygıdan daha çok, bölgede dengelerin korunmasına yönelik genel bir arzu olarak görüyoruz" dive konuştu. İki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmanın 3. taraflara karşı yapılmadığmm daha önce de açıklandığını vurgulayan Akbel. "Türkiye. Ortadoğu'da hiçbir kamplaşmaya ya da gruplaşmaya taraftardeğikJir'dedi. Akbel. zirvenin Arap ülkeleri arasındaki dayanışmayı sağlamlaştırmaya yönelik olduğunu da kaydederek "Bölgesel güvenlik ile ilgili ilişkileri geliştirmek, birbiıierinin içişlerine kanşmama. toprak bütünlüğü ve bağımsızlık" ılkelerinin de zirve sonuç bildirgesınde yer aldığını söyledi. Arap ülkelerinin aralanndakı ilişkilerdc dikkaie aldıkları ilkelerin uluslararası nitelikleri olduğunu söyleyen Akbel. "Bu bağlamda, Ankara'nın bugüne kadar PKK terörüne destek veren Suriye'nin söz konusu ilkelere uyma yükümlülüğünü nasıl yerine getireceğini dikkatie izieyeceğiz" diye konuştu. Akbel. bir soru üzerine. Türkiye'nin Suriye sınınna askeri bir vığınak yapmadığını vurgularken. Şam ile diplomatik bir ilişki kurulmasının gündemde olmadığını belirtti. Büyükelçi Akbel. Arap ülkelerinden üst düzey bir ziyaret olup olmayacağına ilişkin bir sonıya da "Dost ve komşu ülkelerden gelecek zivaretieri memnuniyede karşılanz" yan'ıtını verdi. Tahran ve Şam, zirve kararlarından memnun İran: Olumlu bir gelişmeDış Haberier Servisi -İran Dışişleri Bakanlığı. Mısır'da yapılan Arap zirvesini "olumlu bir aduıı'" olarak de- ğerlendırdi. İran Dışişleri Ba- kanlığı sözcüsü MurtazaSar- madi. İRNA'ya verdıği de- meçte. "Zirve, İran açısından olumlu bir adımdır. Çünkü .\rap ülkeleri Siyonist oluşıi- mun (İsrail) hain emellerinin farkına vardılar ve davanak- sız himserliklerini terk etti- ler"dedi. İran Dışişleri Bakanfnın Afrika v e Asya İşlerinden So- rumlu Yardımcısı Hüse>in Şey hülislam ise Tehran Times gazetesinde bugün yayımla- nan demecınde. "21 Arap li- derinin. Siyonist rejim karşı- sında birieşik bir Arap tutu- mu oluşturma gündemi ile (zirveye) aktifkatıhmı, veni bir siyasi iradenin doğmakta ol- duğunu gösteriyor.'" dedi. Zirvenin sonuç bildırısini "olumlu olarak" niteleyen Şeyhülislam. sonuç bildirisi- ne. Bahreyn'deki kanşıklıklar ve BAE'nin iran'la ihtilaflı adalarla ilgili iddialannın ek- lenmesinin. ABD'nin Arap zirvesi sonuç bildirisinin ta- mamen "İsrail karşıtT olma- sını istememesinden kaynak- landığını ileri sürdü. Bahrev n'de patlama Bu arada Bahreyn'in baş- kenti Manama'da önceki gün şiddetli bir patlama olduğu bildirildi. Görgü tanıkları. Kudeybiye semtindeki Le \endome Oteli'nin önünde park edilmiş bir araca yerleş- tirilmiş bombanın patlaması sonucu bir turizm acentesinin hasar gördüğünü. ancak can kaybı olmadığını söylediler. Bahreyn'de bir süredir, par- lamentonun yeniden açılma- sını isteyen Şiilerin başını çektiği ola>lar yaşanıyor. Bahreyn yönetimı. son avlar- da en az 22 kişinin ölümüne yol açan olaylardan lran'ı so- rumlu tutuvor. Şam basınmda zafer sevinciDış Haberier Senisi - Mı- sır'ın başkenti Kahire de ger- çekleştirilen Arap Zirvesi. Suriye basınmda "Şam'ın za- feri" olarak değerlendirildi. Resmi El-Tavra gazetesin- de. "Zineye katüan Arap ü- derieri İsrail'e Golan'dan ta- mamen çekilme çağnsında bulunarak Suriye*vi destekle- diklerini göstermiş oldular" denıldi. İsrail'deki >enı sağcı hükü- mete karşı ortak bir tav ır be- lirlemek için düzenlenen iki günlük zirveye katılan lider- ler, Golan Tepeleri konusun- da ilk defa olarak Suriye'ye tam destek vererek "İsrail, 4 Haziran 1%7'dekisınırlanna geriçekilmelidir"' demişlerdi. Surive'nin "Arapdünyası- nı birieştirerek" bir zafer da- ha elde ettiğını kavdeden va- zıda. "Zirveden çıkan sonuç bildirgesL Surive'nin ulusalçı- karian doğruİrusunda öner- diği birieşik Arap cephesinin oluşturulmasını onaylıyor" denildi. El-Tavra gazetesi. zirv eden çıkan sonuç bildirgesini "Arapdayanışmasımn oluştu- rulması vönünde ahlan ilk adınT olarak nitelendirdi ve alınan kararların uygulamaya konulmasının Arap ülkeleri için "yaşamsal önem" taşıdı- gını bildirdi. Teşrin gazetesi ise. "Zirve- nin kendtsine bağlanan umut- lan haklı çıkardığını: Suri- ye*flin Araplar arasındaki da- yanışmanın yeniden oluştu- rulması \e İsrail'e karşı ortak bir tavır ahnması için harca- dığı tüm çabalann başanya ulaştığınryazdı. Gazetede. "Arap zirvesi çok başanh geçti, hedeflerine ulaştı ve Araplar arasındaki ilişkileri güçlendirdi" den i Idi. Suriye Dev let Başkanı Ha- fiz Esad. zirv e sırasında Filis- tin lideri ^aser Arafat v e Ür- diin Kralı Hüseyin ile ikili gö- rüşmelerde bulunmuş v e ara- lanndaki köklüdargınlıkların geçmişe gömüldüğünü açık- lamıştı. PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. İDARE MECLİS BAŞKANLIĞINDAN Şırtebmızın OrtaUar Olağanüslû Genel Kurul Toptantısı 11 Temmuz 1996 Perşemt» gûnû Saat 11.00 de aşağKjakı gündem görjşmek iıefe Beşıklaş Balmuıncu Uahallesi. Bestekaı Şevkı 6ey Sokak Enka II. BmasjKal: 3 adfesmdeta Şrtel Merttez'inde yapılacaktif Bu loolanlıya asalelen .eya vekaielen ış'jrak edecek ortaldanmczın satip aMuUan Şrtetımiz hfese SeneUenno veya bunlara sahç oldukldfırt göslenr Banka mektuplanmn en geç 9 Temmuz 1996 tartine kadar ŞrKet Meftezımse levd ederek Topü/ıtıy3 gırış kartı aimaları loptantıya bızzat ıştırafc edemeyecek ortaManmızın Sermaye Pıyasası Kurutu Serı IV No: 8 Tebhğı hükumlerı çerçevesınde aşağıda orneğı bulunan tekaietnameyı ımzalayarak notere onaytaliıalannı veya noterce onaylı ımza sırtClerım kendı ımzaiannı taşıyan vekaietnaiTıeye ekleyerek kendJerını temsıt etttrmelen gerekmektedr. Sayın 0rtaklarımi2in bı>gı edınm«ierı ve belırtSen gûn ve saalte Toplanüya ka'ıtnaları nca olunur GÜNDEM 1 Başkanlık D^a^ının Sepmı Z Başkanlık Dıvanına Genel Kurul Toplantı Tulanağını ıtnzalama yeUdsinin verlmesı 3- Şırketfı 150 000 000 000 TL olan ödenmış Sermayesjran 400.000 000.000 TL ye çıkanlmasıyla ılgıfi Ara Sözleşmesinın 6 maddesmın değıştmlmesjne ılişKın Serma\« Piyasası Kunılunca tastik edlmış, T.C. Sanayı ve Tcare! Başkanlığından em alınmış tadri tasarısının Genel Kurulun tasvıbne arzı 4- Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye ılavesı ıpn gerekli ışlemlerin teında Idare Mecüsr.e yetkı verimesı. 5-1995 Yılı Dağılılabıür karından 40iO0.000.000 Tl. smın naJat sermaye arttırımına mahsup e<t)eMmesı için gerekli şlemlerm Hasmda Idare Meclsıne yerju venlmesı 6- Oilekler Madd» 6 Sermaye (Eskı Şekil) Şıkelımi2in Senrayesı 150 000 00C 000 TL olup. herbri 1000 TL ıtibn degerde 150 0C0 000 adet pay'a bölünmüşiür Şrketin önceki sermayesı tamar™ ödenmış 60.ÖOO.0OC.0OO TL/dir Ödenmış Sermayenm 48283.100 000 TLIık kısmının 48275.046.984 TL'sı Vergı Usul Kanunu'nun mükener 29« maddesı uyannca oluşturuian Yeniden EJeğetieme Artış (onundan 8.053.016 TL.'sı levkalade ıhlryatlardart karşılanmıştır Sermaye ye ılave edılen Du tutarlar karşılığında çıkanıan hsse senellen şrtel ortaklannın hısseten mspetmde öefleiaz olarak dağitılmışiH ŞırVet ödenmış 60.000.000.000 TL. Sermayesının temsıl eden hsse senetenrin tamamı Sermaye Pıyasası Kuruiu nun 23 06 1989 lanfı sefi. 1 No • 5 teblğ hükümlen gereğınce !.ll III. ve IV lertıp olarak kabul edftnıstr Bu deta arttınian V. terup 90.000 000.000 TL Sermaye değen 1000 TL nominai değerli 90 000 000 heseye bölünmııştûr Bunun 90.000.000.000 TL'sı Vergı USul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesı uyannca okışturulan Yeniden Değerleme artış tonundan karşılanmıştır Yeraden Oeğerleme Artış lonundan karşılanan Sermaye karşılığında çıkanlacak hısse senellen ortaklara hsselerı nspetnde bedelsiz dağıtılacaktır. Hsse seneHermın tamamı hamiıne yazıbdır. YöneOm Kuruiu hsse senetlerinı yasal hükûmler çerçevesnde bir yada dana fazla hısseyi temsıl eden kûpürier nalmde bastırabıiir Madde 6 Sennıye (Yeni Şetal) Şirkelmzm Sermayesı 400.000.000 000.-TL dup. hefbri 1 .OOO.-TL * a n değerde 400.000.000 adet pay'a böiünnüştür Şirkelsı öncekı sermayesı tamamı ödenmış 150.000 000.000.- TLOU Ödenmş Sermayenn 138.283.100.000.- TL hk kısmnın 138275.046.984.- TL sı Vergı Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesı uyannca oluşturuian Yenden Değerieme Artış lonundan 8.053 016.- TL sı tevkalade Myataıdan kaş*rmış»r Sermaye'ye lave edıten bu lutarlar karşıtğmda çtkanian hsse senellen şirket ortaMarma hsselen nspetmde bedelsiz olaran dağıtıımıştır Şırkel ödenmış 150 000.000.000 - TL. Sermayesm temsıl eden hısse senettermn tamarii Sermaye Pıyasası Kurukınun 23.061989 larih sen 1 No 5 leblıj hükümlen gereğmce I. D. H. IV ve V lertp olarak kabul eddmştır. Bu dela artiırvian VI terbp 250.000.000.000 TL sermaye. değen 1000TL nommal değerli 250.000.000 hsseye bölûnmüştûr. Bunun 209 500 000.000 - TL sı Vergı Usul Kanunu nun mOkerrer 298 maddesı uyannca okışturulan Yeniden Değefteme Deger artış (onundan genye kalan 40.500.000.000 TL'ik nakü kısmı 1995 dağıltlabfir kanndan nakıt sermaye armrımma mahsup eoilmek sureüyle karşılanmıştır. Yeniden Değerteme Oeğer Artış lonundan karşılanan Sermaye karsıkgnda cıkanlacak hisse seneSen onaklara htsseten nepetnde bedelsrz dağıtılacaktır. Hısse seneterinn tamamı hamine yazjkdır. Yonetim Kurukı hisse senettenni yasal hûkümlef çerçevesmde br yada daha fazla Nsseyı temsil eden küpûrier hatinde basbrattfr. VEKALETNAME PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'nin 11.07.1996 gûnü Saat 11.00* Bakmımcu Bestekar Şevki Bey Mah. Enka I. Bması Şrkel Merkezı Beşıklaş Istanod adresnde yaorlacak Olağanüstû Genel Kurul Toptantısmda aşağıda beimğm görüşler doğruteunda beni iemsıle. oy vermeye leklıfle bulunmaya ve gerekf betgeleri imzalamaya yetkif otnak ûzere, vekü layın edıyorum. A) TEMSIL YETKİSİNIN KAPSAMI a) Vekıl tJm gündem maddelerı on kendı görjşü doğrulusunda oy kuUanmaya yetkıfcjr b 1 Vekıl aşağıdakı talunatlar doğrultusunâa gûndem maddeleri için oy kuUanmaya yetkiklr Taümatlar (Ozel TahmaUar Yazılır.) c) Vekı! Ştrket Yöneîmıirsn ör.eri!en doğrult-jsunda oy kal!anm3ya yetkihdir d) Toplantıda ortaya çıkabıtecek dtğer konularda vekıl aşağıdakı taiımallar doğrurtusunda oy kuKanmaya yerjglkjır (Talımat yoksa vekıi oyunu serbeslçe kullanır.) Tahmatlar" lözel Talimatlar yazılır | B) ORTAĞIN SAH(P OLDUĞU HISSE SENEDİNİN a) Teröp ve Sensı D) Numarası c) Adet • Nommal Değen d) Oyda ımtıyazh olup oımadığı e) Hamılme • Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADISOYADI VEYA ÜNVANI ADRESI İMZASI NOT. {A) Bolünnünae, :a) (b| veya (c) olarak belırtilen şıklardan birtsı secir (b| ve (d) şıkkı ıçm açıklama yapcbr. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Arap Zirvesi'nin Ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de pazar günü çalışma- larını tamamlayan ArapZirvesi'nden israil'e sert uya- rı, Turkiye'ye ise beklenenden daha yumuşak bir üslupla kaleme alınmış mesaj ya da "temenni" çık- tı. Böylece Turkiye'ye karşı Arap cephesi oluşturma- yı amaçlayan Suriye'nin umutları bir başka bahara kaldı. Arap liderler, Türkiye'nin israii ile yapmış olduğu askeri eğitim işbirliği anlaşmasının kendilerini "kay- gılandırdığını" belirterek Ankara'ya anlaşmayı yeni- den gözden geçirme çağnsında bulundular. Bu çağ- rıyı yaparken Türkiye ile genel ilişkiler ve ortak çıkar- lann devamı konusundaki umutlarını vurgulamayı da ihmal etmediler. Kahire zirvesi sonuç bildirisinde Fırat'ın suları ko- nusuna ise yer verilmedi. Oysa Suriye, Kahire'de Türk-israil anlaşmasının kı- nanmasını ve Fırat'ın suları konusunda Arap liderle- rin Turkiye'ye karşı eleştırel tavır takınmalarını bek- liyordu. Şam'ın beklentilerinin boşa çıkmasında Mısır ve özellikle Ürdün'ün yatıştıncı çabalarının önemli rol oynadığını belirtmek gerekiyor. Ürdün, Türkiye'nin Araplar için önemli bir dost olduğunu, Ankara'yı gü- cendirmenin Araplara hiçbir yarar sağlamayacağını ısrarla vurgulayarak sertlik yanlısı Suriye'ye karşı çıkmıştır. Kahire zirvesinde Türkiye'nin gerçi korktuğu ba- şına gelmedi. Ancak bu, Türk-israil anlaşmasının unutulduğu anlamına gelmiyor. Arap-lsrail ilişkileri ne zaman gerginleşse, Türk-israil anlaşması, Suriye. Lübnan, Irak gibi Arap ülkeleri ya da iran tarafından gündeme getirilecektir. Üstelık Kahire zirvesinden sonra Israil-Arap ilişkilerinin gerginleşebileceğine ilişkin belirtiler vardır. Soruna bu açıdan bakıldığında, Arap zirvesinde Turkiye'ye gönderilen mesajı Kahire Büyükelçimiz Yaşar Yakış'ın deyimi ile "kötünün iyisi" olarak de- ğerlendirmek en doğrusudur. • • • Kahire zirvesinin sonuç bildirisi, Turkiye'ye karşı beklenenden yumuşak çıkarken, israil'e karşı bek- lenenden sert çıktı. Pazar günü sabahleyin gelen haberierde, israil hükümetinin Kahire zirvesinde ya- pılan konuşmalann yumuşak tonundan memnun ol- duğu, ılımlı bir ortak bildirinin yayımlanacağını umut ettiği bildirilıyordu. Ne var ki öğleden sonra yayımlanan bildiri hiç de israil'in beklediği gibi çıkmadı. Arap ülkeleri, israil barış sürecini saptıracak olur- sa, Israil'le ilişkileri normalleştirme işlemini dondur- ma tehdidini savuruyoriardı. Yani bildiri Suriye'nin çizgisine yaklaşıyordu. Nitekim israil Dışişleri Baka- nı David Levi, bildirinin yayımlanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Kahire'de kabul edilen bazı kararlar, komut nitelığinde olup, tehdit içermekte- dir. Böylebirüslup, barış görüşmelerinı anlamsız kı- lar" dedi. Zirvenin sonuç bildirisinde, israil'in "banşa karşı toprak" ilkesine bağlı olarak Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarından çekilmesi, Filistin halkının Do- ğu Kudüs başkent olmak üzere bağımsız devlet kur- ma hakkının tanınması isteniyor. Bildıride aynca is- rail'in Golan Tepeleri, Bekaa'nın batısı ve Güney Lübnan'dan tümüyle çekilmesi şart koşuluyor. Netanyahu yönetiminin bu şartları kabul etmesi uzak bir ihtimal olduğundan, Israil-Arap gerginliği- nın artması beklenebilir. • • • Suriye, gerçi Kahire'de Türkiye konusunda umdu- ğunu bulamadı ama, ortak bildiri Şam'ın İsrail konu- sundaki beklentilerini önemli ölçüde karşıladı. Suriye aynca Ürdün'le terör ve İran konularında- ki tartışmasında da kazanan taraf oldu. Ürdün'e yö- neltilen Suriye kaynaklı terörden şikâyetçi olan Kral Hüseyin tüm terörün (Hizbullah ve HAMAS dahil) kı- nanmasını istiyordu. Suriye ise terörle ışgalci güce karşı direnme hareketleri arasında ayrım yapılması ğerektiğini savunuyordu. Şam'a göre Hizbullah ve HAMAS, israil işgaline karşı mücadele ediyorlardı. Sonuç bildirisinde, terorizm kınanırken, Şam'ın is- teği doğrultusunda işgalci güce karşı direnme hak- kı kabul edildi. Suriye ayrıca, Ürdün'ün tüm ısranna karşın Iran'ın terörü destekleyen ülke olarak ilan edilmesini de en- gelledi. Sonuç bildirisinde sadece iran'ın Bahreyn'e karşı "yıkıcı eylemleri" durdurması istendi. Kahire'de iran'ın darbe girişimlerinden şikâyet eden Bahreyn. Suriye kaynaklı terörün sıkıntısını çe- ken Ürdün ve islamcı teröre karşı mücadele eden Cezayir, terörün en sert biçimde kınanmasını iste- yen üç ülke olarak dikkati çektiler. Ancak karşılann- da Suriye'yi buldular. • • • Arap zirvesinde Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mü- barek'in büyük başarısını ise kavgalı olan ve 1994'ten beri görüşmeyen Hafı2 Esad, Kral Hüse- yin ve Yaser Arafat'i banştırarak birbirlerı ile görüş- türmesi oluşturdu. Hafız Esad, Israil'le ayrı banş ya- pan Arafat ve Kral Hüseyin'le 1994'ten bu yana di- yaloğu kesmişti. Sonuç olarak Arap zirvesinde ölçülü davranma ve uzlaşmaya açık kapı bırakma çabası dikkati çek- ti. 3 yıl sonra KPK toplannsı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Üç yıldır yaptlamayan Türkiye- Avrupa Topluluğu (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı, bugün Ankara'da başlayacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel. dün düzenlediği basın toplantısında. son üç \ ıldır yapılamayan KPK'nın bugün Ankara'da toplanacağmı bildirdi. TBMM tören salonunda gerçekleştirilecek toplantıva. komisyonun TBMM \e A\rupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile AP siyasi grupları. Avrupa Topluluğu (AT) Komisyonu. AT Konse\i \e ilgili bakanlıkların üst düzey temsilcileri katılacak. Türkiye-AT KPK"nin bastna açık olarak yapılacak açılış oturumunda komisyon eşbaşkanları Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlatn ve FHMMZ parlamenter Rene-Emile Piquet konuşacaklar. Oturumlarda. "Ortaklık anlaşmasının işle>işi \e özellikle giimrük birliğinin mgulannıası" konusunda görüs. alış\eris.inde bulunulacak. Toplantıda. Dışişleri Bakanı Emre Göntnsa\ da bir koıuişma yapacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle