03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ş Emlak Bankası insanı zorla GV sahibi yapari" Cumhuriyet78. Y l SAYI25829 / 50000 Tl (KDV -çmdej KURUCUSU YUNUSNAM (1924-1945) BAŞYAZARI NADRNADİ f?945-799îj 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum çabelertmız ve yurtdışı temsılcttıklennruı satış ıçın hızmetınızdedır EMLAK BANKASI 25HA2İUN1996S/UJ lA/'DESİNEMA Çılgın dadı güldürecek • I Z Sayfada • SANBORN O bir caz müzisyeni değil! • 14. Sayfada • SAÇLARINI KAZITTI Demi Moore yine şaşırttı • Arka Sayfada KONGRE jfBAŞBAKftNLIK DENETLEME KURULU: Nasreddin Hoca sansürü • 7. Sayfada V7 Dun 6859816 Öncekı 68 75132 DOUR ÛDJP 81600 Oncek 81400 MARK ALTIN ODjn 53 300 Orcek 53 300 Emlakbank para batırdı • 9. Sayfada HADEP kongresinde Türk bayrağma saygısızlığın sonucu: Kardeş kavgası köriıkloıüyor YüzYılhk Tıızak!.. Anadolu'nun en aşağı yuz yıldan beri tanıdığı ve bildiği kanlı bir senaryo bugun ul- kemizde yeniden sahneye konmak isteniyor. Geçen >xa- yılın emperyalizmi etnikçeliş- kilen korukle>ıp ateşleyerek Turkiye'de komşuyu kapı komşuy a duşman etmişti; bu yuzyılın empery alizmi de bu dişleri dokulmuş \ontemu dünyanın etnik renkleri zen- gin bolgelerinde gomnu kırp- madan uy gulamakta dur du- rak bilmiyor. HADEP kongresinde yaşa- nanlar bu senaryonun kor kor parmağım gozune bir perdesidir. Bu nedenle serin- kanhlıkla değeıiendinlme- sindesaymakla bitmezyarar- larvardır. * H\DEP kongresinde bir grup ey lemeı Turk bay rağını indirip yerine PKK'nin sim- gelerinikoyuyor. \na\asalbir parti olan H\DEP'in yoneti- cileri bu eyleme karşı çıkmı- yorlar; ama onde gelen kimi- İeri salonu terk ediyoriar. \a e> leme karşı koy^ak guçleri yok, ya korkuvviar ya da kongrenîh yapılağı salonda PKK ağır basmaktadır. So- nuçta olay tele\iz>on kame- ralannca saptanıvor, ekran- larda ulkeye yansıtılıyor ve milliyetçi tepküer kopuruyor; cinayete tırmanan karşı ey- lemler sahneye konuyor. Ulkede etnik bir boğazlaş- mayı ozleyen ve koruklemek iste>en emperyalizmın nıaşa- lan amaçlanna -bir olçude de olsa- ulaşıyorlar. * Anadolu'da yaşay an insan- lara yapılacak en buyuk k o tuhik, etnik gruplar arasında kan davasını koruklemektir. Bu kışkırtmayı ister Kurt yapsın, ister Turk, Laz. Çer- kez, \rap ya da başkalan et- nik çelişkiyi one çıkarsın, so- nuç birdir; bir canavarüğın tohumlannı bu topraklara serpmekle eşanlamlıdır ve la- netlenmelidır. HADEP kong- resinde v apılanlar. bu alçak- hğın y uzyıllıksenaryosundan bir perdeyi sahneye koy mak- tan başka şey değildir. • Turk bayrağının bir tarihi var: bavrak çok eskj kokenle- rinden gelerek Osmanlı Im- paratorluğu'nda şekillendi: kırmızı zemin uzerine sekiz koşeli yıldız ve hilâl. 19'uncu yüzyılda dev letin bayrağıy dı. Abdulmecıt doneminde beş köşeü yıldız benimsendi; Llu- sal Kurtuluş Savaşı bu bay- rak altında gerçekleştirildi; Türkler ve Kurtler bu bay- rak altında ortak duşmana. nam-ı diğer emperyalizme Karşı savaştılar. Bu savaş za- ferle sonuçlandı. Duşman İz- mir'de denize dokuldu. Mus- tafa Kemal Pa>a bu guzel kente girdjğinde kinıi olçusuz kişiler "'muzaffer kuman- dan ınayağınınaltına\unan bayTağını serdiler. \tatıirk "Kaldırın bunu' dedı, "ba\rağa saygısızhk doğru değildir " Duşman devlet de olsa bay - rağına saygıyı bize oğreten Ataturk'tur. >e yazık ki baş- kentimizde bu edepten ha- bcrsizlerin aşağuık e> lemleri. bu ulkede kardeşi kardeşe diışman etmenin yatırımı gi- bi kullanıldı. \nadolu yüz ydlık tuzağı tarihsel bilincivle tanıyor, bi- li'\or; bu tuzağa duşmeyece- Cumhuriyet BAYRAK KRİZİ HADEP'e DGM'den gözaltı • Içiîjlen Bakanı Ulku Guney. Turk bayrağının mdınlmesıyle ılgıh olarak duzenleme komıtesınde yer alan \e aralannda HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak'ın da bulunduğu 32 kışının gozaltına ahndığmı \e sorgulamalannın Ankara DGM tarafından surdurulduğunu soyledı (Cumhuriyet Bu- rosu)-HADEP2 OlağanGenel Kurulu'nda Turk ba>rağının ın dınhp verıne Abdullah Oca- lan ın pobterının asılmabi ve PKK lehıne sloganlann atılma- sıvla ılgılı olarak gozaltına alı- nan Genel Başkan Murat Boz- lak ın da aralannda bulunduğu 32 partı yonetıciMnın sorgula- malan \nkara Dev let Gu\en- lık Mahkemesfnce surdurulu- \or içışlenBakanıÜlkuGuney oncekı gun yapılan HADEP 2 Olagan Genel Kurulu nda\a^a- nan olavlann son derece çırkın \e sakışıksız olduğunu belırttı \nkara DGM Başsa\cibi Cevdet \olkan da HADEP kongresıyle ılgılı vıdeo goruntu- len fotoğrafvebelgelenn ınce- lendığını bıldırdı Adalet Baka- nı Mehmet \ğar HADEP kongresinde Turk ba\ rağının ın- dı^lme^ını "alçakça bir olay" olarak nıtelendırdı • ArkasıSa. 19,Sü.3'te TLRKBAYRAĞ1 HkMET ÇEThKAYA'nın yaası • 5. Sayfada IKILIS1KIŞTIRMA ALTINDA 0ML yansi • 4. Sayfada Tolis, can güveııliğüıi tehdit ediyor' SŞ tepkilere neden oldu. Siy asi partiler ve demokratik kitle orgutleri polisin tutumunu kınadılar. İHD \nkara Şube Sekreteri V ıldızTemurturkan. guvenlik guçlerinın hiçbir uyarıda bulunmadan pan- zerler ve kopeklerle saldırmasıy la çok sayıda kışının yaralandığını belirterek can guvenliğini sağ- lamakla görev li guvenlik guçlerinin can guvenliğini tehdit ettiğini soy ledi. (Fotoğrat A A) YÖNETİCİLERE PUSU: 3 ÖLÜ • HADEP kongresınden Elbıstan'a donen \e partının Kahramanmaraş. Elbıstan ve lstanbul orgütlerının dort yonetıcısını taşıyan otomobıl Kaysen-Kahramanmaraş kara>olunda sılahlı lOkışılık bir grup tarafından pusuya duşuruldu • Saldında, HADEP lstanbul Yonetım Kurulu uyesı Hulusı Kul, HADEP Elbıstan ılçe savmanı Mehmet Kaya ıle partının eskı Elbıstan Ilçe Başkanı ve halen Kahramanmaraş ll Yonetım Kurulu uyesı olan Muitafa Ozturk yaşamını vıtırdı HADEP Elbıstan tlçe Yonetım Kurulu uvesı Mehmet Kısa ıse ağır varalandı İZMİR İL BİNASINA BOMBA • HADEP tzmır ıl bınaMnı bombalayan kımlığı belırsız ıkı kışı kaçtı Patlamada lmran Aksoy yaralandı Turk bayrağının ındınlmesını protesto eden bir vatandaş. ıse HADEP Genel Merkez bınasına Turk bayrağı asmak ıstedı • 3. Sayfada SİYASİLERDEN SERT TEPKİ • TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı, Turk bav rağına yapılan saldırnı ^ıddetle kınadığını bıldırdı Başbakan Mesut Yılmaz da "ANAP olarak bunu nefretle ve şıddetle kınıyoruz" dedt • DSPhdenBulentEcevıt, "Hıçbır ulke, hıçbır dev let kendı ulusal bırlığıne yonelık bovle bir saldırı, başkaldırı gınşımı karşısında tepkısız kalamaz" dıye konuştu CHP TBMM Grup Başkanvekıllen de bavrak ındırme olayına tepkı gosterdı • 3. Sayfada PKKlLESOZGAZETESt SAHİPLERİNİN KAVGASI • 19. Sayfada Emek Partililere polîsten meydan dayaği: 100 yaralı Ankara'da cop ve gözaltı5 kİŞİIIİn durumil ağir Anayasa Mahkemesı'nde kapatma davası gorulen Emek Partısı nın on savunmasım kıtlesel bir şekılde Anasasa Mahkemesf ne goturmek ısteven gruba polıs mudahale ettı Polısın coplu mudahalesı sırasmda > aklaşık 100 kışı varalanırken \arahlardan Ban^ Altavlı, Ercumet Akdenız Pakıze Guran \e partı vonetıcılen Mustafa "Valçmer ıle Musa Uluso\lu'nun durumunun ağır olduğu bıldınldı Polıs tedav ısı tamamlanan EPlılen gozaltına aldı Yaralılara vardım etmek ısteven gostencılere bazı pohslenn "Leşlennızı toplavın" dedığı duvuldu GazeteCİIer tartaklandl Polısın mudahalesinden vatandaşlar ve gazetecıler de na^ıbını aldı Kameramanlar ve foto muhabırlerı çekım vapmamalan konusunda uyanlırken gorevlerını vapmava çalışan gazetecıler de coplandılar Gazetecı Sultan Ozer ı tartaklayarak fotoğraf makınesını almak ısteyen pohslere mudahale eden Ankara Çevık Kuvvet Şube Muduru Oğuz Koç. Ozer'ın 'Bıze nıve bovle davranıvorlar" demebi uzenne tavrını değıştırdı ve gazetecıvı tokatladı Daha sonra da "Bız senı kurtanyoruz, sen bıze po^ta kovmaya çah^ıvorsun ' dıverek azarladı 1 1 9 . Sayfada Arap zirvesi Israirden koşul tepkisi • Israıl Başbakanı, Kahıre zırvesınde banş ıçın 3 şart koşan Arap lıderlenne sert tepkı gosterdı. Netanyahu, banşın tek yanlı onkoşullara rehm edılmesının kabul edılmeyeceğını bıldırdı. • 11. Sayfada Türkiye memnun 'Dengeli ve akla yakın' • Zırvede alınan kararlann uluslararası olduğunu behrten Ankara, "PKK'yı destekleven Sunye'nınbuna uyma \ukumluluğunu nasıl yerıne getıreceğını dıkkatle ızleyeceğını" kaydettı M 11. Sayfada Filagate skandalı Clinton'a isyan • Clınton'ın polıtık rakıplenne aıt FBI dosyalannm Beyaz Saray'da ortaya çıkmasıyla patlak veren skandal buyuyor Clınton'a Demokratlar da tepkı gostenyor. • 10. Sayfada Papandreu Miras kavgası • Papandreu'nun 4 çocuğu ve dul eşı Lıanı arasında mıras anlaşmazlığı başgosterdı Kurucusu olduğu partısmde ıse lıderhk yanşı başladı Ibre, Kostas Sımıtıs'ten yana. • 10. Sayfada Çiller zor durumda DYP'de iki fire daha bekleniyor• DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'ın soruşturmalardan kurtulmak ıçın RP\e vanaşmasının yarattığı gergınhk suru\or 6 mılletAekıhnın DYP'den aynlmasından sonra RP karşıtlannın. Tansu Çıller'ın bugun RP hden Erbakan'a \ereceğı \anıta gore ıstıfa edıp etmeme karan vereceklen behrtıldı • ANAP'la temasta olan mıllet\ekıllerının Başbakan Mesut Yılmaz'dan gelecek ışaretı bekledıklerı behrtıldı Başbakan Yılmaz. Edıp Safter Gavdah ve Ilhan Akuzurn'un bugun DYP'den ıstıfa ederek ANAP'a geçeceklerını so>ledı OSMANAYDOĞ\N \NKARA - Partısınden 6 mılletvekılının ıstıfa ederek 5'ının ANAP'ageçmesı karşı- sında zor durumda kalan Tan- su Çıller'ın. RP ıle koalıs>on konusunda alacağı karar. ıstıfa- ya hazırlanan >akla>ık 25 mıl- lervekıhnın tutumlannı belır- leyecek Istıfa edeceğı ıfade edılen mılletvekıllen arasında Çıller'e çok yakın ısımler \e bakanlardayeralıvor Çıller'ın alacağı karan bekle>en ve ço- ğu ANAP la temasta olan mıl- letvekıllennın buarada Mesut Yılmaz'dan gelecek ışaretı de bekledıklen belırtıldı Mesut Yılmaz. EdipSafter Gaydalıve tlhan Akuzum un bugun DYP'den ıstıfa ederek ANAP'a geçeceklerını bıldırdı Tansu Çiller hakkında ku^- kuluservetuleTEDAŞveTO- FAŞ volsuzluklarıvla ılgılı 3 Meclis soruşturması açılması. ortulu odenek skandalı ve RP ıle koalısyon ıçın ışbırlığı ya- pılmasının yarattığı rahatsızlık artaraksuruvor Dev let Bakanı İbrahım Vaşar Dedelekıle GIK uvelerı Teviîk Diker. Mustafa KupelL Şinasi Altıner \e İrfan Demıralp ın ıstıta ederek ANAP ageçmesınınardından, ıstıfa volunda oldukları belırtı- len>akla>ık25D^Plının Çil- ler ın alacağı kararlara gore tu- tumlarını belırleveceklerı bıl- dınldı RPkars.ıtımıllet\ekılle- rının anlaşma sağlanması du- U4rkasıSa. 19,Sü.8'de ECEVİTVE ÇİLLER UZLAŞAMADI • 5. Sayfada EMMYET GENEL MUDURLLGU Atama skandah• Söylemez kardeşler çetesıyle ılgılı başlatılan soruşturma nedenıyle, dosyası ıncelemeye alınan Emnıyet Genel Mudurluğu Personel Daıre Başkanı Tugay Turan'ın, genel mudurlükte "sıvıl memur" olarak 8 dereceden çalışan eşı Belgm Turan'ın, en az 10 >ıl dev let hızmetı \e 3'lu kararname gerektıren Emnıyet Genel Mudurluğu Araştırma Planlama Koordınasyon Daıresı uzmanlığına atandığı ortaya çıktı AN1C\R.\ (Cumhuriyet Burosu)-Emnıvet Genel Mu- durluğu'nde "atama skanda- lı" ortaya çıkanldı Söylemez kardeşler çetesıvle ılgılı baş- latılan soruşturma nedenıv le dosvası ıncelemeve alınan Emnıvet Genel Mudurluğu Personel Daıre Başkanı Tu- gay Turan ın genel mudur- lukte ~sivil memur" olarak çalışan eşı Belgin Turan a ~atama kıyagı" yapıldığı be- hrlendı Emnıvet Genel Mu- durluğu Sosyal Hızmetler Daıre Başkanlığı nda 193864 sıcıl numarasıvla 8 derece- den memur olarak çalışan Belgin Turan ın 11 Nısan 1996 gunu, donemın Emnı- vet Genel Mudur \ekılı Ce- mil Serhadh \e Emnıvet Ge- • Arkası Sa. 19, Su. 9'da BAKAN GUNEY 'Yeni gözaltılar olabilir'• Soylemezler operasvonunun son vılların en buyuk operasyonu olduğunu kavdeden Gunev, "Gozaltına alınanların arasında polıs ve askerlerın bulunması uzucudur Bu konuda ıhbarlar beklıvoruz Her an yenı gözaltılar olabılır" dedı U 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Söylemez, Her Şeyi Söyledi mi? Söylemez kardeşlerle ılgılı operasyon gıderek kuçultu- lüyor "Efendım, olaya kanşan herkesı yakaladık Çokerttık Bıtırdık Kokunu kuruttuk " Kım bunlar'? lstanbul Emnıyet Muduru Kemal Yazıcıoğlu açıklıyor - Psıkopat mafya bozuntusu Artık alıştık Cumhurbaşkanını oldurmeye gıreşen "delı" çıkar Olay- la ılgılı bir ıkıncı kışı bıle yoktur Ordunun depolanna kadar gınp sılah alabılenler, ordu- • Arkası Sa. 19, Sü. Vde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle