03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 5 HAZİRAN 1996 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Istanbul Edırne Çanakkaie Kocaelı Izmir Manisa Aydın Denizlı A A A A A A A A 25 33 30 30 36 36 33 37 Zonguldak A 31 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas A AB AB AB A A A A 2b 25 24 24 34 32 32 29 A 34 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siırt Hakkân Van A A A A A A AB AB 34 30 34 37 33 34 18 23 AB 22 Bütün bölgeler az bulutluveaçıkge- çecek. Hava sı- ["ondra" caklığında önemli p a n s bir değişiklık ol- mayacak. Rüzgâr B 25 Atina B 22 Milano B 22 Oslo güneyvebatyön- A m s t e r d a m B lerden hafıf ara sı- ra orta kuvvette esecek. Y 19 Helsınkı B 17 Stockholm B Madrıd A 27 Belgrad Y Sofya B 30 Viyana Brüksei B 17 Bonn Budapeşte Y 18 Münıh B 18 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Baku Bişkek Tiflis Kahıre Y B Y Y Y Y Y A 23 31 24 32 30 26 28 37 Şam 34 Açık Parçalı bulutiu t Çok bulutlu Yagmurıu G U N D E M ML-STAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada nun helikopterini yürütebilenler. Emniyet Genel Mü- dürlüğü'nün en gizlı köşelerine girip bilgi sızdırabilen- ler de "psikopat" çıkar... Bir üniversitede küçük bir eylem olsa polis anında 5O kişiyı. o gece 100 kişiyi gözaltına alır... Ankara'dan istanbul'a. Bursa'dan Siverek'e, Ada- na 'dan Mersin'e dek onlarca eylemi planlayan, on- larca kişiyi kaçırıp.sorgulayıp, "nofe/"fasd/W/"hırsız- lık yapanlar...topu topu 24 kişi... Içine asker ve polisin de karıştığı olaylarda dikka- ti çeken bir başka durum da şu: Olaya kanşan asker subaysa, rütbesi üsteğmen- den yukarı olmuyor. astsubaysa ya emekli ya kıdem- siz... Gerek Söylemez kardeşlerin söyledikleri, gerekse öteki yakalananların verdiği bilgiler, pek çok soru işa- retinın henüz aydınlanmadığını ortaya koyuyor. Son bir hafta içindeki haberlerin ışığında, ilk akla gelen soruları sıralayalım: - Söylemez kardeşler, Ankara'da disko açmak is- tiyor. Ruhsatalamıyor. DevreyeÇiller'in hocası Nec- mettin Cevheri'nin kardeşı Selahattin Cevheri gi- riyor. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ile konuşup, so- runu çözüyor. Cevheri ailesinin Söylemezler'le ne ba- ğı var? - Selahattin Cevheri'ye soru sorulduğunda ilk tep- kisi, "Ben çok zenginim" oluyor. Cevheri'ye parası olup olmadığı mı soruluyor. olayla bağı olup olmadı- ğı mı? - Olayın orduyla bağlantısı gerçekten üsteğmen düzeyinde mı kalıyor? - Faysal Söylemez, "Orduya sipariş vermiştik. Bu silahlan alabilseydik, Siverek'te canlı köpek kalma- yacaktı" diyor. Orduda bu siparişleri kim alıyor? Paralar nereden? - Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlı komiser yardımcısı Nafiz Yavuz'un yakalanmasının ardından, yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli dört po- lis. Bilgi Işlem Daıresi'ne geliyor ve ele geçmesı sa- kıncalı bilgıleri dısketten sılmeye başlıyor. Ancak ya- kalanıyor. Sadece bu durum bile, mafyanın bağlan- tılarının çok geniş olduğunu göstermıyor mu? - Nafiz Yavuz'a mafyaya yardımları karşılığı bir Bro- adway hediye ediliyor. Hesabına da çeşitli zamanlar- da 400 bin mark yatırılıyor. Sadece Yavuz'a bu ka- dar para verıldiğıne göre mafyanın yaşaması ıçin de- ğil milyarlar, trılyon gerekıyor. Içinde asker ve polisin de olduğu bu mafyanın tüm para kaynakları açığa çı- karıldı mı? - Ankara Valiliği'nin ve istanbul Emniyet Müdürlü- ğü'nün yaptığı açıklamalarda, örgütün öldürmeyi plandığı kişiler, üzerinegeçirdiğı arabalar, gayrimen- kulleryer 1 alıyor. Amabunlar "nakit para" kaynafını tam olarak açıklamıyor... - Söylemez kardeşlerden Abdullah Altıok sahte kimliğini kullanan Mustafa Söylemez, Batman Em- niyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapar- ken 4 Kasım 1993'te görevinden ayrıldı. Batman, o dönemın faili meçhul cennetiydi. Olay bu yanıyla araştırılıyor mu? - Yakalanan 24 kişinin çoğunun işlevi şöyle; tetik- çi.yatakçı, lojistik, kurye. köstepek... Bunlarbirmaf- ya örgütünün ancak maşası olabilecek işlevler. Bu durum da asıl elebaşlann yakalanmadığını ortaya koymuyor mu? - Söylemez kardeşler ne yapıp edip, DYP Millet- vekili Sedat Bucak'ı öldürmeyi planlıyor. Iddiaya gö- re Bucak'ın Ankara'da yüz silahlı adamı var. Urfa'da- ki evi de kale gibi. Mafyayla Bucak arasındakı "çe- lişki" sadece açıklanan kadar mı? Helikopter tutup, lav silahıyla öldürmeyi planlamanın arkasında neler var? - Bucak, "Beni konuşturmasınlar. Olayın içindeki polislerin tümünü ortaya çıkarsınlar" demekle ne de- mek istiyor? Sorular arttırılabilir. 'Türkiye Büyük Mafya Meclisi...' Görünen o kı operasyon burada kesilirse mafya- nın yeniden canlanmaması işten bile değil. Belki, içi- ne düştüğü bunalımdan güçlenerek çıkar. Belki, bu durum budama işlevi bile görebilir... Başkentte yaşanan bir olayı daha aktaralım. Içişleri Bakanı Ülkü Gökalp Güney. ANAP Millet- vekili Halit Dumankaya'ya bir not gönderiyor: - Takibinı yaptığınız şahıslann silah ruhsat işi çö- züldü. Dumankaya şaşırıyor: - Ben kimsenin silah ruhsatı için devreye girme- dim... Sonradan anlaşılıyor ki Dumankaya'nın imzası tak- lit edilmiş. Dumankaya, ruhsat almasına "katkıda bu- lunduğu" 25 kışilik listeye bakmış. Birini tanıyor... Ak- li dengesi bozuk... Hangi olayı derinleştirseniz, altından milletvekili de çıkıyor... Ne oluyoruz? Yoksa yeraltı dünyasının 'Türkiye Bü- yük Mafya Meclisi' (TBMM) kurmasınagerek kalma- dımı? ^A-z-iS =- Karh î SuİL *.& t Gok gurultulu İNDIRIM KUPONU Diyarbakır'daki Söz TV ve gazetesine saldırıda ölenlerin sayısı sekize çıktı PKK île Altaıdağ ailesi kavgasıV'urt Haberleri Senisi - Diyarbakır'da Söz TY ve gazetesınin de bulunduğu Al- tındağDinlenmeTesisleri'neyapılan sal- dırıda ölenlerin sayısı sekize vükseldi. Altındağ tesislennin. Söz TV \e gazete- sinin dini agırlıklı. PKK karşıtı ve de\ let yanlısı vayınlanndan ötiirü hedef alındı- ğı bildirildi. Söz gazetesınin başyazarlı- ğını yapan \e tesislerin sahibi Mehmet Ali AJtındağ'ın saldından bir giin önce köşesinde, bölgedeki bazı jandarma üst düzey yetkililerine sert eleştiriler yönelt- tiği saptandı. Gazetenin yazuşleri nıüdü- rü.Mehmet Akif Altındağ saldın ile ilgili "Terörün mantığı yok. Hedef insanlık diye konuştu. Altındağ'lara vönelik sal- dınnın Şanlıurfa'da 1993'tePKK'ninŞa- hin Tepesi tesislenne vönelik saldırısıv- la benzerliği dikkat çekiyor. Bucak aşı- reti mensuplarını öldürmevi planlavan örgüt iiveleri. Bueakları bulamavınca iki PTT müheııdisıni öldünnüşlerdi. Dıvarbakırkent merkezıne 10 kılomet- re uzaklıkta Mehmet Akif Altındağ"a an Söz TV \e Söz gazetesi tesislennin de bu- lunduğu Altındağ Dınlenme Tesisleri'ne PKK tarafından vapılan silahlı saldında varalanan 11 kışıden Hatice Öriiç de te- da\'i gordüğü Dicle Üni\ersitesi Tıp Fa- kiiltesi Hastanesfnde öldü. Saldırıda ölenlerin savısı sekize vükselirkon. \ara- lı 10 kişinin tcda\ ilcri de >ürü\or. Altındağ tesislenne \önelik saldırı>ı gerçekleştiren PKK'lilerin \akalanması- na vönelik operasyonlar sürerken. polis 12 kisjyi gözaltına aldı. PKK. 2.5 \ ıl önce de Söz gazetesine si- lahlı saldında bulunmuştu. Bu saldın sı- rasındagazetenin 4 çalı>anı varalanmış ı- kı PKK'li de öldürülmüştü. Bir yıl önce de gazeteyi çıkartan şırketin Ofis semti Rız\anağaSokak'takı tesislenne konulan tahrip gücü \ük^ek bir bomba patlama- dan gihenlik güçlerince etkisiz hale ge- tirilnıişti Gazeteşi yayımlayan Altındağ ailesine ait bazı ı^ makinelerinin de ge- çen ullarda \akıldığı öğrenildi. i! De\ let yanhsı PKK'nınüç kezbombalı \ e silahlı sal- dırısına hedet olan Söz gazetesı 1^91 'de Altındağ ailesi tarafından ya\ ımlanmaya başlandı. "PKK karşıtı, dini ağırlıkİL de\ - let vanhsı" yayınlanv la tamnan gazetenin sahibi \e\azıişleri müdürü Mehmet Akif Altındağ olarak görünmesine karşın. ga- zetenin >avın politıkasını "diniyapısıvla tamnan" baba Mehmet Ali Altındağ'ın vöıılendırdığı öııe iürülüvor. Gazetenin ba^Nazısını da \azan Mehmet Ali Altın- dağ PKK'N i de eles.tiren dini içerikli \ a- zıları\la tanını\or. 5 vıllık gec.mi.şıne kar^ın 5 bıne ulaşaıı tirajıvla bölgenın en çok satan gazeteM koıuınuıııa gelen Söz'iin. bölgedeki ka- mu kuruluslarının resmı e\rak baskı ıha- lelerının bü> ük bölümünü alarak güçlen- dığıne dikkat cekiliyor. Altındağ ailesi hızlı girdiği med\ a diin- vasinda ANltD Gazetecilık Matb'aacılık Basın Va\ın Dağıtım Sanavii Tıcaret AnonimŞirketi'ni kıırarakönceavnı çiz- gideyayınlar yapan Söz TV'yi. ardından da İstanbul'da yıne dini yayınlar yapan Yeni Sayfa gazetesinı kurdular. tşletme- cilik. turizmcilik. ithaiaı. ihracat \e inşa- at müteahhitliği\le de uğra^an Altın- dağ'lar. Yeni Sa\fa'\ı 14 a\!ık >a\ın >a- şamından sonra "Başansız olduğu için" kapatarak tesislerini Diyarbakır'a taşıdı- lar. Ola\ öncesindeki yaa Altındağ tehislerinevönelik saldından bir gün önce Söz gazetesinın Mehmet Ali Altındağ tarafından kaleme alınan "Gü- nün Notlan" köşesinde. "Tek Kelime>le Facia" ba«.lıklı başşazisında ilginv; bö- lümler bulunu\or. Altındağ. Sö\Iemez mafvasina göndermeler vaptığı \azısın- da.23 Kasım lW3'tebireska\atörlerınin \akılması olaşının o dönemın Jandarma Ala\ Komutanı Eşref Hatipoğlu tarafın- dan örtbas edildiğinı yazıyor Altındağ'ın \azisinda dikkat çeken böüimler şövle: "...günlerden 23 Kasını 1993. Gece saat 01.00 sıralarında Dicle nehri kmsında kum ocağında bekle>en 325 Caterpiller \ükk'\ici eska\atör makinemi/ \akıldı. Bize iiç saat sonra haber ulaşabildi. Bir an e\\el teröristlerin \akalanması için lali- mat \erildi ise de o gidiş bu gidiş. Ancak aldığımu du> umlara göre sonradan bize \erilen bilgilerdoğrultusundaola\ dan üç gün sonra ıılavın failleri belirlenir, arna derdest edilmez. Bü\ ük bir meblağ rüş- \et ^ererek ba^ı aracılar sa\esinde olaj hasıraltı edilir \e kundakçı failler elini ko- lunu sallava salla>a işin içinden sı\rılı\e- rir. Yaptığımız geniş \e derin araştırma neticesinde a> nı merciin \ etkili elamanla- n. ola>ın faillfrinin PKK ile işbirliği \a- pan tanınmış bir iş çe\ resi olduğunu sö>- lediler. Ancak o günün Jandarma Ala> Komutanı Alba\ EşrefHatipoğlu tarafın- dan her nedense açığa \erilmez \e ola> örtbas edilir... Aradan bir ha> li zaman geçtikten son- ra ola> ın pis kokuları çıknıasın di>e. da- ha doğrusu bizi sindirmek için jandarma birimi tarafından hakkımı/da "PKK >an- lısf olarak gizli bir dııs\a tanzim edilir... Zira Di>arbakır'da tertiplenen bu tür faili meçhul faciaların ba/ı resmi sıfatlar tarafından u>durulmuş olması bir faci- adır. Elimizde bu ola\laıia ilgili kesin du- \umlar >ardır. Başta Alba\ Eşref Hati- poğlu olmak ü/erc onunla işbirliği \apan si\ilmaf\a militanlarınında>akalanma- sı için gerekenin \apılnıasını....~ Söz gazetCMiıın sahibi ve şazıışleri müdüni Mehmet Akif Altmdağ. babası- nın vazdığı \azıdaki iddialan doğrulu- \or Hedef olmalanna kars.ın de\letın kente ld kilometrc uzaklıktakı bırtesisi korumaınasını eleştiriyor. "Devletin bö- lünmezbiitünlüğünüboznıa>acak>a>ın- lar>apnoruz" di\en Altındağ. babasının dini \apısından ötürü de gazetede dini agırlıklı >a\ınların yeraldığını doğrulu- >or. PKK'den süreklı tehdit aldıklarını \e birçok kez tesi>lerinın saldın\ a uğradığı- nı belmen Altındağ. son saldırı ile ılgılı şur.ları söviedi: "Terörün mantığı \ok. Hedefinsanlık. Ga/etemizde PKK eleşti- rilnor. Ancak biz PKK'lne terörist dedi- ğimiz için de\let \anlısı olu\oru/. Hiçbir dini örgütle \e tarikatla da bağlantımız vok. Ga/etemiz. tele\iz\onumuz Di\ar- bakır'da sevili\or." Ikinci lokanta saldınsı Altındağ Tesisleri'ne yönelik saldın PKK'nın kent merkezlerındekı ıkinci lo- kanta saldınsı. Örgüt. 5 tvlül 1W3 ge- cesi Sanlıurfa'da Bucak aşireti mensup- lannın oturduğu ıhbannı alarak kente bir kilometre mesafedeki Şahın Tepesi tesis- lenne silahlı saldın düzenlemışti. Mıkla- ^ık 15 kış.ı\le tesislerı basjn PKK'lıler. Bucak a^ıreti mensuplanndan kımsevi bulama\ıncaPTTmüteahhıdı NaşarL'lu- pınar ılc PTT mühendisı Süle>man Baş- ka\a >ı öldürmü^ler \e PTT'de mühen- dıs olarak çahs.aıı Şinasi Gürbü/.ü de \aralam15lard1. Bu saldınvı gerçekleş- tırenlenn bü\ük bölümü Suruç \e Halfeti ilçelennde gihenlık güçlennce öldiiriil- müştü. Emek Partililere polisten meydan dayağı: 100 yaralı Ankara'da cop ve gözaltı Bakan: Yeni ANKAR.A (Cumhurhet Bürosu) - Yargitaş Cunıhuri\et Ba>sa\cılı- ğı'nca Ana\asa NÎahkemesi'nde açılan kapatmada\asını protestoet- mek ve ön >a\ unmaları \ üksek mah- kemeye iletmek üzere toplanan bir grup Emek Partisi (EP) üvesine po- lis müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında 100'ü aşkın kişı yaralanırken yara- lılardan Banş Altavlı. Ercümet Ak- deniz, PakizeGüran NC parti \öne- tıcileri Mustafa ^alçıner ile Musa UHıso>lu'nun durumun ağır olduğu bildirildi. Tedavisi \apıldıktan son- ra gözaltına alınan 28 kişi. çıkanl- dıkları Ankara Cumhuriyet Sa\cılı- ğı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. EP'lilerın eylemi sirasında çevik ku\Aet barıkatı arkasında toplanan bir grup ülkücü. Türk ba\rağı aça- rak "Kahrolsun PKK" sloganı attı. EP Genel Başkanı Levent tüzel ise partısine vönelik "bölücü" suçlama- sının temelsiz olduğunu bıldirdi. Polisten davak Yargıtay Cumhunyet Bas.savcılı- ğı'nın parti programında bölücülük propagandası v apıldığı sav ıv la hak- kında kapatma dav ası açtığı EP üye- leri. dün partilerinin genel merkezı önünde polis tarafından dövüldü. Anavasa Mahkemesi'ne gıtmek üzere çeşitli illerden gelen EP üye- lerı, dün sabah saatlerinden itibaren partinin Meşrutivet Caddesi Hatav Sokak üzerindeki genel merkezi önünde toplanmava başladılar Bu sırada slogan atılınca. çevık kuvvet görevlileri müdahale ettı. Hatav Sokak bir anda savaş. alanına dönerken polis. 3-5 kişilik gruplar halinde aralanna aldıkları ki^ileri tekme ve coplarla feci şekilde döv - dü. Polisin müdahalesinden v urtta^- lar ve sıazeteciler de nasibini aldı. Kameramanlar çekim vapmamala- rı konusunda uyarıldı. Bu arada po- lisler Evrensel gazetesı muhabirı Sultan Özer'i tartaklavarak fotoğ- raf makinesıni almak isterken olaya Çevik Kuvvet Şube Müdürü Oğuz Koç ınüdal1ale^ea»e fotoğraf ma- kınesınin alınmaması konusunda güvenlikgörevlilerini uvardı. Sultan Ozerin "Bize niye böyle da%ranı- yorlar" demesi üzerine tavrını de- ğiştiren Koç. Özer'i tartakladı. Da- ha sonra da "Bizseni kurtamoruz. Sen bize posta ko>ma>a çalışı>or- sun" diverek azarladı. Yaralılar teda\i altına abndı Olayların sakınleşmesi üzerine apartmanlara gizlenenler. yedikleri darbeler sonucu sokakta baygın v a- tan arkadaşlarını taşımaya çahşır- ken çevredeki polislerin "Leşlerini- zi toplayın" diye bağırdığı duv uldu. Polisin müdahalesi sırasında 100'ü aşkın kişi yaralan\rken. \ara- lılar Numune Hastanesı. Hacettepe CnıversitesiTıp Fakültesi.GATA ve Trafik Hastanesi'ne kaldınlarak te- davi altına alındılar. Olavda yarala- nan Banş Altaj lı, Ercümet .\kdeniz, Pakize Güran adlı kişiler ile Musa L'luso\luadlı parti yöneticisinin du- rumunun ağır olduğu bildirilirken Yalçıner'in göz amelivatı geçirdiği. PakizeGüran ın ıse felçolasılığının bulunduğu öğrenildi. Olav lar sıra- sında Evrensel gazeteşi yazarlann- dan Semih Hiçyılmaz'ın da sol kolu çıktı. Olav lar sırasında çevik kuvvet görevlılerınden 29'unun da varala- narak tedav i altına alındıtiı ötjrenil- di. Yaralılann hastanelere götürül- mesinin ardından \eniden parti önünde toplanan EP'liler. polisin müdahalesini kınavarak "Faşizme ölüm halka hürri\et", "Emeğin se- sû Emek Partisi"." Parti bayrağı da- ha. daha > ııkan". "Kahrolsun faşist diktatöıiük", "Direniş \ar. vılgınlık yok" sloganlan attılar Partiİilere hı- tap eden EP Genel Ba^kanı Levent Tüzel. "Bizbu parti>i iştebu\ahşet yaşanmasın di\e kurduk. De\ let, ser- unayetşçisınıfının örfütlemnesini is-•, temhor" dedi Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Şanal Saru- han. Insan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Birdal. Türk Mühendis ve Mımar Odalan Birli- ğı Genel Başkanı \a\uzÖnen. Ge- nel Sekreter Alparslan Ertürk. DtSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak. Avrupa Parlamentosu(AP) Ye- !,ıller Grubu Başkanı Claudia Roth ve Belçikalı parlamenter Majda Aelvoet de olav verıne gelerek poli- sin müdahalesini kınadılar. EP Merkez Yürütme Kuru- lu'ndan yapılan açıklamada. parti yöneticilerinin. kapatılma istemli dav a ile ilgili olarak bir basın açık- laması yapmak istediklen anımsatı- Iarak " Parti üyelerimiz, polis tarafın- dan > ahşice döv üldii. 200 dolav ında arkadaşımız\aralandı \e 100 kadar üvcmi/ gözaltına alındı. Polis \e hü- kümetin partimize ve üyelerimize vönelik saldırısını protesto edivor. emeğin örgütlenmeözgürlüğünü sa- vunmakta kararlı olduğunıuzu bir kez daha ifade edhoruz" dendi. Akşam saatlerinde parti önünde toplanan EP'liler. gazetecılere sırt- larındakı cop izlerını ve varalarını gösterdıler. EP'lıler bugün saat 12.00'de Ankara Cumhurivet Baş- savcılığı'na suç duyurusunda bulu- nacaklar. EP: Suçlama temelsiz EP Genel Başkanı Tüzel. öğleden sonra Anavasa Mahkemesi'ne sun- duğu ön sav unmasında, partisi hak- kında \ apılan bölücülük suçlaması- nın temelsiz olduğunu vıırguladı. Bölücülük suçlamasının ardında iş- çi ve emekçilerin sivaset vapmala- rının vasaklanması ıstemı olduğu- nu ileri siiren Tüzel. "Bu da\a ana- vasa. Sivasi Partiler ^asası hükünı- krine göre değil. topJıunsal ilişkiler veçatışmalar esasına göre açılmıştır \e hukuki olmaktan çok. sivasi bir nitelik taşımaktadır. O> leyse kamu- o\u, gösterilen unsurların partimi- zin kapatılmasının gerçek gerekçele- riolduğuna hiçbirzamaninanmava- caktır" görüşünü dile gettrdi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal başta olmak üzere bazı sivasi parti- ler ve aydınların Kürt sorunu konu- sunda görüş açıkladıklarını anımsa- tan Tüzel. şöyle devam etti. "Gerçekte EP. çoktan delinmiş bir kurşun örtünün altından herkesçe görünen bir gerçeğe. bir kez daha iş- çiler ve emekçiler adına işaret etmek- ten başka bir şe> vapmamıştır. Prog- ramında yer verdiği düşüncelerin hiçbiri, Türkive'de ilk kez sövlenen şev ler değildir. Türkiv e Cumhuriv e- ti'nin siyasal sınırlan içinde kendile- rine özgü kimliklern le dilleri v e kül- türlerivle Kürtlerin vaşadığını vegü- nümüzde çok bov utlu özel bir soru- nun konusu olduklarını bugün artık hiç kimse inkâr etmivor." Tüzel. Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcılığı'nın parti programında 2^ Mart 1996 tarıhınde \apılan deği- şiklıği göz ardı ettığını savunarak "Cumhurivet Başsavcılığı. bu deği- şiklik vokmuş gibi davranarak van- lış yazılmış metni esas alarak dava açmıştır. Başsav cılık. önvargılanna davanarak vanlış vazılmış metnin değiştirilmesini de bölücülük niveti- nin gizlenmeve çakşünıası olarak ni- telemiştir. Ovsa başsav cılığın vapnıa- sı gereken. EP"nin resmi programı- nı esas almak ve iddiasını bu progra- ma göre düzenlemektir" dedi. HADEP'e DGM'den gözalü• Baştarafı 1. Sayfada Ağar. " Bu olav ın hesabu kanun v e hukuk çerçevesinde mutlaka sorula- caktır. İstifa etmiş bir hükümetin Adalet Bakanı olarak da ben. büv ük v e ağır bir sorumluluk üstlenmiş du- rumda>ım" dedi. İçışlen Bakanı Günev. dün düzen- lediği basın toplantısında. öncekı gün vapılan olav lı HADEP kongre- sini değerlendirirken. tüm vatandaş- lann kongrede yaşananlardan büvük rahatsızlık ve üzüntü duvduğunu kaydetti. "Bu olav yüee milletimize ve bavrağımıza saygısızlıktır" dıven Günev1 . sözlerını şöyle sürdürdü: "Bavrağımıza buçirkinsaldırıyıva- pan kişiler. vakalanıp DGM savcısı tarafından sorgulanması yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Aynca. bu toplantıvı tertipleven HADEP'e mensup 32 üve de gece saat 04.00 sı- ralannda gözaltına alınmıştır. Bu ki- şilerin soruşturması devam etmekte- dir. Konuyu son derece önemli bul- maktayım. Son derece çirkin bir olavdır. Ama ben. bu konunun sade- ce lokal bir olav olarak değil. geniş şe- kilde araştırılması için gerekli tali- matları verdim." Günev. bir gazetecının salonda Apo'nun resmı asılırken. polisin ne- den müdahale etmedıği sorusunu vanıtlarken de şunlan söyledi: "Bu tip kongrelere dışandan po- lis çağrümadığı v e kongrev i v öneten- ler tarafından bir istekte bulunulma- dığı zaman herhangi bir müdahale vapılmıvor. Prosedür böv le. Ama bu. bav rağa vapılan bir harekettir ve ha- karettir. Bu nedenle buradaki güçle- rimiz. gerekli müdahalevi vapmış- lardır. Olav ı > apanlar gözaltına alın- mışlardır. toplam 32 gözaltı v an Ko- nu>a ciddivetle ve hassasivetle bakı- voruz. Gereken nevse vapılacaktır." Cevat Yolkan. Ankara "da önceki gün vapılan HADEP kongresmde meydana gelen olaylarla ilgili başla- tılan soruşturmanın devam ettiğini sövledi. Volkan. kongrev le ilgili vi- deo göriintüleri. fotoğraf ve belge- lerin incelendiğini belirterek "Gece gözaltına alınanlar dışuıda. aradığı- mız bazı kişiler var. Onların vaka- lanmasına çalışılıvor" dedi. Kongrenın sona ermesinin ardın- dan gözaltına alınan HADEP v öne- ticilerinin durumuna da değinen Yolkan. bu kışjlerin gözaltı süresinın şimdılik devamedeceğini. soruştur- manın "bölücülük" ve "Türkbayra- ğına hakaret" fiılleri kapsamında vapılacağını kaydetti. DGM'ye çıkanlacaklar Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan. gözaltına alınan yeni kişi- lenn olduğunu belırttı. Delillerin toplanması ve olavın tam olarak avdınlatılmasıvlabirlik- te. gözaltındaki kişilerin DGM've çıkarılacaklannı kavdeden \olkan. " İlgili v asamız gözaltı süresini 15 gün olarak beliıiemiş. Bu sürev i kullanıp kutlanmavacağıtmz henüz belli de- ğil. Emniyetten gözaltı süresi ile ilgi- li bize bir başvuru intikal etmedi. Ancak her şev bilgimizdahilindevü- rütülüvor" dedi. Kongreve 10 bine yakın kişinin katıldığını bildiren Volkan. "Bun- lardan hangilerinin olav lara katıldı- ğını. hangilerinin katılmadığını tes- pit etmek. zaman işi" dive konuştu. HADEP Genel Merkezi'ne dün öğle saatlennde gelen güv enlık güç- len. DGM Başsavcılığf ndan ızinle- ri olduğunu belirterek parti genel merkezinde kımlik kontrolü ve ara- ma yaptılar. Parti avukatı Feridun Yazar tarafından karşılanan aü\ en- lık güçlen, partide bıılunan bazı der- gilen ve gazeteleri poşete doldura- rak götürdüler. Gazetecilerin sorularuıı vanıtla- van Yazar. kurultav sırasında. bay- rağı indiren kişinin nasıl çıktığını anlamadıklarını belırrtı. Gözaltına alınanlar Emniveı vetkilılerinden alınan bilgıye göre. HADEP kongresivle ilgili halen gözallında bulunan par- ti vöneticileri şunlar: "Genel Baş- kan Murat Bozlak. Genel Sekreter Bahattin Günel. Genel Savman M. Nuri Güneş. Genel Başkan Yardım- cılan Şahabettin Özarslaner, Osman Özçelik. İsmail Arslan. Genel Sekre- ter Yardınıcıları Cihan Sincar, Sira- ceftin Kırıçı. M. Zeynettin l nay, Par- ti Meclis Üveleri \hmet Cihan, Ab- dullah Akın. Hamit Gevlani. Edip Yıldız, Serap Mutlu. İsmail Kara- kurt, Melik Aygül, Ziva Arıkan. Ali Rıza Yurtsever. Nev zat Özbav. Cela- lettin Ezman. AynurGürbüz, M. Sa- itl'luğ,CabbarLeygara.Divan Baş- kanı Hikmet Fidan.divan üveleri Fı- rat Anlı. Kudret Özütok. Celalettin Erkmen ile avııkat Abdullah Çağer ve vazar Edip PoLat." ANKAR.\ (Cumhurivet Bürosu) - Içişleri Bakanı L'lkü Günev. son günlerde onaya çıkarılan "Sovlemez kardeşler çetesi"nın pe^ıni bırakmavacaklannı bıldır- di. Sovlemez operasvonu- nun. son yıllann en büvük operasyonu olduğunL» kay- deden Güney. "Gözaltına alınanların arasında polis ve askerlerin bulunması üzücüdür. Ama kim olursa olsun, dev letgüvenlikgüçle- rimize ve kanunlarımıza karşı gelenler,daima güv en- lik güçlerimizi karşılarında bulacaklardır" dedi. Gü- nev. Sovlemez operasvonu ile ilgili veni ihbarlar bek- lediklerinı. her an venı gö- zaltılann olabileceğini be- lirtirken şu ana kadar olav - la ilgili ^ahısların tümünün vakalandığını belırttı. Gü- nev. şunlan sövledi: "L'ç av n ilimizde operas- von vapılmıştır. Soruştur- ma bitmiştir diye işi kapata- maviz. Aranan ve vapılan ihbarlar doğrultusunda ge- reken bütün şahıslan gözal- tına aldık. Ama bu konunun üzerinde hassasivetle düru- voruz. Avnca gelebilecek ih- barlar ve vaptığımız istih- barat doğrultusunda vine bu konuv la ilgili araştırma- larınıız sürmektedir. Daha önce sö> lediğim gibi. bu ko- nu nereve varacaksa. kime varacaksasonuna kadargi- dilecek. hiçbir verde kesin- tive uğramavacak. kim olursa olsun ortaya çıkacak diy e talimat \erdim. Güv en- lik güçlerimiz tarafsız oia- rak soruşturmayı yapmış- lardır. İşin doğası da budur."- -, ı » ,- r-» < Ataıııa • Baitaraft 1. Sayfada nel Müdür Yardımcısı Er- sin Vılmaz tarafından. ge- nel müdürlüğün araştırma planlama ve koordinasvon (APK) daire başkanlığına "uzman" olarak atandığı öğrenildi. Atamayla ılgılı bıigı ve- ren Emnivet Genel Müdür- lüğü vetkılıleri. bövle bir atamanın "usulsüz" olduğu- nu belirterek. APK uzmanı olabilmek ıçın en az 10 vıl- lık bir memurıvet hızmetı- nin gerekli olduğunu. ovsa Açık Öğretim Faküİte- sı'nden daha yeni mezun olan Belgın Turan'ın me- muri\et hızmetinm buna vetmediğini söylediler. ^et- kıliler. S. dere'cedekı APK uzmanlığı kadrosunun. em- nivet müdürlüğü statüsünde olduğunu anımsatarak. böv - le bir atamanın ancak üçlü karamamev le mümkürı ola- bıleceğıne dikkat çektiler. DYP'den iki fire daha bekleniyor I Baştarafı l. Sayfada rumunda ihraç edilmevi göze alarak RP-DYP ko- alisvonuna güvenovu ver- mevecekleri belırtilırken. bazılarının Necmettin Er- bakan'ınbaşbakanlığını ıs- temedikleri için karşı çık- tıklanve Çiller'in RP-DYP koalisvonunda başbakan olması durumunda istifa et- meyerek güvenovu verebı- leceklen belirtildi. RP ile koalisvona karşı son derece katı bir tutum iz- leyen Doğan Güreş. Ismet Sezgin gibi milletvekillerı- nin ise Çiller'in busün DYP-RP koalisyonuna "ta- mam" demesi durumunda istifa edebılecekleribıldırıl- di. Istıfava hazırlanan mil- letvekillerinin yalnızca RP karşıtı olanların dışında. ço- ğunluğunun ANAP'-la ve Çıller'e karşı muhalefetı ör- gütleven Çanakkaie Millet- vekili Hanıdi İ çpınarlar ın geçtiği Büyük Türkiye Par- tisi "ni organize eden kuru- cularla temasta oldukları bildirildi. Transfer girişım- lerıni veniden başlatan Me- sut \'ılmaz. kurmaylarına bılgıvenrken.eskı ANAP'lı KİT Komisyonu Başkanı \e Bitlis Millenekili Edip Saf- terGaydalı ile Ankara Mil- letvekili Ilhan Aküzüm'iin bugün istifa ederek partıle- nne katılacağmı sövledi. Turızm Bakanı Işılay Saygın. Necdet Menzir ve AÛ L- yar'la görüşmelerının sür- düğünü bildiren Yılmaz. ısım vermeden "^"urtdışın- da bulunan bir D\ P'li arka- daşımız da perşembe günü ANAP'a geçecek" dedi. ABD'de bulunan ve vann Türkıve've dönecek olan Mustafa Zeydan'ın da per- şembe günü ANAP'a geç- mesı beklenıvor \"ılmaz'ia görüşen Cavit Çağlar v e Rı- fatSerdaroğlu'nun ise trans- fer önerısinı "şimdilik" geri çevırdıkleri ve "Partide ka- larak mücadeleyisürdürnıe- nin daha yararlı olacağını düşünüyoruz" dedıklen öğ- renildi." DYP mılletvekılle- nnden ıstıfava hazırlandık- ları beliniien isımler şövle: EmreGönensay. I>ıla\ Say- gın. Avfer ^'ılmaz. Cemil Erhan, Mıistafa Zcv dan.Te- kin Enerem, Cihan Paçjcı. Refaiddin Şahin. Rıza Ak- çalı. Nihat llgün. Ali Lyar. Mehmet Köstepen. Sabri Güner. Edip Safter Gavdalı . Muzaffer Arıkan. Ilhan Akü/iim Mehmet Batallı İsmet Sezgin. \'u>uf Bacan- lı. Demir Berberoğlu. Hav- n Doğan. Sedat \loğlu, Ba- hattin Yücel, Ay seli Göksoy. Jefı Kamhı. Namık Kemal Zevbek. Necdet Menzir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle