25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kefil yok Oğrenim kredisine kolaylık ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Vüksek Öğrenım Kredi \ e Yurtlar Kurumu (YL'RT-KUR). miktarlannm milyarhk tutarlara ulaşması nedeniyle kefil bulamadıklan için öğrenim kredisi işlemlerini yapamayan öğrencilerin. kefil buİma zorunluluğunu kaldırdı. Senetlerde öğrencinin imzası yeterlı görulürken 18 yaşını doldurmavan öğrencilerin veli ya da vasisınin imzası alınacak. Milli Eğitim Bakanlıgı'ndan yapılan yazıiı açıklamada. yükseköğretim kredisi alacak öğrenciler için senet düzenlenirken kefil bulma zorunluluğunun kaldınldıgı bildirildi. Açıklamada. yapılan değişıklik uvarınca düzenlenen kredi senetlerinde krediyi alacak öğrencinin imzasının yeterlı olacağı. öğrencinin reşit olmaması durumunda. veli ya da vasisinin imzasının alınacağı. aynca kefil aranmayacağı belirtildi. Öğrenim kredisi için l mılyar 800 milyon liraya kadar ulaşan senetler nedenn le. birçok öğrenci başvuruda bulunamamıştı. YURT-KlR'un Doğu ve Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde Agn. Bayburt, Diyarbakır. Erzurum. Şanlıurfa ve Van'da biner, Ardahan. Batman. Bingöl. Bitlis, Hakkârı. Igdır, Muş, Siirt. Şımak ve Tunceli'de 500'er ögrenci kapasitelı 16 yeni yurdun yapımına başlandığı kaydedilen açıklamada. 1998 yılında hizmete gırecek v urtlarla 11 bin ögrencıye bannma olanağı sağjanacagı kaydedıldi. Yenı yurtlarla. yurt sayısı 16i'e. yatak kapasitesı de 166 bin 752'ye ulaşacak. Kongrede Nasreddin Hoca üüsansürü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Kültür Bakanlıgf nındüzenlediği "5. Milktlerdrası Türk Halk Kiiltürii Kongresi"nde sunulan Nasreddin Hoca Sekshonu bıldirisinde. Indiana L'niversitesi öğretim üyelerınden Prof. Dr. fihan Başgöz'ün Hoca'nın müstehcen tarafını fikralarla anlatması. tartışmalara neden oldu. Başgöz. protestolar arasında kürsüden ındirilirken salonda sloganlar atıldı. Konuşması vanda kesilen Başgöz. kongrede sergilenen tutumu. Osmanlı döneminde Nasreddin Hoca hikâyelerine uygulanan sansürcü zıhniyete benzetti. Çeşıtli ülkelerden 85 konuşmacının katıldığı "5. Milletlerarası Türk Halk küttüru Kongresi"nde dün. Nasreddın Hoca'nın dinde bağnazlıgı müstehcen fikralarla yerdiğı bölümlerin anlatılması protestolara neden oldu. Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'den önce Nasreddin Hoca Seksıyonu bildirisi sunmak üzere da\et edilen Prof. Dr. llhan Başgöz. Nasreddin Hoca'nın degişim içinde süreklilik gösteren yanına dıkkat çekti. Otorite önünde ilkelerinden taviz vermeven ve kötümserlik tanımayan Hoca'nın bu kimligıvle de ruhsal gerginlik dive birolguyu tanımadığmı belirten Başgöz. Hoca'nın keskin dili ve korkusuz kişiliğiyle demokrasi savunucusu olduğuna işaret etti. Hoca'nın dinde bağnazlığı ve soruluğu alaya aldığı dönemi anlatan Başgöz'ün. elyazmalanndan yararlanarak aktardığı bu bölümü müstehcen fikralarla süslemeşi. salonu kanştırdı. Selçuk Üniversitesi öğretim üvelerinden Prof. Dr Saim Sakaoğlunun "Ben Türküm, Türke hakaret ettinneın" sloganı. salonda çok saytda taraftar buldu. Tepkı üzerine devreye giren Kültür Bakanlığı Vfüstesan Alaaddin Korkmaz. Başgöz den kürsüden inmesinı rica etti ve özel görüşierini aktardığı gerekçesiyle eleştirdi. Başgöz. Cumhuriyet e yaptığı açıklamada, Kültür Bakanı Güner'in kendisinı daha sonra makamına çagırdığını ve özür dilediğini söyledi. "Benim söylediklerinı shri kafalılar ve törpülenmemiş insanlan rahatsız etti" dısen Başgöz. bu hıkâyelerin sözlü gelenekte korunduğunu belirtti. Yekta Güngör Özden, EP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak açılan davaya gösterilen tepkileri değerlendirdi 'Anayasayı uygııhıyorıız' Yekta Güngör Özden- Atatürk'ü Tann gönderdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, * Atatürk, Allah'ın ulusumuza en büyük armağanıdır. Ülkeyi karanlıktan çıkarmak için uğraş veren bir adamı. Tann'dan başka kim göndermiş olabilir?" div e konuştu. Emek Partisi'nin (EP) kapatılması için dava açılmasına tepki gösterilmesini eleştiren Özden, dünyanm hiçbir yerinde bir sa\cımn dava açmasıvla adliyeye yürünmediğine dikkat çekerek "Savcı dava açacak. mahkeme karar vtrecek. Nive adaletin gerçekleşmesini engelleyecek bağnazlıkla ortaya çıkıyoriar?" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, dün Ayşen Hadimoğlu başkanlıgındaki Cumhuriyet Gazetesi Ankara Okurlan Oluşumu (CUMOK) temsilcilerini kabul etti. Hadimoğlu, laik, demokratik ve sosyal hukuk de\ letinin korunması için çaba göstereceklerini kaydederken Özden de dini, ticaret ve siyaset aracı yapanlara karşı olduğunu belirterek Atatürkçü olmanın. "putlara tapmak" anlamına gelmediğini vurguladı. Özden, dünyada Müslüman A nayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, ZM Cumhuriyet Gazetesi Okurlan Ankara JLM. Oluşumu'nu kabul etti. Özden, dini, ticaret ve siyaset aracı yapanlara karşı olduğunu belirterek Atatürkçü olmanın, "putlara tapmak" anlamına gelmediğini vurguladı. Özden, Emek Partisi'nin kapatılması için açılan davayla ilgili olarak "Anayasayı değiştirirseniz parti kapatılmaz. Değiştirmezseniz Anayasa Mahkemesi görevini yapar" dedi. çoğunluğun bulunduğu ülkelerde, dinini Türkiye'dekinden daha mutlu yaşayan başka bir topluluk bulunmadığını söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, EP'nin kapatılması için dava açılmasına karşı yapılan protesto gösterileri değerlendirirken "Hem denıokrasidcn söz edip demokradık yapıyorlar hem de yargrya kafa ruruyorlar" dedi. "Partiler kapatılır mı kapatılmaz mı?" tartışmasının sık sık yapıldığına dikkat çeken Özden, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin hakemi olduğunu belirterek şunlan söyledi: "Anayasayı değiştirirseniz parti kapatılmaz. Değişrirmezseniz Anayasa Mahkemesi görevini yapar. Anayasayı uvguladığımızı söylüyorum. savunduğumuzu değil. Başsav cı dava açtı dive kimse eleştirümemeli. Savcı dava açar, onun istemini biz değerlendiririz. Hukuka inanmak laam." Özden, siyasi partilerin "her nedenle" kapatılmasına karşı olduğunu belirtirken "Çeşjrİi cezalann uygulanmasımn ardından kapatılabilir. Bir formül bulun dedim. Ama, bir parti dev leti yıkmayı isterse, ulusu bolmevi isterse, vatanı parçalamayı isterse ne yapsın Anayasa Mahkemesi? Haür için mi karar verecek?"diye konuştu. Yekta Güngör ÖzdenÖzden, Anayasa Mahkemesi'nin güvenoylamasının iptali konusundaki gerekçeli karann yayımlanması öncesinde Başbakanlık'tan izin alındığı iddialanna ilişkin olarak da şunlan söyledi: "Son Anayasa Mahkemesi karannın vayımlanması için Başbakanlık'tan izin alındığı gerçek dışıdır. Gerekçeli karann tamamlanmasının ardından Başbakanlık MüsteşarlığTna telefon açarak gazetenin basım saati konusunda bilgi aldık. 'Gazeteyi baskıya vermedik. Gönderin" dediler. Ben de "Başbakan yurtdışında, haber verin' dedim. Bunun neresi müsaade almak?" Ondersav Tolis, laik düşünceye sahip olmalı' • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Sav. polis eğitiminde sağ ideolojiye ağırlık yerildiğini. bunun neticesinde polisin. hakkını arayan yurttaşı vatan haini olarak gördüğünü belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Sekreter YardımciM Atil- la Sav. sağ ideoloji ve dinsel inanca ağırlık \erilenbireğirimle\etiştiri!en polism. demokratik hakkını arayan vurttaşlan "vatan haini" olarak gör- düğünü sövledı. Atilla Sav. dün düzenlediği basın toplantısında. polisin 21 haziran gü- nü CHP Ankara ii Örgürü üvelennin Adalet Bakanlığı önünde düzenledik- leri basın açıklaması sırasındaki tutu- munu, hukuka ve insan haklanna ay- kın bularak kmadıklannı bildırdi. Sav. "pouV ve "cop'"un düzeni vegüven- liği temsil etmek >erine. sertliğı ve olayı simgeleyen kavramlar haline gelmesinin korku uyandırdığını kav- detti. Bu durumun nedenlerini incele- diklerinde kaygı \ erici sonuçlarla kar- şılaşnklannı antalan Sav. şu görüşle- n dilegetirdr ~l\)lis eğiriminde sağ ideolojiye \e dinsel inanca ağırlık verilmesi. genç kuşağın ırkçılığa varan bir millivetçi- lik ve nıtuculuk anlayışına sahip ol- masına >ol açmaktadır. Polis adayla- nnın seçiminde de bu anlayışa vatkın olanlann tercih edildiği anlaşılmakta- dır. Polisokullanndaki eğitimde de bu anlayış egemen olmaktadır. Fanatiz- me varan görüşleri olan hocalann gi- derek arttığı öğreniimektedir." Bu psikoloji içinde yetişen ve ko- şullanan polislerin. olaylar karşısında heyecanlandığı ve demokratik hakkı- nı kullanan yurttaşları "vatan ha- ini"*o)arak gördüğünü sav unan Sav. Atatürkçü. laik ve demokrat düşünce yapısma sahip bir polis kadrosu oluş- rurulması gerektigini vurguladı. Sav. polisin modern araç ve gereçlerle do- natılması. toplumsal olaylarda dene- yimli polislerin görevlendirilmesi. ay- nca polisin olaylarda taraf olmaması gerektigini bildirdi. Sav. CHP Grup Yönetimı'nce ceza infaz sistemi ve cezaev Ieri sorununa ilişkin olarak bir rapor hazırlandığını. bunun önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını kaydetti. Rusya seçimleri tüccarları etkiledi Kamköypazan müşteribefdiyorFtLİZGÜMÜŞ Rusya'da Boris Vehsin ile komiinist lider Gennadiy Zyuganov arasında çekişmeli süren, devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlan. Türkiye'de de heyecanla ve "endiseyle" beklendi. Laleli'den sonra. Ruslara yönelik olarak 1.5 yıl içerisinde gelişen "Karaköy pazan" tüccadarının da işleri, seçim belirsizliği içinde durgunlaştı. Kaderlerini. "Veltsin'in kazanmasrna bağlayan tüccarlar, artık 'zengin' olan Rus müşteri \e arkadaşlannın. Yeltsin için lobi çalışmalan yaptıklannı anlattılar. Galata çevresınde. 1800'lü yıllarda Fransızlara yönelik ticaret yapılan "*Fransız Ceçidi'". son 1.5 yıldır Ruslara yönelik "ağır bavul ncareti'*nin merkezi durumunda. Buradaki 75 dükjcân ve 43 büro, çev resindeki sokaklarda yeni yeni açılan başka dükkânlarla birlikte "Karaköy pazannı"nı oluşturuyor. Laleli'de deri ve tekstil üzerine yogunlaşan "bavul tkareti". Karaköy'de. gıda. mobilya. otomobil. cam eşya ve inşaat malzeme.si üzerinde kendini gösteriyor. "Rus insanı statü değiştinnek isn'yor. Bunun için de önce evini değiştiriyor" diyen tüccarlar. kendilenni çok dinamik, çok çalışkan ve çok süratli olarak niteliyor. Bundan 1.5 yıl önce. yalnızca 2 dükkânla başlayan ticaretin. Fransız Geçidi'ndeki "Karaköy Export Center"ın açılmasıyla büyük gelişme kaydettiği. ancak buradaki dükkânlann bile talebi karşılamakta zorluk çektiği belirîiliyor. Rusya devlet başkanlığı seçimlerini. Laleli'deki rüccarlarla birlikte endişeyle izleyen Karaköy pazan tüccarlan, Yeltsin'in ilk turda başanlı olmasını memnunivetle karşıladılar. Fransız Geçidi Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyesi İnal Avdınoğlu. seçimlerin kendileri için önemini şöyle anlattı: "Her Rus alıcı buraya gelirken 10 bin dolar ile 100 bin dolar arasında para getiriyor. Götürdükleri mallan da bir hafta, 10 günde satıyorlar. Haftada 5 bin dolar kazanıyorlar. Bu onlar için çok büvük para. Onlar bu vüzden büyük bir güce sahip Ruslara yönelik olarak gelişen Karaköy pazanndaki tüccarlar. fivatlan- nın çok ucuz olduğunu söyleyerek Türk müsterilerin de alışveriş vapnıa- ya gelmesini isriyorlar. (Fotograf: KUBİLAY TÜNTÜL) oldular. Bu güç nedeniyle de orada lobi faaliveti gösterdiler. Yeltsin, hem Türkiye'den, hem Amerika'dan destek aldı. Aslında Rus insanı, giyinmeye kuşanmaya. süslenmeye alışmış. Artık onları kimse durduramaz. Yeltsin kazanmasaydı, y ine bir volunu bulur gelirler. ama biraz zorlanıriardı. Şimdi biz Türkiye'yle Rusya arasındaki ticaretin önünün çok daha tazia açıldığına inanıyoruz." 1995 vılında re>tore edilen Fransız Geçidi Ticaret Merkezi binasının yaklaşık yüzde 60'ının sahibi olan Narmanlı ailesinden Haluk Narmanlı da ticaretlerinde zamana karşı vanştıklannı söyiüyor. Ticaret merkezinin vönetim kurulu başkanı olan Haluk Narmanlı. "Biz buraya Türklerin de gelmesini istiyoruz, çiinkü fiyatlanmız çok ucuz" diyor. Ticaret merkezinde spot piyasa oluşturduklannı söyleyen Narmanlı, f'iyatlann ucuzluğunun nedenini, peşin parayla çalışılması. mallann ihraç kayıtlannın bulunması ve dükkânlar arasındaki rekabet ortamının. Ruslar tarafından çok iyi degerlendirilmesine bağlıyor. Türk mallarının. Türk piyasasından yaklaşık yüzde 30 oranında azlıgının dikkat çekmesini de İnal Avdınoğlu, şö> le açıklıvor: "Türk alıcıya mal satan tüccar, y üzde 15 ile 30 arasında para kazanır. Bu malı Ruslara satarsa 3 ile y üzde 10 arasında kâr payı alır. Ama sürünı var. Türk 5 tane alıyorsa Rus, kamvonla ahyor. Aynca Türkiye'de yeni başlahlan taks free uygulamasıyla buradaki ticaret,yasal hale geldi. Rus müşteri, buradan aldığı malı gümrükte faturasını mühüıiettiği zaman, KD\"sini geri alabilivor. Buna göre Türk alıcısına nazaran > üzde İS avantajh ahşveriş yapıvor." "l'kray na ve Odessa Lirnanı pazan** da denilebilecek Karaköy ticaret alanındaki tüccarlar. Karaköy'ün ticaret temelınin, Odessa"dan gelen gemilere dayandığını anlatıyorlar. Tüccarlara göre, Türkmenistan, Tacikistan. Kırgızistan gibı Türkiye'ye uzak ülkeler. kendilerine daha yakın olan İran'dan alışveriş yapıyorlar ve bu durumda iran. Türkiye'nin rakibi. Tüccarlara göre. Laleli ve Karaköy piyasasının iş hacmi. 10 milyar dolar civarında ve bu para. Türkiye'nin resmi ihracatına yakın bir rakama ulaşıyor. "Yblcu beraberindeki ricaret""in öneminin hiçbir hükümet tarafından yadsınamayacağına inanan tüccarlar. şunlan söylediler: "Çünkü buna göre geniş bir sanayi kesimi ve buna göre de bir alıcı kitlesi oluştu. Bu da Türkiye'ye büyükhayırgetiriyor. Yüzbinlerce kişi Rusya'yla vapılan ticaretten yararianıyor. Karaköy'den kafkan gemi 60 milyon nüfuslu Lkray na'ya gidiyor. 300 milyona yakın bir nüfusun hangi ihrivacını karşılasanız Türkiye için tasamıf edilemez büyük bir imkân. Bunu hem devlet destekliyor hem de Türk işadamlan çok iyi değerlendiriyor." 6 üniversitede seçimler sonuçlandı, adaylar YÖK'e bildirilecek Rektörlük seçimleri başladıHaber Merkezi - Türkiye genelindeki 22 üniversitede rektörlük seçimleri dünden itibaren başladı. Boğaziçi. Akdeniz, Fırat, Cumhuriyet. Çukorova ve Atatürk üniversıtelerinde rektörlük seçimleri sonuçlandı. Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonunda dün yapılan rektörlük seçiminde. Prof Dr. Cstün Ergüder ile Prof. Dr. Sabih Tansal. Prof Dr. Gülay Altay. Prof. Dr. Faruk Birtek. Prof Dr. Özer Arnas v e Prof. Dr. Oya Başak aday oldu. Toplam 320 öğretim üyesinden 244'ünün oy kullandıgı seçimlerde, 3 oy boş çıkarken 1 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlanna göre. halen rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Üstün Enjüder 130 oy alırken Tansal'a 95. Altay "a 9. Başak'a 4. Binek'e de 2 oy çıktı. Prof. Dr. Özer Arnas ise hiç oy alamadı. Akdeniz Üniversitesi"nde yapılan rektörlük seçimine 6 aday katıldı. Üniversitenin Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yâşar Uçar'a. seçime katılan 235 öğretim üyesinden 134'ü oy verirken diğer • 22 üniversitede rektörlük seçimleri dün başladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Üstün Ergüder. Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Yaşar Uçar. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Erol Oral. Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Prof. Dr. Asım Gültekin, Çukurova Üniversitesi'nde Prof. Dr. Can Özşahin, Fırat Üniversitesi'nde Prof. Dr. Eyüp tspir en fazla oy alan adaylar oldu. adaylardan Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sunar Birsöz 36. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İffet Bircan 35. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfîk Aksoy 24 oy aldı. 6 adayın belirlenmesi için sonradan aday gösterilen Prof. Dr. Erol îçel ile Onal Ergenekon'a da 2'şer oy çıktı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Oditoryumu'nda dün sabah saat 09.00'da başlayan seçim. saat 13.00 sıralarında sona erdi. 589 öğretim üyesinin oy kullandığı seçimlerde 6 profesör aday oldu. Yapılan seçim sonucunda liberal kanadın adayı Rektör Prof. Dr. Erol Oral 261 oy alırken milliyetçi kanadın adavı Dr. Hüseyin Akyüz 138. dinci kanadın adayı Prof. Dr. Muammer Yaylalı 74 . demokrat kanadın adaylan Prof. Dr. UğurGüllülü42. Prof Dr. Seyferh'n Baytaş 40. Prof. Dr. Zeki Bakır 23 oy aldı. Sıvas Şıvas Cumhuriyet Üniversitesi'nde de rektörlük seçımi dün vapıldı. 286 öğretim üyesinden 276'sının oy kullandığı seçimlerde, halen rektörlük görev ini sürdüren Prof. Dr. Asım Gültekin 166. Prof. Dr. Tansel İj'nsaldı 12. Ferit Koçoğlu da 98 oy aldı. Çukurova Çukurova Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçiminde üç aday yarıştı. Mithat Özsan Amfisindeki seçimlerde Prof. Dr. CanOzşahine 301. Prof. Dr. UralDinc'e 184 ve Prof. Dr. Tuncav Ozgünen'e de 31 oy çıktı. Fırat Fırat üniversitesi rektörlük seçiminde en çok oyu. halen rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Eyüp Ispiraldı. Eski ülkücü olduğu ve üniversitede ülkücü kadrolaşmaya gittiği öne sürülen Prof. tspir. dünkü seçimierde 188 oy elde ederken adaylardan. Prof Dr. Mustafa Y ılmaz'a 96, Prof. Dr. EnverOzan'a 16. Prof. Dr. İbrahim Pirinççiye 9. Prof. Dr. Tekin Mengi'ye 4. Prof. Dr. Öznür Poyraz'a 3 oy çıktı. Prof. Yılmaz'ın RP'lilerin adayı olduğu. Prof. Ozan ile Prof. Pirınççi'nin de daha önce RP'lilerin oluşturduğu gruplardan ayrıldığı öne sürüldü. Seçimlerde en fazla oy alan 6 aday YÖK'e bildirilecek. YÖK de bunlardan üçünü seçtikten sonra. Cumhurbaşkanf nın onayına sunacak. Cumhurbaşkanı da üç adaydan birini rektör olarak atayacak. Klestil Ankarada Viyana'ya PKK sitemi • A\usturya Cumhurbaşkanı Klestil'e. iki ülke arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasmın iptali ve PKK'nin faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlık iletildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTin resmı konuğu olarak Türkiye'ye gelen Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'e. Türkiye'nin. PKK'nin bu ülkedeki faaliyetlennden ve sosyal güvenlik anlaşmasının iptalinden duyduğu rahatsızlık dile getirildi. İki ülke arasında. enerji alanında işbirligi ve karma ekonomik komisyonu kurulması yolunda iki anlaşma imzalandı. Av usturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil, resmi bir zıyaret için dün Ankara'va geldi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmelerde. Türk heyetinin, Avusturya'daki PKK yanlısı faaliyetlerden duyulan rahatsızlıgı dile getirdiği öğrenildi. İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerde. Avusturya Parlamentosu'nun iki ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasını iptal etmesinın de gündeme geldigi kaydedıldi. Anla^mamn iptal edilmesi ile Avuiturva'da çalışan Türk yurttaşlarının çocuklanna yapılan yaklaşık 25 milyon dolarlık vardım da kesildi. Yapılan görüşmelerde, Avusturya'nın yeni bir sosyal güvenlik anlaşmasinı önerdiği. Türkiye'nin de bunu kabul ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, anlaşmalann ımzalanmasınm ardından yaptığı açıklamada, görüşmede terör konusunun da ele alındığım belirterek "Türkiye'nin Avmpa'daki. Türkiye'deki teröre destek mahiyerindeki hareketlerden ne kadar rahatsız olduğumu/u aniattık" dıye konuştu. Avusturya Cumhurbaşkanı Klestil de "Avrupa Birliği'ne (AB) veni katıian A\usturya, eski komşulan ve dosttan ile AB arasında iyi iliskiler sağlanmasına elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışmaktadır" dedi. Örtülü ödenek ANAP, Çiller'in peşini bırakmıyor OS.VIAN AVDOĞAN ANKARA - RPnin desteğiyle hakkmda örtülü ödenek skandaln la ıîgıli Meclis soruşturmasr açılmasından kurrulan DYP Genel Başkanı Tansu Çillerın. bu konuda yargılanması olasılığının gundeme gelebilecegi bildirildi. Başbakan Mesut Y dmaz'a sunulan raporda. Hazine Müsteşarlıgı'nın, Selçuk Parsadan hakkında açılan davaya müdahıl olarak katılması ve Parsadan'ın suçlu bulunması durumunda. Çiller hakkında dev leti zarara ugratmaktan dava açılabileceöı belirtildi. ANAP. başbakanlığı döneminde yaptığı önülü ödenek harcamalan hakkında ciddi suçlamalar yönelttigi Çiller'in peşini bırakmıvor. ANAP yönetimi. Çiller'i. başbakanlık yaptığı dönemde 5.5 milvar lıra dolandırdığını açıklayan Selçuk Parsadan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davava dahil etmek için harekete geçti. ANAP'lı YaşarOkuyan.CiHer'e yargı volunu açabilecek öneriyi Yılmaz'a sundu. Okuyan'ın hazırladığı raporda. Selçuk Parsadan hakkında dev leti 5.5 milyar lıra dolandırdığı iddiasıyla açılan davaya. kamu adına Hazine Müsteşarlıgı'nın da müdahil olarak katılması öngörüldü. Hazine'nin davaya katılması ve Parsadan'ın suçlu bulunması durumunda. kamuyu zaran uğratan kişi ya da kişıler hakkında suç duvurusunda bulunabileceğine dikkat çekilerek "Parsadan, devleri 5.5 mihar dolandırmaktan suçlu bulunursa Çiller'in bu paravnermiş olduğu da kanıtlanacak. Çiİler'in örtülü ödenekten dolandıncı Parsadan'a 5.5 milyar lira ödeyerek dev leti zarara ugrattiğı için yargılanması gündeme gelecek. Hazine, Parsadan ve kendisine paravı veren Tansu Çiller ve diğer sorumlular hakkında dava açılabilecek" görüşü dile setırildı. Yurtoğhı iopmğa veriByor İstanbul Haber Servisi- Geçen cumartesi günü yakaianmış olduğu hastalıktan kurtulamayarak ölen Yurtoğlu iJaçlan AŞ'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkant Dr. Cengiz Yurtoffu (75), bugün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda topraga verilecek. Yurtoğiu'nun cenazesi dün öğle namazmı müteakip Moda Camisi'nde kılındıktan sonra Ankara'ya gönderildi. 7 Aralık 1921 tarihinde Kastamonu'da doğan Cengiz Yurtoğlu, 1931 yılında Istanbul'daki ltalyan llkokulu'ndan mezun oldu. 1941 yılında Haydarpaşa Lisesi ve 1951'de Istanbu! Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1952 yıluıın s»nuna kadar Ankara Ttp Fakültesi Çocuk Hastaiıklan Bölümü'nde asistanlık yaptı. 1953-1970 yılfan arasında çeşitli ilaç şirketlerinde, tıbbi propagandistlik, satış müdürlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde buiunan Yurtoğlu, 1970 ytlmda Yurtoğlu flaçlan AŞVi kurdu. Cengiz Yurtoğlu, bir dönem ucuz ilaç kampanyası başlatarak ilaç endüsrrisinin fiyat politikasına karşr çıkmıştı. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle