27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Altmer'den ikinci ifade • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani ve ANAP Karabük Milletvekili Şinasi Altıner, TEDAŞ ihalelen usulsüzlüğüyle ilgili olarak hakkında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu'na ikinci kez 2.5 saat ifade verdi. Komisyonda Altıner'in, ihalelerle ilgili dönemin Başbakanı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve ailesinin "en ufak telkini olmadığını" ilen sürdüğü öğrenildi. TEDAŞ soruşturma komisyonlannın aralarında işbölümü yaparak gerek duyulması haiinde Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in de ifadesine başvuracağı bildirildi. hakkında da bilgi verdiği kaydedildi. 45 dakika görüşmenin ardından herhangi biraçıklama vapılmadı. TBMM KİT Komisyonu • ANKARA (AA)- Elektfik Işleri Etüt tdaresi(ElE) Genel Nİüdürlügü'nün 1991- 1992-1993 yıllan hesaplân, TBMM KİT K.omısyonu'nda görüşülerek ibra edildi. Elektrik Işleri Etüt Idaresi Genel Müdürü Tuncer Tuncay. genel müdürlüğüniin hesaplarının komisyonda göruşülmesi sırasında vaptığı konuşmada. güneş eneıjisinin Türkiye'de rahatlıkla kullanılabılirbir alternatıf enerji olduğunu vurguladı. Günümüzde Türkiye'de güneş. enerjisinin ilkel şartlarda üretildiğini belırten Tuncay. "Buna rağmen güneşten Irfanlı Barajı'nın ürettiğı kadar enerji elde ediyoruz" dedi. Tes Doğrusu'na açıklama • ANKARA (AA)- Adalet Bakanlığı MiKîeVarfve Adalet T3ş*ıfatınî Güçlencffrme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ibrahimhakkıoğlu, önceki gün bir gazetede yer alan "Pes Drçğrusu" başlıklı haberle ilgili. bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "23 Haziran 1996 tarihli bir gazetemizde "Pes Doğrusu' başlığı ile çıkan haberde belirtilen Bilkenfte iki adet villa ile 16 dairelik apartman. bir de\ let bankası olan Emlak Bankası tarafından \akfımıza (Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı) lojman olarak kullanılmak iizere hibe edilmış olup \akfımızca bu hususta değil 216 mil>ar lira. tek bir lira dahı ödenmemiştir." Mezarcı'ya 3 yıl hapis istemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- "Bölücülük propagandası" vaptığı gere'kçesiyle hakkında dava açılan eski bağımsız İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın 3 vıl hapis Cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Ankara 2 No'lu DGM'de görülen da\anın. Almanyada bulunan Hasan Mezarct'nın katilmadıgı dünkii ük duruşınasında mahkeme başkanı. santk h,akkında önceden verilmiş gıyabi tutuklama karannın bulunduğunu anımsatarak. gıyabi tutukluluğunun de\amına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Çevre sempozyumu • BIRSA(AA)- Uludağ Ünıversitesi Mimarlık Fakültesi'nce düzenlenen " 1. Uludağ Çevre Mühendisliği " sempozyumu başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker açılışta yaptıgı konuşmada, Türkiye'de çe\ re sorunlannın giderek arttığına dikkat çekerek "L'ygarlığın beşiği sayılan kentlerde refah ve konfor aranırken ciddi sorunlar ortaya çıktı" dedi. UÜ Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl da üniversıte olarak çevre sorunlanna büyük önem verdiklerini söyledi. DSP lideri, 2. ANAYOL'un kurulmasını isteyerek belli koşullarda destek vereceklerini söyledi Ecevit ve Çifler ıızlaşamadıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP li- deri Biiknt Eceviften 3"lü ya da 4'lü koalis- yon içın olumsuz yanıt alan DVP Genel Baş- kanı Tansu Çiller. bugün RP lideri Necmet- tin Erbakan'la görüşecek. Ece\ it'in kendisi- ne ilettiği "Tekrar içinize sindirebilirseniz 2. ANAYOL'u kurun. belli koşullaria destek ve- relim" önerisine de Çiller "hayır" dedi. Çil- ler. "Liderlerdışında birinin başkanlığında 3'lü. 41ü koalisyonun en azından bu aşamada nıüm- kün olmadjğı görüldü. D\ P, ülkeyi hükümet- siz bırakmamak için girişimlerine de\ anı ede- cektir" dedi. DYP-ANAP formülünün denen- diğini ve sorun yaşandığını söyleyen Çiller, "Bunu aşacak bir formüîgündeme gelme du- mmundadır" dedi. Tansu Çiller'in. RP'ye kendi başbakanlığını kabul ettirememesi du- rumunda. 4"lü koalisyon formülünde ısrarını sürdüreceği veerken seçimigündemegetire- bileceği bildirildi. Hükümeti kurmakla görevlendırilen RP Genel Başkanı Necmettın Erbakan'a yanıtı- nı bugün bildirmesı beklenen DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller. dün DSP lideri Bülent Ece- v it ile vaklaşık bir saat görüştü. RP ile koalis- yon konusunda grubundan yükselen tepkiler ve istifa hazırlıklarıyla birlikte güvenoyu ala- mama tedirginliğini de vaşan Çiller. 3'lü va da 4'lü koalisyon önerisini götürdüğü Ece\ it'e, "Sayın Baykal. böyle bir koalisyona ancak 124 millervekiİiyle sol bk>k olarak girebilecekleri- nisöyledi.Siznediyorsunuz?"dedı. Ecevit ise bö\le bir koalisyona girme yanlısı olmadık- lannı belirterek •'Bizim CHP ile aramızda,si- zin ANAP'la aranızda olandan çok daha de- rin ay nlıklar ve sorunlar var" diyerek olum- suz vanıt verdı. Ecevit. görüşmeden sonra yaptığı açıklama- da, 4'lü koalisyonda. 2"li koalisyona göre da- ha çok huzursuzluk çıkabileceği görüşünü v i- neledi. Çiller'in, "DYP-ANAPdenendi.yürü- meyeceği görüldü, bir daha denemekte yarar yoktur" görüşünde olduğunu aktaran Ecev it. bu deneyımden dersler alarak AN AYOL' un ye- nıden denenmesi önerisini ilettiklerıni söv le- di. Ecevit. sözlerini şöyle sürdürdü: "İki parti tekrarazınhk koalisyonu kurma- yı içlerinesindirebilirlerseönesüreceğimiz ko- şullar. hükümetin daha rahat işlemesine ola- nak sağlavacaktır. Çiller"den DYP-ANAP de- nemesini yeniden gözden geçirmesiniricaet- tik. Fakatsaym ÇiMero konuda çok kararlı gö- riinüvor. Yeniden aynı denemevi yapmayı gö- ze alamadığı anlaşılıvor. Biz av nı denevim ol- mayacağını. o deney imden sonuçlar çıkara- rak bir olanakv aratilabileceğini söyledik. Li- derler dışında bir kimsenin başkanlığında bir hükümetle ilgili söylentiler dolaşıyor. Sayın Çiller. ancak 4'lü koalisvonda bu seceneğin düşünülebileceğini sövledi. ANAP-D\ P ko- alisyonu için bövle birşev düşünmediği anla- şılıyor.'" Çüler: ANAYOL denendi DYP lideri Çiller de vaptığı açıklamada. "Gcçen süredegörülmüştür ki. memleketin so- runlanna çe\ap veren bir kraat ortaya kona- mamıştır. L Ike hükümetsiz kalamaz. Bunun aravışı içerisindeyiz" dedi. Çıiler. genel baş- kanlar dışında bırisinın başkanlığında 4'lü koalıs>onönerdiklerini belirterek şunları söy- ledi: ' "Görüyoruz ki, Say ın Bay kal da. Savın Ece- vit de buna sıcak bakmadı. Genel başkanlar dışında birinin başkanlığında 3'lü koalisyon tek- lif ettik. Bay kal da. Ecev itde hükümetin dışın- da kalma tercihlerini ifade etti. Sayın EceviL DYP-ANAP azınhk hükümeti devam ederse dışandan destek verebileeeğini ifade etti. Bu- nun denenmiş olduğu, ülkeyi sıkıntıva soktu- ğu açıktır. Bunu aşacak başka bir formüîgün- deme gelme durumundadır. Türkive, mutta- ka icraat v apabilecek bir hükümet çıkaracak- tır. D\'P ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için gerekli girişimlere dev am edecektir. Bugün al- dığımız yanıtlar. liderier dışında birinin baş- kanlığında 3'lü. 4"lü koalisyonunoluşmasımn en azından şu aşamada mümkün olmadığını ortaya koydu. Bu. bizim için özveriydi. Çaba- lanmı/ı devam ettireceğiz." Çiller. bugün RP lideri Erbakan'a ne yanıt \erecegine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de "\ann olsun görürüz. Ben ortaya vapılabüe- cek her şev i koy mava devam ediyonım. Bunu aşabilecek başka oluşumlar da gündeme ge- lebilir"görüşünü dile getirdi. DYP'ye koalisyon kurulması haiinde 6 ay önerge vermemesi önerisinde bulundu RP'den soruşturma pazarhğı ERGÜN AKSOV ANKARA RP'nin. hakkında açılan 3 Meclis so- ruşturması ile köşe- ye sıkışan DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'e. -Hükümeti kurarsak ilk 6 ay yolsuzluklara ilişkin Mec- lis araştırma ve soruşturma önergesi vermeyelinı'" öneri- sinde bulunduğu ortaya çık- tı. Bu önerinin hükümet pro- tokolüne de yazılmasını is- teyen RP'lilenn. DYP ile hü- kümeti kuramamaları haiin- de. aynı öneriv i ANAP'a da götüreceği bildirildi. Örtülü ile ilgili soruşturma önergesine \erdikleri des- tekten dolayı kamuoyunda "ÇUIer'i kurtaran parti" ko- numuna düşen RP. teşkilat- lardan gelen tepkiyi yatıştır- mak için sa\ unma hazırladı. Örgütlere gönderilmek üze- re hazırlanan kitapçıkta. "Hiç kimse, millet ve devlet aley- hine bir yolsuzluk varsa onu RP millervekillerint' örtbas Hükümeti kurma görevi aldıktan sonra başta DYPol- mak üzere ANAP'la görüş- melerini sürdüren RP. koalis- yonu oluşturmak için heryo- lu deniyor. RP'nin, hakkında açılan Meclis soru^turmaları nede- niyle sıkışan Çiller'e, RE- FAHYOL'un kurulması ha- iinde ilk 6 ay. yeni bir soruş- turma \e araştırma önergesi gündeme getirmeyecekleri yönünde söz verdikieri bil- dirildi Ortülü sa\ unnıası DYP'liIere. "Hükümeti kurarsak, ilk 6 ay birbirüniz hakkında soruşturma ve araştırma önergesi vermeye- lim. Bu süre içinde. icraat ya- palım. Soruşturmalarla iigi- li açılan komisyonlar da gö- revlerini yapariar" önerisin- de bulunan RP'lilerin. ko- alisyonun kurulması haiinde hükümet protokolüne. "İki parti ilk 6 ay birbirleri hak- kında soruşturma önergesi vermeyecek" maddesinin de yazılmasını istediler. RP'li üst düzey bir yöne- tici. DYP ile koalisyonu kur- mamalan haiinde. masaya oturacakları ANAP'a da ay- nı öneriv i eötüreceklerini be- lirterek "'Sayuı Me- sut Yılmaz'adaso- ruşturmalar konu- sundaki bu düşen- cemizi açacağız"de- di. Koalisyonu kur- mak için ödün üstü- ne ödün veren RP. örtülü so- ruşturmasına verdiğı destek- ten dolayı parti içinde orta- va çıkan tepkilerı yatıştır- mak için savunma hazırladı. Savunma kitapçığı ll \e ılçe örgütlerine gön- derilmek üzere hazırlanan kitapçıkta. örtülü skandalının ilk ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından or- taya atıldığı öne sürüldü. Ki- tapçıkta. "Sayın Çiller hak- kında bir soruşturma öner- gesi verip vermeyeceğimiz konusu hukukçularımı/la birlikte araştırılmıştır. Kar- şımıza Vluhasebe-i L'mumi- ye Kanunu'nun 77. madde- sinden başka kanuni engeller çıkmıştır**denıldı. Kitapçıkta. şu görüşlere yer verildi: "\lne Ankara Dev let Gü- venlik Mahkeroesi Başsav cı- hğı 1996/99 sayılı karannda, "Yasa Başbakan'ın kendısin- den sonra gelecek başbaka- na ve başka bir dev let görev - lisine örtülü ödeneğin han- gi işlerle sarf edildiğıni açık- lamaya ve hesap vermeye mecburtutmamıştır' kabulü yer almaktadır. Birdolandıncı7m önceör- tülü ödenekten 5.5 mih ar pa- ra çekmiş. Bu paray 17 ay bo- y unca afiyetle yemiş. içnıiş. Ortada kendisinin ve suç or- tağuiın itiranndan başka de- lil yok. Arkasından kovalayan yok. araştıran soran yoki Aradan şu kadar zaman geçtikten sonra bayağı da akıllı olan bu dolandıncı ken- disini hapse sokacak böyle bir irirafta neden bulunsun? Olsa olsa. kendisine verile- cek çok büyük bir menfaat karşıuğı bu riski göze alabi- lir. RP'li milletvekilleri ne- den böv le bir oy una gelsinler, neden kurulan tuzağa düş- sünler? Rantiyeci medya oyunları önünde dimdik dur- mak varken neden manşet- lerin esiri olsunlar? Bu se- beple RP'li milietvekilleri, Selçuk Parsadan ile ilgili tar- tışmaların içinde yer alnıa- mışlardır." ÇİZMEDEN YL KARI MUSA KART SÖVLER ÇETE6I \ DYP ve RP'den REFAHYOL için sonuç beklediğini söyledi Yılmaz9 dan'Aceleedin'çağrısı ASKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. hükümet kurmakla görevlendirilen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller arasındaki hükümet görüşmelerinin bir an önce sonuçlandınlması çağnsında bulunarak "Ortak bir hükümet kuracaksanız zaman geçirmeyin. Takv imi boşa harcamay ın, milleri boş yere meşgul etmeyin" dedi. Yılmaz. RP veya DYP'nın kuracaklan bir hükümet için ANAP'a çağnda bulunmalan durumunda. görüşmeye hazır olduklannı bildirdi. Yılmaz, katıldığı AB dönem sonu troiya toplantısı ile ilgili açıklamalar v aparken "Say ın Çiller'in daha önceki temaslarında Türkiye'nin AB ile bütünleşmesinin önündeki engei olarak takdim edilen RP ile şimdi hükümet kurma niyetine girmesini değerlendirnıekte güçlük çektiklerini ifade etmişkrdir" dedi. ANAP Başkanlık Divanı. >'ılmaz başkanlığında dün toplandı. \'ılmaz. hükümet kurma çalışmalarını değerlendırdiklerini ve bundan sonra ızlenecek stratejiyı yeniden görüştüklennı kavdetti. Hükümet kurmakla tjörevlendirilen Erbakan'a. ilk görüşmesinde. ihtiyaç duyulması haiinde veniden görüşmeye hazır olduğunu bildirdiğini anımsatan Yılmaz. DYP ile"RP'nin hükümet kuramav acaklannı anlayarak ANAP'a yönelık bir talep olması durumunda. değerlendireceklerini söyledi. ^"ılmaz. "Her halükârda gereksiz yere zaman kav bına meydan verilmemesi gerekir" dedi. Yılmaz. Türk demokrasisınin sınavdan geçtiğini belirterek TBMMdeki zortablova karşın ortak hükümet kurulması için her türlü özveri ve çabavı göstermeve hazır olduklarını bildirdi. UZ YAZIIORHAN BİRGİT Çiller ile Ecevit arasında dün akşama doğru gerçekleşen gönjşmenin salt bir ne- zaket görüşmesı olduğunu bılmeyen yok. Ama DYP Genel Başkanı, geçen hafta- nın ortasında ve partisi ile kendi gelece- ğini Necmettin Erbakan'a adamadan önce, yaptığı plan gereği. dört partili bir hükümet denemesi düşündüğüne ka- muoyunu inandırmak istediği için, böy- lesine bir "nafile tur" düzenlemeyi stra- teji gereği planlamamıştı. Kurmayları ve o arada tabii Özer Çiller, planın yüzde 100 başarıya ulaşacağından herhalde çok emin olmalıydılar. Anavatan, DSP ve CHP'nin, Tansu Ha- nım başkanlığında yapacakları bir koalis- yon olasılığı Erbakan Hoca'yı da pekâlâ iki ay için DYP Genel Başkanf nın başkan- lığında bir ortaklığı razı edebilirdi. O iki ay, DYP Büyük Kongresi'nin yapılmasına da Soruşturma Komisyonu'nun Refah Par- tisi+DYP'li üyelerin oyları ile ve yıldınm hı- zıyla birilerini aklamasına da yeter de ar- tardı bile. Oysa hem Refah Partisi'nin hem de DYP'nin evlerindeki hesap, ka- muoyu çarşındakine uymadı. Kamuoyu derken, tüm bir ülkeyi amaç- lamıyorum. Bu kez sözünü edeceğim. radikal sağ ile merkez sağdaki yurttaşla- rın vicdanfandır. Birinciler, geleneksiz gör- günün ve alışılmış yöntemlerin gereği, parti liderlerini tıpkı cemaatin imamı gi- bi, ardında saf tutulan ve onunla birlikte gerekirse rükûuna varılan, gerektiğinde secde edilen bir "ulu kişi" görmeye ken- dilerini koşullandırmışlardı. Bu koşullandırma gereği, Erbakan'dan söz edilirken "Hoca" denilmeye ta Ni- Kral Çıplak zam Partisi'nden bu yana özen gösteril- miştir. Hocalık, Refah Partisi'nin birinci adı- nın başındaki "Prof." unvanından değil, onun cemaat içindeki gücünden doğu- yordu. Kurultayda lısteleri hazırtayıp onaylayan. seçimlerde adaylar hakkında son sözü söyleyen parti stratejisi için buyuran "7-fo- ca "ydı. Ne zaman, bir Refah Partisi ikti- dan. daha açıkçası bir "Erbakan=Baş- bakan" formülü uğruna Çiller Hanıme- fendi için soruşturma önergesinde ret oy- lan kullanılması Hoca'nın vicdan sesi ola- rak milletvekillerine iletildı: önemli bir Re- fah Partili kamuoyu bunun bir ülü-l-emr olmadığını, hem de yüksek sesle söyle- meye başladılar. Refah Partisi Genel Mer- kezi'ne gelen fakslar, telefonlar, bu par- tili basının yaytnlan. tepkinin suyun üstün- de kalan bölümünü yansıtıyor. Bir süredir RP'de İstanbul Belediye Başkanı'nın çevresinde toplananlar ya da Bahri Zengin'in "Yeni Osmanlılar"\ gi- bi gruplaşmalar. yakında seslerini daha yükseltmeye hazırlanırken Erbakan'ın ka- der arkadaşı olarak bu uzun yürüyüşe birlikte çıkmış olanlar arasında da hoş- nutsuzlukların başgösterdiği görülüyor. Oysa Erbakan hem bu hoşnutsuzlukla- ra gözdağı vermek için hem de partisi için- deki istifacılarla başı dertte olan Çiller'i tes- kin etmek amacıyla Anavatan Partısi'nde kendisine yandaş 15 milletvekilinın var- hğından söz açmak yoluna gitmektedir. Hep övünüyoruz ya, 2000'li yıllann başın- dayız ve her şeyimizle bu çağa ayak uy- duracağızdiye. DYP Genel Başkanı, 4 mil- letvekilinin ANAP'a gitmesı üzerine Me- sut Yılmaz'a haber göndererek "Olası bir koalisyon için hazırım, ama bizden baş- ka isimler almaktan vazgeçılsin" diyor. Erbakan, DYP'deki kanamaya karşıtam- pon olarak kullanmak, kendi iç muhalif- ierine de Mesut Yılmaz'a da gözdağı ver- mek için bir taşla birkaç kuş vurmak is- tiyor, ANAP'taki Truva atları olarak gös- terdiği 15 milletvekilinden sözedıyordu. • • • DSP'nin Çiller ile ilgili Meclis soruştur- ma önergesi, gerçi TBMM'dekı parmak çoğunluğu ile reddedilmiştir. Ama bu so- ruşturma önergesi hem Refah Partisi hem de Doğru Yol içindeki vicdanları hareke- te geçirmek gibi hazırlayanların hesabın- da olmayan önemli bir göreve neden ol- muştur. Refah Partisi içinde bu partinin dürüst yönetim söylemlerıne gerçekten inanan- lar, liderliktekı oportünizmin iktidar uğru- na daha şimdiden neler feda etmeye ha- zır olduğunu görmüşlerdir. Aynı sapta- mayı Erbakan başbakan olsa ne olurdü- şüncesi taşıyan. Refah yanlısı olsun ol- masın yüz binlerce seçmen de yapma ola- nağını bulmuştur. Özellıkle Refah dışı yan- daşlar. başbakanlık uğruna katlanacak- lan içın Çiller soruşturması karşısında Er- bakan ve çevresinin aldığı tavn unutulmaz bir Makyavel dersi olarak ezberleyecek- lerdir. Tansu Çiller de milletvekillerinin kul olmadıklarını, her gün bir parça daha so- mut örneklerle fark etmektedir. istifalar ki bugün de listeye yenilerinin ekleneceği bil- diriliyor. Çiller çiftinin gece uykularını bölebile- cek ve Bayan Çiller'in yüzünde sıkıntı si- vilcilerinin çıkmasına neden olacak ölçü- de etkilidir. Tabii bir ders de her sabah ka- muoyuna gündem yazdırmak ve bu gün- dem gereği ders ezberletmek sevdasın- da olanlara verilmiştir. istanbul'un en gü- zel semtınde beyazlar içinde döşenmiş yalısında oturan. bilgisayarının başına geçip "UDİDEM" modelleri ile ekonomi- nın kurtuluş planlarını hazırlayan bir pro- fesörün elinden tutarak ilk adımda onu par- ti genel başkan yardımcıhğı koltuğuna oturtanlardan başlayarak, bu çağdaşTürk anasında laik Türkiye'nin geleceğini ara- yan sevdalılar, soruşturma korkusu ile Erbakan'la ittifakolasılığınıgörunce, siz- den, bizden daha çok tepki gösterenler değıller midir? Kim ne derse desin. Bu ül- kenin sağlam güçleri var. Sağlam güçler, ki onlar her partide üye olsun olmasın kadın erkek. sokaktaki yurttaşlarımızdır ve gerektiği zaman hangi düşüncede olurlarsa olsunlar, ünlü öyküdeki gibi bir araya gelip koro haiinde bağırmaktadır- lar. "Kral çıplakmış, kral çıplakmtş." Evet. Çiller'i Refah ile koalisyon girişi- mınden yüzgeri ettırecek, Erbakan'a Çil- ler'i kurtarma eyleminden pişmanlık duy- duracak sağlam kuvvetler, bu korodaki sade yurttaşlarımızdır. POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİIVKAYA Türk Bayrağı HADEP, Siyasi Partiler Yasası'na göre kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın güvencesi altın- da olan bir siyasal oluşum değil midir? Evet! HADEP İkinci Olağan Kongresi'nde yaşananlar, bu siyasal partinin ne denli aymazlık içinde bulunduğu- nu bir kez daha gösterdi... AnkaraAtatürkSporSalonu'nda, sayıları 20-25'i bi- le bulmayan birtopluluğun Türk Bayrağı'nı indiripye- rine Abdullah Öcalan'ın posterinı çekmeleri, ilk ba- kışta 'provokatif bir eylem' olarak görülebilir. Türk Bayrağı'nı indiren PKK'Iİ grubun HADEP'e karşı ol- duğu, onu 'uzlaşmacı' olarak gördüğü, yönetime ken- di yandaşlarını seçtiremeyeceğini anlayıp 'kışkırtma eylemi'ne girişip partiyi kapattırma yolları aradığı da söylenebilir. Ancak. Kongre Divanı'nın bu provokatif hareket karşısındaki suskunluğu, bir başka deyişle "Tav- şana kaç, tazıya tut" tavrını sergileyişi ise HADEP'in PKK'nin güdümürıde oluşunun sonucudur... Atatürk Spor Salonu'nda binlerce HADEP'Iİ vardır. 20-25 kişilik bir grup, Türk Bayrağı'nı indirip yerine Apo'nun posterini asmaktadır. Ancak ne izleyiciler ne de salon içinde güvenliğı sağlayan parti görevli- leri bu eyleme engel olmaktadır. Yine 5-6 kişi salon içinde dolaşıp Apo ve PKK le- hine slogan atmaya başlamıştır: "Biji Serok Apo", "Kürdistan faşizme mezar ola- cak"... Salon bu sloganlarla inlemektedir... HADEP kongresınde yaşanan olayları televizyon kanallarında izlerken öfkelenmedik, sadece demok- rasi ve barış adına üzüldük... Türk Bayrağı'nın tarıhsel ve siyasal önemıni göre- meyen, kavrayamayan HADEP yönetıcilerine yakın ta- rihimizi okumalarını salık veririz... Bu bayrak bağımsızlığın, emperyalizme karşı olan herkesin, ümmetçiliğe karşı çıkan hepimizin simge- sidir... Çanakkale'de. Dumlupınar'da, Sakarya'da şehit düşen Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak vb. on binler- ce insanımızın kanlarıyla sulanan bu topraklarda ay- yıldızlı bayrağımız dalgalanacaktır... • • • DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. dün yaptığı açıklamada, Türk Bayrağı'nın tarıhsel ve siyasal öne- mini vurgularken HADEP'lilere de iyi bir ders verdi... Dedi ki: "Bugün bayrağa el uzatanlar en başta kendi ata- larına karşı saygısızlık yapmaktadır. Ay yıldızlı bayrak kimi ülkelerde olduğu gibi basit anlamda bir devlet simgesi değil, hangi etnik kökenden gelirse gelsin bu topraklarda yaşayanların ortak sembolüdür. Bugün bayrağa saygısızlık gösterenler en başta hepimizin arzuladığı barışı baltalamakta, savaş çığırtkanlığının, kafatasçılığın "ekmeğine yağ' sürmektedir. Yüzyılı- mızın en tehlikeli siyasi akımının milliyetçilik olduğu; son yüzytl içinde yaşanan savaşlann gerisinde hep başkalannı dışlayan. farklılığı kabul etmeyen, kaba, ilkel bir milliyetçilik anlayışının yattığı bilinmektedir. Bu saldın böylesine ilkel 'milliyetçilığin' bir başka örneğidir. Bayrağa karşı yonaten bu çirkin ve kaba saldınyı.- ktrnyoruz. Tümprovötmsyonlara rağmen toplumumu- zun gerçek özTemi olan barış, demokrasi ve özgür- lük talebimizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha söylüyoruz." Rıdvan Budak'ın açıkladığı gibi yüzyılımızın en teh- likeli siyasal akımı. 'ırkçılığa' dayalı bir mılliyetçiliktir. Çağdışı, ilkel, bağnaz bir milliyetçilik. kafatasçılığın ken- disidir. Bugün Kürt milhyetçiliğine karşı Türk milliyetçiliği ivme kazanıyor ve ülkemiz bir çıkmaz sokağa doğru hızla sürükleniyor... Dün Kayseri'de yaşanan kanlı olay ise bunun en be- lirgin örneğini oluşturmadı mı? Ankara'dan Kahramanmaraş'a giden HADEP'lile- rin otomobili, Kayseri yakınlarında kimliği henüz sap- tanamayan kişilerce durduruldu. 8-10 kişilik silahlı grup 46 EH 151 plakalı otomobilde bulunan Hulusi Kul, Mehmet Kaya ve Mustafa Öztürk'ü öldürdü. Ağıryaralanan Mehmet Kısa ise Erciyes Üniversite- si Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldınldı.. Türkiye bir belirsizliğe doğru hızla gidiyor. Ankara'da HADEP kongresinde Türk Bayrağı'nn indirilmesiyle başlayan olaylar, yurtiçinde 'kanlı hesaplaşma 'ya dö- nüyor... Kafatasçıhk hortluyor, bu ülkeyi 'kan gölü'ne çevir- mek isteyenlere gün doğuyor... • • • Bizim bu köşede sık sık yinelediğimiz istemimiz şudur: "Kan gölü kurutulsun, bu ülkede barış çiçekleri açsın..." Görünen o ki 'kafatasçılar' kan gölünün kurutulma- sından yana değiller. Görünen o ki Kürtçüler ve Türk- çüler. kan çiçekleri yerine barış çiçeklerinin açması- nı istemiyorlar. Mustafa Kemal ve arkadaşları, laik, demokratik cumhuriyeti kanları ve canları pahasına kurdular. On binlerce insanımız bağımsızlık uğruna şehit düştü... Ey kafatasçılar, ey ilkel milliyetçiler!.. Siz ne yaparsanız yapın, ister Türk Bayrağı'nı indi- rin, ister otomobilleri otomatiksilahlarlatarayın, ister Atatürk posterlerini parçalayın; bu ülkenin ayağı ye- re basan, sağduyulu halkı sizin yolunuzda olmaya- caktır... Yaşamımız boyunca çağdışı, ilkel, bağnaz kafatas- çılığa karşı mücadele ettık. Bu yoldan dönmedik ve dönmeyeceğiz... Bizim yolumuz; barış. demokrasi, özgürlük, sevgi ve kardeşlikten geçmektedir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya \« Planet.com. TR AFYON 1. ASLİ\ E HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994 618 Karar No: 1996 207 Davacı: Ismaii Çetınkaya Güvenevler Mahallesi Mit- hatpaşa Caddesi Düzgün Apt. Afyon. \ekili: Avukat Selahattın Çav Afyon Davalı: Sabıha Çetınkava. Erdekvolu iizenııde Bağtaş Gübre Fabrikası'nda çalışan oğlu Âdanalı Mehmet fek- can vanında Bandırma Dava: Boşanma Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan boşan- ma davasının yapılan açık duruşmalan sonunda; 22.4.1996 tanhınde Afyon merkez Kale kö> ü nüfusu- na kayıtlı Ahmet ve Şerife'den olma. 1331 doğumiu Is- mail Çetınkaya ile Şaban ve Lekiye'den olma 1930 do- ğumlu. Sabıha Çetınkaya'nın boşanmalarına karar veril- miş ise de davalı adına teblıgat vapılamadığından işbu ila- nın yapıldığı tarihten ıtibaren 15 gün içinde herhangi bir ıtıraz da yapılmadığında kararın kesınleşecegi.ılanen teb- lığ olunur. Basın: 94355
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle