25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25HAZİRAN1996SAU HABERLER Ateş'ten, soru önergesi • ANKARA (AA)-CHP Ankara Milletvekıli Yılmaz Ateş, Içişleri Bakanı Ülkü Güney'e, doğalgaza yüzde 300'e \aran oranlarda zam uygulayan Ankara Büyükşehır Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında ışlem yapılıp vapılrnadığını sordu. Ateş, TBMM Başkanlığı'na \erdiği soru önergesinde Günev "e "Ankara Anakent Belediye Başkanı hakkında bir işlem vapılmış mıdır° Bir işlem yapılmamışsa nedenini açıklar mısınız?" sorusunu yöneltti. Karadayı Azerbaycan'da • ANKARA (A\) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı. Azerbaycan Cumhuriyetı Savunma Bakanı Tümgeneral Sefer Abivev'ın resmı davetlisi olarak bu ülkeye gittı. Karadayı, Azerbavcan Sılahlı Kuv\etleri"ne aıt bazı birlik ve kurumlan da ziyaret ederek. incelemelerde bulunacak \e 26 haziran çarşamba günü Türkiye'ye dönecek. Yedek subay eğitimi • ANKARA (W) - Bakanlar Kuruiu. askerlik hızmetini yedek subay olarak verine getireceklerın yetıştırilme (temel egitım) sürelerini yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısinda yayımlanarak yürürlüge giren Bakanlar Kuruiu karannda, yedek subayların yetıştınlme süresinin. yayımı takip eden celp döneminden itibaren gecerli olmak üzere 4 aydan 4 ay 10 güne çıkarıldığı. toplam hizmet süresinin de 16 ay olarak belirlendiği bildirildi. RTÜK yine uyardı • ANKARA (AA)- Radyo ve Televizvon Üst Kuruiu (RTÜK). Flash T\"ye. "iki yayın ilkesinin ihlali" dolayısıyla uyan cezası verdi. RTÜKj 9 hazıranda yaptıgı toplantıda aldıgı uyan cezası karannı. "Söz konusu tele\ izyonun 24 Nısan 1996 tanhlı 'Senaryolar' adlı programında yer alan söyleşide ve yapılan yorumlarda 3984 sayılı kanunun 4. maddesinin -a- bendindeki 'Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığına. devletin ülkesı ve milletıy le bölünmez bütünlügüne" aykırı yayın vapılamayacagı ilkesi ıle - g- bendindeki "toplumu şiddet. terör ve etnik aynmcılıga sevkeden ve toplumda nefret duygulan oluşturacak yayınlara ımkân verilmemesi' ilkesinin ihlali" gerekçesiyle aldı. Il başkanı istifa etti • BALIKESİR(AA)- DSP Bahkesir İl Başkanı Hüseyın Cuma ile Merkez Ilçe Başkanı Ibrahim Utku. genel merkezın "tasfiyeci tutumunu protesto etmek amacıy la görev lerinden istifa ettiklerini" açıkladılar. II Başkanı Hüseyin Cuma yaptığı açıklamada, 24 Aralık seçımlerinde Balıkesir'den 2 mılletvekilı çıkarma başansını gösteren DSP'nin, seçim sonrası "tabela partisı'ne dönüştüğünü savundu. Zeybek'in tatil önerisi • ANKARA (AA)-DYP tstanbul Milletvekili Namık Kemal Ze>bek. Ramazan Bayramı ıle Cumhunyet Bayramı için l gün, Kurban Bayramı ıçin 2 gün tatıl öngören. diğer bayram ve özel günler için tatılleri kaidıran bir kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlıgı'na sunulan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'da degişiklik öngören teklifin gerekçesinde. Türkiye'de çeşitli vesilelerle tatil günlerinin çogaldığı ve dünyada en çok tatil yapan ülkeler arasına ginldiği belirtildi. Manisa'da liseli öğrencilere işkence yaptığı ileri sürülenlO polis için 70'er yıl hapis isteniyor işkence sanık sandalyesinde Polisler duruşmaya katllmadl Davayı izlemek amacıyla parti ve demokratik kitle örgütü temsilcleri Manisa'ya geldi. Öğrencilere işkence yapan polisler duruşmaya katılmadı. Öğrenci aileleri, yargılamanın sürüncemede kalmaması için kamuoyundan destek istediler. NECATİ AYGIN MANİSA - Manisa'da DHKP C örgütü soruştur- masında gözaltına alınan. aralarında lise öğrencileri- nin de bulunduğu 16 kişı- den 14'üne "işkence yap- tıkJan"*önesürülen lÖpo- lısin yargılanmasına baş- landı. Manisa Agır Ceza Sanık polislerin kaolmadığı duruşmayı aralannda CHP'li 11 millervekilinin bulunduğu kalabalık bir grup ile öğrencilerin aileleri izledi. Mahkemesi'nde görülen dava. yargılama yennin belırlenmesi için Adalet Bakanlı- ğına göndenlen dosyanın gelmediğı ge- rekçesıyle 21 agustos gününe ertelendı. "İşkence davası" nedenıv le Manisa dün önemli birgünyaşadı Duruşmayı izlemek için Manisa'va gelen CHP milletvekılleri Sabri ErgüL Alirıza Bodur, Algan Hacaioğ- lu. Ercan Karakaş, Erdoğan Yetenç, Yahva Şimşek. Yılmaz Ateş. Fatih Atav. Zeki Ça- kıroğlu. Mehmet Işık. Ahmet küçük, CHP Izmirll Başkanı OsmanOzgüven.CHPBa- Iıkesır İl Başkanı Orhan Sun. CHP Afyon II Başkanı Zekeriya Ölmez. ÖDP Jzmir ve Manisa örgütlen temsilcılerı. tşçı Partisı Izmır II Başkanı Ali Karşılavan. Foça Be- lediye Başkanı Nihat Diritn. İHD. Insan Haklan V'akfı, Tabip Odası. Dış Hekimle- ri Odası. Ç'GD. Izmir Savaş Karşıtlan Der- negi yöneticıleri, DİSK 3. Bölge Temsilci- si Musa Çanı, Bor-Koop yöneticıleri, iş- kence görenlerin yakınları sabahın erkc saatlerinde Manisa Adliyesı önünde top- landılar. CHP Izmir İl Başkanı Osman Özgüven ve Manisa II Başkanı Mustafa Temiz, du- ruşma öncesı yaptıklan ortak açıklamada, "İşkenceciler belki istenilen cezaya çarptı- nlmavacaklar ama, onlann vargılanabile- cekleri durunıu, Manisa'da hukuk açısın- dan önemli bir karar olmuştur" dedıler. Davanın önemi İşkence ola>ını ortava çıkaran CHP Iz- mır Mılletvekilı Sabri Ergül. 5 ay süren bir soruşturma sonucu davanın açıldığmı be- lırterek."Bu davanın tüm baskılara karşın Manisa'da açılmış olması Türkiye'de, işken- cecilerin yargılanmalannın öniinü açan ta- rihi bir karardır" dedi. Ergül. Manisa"daki işkence olayının Tür- kiye"de olduğu gibi vurtdışında da geniş yankılaruyandırdıgınıbelirtti. İşkence ola- yının v argılama aşamasına gelmesinde ka- muoyunun duyarlılığı ve demokratik tale- bıninetkıliolduğunuvurgulayan Ergül şun- lan sövledi: "Sav cılargörevini v apmıştır. Şimdi görev yargıçlanndır. Bu davanın açılnıası işken- cenin de soruşturulabileceğine, Memurin M uhakemat Y asası'na ve C.MUK'a, Terör- le Mücadele Vasası'na rağmen işkencecile- rin vargılanabileceğine örnektir. İşkence>e göz v uman emnivet müdürü veTerörle Mü- cadele Şube Miidür Vardınıcısı hakkında suç duvurusunda bulundum. Onlann da peşini bırakmavacağım. Bunlar derhal gö- rev den alınnıalı." Mılletvekilleri Ercan Karakaş ıle Algan Hacaloğluda. Manisa claki işkence olayının CHP Izmir Milletvekili Sabri Ergul'ünyo- gun çalışması sonucu ortaya çıktıgını be- lırttiler. Karakaş ve Hacaloğlu vaptıklan açıklamada şunları ;>övlediler: "Partinıiz bugün görülmekte olan dava- yı izlemek üzere 11 arkadaşımızı görev len- dirdi. Biz de Manisa'ya gelerek davayı izle- mek istedik. V vazık ki dava dosvası Ada- let Bakanlığı'ndan daha gclmemiş. Dosva- nın Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini öğ- renir öğırnmez. dosyanın bir an önce ince- lenip mahkemeve gönderilmesi için girişim- lerde bulunmuştuk. Ancak hâlâ dosya gel- memiş." Sanık polisierin gelmediğı duruşmaja "işkencegördükleri" belırtılen bazı kışıler katıldı. AğırCeza Mahkemesı Başkanı Na- ci Tezel. Ceza Muhak.emeleri Usulü Kanu- nu'nun (CMUK) hükümleri uyannca, yar- gılamanın başkayere nakledilmesi ıstemiv- le Adalet Bakanlıgfna başvuruldugurîu açıkladı. Adalet Bakanlığı'ndan dosjanıngelme- dığini belırten Tezel. duruşmanın bu ne- denle 21 agustos gününe ertelendiğını açık- ladı. Bu arada aralannda yabancı gazetecı- lenn de bulunduğu çok sayıdaki basın men- subu mahkeme heyetının fotoîrafını çekin- ce Başkan Tezel, "Haber olan hevet degil, yanlış yeri çekivorsunuz" dedı. Savcı Ömer Faruk Oral'ın hazırladığı iddianamede. sanık polıs memurlan Levent Özvez, Turgut Demirel, Engin Erdoğan, Fevzi Avdoğ, Musa Gecer, Mehmet Tan, Turgut Özcan. Atilla Gürbüz, Ramazan Kolak ve Halil Demir ın. 26 Aralık 1995 günü DHKP C operasyonunda gözaltına alınan AliGöktaş, M.G-, Faruk Deniz, Em- rah Sait Erda. Aşkın V'eğin, Levent Kılıç. Hüsevin Korkut. B.Ş^ J.K^ M.A^ A.M.B^ S.T^ Abdullah Yücel Karakaş ve Ö.Z.'ye gözaltında kaldıkları 26 Aralık 1995 ile" 5 Ocak 1996 tanhlerı arasında işkence yap- tıklan öne sürülüyor. Deniz Baykal: Vitrin malzemesi değiliz Parti içi mııhalefetten sol mııhalefet çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- CHP Parti Meclısı (PM)toplantisinda hükümet aravışlan sürecinde ızlenecek tavır tartışılırken muhalıfler. Genel Başkan Deniz Baykala "AıNAPile DV P'nin RP'den ne farkı var? Sol muhalefet olalım" eleştinsını yönelttiler. Baykal ise bu eleştiriler üzerine. "Biz "muhalefetın vitrin malzemesivız' diyemeyiz. İktidar ürküntüsüne gerek yok" dıyerek olası bir ANAYOL-SOL hükümetıne gırebılecekleri mesajını yıneledı. CHP PM'nın öncekı gün vapılan ve vaklaşık 10 saat suren toplantısında sıyasal gelişmeler değerlendirilırken 2 Haziran ara yerel seçim sonuçlan da gündeme geldı. PM üyelerinden Kenan Coşar ıle Hasan Fehmi Güneş'ın. 2 Haziran seçimlerinde. 24 Aralık seçimlenndeki sonuçlann daha da acımasız bir bıçimde ortaya çıktıgını ve yenılgınin Genel Başkan Bavkal ile Genel Sekreter Adnan Keskin tarafından görmezden gelindiğini söylediklen öğrenıldi. Coşar "Hükümet konusuna bakış açımız da farklı. CHP sol muhalefet vapmah. ANAP ile D\ P. RPnin kan ve can damarlarıdır. DYP'li bir bakanın Milli Eğitim Bakanlıgı'ndaki RPIi ve MHP'li kadrolara dokunduğunuzu gördünüz mü? Bir yandan RP'lı bir iktidara karşıvız" divorsunuz, diğer yandan onlardan çok farklı olmayanlarla ortaklığa girmeve çalışıyorsunuz" dedı PM üyelerinden Güneş'ın de "Sol muhalefet, sol seçenek oluşturulmalı. Çok düzej siz giden hükümet aravışlannın dışında ve üstünde kalınnıalıdır" görüşünü dile getirdıgı bildirildi. Muhalıflerin. Baykal'ın DSP lideri Bülent Ecevit'e v önelik olarak söyledığı "Bari, bırak araya Deniz girsin'" açıklamalannı da eleştırdikleri ifade edildi. PM toplantısında. bürünleşme öncesi SHP'nin kullandığı 'Willy Brandt Sokak'taki binanın satılması 9 oya karşı 32 ovla kabul edildi. Coşar'ın, cezaev lenndeki açlık grevleri konusunda CHP'nin daha duyarlı davranması ve insan haklan ihlallerinin karşısında durması gerektigini de söylediği bildirildi. Cenazeye çok sayıdapolitikacı veyurttaş katıldı Eski CHP millervekillerinden Suphi Bavkam, 21 haziranda Silifke'de vaşamını vitirmişri Baykam toprağa verildi İstanbul Haber Servisi - Eski CHP millervekillerinden Suphi Baykam dün Istanbul'da çok sayıda politikacı, sanatçı ve yurttaşın katıldıgı bir törenle toprağa verildi. Suphi Baykam'ın Türk bayragına sarılı tabutu Teşvikiye Camii'nde çıçeklerle donatıldıktan sonra dostlan. arkadaşlan bir süre başında nöbet tuttular. CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal da Suphi Baykam'ın eşı Mutahhar Baykam. oğlu CHP PM üyesi ve ressam Bedri Baykam. kızı Hütya Aslantaş'a başsağlığı dileginde bulundu. Suphi Baykam öğle namazını takıben kılınan cenaze namazından sonra Beylerbeyi Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ba> kam'ın cenaze törenine İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen. CHP milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Mehmet Moğultay'ın yanı sıra Le> la Tekül, Senıiha Berksoy ile çok savıda sanatçı katıldı. Suphi Baykam (70), 21 haziran günü Mersin Silifke'de tatildeyken geçirdiği bir kalp krizi sonucu yasamını yitirmişti. SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR HADEP kongresindeki man- zara, devlet içindeki sertlik yan- lılan için bulunmaz bir fırsat ya- rattı. 18-20 yaş arasında yüzü bezlerle örtülü 25 kişilik bir grup. Türkiye'nin gündemini belirleyecek ve sertlik yanlıları- na inisiyatif kazandıracak önemli bir eyleme öncülük etti- ler. Şımdi artık mehter marşları eşliğinde milliyetçi gösterilere hazır olmamız gerekiyor. Bu satırları yazarken Kayse- ri'den gelen bir haber, beklen- tilerin yanlış olmadığını göster- di. HADEP kurultayından dö- nen bir otobüse ateş açıldı ve 3 HADEP'li yasamını yitirdi. Aynı saatlerde Ankara'da Emek Par- tisı davasını izlemeye gelenlere polis müdahale etti. Çok sayı- da yaralı var. Göstericılere polis tarafından ateş açıldığına ilişkin iddialar öne sürülüyor. HADEP kongresinde, TV ka- meralarının gözü önünde Türk kamuoyunu kışkırtmayı amaç- layan bir senaryo ortaya kondu. Bu gösteriyı yapanların amaç- larını doğrusu merak ediyorum. îkili Sıkıştırma Altmda... HADEP'İ kapattırmak ve HA- DEP yöneticilerinı hapse mi at- tırmak istiyorlar? Türk şoveniz- mini körükleyerek iç çatışma- ları tırmandırmayı mı planlıyor- lar? Kürtler içindeki sertlik yan- lısı eğilim. böyle bir gerilimden nasıl bir kazanç elde edecektir? • • • HADEP kongresindeki tablo, devlet içindeki sertlik yanlılarıy- la Kürtler içindeki sertlik yanlı- ları arasında dolaylı bir etkileşim olduğu konusunda ciddi kuş- kular uyandırıyor. Türkiye'nin giderek çılgınlaşan ve kana bu- lanan iç politikası. son günler- de yeni sıçramalar yapıyor. Si- yasi boşluk, polisin inisiyatif ka- zanmasına neden oluyor. Son dönemde yapılan bütün banş- çı gösteriler, polisin herzaman- kinden daha sert müdahalesi- ne yol açıyor. Devlet içinde sert- lik yanlılannın etkisini giderek arttırdığı gözleniyor. RP-ANAP-DYP arasında gi- dip gelen koalisyon pazartıkla- n da iç politikayı kilitlemeye yö- nelik girişimlere sahne oluyor. Şu andaki politik aritmetiğe gö- re ya ANAP'la DYP anlaşacak ya da bu iki partiden bırisi RP ile koalisyon yapacak. ANAP'la DYP'nin anlaşması sonucu ortaya çıkan ANAYOL koalisyonu kısa bir sürede fi- yaskoya dönüştü. Bunun üze- rine gözler, bu iki partinin RP ile yapacağı koalisyon pazarlıkla- rına çevrildi. Çiller, parti içinde çıkan ve- ya çıkarılan bir ayaklanma ne- deniyle RP ile koalisyon yap- maya cesaret edemedi. Mesut Yılmaz'ın RP denemesi de da- ha önce benzer şekilde gerçek- leşememişti. O zaman ANA- YOL dışında bir çıkış yolu kal- mıyor. Onun da kısa sürede batması, iyice umutsuz birtab- lonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Politikanın kısırdenklemı, ba- siretsiz ve ufku geniş olmayan siyasetçiler nedeniyle iyice kilit- lenen bir görünüm çiziyor. Bu görünüm, askeri darbe heves- lilerinin iştahını kabartırken şid- det isterisini de kamçılıyor. Tür- kiye adım adım tam bir çare- sizlik içine sürükleniyor. Bu noktada iki etkenden söz et- mek mümkün: Birinci etken. gözlerıni iktidar hırsı ve açgöz- lülük bürümüş bazı batak siya- setçilerin öngörüsüz tutumları. Ikincisi, Türkiye'yi bilinçli olarak askeri darbeye zorlayan ırkçı ve savaş yanlısı güçlerin provo- kasyonları. HADEP Kurultayı'nda bayrak indiren militanı öyle davranma- ya yönlendirenler Türkiye'nin bir askeri darbeye yuvarlanma- sı ıçin mi çabalıyorlar? Yoksa iç gerilirhi daha da tırmandırarak barışçı bütün eğilimleri bertaraf etmeyi mi hedefliyorlar? • • • Türkiye, şıddetle barış ara- sında ince bir ipin üzerinde sal- lanıyor. Şiddet isteyenler her gün yeni bir hamle yapıyorlar. Döktükleri kan arttıkça, daha da gözü kara hale geliyorlar ve şıddetı tırmandırarak güç top- luyorlar. Bu tür güç toplama ay- nı zamanda kan dökenlerin za- afını ve suçlarını da arttırıyor. Türkiye özellikle son 15 yıldır şiddet yanlılannın güçlendiği bir döneme girdi. Herşeyin bir so- nu olduğunu da unutmamak gerekiyor. • • • Savaş yanlılannın gücü oldu- ğu gibi barış isteyenlerin de bir gücü var. Evet savaş isteyenler ve kan dökenler silahlı, barış is- teyenlerin böyle birolanağı yok. Ancak, yıllardır akan kandan zarar gören. yüreğı yanan, kö- yünü terk eden, çocuğunu yiti- ren, şehirlerde bu savaş nede- niyle ortaya çıkan göçten etki- lenen müyonlar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Uzun vadede onlann gücünün, şid- det yanlılarından daha fazla ol- duğunu göreceğiz. Çok kritik günlerden geçiyo- ruz. Karanlık köşelerde türlü türlü hesaplaryapılıyor. Siyaset giderek dar alanlara hapsedili- yor. Tek çözüm barış. Eninde so- nuda Türkiye bu noktaya gele- cek. GUNDUZ GOZUYLE a MELIH CEVDET ANDAY - : Felsefeye Niçin Bunca Yabancıyız? Adının başına nedense "fılosof" nitemi katılmış olan Rıza Tevfik, bir Ramazan günü, lokantanın bi- rinde rakı içerken polisçe yakalanmış ve doğru ka- rakola götürülmüş. Olaya kızan, ya da kızgın görünmeği gerekli bulan komser bağırmağa başlamış: - Ulan sen nasıl Müslümansın ? Ramazan günü ra- kı içilirmi? Utanmıyor musun? Rıza Tevfik, yakayı kurtarmak için, soğukkanlı ola- rak, - Ben Müslüman değilim, demiş. - Ya nesin? '., - Yahudi'yim. Komser afallamış, inansın mı, inanmasın mı, kuş- kuya düşmüş, polislerden bırine, - Git bana çarşıdan bir Yahudi esnafgetir, demiş. Yahudi gelince de, ona: - Konuş bakayım bu herifle, Yahudi mi, değil mi? diye buyurmuş. Başlamış Yahudi hemen, Rıza Tevfik'le Yahudice konuşmaya. Meğer Rıza Tevfik çok iyi Ispanyolca bilirmiş. Konuşma uzadıkça şaşıran komser, bir ona, bir ötekine bakıyormuş. Sonra dayanamamış ve Yahu-- di'ye sormuş, - Yahudi mı bu sahiden? - £ Yahudi esnaf, hayranlık içinde, *J. - Ne Yahudi'si, Haham Haham, diye yanıiiamış* onu. Çokhoşumaojdenbirolaydırbu.anlatmadange- çemedim. Yoksa niyetım. Rıza Tevfik'in filosof olup olmadığı konusunu ele almaktı. Bizde liselere (Sultani'lere) felsefe dersi II. Meşru- tiyet'ten sonra konmuştur. , , ) V Felsefe ile tanışıklığımız bunca yenidir. "• Burada şu soru sorulabilir: Lıselerimize felsefe dersı kondu da, felsefe ile ta- nıştık mı? ., Yazıkki, hayır. • ,; Çünkü öyle bir geleneğimız yoktu. L Medresede Aristo okunmaz, "KaaleAristo..." de- nilerek. bu ünlü düşünür "nakledilirdi." Rıza Tevfik, felsefeden söz ettiği için "filosof" riı- temini almıştır. Biz felsefe ıle Cumhunyet'ten sonra yüz yüze gel- dık, ama.. ona bir türlü ısınamadık. Bu yüzden de felsefe dersini liselerde seçmeti ders yaparak rahata kavuştuk. Felsefe bize soru sorma sanatını öğretir. Soru ise, içine kapanmak isteyen toplumlar için,', çok sakıncalıdır. Soran, araştıran kışı suç işlemek-^ tedir. 14 Aziz dostum Server Tanilli, cuma günkü yazısın- da ("geçtiğimiz cuma" demem, çünkü yanlış olur)," bu ay Fransız liselerindeki bakalorya sınavlarında sorulan felsefe sorularını anlatıyordu. 2 Kıskandım. - Üzüldüm. ' " , Felsefeye uzaklığımız ne zamana değin sürecek?, Sayın Afşar Tîmüçin, yeni kitabma ne çıüzel birj- ad vermiş: ,• ' . . f ' / "Felsefe Bir Sevinçtir." n Sahtekârlıkla suçlanıyorlardı 4 sendikacı beraat etti İstanbul Haber Servisi - DİSKebağlı eski OLEYİS Sendikası \önetim Kuruiu üyeleri. Mukbil Zırtıloğlu. Rıza Tırpancı, Mahmut Avdın ve İstanbul Şubesi Yönetım Kuruiu ü>esı Mustafa Varhan hakkında 'sahtekâriık' gerekçesiyle Ankara 2. Aslıye Ceza Mahkemesi'nde açılan dav a. 'yeterli kanıt elde edilememesi' nedenıv le beraatle sonuçlandı. 1980'den sonra DİSK ıle bırlikte kapatılan ve kayy^ıma dev redılen OLEYİS Sendikası'nı. yeniden sendikal yaşama dönmesinden sonra devralan eski yönetim kuruiu üveleri. bir süre sonra 'sendikanın paralannı kendi özel hesaplanna devretmek ve bu volla kişisel çıkar sağlamakla' suçlandılar Bu ıddiayla Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 28.03.1992 yılında açılan dava geçen günlerde sonuçlandı. Mahkeme bütün sanıklann 'beraatlerine* karar verdı Mahkeme. karannı, sanıklann savunmalan ve Sayıştay denetçilerinden oluşan bılirkışı kurulunun raporuna , davandırdı. Kararda n şöyle denıldi: t "Bilirkişi raporunda bankalardaki hesaplann sanıklann şahsi hesaplan olmayıp sendikava ait fon görevini yapan bir hesap olduğu görüşüne v er verilmiştir. Atılısuçu ; işlediklerine dair mahkûmivetlerine kanıt elde edilemeven bütün sanıklann beraatlerine karar verilmesi uvgun bulunmuştur." T i ı r k î y e d e n t e p k i Af Örgütü terörü destekKyor' AMC\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Uluslararası Af Örgütü'nün(UAÖ) 1995 yılı raporunun yanlış bir yaklaşımla yazıldığını belınerek örgütün teröre destek verdiğıni savladı. Af Örgütü'nün tarafsız bir örgüt olmadığını belirten Türki>e, örgütün insan haklanna zarar verdiği görüşünü savundu. Dışişleri'nden dün yapılan açıklamada. UAÖ'nünyılhk raporunun "Türkiye" başlıklı bölümünün incelendıği belırtilerek raporun, geçen yıllardaki gibi yine hatalı bir yaklaşımla yazılmış olduğu bildirildi. Açıklamada. UAÖ raporunda. devlet karşıtı şıddetın veri olarak kabul edıldigi kaydedilerek şu ,, görüşlere yer verildi: -, "Raporda. PKK terör örgütünün, sivillere "> dönükteröristeylemleri T* gözardı edilmeye £ çalıştlmakta. buna mukabil raporda, geçen v ıllarda olduğu gibi "gerilla. siyasi mahkûm. • vicdan mahkûmu'gibi tanımlamalara. dünyada - genel kabul gören hukuk •; ilkeleri dışında anlamlar '• verilmeye çalışılmaktadır." UAO'nün. dış ülkelerden maddi ve siyasi destek gören PKK terör örgütü ıle toplum düzeninı sarsmayı amaçlayan aşın eğilimli gayri meşru si>asi örgütlerin ve •> bunlann yayın >l organlannın yaydıklan <* haberlerı kullanarak rapor' hazırladığının belirtildi >
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle