25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM Intenıet: http//www.pk»et.tom.k/Xn Hektronik posta: [email protected]«B.tr Tefc 0.212.512 05 05 Fdks: 0.212.512 44 97 Bîlet almak köprüden geçmekten zor K arayollan'nın yaptığı açıkla- malardan, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köp- 1 rüsü üzerinde trafiğin akması- na özellikle özen gösterildiği anlaşılı- yor... Serdar Ertekin de, bir vatandaş ola- rak ve de bireysel olarak buna katkıda bulunmaya çalışıyor... Nasıl mı? Köprü geçişlerinde gişeye bilet ver- meye özen göstererek... Ne ki, bilet almak köprüyü geçmek- ten daha zor: "Ziraat Bankası'nda satılıyor bu bi- letler... Ama her şubesinde değil. Bü- yük(!) şubelerde. 1 .Levent şubesinde yok, Beşiktaş şubesinde var. Şube şu- be dolaşıp bulacaksınız. Istiklal Caddesi'nde yürürken, Zira- at Bankası şubesine girdim. Bilet al- mak istediğimi söyledim. Güvenık gö- revlisi 3. kataçıkmam gerektiğini bildir- di. Asansöre bindim 3. kata çıktım. Mu- hasebe servisıne geldim. Isteğimi ilet- tim. Görevli, birbilgisayarekranının ba- şına oturdu, sormaya ve yazmaya baş- ladı. Adım, soyadım, kendim için mi firmam için mi alıyorum, telefonum, tam olarak hatırlamıyorum ama belki de adresım. Sordu, söyledim, yazdı. Sonra iki koçan bilet aldı ve onların başlangıç ve bitiş seri numaralarını kaydetti bilgisayara. Bir makbuz bas- tırdı sonunda. Makbuzu alıp zemin kat- ta bulunan vezneye gitmemi ve para- yı ödeyip tekrar geri gelmemi söyledi. Asansöre bındım, zemın kata indim, vezneye gıttim, makbuzu verdim, pa- rayı ödedim, makbuzu aldım, tekrar asansöre bindim, 3. kata çıktım, para- yı ödediğime dair makbuzu gösterdim ve biletleri teslim aldım. Bütün bunları yaparken pek de ilgi ile karşılanmadım. Sanki, 40 yılda bir yapılırmış gibi ya- pılıyordu bütün bu işlemler ve yüzüme öyle bakıldı hep..." Serdar Ertekin, köprü biletlerinin her banka şubesinde, her yerde, hatta si- gara bayilerinde, seyyar satıcılarda bi- le satılmasını öneriyor... "Satanlar da bundan komisyon al- sın" diyor... Ve ekliyor: "Sistemi yaygmlaştıralım. Görüldüğü kadar zengin değil bu ülkenin insanı. Sadece öyle sanıyor, o kadar. Zira çok geç kalıyoruz. Eve gitmek için de, her şey için de. Ulusumuzun hıza çok ihti- yacı var ve çözümlere." Doğru söylüyor Serdar Ertekin... Lakin... Bir ara, yollarda da satılıyor- du köprü biletleri... Hem de köprüyegi- rişyollarında... Üsteliktrafığitıkamaca- sına... Bir yerde bir yanlışımız var ama! Seminer parası kullar kapandı, ilköğretim okullannda öğretmenler seminerde. Bazı okullarda seminer yapılıyormuş gibi yapılıyor, bazılannda sabahtan öğleye kadar seminer adı aitında havanda su dövülüyor... Istanbul'daki ilköğretim okullanndaki öğretmenlerden sınrf öğretmenlerine yani ilkokui öğretmenlerine seminere katıldıklan için ek ders ücreti veriliyor... Branş öğretmenlerine yani ortaokul öğretmenlerine ise herhangi bir ücret verilmryor... Branş öğretmenleri Milli Eğitim'in vereceği üç kuruşun hesabında değil ama öğretmenler arasında yapılan farklı uygulamayı da içlerine sindirebilmiş değil. O Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Dalkavuklar da birbirini çekemez. Aktaş'a 'saygı' ile sunulan bir elektrik faturası tatürkçü Düşünce Derneğı Kadıköy Şubesi'nin bulundu- ğu binaya bir elektrik faturası bırakılıyor... Faturanın dernek- le bir ilgisı yok... Binayla da ilgisı yok; çünkü adres farklı... A L Cihcın Demirci 'den -ry A F O R I Z M A L A K Türk ınsanının yaş.am süresi ıızamış... Acaba gözaltında mı uzadı° ADD Kadıköy Şube Başkanı llhan Uran da Aktaş Elektrik'e bir mektup yazıp faturayı zarfın içine koyuyor ve postalıyor: "llişikte geri gönderdiğımiz bizimle ilgili olmayan fatura herhalde kolayına gelmiş olacak ki memurunuz tarafın- dan binamızın kapı girişine bırakılmış- tır. Hiç kuşku yok ki, bu sorumsuzluğu- nuzun bedelini haksız bir biçimde mil- yonlarca lira gecikme faizı olarak tüke- ticiden alacaksınız. Peki bunda tüketicinin günahı ne? Ve sizin bir değil, böyle binlerce sa- bıkanız var! Özelleştirmeymiş! Enerjiyi devlet dağıtırken de böyle yanlışlar olabiliyordu ama hiç değilse alınan haksız paralar, devletin değişik kanallanndan yine vatandaşa dönü- yordu. Oysa sizin cebinizden yurttaşlar adı- na bir şeylerin çıkmadığı, devletten al- dıklannızla idare ettiğiniz, sürekli sö- nen ışıklarımızdan ve yapılan idare saç- malıklarınızdan belli. Saygılar sunanm." Dede Korkufun öyküleri bitti, sorular bitmiyor! A Imanya'da basılan Dede Kor- kut Öyküleri kitabı konusun- da, kitabın yazarı Hüseyin Güney'in eleştirilerı vardı... Anadolu Yayınevi sahibi Ahmet Çelik bunlarayanıtvermişti... Adıkıtabason- radan kaşeyle basılan ve telif ücretinı de alamayan Hüseyin Güney tekrar so- ruyor: "Dede Korkut Öyküleri'nde yazar adının konması unutuluyor da ressa- mın adı niçin unutulmuyor? Yazar adı unutulunca bana üzüntü- lerini bildirdığini söyleyen Ahmet Çelik, üzüntülerini nasıl bildirdiğini açıklama- yı neden unutuyor? Çünkü tek satır yazmadı. Çeşitli yazarlardan alıntı yaptığımı söyleyen Ahmet Çelik, yeni Dede Kor- kut Öyküleri yazmamı mı bekliyordu? Öyküleri tanınmış bir dil profesörü- ne inceletip 'yanlışlarımı' düzelttiren Ahmet Çelik, kitaptaki oncayanlışı ne- den düzelttirmemiş? Telif ücreti olarak 2240 mark ödedi- ğini söylüyor. Bana ödenen para 1240 marktır ve daha önce yayımlanmış kitaplarımın gecikmiş telif ücretleridir. Geriye kalan 1000 mark nerede? Ahmet Çelik'in Almanya'dan Türki- ye'ye 'hızlı 1 para gönderme yöntemine göre, 1000 mark Antalya'ya geliyor, Türk Lirası'na çevriliyor ve posta kutu- su adresime gönderiliyor. Gerekçe olarak da 'yazann acele paraya ihtiyacı vardı' deniyor. Ve elime geçmeyen bu para tekrar marka çevriliyor, Türk Lirası'nın dege- ri düştüğü için 600 mark oluyor ve Ah- met Çelik'e gidiyor. Elime geçmesi isteniyorsa para ne- den banka hesabıma gönderilmiyor?" Ahmet Çelik'in yanıtlan varsa, onu da bekliyoruz... BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994/377-1995 342 Da\acı Engın Eken vekili tarafından davalılar Bandırma Ticaret Sicılı Memurlugu ve Neditn Abacıgil aleyhine açıian karar ıptali da- \asının vapılan vargılaması sonunda: Mahkememız'ın 20 10 1995 tarıh \e 1994 377 esas. 1995/342 karar sayılı ilami iledavanın reddine. Alınması gereken 125.000 TL harçtan peşin harcın mahsubu ile bakiye 65.000 TL harcm davacıdan alınmasına. Davacı gıderlerinın ûzennde bırakılmasına dair davacı vekilınin yûzüne karşı davalıların yokluğunda yasal yollar açık olarak \erilen ışbu karann dahılı davalı Nedım Abacıgıl'e ılan tanhınden ıtibaren 15 gün sonra leHig edilmiş sayılacağı ılan olunur. 20'3 1996 Basın: 80742 * * ILAN T.C. ERZİNCANSULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1995225 Davacı Süleyman Canayakın tarafından davalılar Mahmut Bellı ve arkadaşlan aleyhine açılmış bulunan Erzıncan ıli, Tatlısu köyü, paf- ta: 5. 393 sayılı parselle ılgilı izale-ı şüyu davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara karan gereğınce: Adreslerı ve kimlıklen tespıt edılemeyen Mehmet Çağlarmırasçılan Hüseyin Çağlar. HatıceÇağlar(Yıldınm) ve Erkan Çağlar"ateb- lıgatın ılanen yapılmasına karar venldiğınden vukarıda adı geçen davalıların duruşmanın talık edıldıgı 10.7.1996 günü saat 9'da mahke- memızde hazır bulunmalan veya kendilerini kanunı bir vekil ile temsıl ettırmelen. duruşmaya gelmedıklen takdırde duruşmanın gıyap- lannda ıcra kılınacağı teblıgat yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. 8.1.1996 Basın: 66388 DİYARBAJOR İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 206 Da\ acı SSK Genel Müdürlüğü vekili Av. Aysel Gür tarafmdan davalılar Güriş Jnşaat ve Müh. A.Ş. vs. aleyhine açılmış bulunan rücu- an tazmınat davasının yapılan açık yargılamasmda. Diyarbakır Azız Mahmutoğullan Sok. Altudağ Apt. No: 6da ikamet ettiği bildirilen ancak yapılan araştıtmalara rağmen adresı temın edılemeven davalı Metın Özcan'a Yargıtay bozma ılamı ile duruşma gününün üanen tebliğine karar verilmıştir. Karar uyannca mahkememizden verilen 12.10.1994 tarihlı ve 1993 94-1994 209 sayılı dosyamız üzerinden verilen karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nm 28.9.1995 tanh ve 1995 7514-7581 sayılı ılamı ile bozulmuş. dosya yeniden yukarıdakı esasa kaydı yapılarak. duruş- ması 6.8.1996 tanhıne bırakılmış olup. davalı Metın Özcan'ın bellı gün ve saatte mahkememızde hazır bulunması veya bir vekılle ken- dısını temsıl ettırmesı. aksı takdırde tahkıkat ve yargılamava yokluğunda devamedileceğı vehüküm verileceğı HUMK213 ve337. mad- delen u>annca ılanen teblığ olunur. 17.4.1996 Basın: 85677 "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BÎR İNSANLIK GÖREVİDlR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Dajanışma Der. Tel: (0216) 370 81 66 - 441 08 34 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 ÇtZGİLİK KÂMİL MASARACl HARBİ SEMtH POROY GADDAR DAVUT SLRIKURTCEBE (' AÇTA GÖeetM ) \ scj vtrzuNu y fo /^^ \ , ^ ^ r/iv A A >ı >ı t _ » *--^^AiS / 9m o % V AZAB.ISJOOMA &&>yt.ş 7/.. BULUT BEBEK MRAYÇİFTÇİ MIRMIRLAR IĞIRDIRAK 5URÜ NAiSKAS KUTuSU... I \ -••OEMeKKı' TATİLE D£ BıR AY EVDE 1 YAU\JlZ TARİHTE BUGÜN MIMTAZ .ARIK.4\ 25 Huziran BAROK MÜZ/ĞİN USTALARINDAN TELEMANN.. , BESrECtSt ŞtNDA OLMÜÇrü. KENC» K£NDlMt y£Tr'çr/'GP/£ı' StLtfijeN SıNİN lt£M BrLE MtJZiKLE UĞBAŞMtÇTt. PAHA M£L MÜZlKÇt OLAN TEJ-EMANN, 18. O£77£/A£ £7T/&/' &4& >»V * Ö ĞA YtC SO/V&) OCA4ÛÇ7V- BİL£ \/£ ÇOK SAYtDA <4/V?W YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994 271 -1995/531 Davacı Yalvaç Eski Mah.'den Yusuf oğlu 1933 D.lu Mustafa Gündoğan vekili tarafından. davalılaraynı yerden Hakı Şe- nol ve arkadaşlanna karşı mahkememizde, dava konusu YaKaç Abacilar mahallesi, 295 ada, 17 parselle ilgili olarak tapu iptali ve tescil davası açılmakla, yapılan açık yargılamalar sonunda, verilen ara karan uyannca; Davalı Haki Şenol'a daha önceden tebligat yapılamaması ve adresinin yapılan araştırmalarda bulunamamaM sebebi ile ilanen tebligat yapılıp kararda bu durumda ilanen tebliği gerekmekle. aynca dava konusu belirtilen taşınmazın tapu kavdı- nın iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmekle, dunjm karar tebliği yerine geçerli olmak üzere, davalı Haki Şenol'a ilanen duyurulur. Basın: 8111 SAFRANBOLU SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1994 414 Mahkememizde görülmekte olan vasiyetçi Fatma Muratoğlu'nun vasiyetnamesinin okunması davasına esas olmak iize- re: mirasçı Mehmet Erhan Muratoğlu ve lehine vasiyet edilen Müyesseröenceradına çıkanlan meşruhatlı davetiyelere. ya- zılan talimata ve tüm adres araştırmalarına rağmen mirasçılara tebligat yapılamaması nedeniyle; \asi>etnamenin açılma- sıyla ilgili tüzük 37. maddesi uyarınca mirasçılara ilanen tebligat yapılmasma karar verilmiştir. Kadıköy I. Noterliği'nin 24 Ağustos 1968 gün ve 30220 yevmiye no'lu vasiyetnamenın vasiyet kısmı avncn çıkanlmış- tır. •'...ölümümden itibaren hisseme düşen gayrimenkul gelirlerimin 1 2'si yeğenim Müyesser Gencer'e heray muntazaman verilecektir. Ve yeğenim Müyesser Gencer'inölümü iledebumaddenin muteberliğibitecekvebuhakoğlum M.Erhan Mu- ratoğlu'na intikal edecektir. Menkul vegayrimenkullerimin ölümümden sonra her türlü mülkiyet hakkı oğlum M.Erhan Mu- ratoğlu'na aittir." Yukanda metni yazılı vasiyetname içeriğine karşı, ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde itirazedilmediğinde ve vasivet- namenin iptali davası açılmadığında, vasiyetnamenin okunmasına karar verileceği ve içeriğinin kabul edilmiş sav ılacağı hu- susu mirasçılara ilanen tebliğ olunur. 12.03.1996 Basın: 81533
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle