05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 HAZİRAN 1996 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hükümetin duyarsızlığını protesto eden 40 tutuklu ve hükümlü yakını polis tarafmdan gözaltma alındı Tutııkhı yakmları Çfller île görüşemedi A\KARA/İZMİR(Cumhuri>et)-Hü- kümetin cezaev lenndekı açlik grev len- ne yönelık duyarsızlığını protesto eden bir grup tutuklu \ e hükümlü > akını. > et- kililerle görüşmek üzere gittikleri DYP önünde gözaltma alındı. BirsüreönceDiyarbakırCezaevi'nden Gaziantep Cezaev ı'ne nakledılen ve sağ- lık durumlan ağırlaşan 19 tutuklunun açlık grevıni bitirdiklen öğrenıldı. Bu cezaevlerinde bulunan diğer tutuklu ve hükümlülerin ise. süresız açlık grevinı dönüşümlüye çev irdiklen bildırıldı. Cezaev lerındekı baskılan protesto et- mek amacıyla 27 nisanda başlatılan ve Adalet Bakanlığf nın 6 mayısta vavım- ladığı nakil genelgesiyle yayılan açlık grev lerinekarşı hükümetin duyarsızyak- laşımını protesto eden bir grup tutuklu yakını dün öğle saatlerinde ANAP Ge- nel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Yardımcısı llker Tuneay ve Dıyarbakır Mılletvekili Sebgedulah Sevdaoğlu ıle görüştüler v e partiden avnldılar. Parti >etkililennin. ailelere. sorunun çözülmesi için çaba göstereceklen >o- lunda söz verdikleri öğrenildi. Bir grup tutuklu yakını ise DYP'ye giderek Genel Başkan Tansu Çiller ıle görüşmek üzere beklemeye başladı. ANAP ve RP'ye giden tutuklu vakınla- rının da katılımıyla sayılan yaklaşık 50 kışiye ulaşan tutuklu ve hükümlü yakın- ları, Çiller gelene kadar partiden avrıl- mayacaklannı söv lediler. Bu görüşme- lenn ardından çevik kuvvet görevlilen müdahale ederek. yaklaşık 40 tutuklu ve hükümlü yakınını gözaltma aldı. Gö- zaltına alma sırasında tutuklu yakınlan baygınlık geçinrken. bazılannın da tar- taklandığı gözlendı. Gözaltma alınanla- nn Ankara Emnıyet Müdürlüğü Güven- lik Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Gö- zaltınaalınanlararasında bulunan Evren- sel gazetesi muhabıri Banş Erbektaş. akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Dı> arbakır Cezaev ı'nde meydana ge- len olavlar sırasında yaralanarak Gazi- antep Ozel Tıp Cezaevı'ne nakledilen 19 tutuklunun, tedav ılennin yapılması ıçin 27 nisanda başlattıkları eylemlerını ön- ceki gün sona erdirdikleri bıldirildı. Insan Hakları Derneği Genel Sekre- ter Yardımcısı Erol Anar. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. cezaevlerinde bir kısır döngünün yaşandığınt vurguladı. Devletin cezaev lerindekıîen terönst ola- rak gördüğünü ve onlan ıkincı kez ce- zalandırma yolunu seçtiğını savunan Anar. çeşitli demokratik kitle örgütlen ile birlikte yaptıklan gırişımlerin sonuç- suz kaldığını anımsattı. Anar, 28 demokratik kitle örgütünden oluşan platformun bu hafta ıçınde bir arava gelerek yeni bir evleın planı da hazırlayacağını sövledı. Alınak'tan eleştiri Eskı Şırnak Bagımsız Mılletvekili Mahmut Alınakdün vaptığı vazılı açık- lamada. Emek Partısu HADEP. Demok- rası veBarışPartisi. Özsürlük veDava- nişma Partısi. İP, CHP.TjISK. Türk-İş. Kamu Emekçıleri Sendıkaları Konfede- rasyonu. Çağdaş Hukukçular Derneği ve IHD yönetıcilenne seslenerek. "Son günlerin tartışma konusu olan 'Benı de gözaltma alın' kampanvasının başlatıl- ması düşünülmekte midir" dedi .Alınak. şövle konuştu: "kim kendisine hangi rolü >a da mis- yonu biçivor olursa olsun. açık olan ger- çek demokrasi güçlerinin cavdırıcı siva- sal bir ağırhğa sahip olmadıkiandır. Hak Ağar: Tüzüğe aykırı bir şey yok 2 bin tutuklu vehükümlü açlıkgrevinde • İki bin tutuklu ve hükümlünün açlık grevinde olduğunu belirten Adalet Bakanı Mehmet Ağar, "Tek taraflı ateşkese uymamızı istiyorlar. Bunu kabul edecek bir adalet bakanı varsa gelsin. ben bu makamı ona terk edeceğim" dedi. İznıir"de tutukJu ve hükümlü vakınlan kadınlar Adaiet Bakanı Ağar'ı protestoetti. (Fotoğraf: NECATl AYGIN) ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Ada- let Bakanı Mehmet Ağar. Dıyarbakır, Ga- ziantep ve Batman cezaevlerinde PKK'li- lerin. açlık grevıne son verdigini açıkladı. Halen 2 bin tutuklu ve hükümlünün açlık grev inde bulunduğunu anımsatan Ağar. dı- ğer cezaev lerindeki açlık grev lerinin de ya- kında sona ereceğine inandığını belırtti. Ağar. "Savaş tutsağı muamelesi görmek \e PKK'nin ilan ettiği tek taraflı ateşkese uv- mamızı istivorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul edebikcek birAdalet Bakanı var- sa gelsin, ben bu makamı ona terk edeceğim" dedi. Adalet Bakanı Mehmet Ağar, basınla dün düzenledıği sohbettoplantısında. gazeteci- lerın sorulannı vanıtlarken, cezaevlerinde yasa.yönetmelikvetüzüklereaykırı birşe- v in yapılmadığını v urguladı Ağar. tutuklu ve hükümlü aılelerınden dev lete bağlılıkla- nnı göstermelenni ısterken. "Buradanken- dilerine sesleniyorum; çocuklarınızı gittik- leri vanlış voldan döndürün" dedi Türkıye'de uzun zamandan beri terörle mü- cadele edildiğını. cezaev lenndekı inf az sıs- teminin de bu mücadelenın son aşamasını oluşturduğunu anımsatan Ağar. cezaevle- rınde terör suçlarından hükümlü ve tutuk- lu bulunanlannbırorganızasyon ıçindebu- lunduklarını belirtti. Ağar. hükümlü ve tutuklulann infazı aşa- masında bugüne kadar büyük sorunların vaşandığını. son yapılan nakıllenn de bu so- runlan çözmeye vönelık olduğunu anlattı. Yaptıkları uygulamalarda yasa. tüzük ve vönetmelıklere aykırı bir durumun bulun- madığını savunan Ağar, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Cezaev lerindeki süreç içinde terör örgüt- leri. kendilerini veniden organize edi>orlar. Fiilen bu organize sonucu, dışandaki e> lem- lerini)önlendirivorlar. Bunuherkesbilivor. Yapılanbuuvgulamalar.buralardakiorga- nizasvonların bozulması, cezaların hukuki şekilde infaz edilmesi. kanun. > önetmelik ve tüzüklerden tavi/ verilmemesinin sağlan- masıdır. Kanun dışı vaptığımı/ bir şev >ok- tur. Milletimizin beklentisi kjinde. bövle bir süreci başlatmış bulunuvoruz. Bu işleri va- parken insani bov utu ibmal etmivoruz. Bü- tiin vaptığımı/ şevler Batı standartlarına uygun v apılmaktadır. Bunlann dışında dav- ranamav ız." "Eskişehir Cezaev ikapatılsın"dendiğını anımsatan Ağar. "Niyekapatılsın ki,devlet bu eezaevini Batı standartlanna göre yap- mış. Bura>a nakiller vaptık, terör suçiula- nnın belli bir savının altında kalmama is- tekleri daha önce kabul edilmiş. Cezaevle- rini siz mi. yönetim mi idare edecek?" de- di. Ağar. bugün cezaev lerinde insan hakla- rı ihlallen ve yargısız ınfazların olduğunu ve bunlann terör örgütü mensuplan tarafm- dan yapıldığını öne sürdü. kazanmak \e me\ zilenmek bir vana. de- mokrasi güçleri nevazık ki kendilerini da- hi koruvacak veterli nitel donanıma sa- hip değildir. Bazılan tersini iddia edebi- lirler. Olsa olsa bu göz kamaştıran slogan- ların süslediği düş dünvasında başkala- nnı olmasa bik kendi kendini kandırmak olur." Gücün olmadığı yerde hakkın da ol- madığını savunan Alınak. "Sözkonusu edilen, mesru. sivil \e demokratik bir hakkın kullanılmasıdır. Kınama demeç- leri ve brçimsel açlık grev lerinin alanlar- dakizorbalığı dizginle>enıediğini artık he- pimiz görü>oruz. Evet, son günlerin sı- cak kartışma konusu olan Benı de gö- zaltına alın kampanyası düşünülmekte midir? Toplumsal muhalefetin temsilci- leri olan kuruluşlarınızın ertelenemez demokratik kampanyalan başlatma ira- desini ortav a ko> maları halinde her tür- lü sorumluluğu üstlen- meye hazır olduğumu bildiri\orum" dedi îstanbul'da cezaev le- rindeki u>gulamaları protesto eden tutuklu v e hükümlülerin açlık grevlerine öğrenciler- den de destek geldı. Türkiye Oğrenci Genç- lik DernekJeri Federas- yonu'na (TÖDEF) üve bir grup öğrencı. Mecı- diyeköv "deki Genel İş binasında 2 günlük aç- lık grevine başladılar. Üniversiteli öğrenciler. cezaev lenndekı tutuk- lu ve hükümlülerin ya- nında olduklannı belir- terek Eskişehir Ceza- ev i'nın kapatılmasını is- tediler. İzmir'de de siyasi par- tı ve demokratik kitle örgütlen temsilcilerın- den oluşan 200 kışı. Adalet Bakanı Mehmet •\ğarhakkında 'göre>i- ni kötüye kullandıgı" sa- vıyla Cumhurivet Sav- cılıgı'nasuçduyurusun- dabulundu. ÖDRHADEP.Emek Partısi. ÇHD ve İHD vönetıcı temsılcılerıyle tutuklu yakınlanndan oluşan 200 kışılik bir grup. adlıveye dek ses- sız v ürüyüş yaparak gel- di. Burada polıs çem- beriyle karşılaşan gru- ba, toplu dılekçe iznı venlmedı. Erbakan: Kosullar düzeltilsin Cezaevlerine RP ilgisiANKARA (Cumhurivet Bürosu) - RP Genel Başka- nı Necmettin Erbakan. ceza- ev lerindeki açlık grev lerinin nedenlerinın araştırılması ıçın kurmaylanna talimat ver- di "Açlık grevinde bulunan- lann haklı talepleri olabilir" diyen Erbakan. partısinın Di- yarbakır il binasında. ceza- ev lenndekı evlemlere des- tek amacıv la açlık grev ınde bulunan tutuklu ve hüküm- lü vakınlanna ıse "misafir" muamelesi yapılmasını iste- di. CHP Sıvas Milletvekıh Mahmut Işık da Başbakan Mesut\ılmaz"ın vazılı ola- rak vanıtlaması ıstemıyle ver- dığı soru önergesınde. *Ola>- lan durduracağı yerde tah- rik edici uv gulama v e beyan- larda bulunan, mahkûmun vaşama hakkına inanmav an Adalet Bakam'nın görüşle- rine katılıvor musunuz" so- rusunu vönelttı. Güneydoğulu mılletvekil- lerinın ısteği üzerine ceza- ev lerindeki açlık grev lerinin araştırılması ıçın RP Genel Başkan Yardımcısı Fehim Adakı görevlendıren Erba- kan. Adalet Bakanı Mehmet Ağar ıle İçışleri Bakanı II- kü Güney'le görüşülmesını ıstedı •Koşulkır hileştirilmeli' Alınan bılgıve göre Erba- kan. cezaev lerindeki koşul- lann lyıleştırılmesı gerektı- ğını savunarak "Cezaevle- rindeki olavların zulüm bo- > utuna ulaştıgı v önünde du- vumlar alınıvor. Bu insanla- rın haklı talepleri olabilir. Analann yüreği >anı>or. Ço- cuklannınölnıenıesi için des- tek anlamında açlık grev i va- pıvorlar^dedı. Erbakan, Dıyarbakıril bi- nasında. destek amacıyla aç- lık grevinde bulunan tutuk- lu ve hükümlü vakınlanna da misafir muamelesi yapıl- ması talimatı vererek "On- lar partimizin misafirL Her türlü ihtiyaçlarım gide- rin"mesajı gönderdi. CHP'den Ağar sorusu CHP Sıvas Milletvekili Mahmut Işık. Başbakan Yıl- maz"ın yanıtlaması ıstemiy- le verdıği soru önergesınde, "Cezaevlerinde devam et- mekteolan açlık grevteri, has- talık. hatta bir süre sonra ölümleıie sonuçlanacak du- ruma gelebilecektir. Ne var ki görev alanına giren Adalet Bakanı, bu duruma bir çare bulacağı verde,' Dev let bun- lara teslim olmayacaktır' gi- bitahrik edici veolaylanbü- vütecek uvgulamaİar içine girmiştir" dedi. Işık. Yılmaz'a şu sorulan vönelttı: "Cezaevlerinde devam eden açlık grev lerinin sona erdirilmesi için bir çalışma vapmavı diişüniivor musu- nuz? Devam eden açlık gre- vi eylemlerinin. kamuoyun- da varartığı olumsuz hava si- zi rahatsız edivor mu? Açlık grev lerinin esasını araştır- mak ve çöziim vollanm bul- mak amacıv la Başbakan ola- rak müdahalevi düşünüyor musunuz? N urtiçinde gittik- çe destek gören bu ev lemle- re, > urtdışındûn da destek anlamındaki evlemler bas- larsa özellikle turizm sezo- nunda, ülkemize vereceği muhtemel zararları kabul edivor musunuz? Mahkû- mun v aşama hakkına inan- mavan Adalet Bakanf nın gö- rüşlerine katılıvor musu- nuz?" Müfettişler görevde Mafya skandalma bakanlık el koydu .4J\K.ARA (Cumhurivet Bürosu)- lçış- len Bakanı İ Ikü Güney, "devlete sızan mafya skandah"nın gelışen bovutlarını araştırmak üzere mülkıye müfettışlerinı görev lendırdi. 3 büyük kentteki polis şef- lerinın sıcıllen ıle mafya liderlerinın suç dosyalannı incelemeye alan müfettişler. son yıllarda silah ruhsatı alan kışilerin bü- yük bölümünün. mafya gruplanyla ıliş- ki içinde olduğunu saptadı. Güney, dün yaptığı yazılı açıkîamada. Bucak'm. son mafya operasyonuna ba- zı emnıvet görevlilen ile askerlenn de adı- nın kanştığı yolundakı sav lannın değer- lendırıldiğıni belırtti. Içişleri Bakanlığı Teftış Kurulu Başkanlığı da tstanbul. An- kara ve Izmır'de son yıllarda görev ya- pan üst düzey polıs şeflennın sıcıl dos- yaları ıle bu kentlerde faalıyet gosteren mafya liderlerinın suç dosyalannı ince- lemeve aldı. Istihbarat kaynaklan. son operasyona konu olan Söylemez kardeşler ile DYP Şanlıurfa Mılletvekili Sedat Edip Bu- cak'm suç dosv alannın oldukça kabank olduğunu. Bucakın sadece Ankara'da 100'e yakın sılahlı adamının bulundugu- nu belırîtıler. "Son yıllann en büyük organize suç örgütü" olarak nitelendınlen Söylemez kardeşlerin. suıkast ev lemi yapacaklan ki- şilerle ılgılı gızlı kayıtların. Emnıyet Ge- nel Müdürlügü Bilgi Işlem Daıre Başkan- lıgı'nda dıskete alındığı tespıt edildı. Ko- miservardımcısı NafizYavuztarafından diskete alınan kışılerle ılgılı ev adresı. ış adresı ve telefon numaralanvla ilgih ka- yıtlann, genel müdürlük kayıtlarından çıkanldığının saptandıgını belirten vet- kilıler. avnca Yavuz'un banka hesabın- da 402 b'ın markın bulundugunu sövle- diler Emnıyet Genel Müdürlügü vetkı- lilen. Ankara 'da çok sav ıda silahlaele ge- çinlen eskı komıserMustafaSöylemez'ın. genel müdürlüğün bılgı ışlem daıresın- de görev lı komıser yardımcılan Nafiz Yavuz, MehmetSıddık Bakır ile astsubav - lar Kamil Türk. Cevdet Koçak. Abdul- lah Alacak.Sülevman Şahin v e SerdarDo- ğan'ınoncekıgece Istanbul'agöturüldu- ğiinü belırttıler. Istanbul Emnıvet Mü- dürü Kemal Vazıcıoğlu'nun. hafta sonu örgütle ılgılı bir açıklama yapması bek- lenıyor. Ankara DGM Başsavcılığı daolayla ıl- gılı gözaltma alınan astsubav lar Selçuk Elsin.Oktav Karagöz ile emeklı astsubav - lar İ nalOzkan ve Ayhan Nalh'yı dün ser- best bıraktı. ' O t l i r d l l ' ^ ^ ^ (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Kamu emekçtterine6ayda Wr yapılan ko- nıik zamları protesto eden detniryolu kamu çalışanlan, rayiar üzerinde gerçek- kştirdikkri oturma ev lemiy le banliyö tren seferkrini engelledi. Birlesik Taşımacılık Çalışanlan Sendikası (BTS) üyesi ve DDY 3. İşlemıt' >f üdüriüğü'ne bağlı çabşanlann Alsancak Ganndaki ey lem 3 saat sürdü. BTS İzmir Şube Başkanı Bülent Çuha- dar, hükümetlerin kamu emekçilcrinin mücadelesini görmezden geldiğini belirterek6 ay da bir maaşlara tek taraflı olarak be- lirienen artışlan istemediklerini sövledi. Çuhadar. bir ay önce bir günlük iş bırakma evkrnivle işvereni uvardıklanna dikkat çekii. Çuhadar, DDY 3. İşletme Müdürfiiğü'ne bağlı çalışan kamu emekçilerinin mancvra ve kasa tazminatlanrun ddenmedi- ğini, buna benzer diğer sosyal haklann da işveren tarafmdan vok savıldığıru kavdettL (Fotoğraf: CELAL YILMAZ) Yalova- Kocaeli kavgası ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Yalo- va'nın il yapılması sı- rasında bu ıle bağlanan Altınovabeldesınınye- niden JCocaelı'ne bağ- lanması ıçın verılen va- sa önensınin TBMM Içişleri Komısyonu'nda kabul edilerek Plan Büt- çe Komisyonu'na sevk edilmesi üzerine kıya- met koptu. ANAP Yalo- va Millervekilı ve Genel Başkan Yardımcısı Ya- şarOkuyan ıle Kocaelı Milletvekili Hayrettin Uzunun öncekı gün Meclis kulısınde sert tartışmalanna yol açan Altınovabeldesınin han- gi ile bağlanacağı ko- nusundaki kulis çalış- maları sürüyor. Altınova'nın Yalo- va'da kalmasını isteyen bir heyet, Yaşar Oku- yan'ın öncülüğünde dün TBMM de grubu bulu- nan tüm partileri zıya- ret etti. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller veDSP Ge- nel Başkanı Bülent Ece- vit'le görüşen heyet. Başbakan Mesut Vıl- maz tarafmdan da Mec- lis'te kabul edildı. Türk-İşten tepki 'Emeklilik yaşmda denge gözetilmemiş' ÖRÜŞl Av. ERGİN CİNMEN Bugünlerde gazete sayfalarında DYP milletvekili. eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in açıklama- larını ve açıklamalar üzerine yapılan yorumları okuyoruz. Netice olarak yeni milletvekili, eski Genelkurmay Başkanı, hali hazırdaki hükümet bu- nalımı üzerine şunları söylüyor: "Bu ış çözülmezse ilerici ordumuz elbet- te yasalarla kendisine düşen görevi yapar." Yani "Ordu darbe yapar" diyor ve darbenin yasal bir gereklılik olduğu- nu söylüyor. Açıkça söylemiyor, ama dayandıgı yasa maddesinin iç Hizmet Yönetmeliği'nin meşhur maddesi ol- duğundan da şüphe yok. Bu anlamda Kenan Evren ıle Do- ğan Güreş arasında ilginç benzerlik- ler var. Birincisi darbe yaptıktan son- ra iç Hizmet Yönetmeliği'ne dayan- mıştı, ikıncisi ise şimdiden darbe için yasal mesnet gösteriyor. Ikısinin de Saym Güreş; Suç İşliyorsunuz... görevleri aynıydı: Genelkurmay Baş- kanlığı... Aralarındakı diğer bir benzerlik, ikı- sinin de anayasal korunma şemsi- yelerinin bulunması. Kenan Evren. geçıci 15. maddenin şemsiyesınden, Güreş ıse aynı anayasanın 83. mad- desinde yer alan yasama dokunul- mazlığından yararlanmakta... Bir diğer benzerlik ıse, her ikisinin de Marmarıs'te evinin bulunması... Aralanndaki fark ise, işledikleri suç- ların hukuki içenğınden kaynaklanı- yor. Kenan Evren TCK 146/1. mad- deyı ihlal etmiş, darbeyı başarmış. Doğan Güreş ise, şu anda yalnızca TCK 146/2. maddeyi ihlal etmış du- rumda... Gerçekten de TCK 146/2. madde- de konumuza ilişkin şunlar yazıyor: "Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esa- siye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyır ve tebdil veya ilgaya, (...) TBMM'yı ıskata veya vaz/fesini yapmaktan men 'e teşebbüs edenler- le(...) (...) (Bu suça ılışkın) neşriyat icra edenlerha/c/c/nda, yapılan fesat teşeb- büs derecesinde kalsa dahi idam ce- zası hükmolunur." Bu yasa maddesını beğendiğin- den yazmıyorum. Ama hukuki du- rum bu... Ayrıca ıdam cezasına kar- şıyım. insanların düşüncelerını öz- gürce açıklamalarını da ıstıyorum. Her ne kadar DEP mılletvekillerıne yasama dokunulmazlığı hakkıtanın- mamış olup şu anda cezaevlerinde bulunuyorlarsa da Doğan Güreş'in yasama dokunulmazlığmı da savunu- yorum. Ama bu arada Güreş'in mensubu bulunduğu siyasi partinin yetkili or- ganlarına seslenmeyi bir yurttaşlık borcu ve görevi sayıyorum. Açıkça darbe methıyesi yapan bu zata kar- şı gerekli disiplin kurallarını işletmek için daha ne bekliyorsunuz? Ve siz Saym Cumhurbaşkanı, iki kez darbeye maruz kaldınız. Deneyim- lerinizi milletinize açıklayınız. "Ordu böyieyapmaz"demeyiniz. "Yapma- malıdır. Yaparsa karşısında benı bu- lur" deyiniz. Siz Cumhuriyet Savcı- ları, Güreş'in bu açıklamalarını bir suç ıhbarı olarak kabul edıniz. Gerekli emirleri vererek 146. maddeyi ihlal etmeye teşebbüs edenler hakkında soruşturma başlatınız. Sizler için çi- zılmiş geleneksel çizginin biraz dışına çıkınız. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Hükümetın. emck- lılık vaşının 7-14 yıl arasın- da arttınlmasını öngören Sos- val SıaortalarKurumu(SSK) Yasası'nı 37. kez değıştır- mek ıçın harekete geçmesı, Türk-lş Konfederasvonu ta- rafmdan tepkiyle karşılandı. Türk-İş. v ürurlüliik tanhinden ıtıbaren kadınlann 54. erkek- lenn 59 yaşmda emeklı olma- lannı: prim ödeme gün sayı- larının da kadınlar ıçın 6480. erkekler ıçın 7200'e çıkanl- masını öngören vasa tasarı- sını. "Dünya Bankası'nın" dayatması olarak nıtelendır- di. Calışanlann haklannı gasp emieye yönelık tasanlara kar- şı hükümetle ve toplumsal taraflarla görüşerek kamu- ov unu bılınçlendırme karan aİan Türk-İş Başkanlar Ku- rulu. "kazanılmış haklann vok edilmesi doğrultusunda adım atılması durumunda, gerekli meşru vedemokratik kitle evlemlerini havata ge- çirme"kararıaldı. Bir ey lem takvımınin oluşturulmadığı toplantıda. tasarıların parla- mento gündemine alınması sürecınde. gündeme getırı- lecek evlem türlerinı belır- lemek üzere, Türk-tş Yöne- tim Kurulu'na vetkı verıldi. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral. dün vapılan olağanüstü Başkanlar Kuru- lu toplantısının açılışında. ta- sanyı kendılenne danışmadan Bakanlar Kurulu'na sevk eden Çalışma v e Sosyal Gü- venlık Bakanı Emin Kul'a. "Eski genel sekreterimiz ol- duğu için. bu işleri bilir. Ken- di kendine müzakere etmiş- tir" dıyerek sıtemde bulun- du. Tasanyı onaylamalarının mümkün olmadığını v urgu- lavan Meral. "Toplumsalta- raflann görüşleri avnntüıola- rak ele alınmadan ve kazanıl- mış haklar korunmadan, Dünva Bankası'nın istekleri doğrultusunda hazırianmış bir tasanyı onavlamamız mümkün değildir" dedi. Mezarda emeklilik ve ta- sarrufu teşv ik fonunda bırı- ken nemalann ödenmemesı konusurıda hükümetin yürüt- tüğü vasal düzenlemelerne- denıyle Türk-I^ Başkanlar Kurulu, 2.5 av aradan sonra. dün olağanüstü gündemle toplandı. Türk-İş Başkanı Meral. ülkede vaşanan sıyâ- sı ıstıkrarsızlığın. KİT ürün- lenneyapılan kademelı zam- larla "resmenUanedilmemiş biristikrarpaketi" uygulan- masınavol açtığını belirterek hükümetı eleştirdı. SSK Ya- sası'ndavapılmak ıstenende- ğişiklıkte "kazanılmış hakla- nn" korunmasının önemine dikkat çeken Meral. şunlan sövledı : "Çalışma veSosyalGüven- lik Bakanı Savın Emın Kul da kazanılmış haklann ko- runmasından sözetmektedir. Vncak Savın Kul'un 'kaza- nılmışhak' kavramındanan- ladığı. emekliliğini zaten hak etmiş olanlann durumudur. Bakanlık tasansına göre. > a- sa çıktığında emekliliğine 2 gün kalmış bir bavan işçinin emekiiliğine hak kazanma vaşı, 7 vıl ertelenmektedir. Av nı durumda olan erkek iş- çinin emekliliği ise 4 > ıl geri- >e atılmaktadır. Bu tasanya göre. emekliliğe hak kazan- mak için öngörülen prim gün sayısı. 7200'e çıkanlmakta- dır. Birçok işkolunda vılda ortalama4 av çalışılabikliği bi- linmektedir. Bu durumdaki v üz binlerce işçinin emeklili- ğe hak kazanabümesi için ge- rekli süre 60 vıklır. 23 vaşın- da sigortalanan bir işçi, her vıl çalışmak şartıv la. ancak 83 v aşında emekliliğe hak kaza- nabilecektir. İşte bu uvgula- nıanın adı, bu nedenle me- zarda emekliliktir." Türk-İş. ANAP'lı Çalışma ve Sosyal Güvenhk Bakanı Kul tarafmdan hazırlanan tas- lağı. "teknikve hukuki vön- den vanlış ve dengesiz" ola- rak nıtelendırdı. Türk-İş Baş- kanlar Kurulu' nda dağıtılan değerlendııme raporunda. si- gortalı ve hak sahiplerini mağdur edecek hükümler ıçerdığı v urgulanan taslağın, "toplu tepkilere neden olaca- ğına" dikkat çekıldı. Değerlendırmede, emek- lilik hakkını henüz elde ede- memış olan sigortalılara4 ile 15 yıl arasında vaşvükseltıI- mesı getıren tasannın. "mev- cut sigortalılar için zulüm ve felaket" anlamına geldığı belirtıldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle