25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-2O HAZİRAN 1996 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Perinçek yine yargı onünde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anavasa Mahkemesi'nce kapatılan SosyalistParti'nin(SP) kapatılma davası aşamasında basına yaptığı açıklamada. Anayasa Mahkemesi heyetine hakaret ettigi gerekçesivle yargılanan Işçi Partisi (IP) Genel Başkanı Dogu Perinçek'in. hakkında ikinci kez verilen beraat karannın Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulması üzerine veniden yargı lanmasına devam edildi. tP Genel Başkanı Perinçek, Anayasa Mahkemesi'nce bir süre önce kapatılan \eo dönemde genel başkanı olduğu Sosyalıst Parti'nin kapatılma aşamasında yaptığı bir açıklamada. "Ana>asa Mahkenıesi Jürkiye'nin başına bir beladır. Milli Güvenlik Kurulu'nun taklitçisidir" nitelemelerini kullanmıştı. Doğu Perinçek. "anayasal kuruluşlara hakaret" fiilini düzenleven TCK'nin ilgili maddelerine göre l yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemivle yargılanıyor. Altınok hakkında suç duyurusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında, özel bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada "halkı ırk. din. mezhep ve bölge farkltlığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" ğerekçesiyle. geçen yıl Ovacık mahallesinde öldürülen Erdal Yıldınm'ın babası Ha>dar Yıldınm tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesi, Ankara DGM tarafından "görevsizlik" karanvla Istanbui DGM'ye gönderildi. 'Refah'm en büyük ayıbı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP. DYP ıle koalısyon kurmasını önle- mek için RP'ye yükleniyor. ANAP Genef Başkan Yar- dımcısı Ilker Tuncav. örtülü ödenek konusunu kamu- oyunun gündemıne getiren partinin RP olduğunu kay- detti. Tuncay. "Sırf DYPıie hükümet kurmak için. Nec- mettin Erbakan'ın başba- kan olması için. kendileri- nin ortaya çıkardığı örtülü ödenek ile ilgili soruşturma önergesi örtbas edilirse bu. RP'nin en büyük ayıbı ve günahı olacaktır" dedi. İpekçi'nin adı yine değişti • GEBZE (Cumhuriyet)- Gebze Beledıye Meclisi, Abdi tpekçi Mahallesi'nın adını RP'li üyelerın oylan>la 5. kez Fatih Mahallesi olarak değiştirdi. Belediye Meclisi'nin daha önce dört kez yaptığı isim degişiklıği Ilçe ve ll İdare kunıllarında reddedılmişti. RP'lı Belediye Başkanı Ahmet Pembegül. "Atanmışlar. seçilmişlerin karanna uymalıdır" dedi. Oylamada ANAP ve DSP'Ii üyeler ret oyu kullandı. kumkapı cînayeti' davası • ANKARA (AA)- "Kumkapı cinaveti' sanığı Zeynep Lludağ ile ilgili Yargıtav görüşü bugün açıklanacak. Zeynep Uludağ geçen yıl 23 temmuzda İsmail Kızılkaya">ı bıçakla öldürmüş. Ercan Kavuncu'yuda yaralamıştı. Parsadan duruşması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı N'azmi Şarvan. Bayındır Holding'i dolandırdığı ğerekçesiyle yargılanan Selçuk Parsadan'ın önceki günkü duruşmasında. eşi Zühre Parsadan'ın bir gardiyana para $ermesiy)e ilgili olarak Soruşturma başlattıklannı feildirdi. Ola> hakkındaki fcaseti. ilgili yerden aldıklannı ve mcelediklerini belirten Şarvan. "'Paranın rüşvet öıi. yoksa bahşiş olarak mı §erildiğini bilmiyoruz. Çahşiş olarak venlse dahi, burası berber dükkânı değil ki gardivanlar bahşiş alsınlar" dedi. Emlakbank ile ilgili önerge kabul edilirken DYP, 'Yılmaz'ın malvarlığı' önergesini geri çekti Ydmaz'a ük sorustınrnaA\K4RA(CumhuriyetBürosu)-DYP'nin. eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Ci- van'ın rüşvet. yolsuzluk ve görev suiistimal- lerini. başbakaniığı döneminde de sürdürme- sine karşın gerekli işlemleri yapmadığı sa- vıyla ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Me- sut Yılmaz hakkında verdiği soruşturma öner- gesi: 119 ret ovuna karşılık. 339 oyla kabul edildi. Yılmaz'la ilgili ilk soruşturma açılır- ken: Başbakan'ı hedef alan Çaykur'la ilgili önerge. 155 kabul ovuna karşılık 317 oyla reddedildi. DYP; RP ve DSP'nın ret oyu ve- recegi Yılmaz veailesinin malvarlığı ıle ilgi- li "soruşttırma" önergesini isereddedılmesi- ni engelletnek için geri çekti. DYP v e RP'nin, DSP'nın Yılmaz'ın malvarlığıyla ilgili vere- ceğı Vleclis "araştırması"önergesini destek- leyecekleri bildirildi. TBMM Genel Kurulu'nda, dün ilk olarak. Yılmaz'ı hedefalan Emlakbank'la ilgili suç- Transfer söylentisi DSP'li Çim ve Uygun istifa iddiasını yalanladı • ANAP'a geçecekleri söylentisini yalanlayan Şerif Çim ve Kubilay Uygun. "Bunlann ortaya atılması çok rahatsız edici" dediler. lamalann yer aldığı önerge görüşüldü. Öner- ge sahipleri adına söz alan DYP Nfuğia \fil- letvekili Mustafa Dedeoğlu. "Engin Civan. ANAPdönemi yolsuzluklannın kahramanla- nndan sadece biri, giinah keçisidir" dedi. De- deoğlu. "Engin Civan'ı yolsuzluk. rüşvet ve beceriksizliğine rağmen korumuş. kollamış. gerekliişlemleri başlatmayarakgörevini kötü- ye kullannıa suçunu işlemiştir. Chan'ın suç- ian. \ ümaz'ın başbakaniığı dönemindede de- vam etmiştir. Hiçbir işlem vapılmamıştır" dı- ye konuştu. 'Çeribaşı çorfaasf ANAP Jstanbul Milletvekilı YtlmazKara- koyunlu ıse önergeyi "çeribası çorbası"na benzettı. Karakoyunlu, önergede "rivayet hu- kukuna sığınıldığını" belirterek "ANAP'ın. Civan'ı milletvekili adavı göstermek istemesi iddiası giilünç. "ANAP'lılar böyle adamları milletvekili yapıyor' demek istivorlar. ANAP. 91 seçimlerinde fansu Hanım'ı da milletveki- li adajı göstermiş olabüirdi** dedi. Karako- _\ unlu. önergev i Türkçe v anlışlan açısmdan da eleştirırken: altında imzası bulunan grup baş- kanvekıllerinın "belagatvehitabetu$tası'"ol- duklarını. bu nedenle okumadan imza artık- larını öne sürdü. Karakoyunlu. Mevlana'nın "Pislik kokan bir nesneyi atmak için maale- sef ona el siirmek gerekir" sözlenni aktarır- ken w Ben de dokundum. Şinıdi gidip ellerimi yıkavacağım" diyerek kürsüden indı. DYP Afvon Milletvekili Nuri Yabuz. ANAP'ıngeçmişte "Civan gibistajvermemur- lan. ABD'de tahsil vaptı diye, matah bir şe\- nıiş gibi prens olarak ülkete getirdiğini" söv- ledi. ANAPTekirdağ Milletvekili EnisSüliin ise Civan olav ının bazı siyasetçıler tarafından. "shasi rakiplerine camur atnıa ve kendi yol- suzluklannı örrme" fırsatı olarak deöerlen- dirildiğini söyledi. Sülün. "Kendi yolsuzluk- lannı unutturma gayretinde olanlar. bunları gündeme getirivorlar" dedi. Önergedeki sav lan ciddive almadığını be- lirten Yılmaz, görüşmeler sırasında savunma yapmadı. Emlakbank'la ileili soruşturma öner- gesi: RP, DYP. DSP ve CHP oylanvla kabul edildi. Çaykur'la ilgili çeşitli savlann yer al- dığı soruşturma önergesi ise ANAP-RP-DSP oylanyla reddedildi. Yılmaz. Emlakbank'la il- gili soruşturma önergesinin kabul edılmesini değerlendirirken "Memleket için hayırlı ol- masınıdilivorum"*deıJı DYP'nin. ^'ılmazve ailesinin malvarlığıyla ilgili Meclis soruştur- ması açılmasına ilişkin önergesi ise gen çe- kildı. RP'nin. DSP'nin vereceği araştırma öneregesinı destekleyeceğini açıklaması üze- rine. soruşturma önergesinin reddedilmesini engellemek isteyen 9 DYP milletvekili; im- zalannı gen çekti. A\K.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon pazarhklan sürerken milletvekili transfer söylentileri de yaygmlaşmaya başladı. TBMM kulislerinde dün. DSP Afyon Milletvekili Kubilay L'ygunun DYP'ye. Bilecik Milfervekili Şerif Çim'in de ANAP'a geçeceği söylentileri yayıldı. Uygun ve Çim. bu bilgileri yalanlarken "Bunlann ortaya atılması çok rahatsız edici" dedi ler TBMM'de yenı dönemın başında DSP Igdır Milletvekili Adü .\şınm'ın ANAP'a transferinm ardından. hükümet arayışlan sürecinde yeni transfer söylentileri de gündeme geldi. DSP Afvon Millervekilı Kubilay L'ygun. dün TBMM kûlisinde. DYP Genel Başkam Tansu Çiller. Sağlık Bakanı Yüdınm Aktuna. Tanm ve Köyışleri Bakanı İsmet Artila ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'le görüştü. Bu görüşmeler. rransfer söylentilerinin yaygınlaşmasınayol açarken Uygun. söylentileri yalanladı. Uvgun. "Çağdaş bir insan olarak oturup konuştuk. Tanm Bakanı Afyonlu, kendisini se\erim. Bir tayin işi vardı. onu konuştuk. sonra 'Seni genel başkanla tanıştırayım' dedi. Hoş kadın. tanıştık, oturduk, kuşburnu çayı ikram ettiler. Bir >ere girmem söz konusu deği'r dedi. Şerif Çim de "Bu söylentilerden çok rahatsızım. Bunlan nereden çıkanyoriar" sözlerıvle rahatsızlığını dile getirdi. ÇtZMEDEN YLKARI MUSA KART Gündemde devlet-mafya ilişkileri var. RP'de Çfller'i aldamaya tepldERGUNAKSO^ ANKARA - DVP Genei Başkanı Tansu Çiller hakkın- da örtülü ödenek konusunda verilen soruşturma önergesi. DYP ile koalısyon 'flört'ü ya- pan RP'yı sarstı. RP Meclis grubu, Genel Başkan \ecmet- rin Erbakan'ın katılmadıgı toplantıda. DYP ile koalisyon görüşmeleri veörtülü ödenek skandalı konusunda ıkiye ay- nldı.Birgrup milletvekili. ör- tülü ödeneğin kullanımı ile il- gili iddıalar üzerine verilen soruşturma önergesine "ewt" denilmesini savunarak% *Hûkü- met ülmanın bedeli Çiller'i kurtarmak olmamalı. Bunu halka anlatamavız. Parti ilke- lerimizden ödün vermemeli- >iz"görüşünübıldirdıler. Er- bakan'a yakınlıkJan ile biluıen bazı milletvekilleri de iktidar olmak için birtakım ödünler verilmesi gerekti- fini dilegetirdiler. Yolsuzlukların araştınlması yönündeki par- ti vaadinden iktidar olasılığı için vazgeçmeeği- limmde olduğu bildirilen RP vönetimine. mii- letvekillerınin tepkı gösterdiği öğrenildı. Erba- kan ın. "Çüier hakkında verilen örtülü ödenek soruşrurnıasına ha>irdeyin" talımatına çok sa- yıda mı 1letv eki 1inm tepki göstermesi üzerine dün • Genel Başkan Erbakan'ın katılmadıgı grup toplantısında. milletvekilleri hükümet ve örtülü ödenek konularında birbirine düştü. "Hükümet olmanın bedeli Çiller'i kurtarmak olmamalı" diyen konuşmacılar, "Ne pahasına olursa olsun hükümet olma fikrine kapılmanın" yanlış oldugunu vurguladılar. 'Erbakanhiçlerine nasılsindirecekler' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erdogan Yetenç. "ÇiHer'in, eroin kaçakçısı olarak suçladığı Erbakan ile nasıl koaiisyon >apacağını merak ediyoruz" dedi. CHP'li Yetenç, parti genel merkezinde düzenledigi basın toplantısında, RP ve DYP arasındaki koalisyon görüşmelerinin ülke sorunlannı çözme çabaları olmadığını, bunun R? lıderi Necnıeftin Erbakan ile DYP üderi Tansu ÇiDerin malvarlıkları üzerindeki şaibelerin kaldınlmasına yönelik oldugunu ileri sürdü. Basında CHP'nin de RP ile kurulacak koalisyona ortak olacağı yolunda birtakım haberlerin yeraldığınf, bu tür iddialann kötü niyetten başka bir şey olamayacağmı ifade eden Yetenç, CHP'nin hiçbir zaman böyle çirkin pazarhklann yapıldığı brr koalisyonun ortagı olmayacağını söyledi. Yetenç, DSP'ye yönelik eleştirilerde de bulunarak DSP'nin tavırlanyla RP iktidannın önünü açtıgını. TBMM'deki töm kritik oylamalarda muhteşem kaçak rolünü oynadığını bildirdi. u Bir tek istfenaları vardır, Erbakan'ın mah'arlığı konusundaki tavuiandır"' diyen Yetenç, ancak bunu da tabanlanna anlatamadıklannı söyledi. olaganüstü toplanan RP grubunda, iki görüş or- tavaçıktı. Birgrup milletvekili. Erbakan'ın baş- bakaniığı için her yolun denenmesı görüşünü savunurken. parti iİkelerinden ödün verilmesı- ne karşı çıkan milletvekilleri de "Muhafcfette hızla bü\ü>oruz. ANAYOL'un icraat yapama- dığı görüldü. Kahvemizi içip se>redelim. Bir sonrakiseçûnlerdedaha da büyüyerekgelefim " dediler Erbakan'ın katılmadıgı toplantının ta- mamı basına kapalı olarakyapılırken, alınan bil- giye göre söz alan milletvekilleri görüşlerini şövle dilegetirdiler: İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa): Parti ilkele- rimızden ödün vermemeliviz. Örtülü ödenek skandalını ilk biz gündeme getirdik. Hükümet olmanın bedeli Çiller'i kurtarmak olmamalj. Çiller ANAYOL'u bu soruşturmalar nedeniyle vıktı. BülentAnnç (Manisa): Ör- tülü ödenek o kadarönemli de- ğıl. Soruşturmalan açılan dı- ğer konular daha da önemhdir. Çıller'i kurtaran nıye biz ola- lım 1 . 1 Oysa biz. yolsuzluklann araştınlması ıstemıvle halktan oy istedık. Kahraman Emmioğlu (Ga- ziantep): MesutVılmaz'ınoyu- nuna gelmeyelim. Örtülü öde- nekle ilgili soruşturma önerge- sine ret ovuverelim. Mustafa Köylü (Isparta): Teşkilatımızsusmuvor. RPdi- ğerpartilere yakın değil. Örtü- lü ödenek skandalı konusunda çok dikkatli olmalıvız. Ama al- ternatıfsiz de kalmavalım. \L Ahan KardpaşaoğhK Bur- sal: lktidara gelmek gerekır. Bunun içm heryol denenmeli. ^eter ki ıktidara gelelim. KazunAtaoğlu | Bingöl): Pi- reyi dev e v aptık. Şimdi de de- v eyı pire yapacağız. Bu niye? Örtülü ödeneğın araştınlması gerekir. Şevki Yümaz (Rize): Biraz daha sabırlı ol- malıyız. Çiller bizi, Bosna paralannı vemekle ve eroinci olmakla suçladı. Örtülü ödenek ko- nusunda nive destek \envoruz? Çiller'in bızi zor durumlarasoktuğuunutulmamalı. Milletvekil- leri bunu kaldıramaz. milletvekillerine fazla vüklenmemelıv iz. ŞIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Söylemezler çetesinin her gün yeni bir bağlantısı ortaya çı- kıyor. Bu çeteyle başı derde gi- ren Bucak aşiretinden DYP Ur- fa Milletvekili Sedat Bucak, "Çeteyi konıyan var" diyor. Bu- cak aşireti, Güneydoğu'nunen büyük korucu gücüne sahip. O bölgede yaptıklan anlatmak- la bitmiyor. Herkese korku sal- dıkları, astığı astık kestiği kes- tik oldukları söyleniyor. Söylemezler çetesi de Bu- caklar'ı korkutmuş. Beterin be- teri var derler ya, tam o hesap. Sedat Bucak ciddi iddialar öne sürüyor: "Çoküst makamlarda rahatsız olanlar var. Bunlann telefonla tavasutta bulunduk- lannı biliyorum. Aralannda po- litikacılar bile var. Emniyet Ge- nel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Turgay Turan'/n da aralannda bulunduğu üst dü- zey emniyetçiler ve politikacı- lar yapılmakta olan sorvştur- manın durdurulması için bü- yük bir baskıyapıyoriar. Benide böyle konuşma diye tehdit edi- yorlar. Ama ben asla yılmaya- cağım. Artık bırilerinin konuş- Ya Diğer Çeteler Ne Olacak? masılazım... Söylemezler, hem askeriyede hem Emniyet Ge- nel Müdürlüğü içinde örgüt- lendiler..." iktidar partisinin bir milletve- kili, güvenlik güçlerinin en te- pesindeki bazı kişilerin bir maf- ya grubuyla işbirliği içinde ol- duklannı söylüyor. Bazı siya- setçilerin de bu mafya grubuy- ia baçjlantılı olduklarını sözleri- ne ekliyor. Somut isimler de ve- riyor. Sedat Bucak'ın bütün bunlan kafadan uydurduğu öne sürülebilir mi? Söyledikleri bi- rer hayal ürünü olabilir mi? İk- tidar partisinin bir milletvekili- nin bu kadar ciddi iddialarda bu- lunması için başının iyice dert- te olması gerekir. Yani binlerce silahlı adama sahip Bucak aşi- retinin reisini bile korkutan bir çete ortaya çıkmış. Sedat Bucak can havliyle bil- diği şeyleri anlatıyor. Hepsini anlattığından tam emin olmak mümkün değil. Mutlaka bazı şeyleri saklıyor. Söylemezler çetesi, sonunda yakayı ele verdi. Neden ele ver- di? Bu konuda da mutlaka bi- zim bilmediğimiz başka şeyler olduğu kesin. Söyfemezler, so- nunda ya çizmeyi aştılar ya da kendilerinden daha büyük bir mafyaya çattılar. Ortaya bir şey- ler döküldüyse mutlaka böyle bir yanı vardır. Çünkü Türki- ye'dehertürlü kanunsuzlukve yolsuzluk kol geziyor. Elinde silah gücü olan iste- diğini yapıyor ve kimse ondan hesap soramıyor. Bunun en son kaba ve basit örneği Metin Göktepe'nin öldürülmesı. Bir gazeteci görevini yaparken, devletin polisleri tarafından dö- vülerek öldürüldü. Onu öldü- renler hiçbir siyasi gücü olma- yan basit polislerdi. Bu işi her- kesin gözü önünde yaptılar. Bü- tün basın bu cınayetin hesabı- nın sorulması için yeri göğü in- lettı. Göktepe öldürüleli aylar oldu. Katilleri belli ve hâlâ elle- rini kollannı sallayarak dolaşı- yorlar. Bu ülkede sıradan bir polis- ten bile hesap sorulamıyor. Ar- tık geri kalanlan düşünün. Üni- formalılar, yetkililer. kimselerin görmediği veya sesini çıkara- madığı yerde neler neler yapı- yorlar... Türkiye'nin bir mafya cehen- nemine dönüştüğünü kim bil- miyor ki? Böyle giderse daha kanlı mafya hesaplaşmalarını izleyecegimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede her gün oluk oluk kan akıyor. Elle- rinde silah olanlardan kimse hesap soramıyor. Uyuşturucu işine devlet görevlilerinin ka- nştığını devletin resmi raporla- rı dile getiriyor. Her şey giderek çığrından çıkıyor. Peki neden? Kimse bunun üzerinde düşünmüyor. Nasıl önlenecek? Kimsenin umurun- da değil. Herkes gününü kur- tarmaya çalışıyor. Türkiye yangın yeri oldukça, savaştan birileri siyasi ve eko- nomik rant elde ettikçe dünya- nın en acımasız mafyaları bu ülkede üretilecek, bundan kim- senin şüphesi olmasın. Söylemezler çetesinin yaptık- larını dehşetle izliyoruz. Devle- tin en tepesindeki yozlaşmayı gördükçe ürperiyoruz. Neden? Bu ülkenin Güneydoğusu, Pa- tagonya mı? Orada her gün on- \arca insanımızölüyor. Birileri bu ölümlerden kendisine siyasi güç elde ediyor ve savaşın de- vammı körüklüyor. Ateş orada kalır mı? Bu yangına daha ne kadar gözümüzü, kulağımızı tı- kayabiliriz? Ne kadar görmez- den gelebiliriz? Ateş, ülkenin her yanını sarıyor. Söylemezler çetesi yalnızca bir örnek. "Devlet mi mafyala- şıyor, yoksa mafya mı devlet- leşiyor" sorusu uzun süredir gündemde. Daha büyük çetelerin daha büyük yetkiler- le donatıldığmı daha ne kadar görmezlikten geleceğiz? POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA 'Desapericidos'... Başbakan Mesut Yılmaz ile DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller hakkındaki soruşturma önergelerinın oylan- masında 'adil düzen masalı'ntn anlatıcısı Refah Par- tisi ne yapacak? RP'nin yayınorganı 'MilliGazete' DYP lideri Çiller'i bugünlerde 'sarıp sarmalamayı' sürdürürken bir elin- de bayrak, bir elinde Kuran bulunan 'sanşın bacı'y\ düşmanlarına karşı koruyor. Şimdılerde RP'nin boy hedefi, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit... Milli Gazete'nin başyazısına isterseniz bir göz ata- lım: "... Dün RP'yi önergeleri erteletmekle suçlayan DSP bugün kendi önergelerini erteletmek için büyük çaba sarf ediyor. Niçin? Refah Partisi'ni de DSP gı- bi rüzgânnyönüne görepolitikayapan bir oluşumzan- nediyorda onun için. Halbuki RP diğerlehnden fark- lı oldugunu malvarlığını araştırma önergesinde bir kez daha göstermişti. Devlet sırlanna herkesten 'düşkün' gözükerek 'dü- rüstlük' çizgisinıyükseltmek isteyen DSP nıçin ANAP'la işbirliği yaparak örtülü ödeneğın sarfı hakkında ilgili makama bilgi verilmesi için siyasi baskı uygulamadı da şovyapmayı tercıh etti? Buncayılınpolitikacısı Ece- vit, örtülü ödenek konusunda bugünkü yasalar dur- dukça hiçbiraraştırmanın yapılamayacağını bilmiyor mu idi? Elbette biliyordu ama maksat hizmet değil de şov olunca işler değişiyor. Dünün koyusoi demagogluğundan bugün MHP'nin oylannı bile çekebilecekkadarmilliyetçiliğekaymış olan Ecevit'ın dürüstlük anlayışı kendisine kalsın. Ama mil- letin ondan beklemeye hakkı olan bir şey var: Hizme- te giden yolda taş olmaya kalkışmasın..." • • • Önceki gece HBB televizyonunda Yavuz Donat şöyfe dedi: "Necmettin Erbakan başbakan olunca dünyanın sonu gelmez.." Doğrudur!.. Zaten RP 'devlet içinde' tepeden tırnağa örgütlen- miştir. Zaten RP yerel yönetimlerin (istanbul, Ankara dahil) çoğunda iktidardadır. Yargıda, poliste, Milli Eği- tim'de RP yandaşları önemli noktalarda görevdedir. RP'li belediyeler 1994 yılından bugüne dek neler yap- mışlardır, ammsıyor musunuz? Önce sokak ve cadde adlarını değiştirmişler, ardın- dan 'mescit've 'Kurankursu'açmışlar, 'oyavcılığıiçin' de yoksul ınsanlara 'kamyon kamyon' gıda maddesi dağıtmışlardır... Uğur Mumcu, MuammerAksoy, Bahrfye Üçok'un adlarını taşıyan sokak, cadde ve parklara yeni adlar verilmiştir. Orneğin Doğubeyazıt Belediye Başkanı RP'liZekiBaşaran 'Transit', 'Yeni Van've 'Kağızman' caddelerinınadlarını 'HanıBaba', 'SaidNursi've'Me- dıne' olarak değiştirmiştır... Ya Ağn'da durum nedir, Mıllı Eğitim ne âlemdedir? Ağn'nın Tutak ilçesinde bayan öğretmenler 'teset- tor/e'dersleregiriyor. laik demokratik cumhuriyeti ku- ran Mustafa Kemal Atatürk'e 'mavi gözlü şeytan' di- yebıliyor, Eğitim Fakültesi'nde "Şerıat gelecek, laik- ler geberecek" sloganlan atılıyor. Ticaret Lisesi'nde sınav kâğıtlarının üzerinde 'Allah' yazıyor. Biröğren- ci sınav kâğıdını yanlışlıkla yırttığında başına her tür- lü bela geliyor. Sevgıli Yavuz Donat haklı.. Necmettin Erbakan başbakan olabilir ve dünyanın sonu gelmez... ANAP ve DYP bir türlü 'merkez sağ', CHP ve DSP de 'merkez sol' olamadıkları için yüzde 21 'lerde olan RP 'boşbirmeydanda'cirit atıyor... Onun için RP-DYP hükümet ortaklığı kurulsun. 'mer- kez sağ' ile 'merkez sol' partiler kendilerine gelsin... • • • Yılmaz ve Çiller hakkındaki soruşturma önergele- rinde 'dini bütün' RP'liler ne yapacak? Vallahi beni hiç ilgılendırmıyor. . Onun için size birşiir okumanızı salık vereceğim. Ata- ol Behramoğlu aşağıdaki şiiri 1982de Maltepe As- keri Cezaevi'nde yazdı. Şiirin adı 'Desapericidos'tur. Arjantin'dekullanılan budeyim, tutuklanan, kaybolan ve bir daha kendısinden haber alınamayan anlamına gelmektedir. Tırnak içindeki sözcük ve dizeler, bu ül- keyle ilgili gazete haberleri ve röportajlardan alınmış- tır: " 'Senyör Videla... Ta.. ta...ta...ta...'/Güpegündüz ya da karanlıkta.../Birsokak. bir çocuk, birafiş.../'Kur- şunlarla delik deşik edilmiş... VKimliksiz cesetler, bir çukurda bulunan.../'Rejime karşı olduğundan kuş- kulanılan... 'fTüm kamu mallan özelleştirilmelidir..JBazı karşı çıkışlarolabilir... '/Senyör futbol, Arjantin birası, sosis.../ Plakasız arabalar, gizlipolis...' 'Yere yat! Kımıldamadan bekle' Ateş! Her kımıltıya... makineli tüfekle.../'Günlük yaşamda belirlı bir rahatlık... VTurizm patlaması bek- lenebilir artık.../Arjantin tangosu, neon ışıkları, dolar.../Gerektikçe yenilenen Videla'lar... Ve artıkyüzlerden keder silinmiyor.../Ve hiçbiryitik geriye dönmüyor..." Burası Arjantin'dir sakın ola ki Türkiye ile kanştır- mayın(!).. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya uı Planet.com. TR Türkiye'den anlaşmaya tepki ' Yunanistan gerginlik siyaseti izliyor' A.NKARA (Cumhurivet Bürosu) - Israil ıle 23 şubat- ta imzaladığı Askeri Eğitim iş- birliği Anlaşması nedeniyle Arap ülkelerinin voğun tep- kisıne uğrayan Türkıve. Yu- nanisian'm Ermenistan ile ön- ceki gün imzaladığı Savun- ma İşbirliği Anlaşması'na sert tepkıgösterdi. >unanıstan'ın. Türkiye'yı asken bakımdan çevrefeme gırişimlerınde ol- dugunu belirten Ankara. 'Ati- na'nın bölgedegerginüksi>a- seti izlodiği' görüşünü bıldır- di. Dışişleri Bakanlığı Sözcü- sü Büvükeiçi Ömer Akbel. dün düzenlediğı basın toplan- tısında. Yunanistan ile Erme- nistan'ın önceki gün Savun- ma İşbirlıği Anlaşması imza- ladıklarını anımsattı. Akbel. anlaşmanın imzalanması ve Yunan yetkililennın gerçek amaçlannı sergileyen açıkla- malannın. Yunanistan'ın böl- gede ızlediği gerginlik siva- setinin yenı birgöstergesi ol- dugunu belirterek şunlan kav- dettı: -Yunanistan'ın,Türkiye'vi askeri bakımdan çe\ releme girişimleri. bölgede banş ve istikran tehditeden bir bov u- ta uiaşmaktadır. Türkive. Vu- nanistanın hasmane tııtumu- nu bütün >önleri>ledeğerlen- dirmektedir. Türkive'nin gü- venlik çıkariannı hedef alan girişimlerin. buna kalkışan- lara \e alet olanlara zarar ve- receği unutulmamahdır. Bu anlaşmanın. Kafkasya bölge- sindetesisedilmcsi arzulanan istikrar ve işbirliği ortamına da zarar »ereceği açıktır." Akbel. bir gazetecının. "Türkjye, İsraiPle askeri an- laşma im/aJadı Araplann tep- kisinc tepki gösterdi. Türki- ve'nin. Yunanistan'la Erme- nistanarasındaimzalananan- laşmava tepki gostermesinin mantığı nedir?" sorusuna, "Türkrve-İsrail askeri anlaş- rnası 3. taraflara karşı imza- lanmış bir anlaşma değifdir. Yunanyetkilileri. anlaşmanın sınıriannınötesinegeçen açık- lamalarda buiundular" > anı- tını verdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle