05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABD'nüı Çekiç Güçkeyfl • Dış Haberler Servisi - ABD'nin. Türkiye Bü- yük Millet Meclisi"nin Çekiç Güç"ün görev süresinin 31 tem- muza kadar uzatılmasını onaylamasından mem- nun olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Nicholas Burns bugün düzenledigi basın top- lantısında. "Türk Parla- mentosu'nun bu adımı atmasından çok memnu- nuz v e temmuz ayı so- nunda sürenin daha da uzatılmasını umuyoruz" dedi. Türkiye SK'ya tam iiye oldu • ANKARA (Cumhuri\et Biirosu) - Türkiye. faaliyetlerine 1982 vılından bu yana gözlemci statüsüyle katıldığı Cenevre'deki Birleşmiş Milletler(BM) Silahsızlanma Konferansı'na (SK) tam üye olarak kabul edildi.SK. Türkiye"nin yanısıra Irak, Suriye. Ukrayna \e Israil'i de tam üye olarak kabul etti. SK, l'%2vılında, ABD ve 1991 yılında dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında, özellikle kitle imha silahlannın yayılmalannın önlenmesine yönelik uluslararası düzenlemelerin oluşturulması için kunılmuştu. SK'ye üye ülke sayısı. son katılımlarla 60"a yükseldi. Çin'de 25 idam • HONGKONG(AA)- Çin'de adam öldürme. teca\üz \e hırsızlık suelarından hükümlü 25 kişinin idam edildiği bildirildi. Hong K.ong"da yayimlanan Pekiıı kaynaklı Wen \Veı Po gazetesinin habenne göre idamlar. karar alındıktan hemen sonra Çin'in güney eyaleti Guangdong'da intaz edildi. Çin'de idamlar, hükümlünün ensesine sıkılan tek kurşunla infaz edilivor. ABD'de helikopter kazası • \\ASHINGTON (AA)-ABDnin Kentucky eyaletinde bulunan Fort Campbell askeri üssünde UH-60 Blackhavvk;. tipi ikı helikopterin ucuş sırasında çarpıştığı bilidirildi. Kazada 6 kişinin öldüğü öğrenildi. Başbakan Şimon Peres'ten görevi devralan Likud lideri, hedefinin banş olduğunu söyledi \etanyahu dönemi başladı• Israil'in yeni başbakanı, Beyrut Kasabı lakaplı Ariel Şarorf a işgal altındaki bölgelerde enerji, bayındırlık, kara ve demiryolu yapımlanndan sorumlu "Süper Bakanlık" tekiif etti. Dış Haberler Servisi-İsra- israiTin Arap dünyası ile il'in venı başbakanı Bcnja- yeni ilişkilerinidüzenlemek min Netanyahu dün sabah üzere görevlendirilen yeni Netamahu. başbakanlığını Çumhurbaşkanı Ezer NYeizman'la kutladı. (Fotoğraf: REUTERS) KudüVte düzenlenen tören- le eski Israil Başbakanı Şi- mon Peres'den görevi dev- raldı. Netanyahu devir tes- lim töreninden sonra vaptı- ğı konuşmada. aralarındaki tüm görüş aynlıklarına rağ- nıen ülkenin retahı için hü- kümet ve muhalefet arasın- da birleştirici bir unsur ol- mava çalışacağını söyledi. Netanyahu aynca Israil dev- letini 2000'li yıllaröncesin- de barışa doğru ilerletmek istediğini ifadeetti. Israil'in yeni başbakanı Netanv ahu"nun, Beyrut Ka- sabı olarak bilincn Ariel Şa- rona ckonomiden sorumlu "süper bakanlık" tekiif etti- ğı bildirildi. Netanyahu. Şa- ron işgal altındaki bölgeler- deki enerji. bayındırlık, de- miryolu ve karayolu yapı- nıından sorumlu olacağını kaydetti. Türkiye, Arap zirvesi gündeminde • Suriyeli üşt düzey yetkililer, haftasonu Kahire'de yapılacak Arap ziryesinde Türkiye-İsrail askeri ışbirliği anlaşmasını gündeme getireceklerinı bildirdiler Dış Haberier Senisi - Surive'nin bu hatta sonu Kahire'de yapılacak Arapzırve.sinde. Israil ileyapılanas- keri işbirliği anlaşması nedenivle Türkiye'ye karşı sert bir tavır alın- masını ısteveeeği bildirildi. Suriyeli üst düzey vetkıliler. dün vaptıkları açıklaınalarda Israıl'deki \eni vönetime karşı ortak bir strate- ji belirlemek ve Araplar arasındaki dayanışmayı arttırmak için vapılma- sı planlanan zir\ede Türkiye-İsrail askeri anlaşmasının da görüşülece- ğini belirttiler. Reuters aıansına demeç veren Şam'daki diplomatlar. Kahire zırve- sinde. Suriye'nin Arapların güven- liğine yönelik bir tehdit olarak nıte- lendirdiği anlaşmayla ilgilı kavgıla- nn dile getirilmesinin bekleniliğıni kaydetti ler. Mısır'ın başkenti Kahire'de bu hatta sonu vapılacak olan Arap zir- vesi. Israil'in venı Başbakanı Benja- min Netanyaliu'nun da önündeki ilk zorlıı siııav olarak nıtelendiriliyor. ABD yönetımı. zirve öncesinde Arap lıderlerı. Netanvahu'ya karşı önyargılı olnıamaya çağırdı. Ortak strateji 20 Arap ülkesinin lideri. cunıarte- si ve pazar günleri Kahire'de ger- çekleştirileeek zirvede sertlik vanlı- sı Netanv alıu'nun barış süreeine kar- şı ta\ nnı v umu^atabilmek için ortak bir strateji belirlemeve çalışacaklar. Ortadoğu barış sürecinin başla- masından bu vana ilk defa bu kadar çok sayıda Arap liderın bir aray a ge- lecegini belirten gözlemeiler. zirve- nin tarihsel önemi olduğuna isaret edivorlar. Arap liderlerin buluşma.M konu- sunda bir yorum v apmaktan kaçınan Başbakan Benjamin Netanyahu. zir- ve öncesjnde bazı Arap ba^kentle- rmden gelen açıklamaların ve uya- rıların "kendilerini etkik'mediğini" ifade etmişti. ABD"den çağn Bu arada ABD vönetimı. Arap li- derlerin zirvede Netanvahu'v la ara- larındaki köpriileri tamanıen atma- nıava vesağcı lider hakkındaönvar- gılı bir tııtunı izlememeve çağırdı. ABD Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns. "Arap iilkelerinin \eni İsrail hükümetineömargılı >ak- laşmayıp karşılıklı bir işbirliği zenıi- ni oluşturma\a gönüllii olmalarını görmek isleriz" dedi. Arafat'tan çağn Öte yandan. Filistin Dev let Başka- ııı Yaser Arafat. Filistin-İsrail soru- nunun valnızca iki ülkeyi ilgilendir- mediğinı beliıierek uluslararası top- lumdan Israil'in iki ülke arasında ya- pılan barış anlaşmasina uymasını sağlamasını istedi. Resmi bir zivaret için Çin'de bu- lunan Arafat. Başbakan Netanya- lıunun önceki gün kabinesini açık- lamasından sonra vaptığı ilk açıkla- ınada "Herkes, İsrail ile Filistin ara- sında vapılan anlaşmanın ikili bir an- laşma olmadığını hatırlamalıdır. Bu uluslararası bir anlaşmadır" dedi. Dışişleri Bakanı David Levi. yeni hükümetin barış süreci- ni ilerletmek için çalışacağı- nı belirtti. Lev i koalisyoıı hükümeti- nin onaylanmasının ardın- dan dün gece Israil Parla- mentosu Knesset'te yaptığı konuşmada banşa bağlılığı- nı dile getirerek Suriye. Lüb- nan ve diğer Arap ülkelerini de hiçbir önkoşul olmaksı- zın direkt görüşmeler yap- maya çağırdı. Yeni hükümetin İç Gü- venlik Bakanı Avidgor Ka- halani. Filistinlilerle vapılan banş anlaşmasında öngörül- düğü gibi Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan İsra- il askerlerini çok yakında bölgeden çekebileceklerini açıkladı. Bakan. El Halil kasaba- sında 100 binden fazla Arap ile bir arada yaşayan 400 Is- raillınin ise sonsuza kadar burada yaşayacaklannı söv- ledi. '_ Yılmaz'dan mesaj Başbakan Mesut \ ılmaz. Israil'de venı hükümetin ku- rulması dolayısıyla Başba- kan Benjamin Netamahu'ya birkutlamamesajıgönderdi. Yılmaz. Netanyahu'nun gö- revi sırasında. iki ülke ara- sındaki ilişkilerin gelişece- ğinden emin olduğunu belir- tirken. terorizm ile mücade- lekonusunda "seçicibirjak- laşımın terssonuçlar* getire- ceği uyarısında bulundu. Yılmaz'ın bu ifadeleri. Hızbullah \e HAMAS gibi aşırı dinci terör örgütleriyle mücadelede bulunan Isra- il'e. "Ortadofu banş siire- cinde Suriye ile anlaşmava çalışırken, Şam'ın PKK'vc de destek \erdiğini gözden kaçırma>ın"mesajını verdi- ği yorumlannın yapılmasına neden oldu. ABD. SI.MRDAKİ HAREKETLİLİÖİ DKĞERI.RMMRnİ: 'Suriye'yle savaş çıkmaz' Dış Haberier Ser\isi- ABD'nın. Türkı- ye-Suriye sınınnda bir knz va da uluslara- rası sorun yaşanmasmı beklemediği bildiril- di. Adının açıklanmasını istemeyen üst dü- zey bir Amerikalı yetkili. AFP ajansının Türkive sınırındaki Surive askerlerinde gö- rülen hareketlilik konusundaki sorularını vanıtladı. Amerikalı yetkili. Türkiye sınırına asker vığılmasını. Suriye'nin bazı kentlerındeva- şanan patlamalara bağladı. Sııriye'de Türk a.MİIı bazı kişilenn tutuk- landığını da ifade eden avnı yetkili. Aınerı- kan vönetiminın bu tutuklamalardan endi- şe dıiNduğıınu belirtti. ABD. Surive'de son haftalard;ı birçok pat- lama olduğunu duvuran ilk ülke olmuştu. Patlamaların ardından Surive'nin Türkive sınınnda askeri v ığınak yaptığı yolunda ha- berier gelmiş. Suriye haberleri yalanlarken Türkive bölgedc cıddi birgergınlik olmadı- ğını açıklamıştı. BlTl'KELÇ.I HALPERIVIIN TIRKIYE-ISRA1L RAPORl 'RP gelirse anlaşma olmaz' KL'DİlS(AFP)-İsrail'in Türkiye Biiyü- kelçısf nin Türkiye "de olası bir RP koalis- yonunun kurulması durumunda İsrail'in Türkive've vereceği 600 milvon dolarlık askeri borcun tehlikeyegireceğini ileri sür- düöü açıklandı. fsrail dev let radyosunun haberinde. Isra- il'in Türkiye Büvükelçisi Z\ i Halpern ha- zırladığı raporda. Türkive'de Israil düşmanı Refah Partisi'nin çoğunlukta olduğu bir kabiııe kurulması olasılıöı üzerine. hükü- metini Türkiye ile askeri anlaşmalarkonu- sunda uyardığı belirtildi. Israil Dışişleri Bakanlığı ise bukonudabiraçıklamayap- madı. İki ülke arasında varılan anlaşma. İsrail havacılık endüstrisi kurumlarının 55 Türk Fantom F-4E uçağını modernize etmesi ko- nusunukapsıyor. Buda. Israil Parlamento- su ve Hazine Bakanlığı onayı ile Türki- ye'ye yaklaşık 600 milyon dolar borç ve- rilmesini gerektiriyor. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİÜMLER ENSTİTÜSÜ Gençler! Türk dünyasına açılan bir kapı olarak , Ah- met Yesevı Üniversıtesı. Sosyal Bilımler Enstıtüsü Sizı. hem lısansüstü çalışma yapmaya, hem de bir Türk Lehçesinı öğrenmeye çağırıyor. Üstehk burslu olarak. Eğer hukuk, ekonomı, ışletme. Türk dılı ve ede- biyatı, tarih, ılahiyat. sosyolojı ve ıletişım alanlarında yüksek lisans yapmak istiyorsanız bize başvurun. Burslu öğrenciler, Ahmet Yesevı Ünıversitesı Sosyal Bilimler Enstıtüsü'nde sözleşmelı araştırma görevlısı olarak istihdam edilecek ve lisansüstü programları başanyla tamamladıklarında bu ünıversitede oğretım elemanı olarak görevlendırileceklerdır. Lisansüstü pro- gramlara TC uyruklular başvurabılır. Öğretım dtli Türkiye Türkçesıdir. Eğitım-öğretım Ankara'da yapıla- caktır. ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak Lisans-Yuksekokul dıplomasının aslı veya noterden tasdikli örneği Lisans not dökümü (Transkript) Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği (Enstitüden temın edılır). 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf Adayların. ıstenılen belgelerle bırlıkte 20-25 Temmuz 1996 tarihleri arasında sınava gireceği program ve ya- bancı dili belirten başvuru formunu doldurarak. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne şahsen müracaat etmeleri gerek- mektedır. Sınav tarihleri Yüksek Lisans Bilım Sınavı: 06.08.1996 Saat: 10.00 Mülakatı: 07.08.1996 Saat: 10.00 Yabancı Dil Sınavı: 08.08.1996 Saat: 10.00 Kesin kavrt tarihleri; 12.08.1996-14.08.1996 NQT; Sınavı kazanan erkek öğrencılerın askerlık şubesinden "Askerlikle ılişiksiz belgesı" getirmelen gerekmektedır. Adres: Taşkent Cad. 10. Sok. No: 30 Bahçehevler/ANKARA Tel: 215 22 06 (3 hat) Fax: 215 22 09 Basın: 93134 MİMAR SİNAISI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünıversıtemız Rektörlüğü ve bağlı bırımlerınde munhal bulunan aşağıda sınıfı. unvanı. kadro dere- cesı. adedı ve aranılan nıtelıkien belırtılen kadrolara 657 Sayılı Kanun kapsamında AÇIKTAN perso- nel alınacaktır. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesınde belırtılen şartları haız adaylann, öğrenim belgesi suretinı, er- kek adayların askerlık belgelerını, 2 adet yeni çekılmış fotoğraf ve Personel Dairesı Başkanlığı'ndan temın edeceklen form dılekçeyı doldurarak, ılan tarıhınden ıtıbaren 15 gun ıçerısınde ılgılı başkanlığa şahsen başvurmaları gerekmektedır. (Posta ile muracaatlar kabul edılmeyecektır.) Yazılı ve sozlu sı- nav tarihleri adaylara ayrıca bıldınlecek olup. kadro derecelerı hakkında anılan başkanlıktan ayrıntılı bılgı alınabılır. Kadro Aranan Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Nitelikler G.I.H Bıigısayar Işletmenı 12 3 G.I.H. Memur 9-11 8 GıH Daktılograf 10-13 7 G.ı.H. Santral rnemuru 12 1 (x) G.ı.H. Konıma ve güvenlık görevlısı 5-13 82 S.H.S Hemşıre 10-11 2 S H S Dıyetısyen 8 1 S.H.S. Sağlıkteknısyenı 10 1 T.H.S. Teknısyen 10 1 YH.S Bekçı • 7 2 Y.H.S. Hızmetti 7-14 4 Lıse mezunu. konusunda deneyımlı Lıse mezunu. En az ortaokul mezunu En az ortaokul mezunu. En az ortaokul mezunu Bu dalda yûksekoğrenımlı olmek. Meslek Lısesı mezunu Yeteriı hızmet süresinin bulunması. Yeterlı hızmet süresinin bulunması. (x) Bu Kadrolara başvuracak adaylar 2495 sayılı Yasa ve bu Yasa 'nın uygulanmasına ıhşkın yoneîme- iık kapsamında ıst'hdam edilecek olup. bunlardan askerlığını Doğu Anadolu ve Güney Doğu Ana- dolu bölgelennde yapmış. terörle mücadelede bulunmuş ve istanbul'da ıkamet edenler tercıh ne- denı sayılacaktır. ARTEMİS TATİL KOYU ÖREN FARKLI BİR ORTAM! * Yüzma havuzu *Özel kumsal plaj (Büyükler ve küçükler için) *Sporakti\iteleri * Disko Odalar deniz-havuz manzarah, direkt telefon. minibar, TV, uydu yayın sistemi. 3 kanal müzik yayın. GÜNLÜK 1 kişi yarım pansiyon (Açık büfe) Haziran-Eylül 2.250.000.- TL Temmuz-Ağustos 2.650.000.- TL Rezen<asyon:(0 266) 412 54 20 (8 HATPBX) (0 266) 422 13 17 (Faks) Değerli yazar, üyemiz ABBAS CILGA'yı yitirdik. Yakınlarına, yazar arkadaşlanna ve üyelerimize başsağlığı dileriz. TÜRKİYE YAZARLAR SE\DİK.\SI VEFAT Baromuzun 12166 sicil sav ısında kayıtlı AVl'KAf MAKBULE BAHAR ÜNAL vefat etnıı^tır. Azız meslektaşımızın cenazeM per^embe günü (bugün) Şışlı Camiı'nde kılınacak öğle namazını müteakıp Zıncırlikuvu Mezarlığı'na defnedilecektır. Merhumeve Tann'dan rahmet. kederlı ailesıne ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. İSTANBl L B4ROSI BAŞKANLIĞI SATILIK DAİRE Akatlar, Zeytinoğlu Caddesi üzerinde 2oda, 1 salon, 110 m? apartman dairesi sahibinden satılıktır. Mür.: 268 76 97 Satılık oto 1981 model ALDİ 100 Yeni kaporta Tel: 250 47 62 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 Uzun Yıllar Okurların Gündeminden Düşmeyecek Bit Başyapıt UYGARLIGIN SEVIR DEFTERI Doç. Dr. Çağlar TUNCAY 1. Hamur • 293 sayfa • 350.000-TL (Server Tanilli'nin Önsözü İle) Ülkemizde Bu Güzellikte Bir Çalışmanın Yapılmış Olmasının Gururunu Duyacaksımz ! Elılıyetimi ve kımliüınıi vitirdinı. hükünısiizdür. RİTA LRGAS Eczacı oda>ı kimliğımi kavbettim hiikümsüzdiir. SUAT COLAK POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI TÜPkiye'nin Çevresindeki Çember Daralıyor Israil ve Rusya'da kısa süre aralarla yapılan seçim- ler Türkiye'nin çevresindeki bel/rsizüğin büsbütün artmasına yol açtı. "Rusya seçimleri henüz sona ermedi. Ikinci turu bekle" diyebilirsiniz. Doğru. Rusya seçimleri henüz tamamlanmadı; ama seçimlerde Rus halkı da Israil halkı gibi ikiye bölündü. Boris Yeltsin komünist rakibı Gennadi Zyuganov'u ancak kıl payı geçebildi. ilk turun sonu- cu. yalnız Kremlin'de değil. Yeltsin'in kolay gali- biyetini bekleyen Beyaz Saray'da da şok etkisı yarattı. Şakası yok. israil'de Şimon Peres'in yenilgisinden sonra Rusya'da da Yeltsin iktidardan düşerse Başkan Clinton kasım ayındaki seçimlerde Beyaz Saray'a veda etmek zorunda kalabilir. Şu andakı tabloya göre seçimlerin anahtar adamı emekli general Aleksandr Lebed'le ittifak yapan Boris Yeltsin ikinci turda galibiyeti garantilemiş görünüyor. Ancak yine de komünist lider Zyuganov'un sürpriz yapması olasılığını göz ardı et- memeli. Yeltsin'in kılpayı farkla tekrar devlet başkanlığına seçilmesi, dış politikadayayılmacı emellerı açısından ona avantaj sağlayacaktır. Nasıl mı? Şöyle: Rusya lideri Batı'ya karşı "komünizm tehlikesi"kar\\ru oynayabilecektir. Şimdiye dek Vladimir Jirinovski'nin temsil ettiği faşizm tehlike- si kartını oynadığı gibi. "Aman tüm boru hatları Rusya'dan geçsin, komünıstlerin nefesiensemde..." "Aman Türkiye'ye petrol tankerlerıne Boğazlar'dan geçış ızni vermesi içinbaskıyapılsın. Komünıstlennnefesiensemde..." "Kafkasya 'dan Rusya sorumlu olsun. Komünistlerin nefesi ensemde..." "Aman NATO genişlemesin. Komünistlerin nefesi ensemde..." Bir zamanlar Yeltsin, "Jirinovski'nin nefesi en- semde" diyerek Batı'ya şantaj yapardı. Şimdi "Zyuganov'un nefesi ensemde" şarkısını söyleye- cek. Bu şarkıyla da dış politikada hatırı sayılır ödün- ler koparacak. Yeltsin'in Kafkasya'da, boru hatlarında ya da AKKA'daalacağı herödün, kuşkusuz Türkiye'nin za- rarına olacaktır. Evet. Yeltsin'in ensesi. faşist ya da komünist ne- festen kurtulamıyor. Ama Rusya lideri bu ışten pek şıkâyetçi olmasa gerek. • • • Ortadoğu'da ise sağcı lider Benyamin Ne- tanyahu'nun israil seçimlerinı kazanmasından son- ra başlayan gerginlik artıyor. Netanyahu'nun 21 haziranda Kahire'de Arap zirvesınin toplanmasına dört gün kala açıkladıgı hükümet programı, doğrusu bölgede yumuşama açısından hiç de umut vericı değil. Hükümet pro- gramının giriş bölümünde, Akdenız'den Ürdün'e kadar olan topraklarda "Büyük Israil" (Eretz Israil) ku- rulması öngörülüyor. Diğer bır deyimle, Batı Şeria Israil'in hak iddia ettiği topraklann kapsamına alınıyor. Programda, Golan'ın Surıye'ye verilmeyeceği, Fil- istinlilenn devlet kurma hakkının tanınmayacağı, Kudüs'ün Israil'in "bölünmez" başkenti olarak kala- cağı. Yahudi yerieşim birimleri kurulması politikasına devam edileceği açıkça belirtiliyor. Suriye. Netanyahu'nun hükümet programına sert tepki göstererek programın "Araplara savaş ilanı an- lamına geldiğıni" öne sürdü. • • • Bu arada Türkiye'nin de Suriye ile ilişkileri tehlike- li biçımde gergınleşiyor. Suriye'de son haftalarda meydana gelen patlamalardan Türkiye'nin sorumlu olduğu iddia ediliyor. Suriye'nin Türkiye sınırına yığınak yaptığı bildiriliyor. Kahire'de yarın toplanacak olan Arap zirvesinde Şam, büyük bir olasılıkla Türkiye'nin Israıl'le yaptığı askeri eğıtim anlaşmasını gündeme getirerek, Türkiye'ye karşı ortak cephe ku- rulmasını ısteyecektir. Kuzey Irak'ta ise Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile PKK arasındaki yakınlaşma Ankara'yı giderek daha fazla rahatsız ediyor. Barzani'nin, kendi sorumluluk bölgesinde PKK'ye barınma olanağı tanıdığı. PKK ile KDP'nin or- tak radyo kurarak Avrupa ve Ortadoğu'ya yayın ya- pacakları, PKK'nin bölgede faaliyetlerini sürdürme- sine izin verildiği bildiriliyor. Kısacası, Türkiye'nin hemen tüm koşulları ile yeter- ince sorunu varken, Israil ve Rusya'daki seçimler, bölgede belirsizlik ve Türkiye'nin sorunlarını arttıracağa benziyor. Bu sorunlara son olarak Yunanistan'ın Er- menistan'la askeri işbirliği anlaşması imzalayarak Türkiye'yi doğudan da kuşatma çabası eklendi. Ankara, hızla büyüyen sorunlar karşısında ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmiş en büyük felaket olan Sayın Tansu Çiller, Yüce Dıvan'a git- mekten kurtulabilmek için şimdiye dek Türkiye'yi karanlıklara götüreceğini söylediği Necmettin Er- bakan'la koalisyon kurmaya hazırlanıyor. Biliyor musunuz? Ankara'daki siyasilerin haline baktıkça Türkiye'yi boğmaya çalışan bazı komşu ülkelere fazla öfkelenmek elden gelmiyor. Adamlar bundan iyı fırsatı nereden bulacak? CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organızasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Özel plajı, iki ayn çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. 1) Günlük konaklama: Yatak + kahvaltı + akşam yemeği + akşam programları + özel geceler = 45 DM (KDV dahil) 2) 10 gün-10 gecelik paket tatil programı: Efes - Meryemana - Şırince, Priene - Milet - Didim, Pamukkale, Kuşadası, Mavitur, Milli Park gezileri 10 gün -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemeği + geziler + özel geceler + öğle yemekleri (gezilerde)=600 DM (KDV dahil) Telefonla ayrıntılı bılgi ve broşür isteyiniz. EKİN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle