05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Suçlulann çoğu ya az ceza alıyor ya da yurtdışına kaçarak hapisten kurtuluyor Suç işleyip kaçıyoriarMİVASEİLkMR Turkı\e de bır donem kamucn u- nu meşgul eden \e ınsanların bel- lekierıne kazınan suçlulann çoğu yurtdışına kaçarak eeza almaktan kurtulurken suçlular kactıklannda "\er1ennı tespıt ettik. \ akalamamız an meselesu Interpol'u u\ardık" dı- yen sorumlulann demeçlerı çoktan arşıvın tozlu raflarında •^rarmava yuz tuttu Tam bır suç ışleme cen- netıne donuşen Turkıvede sı\ası mahkumlar namuscınavetı ışle>en- ler kendısinı \urtdışına atama>a- cak kadarkuçuk hırsızlık \e volsuz- lukola\ına karı:>anlarcezaçekı\or Bugunun deger v argı lan\ la "\ uz kızarücı suç"kapsamına da artık bu- "yuk hırsızlık \e dolandırıcılıklar gırmıvor Helede\letıdolandırmak \e rûşvet gıbı suçlar "\uz kızartıcı sttç" kapsammdan cıkarak "\uz ağartKi suç" olarak tanımlanma\a başladı Bır donem de\ letın en tepe noktasındakı vonetıcılerle vakın ıhşkı ıçınde bulunan >ah\a DemıreL Kemal Horzum, ^aşar \kturk • Hasan Kaşka\alcı. Uğur Suzer. Cafer Erçakmak. Halıl Bezmen. Nejat DJŞ Huse\ ın Bavbaşın. Alaaddın Çakıcı. Engın Cıvan Selım Edes. Hasan Mezarcı Oral Celık gıbı ısımler bunlardan sadece şohretlılerı A.hmet Ozal ıse hakkında gıvabı tutuklama karan verıldığınde çoktan yurtdışına gıtmıştı Ancak davacı sıkâyetınden \azgeçınce gen geldı (Berber\asar| Nasrullah \\an,Er- tanSert,TuranÇeMkgıbı ısımlerın sonradan haklarında onlarca j ıl ha- piî. cezasi ıstenmeüne ragmen bu- gun vıne eskı ıtıbarlarına ka\ ustuk- ları \e \eniden ıcravı sanat evledık- lerı goruluvor Bu arada buna benzer suçlar ısle- \en ge(,mi!?ın bırçok ıtıbarlı ışada- mı \eburokratı>lası>asıcınajetler ışleven unlu ısımlerın bırçogu bu- gun vurtdı^ında kendılenne \enı bıı duzen kurarak \aşamlarını surdu- ruNor Bunlar jraiinda kımler vok kı' Hasan Kaşka\alcı. Iğur Suzer. Halil Bezmen. Huse\ın Basbaşın. Nejat Daş, AJaaddın Çakıcı. Engın C nan. Cafer Erçakmak. OraJ Çelık. Selım Edes \e Hasan Mezarcı bun- lardan sadece bırkacı Hasan kaşka\alci: Dogubank es- nafını 1988 vılında 225 bın mark dolandırarak 1989 da Londra \a kaçtı <\\ukatı \1ur>ıt Jolkeı ın ol- durulnıesı ola\ına adı karısan K.a^- ka\alcı Interpol tarafından aıanma- sına karsın hala vakalanıp teslıın edılmedı Lğur Suzer. Ha\alı ıhricatçı DGVI hakkında da\a açınca *\BD )e kaçtı Semra Ozal ın ma- ne\ıoğlu Fte Ozal ın ıse vakın ar- kadiji olan Suzer ABD nın unlu Batkstage-kuhs lokantalar zınurı- nın Florıda ve Mıamı de şubelerını açtı Suzer ıle Ete Ozal Floııdada avnı sıtede v ılla JIJI jk komsu oldıı- lar Halıl Bezmen: SSK vuzsuzu u- rıhı eser kacakçısı \e İSK.I sanıgı Davdları surerken ABD ve kaçtı ABD de malıkhane satın aldı Huse\ın Ba>başin- Unlu uvustu- rucu kaçakçısı Hakkında ınahku- mıvet karan alındışîı sırada siı ra ka- dembastı Ancak vurtdışındaNaka- landı veşımdıTurkıve \eıadeedıl mesi soz konusu AlaaddınÇakıcrC ınayetzanlısi \aralama ga->p \e cına\ete azmet- tırnıek sucldnndan vargılanıvor Hakkında gıvabı tutuklama karan \ar C ı\an skandalınm orta\a cık- masında pa\ sahıbı (.akıti hemen hemen her hattj unlu bır tele\ ız\o- nu aıasaıak lıasımljnna ce\ ıp \e- tistırıvor ama ne hıkmetsebırturlu btılundugu ulke belırlenemı\oı EngınCı>an Özjldonemınınen çok korunjn prenM Goıe\ \aptıgı sureicinde K\n,rebankalanndaaı,ı- langızlı hesaplarda hatııı savılırbır paranın sahıbı Ozai ve Edes le ara- ları açılıparava mjfvjgırıncepolis olava el ko>du Rusvet almak su- cundan I 5 vıl hapis ve ''OÜ mılvar para cezasına carptıı ıldı Hapıs ce- zaMiu tamamla\ıpciktı ancak para cezasının ıkınu taksıdını odeme ta- AtModern zamanlar. tum değerlen \oketse de ınsanlar zaman za- maıı geleneklen \a- şatmak ıçın çaba har- cıyor. Hele bu gelenek- lerçocukJann sunnet- len. e\lılıklennde u\- gulandığında geçmışı ozleten goruntuleror- tava çıknor İstan- bul'un en eskı semtle- nnden Şehremınrde vaşanan bır sunnet gostensı. Anadolu'da bıle unutuJmava vuz tutmuş bır gelenegı canlandırdı. Şehremı- ni'nın ara sokaklann- da kahverengı bır at uzerinde. dav ul zurna eşliğınde ılerieven Ser- pü-\ ahıt Karaca çıftı- nınçocuklan lüvaşın- dakı Semıh ıle * \aşın- dakı Sedat Kara- ca'nın ılgınç sunnet torenındekı bu gosten ılgıvle ızlendı (Fotograt MEHMET FARAC) ııhı geldıgınde vurtdisina kaı,tı kendisi verdıgı ılanlarda\unıçınde oldugunu one suıdu Nejat Daş: Babası unlu u\usturu- uı kaçakçiM Şehmuz Daş olduru- lunce baba meslegı nı surdurdu •\kdeniz ın uluslararasi sulannda 14 ton u\ u^turucu v uku\ le ele ge- ı,ırılen Luckv S adlı gemının sa- hıbı olmasi nedenıvle hakkında '0 vıl agır hapıs ve 1 trıJvon 9s mılvar lıra para cezjsının istendıöı dav a su- rerken tutuklu oldugu sırada kaçtı En son ızıne Bukres te rastlandı Antak Das vıne bır volunu bulup ka<,mavı basjrdı Selım Edes- Cıvan skandalının onemlı ıkı ısmınden bırı 1 \ ıllık ha- piv (-ezasını tamamla\ıp çıktıktın bırka*, gun sonra ABD ve uçtu Pa- ra ı-ezasının ıkıncı taksıdını ABDden uonderdı Oral Çehk. 1979 vılından ben Abdı tpekçı cınavetının ıkıncı sanı- gı olarakaranıvor Mehmet Alı Ag- ca ıle Papa suıkastı nı planladı Ancak delıl vetersızlıgınden geçen vıl Italvada suren davadan beraat ettı 28'Agustos 1990 vılında Fran- sa da eroın kaçakcılıgından tutuklandı Ancak Turkı- ye'ye lade edılmedı Hasan Mezarcı. RP nın eskı nıılletvekılı Ataturk e vaptığı hakaretlerle un vap- tı Toplumun tepkısını çe- kınce partısı tarafından ıh- raç edıldı Dokunulmazlıgı kaldınlınca hakkında Tur- kı\e Cumhurıvetı ne ana- vasavave Ataturk e\aptı*ı hakaretler nedenıvle dav a acıldı Dava surerken Al- manva va kaçan Mezaiti hakkında 18 a\ hapıs ceza- si verıldı kolnde bulunan Mezarcı nın ne zaman do- necegı bılınmıvor Omer Lutfiı Topal Em- perval Casiııo lanııın sahı- bı Eskı korunıusı Bulent Fırat ve geçen av Bod- runı da oldurulen Regal Otelı nın sahıbı Hıkmet Babataş'ın oldurulmesın- den sorumlu tutuluvor Tum aramalara ragmen ha- la bulunamadı Cafer Erçakmak: 37 kı- sının olumuvle sonuçlanan 2Temmuzl992dekı"Sı\as katlıamrnın en onemlı sa- nıgı Suça azmettırmekten gıvabında vargılanan RP lı Meclu» uvesı. 2 Temmuz 1^92 tanhınden berı kavıp ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Kitap FuarlarıKıtap fuarları hayatta en çok sevdığım ve gezmekten hoşlandıgım fuarlardır El bette dığer fuar turlerını gezen dolaşan ınsanlar arasında da ortak duygu ve bek- lentıler vardır Ama sanıyorum bu tur ortak duygu ve beklentıler, en çok kıtap fuarla- nnıgezıp dolaşan ınsanlar arasında vardır Çok farklı duşunce ve ınançta olsalar bı le Dunyanın çok farklı yorelerındekı ulke- lerde kıtap fuarlarını gezdım ve alışvenş yaptım Aynı duygu ve duşunce bırlıktelı- ğını oralardakı ınsanlarla da yaşadım Tur- kıye de de başta kımı sorunlarına bıraz aşağıda degınecegım TUYAP Kıtap Fuarı olmak uzere sayısız kıtap fuarları açılıyor Bır kısmı salt bellı bır duşuncenın yandaş- larına açıyorlar kapılan Bır kısmı da genış bır sıyasal yelpazeye seslenmek ıstıyor (Bu arada şunu vurgulamak ıstıyorum kı boyle bır fuara geçen hafta Tokat ta katı- lacaktım ertelemek zorunda kaldım) Bu çok sayıda kıtap fuarları ıçınde TU- YAP ın ozel bır yerı var Sanıyorum gerek katılımcı yayınevı sayısı açısından ve ge- rekse fuarı zıyaret edenlerın sayısı açısın- dan dunyanın en buyuk fuarları arasında sayılabılır Kıtabır boylesıne az okunduğu ve okunmaması ıçın devletın neredeyse ozel bır gayret sarf ettığı ulkemızde boy- le bır kıtap fuarının açılabılıyor olmasi ovu- nulecek bır şey Şu anda net anımsayamıyorum ama on yıldan fazla bır sureden berı her kasım ayında on gunluk bır şolen yaşarız Istan- bul da Bınlerce nsan Kımı zaman kala- balık bır otobuste kapıya doğru ılerlemek ısteyen ınsanlar mısalı kımı zaman bırıbı- rını ıte-kaka standları gezmeye ve bır şey- ler almaya çalışır Kımı kıtapsever ogret- menler oğrencılerını toplu olarak getırırler ve okuma ve kıtap sevgısı adı verılen o onulmaz hastalığın yaygmlaşmasına çalı- şırlar Kımı yayıncı arkadaşlanmız boylesıne bır kuru kalabalık ıçınde gerçekten salt kıtap almak ıçın fuara gelenlenn kayboldu- ğunu duşunerek bu ışın Bırşenltğı donuş- tunılmesıne karşı çıkarlar Ozellıkle oğ- retmen ve oğrerıcılerın fuara gırış ucretı odememelerının bır' kuru kalabalık orta- ya çıkardığını duşunen arkadaşlarımız da vardır Fakat tum ıtırazlanna karşın hemen tum yayıncılanmız Istanbul Kıtap Fuarı nı tatlı bır heyecanla beklerler Gene bır kıs- mı bunun fazla bır anlamı olmadığını du- şunse bıle yenı yayınlarını fuara yetıştınp okuyucuyla buluşturmaya çalışıriar Gene fuar suresınce yurtıçı ve yurtdı- şından davet edılen kultur ınsanlarının ka- tıldığı konferans panel vb toplantılar TU- YAP Istanbul Kıtap Fuan'na bambaşka bırçeşnı katar Boylesıne başarılı bırorga- nızasyonun arkasındakı kadroyu her za- man kutlamjşımdır Ozellıkle Bulent Unal, Denız Kavukçuoğlu ve Neşe Tuncay... Ancak TUYAP kıtap fuarlarının başarısı elbette salt onlann ve TUYAP çalışanlan- nın esen değıldır Krtapla ve yazarfa ılgılı dı- ger kuruluşların ve ozellıkle Yayıncıiar Bır- lığı nın bu konudakı katkı ve paylarını yad- sımak hem buyuk bır haksızlık olur ve hem de boyle bır duşunce onemlı yanlışlıklara zemın oluşturur Aslında son bırkaç yıldır TUYAP ve Ya- yıncıiar Bırlıgı yonetımı arasında cıddı ba- zı anlaşmazlıklar vardı Dogrusu ben bun- ları buyuk bır başarıyı sahıplenme'kıs- kançlıgına bağlıyor ve çok da onemsemı- yordum Fakat ış gıtgıdetırmanmayabaş- ladı Anlaşmazlıklar surtuşmeye öonuş- tu Bugıdışlesurtuşmelerde çatışmaya' donuşecek baltalamaya donuşecek Bugıdış lyı bır gıdış degıl llk Scirtuşmeler Ankara ve Izmır de de başlayan fuarlara katılıp katılmama konu- sunda çıktı Kımı yayıncı arkadaşlarımız, zarar ettıklerını ılerı surerek bu fuarlara ka- tılmak ıstemıyorlar Bu elbette onlann hak- kıdır TUYAP ın bu konuda anlayışlı dav- ranması gerekır Ik.ncı surtuşme fuara davet edılecek konuklar konusunda çıktı TUYAP bu ko- nuda kendı belırleyıcı olmak ısterken Ya- yıncıiar Bırlığı de kendı etkısını arttırmaya çahşıyordu kı bence bu konudakı bır sur- tuşmede her ıkı tarafın da haklı olabılece- ğı noktalar vardı ve boyle bır surtuşme, dogal bır surtuşmeydı Fakat son zamanlarda kulağıma gelen şeyler hıç de hoş değıl TUYAP fuar gırış ucretlerınden Yayıncıiar Bırlıgı ne odemek- te oldugu yuzde 5 katkıyı artık odemeye- cegını bıldırmış ve kımı yayınevlerıne (kı bunlar elbette Yayıncıiar Bırlıgı yonetıcıle- rı) Istanbul Kıtap Fuarı nda yer vermeme karan almış Işte bu olmaz Bu ınsanın bındığı dalı kesmesmden başka bır şey değıldır Bu fuarlann başladıgı gunlerde Yayıncı- iar Bırlıgı ne bellı bır oranda katkı yapılma- sı elbette nedensızdeğıldı Ama artıkge- reksınımım kalmadı mantıgıyla ya da yonetıcılerı beğenırsem katkı yaparım, begenmezsem vapmam sıglığıyla boyle yanlış bır karar alınmışsa derhal gen do- nulmesı gerekır Yayıncıiar Bırlıgı bır tuzelkışılıktır ve TUYAP ın yonetıcılennın ıradelerınm de uzerinde bır ıradeyı temsıl eder Hele bu bırlığm kımı yonetıcılennı Is- tanbul Kıtap Fuarı na almama duşuncesı ne tıcarı ahlakla bağdaşır ne demokrat ol- makla ve demokratık ahlakla Tıcarı ahlakla bağdaşmaz zıra yıllardır aynı fuara katılan fırmaların saW/ (mukte- sep) bır hakkı vardır peştemallık' hakkı vardır Demokratık ahlakla ve demokrat olmakla bağdaşmaz zıra "orgut duşman- lığı ndan başka bır şey değıldır Demok- rasının orgutlu ınsanların rejımı olduğu- nu duşunursek boylesı bır tutum demok- rası gereksınımı ıçındekı ınsanların hayrı- na olmaz Umarım duyduklarım yanlış ol- sun Ya da umarım TUYAP yonetıcısı ar- kadaşlar davranışlarında duygusallığa yer vermektenvazgeçsınler TUYAP Kıtap Fuarı hepımızındır ve hepımız ıçın çok onemlıdır Yazık etmeyın Tüketiciye hizmet böyle olur! RK\ TELEVİZYONUNUZU 10 MİLYONA SAYIYOR, YEPYENİ BİR PROFİLO İLE DEĞİSTİRİYORULf • "MONEY BACK" M GARANTISIVERIYORUL Eski, renkli, çalışır durumdaki televizyonunuzu markası ve ekran boyu ne olursa olsun, 10 milyon TL'ye alıyoruz. Yerine çok avantajlı taksitlerle yepyeni PROFİLO Televizyon veriyoruz. ÜSTELİK: PROFİLO Televizyon'unuzu, aldığınız günden itibaren 10 gün içerisinde iade etme ve bedelini geri alma imkanına da sahipsiniz... Tuketicıyi boylesıne dusunen, boylesıne onemseyen bır kampanya Türkiye'de ilk kez gerceklestirilıyor Çünkü PROFİLO dün oldugu gibi, bugün de teknolojisine ve kalitesine güveniyor. (*)"Money Back" Garanhsı, satm aldığınız malı, dılersenız bellı bır sure ıçınde iade etme ve bedelını gen alma ımkanı sağlayan yepyeni bır sıstemdır PROFİLO Televızyonlar şimdi avantajlı taksitlerle HOOEL PSORi.0 PROFIIO DEGIŞTIRME KAMPANYASI PEŞIN FIYAT 36 700 000 3o 800 000 » 1 40 200000 IADETV INDIRIMI tooooooo 10000 000 10000 000 INDİRIMU PESIN FIYAT 26 700 000 28 800 000 30 200 000 PESINAT • 6 TAKSIT 45 490 000 48 070 000 49 840 000 1 SEÇENEK IADETV IN0IR1MI 10000 000 10 000 000 10000 000 6 TAKSIT 5915000 S 345 000 6640000 INDIRIMLI TOPLAM FIYAT 35 490 000 38 070 000 39 840 000 2. SEÇENEK PEŞIN AT* 10 TAKSIT 51 360 000 54 350 000 56 300 000 IADETV INDIRIMI 10 000 000 10000000 10000000 10 TAKSIT 4136 000 4 435 000 4 630 000 INOIRIMU TOPLAM FIYAT 41 360 000 44 350000 46 300 000 PESINAT * 13 TAKSIT 55 760 000 59 010 000 61 025 000 3 SEÇENEK IADETV INDIRIMI 10 000 000 10000 000 10000 000 13 TAKSIT 3 520 000 3 770 000 3 925 000 INDIRIMLI TOPLAM FIYAT 45 760 000 49 010 000 51 025 000 0100 211 40 6«' 30 Hazıran 1996 gunu sona erecek olan kampanya sırasında alınmış olan Prohlo letevızyon unu iade etmelc ısfeyenlennlO gun ıcensınde iade ısfeklerım (0 212) 275 22 32 numaralı fax aracılıgıyla veya B S P Dagıtım A Ş adresıne telgraf ıle bıldırmelerı gerekmektedır lade ısteğını belırtılen sure ıçınde bıldırmeyenlerın taleplerı yenne getırılmeyecekhr P ROF I L O •6u bır kampanyadır •Profılo Dagıtm A 5 Cemal Sohır Sok 26 28 Meadıyekoy 80470 istanbul'Bu fıyatiar derhaltes/m şartyiad r *Fyatlar m za KDV ve Bandrol doh Idır'KDV Bondrol ve dıger vergı oranfonndo ohb/lecek degt} klıkler ve geieb/İecek yenı vergtler fıyatiara aynen yansıhlacakt r »8u hyatfar 30 Hazıran 1996 tarrhme kadar geçerlıdtr • Talepier stoi ve urehm olanakion dahtltnde korşılonacaktır *Urunler perakende sat s noktahnnda teslım edılecektır *Profılo Hazıran 1996 Kampanyost 25 05 1994 tanh 21940 sayı ve 8 03 1995 tarıh 4077 sayıiı Resrvı Oazete tebitglenne uygundur »Pes n ftyat uzer nden %>6 5+KDV oranmda ayitk basıt faız uyguianmıshr »Fıyafianmız Turk Ltrosıdır II Uluslararası Güven" B.S P DAGITIM A Ş Cemal Sahır Sokak 26-28 Mecıdıyekoy 80470 Istanbul •ADANATel (0322) 435 80 71 »ANKARA Tel (0312) 348 19 61 »IZMIR Tel (0232) 435 90 48 »ISTANBUL/MARMARATel (0216) 390 87 70 •ISTANBUL/TRAKYA Tel (0212) 266 61 57 266 34 27 »SAMSUN Tel (0362) 231 35 70 »ANTALYA Tel (0242)322 12 45
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle