30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT2 21 05 Türkiye'de bilgisayar T\ Senisi - 4li Say- dam'ın sunduğu sovleşı programı "Ne V'ar Ne Y ok"un ılk konuğu Boğa- zıçı bnıversıtesı Bılgısa- \ar Muhendislığı Bolum Başkanı Prof Dr Selaha- tin Kuru olacak Yakla- şan Oğrencı Yerleştırme Sinavi'ndan soz edecek olan Kuru Turkıye'dekı bılgısavarsıstemını dean- latacak Programın ıkıncı konuğu Turkıve'de klasık muzık eğıtımı \e orkestra şeflığını anlatacak olan şef Orhan Şallıel İnterstar 23 10 Aykut ve Kasacı'yla söyleşi T\' Senisi - Yasemin Bozkurt un sundugu, vo- netmenlığını Billur \k- türk un yaptıgı "Yase- min'in Penceresi'nden"ın bu hattakı konuklan Imren Aykut, Guzide Kasacı ve Balık Ay han Guzide K.a- sacı'nın iki şarkı soyleve- ceği programda avrıca Im- ren Aykut \e Balık \\- han' la yapılan sohbet de > er alıyor Robin Hood bir kez <lalıa atv 22 15 Kanal D 20 20 KanalE 2135 Promosyon T\ Servisi - Merdan Yanardağ'ın "5. Bo- v ut"ta Turk basınında mo- dern anlamda ılk promos- \onu yapan \e 15 okuru- na. kura sonucu 1914 vı- lında 5 bın kuruş dağıtaca- gını açıklavan "Şehbal" dergısı ekrana gelıvor Kanal 6 22 30 .'Başköşe' TV Servisi - Şe>da \çıkkol'un sunduğu 'Başkoşe'ye DYP Istan- bul mıllervekılı Sedat Aloğlu katılıvor Aloğlu ış dun> asının \ e Batı ulke- lerının gundemındekı Turkıye'yı anlatacak Kevin Costner, kendıni doğru olanı yapnıak zorunda hisseden bir Robin Hood'u canlandımor. Robin Hood - Robin Hood Prınce of Thıeves / Yonetmen Kevin Reynolds / Oyuncular Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Chrıstıan Slater, Geraldine McEwan / 1991 ABDyapımı T\ Senisi - Kanal D nın geçen sdlı yajımlaması ge- rektığı. ama değışıkl ıkle (son gunlerde alışkanlık halıne getırdığı gıbı) bu akşama al- dığı "Robin Hood" bir kez daha ekranda Her ne kadar Michael Curtiz'ın Errol Fl>nn'lı "The Adventures of Robin Hood"unun ro- mantızmınden uzak olsa da daha once kaçırmi!) olanlara onerılır Genç Robin ot Locksley. kutsal topraklardakı berbat bırzındandan sağkoluMağ- rıbı A.zeem tarafından kurta- nlır tngıltere've doner. ama babasının oldunılduğunu oğ- renır Kral Aslan Y ureklı Rı- şar(varlığı son ana kadar sir gıbı saklanan Sean Con- nery) surgunde Nottıng- ham'ın zalım şerıfi ortalığı kasıp kdvurmakta Shervvo- od Ormanı ndan geçerken oradakı soyguncuların lıden Lıttle John ıle çarpişip onu vener Bu ınsanların aslında sovguncudeğıl şerıtvuzun- den evlennı barklannı terk etmış namuslu ınsanlar oldu- ğunu anlar Robin Hood adıvla onların başına geçıp sa\aş sanatını oğretır Kral'ın akrabası \e onun adı- na çalışan bakıre Marıan la bırbırlenneaşıkolurlar Son- ra da kızı zalım şenfin elın- den kurtanr Reynolds \e ada^ı Cost- ner ın Robin Hood'ları bir adaletsavaşçisi değıl kendı- ni dogru olanı vapmak zo- runda hıs>seden kendı halınde bir adam Ateşlı bir aşik dd değıl Fılmın buvuk bir bolıımu gece >a da kasvetlı orman- larda ateşışığı altında çekil- mış Atmosfer olarak ıvı ama akM\onu takıp guçleşı- vor Vonetmen Revnold> da karmaşık bir kadro \apmı^ Oyuncuların oy/unlarına \e de aksanlanna dokunmami:, Bu verınde bir seçım oldbı- lırdı ama "Robin Ho- od"dakı sonuçları olumlu değıl Costner ınçekımınor- ta vennde vazgeçtığı Ingılız aksanı bir >ana (zaten onu duymayacağız). karaktennın bırrengıvok Populıst genl- la ıle partızan olmavan azız arasında bir şe> Rusya'dan Sevgilerle - From Russıa Wıth Love / Yonetmen Terence Young / Oyuncular Sean Connery, Danıela Bıanchi, Pedro Armendarız, Lotte / 1963 Ingıltere yapımı, 115 dakıka T\ Servisi- "Rus- ya'dan Sevgilerle" Bond dıziMnın ıkıncı filmı "Phantom" adlı casusluk orgutu, So\ vetlerın gelıştır- dığı şıfre çozucuyu ele ge- çırnıek ıçın Ingılız \e Rus aıanlarını bırbırıne duşur- meveçalışmaktadır Ingılız gızlı sen ıs orgutu duruma el kovması ıçın James Bond u İstanbul'a gonde- nr Bond un gore\ ı ıse şıf- re çozucuvu aıt olduğu ve- re vanı tngıltere've gotur- mektır Ancak planın başa- rısı gazel bir Rus ajanı olan TatıanaRomano\a nınyar- dımlarına bağlıdır fatı- ana nınvdrdımlarıkarşılık- sız kalmavacaktır Çunku Bonddaona "Batfya geç- me" sozunu vermıştır An- cak her ıkısı de başlarının dertte olduğundan habersız- dırler Bazı bolumlerı Istan- bul da çekılen fılm hem Bond havranlarını hem de seru\en smeması meraklı- lannı tazlasiv la hos.nut ede- cek nıtelıkte Tanıdık me- kanlardageçen fılm. at\ 'nın "James Bond" kuşağında James Bond istanbul'a geliyor Sean Connery'e, Daniela Bianchi eşlik ediyor. Pahalı ve gosterısjı fılm- lerın ustun adamı James Bond bılındığı gıbı lan Fleming'ın genlım \e bı- lımkurgu smeması mırasın- dan >ararlanarak varattığı bir kahraman, daha doğru- su. bırçok karakterın bıre;?!- mıydı Bond filmlerı hem luks yaşam goruntulen hem de heyecanlı seruv enlerı bir arada sunduğu ıçın. sıradan "kuçuk adam"ın fantezı- sinı kurduğu v a da kurmak- tan ho^lanacağı herşev ı ıçe- rıvordu James Bond kotulerın hakkından tek başına gelı- vor zekasıvlakarma^ıkdu- rumlardan kurtuluvor, ven geldıgınde muthi!) bir ku- marbdz boksor ıkı dırhem bir (,ekırdek salon adamı. erotık seruv enlerı kaçııma- \an Casanova olmasinı vb bıiıvordu James Bond ın- ^anlık kadar eskı bir fante- zıvı ustun ınsan fantezısını bds.arıvlakar!}iladıgı ıçmbu kadar tutulmu^tu Bond bir "soğuk savaş" donemı kahranıanıvdı ve hep Sov v et casusl uk orgutu SMERCH ıle çatı^ma ıçın- devdı Ancak Ingılız ajana çekıcılığını veren asıl şev. bu antı-komunızm propa- gandası kokan çatış.madan çok. tetıs; bov utlanndd seks. ^ıddet. gostenslı tuketım maddelerı ve gelışmıs, tek- nık sergılemektı James Bond bu nedenle 1960 lar bovunca ustunde en çok du- rulan ve tartışılan populer kultur kahramanı olmu^tu Grace Kefly'nin veda filıııiTV Servisi - Ferenc Molnar'ın savgın ovunu "Kuğu"dan esınlenen film taçların asaletun»an- larının ve luks havatın sıra- dan fanılere uzakdunyasın- dakı ınsanlara ozgu kıbar bir vapım Molnar'ın ovunu 1925 v ılında Paramount şır- ketı tarafından (bas,rollerde Frances Hovvard ve Ric- hard Cortez) ve 1930 da da Unıted -\rtist tarafından "One E\citing Night" adıvla (Lillian Gish, Con- rad Nagel ve Rod la Roc- que)bevazperdeveu\arlan- mıştı Holl>wood"dan tıpık bır tepkı filmı olan "Ku- HBB20 00 Kuğu - The Svvan / Yonetmen Charles Vıdor / Oyuncular Grace Kelly, Alec Guinness, Louıs Jourdan, Agnes Moorehead, Jessie Ryce Landis, Brian Aherne, Leo G. Carroll, Estelle Winwood / 1956 ABD yapımı, 108 dakıka ğu"da 1910 Macarısta- nı nda. asıl bır kız vabancı bır v elıaht prensle ev lenme- vehazırlanır Dahadoğrusu ondan sorumluluğunu verı- ne getırerek aşkını unutup gorevını vapması beklenır Charles \ idor un filmı sunı komedı ıle hemen he- men avnı derecede sunı bır romantık tema arasında denge kuruvor Bır nebze mızah da var. ama daha ın- celıkle ışlenmış olabılırdı Sınema dunvasına bu film- levedaeden Kelly'nınkışi- lığı ve ru\a gıbı hayatı save- sınde. bazı sahnelen sev ırcı- lere çok etkılevıcı. daha doğrusu dokunaklı aelebı- hr Alec Guinness ıse prens rolune kendıne ozgu. olçu- lu komedı anla\ıs.ını katı- vor Se>ırcılerıngonluobur turlusunu ıstese de prenses. prense kalacak Bır zaman- ların en yakışıklı aktorlenn- den romantık âşık rollerı- nın gedıklısı Louis Jour- dan. Kellv 'e as,ık olan halk- tan oğretmende romantık bır tat eklıvor V'ıdor'un fıl- mıne Ozellıkle v elıaht prense hoş geldın demek ıçınvenlen baloda "Kuğu V alsi" ıle dans eden Kellv ve Jourdan'ın bırbırlerıne oracıkta âşık olmaları ro- nıantıklerın >ureğını ağzına getırebılır 'Olacak O Kadar TV' Levent Kırca. Pavarotti rolunde ekrana gelecek. T\ Ser- visi- "Ola- cak O Kadar T\ "nın tekrar bolumlerı dtv "devavım- lanmava devam ederken bılındığı gıbı Levent Kırca ve program ekıbı venı vayın donemınde Kanal D'de ekrana gelecek Programda bu akşam. "Pavarotti", "Milletvekili Pazan", "Doğum Tarihi", "45 Gun- lıikSu", "Y atırım İçin İdeal Llke" adlı skeçleryer alı>or (afi, 21.00). Şarkılan ve oyunculan için Flash TV 22~ÖÖ] Yüksek Sosyete - Hıgh Socıety / Yonetmen Charles VValters / Oyuncular Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra, CelesteHolm /1958 ABDyapımı. 107 dk TN Serv isi - Tracv Lord Revvport'tavaşar Çevresın- de uç erkek vardır Hâlâ dostluk ılışkısını surdurdu- ğu eskı kocası C K De\ter- Haven (Crosby), sevımsız zuppe nıs.anlısı George Kıtt- redge(John Lund) ve"Li- fe" dergısı tarafından du- ğun uzenne bır y azı \ azmak ıçın gonderılmı> gazetecı \1ıke Connor (Sinatra) "The Philadelphia Sto- ry"nın muzıkdllestırılmış halı Ne vazık kı beklendığı gıbı eııazından vıldızovun- cularından beklendığı gıbı kevıflı bır fılm değıl Çunku ovuncuları kotu kastıng kurbanı Bazı kevıflı anları var sadece Muzığı ve soz- len Cole Porter a aıt olan Virkılar MZI bıraz tesellı edebılır "\\ell. Did You Evah". "High Society" "\\ ho \> ants to be a Mil- lionaire.'" "I Love You Samantha" ve "\ow Y ou Have Jazz" Sonuç olarak >arkılarına veovunculannınçekıcılığı- ne davanan bır komedı KENT HABERLERI Hüppiyet'in karikatür yarışması • Istanbul Haber Senisi - \\din Doğan Vakfı 13 Hurnyet Uluslararası Karıkatur Yarışması seçıcıler kurulunun 27 hazıranda AntaKa Falez Otel'de toplanarak eserlerı değerlendıreceğı açıklandı 80 ulkeden 848 sanatçının katıldığı vanşmada. 2 bın 524 eser yarış.ıvor Müfpedat laboratuvar okulları • Istanbul Haber Sen isi- Mıllı Eğıtım Bakanlıgı eğıtım sıstemının kalıtesını yukseltmeyı ve arttırmavı amaçlavan mufredat laboratuvar okullarının (\INL) Turkıve genelınde vavgınlaştırılmasının hedeflendıgını açıkiadı Çetinsayalar'ın kaçınlma davası • Istanbul Haber Senisi - Emınonu Beledıve Başkanı Ahmet Çetınsava'nın veğenı Omer Çetınsava > la arkadaşı Selçuk Hurvaşar ı sılah zoniNİa kaçıran Mehmet Fa>sal Soylemez ve adamlarının yargılanmasına devam edıldı Basın Konseyi'nden protesto • İstanbul Haber Senisi - Basın Konse>ı. Sıvas ta vavımlanan Verel Hakıkat gazetesı sahıbı Basın Konse>ı uvesı Ahmet Turan Gurel'ı vazdığı bır vazıdan dola> ı olumle tehdıt eden DYP Sıvas Milletvekili Tahsın Iımak ı protesto ettı Traflk kazası: 1 ölü • İstanbul Haber Servisi - Gumuşyaka'da meydana gelen trafık kazasında Esat Çetın (36) oldu D-l 10 Karayolu'ndan Tekırdağ yonune gıden Yunus Kıremıtçı ıdaresındekı 34 DGB 7 0 plakalı kamvonet. aşırı hız nedenıvle devnldı Bu sırada karşı vonden gelen Esat Çetm ın kullandığı araba. kamvonete çarptı JLazada Çetm oldu • Istanbul Haber Servisi - Ozgurluk ve Davanışma Partısı (ODP) \alova ıl orgutu. kentın ıçme suyunun karşılandığı Gokçe Barajı çevresınde temızlık kampanvası gerçekle^tırdı Halkaflı'da gözaltılar • İstanbul Haber Senisi - 9 hazıran gunu Halkalı Altınşehır Kımsesızler Mezarlığı'na zıyarete gıderken gozaltına almdıklannı one suren Ozgur Atılım dergısı muhabırı Irmak Uğurlu v e Arzu Demır. İnsan Hakları ^ubesınde >aptıklan açıklamada 10 gun boyunca emntvet mudurluğunde ışkence gorduklerını sovledıler Erdoğan, Almanya'ya gitti • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Beledıve Başkanı Recep Tayj ıp Erdoğan Koln Beledıve Başkanf nın davetlısı olarak Almanva >a gıttı Erdoğan ın daha sonra Polonva ve Macanstan ı da zıvaret edeceğı belırtıldı Belediye, nisan, mayıs ve haziranda yapılan çalışmanın sonuçlannı açıkiadı Istanbul'da 3 bölgede deniz temizİstanbul Haber Sen isi-Istanbul'da bu yıl d^a denıze gırılebılecek verlerın v ok denecek kadar az sav ıda olduğu be- lırlendı Şıle Adalarve Sılıvn'nın bazı verlennde denıze gırılebıleceğını belır- ten Sağlık Daıre Başkdnı Bulent Zulfi- kar. "Milvonlarca vıl temiz kalmış Marmara Denizi'ni son 20 vıl içinde kirlettık. Marmara Denızi. girileme- y ecek kadar katledilmiş bir sev iy edt" dedı Zulfikar şehır şebeke »ulannın bakterıvolojık ve kımva^al açıdan en emın su olduğunu savunurken Makıne Muhendıslerı Odası Başkanı Mustafa Aral. kentte 21 verden aldıkları numu- nelerden hıçbırının sağlıga u>gun olma- dığını one surdu Istanbul Bu>ukşehır Beledıyesı Sağ- lık Daıre Başkanlığı. nısan. mav ıs v e ha- zıran a\larında >aptıklan denızlerdekı kırlılık oranları çalışması sonuçları- nıdun vaptığı bır toplantıv la açıkiadı \nadolu vakası Trakva vakasi Bo- ğaz (Rumelı vakası) Sılıvn-Kumbur- gazve -\dalar ınçesıtlı verlennde vapı- lan ıncelemelerde sadece \dalar. Siliv- ri v e Şile nın bazı v erlerınde denıze gı- nlebıleceğı saptandı Marmara Denızi ve Istanbul Boğazı'nda voğun olarak bakterıvolojık kırlenme vaşandığım be- lırten Zulfikar "Bu sadece İstan- bul'dan kavnaklanan bir kirlenme Sağlık Daire Başkanı Bulent Zulfikar, İstanbul şebeke suyunun içilebile- ceğinı belirtti. Zulfikar. Marmara'nın 20 yıl içinde katledildiğini, sadece 3 bolgede denize girilebileceğini söyledi. (Fotoğrat S\\DET LSLL) değil. uluslararası bir kirlenme de soz konusu" dedı Zulfikar Marmara De- nızi nın venıden kazanılması ıçın >etkı- lıler kadar vatandaşlann da konuva du- varlı olmalannı ıstedı Zulfikar Dunva Sağlık Orgutu nun kolıform sınırının 10 bın olduğunu belırtırken bırçok ulkede bu sinınn 5 bın v a da 2 bın 500 olduğu- nu v urguladı ve "Zaten çocuklarda ve hassas insanlarda bu sınırın 5 binin altında olması gerekiy or. 9 y a da 8 bin koliform olan bir yere temiz demek doğru olmaz. Hem Istanbul'da deniz mevsimi yeni başlıyor. Y ani bazı yer- lerdeki kirliliğin duşuk olması insan- ları vanıltmamalı. Kirlilik onumuz- deki gunlerde daha çok yaşanacak" dıve konuştu Temmuz ayında açılacak köprülerin bağlantı yollannın çalışmalan sürüyor Haliç'e yapılan ek köprü tamamlandı İstanbul Haber Serv i- si -Halıç Koprusu nun ıkı V anına eklenen koprulenn yapımı tamamlandı V enı koprulerın bağlantı vol- larının tamamlanmasıvla temmuz avında hızmete gırmesi beklenıvor Lla- şım uzmanları koprulere japılan ek koprulenn so- runu çozmeveceğını be- lırterek "Istanbul Boğa- zı'na da bu nedenle bir üçiıncu kopruyu yap- mak istivorlar. Butun bunlar vanlış ulaşım polıtıkalarının so- nucudur. Bugun gelınen nokta budur. L çuncusunu, dordüncusunu y apsanız ne olacak? Sorun çozulmevecek, bır sure sonra beşıncısı gundeme gelecek. Y apıl- ması gereken. doğru bır ulaşım polıtıka- sını hay ata geçirmektir" goruşunu sav un- dular Halıç Koprusu'nde meydana gelen trafık sıkışıklığını gıdermek ıçın vapımı bır sure- dır devam eden ek koprulenn ınşaatı bıttı 8 trılvona mal olan ıkı venı ek koprunun bağlantı vollarının genışletme çalışmaları E k k o p r u | e r i n toplam maliveti 8 trilvon liravı buldu. (Fotoerat MEHMET DEMIRKAYA) ıse suruvor \etkılıler proıenın >uzde 70 ının tamamlandığını gerı kalan ışlerın de temmuz av ına kadar bıteceğını v e kop- runun hızmete gıreceğını soyledı 1HI-Enka-Ba>ındırortakgırışımı tarafın- dan vapılan kopmlerın kopru uzerındekı trafıgı rahatlatsa bıle devam \ollanni fazla genışletme şansı olmadığı ıçın yakın bır za- mdnda venıden sıkışmaların mevdana gele- ceğı one suruluvor 822 metresı çelık. kalanı beton olmak uzere toplam 9^5 metre uzunluğunda olan ek koprulenn toplam genışlığı 14 metre Y enı kopruler. sekızerayak uzenne oturtul- du Proje kapsamında ver alan Edırneka- pı da doner kav>dk olu^turulması çahşma- larına da başlandı Bakım ve onarım çalı*- maları nedenı>le <\vvansardv sahıl volun dan Halıç K.oprusu gunev ıstıkametınebağ- lanan katılım >olu. bugun sabahtan ıtıbaren 20 gun surevle trafığe kapatılacak -\cikla- mada bu çalışmalar sıra-^ında Avvansarav sahıl volundan Halıç Koprusu-Kadıkov- Ankara vonune gıdecek olan suruculerın Edırnekapı kav şağı-Ramı volu otovola ka- tılım volunu kullanmamaları ıstendı Sağlık Daıre Başkanlığı nın vaptığı araştırmalar sonucunda Istanbul da de- nıze gırılebılecek verler şovle "- Şile; Akçakose Koyu, Yavuzlu Mevkii ve Şile liman yanı. - Silivrı; Sultankov sahili. Gumuş- yaka Çamlık sahili. Örnek Sitesi önu. Mithatpaşa Sitesi onu, Kınalı Albay- rak Sitesi onu. Selimpaşa sahili, Kum- burgaz Birlik Sitesi onu ve Lyum Kent Sitesi onu. - Adalar: Heybeliada Değirmen mevkii ve Çam Limanı. Burgazada Kalpazankav a mev kıi. Kanalıada De- niz Kulubu yanı ve karakol onu, Bu- yukada Hasan'ın Yeri mevkii, Kur- şunburnu. Su Sporları mevkii ve Se- defadası Plaj mevkii." İçme suyu tartışması Zulfikar. şehır şebeke sularındakı su- vun ıçılebıleceğını belirtti ve "Samimi- y etle soy luy orum ki. ben de çeşmeden su içiyorum" dedı Zulfikar, bazı m- sanların ıçememesınm nedenını de "in- sanların ağız tadı" dıye açıkiadı Sag- lık Daıre Başkanlığı'nın nısan ve mayıs avları ıçınde 30 verden aldığı numune- lerden 28'ının ıçılebıhr olduğunu kay- deden Zulfikar. şunları sovledı "Uy- gun olmavan 2 yerde yapılan inccle- meler sonucu sorun halledilmişvebu- ralardaki suiar da temiz ha- le getirilmiştir. Şehir şebe- ke suları. İstanbul'daki en emin su. Su numunelerini lokal bolgelerden (tamirat yapıian ya da inşaat olan yerler v b.) alırsanız kirlilik gorulur. \ma bu, İstan- bul'un butunünün kirli ol- duğu aniamına geltnez." Zulfikar. başkanlığın 13 su ıstasyonunda vaptığı ıncele- melerde ıse 8 tanesının sağlı- ğa uy gun olmadığının saptan- dığını 6 tanesının durumlan- nı duzelttıklerını, u>gun ol- mavan koşullarda su satışına devam ettıklerını ka>dettı Sağlık Daıre Başkanlığı'nın "Sular içilebilir" demesıne karşın Makıne Muhendıslen Odası Başkanı Mustafa \ral, 21 verden aldıkları nu- munelerden hıçbırının sağlı- ğa uygun olmadığmı savun- du ISKIveSağhk Daıre Baş- kanlığı nın klasık memuran- la>ışı ıçınde davranarak hal- ka doğruları anlatmadıklarını savunan A.ral, "Bu kişiler. havzaları yapılanmaya aç- nıav ı duşundukleri v e siv a- sı davrandıkları ıçın suyun kirli olduğunu kabul et- mezler" dı>e konuştu Avrasya Feribotu davası Sanıklar, duruşmaya Kafkas giysileri ile katılmak istedi İstanbul Haber Servisi - Trabzon-Soçı seferını \apmavahazirlanan "Avrasva Feribotu"nu ıçın- dekı 211 volcu vemurettebatla kaçırdn ve hakldnn- da İstanbul DGM tardtından "teror orgutu oluş- turmak", "deniz ulaşım aracını gitmekte oldu- ğu verden zorla başka bir yere goturmek" ve "patlayıcı madde imal etmek, taşımak" vjçların- dan dava açılan 9 sanığın vargılanmasına Istanbul 3 No lu DGM de başlandı Sanıkldr duruşmava Kafkas gıvsılerı ılegelmesine ızın verılmemesı ne- denıvle katılmadılar Sanık avukatları mahkemeye sundukları dılekçede 9 sanığın bır orgutle bağlan- tılannın olmadığını one surerek terorle mucadele va- sası uvarınca vargılanmamaları gerektığını savun- dular Kocaelı Cezaevı nde bulunan sanıkların saat 15 00'e kadar beklendığı duruşmav a sanık av ukat- ları Selçuk Çevik. Sclda Çevik. Ethem Bavkal. Recep Y ılmaz, Arilla Doğan. Cevdet Taştan ka- tıldı Oturumda mahkeme başkanı olav sonrasında sanıkların denıze attıkları sılahlann \apilan arama- lar sonucunda bulunamadığını belirtti Sanıkların tutukluluk hallerının dev amına karar v eren mahke- me hevetı kımlık tespıtı ve sorgulannın vapılması sanıklardan Roki Gitsba ve Ramazan Zubara- yev'ın sabıka kavıtlannın lnterpol den istenmesı ıçın duruşmayı erteledı Duru^ma sonrasında gaze- tecılere açıklama vapan Muhammed Emin Tok- can'ın kardeşlen \i\, Fılız. Faruk ve \yşe Tok- can sanıkların mahkemeyı protesto etmedığını be- lırterek cezaevı vonetımının kılık-kıvafet ozgurlu- ğune savgı gostermesını istedıler Partileri ziyaret ettiler Emek Partisi'nden eylem birliği çağnsı İstanbul Haber Servisi - Emek Partısı istanbul İl \onetım Kurulu partının kapatılması ıstemı ıle ^navasa Mahkemesı ndedavaaçılmasını genışke- simlere duv urmak v e ev lem bırlığı v apmak amacıy- la sosyahst partileri zıvaret ettı Dun once DBP ıl merkezını zıvaret eden EP II \ onetım Kurulu da- ha sonra İP. SIP H<\DEP \e ODP ıl merkezıne gı- derek partileri evlem bırlıgıne çağırdılar EP 11 Başkanı MuruvetGunel, "Boluculukzır- hının arkasına saklanarak ışçi ve emekçilerin kendi politik partilerıni orgutlemeleri v e siy aset yapmaları yasaklanmak isteniyor. Bu girışıme tüm demokrasi guçlerı ıle birlikte karşı koymak için çalışıyoruz" dedı \navasa Mahkemesı nın kapatılma istemıyle dava açmasindan sonra Emek Partısı açılan davavı protesto etmek amacıvla ım- za kampanvası başlattı Emek Partısı Genel Başka- nı Levent Tiızel ımza kampanyasına ılışkın şubıl- gılerı verdı "Partimizin kapatılmaması için sur- durulecek mucadele, demokrasi hak ve ozgur- lukler mucadelesidir. Partıv i sav unma çabaları- mızdan biri de Turkıye çapında başlatılan imza kampanyasıdır. Amacımız, Emek Partısı'ne yo- nelen bu saldırıyı geniş kesinılere duvurmaktır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle